BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků školy Č.j.: 197/07 Vypracovala: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Směrnice vychází zejména z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čj / Čl. 1 Předmět směrnice Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole. Čl. 2 Předcházení rizikům (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí a žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech dětí a žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí a žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí a žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu

2 (2) Škola podle školního a třídního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje děti a žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp. (3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 4 Školní vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. (4) Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád nebo vnitřní řád 6 zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, děti a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Čl. 3 Povinnosti dětí a žáků Děti a žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. Čl. 4 Omezení pro činnost dětí a žáků Pokud škola při vzdělávání žáků organizuje praktické vyučování, případně jiné práce, může mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Čl. 5 Zdravotní předpoklady (1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu dětí a žáků a jejich zdravotní způsobilosti

3 (2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání, se vyžaduje prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka. (3) Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je prohlášení praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (4) Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2. (5) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení dítěte nebo žáka do prováděných činností,oznamují zákonní zástupci nebo žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Čl. 6 Uvolňování žáků z vyučování (1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád. (2) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. Čl. 7 Pracovní prostředky Zákonný zástupce vybaví dítě nebo žáka vhodným oblečením a obutím pro všechny činnosti školy a kontroluje stav a funkčnost připravených věcí. Čl. 8 První pomoc a ošetření (1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných a nemocných. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i děti a žáky

4 (2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného dítěte a žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte nebo žáka. V případě, že není za žádných okolností možné informovat zákonného zástupce nebo je sice informován, ale je mimo dosah řešení vzniklé situace, vrátí se dítě nebo žák s doprovodem zpět do školy a tam bude ředitelkou rozhodnuto o dalším postupu. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. (3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. Čl. 9 Poučení dětí a žáků (1) Škola zajistí, aby děti a žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti a žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále děti a žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů tělocvičny a školní zahrádky a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. (2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny. (3) Děti a žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Čl. 10 Dohled nad dětmi a žáky (1) Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými dětmi a žáky náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi a žáky také výchovné působení a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku dětí a žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dohledem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad dětmi a žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dohled koná

5 (2) Pedagogický pracovník koná dohled nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu dětí a žáků do školní jídelny, školní družiny apod. Při zajišťování dohledu nad žáky se postupuje podle rozvrhu dohledu. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dohled. Dohled ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování. (3) Zajištění dohledu nad žáky strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování. (4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění dětí a žáků není škola, začíná dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění dětí a žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům dětí a žáků. (5) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dohledu. (6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dohled i mimo školu, např. při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou. (7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují děti a žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci a děti dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení dětí a žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu. (8) Kromě ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem dohledu, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dohledu. Čl. 11 Zvláštní pravidla při některých činnostech (1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při výuce tělesné výchovy, výuce plavání, sportovních a turistických akcích

6 Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí a žáků. (2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů. (3) Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se dítě nebo žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Děti a žáci tyto předměty odkládají na určená místa. (4) Děti a žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Dítě a žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. Čl. 12 Praktické vyučování Při praktickém vyučování musí být pracoviště a jeho vybavení v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí být dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygienické předpisy. Čl. 13 Tělesná výchova Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dohled zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků - 6 -

7 Čl. 14 Výuka plavání (1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel plavecké školy vypracuje komplexní dokumentaci o organizačních, technických, hygienických opatřeních a zajištění BOZ dětí a žáků a předloží je řediteli školy, se kterým sepisuje smlouvu o zajištění výuky. (2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody. (3) Za bezpečnost dětí a žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům Plavecké školy, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří děti a žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí a žáků. (Stanovit: místo předání dětí a žáků, zajištění předání dítěte a žáka při potřebě jít na toaletu apod.) (4) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho žácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší. Čl. 15 Bruslení Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. Čl. 16 Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách (1) Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. (2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením jiných soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků. (3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak

8 Čl. 17 Úrazy dětí a žáků (1) Úrazem dětí a žáků je úraz, který se stal dětem nebo žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí a žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při výuce plavání a při účasti na soutěžích a přehlídkách. (2) Úrazem dětí a žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu. Čl. 18 Evidence úrazů žáků Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Čl. 19 Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů. Čl. 20 Odpovědnost za škodu při úrazech dětí a žáků Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům a dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte nebo žáka. Čl. 21 Sledování úrazovosti žáků Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě. Čl. 22 Kontrolní činnost (1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik. (2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, jakož i dodržování pokynů dětmi i žáky

9 (3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně jednou ročně zahrnují školy také kontrolu tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných dětmi a žáky, včetně jejich vybavení. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti. Čl. 23 Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů. Čl. 24 Závěrečná ustanovení a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena ředitelka školy. b) Směrnice nabývá platnosti dnem c) Směrnice nabývá účinnosti dnem V ě dne Miroslava Kopecká, ředitelka školy Seznámení zaměstnanců, zákonných zástupců, dětí a žáků: - zaměstnanci podpisem po prostudování směrnice - zák. zástupci při nástupu dítěte do mateřské školy, začátkem školního roku na schůzce s rodiči, kdykoliv, po dohodě k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy - děti a žáci poučení: (osnova ve třídní knize ZŠ a přehledu výchovné práce v MŠ) - začátkem školního roku - aktuálně podle činností - 9 -

10 Poznámky a odkazy 1 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 2 ) 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon). 4 ) Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 5 ) 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6 ) 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 65 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 11 ) Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní, 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 12 ) 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13 ) 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 14 ) 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 15 )nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 18 ) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. 19 ) Přiměřeně se užije zákoník práce. 20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: / ) 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 22 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 23 ) 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 24) Například vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 25) zákoník práce. 26) zákoník práce, nařízení vlády 178/2001 Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 27) zákoník práce

11 28) 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 29) 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 30 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 31 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb. 32 ) 11 zákona č. 258/2000 Sb. 33 ) 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb. 34 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 35 ) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 36 ) 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 37 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb. 38) Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 42 ) zákoník práce, nařízení vlády kterým se provádí zákoník práce, 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník). 43) zákoník práce. 44) 174 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

12 Poučení dětí mateřské školy o bezpečnosti a ochraně zdraví Účel : Škola je povinna zajistit, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti musí být zároveň seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu. Dále musí být dšti seznámeny s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů tělocvičen a školní zahrádky a s dalšími opatřeními školy. Doklad o poučení : Poučení dětí o bezpečnosti se provádí podle následujícího schváleného přehledu. Dokladem o provedeném poučení je záznam v přehledu výchovné práce. Poučení dětí o bezpečnosti provádí : Poučení dětí o bezpečnosti provádí učitelka příp. osoba provádějící dozor nad žáky (mimoškolní akce a jiné činnosti). Přehled schválila: Miroslava Kopecká ředitelka školy Podpis :

13 Přehled poučení dětí mateřské školy o bezpečnosti a ochraně zdraví Poučení na začátku každého školního roku Děti plní pokyny učitelek vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. - učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí mateřské školy: v budově školy, v šatnách, ve třídě, na chodbách, na WC a v umývárně, ve školní jídelně, v tělocvičně, při vycházkách a při dalších aktivitách mimo areál mateřské školy a vysvětlí jim možná rizika. Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování, stanovených v organizačních normách školy. Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována zaznamenávána do Přehledů výchovné práce. HRY A ČINNOSTI VE TŘÍDĚ: riziko: nebezpečí úrazu el. proudem pád z výšky náraz na překážku, srážka s jiným dítětem polknutí cizího předmětu vzájemné poranění dětí uklouznutí poučení: nesahat na zásuvky (chrániče) nevylézat na okna, stolky, skříňky běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru nedávat hračky do úst přiměřeně reagovat na konfliktní situace neběhat v umývárně a na WC HRY A ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ: riziko: vzájemné poranění dětí infekční onemocnění pád z výšky poučení: nepoužívat klacky, kameny proti druhému dítěti nedávat do úst písek, neolizovat si ruce přiměřené chování na průlezkách HRY NA SNĚHU: riziko: náraz do druhého dítěte poučení: organizované sjíždění z kopce VYCHÁZKA: riziko: dopravní nehoda zabloudění poučení: organizovaná chůze v útvaru sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu VÝLET: Bezpečnostní opatření pro školní výlety jsou vždy určena pokynem ředitelky školy podle konkrétního místa výletu

14 Bezpečné oblečení a obutí. První pomoc a úrazy: povinnost učitelce nahlásit úraz svůj i úraz jiného dítěte. Všichni se při pobytu ve škole i mimo školu musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých kamarádů, pracovníků školy (občanů vůbec). Mimořádné události: požární ochrana, jak se zachovat v případě požáru a při jiných mimořádných situacích, evakuace, důležitá telefonní čísla. Možná nebezpečí: cizí lidé, násilí, nález a manipulace s nebezpečnými a neznámými předměty a poučení jak se zachovat. Nenosit do školky nebezpečné předměty. Poučení o bezpečném chování při tělovýchovných činnostech Poučení o bezpečném chování při hrách v MŠ rizika Poučení o bezpečném chování při plaveckém výcviku Poučení o bezpečném chování při pracovním zaměstnání Poučení o bezpečném chování při výtvarném zaměstnání Poučení o bezpečném chování ve školní jídelně Poučení o bezpečném chování při vycházkách (zvířata, bobule, ostré přeměty...) Poučení o bezpečném chování při hrách na školní zahrádce (vzájemná ohleduplnost, pobyt na houpačkách, průlezkách a skluzavce,...) Poučení o bezpečném chování při dopravních hrách Poučení o bezpečném chování při cestování v prostředcích hromadné dopravy Poučení o bezpečném chování při setkání s cizími lidmi, komu se svěřovat Poučení o bezpečném chování před návštěvou divadelního představení Poučení o bezpečném chování před exkurzí Poučení o bezpečném chování před školním výletem Poučení o bezpečném chování v krizových životních situacích (když se ztratí, když někam spadne, při požáru...) Poučení o bezpečném chování způsoby poskytování první pomoci a přivolání pomoci Poučení o bezpečném chování prázdniny Poučení o bezpečném chování - o škodlivých zvycích a návycích Poučení o bezpečném chování při koupání v přírodě Poučení o bezpečném chování - dětem není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči. Je zakázáno sahat na el. vypínače, zásuvky

15 POUČENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ Účel : Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáci musí být zároveň seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu. Dále musí být žáci seznámeni s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy. Doklad o poučení : Poučení žáků o bezpečnosti se provádí podle následující schválené osnovy. Dokladem o provedeném poučení je záznam v třídní knize. Poučení žáků o bezpečnosti provádí : Poučení žáků o bezpečnosti provádí třídní učitel, učitel odborných předmětů příp. osoba provádějící dozor nad žáky (mimoškolní akce a jiné činnosti). Osnovu schválila: Mgr. Miroslava Kopecká ředitelka školy Podpis :

16 OSNOVA POUČENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ OBSAH 1 POUČENÍ NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Seznámení s vnitřním řádem školy Poučení o bezpečném chování První pomoc a úrazy Vznik požáru nebo jiné mimořádné události Seznámení s dalším možným nebezpečím Poučení před první vyučovací hodinou Zakázané činnosti ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

17 Poučení na začátku každého školního roku Seznámení s vnitřním řádem školy Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, tuto povinnost mají žáci i na všech akcích pořádaných školou i v době mimo platný rozvrh. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Poučení o bezpečném chování Všichni žáci se při pobytu ve škole (ve třídách, na chodbách, v šatně, v jídelně, na schodištích) i mimo školu musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých spolužáků, pracovníků školy (občanů vůbec). Poučení o příchodu a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích. Žáci musí zvolit takové přezůvky, které mají vhodné podrážky a které nekloužou. Před odchodem do jiné učebny žáci uklidí své místo a odcházejí v průběhu přestávky na další vyučovací hodinu. Do školy žáci nenosí cenné věci ani věci, které nejsou zapotřebí k vyučování. O velkých přestávkách žáci smí pobývat mimo třídu. Žáci chodí po schodišti a chodbách po pravé straně. V případě, že je schodiště nebo chodba mokrá (po úklidu), je třeba dbát pokynů uklízečky a zvýšené opatrnosti. Za příznivého počasí mohou žáci o velké přestávce pobývat venku v místě určeném pedagogickým pracovníkem - učitel (ka). V době mimo vyučování se žáci nesmí zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele, provozních pracovníků školy nebo vedoucího příslušného zájmového útvaru. Projevy šikany (objasnit pojem). Pokud je žák přesvědčen, že je obětí šikany ze strany jiných žáků, měl by o tom informovat svého třídního učitele (případně použít schránku důvěry). Vysvětlit důležitost včasné informace. První pomoc a úrazy Seznámení s rozmístěním a vybavením lékárniček první pomoci. Seznámení se zásadami poskytování první pomoci. Seznámení s důležitými telefonními čísly Požární poplachové směrnice. Hlášení úrazů - každý úraz, poranění a nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, a chodbě, na školní zahrádce nebo při mimoškolních aktivitách, jsou žáci povinni ihned hlásit dozírajícímu učiteli nebo kterémukoliv pracovníkovi školy

18 Vznik požáru nebo jiné mimořádné události Nebezpečí vzniku požáru (kouření, zábavná pyrotechnika, nedbalost, el. spotřebiče a zařízení). Každý, kdo zpozoruje požár nebo jinou mimořádnou událost, je povinen ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli nebo kterémukoli pracovníkovi školy. Požární poplach vyhlašuje učitel nebo jiný zaměstnanec školy voláním HOŘÍ! Po vyhlášení poplachu všichni zachovávají klid a rozvahu. Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů příslušného vyučujícího a na jeho pokyn okamžitě a spořádané opustí objekt a shromáždí se venku na parkovišti nad školou. Únikové cesty jsou označeny zelenobílými značkami se směrem úniku. Důležitá telefonní čísla (tísňové linky): Hasiči.. 112, 150 Lékařská záchranná služba Policie ČR Městská policie Seznámení s dalším možným nebezpečím Varování před známostmi s cizími osobami, nebezpečí násilí. Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nebezpečnými, neznámými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové situaci zachovat: - ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli nebo kterémukoli pracovníkovi školy, - nepřibližovat se, nedotýkat se ani jinak nemanipulovat s nalezeným nebezpečným předmětem. Poučení před první vyučovací hodinou Provádí se u předmětů: tělesná výchova a pracovní činnosti, informatika. Toto poučení provádí vyučující daného předmětu před první vyučovací hodinou školního roku a dodatečně s nimi seznámit i ty žáky, kteří při první hodině chyběli. Seznámení žáků s řádem tělocvičny a školní zahrádky. Upozornění na možné ohrožení života nebo zdraví: nářadí v tělocvičně a vybavení školní zahrádky, nástroje a nářadí používané v hodinách pracovních činností apod. Žáci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a kázně. V hodinách tělesné výchovy a praktických činností používají žáci vhodné oblečení a obuv podle pokynů vyučujících příslušných předmětů. Žáci při práci s výpočetní technikou žádným způsobem nezasahují do jednotlivých částí zařízení nebudou tato zařízení rozebírat nebo s nimi jinak manipulovat (úraz ele. proudem)

19 Při práci na internetu se žáci řídí metodickým pokynem MŠMT Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu čj / , který je přílohou řádu počítačové stanice. S metodickým pokynem byli zák. zástupci žáků seznámeni na začátku školního roku na první schůzce rodičů. Zakázané činnosti Žáci nesmí přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním. Mobilní telefony musí být během vyučování vypnuty. Vystupování na židle, stoly, parapety, (vystupování do výšek) je zakázáno. Házení jakýmikoliv předměty je zakázáno. Nůžky, kružítka a jiné ostré pomůcky je možné používat jen ve vyučování, pracovat s nimi o přestávkách je zakázáno. Žákům není dovoleno pobíhat po budově školy, zejména mezi jednotlivými podlažími. Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. Je zakázáno sahat na el. vypínače mokrýma rukama. Je zakázáno poškozovat jakékoli bezpečnostní značení, značky únikových východů (vysvětlit důležitost) Je zakázáno otevírat okna a vyklánět se z oken o přestávkách. Žákům není dovoleno jezdit po zábradlí. Žákům je zakázáno v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky (alkohol, cigarety, léky vyjma předepsaných lékařem, drogy ), dále zbraně či obdobné předměty (nože, boxery ), které by mohly ohrozit zdraví spolužáků a dospělých osob. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce: oznámení rodičům a jejich pozvání do školy, přivolání lékařské služby pro odběr krve, moči apod., 3. stupeň z chování. Projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků jsou zakázány a budou hodnoceny 3. stupněm z chování. Pokud bude zjištěno, že je pořízen záznam o provádění šikany (mobilní telefon, videozáznam), bude řešení tohoto činu předáno Policii ČR. Zvláštní pravidla při některých činnostech Pro akce mimo školu platí zvláštní bezpečnostní předpisy (pravidla chování, případné zákazy, poučení o vybavení pro danou činnost...), se kterými musí být žáci předem seznámeni. Poučení provádí třídní učitelka nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat pedagogický dohled. Jedná se o následující činnosti: - školní výlety, vycházky - exkurze - návštěva divadelního představení - soutěže a přehlídky - výuka plavání - bruslení Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení

20 Poučení před prázdninami Varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, drog. Varování před známostmi s cizími osobami, nebezpečí násilí. Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nebezpečnými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové situaci zachovat. Nebezpečí vzniku požáru (kouření, zábavná pyrotechnika). Upozornění na povinnost ihned hlásit na nejbližší místo s telefonem zpozorovaný požár, popř. jiné nebezpečí. Varování před koupáním v místech, která žák nezná. Dodržování dopravní kázně. Další možná nebezpečí (lezení po stromech, kládách v lese, přelézání plotu, hra se zvířaty...). Vysvětlit žákům povinnost pomoci při poskytování první pomoci a zajistit neprodleně přivolání lékaře nebo dospělé osoby. V souvislosti s tím připomenout, že na prvním místě je dodržení zásady Neohrozit svůj život. Připomenou žákům zásady slušného chování. * Informuj vždy rodiče, kde jsi a co děláš. * Oznam rodičům, kdyby tě někdo obtěžoval nebo když někdo tobě nebo kamarádům ubližuje. * Nezvi domů kamarády bez svolení rodičů. * Při odchodu z domu nezapomeň zamknout. * Domluv se s rodiči, které plynové a elektrické spotřebiče musí být při tvém odchodu vypnuty. * Nenos klíče od bytu (domu) viditelně na krku. * Neotvírej neznámým lidem, když jsi doma sám. * Nechoď nikam s neznámými lidmi a nic si od nich neber. * Neukazuj nikomu své peníze. * Neříkej do telefonu neznámým lidem, že jsi dám doma a kdy se rodiče vrátí. * Přecházej opatrně a pozorně přes silnici, rozhlédni se na obě strany. * Pozor na oheň nehraj si se sirkami a zapalovačem. * Zapamatuj si telefonní čísla: policie 158, 156, hasiči 150, první pomoc 155. * Při poskytnutí první pomoci vždy jednej s rozmyslem, abys neohrozil i sám sebe. * Vyhýbej se kouření, pití alkoholu a neber drogy. * Nikomu neubližuj chovej se tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání ţáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností ţáků

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 04/2007-2008- směrnice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a žáků na ZŠ Palackého 1531, Moravská Třebová Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a

Školní řád mateřské školy Praskačka a Škola. Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od:1.9.2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice I.

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 2 Počet stran: 21 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 2 Počet stran: 21 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny:

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny: Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ Č.j.: Spisový znak: Změny: Účinnost od: Skartační znak: Obsah Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Čl. 2 Předcházení rizikům Čl. 3 Povinnosti ţáků

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

3.1. Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

3.1. Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIO PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU 1. Předmět a rozsah

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Škola : MŠ Paculova 1115, Praha 9 Černý Most Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Č.j.: 1/2013 - BOZP Účinnost od: 1.7.2013

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2.část: A. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 251/2014 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Školská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Lenka Matoušovská,

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9.

Základní škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. Základní škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Iva Kučná Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013 Obecná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

Ročník LVII Sešit 12 Prosinec 2001 O B S A H

Ročník LVII Sešit 12 Prosinec 2001 O B S A H Příloha č. 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 12 Prosinec 2001 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 1 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠHl/ 0456/2012 Vypracovala : Schválila : školská rada dne 9. 10. 2012 Pedagogická rada projednala dne : 31. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více