ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: R01/2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitel školy Mgr.Lenka Blahová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č 343/2009 ze dne , kterou se mění vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. 2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. II. Údaje o zařízení Adresa: Laškov 21, Laškov IČO: ředitel: Mgr. Lenka Blahová typ školy: málotřídní s 1.-5.ročníkem kapacita: 60 žáků zájmové činnosti školy, nepovinné předměty, kroužky, sportovní využití: 1

2 počítačový kroužek, angličtina, přírodovědný koužek, angličtina na PC a další dle aktuální nabídky Zařazování a organizování společných akcí pro rodiče a děti: dle plánů III.Režim dne Škola je otevřena pro žáky od 6 : 45. První vyučovací hodina začíná v 7 : 30 hodin. Školu odemyká pověřená osoba (učitelka nebo školník). Školnice přichází v 9.45 hod.po ranním vytření chodby v přízemí a šatny žáků zajistí školnice dostatečné větrání.dohled v v přízemí budovy provádí dohlížející učitel až do začátku vyučování. Žáci, kteří přicházejí do školy ze závažných důvodů později, zazvoní na domácí zvonek do ředitelny a budou vpuštěni do školy. Návštěvy do školy vpouští zaměstnanec, který je právě přítomen v ředitelně školy. Pokud v ředitelně nikdo není, vpouští návštěvu školník, nebo vychovatelka ŠD. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným Provozním řádem školní družiny. Průběh vyučování Žáci přichází do školy tak, aby byli nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v příslušné učebně. Všichni žáci si odkládají svrchní oděv a obuv v šatně. V šatnách a přízemí se nezdržují zbytečně, po převléknutí odcházejí do své třídy, kde se připravují na vyučovací hodinu. O malých přestávkách se žáci nezdržují zbytečně mimo svoji třídu, s výjimkou použití WC. Na hodiny TV a další, které probíhají mimo kmenovou třídu, docházejí žáci až po vyzvání učitelem, střídání učeben probíhá podle jeho pokynů a za jeho doprovodu. Vyučovací hodina: Délka trvání vyučovací hodiny je 45 min. Frekvence střídání pracovních míst při výuce: 1. stupeň dle potřeby, nejméně však po dvou týdnech. Zařazování relaxačních chvilek v průběhu vyučovací hodiny, v některých hodinách (ne psaní, VV, matematika) Přestávky: Za každou vyučovací hodinou 10 min přestávka. Po 2. hodině 20 min přestávka. Možnost pobytu venku v přírodní učebně, ve školní družině. Pitný režim: Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. Zajišťováním pitného režimu je pověřena školnice, tato činnost je zakotvena v její pracovní náplni. Pitný režim je zčásti zajišťován i nápoji ve výdejně stravy. Stravování: Způsob zajištění oběda výdejna stravy dovoz obědů z jídelny v Konici. Doba vydávání oběda dle provozního řádu školní jídelny od 11:10 do 11:55 hod. Pokud je hodina tělesné výchovy zařazena v odpoledním vyučování, je mezi hodinu na oběd a vyučovací hodinu TV zařazena vždy nejméně jedna vyučovací hodina ve třídě, tak aby byla dodržena hodinová pauza mezi obědem a hodinou TV. Žák nenarušuje vyučování vstupem do cizích učeben v době vyučování bez dovolení 2

3 vyučujícího. O přestávce vstupuje do cizích tříd se souhlasem vyučujícího. Žák nevstupuje do ředitelny, a školní jídelny bez výslovného vyzvání učitelem. Na vyřízení své věci zpravidla vyčká před ředitelnou, dokud není vyzván ke vstupu. Veškeré své školní i mimoškolní záležitosti si žák vyřizuje prostřednictvím třídního učitele. Ten dohlíží také na to, aby pokud chce žák potvrdit, že je žákem školy, aby byl tiskopis předem vyplněn, do ředitelny ho předá pouze k potvrzení. IV. Uvolnění z vyučování Nemůže-li žák ze závažných důvodů do školy, požádá o uvolnění na příslušnou vyučovací hodinu vyučujícího, na celý den třídního učitele a na delší dobu ředitele školy. Žádost o uvolnění musí být písemná a podepsaná rodiči. Nepřítomnost z důvodu nemoci omlouvají rodiče žáka nejpozději v den žákovi nepřítomnosti. Na nepřítomnost z důvodu nemoci delší než tří dnů, někdy i kratší dobu, může třídní učitel vyžadovat písemné potvrzení lékařem. V případě nedodržení tohoto pravidla, může být nepřítomnost ve škole neomluvená. V. Povinnosti žáka Každý žák se pečlivě stará o přidělené místo ve třídě, v šatně, je povinen šetřit majetek ve všech prostorách školy. Jakoukoliv ztrátu či poničení je povinen okamžitě hlásit vyučujícímu. Škody způsobené nekázní je povinen neprodleně napravit.žák je povinen hlásit každé poranění učiteli, který vykonává dohled, případně třídnímu učiteli. Žák je povinen chránit svoje zdraví i zdraví všech spolužáků. Lékárnička je umístněna na chodbě před ředitelnou. Pobyt ve škole Žáci neopouštějí školu během vyučování. V době po vyučování zůstávají žáci ve škole jen za dohledu učitele, který si to vyžádal. Ten plně zodpovídá za bezpečnost a zdraví žáků, setrvá se žáky po celou dobu v učebně, doprovází žáky do šatny nebo do výdejny stravy. Určený učitel doprovází žáky, které si rodič nepřevzal, na obědy a do školní družiny. Při eventuálním vyhlášení poplachu se řídí pokyny vyučujícího a poplachovými směrnicemi. Návštěvy rodičů ve škole/pohovory s učiteli/ se konají především před a po vyučování, podle dohody nebo dle pozvání. V prostorách školy a v okolí školy je zakázáno kouřit. Je zakázáno do školy přinášet tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogy. Také platí zákaz donášet do školy bodné a řezné nástroje. Totéž platí o tiskových a jiných materiálech, které by ohrožovaly mravní výchovu žáků. Do budovy školy je zakázáno nosit jakákoliv zvířata. Nedoporučuje se přinášet do školy žádné cenné předměty jako jsou mobilní telefony, přehrávače, digitální hry apod. Škola nepřebírá zodpovědnost za jejich ztrátu. V případě, že i přes toto upozornění má učitel i žák mobilní telefon, je povinen jej během výuky a dalších školních akcí vypnout. Ve všech odborných pracovnách je vyvěšen provozní řád učebny, podle kterého jsou povinni se řídit všichni žáci, zaměstnanci školy, případně jiné osoby. Je vypracován Školní řád pro žáky školy obsahující práva a povinnosti žáků. Tento školní řád musí dodržovat a respektovat všichni zaměstnanci a žáci školy. Třídní učitelé jsou povinni se školním řádem seznámit všechny žáky a zákonné zástupce žáků. Školní řád je umístěn na chodbě školy. 3

4 Režim stravování Žáci docházejí na obědy do školní jídelny, která je součástí školy. Výdej poledního jídla probíhá od do 11.55, do jídelny vstupují s vyučujícím, dohled zajišťuje vyučující dle plánu dohledů. Další činnosti upravuje Řád školní výdejny stravy. Zákonný zástupce žáka je povinen odhlásit dítě z obědů na následující dny nejpozději do Pitný režim je zajištěn prostřednictvím džbánků s hrnečky v 1.patře školy. Podmínky pro pohybovou výchovu Tělesná výchova je v jednotlivých ročnících zajišťována ve školní cvičebně, venkovním víceúčelovém hřišti v bezprostřední blízkosti školy. Do těchto prostor, vč. prostorů šaten,vstupují žáci pod vedením učitele TV. Cviky a cvičební aktivity jsou vybírány s ohledem na ochranu zdraví dětí ve cvičebně nejsou provozovány žádné aktivity, které by mohly ohrozit zdraví dětí (z důvodu podlahové krytiny parkety). Tyto aktivity jsou realizovány pouze v měsících, kdy dětí absolvují tělesnou výchovu na vekovním hřišti. Učitelé jsou poučeni o vhodných aktivitách do vnitřních prostor cvičebny. VI. Údržba školy Údržbu školy zajišťuje školnice dle vymezeného rozsahu pracovních povinností. První část úklidu chodby, šatna je provedena po odchodu žáků do tříd, druhá po skončení vyučování. 1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede školník, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. 2. úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005Sb v platném znění: -denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně, - denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, - nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů, - nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel, - nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy, - malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. VII. Zájmové vzdělávání Činnost kroužků je zajištěna jednotlivými vedoucími kroužků. Žáci se do míst, kde činnost kroužků probíhá, dostávají pouze s příslušným vedoucím kroužku. Čekají na vymezeném místě a odcházejí hromadně. 4

5 VIII. Mimoškolní akce žáků Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ). Vede záznamy o předepsaných náležitostech souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. 2. U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů. IX. Pracovní podmínky 1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřen školník, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy. 3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky 4. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky školského zákona č. 261/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad stanovených v RVP pro ZV a dle ŠVP, který má škola zpracován. 5. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu tj. v prostorách přírodní učebny. 6. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 7. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. 8. 5

6 Osvětlení Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce, ). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. Je použito žárovkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. 2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kancelář, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací meziokenní žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů jsou použity monitory se sníženým vyzařováním a sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm. 3. Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky (televizní lupa). Větrání 1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole učebny, šatny, WC, školní družina jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu také přímým větráním. Vytápění 1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna průměrná teplota 22 o C +-1st.C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 o C. V tělocvičnách je zajištěna průměrná teplota vzduchu 20 o C +-1st.C, Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností školských zařízení se pohybuje v rozmezí 30 až 70 procent. 2. V letním období průměrná teplota v učebnách je 28 o C, nesmí přesáhnout 31 st.c.. K její regulaci jsou v oknech instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, nejméně však na 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. 3. Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti a ne na stěnách vystavených přímému dopadu slunečního záření. Vybavení školy 1. Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti úrazu. 2. Stěny chodeb a tělocvičny jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením. 6

7 3. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem. 4. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 5. Zábradlí splňuje požadavky bezpečnostních norem. 6. Všechny dveře ve výukových prostorách mají jednotnou šířku 900 mm. 7. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody. Ve třídách je to voda studená, na WC je studená i teplá voda. 8. Podlahy. V učebnách a v jídelně jsou podlahy opatřeny PVC. Vstupní chodba, šatna pro děti, schody do patra, dále chodba v patře budovy má dlažbu s protiskluzovou úpravou. 9. Centrální lékárnička je umístěna před ředitelnou.v lékárničce je umístěn seznam obsahu. Obsah lékárničky doplňuje ředitelka školy vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. X. Jedy, nebezpečné látky 1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. 2. Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně školník v speciální místnosti,o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně zajišťuje likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny. 3. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad. 4. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí zaměstnanec obecního úřadu. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. XI. Závěrečná ustanovení 1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v kanceláři, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. 2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků. 3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu. 4. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitel školy. 5. O kontrolách provádí písemné záznamy. 7

8 6. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení. 7. Směrnice nabývá účinnosti dnem : V Laškově dne Mgr. Lenka Blahová ředitel školy Příloha - související předpisy Provozní řád se řídí zejména předpisy uvedenými v příloze. 1) školský zákon č. 561/2004 Sb., 2) zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. 3) vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 4) vyhláška č.410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 5) vyhláška č.343/2009 Sb., kterou se mění hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 6) Vyhláška č. 137/2004Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 7) vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání 8) vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 9) vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 8

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010-2011-řád 1. Údaje o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Název organizace: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Sídlo: Palackého 1351, Moravská Třebová Telefon: 461 318 291, Fax:

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal:

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 20. 1. 2014 Školská rada dne: 20. 1. 2014 Č.j.: 17/2014 Spisový znak: 106

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Mgr. Lubomír Škoda zástupce ředitele školy PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

PROVOZNÍ ŘÁD. Mgr. Lubomír Škoda zástupce ředitele školy PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Provozní řád Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PROVOZNÍ ŘÁD Č. j.: SSOS/861/2013 Spisový znak 1.4 Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 22.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Provozní řád. součást Organizačního řádu školy. září 2013

Provozní řád. součást Organizačního řádu školy. září 2013 Provozní řád součást Organizačního řádu školy září 2013 Ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže

Více

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení Platné znění vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (nový text je napsán tučně) Ministerstvo zdravotnictví

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD BUDOV MŠ A ZŠ Č.j.: 130Z/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr Juráček Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Dačice Komenského 7, okres J. Hradec Organizační řád školy Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0200 / 2015 Vypracovala: Schválila: Bc. Radka Peterová Pedagogická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 1 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠHl/ 0456/2012 Vypracovala : Schválila : školská rada dne 9. 10. 2012 Pedagogická rada projednala dne : 31. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více