Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Číslo jednací: 780/2007/1 Platnost: od

2 Obsah: Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost a úplnost školy Vybavení školy Přehled o pracovnících školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Školní vzdělávací programy součástí školy Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Závazné formy hodnocení Podklady pro klasifikaci a hodnocení Autoevaluace školy Přílohy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název školy: Identitikátor zařízení: IČO: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Adresa: Štítného ul. 3, České Budějovice Telefon: Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Právní forma: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Školská rada: Příspěvková organizace Mgr.Coufalová Božena Mgr. Dudová Marie Zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1037/2005/RK ke dni 1. listopadu Platnost dokumentu: od Účinnost dokumentu: od Mgr. Božena Coufalová ředitelka školy razítko školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost a úplnost školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není stanoveno jinak. Je zřízena na základě Zřizovací listiny Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne na dobu neurčitou jako příspěvková organizace kraje. Statutárním orgánem organizace je ředitelka, jmenovaná radou kraje. Jménem organizace jedná ředitelka v souladu s právními předpisy v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Škola sdružuje: Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení Základní školu při zdravotnickém zařízení Základní školu praktickou Základní školu speciální Praktickou školu Školské poradenské zařízení o Speciálně pedagogické centrum Školské zařízení pro zájmové vzdělávání o školní družinu a školní klub Aktivity: Zájmové kroužky Nabídka kroužků je závislá na zájmu dětí a jejich rodičů, zaměření pedagogů a finančních možnostech školy. Žáci mohou navštěvovat kroužky zaměřené na hudbu, sport, pracovní a výtvarné dovednosti aj. Sportovní klub Při škole pracuje Sportovní klub. Jeho členy jsou žáci i učitelé školy. Klub se spolupodílí na organizaci sportovního života školy a některé akce organizuje samostatně. Je členem ČSMPS a ČSTV. Projekty V uplynulých 2 letech řešila naše škola celkem 12 projektů. Žáci se díky jim mohli rozvíjet v oblasti zpěvu (pořádání krajské soutěže Konvalinka je již běžnou součástí školního roku), tance či zdokonalovat své pracovní dovednosti. Proběhla také řada sportovních akcí (sportovní olympiády, zábavná sportovní odpoledne, soutěže v jednotlivých sportech aj.) Projekty byly zaměřeny rovněž na ochranu dětí před patologickými jevy či na oblast sexuální výchovy. Na týdenních pobytech v krásné přírodě Novohradských hor či Šumavy, si žáci osvojili potřebné znalosti a návyky. Naučná stezka, která byla zřízena v okolí školy v rámci ekologického projektu, přibližuje názorně přírodu nejen žákům naší školy, ale i ostatním návštěvníkům z jiných škol. Naši žáci se o ochranu přírody rovněž učili starat na týdenních pobytech ve Zlaté Koruně. V rámci projektu SIPVZ vypracovala škola i soubor výukových prezentací pro zvláštní školu i výukových programů pro jednotlivé předměty ZŠ praktické i s využitím pro žáky s dg.autismus. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 Charakteristika školy Běžnou součástí projektů školy je též další vzdělávaní pedagogů v různých odborných oblastech důležitých pro rozvoj školy. Na mezinárodních projektech se zatím nepodílíme. etwinning Škola navázala spolupráci v rámci e-twinningu se školou z Rakouska. Žáci si vyměňují y, dále si budou posílat výkresy, obrázky z místa bydliště, příběhy. Naši žáci si tímto procvičují základy německého jazyka. Plánovaná jsou i setkání v naší republice a v Rakousku. ICT Naše škola se aktivně zapojila do Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Po tři roky jsme opakovaně získali statut Informačního centra SIPVZ. Pravidelně pořádáme semináře pro ICT koordinátory a metodiky speciálních škol jihočeského regionu, podíleli jsme se na evaluaci výukového software a úspěšně řešili tři projekty SIPVZ zaměřené na vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením. V oblasti informační gramotnosti jsme naplnili a v některých ukazatelích i překročili požadavky cílového stavu SIPVZ. Pracoviště 1. Štítného 3 (praktická škola, ročník ZŠ, školní klub) 2. Husova 9 (SPC, ročník ZŠ, třída pro žáky s lékařskou diagnózou autismus, třídy pomocné školy, školní družina) 3. B. Němcové 54 (MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 2.2. Vybavení školy Přehled tříd, odborných učeben a ostatních místností školy Budova Štítného 3 Husova 9 Nemocnice Třídy Odborné učebny počítačová učebna "Indoš" počítačová učebna počítačová učebna 2 tělocvična žákovská knihovna kuchyňka audiovizuální učebna hudebna hudebna školní družina relaxační místnost (2) relaxační místnost dílna 1, 2, 3 šicí dílna školní kuchyňka 1, 2 učebna fyziky tělocvična posilovna školní klub Ostatní ředitelna SPC (4 místnosti) kabinet sborovna kancelář kabinety (6) sborovna kancelář účetní kabinety (2) Charakteristika školy Okolí školy je využito k výuce tělesné výchovy, přírodopisu a environmentální výchovy. Modelová učebna se skládá z 10 stanovišť, která mají zasklené vitríny. Součástí jsou lavičky a stoly pro jednu třídu. Učebnu v přírodě využívají děti při výuce všech přírodovědných předmětů. Hojně je využívána i jinými školami. Školní pozemek v areálu školy je průběžně upravován. Na oddělených záhoncích jsou ukázky různých zástupců čeledí rostlin. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 Charakteristika školy 2.3. Přehled o pracovnících školy Pracovníků celkem: 52 z toho mužů: 5 žen: 44 Pedagogičtí pracovníci celkem: 42 z toho učitelé: 34 z toho 2 MD psycholog: 1 vychovatelé: 6 asistent pedagoga 1 THP: 2 Dělnická povolání: 6 Ostatní pracovníci: 2 z toho 1 MD Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

8 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání přednostně žákům mentálně postižených. Vychovává a připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností, pečuje o nemocné nebo zdravotně oslabené děti a poskytuje výchovu a vzdělávání žákům ve zdravotnickém zařízení. Hlavní účel a předmět činnosti Organizace poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V praktické škole organizace poskytuje střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace ve školní družině a školním klubu poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy; organizuje pro žáky vzdělávání v zájmových útvarech. Ve speciálně pedagogickém centru poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním integrovaných ve školách a školských zařízeních, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem a žákům s hlubokým mentálním postižením.zaměřuje se zejména na děti s poruchou autistického spektra. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, s orgány péče o mládež a rodinu a zdravotnickými zařízeními Školní vzdělávací programy součástí školy Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání v několika druzích škol a řídí se příslušnými vzdělávacími programy. Tyto programy pro jednotlivé součásti jsou obsahem příloh A až C, opatřené datem platnosti. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání od Základní škola při zdravotnickém zařízení Vzdělávací program Základní škola č.j.: /96-22 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Příloha C od v 1. a 6. ročníku Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-7 -

9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní škola praktická Vzdělávací program Zvláštní škola č.j.: /97-22 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením Příloha A od v 1. a 6. ročníku Základní škola speciální Vzdělávací program Pomocná škola č. j.: /97-22 Praktická škola dvouletá Vzdělávací program Praktická škola dvouletá č.j.: / Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Svoje schopnosti si mohou rozvíjet i mimořádně nadaní žáci. Společně s rodiči vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů - Hudební činnosti, Sportovní činnosti, Výtvarné činnosti a Pracovní činnosti. Vhodnými metodami, formami práce a individuálním přístupem podporují a rozvíjejí učitelé jejich talent. Žáci reprezentují školu na mnoha hudebních, výtvarných i sportovních soutěžích a často se umisťují na předních místech. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-8 -

10 4. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy 4.1. Pravidla hodnocení žáků Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu probíhajícího ve škole. Je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Při hodnocení žáků jsou nám oporou platné zákony a Klasifikační řád školy, který obsahuje podrobnější informace. Pravidla pro hodnocení upravuje vyhláška 48/2005 Sb. a vyhláška 73/2005 Sb. Při hodnocení žáků uplatňují všichni učitelé tyto obecné zásady: Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. informaci o tom jak danou problematiku zvládá, co se naučil, v čem se zlepšil, v čem dělá chyby. Učitel hodnotí konkrétní ověřovaný problém, nehodnotí osobu žáka. Neuplatňuje mocenské postoje vůči žákům, ale vytváří bezpečné prostředí založené na partnerském vztahu k žákům. S chybou či nedostatkem se dále pracuje, chyba je součástí procesu každého učení, práce s chybou je příležitostí ke zlepšení. Součástí hodnocení musí být konkrétní návod, rada, jak má žák dále postupovat, aby nedostatky odstranil. Hodnocení musí být pro žáky motivující, mělo by vést k pozitivnímu vyjádření. Učitel se snaží o oslabování vnější motivace žáků - motivace prostřednictvím známek a vede žáky k posilování vnitřní motivace, která je pro proces učení významnější. Hodnocení nesmí být zaměřeno na srovnávání žáka se spolužáky, soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet na rozdělování žáků na schopné a neschopné, úspěšné a neúspěšné). Učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Přihlíží k věkovým a individuálním zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech kvůli určité indispozici (dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech aj.) Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, učí se hodnotit individuální výsledek práce a přínos pro druhé. Učí se posoudit vynaložené úsilí i svoje možnosti a rezervy. Žáci musí být předem seznámeni s výukovými cíly a musí znát kritéria pro hodnocení. Hodnocení žáka zahrnuje kromě prospěchu i jeho píli a přístup ke vzdělávání Závazné formy hodnocení Stupně a kritéria klasifikace chování, klasifikace v povinných a nepovinných předmětech a v zájmových útvarech jsou podrobně rozpracovány v Klasifikačním řádu školy. Kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech schvaluje metodické sdružení, pro učitele jsou závazná a žáci jsou s nimi seznámeni na začátku školního roku. V posledním roce školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení, jehož obsahem je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-9 -

11 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 4.3. Podklady pro klasifikaci a hodnocení Podklady učitel získává: soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování průběžným diagnostickým pozorováním žáka zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými didaktickými testy sledováním aktivity žáka, jeho píle a snahy o zlepšení analýzou zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů zaznamenáváním změn v chování žáka, v jeho postojích a dovednostech Učitel konzultuje své závěry s ostatními vyučujícími, přihlíží ke zprávě psychologa, popřípadě lékaře. Hodnocení musí být objektivní, ale mělo by mít smysl pozitivní motivace a podpory osobního rozvoje žáka. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování dítěte: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině a před koncem prvního a druhého pololetí třídní učitel nebo učitel daného předmětu, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením speciálně pedagogického centra Autoevaluace školy Autoevaluace slouží k systematickému a pravidelnému hodnocení cílů (podle stanovených kriterií v jednotlivých oblastech vzdělávání) a výsledků vzdělávání, klimatu školy a managmentu. Díky rozvoji škol se dostává do popředí potřeba vědět, jak na tom naše škola opravdu je, zda se daří naplňovat předpokládané záměry a které intervence mohou podpořit další rozvoj školy. Bez znalosti dosaženého stavu není možné ani plánovat, ani prognózovat budoucnost. Na hodnocení závisí veškerá naše činnost. Autoevaluace vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

12 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Oblasti Podmínky ke vzdělávání Výsledky vzdělávání Úroveň řídící práce Spolupráce s rodinou, institucemi a veřejností Cíle účelné materiální vybavení školy odborná úroveň pedagogického sboru spokojenost žáků a učitelů dosažení kvalitních výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků propracovaná a fungující strategie řízení školy cílevědomá spolupráce rodičů se školou spokojenost rodičů kladné hodnocení veřejnosti a kontrolních Nástroje Časové rozvržení efektivní hospodaření s finančními prostředky (nákup pomůcek, odměňování učitelů) DVVP pravidelná a promyšlená účast rodinné klima školy průběžně analýza žákovských prací hospitační činnost vedení školy výsledky přijímacího řízení žáků na střední školy výroční zpráva (pedagogická část) průběžně analýza žákovských prací, hospitační činnost 1x ročně výsledky přijímacího řízení, výroční zpráva plánování a kontrolní činnost řídícího systému ze strany vedení školy ze strany zřizovatele a kontrolních orgánů výroční zpráva (pedagogická a ekonomická část) odborné revize BOZP, PO, elektro podle platných norem průběžně kontrolní činnost ze strany vedení školy, odborné revize 1x ročně výroční zpráva, kontrolní orgány škola neovlivní orgánů (zřizovatel, ČŠI) třídní schůzky konzultační hodiny učitelů pro rodiče veřejná prezentace školy 4x ročně - třídní schůzky průběžně konzultační hodiny po předchozí domluvě s rodiči, veřejná prezentace školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

13 Přílohy 5. Přílohy A. ŠVP ZŠ praktická B. ŠVP ZŠ při zdravotnickém zařízení C. ŠVP MŠ při zdravotnickém zařízení Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Pravidla hodnocení žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení je chápáno jako proces stálého poznávání a posuzování

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01038/08-06 Název školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Adresa: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Identifikátor: 600 001

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠANCE PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠANCE PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠANCE PRO VŠECHNY 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy Jablůnka, okres Vsetín zpracovaný

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, Školní 191.

Školní vzdělávací program Základní školy Průhonice, Školní 191. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V E R Z E 2 ČÁST 1 - ÚVOD Z P R A C O V A N Ý P O D L E R V P Z V ( V E R Z E P L A T N É O D 1. 9. 2 0 1 3 ) P R Ů H O N I C E 2014 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 33 56 E/01 Truhlářské práce

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 33 56 E/01 Truhlářské práce Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 33 56 E/01 Truhlářské práce Platnost od 1. září 2012 Obsah 1 Identifikační údaje...5 1.1 Identifikační údaje oboru...5 1.2 Předkladatel...5

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 65 51 E/01 Kuchařské práce

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 65 51 E/01 Kuchařské práce Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 65 51 E/01 Kuchařské práce Platnost od 1. září 2010 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1056/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1056/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1056/09-04 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Adresa: Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-3/14-T. Příspěvková organizace. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-3/14-T. Příspěvková organizace. Kpt. Vajdy 1a/2656, Ostrava-Zábřeh INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-3/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Kpt.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. příspěvková organizace

ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou příspěvková organizace ŠKOLA S ÚSMĚVEM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 1. 9. 2007 1. Identifikační údaje školy Název školy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více