Školní řád a vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád a vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT)"

Transkript

1 Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Č.j.: 39/2009-SŘ Školní řád a vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT) Platí od Př. č. 19/09-1 -

2 Obsah: Přehled některých zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které se vztahují ke střednímu školství. I. Údaje o SŠT a povinnosti ředitele II. Vzdělávání III. Klasifikace a hodnocení žáků IV. Výchovná opatření V. Přijímání žáků a docházka žáků do SŠT VI. Školská zařízení, mimoškolní činnost VII. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena VIII. Režim na teoretickém vyučování IX. Režim na praktickém vyučování X. Doplňková činnost XI. Odpovědnost za škodu XII. Závěrečná ustanovení - 2 -

3 Přehled některých zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které se vztahují ke střednímu školství: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, mění zákon č. 413/2005 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 532/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Nařízení vlády č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích Vyhláška číslo 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělání v konzervatoři Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělání v konzervatoři absolutoriem Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Zákon č. 262/2009 Sb., zákoník práce, ve znění jeho pozdějších změn Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Ve znění jejich pozdějších změn

4 Čl. I Údaje o SŠT a povinnosti ředitele A. Údaje o škole Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT) Telefon: , IČO: SŠT byla zřízena Krajským úřadem Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústí n/l, jako zřizovatel zřizuje školskou radu.školskou radu tvoří: - jedna třetina členů je jmenována zřizovatelem, - jedna třetina členů je volena ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, - jedna třetina členů je volena z pedagogických pracovníků SŠT. Ředitelem SŠT je: Mgr. Jiří Škrábal Zástupci ředitele: - pro teoretické vyučování-statutární zástupce ředitele (dále jen ZŘTV-S) - teoretického vyučování-stavební, elektro a lesnické obory (dále jen ZŘTV - STEL) - teoretického vyučování-ekonomické obory (dále jen ZŘTV-E) - teoretického vyučování-strojní obory (dále jen ZŘTV-ST) - pro praktické vyučování (dále jen ZŘPV) - pro provoz a techniku (dále jen ZŘPT) Pedagogičtí pracovníci jsou: - ředitel - ZŘTV-S - ZŘTV-SLE, ZŘTV-E, ZŘTV-ST - učitel - ZŘPV - vedoucí učitel odborného výcviku - učitel odborného výcviku - vedoucí vychovatel - vychovatel Pedagogičtí pracovníci vykonávají přímou vyučovací, přímou výchovnou a přímou speciálně pedagogickou činnost a práce, které souvisejí s přímou pedagogickou činností. Stanoví a upravuje vnitřní předpis SŠT. Zaměstnanci jsou: - technicko hospodářští pracovníci - dělníci - obchodně provozní pracovníci B. Právní forma a předmět činnosti 1. Právní forma: příspěvková organizace - 4 -

5 2. Předmětem činnosti je: - poskytování úplného středního odborného vzdělávání, příprava žáka studijních oborů pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, - poskytování středního odborného vzdělávání, příprava žáků pro výkon dělnických povolání a odborných činností, - příprava pro výkon jednoduchých činností žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být řízeno jinými osobami, - zajišťování produktivních prací pro potřeby praktického vyučování, - technicko ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy, - stravování žáků a zaměstnanců, - zabezpečení výchovy, ubytování a stravování v domově mládeže pro žáky středních škol. 3. Ředitel SŠT zřizuje pedagogickou radu, která je jeho poradním orgánem. Projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti SŠT. Při svém rozhodování přihlédne k názorům pedagogické rady. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci SŠT. 4. SŠT zpracovává školní vzdělávací program, do kterého má právo nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy každá fyzická osoba, nebo za úplatu může SŠT poskytnout kopii tohoto vzdělávacího programu. 5. SŠT zpracovává každoročně o své činnosti za příslušný školní rok výroční zprávu. Výroční zpráva je každému k dispozici v referátu studijním, osobním a mzdovém žáků. Do výroční zprávy má právo každý nahlížet, pořizovat si z ní opisy a výpisy, nebo za úplatu může SŠT poskytnout kopii. Výroční zprávu o činnosti schvaluje školská rada. C. Povinnosti ředitele 1. Rozhoduje ve všech záležitostech, týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. 2. Odpovídá za to, že SŠT poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a vzdělávacími programy. 3. Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. 4. Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření. 5. Vytváří další podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady. 6. Zajišťuje, aby osoby (žáci, zákonní zástupci - 21 školského zákona) byly včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka

6 7. Odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole, při akcích konaných SŠT nebo akcích, kterých se SŠT oficiálně účastní. 8. Zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti SŠT. Při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. 9. Stanovuje organizaci a podmínky provozu SŠT. 10. Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 11. Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného MŠMT a krajem. 12. Zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti SŠT. 13. Zajišťuje vlastní hodnocení SŠT. 14. Zajišťuje řádné uskutečnění voleb do školské rady a je povinen se zúčastnit jednání školské rady. Zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem vydává volební řád pro volbu školské rady. Činnost školské rady vymezuje ustanovení 167 školského zákona. 15. Musí umožnit (je povinen) školské radě přístup k informacím podle 168 odst. 2 školského zákona. Další povinnosti řediteli vyplývají z ustanovení školského zákona, obecně platných právních předpisů, zřizovací listiny a organizačního řádu SŠT. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků jsou mimo tento školní řád zakotveny v ustanoveních provozních řádů teoretického vyučování a praktického vyučování, pracovního řádu SŠT, zákoníku práce a vnitřních předpisů SŠT. A. Právo na vzdělání Čl. II Vzdělávání 1. Vzdělávání ve SŠT je založeno na zásadách rovného přístupu k vzdělání nastředním stupni vzdělanosti bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. 2. Vzdělávání ve SŠT se člení na teoretické vyučování a praktické vyučování. Teoretická výuka se uskutečňuje ve SŠT a praktické vyučování se uskutečňuje v zařízeních SŠT i na pracovištích fyzických i právnických osob. Vzdělávání ve SŠT se uskutečňuje v denní formě středního vzdělávání. SŠT sdružuje: a) Střední školu - 6 -

7 b) Domov mládeže c) Kuchyň, jídelnu (školní jídelnu) 3. Vzdělání je veřejnou službou a je bezplatné. B. Školní rok 1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. První pololetí začíná 1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná 1. února a končí dnem 30. června stávajícího kalendářního roku. Vyučuje se v pětidenním vyučovacím týdnu. 2. V období školního vyučování ředitel SŠT ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických může vyhlásit volný den. Ve školním roce nejvýše 5 volných dnů. C. Školní prázdniny 1. Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny. Termíny prázdnin jsou stanoveny ustanoveními 4 vyhlášky č. 16/2005 Sb. D. Stupně středního vzdělání 1. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání se dosahuje těchto stupňů vzdělání: a) střední vzdělání b) střední vzdělání s výučným listem c) střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání. 3. Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. 4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. E. Dokumentace SŠT SŠT vede podle povahy své činnosti na teoretickém vyučování, praktickém vyučování a domově mládeže příslušnou dokumentaci ( 28 školského zákona)

8 A. Hodnocení chování žáka Čl. III Klasifikace a hodnocení žáků 1. Klasifikace chování žáka se provádí za každé pololetí a není považována za sankci, ale za hodnocení. Hodnotí se celkové vystupování ve škole (teoretické vyučování), v dílnách (praktické vyučování) a na domově mládeže (výchova mimo vyučování). Návrh na snížení stupně z chování písemně podává pedagogické radě třídní učitel po dohodě s učitelem odborného výcviku případně vychovatelem. 2. Klasifikace chování se označuje stupněm: a) velmi dobré b) uspokojivé c) méně uspokojivé B. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, závěrečné zkoušky 1. Zásady klasifikace: a) Učitel při hodnocení průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost na znalost látky a takt vůči žákovi. b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učení pro určitou indispozici. 2. SŠT hodnotí výsledky vzdělávání žáků klasifikací. 3. Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se klasifikuje těmito stupni: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. 4. V případě, že žák přestoupí na jinou školu, a tato škola bude požadovat slovní hodnocení žáka, bude provedeno hodnocení žáka slovně. 5. Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje: a) prospěl(a) s vyznamenáním (není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným a průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a chování má hodnocené jako velmi dobré), c) prospěl(a) (není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný), d) neprospěl(a) (je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný). Do celkového hodnocení se započítávají klasifikace všech zkoušek (jak u závěrečných zkoušek, tak u maturitní zkoušky). 6. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení

9 7. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení může v souladu s ustanovením školského zákona a příslušné vyhlášky požádat ředitele SŠT o komisionální přezkoušení ( 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.). 8. Komisi pro přezkoušení žáků jmenuje ředitel SŠT. Komise je tříčlenná a tvoří ji předseda (zástupce ředitele pro teoretické vyučování - statutární zástupce ředitele nebo ZŘTV-STEL, ZŘTV-E, ZŘTV-St nebo ZŘPV, vedoucí učitel odborného výcviku), zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu (popřípadě, že nemůže ze závažných důvodů učitel, který vyučuje žáka, ředitel jmenuje jiného učitele, který má odbornou kvalifikaci příslušného předmětu, oboru) a přísedícího, který má odbornou kvalifikaci téhož nebo příbuzného předmětu, oboru. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušek. O komisionální zkoušce se pořizuje písemný protokol. 9. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo z podnětu ředitel SŠT ( neřeší se dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád) b) opravná zkouška, c) zkoušky při studiu jednotlivých předmětů, d) zkouška z podnětu vyučujícího při absenci žáka v příslušném předmětu vyšším než 30%. 10. Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků probíhá na jednáních pedagogických trojek a následně na pedagogických radách. Členem pedagogické trojky jsou učitel teoretického vyučování, učitel odborného výcviku a vychovatel DM. Jejich činnost upravuje opatření ředitele SŠT. C. Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenost na vyučování, - různými druhy zkoušek (ústní, písemnou, grafickou, praktickou, pohybovou), - kontrolními písemnými pracemi, testy a praktickou zkouškou, - analýzou výsledků činnosti žáka, - podle potřeby i konzultacemi s pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a zdravotnických služeb, s ostatními učiteli a se zákonnými zástupci žáka. 2. Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé pololetí, a to v odlišných termínech klasifikačního období. Ústní a písemné zkoušení musí být zařazeno u těch předmětů, které to svým charakterem umožňují. U ostatních předmětů musí žák prokázat tělesnou, manuální nebo technickou zručnost. V praktickém vyučování je žák hodnocen zpravidla dvěma známkami za týden, a to podle charakteru výuky. 3. Učitel musí žákovi oznámit každý výsledek klasifikace a poukáže na klady a nedostatky hodnocených projevů a výkonů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek - 9 -

10 a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů od zkoušky nebo praktických činností. 4. Kontrolní písemné práce učitelé mezi sebou koordinují tak, aby se nekonaly v jednom termínu. 5. Učitel soustavně vede písemnou evidenci o klasifikaci žáka a pravidelně zapisuje známky do informačního systému školy tak, aby rodiče (zákonní zástupci) měli dostatečné informace o studijních výsledcích svých dětí. 6. Zkoušení žáka probíhá zásadně v učebně (třídě) za přítomnosti ostatních žáků (mimo komisionální přezkoušení). 7. Učitel na začátku klasifikačního období (začátku školního roku) seznámí žáky s kritérii a formami hodnocení jednotlivých složek zkoušek. D. Klasifikace žáka 1. Žák se klasifikuje ve všech vyučovaných předmětech, které jsou uvedeny v učebním plánu příslušného ročníku. Není klasifikován z předmětu, z kterého je z některých závažných důvodů uvolněn ředitelem SŠT. 2. Klasifikační stupeň určuje učitel, který vyučuje příslušný předmět. 3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedohodnou-li se, stanoví výsledný klasifikační stupeň svým rozhodnutím ředitel SŠT. 4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru dílčích hodnocení (zkoušení) za příslušné období. Hodnotí se aktivita při hodinách vyučování, řádné plnění všech úkolů, které jsou na žáka kladeny, zájem, snaha a celkový rozhled v dané oblasti výuky. 5. Při určování klasifikačního stupně musí učitel posuzovat výsledky práce žáka objektivně a nesmí podléhat žádnému subjektivnímu vlivu. 6. O stavu klasifikace žáků musí být informováni třídní učitelé, vedení SŠT zákonní zástupci žáka a samotní žáci. Informace se podávají za 1. a 3. čtvrtletí, 1. pololetí a 2. pololetí (výročním vysvědčením). 7. Zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování a absence ve výuce se projednávají na pravidelných pedagogických trojkách a pedagogických radách a na základě závěrů z pedagogických trojek pedagogické rady jsou o situaci informováni žáci a zákonní zástupci žáka. Snahou SŠT je, aby u žáka došlo k zlepšení jeho výsledků v učení a chování

11 8. Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel SŠT, musí učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace zapsat do katalogových listů, připravit návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu, třídní učitelé na základě katalogových listů zpracují výsledky klasifikace jednotlivých žáků pro předložení do pedagogické rady a zajistí vytištění (vyhotovení) vysvědčení. 9. V případě, že žák má absenci ve vyučování vyšší než 30 %, není klasifikován. Termín pro klasifikaci určí ředitel SŠT. Žák nebude z praktické výuky hodnocen, bude-li jeho docházka v pololetí nižší než 70 %, a to z jakéhokoliv důvodu. E. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikací a celkovým hodnocením. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů. 2. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel SŠT pro jeho klasifikaci náhradní termín. Není-li možné žáka hodnotit v náhradním termínu, žák se za prvé pololetí nehodnotí. 3. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel SŠT pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka byla provedena do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce školního roku v termínech stanovených ředitelem SŠT. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel SŠT žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 5. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák může písemně požádat ředitele SŠT o opakování ročníku. 6. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem SŠT posledním dnem příslušného školního roku nebo dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 7. O uvolnění z předmětu vzdělávání pro část školního roku nebo celý školní rok může žádat zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák na základě lékařské zprávy. F. Závěrečná zkouška, maturitní zkouška a opravná zkouška 1. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního stupně vzdělání se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky

12 z odborných předmětů. 1.1 Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel SŠT 20 až 30 témat, z kterých si žák jedno téma vylosuje. 1.2 Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel SŠT 3 až 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků z těchto témat jedno téma vylosuje. Ředitel SŠT stanoví délku zkoušek v souladu s ustanoveními 1vyhlášky č. 47/2005 Sb.. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech, které stanoví ředitel SŠT. 2. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Jednotlivé zkoušky se klasifikují samostatně a konají se v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. 2.1 Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel SŠT nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. 2.2 Pro praktickou zkoušku může ředitel SŠT stanovit více než jedno téma. Stanoví-li více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. 2.3 Pro ústní zkoušku stanoví ředitel SŠT 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ředitel SŠT stanoví délku zkoušek v souladu s ustanoveními 2 vyhlášky číslo 47/2005 Sb V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel SŠT stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května, jinak se závěrečná zkouška koná v červnu v termínech, které stanoví ředitel SŠT. 2. Maturitní zkouška se koná v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s ustanoveními 80 až 82 zákona č. 561/2004 Sb., školský řád. Ředitel stanoví v souladu s obecně platnými předpisy maturitní předměty, ze kterých se bude skládat maturitní zkouška. 3. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá SŠT nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení závěrečné zkoušce a výuční list. 4. Předseda zkušební komise před zahájením zkoušky každého žáka informuje o tom, jak bude samotná zkouška probíhat a jaké může nebo musí používat pomůcky. 5. Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel SŠT, termíny náhradních zkoušek stanoví komise, a to v září, v prosinci. Termíny zveřejní ředitel SŠT 2 měsíce před konáním zkoušek ve vestibulu administrativní budovy (praktické zkoušky) a u vrátnice na teoretickém vyučování (teoretické zkoušky). 6. Uchazeč musí řediteli SŠT písemně oznámit, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli SŠT nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. 7. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v řádném termínu, který vyhlásil ředitel z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou

13 zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. A. Pochvaly a jiná ocenění Čl. IV Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 1. Ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělí pochvalu nebo jiné ocenění. Pochvala se uděluje za: - dobrou reprezentaci SŠT, - mimořádný projev lidskosti, - záslužný nebo statečný čin, - dlouhodobé úspěšné studijní nebo pracovní výsledky, - na základě zdůvodněného požadavku právnické nebo fyzické osoby. Ocenění může být provedeno před třídou, písemně, poskytnutím věcného daru nebo formou finanční odměny. U ocenění provedeného formou věcného daru nebo finanční odměnou musí být provedeno i písemné zdůvodnění udělení odměny. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi, po projednání s ZŘTV, navrhnout řediteli SŠT udělení pochvaly ředitele, nebo jiného ocenění. Pochvala se uděluje za: - výrazný projev iniciativy při vyučování, - za vzorné chování při různých akcích pořádaných SŠT nebo jinou organizací, - déle trvající úspěšnou práci. Ocenění může být provedeno před třídou, a to písemnou formou nebo věcným darem. U ocenění provedeného formou věcného daru musí být provedeno i písemné zdůvodnění udělení odměny. 3. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává (ukládá) do dokumentace žáka a zapíše se do katalogových listů, které se archivují 30 let. B. Kázeňská opatření 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem nebo jiným vnitřním předpisem SŠT, vztahujícím se na žáka a podle závažnosti tohoto porušení se žákovi ukládá kázeňské opatření: a) napomenutí třídního učitele (učitele OV) b) důtka třídního učitele (učitele OV) c) důtka ředitele d) podmíněné vyloučení e) vyloučení. Kázeňské opatření (důtka ředitele) se ukládá písemnou formou (uvedou se iniciály žáka, třída, studijní obor a provinění žáka). Vyhotovuje se ve třech stejnopisech. Jeden stejnopis si ponechá ten, kdo opatření ukládá, jeden stejnopis se zašle osobě, která má

14 vyživovací povinnost ke zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka a jeden stejnopis se předá na referát studijní, osobní a mzdový žáků (dále jen RSOMŽ). Obdobným způsobem se postupuje, když ředitel SŠT uděluje pochvalu, oznámí se písemnou formou. 2. Třídní učitel do tří pracovních dnů písemně oznámí uložení důtky řediteli SŠT. Písemné uložení důtky zašle na RSOMŽ. 3. Ředitel SŠT nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku nebo zaměstnanec RSOMŽ do dvou pracovních dnů oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení kázeňského opatření nebo důtky ředitele SŠT žákovi, nebo podmíněné vyloučení zákonnému zástupci žáka (zletilého i nezletilého), popřípadě osobám, které vůči nim plní vyživovací povinnost. 4. Za závažné porušení kázně se u žáků považuje zvlášť hrubé a vulgární slovní výpady a úmyslné fyzické útoky ákavůči pedagogickým pracovníkům nebo zaměstnancům SŠT nebo spolužákům či jiným osobám. 5. Poruší-li žák závažným způsobem kázeň, bude podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze SŠT. 6. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího porušení povinností stanovených tímto školním řádem nebo jiným předpisem, ředitel rozhodne o jeho vyloučení. Rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo vyloučení musí mít písemnou formu, musí být doručeno do vlastních rukou zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žákovi nebo osobě, která má vůči žákovi vyživovací povinnost. Rozhodnutí podléhá správnímu řízení. 7. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel SŠT do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem SŠT dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li v rozhodnutí den pozdější. 8. Uložení výchovného opatření se zaznamenává (ukládá) do dokumentace žáka a zapíše se do katalogových listů, které se archivují 30 let. A. Přijímání ke vzdělávání v SŠT Čl. V Přijímání žáků a docházka žáků do SŠT 1. Ke studiu na SŠT se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí (stanoví ředitel SŠT v souladu s platnými ustanoveními školského řádu a vyhlášky, která stanoví postup a způsob přijímacího řízení

15 ke vzdělání na středních školách) 2. Termíny podání přihlášek ke studiu, přijímání přihlášek ke studiu, termíny konání přijímacího řízení a termíny rozhodování o výsledcích přijímacího řízení stanoví ředitel SŠT v souladu s ustanoveními platného školského zákona a platné vyhlášky. Všechny termíny musí být vždy zveřejněny na informační tabuli ve vestibulu teoretického vyučování (u vrátnice na TV), na nástěnce před kanceláří referátu studijního, osobního a mzdového žáků a na webových stránkách SŠT. Na každé kolo přijímacího řízení musí být písemně zpracován systém přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení musí být písemně z pracovaná kritéria pro uchazeče o přijetí ke studiu na SŠT. Systém přijímacího řízení vypracovává teoretické vyučování ve spolupráci s praktickým vyučováním a referátem studijním, osobním a mzdovým žáků a předkládají jej řediteli SŠT ke schválení. 3. Ředitel SŠT rozhodne zda v rámci přijímacího řízení se bude konat přijímací zkouška nebo přijímací řízení proběhne bez přijímací zkoušky a uchazeči ke studiu na SŠT budou přijímáni na základě průměrného prospěchu a známek ze vzdělávacích předmětů, a to z českého jazyka, matematiky, fyziky nebo jim stanovených dalších vzdělávacích předmětů. Způsob přijímacího řízení bude písemně zveřejněn nejpozději do konce ledna každého roku (viz čl. V bod C. 2 tohoto školního řádu). Referát studijní, osobní a mzdový žáků bude podávat informace osobně nebo na telefonický dotaz. 4. O přijetí ke studiu na SŠT rozhodne ředitel SŠT. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu se předá zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče osobně nebo zašle poštou (doporučeně do vlastních rukou, na dodejku). Na obálce (dodejce) musí být červenou barvou uvedeno ULOŽIT JEN 7 DNÍ. Zásilka bude uložena na poště (provozovně poskytovatele poštovních služeb) nanejvýš 7 kalendářních dnů, kterými je pracovních dnů, sobota a neděle. Text ULOŽIT JEN 7 DNÍ napsán písmem Ariel, kapitálky, červenou barvou, velikost písma 10 bodů, délka 3 cm výška 3 mm. B. Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání Při přijímání žáka do vyššího než prvního ročníku vzdělání postupuje ředitel SŠT v souladu s ustanoveními školského zákona a rozhoduje individuelně. C. Změna oboru vzdělání, přestup žáka do jiné školy, 1. Ředitel SŠT může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rozhodnutí o změně oboru vzdělání může stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín konání a kritéria jejího hodnocení. 2. O přestupu žáka jiné střední školy ke studiu na SŠT rozhoduje ředitel SŠT. Ředitel může v souladu s ustanovením školského zákona stanovit podmínky, za kterých bude přestup žáka jiné střední školy realizován. O přijetí žáka informuje ředitel SŠT bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil

16 D. Docházka žáka 1. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích (na teoretickém vyučování nebo praktickém vyučování) dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel SŠT písemně, na doručenku (do vlastních rukou) zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně doložil důvody nepřítomnosti, zároveň upozorní, že bude žák posuzován, jako by vzdělání ve SŠT zanechal. Žák, který do 10ti dnů od doručení výzvy do SŠT nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být žákem SŠT. 2. Tři pozdní příchody do vyučovací hodiny se hodnotí jako jedna neomluvená vyučovací hodina. 3. Absence z rodinných důvodů se v průběhu školního pololetí smí vyskytnout pouze dvakrát a pokud je předem známa musí být projednána předem s příslušným třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku. A. Domov mládeže Čl. VI Školská zařízení, mimoškolní činnost Součástí SŠT je domov mládeže, který zajišťuje žákům ubytování a výchovu mimo vyučování. V prostorách domova mládeže je vyčleněn prostor pro ubytovnu (doplňková činnost). Činnost a provoz na ubytovně se řídí provozním a ubytovacím řádem. Kuchyň s jídelnou zajišťuje ubytovaným žákům celodenní stravování. 1. Mimoškolní činnost se provádí na domově mládeže. Zřizují se zájmové kroužky. Například: - stolní tenis, - odbíjená, - sálová kopaná, - plavání, - kuželky. 2. V mimoškolní době mohou žáci využívat sportovní halu, tělocvičnu, asfaltové hřiště, posilovnu, kuželnu, hernu stolního tenisu a kulečník (v zájmových kroužcích). 3. Činnost domova mládeže upravují ustanovení Provozního a vnitřního řádu domova mládeže. B. Kuchyň, jídelna 1. Stravování zajišťuje školní kuchyně s jídelnou, provozuje ji SŠT. Stravování zajišťuje pro žáky, pedagogy, zaměstnance a cizí osoby. Ubytovaní žáci mají možnost celodenního stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře). Pro neubytované žáky, pedagogy, zaměstnance a cizí osoby je zajišťován oběd. Žáci na teoretickém vyučování a žáci na praktickém vyučování mají stanovenou dobu oběda

17 v rozvrhu hodin vyučování. SŠT poskytuje žákům hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu (studia ve SŠT a ubytování žáků). Hmotné zabezpečení se poskytuje za stanovenou úplatu, která je v souladu s ustanoveními příslušných právních norem (předpisů). Žáci teoretického i praktického vyučování, pedagogové a zaměstnanci SŠT si mají možnost zakoupit svačinu v kantýně. Způsob využívání stravování v SŠT upravuje směrnice Ř SŠT Stravování žáků, zaměstnanců a jiných osob v jídelně SŠT a provozní řády kuchyně a jídelny. Čl. VII Bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena A. Bezpečnost a ochrana zdraví ve SŠT 1. Na základě podkladů zaslaných na hygienickou stanici se provádí zařazení prací do kategorií v souladu s platnou legislativou. 2. Žákům musí být zajištěno prokazatelné: - úvodní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví a s předpisy požární ochrany, vždy v prvním týdnu nového školního roku, - praktické zaškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví a z předpisů požární ochrany, vždy před zahájením nové činnosti nebo rozhodne-li tak pedagogický pracovník (např. při zvýšené úrazovosti apod.). 3. Na akcích organizovaných SŠT jsou žáci povinni se řídit pokyny pedagogického pracovníka, případně jiné osoby pověřené dozorem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit z určitého místa, ani od ostatních členů skupiny. Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce a podle pokynů vyučujících na praktickém vyučování, v odborných učebnách, laboratořích a tělocvičnách používat předepsaný pracovní nebo cvičební oděv a ochranné pomůcky. Souvislé práce na počítačích musí probíhat podle rozvrhu pro jednotlivé obory, avšak maximálně dvě vyučovací hodiny v jednom sledu za den. Do tělocvičny mohou žáci vstupovat jen ve sportovní obuvi a oblečení. Vstup do tělocvičen je povolen pouze s pedagogickým dozorem. Provoz sportovišť upravuje Provozní řád sportovišť a přilehlých prostor. 4. K bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vydává Ř SŠT příslušné vnitřní předpisy SŠT. 5. Jedenkrát ročně probíhá kontrola bezpečnosti práce společně se zástupci odborových organizací. 6. Všechny úrazy (i drobné bez absence ve vyučování) musí zraněný žák, pokud je toho schopen, bezprostředně po vzniku úrazu oznámit svému pedagogickému dozoru. Pokud mu to zdravotní stav nedovoluje, provede oznámení svědek úrazu. Pedagogický dozor zaeviduje úraz nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o úrazu dozví, do knihy úrazů pro daný úsek. Kniha úrazů je vedena v souladu s ustanovením 1 vyhlášky číslo 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Přehled o umístění a počtu knih úrazů je uložen na referátu bezpečnosti práce a požární ochrany (dále jen RBPO) a ostrahy. V případě, že si úraz vyžádá lékařské ošetření, sepíše pedagogický dozor "Záznam o úrazu", který musí být doručen na RBPO tak, aby řádně vyplněný tiskopis

18 mohl být odeslán příslušným orgánům nejpozději do 5 dne každého následujícího měsíce. Záznam o úrazu se sepisuje i na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. B. Zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek 1. Ve vnějších i vnitřních prostorách SŠT platí zákaz kouření. 2. Žák je povinen podrobit se na výzvu příslušníků Policie České republiky, Městské policie, osoby z okruhu zaměstnanců SŠT písemně pověřených ředitelem SŠT vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 3. Orientační vyšetření na alkohol nebo návykové látky (dále jen orientační vyšetření) je oprávněna provést Policie České republiky, Městská policie a osoby z okruhu zaměstnanců SŠT písemně pověřených ředitelem SŠT, pomocí dechové zkoušky, případně odběrem slin. 4. O provedení orientačního vyšetření žáka osobou z okruhu zaměstnanců SŠT písemně pověřených ředitelem SŠT, musí být sepsán protokol o orientačním vyšetření. Žák musí protokol podepsat, že byl s obsahem protokolu o provedeném orientačním vyšetření seznámen. 5. Žák, který se podrobil orientačnímu vyšetření zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ukončí veškerou pracovní činnost až do zjištění výsledků vyšetření. 6. Pokud je výsledek orientačního vyšetření žáka pozitivní, zajistí pedagogický pracovník, který orientační vyšetření vyžadoval, případně i provedl, dopravu a doprovod žáka na lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení k tomuto odborně a provozně způsobilém, k provedení dechové zkoušky a odběru vzorků biologického materiálu. Při agresivitě žáka, který je pod vlivem alkoholu nebo návykové látky musí se přivolat policie. 7. Pedagogický pracovník, který vyšetření žáka na alkohol nebo návykovou látku vyžadoval, případně i provedl, bez odkladu informuje o provedeném vyšetření ZŘTV nebo ZŘPV. ZŘTV nebo ZŘPV zajistí bezodkladně předání informace zákonnému zástupci žáka případně jiné osobě odpovědné za jeho výchovu. 8. Provedení vyšetření biologického materiálu a dopravu do zdravotnického zařízení hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaný žák nebo pokud není zletilý, uhradí náklady jeho zákonný zástupce. V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese SŠT. 9. Zjistí-li se, že je žák po vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo odmítne zkoušku nebo vyšetření na alkohol nebo návykové látky, posuzuje se to za porušení školního řádu. 10. Odmítne-li se žák podrobit vyšetření, posuzuje se jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 11. Absence žáka ve vyučování nebo na akci organizované SŠT z důvodu pozitivního vyšetření se hodnotí jako neomluvená absence Další stanoví a upravují ustanovení opatření Ř SŠT Preventivní opatření k požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

19 C. Hygienické zařízení, možnost očisty, vybavení šaten a) Hygienické zařízení sprchy, WC, umyvadla. b) Možnost očisty umýt se, osprchovat se. c) Vybavení šaten - skříňky na šaty a věci, věšáky, lavice na sezení. D. Pitný režim V době snídaně, oběda a večeře zajišťuje nápoje jídelna SŠT. Svačiny ubytovaných žáků se doplňují nápoji nebo ovocem. Během dne je možné využívat nápojové automaty na teoretickém vyučování a na domově mládeže. Dále pitný režim zajišťuje kantýna. 1. Druhy nápojů: - teplé nápoje (čaj, káva, kakao), - studené nápoje (různé druhy limonád, džusů, minerálních vod a další běžné nápoje). 2. Způsob podávání nápojů a frekvence jejich podávání: - nápojové automaty během celého dne (automaty se nápoji pravidelně doplňují), - v kantýně v době otevíracích hodin (provozu). 3. Manipulace s nápoji: - v jídelně a kantýně se může pití odnést ke stolu, - nápoje se odnášejí sebou. Dále upravují ustanovení provozních řádů. Čl. VIII Režim na teoretickém vyučování Úkolem je vybavit žáky dobrými teoretickými znalostmi pro výkon povolání a slušným chováním. Provoz a aktivity při denním studiu jsou určeny žákům od 15 let do 26 let. 1. Úsek teoretického vyučování je členěn na výuku stavo, lesnické a elektro obory, ekonomické obory a strojní obory. Do stavebních oborů jsou zahrnuty dřevo zpracující obory. 2. Úsek teoretického vyučování řídí zástupce ředitele pro teoretické vyučování-statutární zástupce ředitele. V nepřítomnosti jej zastupuje pověřený zástupce ředitele teoretického vyučování. A. Organizace zahájení teoretického vyučování 1. V případě, že během vyučování z nutných důvodů potřebuje žák (žákyně) z objektů SŠT odejít, jsou povinni si nechat od učitele vystavit a potvrdit propustku, kterou předloží na vrátnici při odchodu i příchodu ke kontrole. Před skončením vyučovací doby (ani o přestávkách) nesmí žák (žákyně) bez propustky opustit SŠT. Dále řeší provozní řád teoretického vyučování a směrnice Ř SŠT Ostraha a ochrana majetku. B. Docházka žáků 1. Povinností žáka je řádně chodit do školy, ve vyučování chybět jen ve výjimečných

20 případech, být ve škole včas, aby měl čas se přezout a ve třídě se připravit na vyučování. Pozdní příchody a neúčast ve vyučování řádně omluvit (viz další ustanovení tohoto školního řádu). Za pozdní příchody budou vyvozeny příslušné závěry (postihy). 2. Nepřítomnost nezletilého i zletilého žáka ve vyučování musí řádně omluvit jeho zákonný zástupce. Předem známá nepřítomnost musí být omluvena předem. V případě, že nepřítomnost nemohla být předem předvídána, musí zákonný zástupce oznámit a zdůvodnit tuto nepřítomnost, a to nejpozději do tří dnů telefonicky, písemně nebo osobně. Absence žáka ve vyučování na teoretickém vyučování musí být omluvena u jeho třídního učitele. V omluvném listě zákonný zástupce uvede důvod nepřítomnosti, dobu nepřítomnosti a pravost zápisu potvrdí podpisem (týká se to každé nepřítomnosti). Popsaný omluvný list předá žák učiteli a vyžádá si nový tiskopis (omluvný list). U zletilých žáků, kteří bydlí ve společné domácnosti se zákonným zástupcem nebo osobou, která má vůči němu vyživovací povinnost, bude SŠT vyžadovat omluvení nepřítomnosti žáka ve vyučovací hodině od zákonného zástupce nebo osoby, která má k němu vyživovací povinnost. 3. V případě, že žák chce předčasně odejít z vyučování, musí předložit učiteli písemný požadavek zákonného zástupce (řádně zdůvodněný), nebo pozvánku od lékaře, úřadu. Uvolněn může být z důvodu nevolnosti. Učitel posoudí důvody předčasného odchodu a rozhodne o uvolnění žáka z vyučování. 4. Žák, který předčasně odchází z vyučování, musí mít od učitele vystavenou propustku.vrátný jej bez propustky nesmí nechat odejít. 5. Žák musí chránit a zacházet se sešity, učebnicemi a učebními pomůckami tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení nebo ztrátě. Žák je odpovědný za stav sešitů, učebnic a učebních pomůcek. C. Časový režim výuky 1. Každý ročník má na začátku každého školního roku pevně stanovený rozvrh vyučovacích hodin včetně přestávek a přestávky na oběd. Upravuje Provozní řád teoretického vyučování SŠT. 2. Režim práce s počítačem je zahrnut do rozvrhu vyučovacích hodin a počet vyučovacích hodin v jednom sledu činí 2 hodiny. 3. Výchovní poradci jednotlivých úseků mají určen den a čas pro výchovné poradenství a pravidelně spolupracují s úsekem praktického vyučován a domovem mládeže, se zákonnými zástupci žáků nebo osobami, které mají k žákovi vyživovací povinnost, případně s policií a sociálním odborem Městského úřadu. D. Podmínky pohybové výchovy 1. Počet a kapacita sportovní haly a tělocvičen - vlastní sportovní hala s kapacitou 30 žáků,

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám školní řád pro Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi, Na Karmeli

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Školní řád upravuje pravidla chování žáků školy, stanoví nejdůležitější práva žáků a jejich povinnosti. V některých ustanoveních se dotýká

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2. I. Práva žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2. I. Práva žáků a zákonných zástupců Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Žák Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, se rozhodnutím ke studiu dobrovolně zavazuje řádně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍROVÁ 8I, MIMOŇ, příspěvková organizace Mgr. Eva Majlišová ředitelka školy ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více

Směrnice č.20/2013 Školní řád

Směrnice č.20/2013 Školní řád Směrnice č.20/2013 Školní řád Obsah: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZDĚLÁVÁNÍ VE SŠIEŘ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2.1 Zásady a cíle vzdělávání 2.2 Stupně středního vzdělání 2.3 Organizace výuky 2.4 Průběh vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 Školní řád vydává Střední škola slaboproudé

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky. 1/2008 01.04.2008 4 01.04.2008 Mgr. M. Koudelka

Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky. 1/2008 01.04.2008 4 01.04.2008 Mgr. M. Koudelka Č.j. Spisový znak: 2-1 ŠKOLA Střední odborná škola Fortika Účinnost: 2006 Skartační znak: A5 Počet stran: 30 Razítko školy Podpis ředitele školy Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SUPŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ŠKOLNÍ ŘÁD SUPŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ŠKOLNÍ ŘÁD SUPŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Podle 2 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Část: 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne 15. 11. 2005 Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka

Více