Školní řád a vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád a vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT)"

Transkript

1 Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Č.j.: 39/2009-SŘ Školní řád a vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT) Platí od Př. č. 19/09-1 -

2 Obsah: Přehled některých zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které se vztahují ke střednímu školství. I. Údaje o SŠT a povinnosti ředitele II. Vzdělávání III. Klasifikace a hodnocení žáků IV. Výchovná opatření V. Přijímání žáků a docházka žáků do SŠT VI. Školská zařízení, mimoškolní činnost VII. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena VIII. Režim na teoretickém vyučování IX. Režim na praktickém vyučování X. Doplňková činnost XI. Odpovědnost za škodu XII. Závěrečná ustanovení - 2 -

3 Přehled některých zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které se vztahují ke střednímu školství: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, mění zákon č. 413/2005 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 532/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Nařízení vlády č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích Vyhláška číslo 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělání v konzervatoři Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělání v konzervatoři absolutoriem Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Zákon č. 262/2009 Sb., zákoník práce, ve znění jeho pozdějších změn Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Ve znění jejich pozdějších změn

4 Čl. I Údaje o SŠT a povinnosti ředitele A. Údaje o škole Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (dále jen SŠT) Telefon: , IČO: SŠT byla zřízena Krajským úřadem Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústí n/l, jako zřizovatel zřizuje školskou radu.školskou radu tvoří: - jedna třetina členů je jmenována zřizovatelem, - jedna třetina členů je volena ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, - jedna třetina členů je volena z pedagogických pracovníků SŠT. Ředitelem SŠT je: Mgr. Jiří Škrábal Zástupci ředitele: - pro teoretické vyučování-statutární zástupce ředitele (dále jen ZŘTV-S) - teoretického vyučování-stavební, elektro a lesnické obory (dále jen ZŘTV - STEL) - teoretického vyučování-ekonomické obory (dále jen ZŘTV-E) - teoretického vyučování-strojní obory (dále jen ZŘTV-ST) - pro praktické vyučování (dále jen ZŘPV) - pro provoz a techniku (dále jen ZŘPT) Pedagogičtí pracovníci jsou: - ředitel - ZŘTV-S - ZŘTV-SLE, ZŘTV-E, ZŘTV-ST - učitel - ZŘPV - vedoucí učitel odborného výcviku - učitel odborného výcviku - vedoucí vychovatel - vychovatel Pedagogičtí pracovníci vykonávají přímou vyučovací, přímou výchovnou a přímou speciálně pedagogickou činnost a práce, které souvisejí s přímou pedagogickou činností. Stanoví a upravuje vnitřní předpis SŠT. Zaměstnanci jsou: - technicko hospodářští pracovníci - dělníci - obchodně provozní pracovníci B. Právní forma a předmět činnosti 1. Právní forma: příspěvková organizace - 4 -

5 2. Předmětem činnosti je: - poskytování úplného středního odborného vzdělávání, příprava žáka studijních oborů pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, - poskytování středního odborného vzdělávání, příprava žáků pro výkon dělnických povolání a odborných činností, - příprava pro výkon jednoduchých činností žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být řízeno jinými osobami, - zajišťování produktivních prací pro potřeby praktického vyučování, - technicko ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy, - stravování žáků a zaměstnanců, - zabezpečení výchovy, ubytování a stravování v domově mládeže pro žáky středních škol. 3. Ředitel SŠT zřizuje pedagogickou radu, která je jeho poradním orgánem. Projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti SŠT. Při svém rozhodování přihlédne k názorům pedagogické rady. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci SŠT. 4. SŠT zpracovává školní vzdělávací program, do kterého má právo nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy každá fyzická osoba, nebo za úplatu může SŠT poskytnout kopii tohoto vzdělávacího programu. 5. SŠT zpracovává každoročně o své činnosti za příslušný školní rok výroční zprávu. Výroční zpráva je každému k dispozici v referátu studijním, osobním a mzdovém žáků. Do výroční zprávy má právo každý nahlížet, pořizovat si z ní opisy a výpisy, nebo za úplatu může SŠT poskytnout kopii. Výroční zprávu o činnosti schvaluje školská rada. C. Povinnosti ředitele 1. Rozhoduje ve všech záležitostech, týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. 2. Odpovídá za to, že SŠT poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a vzdělávacími programy. 3. Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. 4. Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření. 5. Vytváří další podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady. 6. Zajišťuje, aby osoby (žáci, zákonní zástupci - 21 školského zákona) byly včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka

6 7. Odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole, při akcích konaných SŠT nebo akcích, kterých se SŠT oficiálně účastní. 8. Zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti SŠT. Při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. 9. Stanovuje organizaci a podmínky provozu SŠT. 10. Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 11. Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného MŠMT a krajem. 12. Zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti SŠT. 13. Zajišťuje vlastní hodnocení SŠT. 14. Zajišťuje řádné uskutečnění voleb do školské rady a je povinen se zúčastnit jednání školské rady. Zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem vydává volební řád pro volbu školské rady. Činnost školské rady vymezuje ustanovení 167 školského zákona. 15. Musí umožnit (je povinen) školské radě přístup k informacím podle 168 odst. 2 školského zákona. Další povinnosti řediteli vyplývají z ustanovení školského zákona, obecně platných právních předpisů, zřizovací listiny a organizačního řádu SŠT. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků jsou mimo tento školní řád zakotveny v ustanoveních provozních řádů teoretického vyučování a praktického vyučování, pracovního řádu SŠT, zákoníku práce a vnitřních předpisů SŠT. A. Právo na vzdělání Čl. II Vzdělávání 1. Vzdělávání ve SŠT je založeno na zásadách rovného přístupu k vzdělání nastředním stupni vzdělanosti bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. 2. Vzdělávání ve SŠT se člení na teoretické vyučování a praktické vyučování. Teoretická výuka se uskutečňuje ve SŠT a praktické vyučování se uskutečňuje v zařízeních SŠT i na pracovištích fyzických i právnických osob. Vzdělávání ve SŠT se uskutečňuje v denní formě středního vzdělávání. SŠT sdružuje: a) Střední školu - 6 -

7 b) Domov mládeže c) Kuchyň, jídelnu (školní jídelnu) 3. Vzdělání je veřejnou službou a je bezplatné. B. Školní rok 1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. První pololetí začíná 1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná 1. února a končí dnem 30. června stávajícího kalendářního roku. Vyučuje se v pětidenním vyučovacím týdnu. 2. V období školního vyučování ředitel SŠT ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických může vyhlásit volný den. Ve školním roce nejvýše 5 volných dnů. C. Školní prázdniny 1. Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny. Termíny prázdnin jsou stanoveny ustanoveními 4 vyhlášky č. 16/2005 Sb. D. Stupně středního vzdělání 1. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání se dosahuje těchto stupňů vzdělání: a) střední vzdělání b) střední vzdělání s výučným listem c) střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání. 3. Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. 4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. E. Dokumentace SŠT SŠT vede podle povahy své činnosti na teoretickém vyučování, praktickém vyučování a domově mládeže příslušnou dokumentaci ( 28 školského zákona)

8 A. Hodnocení chování žáka Čl. III Klasifikace a hodnocení žáků 1. Klasifikace chování žáka se provádí za každé pololetí a není považována za sankci, ale za hodnocení. Hodnotí se celkové vystupování ve škole (teoretické vyučování), v dílnách (praktické vyučování) a na domově mládeže (výchova mimo vyučování). Návrh na snížení stupně z chování písemně podává pedagogické radě třídní učitel po dohodě s učitelem odborného výcviku případně vychovatelem. 2. Klasifikace chování se označuje stupněm: a) velmi dobré b) uspokojivé c) méně uspokojivé B. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, závěrečné zkoušky 1. Zásady klasifikace: a) Učitel při hodnocení průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost na znalost látky a takt vůči žákovi. b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učení pro určitou indispozici. 2. SŠT hodnotí výsledky vzdělávání žáků klasifikací. 3. Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se klasifikuje těmito stupni: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. 4. V případě, že žák přestoupí na jinou školu, a tato škola bude požadovat slovní hodnocení žáka, bude provedeno hodnocení žáka slovně. 5. Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje: a) prospěl(a) s vyznamenáním (není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným a průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a chování má hodnocené jako velmi dobré), c) prospěl(a) (není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný), d) neprospěl(a) (je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný). Do celkového hodnocení se započítávají klasifikace všech zkoušek (jak u závěrečných zkoušek, tak u maturitní zkoušky). 6. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení

9 7. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení může v souladu s ustanovením školského zákona a příslušné vyhlášky požádat ředitele SŠT o komisionální přezkoušení ( 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.). 8. Komisi pro přezkoušení žáků jmenuje ředitel SŠT. Komise je tříčlenná a tvoří ji předseda (zástupce ředitele pro teoretické vyučování - statutární zástupce ředitele nebo ZŘTV-STEL, ZŘTV-E, ZŘTV-St nebo ZŘPV, vedoucí učitel odborného výcviku), zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu (popřípadě, že nemůže ze závažných důvodů učitel, který vyučuje žáka, ředitel jmenuje jiného učitele, který má odbornou kvalifikaci příslušného předmětu, oboru) a přísedícího, který má odbornou kvalifikaci téhož nebo příbuzného předmětu, oboru. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušek. O komisionální zkoušce se pořizuje písemný protokol. 9. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka nebo z podnětu ředitel SŠT ( neřeší se dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád) b) opravná zkouška, c) zkoušky při studiu jednotlivých předmětů, d) zkouška z podnětu vyučujícího při absenci žáka v příslušném předmětu vyšším než 30%. 10. Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků probíhá na jednáních pedagogických trojek a následně na pedagogických radách. Členem pedagogické trojky jsou učitel teoretického vyučování, učitel odborného výcviku a vychovatel DM. Jejich činnost upravuje opatření ředitele SŠT. C. Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenost na vyučování, - různými druhy zkoušek (ústní, písemnou, grafickou, praktickou, pohybovou), - kontrolními písemnými pracemi, testy a praktickou zkouškou, - analýzou výsledků činnosti žáka, - podle potřeby i konzultacemi s pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a zdravotnických služeb, s ostatními učiteli a se zákonnými zástupci žáka. 2. Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé pololetí, a to v odlišných termínech klasifikačního období. Ústní a písemné zkoušení musí být zařazeno u těch předmětů, které to svým charakterem umožňují. U ostatních předmětů musí žák prokázat tělesnou, manuální nebo technickou zručnost. V praktickém vyučování je žák hodnocen zpravidla dvěma známkami za týden, a to podle charakteru výuky. 3. Učitel musí žákovi oznámit každý výsledek klasifikace a poukáže na klady a nedostatky hodnocených projevů a výkonů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek - 9 -

10 a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů od zkoušky nebo praktických činností. 4. Kontrolní písemné práce učitelé mezi sebou koordinují tak, aby se nekonaly v jednom termínu. 5. Učitel soustavně vede písemnou evidenci o klasifikaci žáka a pravidelně zapisuje známky do informačního systému školy tak, aby rodiče (zákonní zástupci) měli dostatečné informace o studijních výsledcích svých dětí. 6. Zkoušení žáka probíhá zásadně v učebně (třídě) za přítomnosti ostatních žáků (mimo komisionální přezkoušení). 7. Učitel na začátku klasifikačního období (začátku školního roku) seznámí žáky s kritérii a formami hodnocení jednotlivých složek zkoušek. D. Klasifikace žáka 1. Žák se klasifikuje ve všech vyučovaných předmětech, které jsou uvedeny v učebním plánu příslušného ročníku. Není klasifikován z předmětu, z kterého je z některých závažných důvodů uvolněn ředitelem SŠT. 2. Klasifikační stupeň určuje učitel, který vyučuje příslušný předmět. 3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedohodnou-li se, stanoví výsledný klasifikační stupeň svým rozhodnutím ředitel SŠT. 4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru dílčích hodnocení (zkoušení) za příslušné období. Hodnotí se aktivita při hodinách vyučování, řádné plnění všech úkolů, které jsou na žáka kladeny, zájem, snaha a celkový rozhled v dané oblasti výuky. 5. Při určování klasifikačního stupně musí učitel posuzovat výsledky práce žáka objektivně a nesmí podléhat žádnému subjektivnímu vlivu. 6. O stavu klasifikace žáků musí být informováni třídní učitelé, vedení SŠT zákonní zástupci žáka a samotní žáci. Informace se podávají za 1. a 3. čtvrtletí, 1. pololetí a 2. pololetí (výročním vysvědčením). 7. Zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování a absence ve výuce se projednávají na pravidelných pedagogických trojkách a pedagogických radách a na základě závěrů z pedagogických trojek pedagogické rady jsou o situaci informováni žáci a zákonní zástupci žáka. Snahou SŠT je, aby u žáka došlo k zlepšení jeho výsledků v učení a chování

11 8. Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel SŠT, musí učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace zapsat do katalogových listů, připravit návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu, třídní učitelé na základě katalogových listů zpracují výsledky klasifikace jednotlivých žáků pro předložení do pedagogické rady a zajistí vytištění (vyhotovení) vysvědčení. 9. V případě, že žák má absenci ve vyučování vyšší než 30 %, není klasifikován. Termín pro klasifikaci určí ředitel SŠT. Žák nebude z praktické výuky hodnocen, bude-li jeho docházka v pololetí nižší než 70 %, a to z jakéhokoliv důvodu. E. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikací a celkovým hodnocením. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů. 2. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel SŠT pro jeho klasifikaci náhradní termín. Není-li možné žáka hodnotit v náhradním termínu, žák se za prvé pololetí nehodnotí. 3. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel SŠT pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka byla provedena do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce školního roku v termínech stanovených ředitelem SŠT. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel SŠT žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 5. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák může písemně požádat ředitele SŠT o opakování ročníku. 6. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem SŠT posledním dnem příslušného školního roku nebo dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 7. O uvolnění z předmětu vzdělávání pro část školního roku nebo celý školní rok může žádat zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák na základě lékařské zprávy. F. Závěrečná zkouška, maturitní zkouška a opravná zkouška 1. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního stupně vzdělání se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky

12 z odborných předmětů. 1.1 Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel SŠT 20 až 30 témat, z kterých si žák jedno téma vylosuje. 1.2 Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel SŠT 3 až 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků z těchto témat jedno téma vylosuje. Ředitel SŠT stanoví délku zkoušek v souladu s ustanoveními 1vyhlášky č. 47/2005 Sb.. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech, které stanoví ředitel SŠT. 2. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Jednotlivé zkoušky se klasifikují samostatně a konají se v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. 2.1 Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel SŠT nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. 2.2 Pro praktickou zkoušku může ředitel SŠT stanovit více než jedno téma. Stanoví-li více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. 2.3 Pro ústní zkoušku stanoví ředitel SŠT 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ředitel SŠT stanoví délku zkoušek v souladu s ustanoveními 2 vyhlášky číslo 47/2005 Sb V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel SŠT stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května, jinak se závěrečná zkouška koná v červnu v termínech, které stanoví ředitel SŠT. 2. Maturitní zkouška se koná v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s ustanoveními 80 až 82 zákona č. 561/2004 Sb., školský řád. Ředitel stanoví v souladu s obecně platnými předpisy maturitní předměty, ze kterých se bude skládat maturitní zkouška. 3. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá SŠT nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo vysvědčení závěrečné zkoušce a výuční list. 4. Předseda zkušební komise před zahájením zkoušky každého žáka informuje o tom, jak bude samotná zkouška probíhat a jaké může nebo musí používat pomůcky. 5. Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel SŠT, termíny náhradních zkoušek stanoví komise, a to v září, v prosinci. Termíny zveřejní ředitel SŠT 2 měsíce před konáním zkoušek ve vestibulu administrativní budovy (praktické zkoušky) a u vrátnice na teoretickém vyučování (teoretické zkoušky). 6. Uchazeč musí řediteli SŠT písemně oznámit, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli SŠT nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. 7. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v řádném termínu, který vyhlásil ředitel z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou

13 zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. A. Pochvaly a jiná ocenění Čl. IV Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 1. Ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělí pochvalu nebo jiné ocenění. Pochvala se uděluje za: - dobrou reprezentaci SŠT, - mimořádný projev lidskosti, - záslužný nebo statečný čin, - dlouhodobé úspěšné studijní nebo pracovní výsledky, - na základě zdůvodněného požadavku právnické nebo fyzické osoby. Ocenění může být provedeno před třídou, písemně, poskytnutím věcného daru nebo formou finanční odměny. U ocenění provedeného formou věcného daru nebo finanční odměnou musí být provedeno i písemné zdůvodnění udělení odměny. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi, po projednání s ZŘTV, navrhnout řediteli SŠT udělení pochvaly ředitele, nebo jiného ocenění. Pochvala se uděluje za: - výrazný projev iniciativy při vyučování, - za vzorné chování při různých akcích pořádaných SŠT nebo jinou organizací, - déle trvající úspěšnou práci. Ocenění může být provedeno před třídou, a to písemnou formou nebo věcným darem. U ocenění provedeného formou věcného daru musí být provedeno i písemné zdůvodnění udělení odměny. 3. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává (ukládá) do dokumentace žáka a zapíše se do katalogových listů, které se archivují 30 let. B. Kázeňská opatření 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem nebo jiným vnitřním předpisem SŠT, vztahujícím se na žáka a podle závažnosti tohoto porušení se žákovi ukládá kázeňské opatření: a) napomenutí třídního učitele (učitele OV) b) důtka třídního učitele (učitele OV) c) důtka ředitele d) podmíněné vyloučení e) vyloučení. Kázeňské opatření (důtka ředitele) se ukládá písemnou formou (uvedou se iniciály žáka, třída, studijní obor a provinění žáka). Vyhotovuje se ve třech stejnopisech. Jeden stejnopis si ponechá ten, kdo opatření ukládá, jeden stejnopis se zašle osobě, která má

14 vyživovací povinnost ke zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka a jeden stejnopis se předá na referát studijní, osobní a mzdový žáků (dále jen RSOMŽ). Obdobným způsobem se postupuje, když ředitel SŠT uděluje pochvalu, oznámí se písemnou formou. 2. Třídní učitel do tří pracovních dnů písemně oznámí uložení důtky řediteli SŠT. Písemné uložení důtky zašle na RSOMŽ. 3. Ředitel SŠT nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku nebo zaměstnanec RSOMŽ do dvou pracovních dnů oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení kázeňského opatření nebo důtky ředitele SŠT žákovi, nebo podmíněné vyloučení zákonnému zástupci žáka (zletilého i nezletilého), popřípadě osobám, které vůči nim plní vyživovací povinnost. 4. Za závažné porušení kázně se u žáků považuje zvlášť hrubé a vulgární slovní výpady a úmyslné fyzické útoky ákavůči pedagogickým pracovníkům nebo zaměstnancům SŠT nebo spolužákům či jiným osobám. 5. Poruší-li žák závažným způsobem kázeň, bude podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze SŠT. 6. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího porušení povinností stanovených tímto školním řádem nebo jiným předpisem, ředitel rozhodne o jeho vyloučení. Rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo vyloučení musí mít písemnou formu, musí být doručeno do vlastních rukou zákonnému zástupci nezletilého žáka, zletilému žákovi nebo osobě, která má vůči žákovi vyživovací povinnost. Rozhodnutí podléhá správnímu řízení. 7. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel SŠT do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem SŠT dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li v rozhodnutí den pozdější. 8. Uložení výchovného opatření se zaznamenává (ukládá) do dokumentace žáka a zapíše se do katalogových listů, které se archivují 30 let. A. Přijímání ke vzdělávání v SŠT Čl. V Přijímání žáků a docházka žáků do SŠT 1. Ke studiu na SŠT se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí (stanoví ředitel SŠT v souladu s platnými ustanoveními školského řádu a vyhlášky, která stanoví postup a způsob přijímacího řízení

15 ke vzdělání na středních školách) 2. Termíny podání přihlášek ke studiu, přijímání přihlášek ke studiu, termíny konání přijímacího řízení a termíny rozhodování o výsledcích přijímacího řízení stanoví ředitel SŠT v souladu s ustanoveními platného školského zákona a platné vyhlášky. Všechny termíny musí být vždy zveřejněny na informační tabuli ve vestibulu teoretického vyučování (u vrátnice na TV), na nástěnce před kanceláří referátu studijního, osobního a mzdového žáků a na webových stránkách SŠT. Na každé kolo přijímacího řízení musí být písemně zpracován systém přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení musí být písemně z pracovaná kritéria pro uchazeče o přijetí ke studiu na SŠT. Systém přijímacího řízení vypracovává teoretické vyučování ve spolupráci s praktickým vyučováním a referátem studijním, osobním a mzdovým žáků a předkládají jej řediteli SŠT ke schválení. 3. Ředitel SŠT rozhodne zda v rámci přijímacího řízení se bude konat přijímací zkouška nebo přijímací řízení proběhne bez přijímací zkoušky a uchazeči ke studiu na SŠT budou přijímáni na základě průměrného prospěchu a známek ze vzdělávacích předmětů, a to z českého jazyka, matematiky, fyziky nebo jim stanovených dalších vzdělávacích předmětů. Způsob přijímacího řízení bude písemně zveřejněn nejpozději do konce ledna každého roku (viz čl. V bod C. 2 tohoto školního řádu). Referát studijní, osobní a mzdový žáků bude podávat informace osobně nebo na telefonický dotaz. 4. O přijetí ke studiu na SŠT rozhodne ředitel SŠT. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu se předá zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče osobně nebo zašle poštou (doporučeně do vlastních rukou, na dodejku). Na obálce (dodejce) musí být červenou barvou uvedeno ULOŽIT JEN 7 DNÍ. Zásilka bude uložena na poště (provozovně poskytovatele poštovních služeb) nanejvýš 7 kalendářních dnů, kterými je pracovních dnů, sobota a neděle. Text ULOŽIT JEN 7 DNÍ napsán písmem Ariel, kapitálky, červenou barvou, velikost písma 10 bodů, délka 3 cm výška 3 mm. B. Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání Při přijímání žáka do vyššího než prvního ročníku vzdělání postupuje ředitel SŠT v souladu s ustanoveními školského zákona a rozhoduje individuelně. C. Změna oboru vzdělání, přestup žáka do jiné školy, 1. Ředitel SŠT může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rozhodnutí o změně oboru vzdělání může stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín konání a kritéria jejího hodnocení. 2. O přestupu žáka jiné střední školy ke studiu na SŠT rozhoduje ředitel SŠT. Ředitel může v souladu s ustanovením školského zákona stanovit podmínky, za kterých bude přestup žáka jiné střední školy realizován. O přijetí žáka informuje ředitel SŠT bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil

16 D. Docházka žáka 1. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích (na teoretickém vyučování nebo praktickém vyučování) dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel SŠT písemně, na doručenku (do vlastních rukou) zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně doložil důvody nepřítomnosti, zároveň upozorní, že bude žák posuzován, jako by vzdělání ve SŠT zanechal. Žák, který do 10ti dnů od doručení výzvy do SŠT nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být žákem SŠT. 2. Tři pozdní příchody do vyučovací hodiny se hodnotí jako jedna neomluvená vyučovací hodina. 3. Absence z rodinných důvodů se v průběhu školního pololetí smí vyskytnout pouze dvakrát a pokud je předem známa musí být projednána předem s příslušným třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku. A. Domov mládeže Čl. VI Školská zařízení, mimoškolní činnost Součástí SŠT je domov mládeže, který zajišťuje žákům ubytování a výchovu mimo vyučování. V prostorách domova mládeže je vyčleněn prostor pro ubytovnu (doplňková činnost). Činnost a provoz na ubytovně se řídí provozním a ubytovacím řádem. Kuchyň s jídelnou zajišťuje ubytovaným žákům celodenní stravování. 1. Mimoškolní činnost se provádí na domově mládeže. Zřizují se zájmové kroužky. Například: - stolní tenis, - odbíjená, - sálová kopaná, - plavání, - kuželky. 2. V mimoškolní době mohou žáci využívat sportovní halu, tělocvičnu, asfaltové hřiště, posilovnu, kuželnu, hernu stolního tenisu a kulečník (v zájmových kroužcích). 3. Činnost domova mládeže upravují ustanovení Provozního a vnitřního řádu domova mládeže. B. Kuchyň, jídelna 1. Stravování zajišťuje školní kuchyně s jídelnou, provozuje ji SŠT. Stravování zajišťuje pro žáky, pedagogy, zaměstnance a cizí osoby. Ubytovaní žáci mají možnost celodenního stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře). Pro neubytované žáky, pedagogy, zaměstnance a cizí osoby je zajišťován oběd. Žáci na teoretickém vyučování a žáci na praktickém vyučování mají stanovenou dobu oběda

17 v rozvrhu hodin vyučování. SŠT poskytuje žákům hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu (studia ve SŠT a ubytování žáků). Hmotné zabezpečení se poskytuje za stanovenou úplatu, která je v souladu s ustanoveními příslušných právních norem (předpisů). Žáci teoretického i praktického vyučování, pedagogové a zaměstnanci SŠT si mají možnost zakoupit svačinu v kantýně. Způsob využívání stravování v SŠT upravuje směrnice Ř SŠT Stravování žáků, zaměstnanců a jiných osob v jídelně SŠT a provozní řády kuchyně a jídelny. Čl. VII Bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena A. Bezpečnost a ochrana zdraví ve SŠT 1. Na základě podkladů zaslaných na hygienickou stanici se provádí zařazení prací do kategorií v souladu s platnou legislativou. 2. Žákům musí být zajištěno prokazatelné: - úvodní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví a s předpisy požární ochrany, vždy v prvním týdnu nového školního roku, - praktické zaškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví a z předpisů požární ochrany, vždy před zahájením nové činnosti nebo rozhodne-li tak pedagogický pracovník (např. při zvýšené úrazovosti apod.). 3. Na akcích organizovaných SŠT jsou žáci povinni se řídit pokyny pedagogického pracovníka, případně jiné osoby pověřené dozorem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit z určitého místa, ani od ostatních členů skupiny. Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce a podle pokynů vyučujících na praktickém vyučování, v odborných učebnách, laboratořích a tělocvičnách používat předepsaný pracovní nebo cvičební oděv a ochranné pomůcky. Souvislé práce na počítačích musí probíhat podle rozvrhu pro jednotlivé obory, avšak maximálně dvě vyučovací hodiny v jednom sledu za den. Do tělocvičny mohou žáci vstupovat jen ve sportovní obuvi a oblečení. Vstup do tělocvičen je povolen pouze s pedagogickým dozorem. Provoz sportovišť upravuje Provozní řád sportovišť a přilehlých prostor. 4. K bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vydává Ř SŠT příslušné vnitřní předpisy SŠT. 5. Jedenkrát ročně probíhá kontrola bezpečnosti práce společně se zástupci odborových organizací. 6. Všechny úrazy (i drobné bez absence ve vyučování) musí zraněný žák, pokud je toho schopen, bezprostředně po vzniku úrazu oznámit svému pedagogickému dozoru. Pokud mu to zdravotní stav nedovoluje, provede oznámení svědek úrazu. Pedagogický dozor zaeviduje úraz nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o úrazu dozví, do knihy úrazů pro daný úsek. Kniha úrazů je vedena v souladu s ustanovením 1 vyhlášky číslo 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Přehled o umístění a počtu knih úrazů je uložen na referátu bezpečnosti práce a požární ochrany (dále jen RBPO) a ostrahy. V případě, že si úraz vyžádá lékařské ošetření, sepíše pedagogický dozor "Záznam o úrazu", který musí být doručen na RBPO tak, aby řádně vyplněný tiskopis

18 mohl být odeslán příslušným orgánům nejpozději do 5 dne každého následujícího měsíce. Záznam o úrazu se sepisuje i na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. B. Zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek 1. Ve vnějších i vnitřních prostorách SŠT platí zákaz kouření. 2. Žák je povinen podrobit se na výzvu příslušníků Policie České republiky, Městské policie, osoby z okruhu zaměstnanců SŠT písemně pověřených ředitelem SŠT vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 3. Orientační vyšetření na alkohol nebo návykové látky (dále jen orientační vyšetření) je oprávněna provést Policie České republiky, Městská policie a osoby z okruhu zaměstnanců SŠT písemně pověřených ředitelem SŠT, pomocí dechové zkoušky, případně odběrem slin. 4. O provedení orientačního vyšetření žáka osobou z okruhu zaměstnanců SŠT písemně pověřených ředitelem SŠT, musí být sepsán protokol o orientačním vyšetření. Žák musí protokol podepsat, že byl s obsahem protokolu o provedeném orientačním vyšetření seznámen. 5. Žák, který se podrobil orientačnímu vyšetření zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ukončí veškerou pracovní činnost až do zjištění výsledků vyšetření. 6. Pokud je výsledek orientačního vyšetření žáka pozitivní, zajistí pedagogický pracovník, který orientační vyšetření vyžadoval, případně i provedl, dopravu a doprovod žáka na lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení k tomuto odborně a provozně způsobilém, k provedení dechové zkoušky a odběru vzorků biologického materiálu. Při agresivitě žáka, který je pod vlivem alkoholu nebo návykové látky musí se přivolat policie. 7. Pedagogický pracovník, který vyšetření žáka na alkohol nebo návykovou látku vyžadoval, případně i provedl, bez odkladu informuje o provedeném vyšetření ZŘTV nebo ZŘPV. ZŘTV nebo ZŘPV zajistí bezodkladně předání informace zákonnému zástupci žáka případně jiné osobě odpovědné za jeho výchovu. 8. Provedení vyšetření biologického materiálu a dopravu do zdravotnického zařízení hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaný žák nebo pokud není zletilý, uhradí náklady jeho zákonný zástupce. V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese SŠT. 9. Zjistí-li se, že je žák po vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo odmítne zkoušku nebo vyšetření na alkohol nebo návykové látky, posuzuje se to za porušení školního řádu. 10. Odmítne-li se žák podrobit vyšetření, posuzuje se jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 11. Absence žáka ve vyučování nebo na akci organizované SŠT z důvodu pozitivního vyšetření se hodnotí jako neomluvená absence Další stanoví a upravují ustanovení opatření Ř SŠT Preventivní opatření k požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

19 C. Hygienické zařízení, možnost očisty, vybavení šaten a) Hygienické zařízení sprchy, WC, umyvadla. b) Možnost očisty umýt se, osprchovat se. c) Vybavení šaten - skříňky na šaty a věci, věšáky, lavice na sezení. D. Pitný režim V době snídaně, oběda a večeře zajišťuje nápoje jídelna SŠT. Svačiny ubytovaných žáků se doplňují nápoji nebo ovocem. Během dne je možné využívat nápojové automaty na teoretickém vyučování a na domově mládeže. Dále pitný režim zajišťuje kantýna. 1. Druhy nápojů: - teplé nápoje (čaj, káva, kakao), - studené nápoje (různé druhy limonád, džusů, minerálních vod a další běžné nápoje). 2. Způsob podávání nápojů a frekvence jejich podávání: - nápojové automaty během celého dne (automaty se nápoji pravidelně doplňují), - v kantýně v době otevíracích hodin (provozu). 3. Manipulace s nápoji: - v jídelně a kantýně se může pití odnést ke stolu, - nápoje se odnášejí sebou. Dále upravují ustanovení provozních řádů. Čl. VIII Režim na teoretickém vyučování Úkolem je vybavit žáky dobrými teoretickými znalostmi pro výkon povolání a slušným chováním. Provoz a aktivity při denním studiu jsou určeny žákům od 15 let do 26 let. 1. Úsek teoretického vyučování je členěn na výuku stavo, lesnické a elektro obory, ekonomické obory a strojní obory. Do stavebních oborů jsou zahrnuty dřevo zpracující obory. 2. Úsek teoretického vyučování řídí zástupce ředitele pro teoretické vyučování-statutární zástupce ředitele. V nepřítomnosti jej zastupuje pověřený zástupce ředitele teoretického vyučování. A. Organizace zahájení teoretického vyučování 1. V případě, že během vyučování z nutných důvodů potřebuje žák (žákyně) z objektů SŠT odejít, jsou povinni si nechat od učitele vystavit a potvrdit propustku, kterou předloží na vrátnici při odchodu i příchodu ke kontrole. Před skončením vyučovací doby (ani o přestávkách) nesmí žák (žákyně) bez propustky opustit SŠT. Dále řeší provozní řád teoretického vyučování a směrnice Ř SŠT Ostraha a ochrana majetku. B. Docházka žáků 1. Povinností žáka je řádně chodit do školy, ve vyučování chybět jen ve výjimečných

20 případech, být ve škole včas, aby měl čas se přezout a ve třídě se připravit na vyučování. Pozdní příchody a neúčast ve vyučování řádně omluvit (viz další ustanovení tohoto školního řádu). Za pozdní příchody budou vyvozeny příslušné závěry (postihy). 2. Nepřítomnost nezletilého i zletilého žáka ve vyučování musí řádně omluvit jeho zákonný zástupce. Předem známá nepřítomnost musí být omluvena předem. V případě, že nepřítomnost nemohla být předem předvídána, musí zákonný zástupce oznámit a zdůvodnit tuto nepřítomnost, a to nejpozději do tří dnů telefonicky, písemně nebo osobně. Absence žáka ve vyučování na teoretickém vyučování musí být omluvena u jeho třídního učitele. V omluvném listě zákonný zástupce uvede důvod nepřítomnosti, dobu nepřítomnosti a pravost zápisu potvrdí podpisem (týká se to každé nepřítomnosti). Popsaný omluvný list předá žák učiteli a vyžádá si nový tiskopis (omluvný list). U zletilých žáků, kteří bydlí ve společné domácnosti se zákonným zástupcem nebo osobou, která má vůči němu vyživovací povinnost, bude SŠT vyžadovat omluvení nepřítomnosti žáka ve vyučovací hodině od zákonného zástupce nebo osoby, která má k němu vyživovací povinnost. 3. V případě, že žák chce předčasně odejít z vyučování, musí předložit učiteli písemný požadavek zákonného zástupce (řádně zdůvodněný), nebo pozvánku od lékaře, úřadu. Uvolněn může být z důvodu nevolnosti. Učitel posoudí důvody předčasného odchodu a rozhodne o uvolnění žáka z vyučování. 4. Žák, který předčasně odchází z vyučování, musí mít od učitele vystavenou propustku.vrátný jej bez propustky nesmí nechat odejít. 5. Žák musí chránit a zacházet se sešity, učebnicemi a učebními pomůckami tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení nebo ztrátě. Žák je odpovědný za stav sešitů, učebnic a učebních pomůcek. C. Časový režim výuky 1. Každý ročník má na začátku každého školního roku pevně stanovený rozvrh vyučovacích hodin včetně přestávek a přestávky na oběd. Upravuje Provozní řád teoretického vyučování SŠT. 2. Režim práce s počítačem je zahrnut do rozvrhu vyučovacích hodin a počet vyučovacích hodin v jednom sledu činí 2 hodiny. 3. Výchovní poradci jednotlivých úseků mají určen den a čas pro výchovné poradenství a pravidelně spolupracují s úsekem praktického vyučován a domovem mládeže, se zákonnými zástupci žáků nebo osobami, které mají k žákovi vyživovací povinnost, případně s policií a sociálním odborem Městského úřadu. D. Podmínky pohybové výchovy 1. Počet a kapacita sportovní haly a tělocvičen - vlastní sportovní hala s kapacitou 30 žáků,

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu Vyhláška č. 374/2006 Sb. s účinností dnem 1.9.2006 Vyhláška č. 400/2009

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více