Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ TELEFON: FAX: Pracovní plán školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy"

Transkript

1 Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ TELEFON: FAX: Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008

2 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací programy RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (v 1. a 6. ročníku) Název ŠVP: Ruku v ruce za vzděláním Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav (v ostatních ročnících) b) Učební plán školy Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Informatika 1 Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace c) Volba povolání Složitá situace na trhu práce vyvolala potřebu systematicky připravovat žáky na volbu povolání a na přechod do světa práce již během povinné školní docházky. Od školního roku 2002/2003 je vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání součástí vzdělávacích programů pro základní vzdělávání na všech základních školách. Hlavním cílem zařazení této oblasti do základního vzdělávání je zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do základního vzdělávání se uskutečňuje v souladu s Metodickým pokynem č.j / Vybrané obsahové okruhy (témata) budou začleněny jednak do povinných předmětů, které mají k dané problematice nejblíže (občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti), jednak do dalších aktivit realizovaných školou (např. třídnické hodiny, exkurze, ). Optimální rozsah Výchovy k volbě povolání je 60 hodin v období posledních 2-3 let povinné školní docházky. Nejedná

3 se o navýšení celkového týdenního počtu vyučovacích hodin, ale o zařazení obsahu tématických okruhů do současného učebního plánu. V rámci výuky rodinné výchovy budou žáci osmého a devátého ročníku pracovat s internetovým programem Volba povolání. Všichni vyučující, kterých se vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání týká (třídní učitelé ročníků, vyučující občanské výchovy, rodinné výchovy a pracovních činností v ročníku), zařadí do svých tématických plánů pro jednotlivé předměty obsahové okruhy (viz příloha Metodického pokynu č.j / ). O zařazení obsahových okruhů do jednotlivých předmětů a ročníků budou jednat předmětové komise uvedených předmětů, koordinátorem je výchovný poradce. Další informace týkající se tématiky volba povolání je možné získat na webové stránce MŠMT. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání a vyhodnocení dosažených vzdělávacích cílů bude součástí výroční zprávy školy. d) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při zajišťování podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba vycházet zejména z následujících prováděcích předpisů ke školskému zákonu: - vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění - nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění - vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění - vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných - vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j / (Věstník MŠMT, sešit č. 10/2005) e) Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Základní nástroj prevence představuje Minimální preventivní program (dále jen MPP). Pro naši školu zpracuje MPP paní učitelka Pavla Kratěnová do Při jeho zpracování bude vycházet z metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: / V rámci MPP musíme klást důraz na proměnu školy, komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl, ve svém důsledku by měl vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu. f) Poradenské služby ve škole Poradenské služby ve škole jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a dyslektickou asistentkou ve spolupráci se všemi třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky. Při poskytování poradenských služeb budeme spolupracovat s dalšími institucemi (PPP Náchod, SPC Náchod, SVP Kompas Náchod, MěÚ v Novém Městě nad Metují, Úřad práce v Náchodě, ). Poradenské služby budou zaměřené na tyto oblasti:

4 Prevence školní neúspěšnosti (zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, dyslektickou asistentkou a PPP Náchod), Primární prevence sociálně patologických jevů (zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ paní Dvořáčková), Volba povolání (zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s Úřadem práce v Náchodě, PPP Náchod, třídními učiteli), Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním (zajišťuje výchovný poradce a dyslektická asistentka ve spolupráci s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky, SPC Náchod, PPP Náchod, ), Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků (zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky), Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování (zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky), Metodická pomoc učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy (zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s vedením školy, dyslektickou asistentkou a školním metodikem prevence). g) Ochrana člověka za mimořádných situací Ochrana člověka za mimořádných situací je v současné složité době otázka aktuální, pro naši školu o to víc, že budova je umístěna v těsné blízkosti zimního stadionu, kde je v zásobnících uskladněno několik tun čpavku. Tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí se zařazuje do učebních dokumentů základních, středních a vyšších odborných škol v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na Rozpoznání varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a činnost po jeho vyhlášení, Používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků, Přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, Činnosti integrovaného záchranného systému, Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky živelných pohrom včetně nezbytných dovedností (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, sopečný výbuch, atmosférické poruchy, požár, lavinové nebezpečí), úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností, použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky. Tematika se zařazuje do dvou tříhodinových bloků, které se uskuteční v měsících listopadu a červnu. Danou problematiku budou vyučovat třídní učitelé (alespoň v jednom bloku ve spolupráci s Hasiči Nové Město nad Metují), metodickou příručku naleznete na webových stránkách MVČR. h) Multikulturní výchova Multikulturní výchova bude průběžně a aktuálně zařazovaná do výuky ve všech předmětech, prioritně v občanské výchově, rodinné výchově, dějepise, vlastivědě a prvouce. Ve výchově žáků bude vhodně prosazována tolerantnost a bezkonfliktní komunikace. Žáci budou dostatečným a vhodným způsobem informováni o současných extremistických skupinách mládeže (pravicový a levicový extremismus). Ve výuce je nutné rozebrat téma českoněmeckých vztahů (včetně objektivních informací o odsunu sudetských Němců),

5 vhodně informovat o holocaustu Rómů a Židů a poznávat kulturu a každodenní život dalších národností a etnik žijících v ČR. i) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentální výchova se musí stát součástí režimu celé školy. Realizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší škole je pověřena paní učitelka Mgr. Miriam Volfová. Vedení školy bude vytvářet podmínky pro její práci, podporovat zvyšování její odborné úrovně a zajišťovat vybavení školy učebními pomůckami potřebnými pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ve své činnosti bude spolupracovat s Městským muzeem, okolními základními školami a se středisky a centry ekologické výchovy. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se bude uplatňovat komplexně ve všech vyučovacích předmětech a všech ročnících s přihlédnutím na věk dětí. Hlavní těžiště práce bude v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda na prvním stupni a zeměpis, přírodopis, občanská a rodinná výchova na druhém stupni školy. Všichni vyučující zapracují prvky environmentální výchovy do svých tématických plánů. Využívat by měli Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / Další informace týkající se tématiky environmentální výchovy je možné získat na webových stránkách MŠMT. Zhodnocení a plnění plánu environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty bude součástí výroční zprávy školy. j) Výstupní vědomosti žáků, profil absolventa ZŠ Krčín Výstupní vědomosti a dovednosti žáků budou ověřovány srovnávacími testy projektu SCIO. To nám umožní porovnání výsledků našich žáků s průměrem testovaných škol. Naším cílem je dosažení lepších než průměrných výsledků. Absolvent naší Základní školy musí být kvalitně připraven k dalšímu studiu. 2. Řídící a kontrolní činnost a) Organizační struktura ZŠ Ředitel Zástupce ředitele Hospodářka Školník Učitelé Ped. asistenti Vychovatelky Uklízečky Řídící a kontrolní činnost zajišťuje především ředitel a jeho zástupce, dále pak školník. Na každý měsíc bude vypracován plán práce. S výsledky kontrol budou pracovníci seznamováni průběžně, souhrnné zprávy o výsledcích kontrolní činnosti budou předneseny na pedagogických radách, kterých bude pět v průběhu školního roku. Tato problematika bude řešena také na provozních poradách, které se budou konat každé pondělí od 7:15 hodin ve sborovně 2. stupně. Ve škole pracují předmětové komise. Na začátku školního roku vypracují předsedové komisí rámcový plán práce, ve kterém se zaměří zvláště na sestavení tématických plánů, spolupráce při přípravě prověrek, předávání informací z akcí DVPP. Dále budou řešit konkrétní problémy, které nastanou v průběhu školního roku. Během června odevzdají předsedové předmětových komisí podklady pro vlastní hodnocení školy. V rámci práce předmětových komisí by měly probíhat vzájemné hospitace a to i mezi učiteli 1. a 2. stupně.

6 Přínosem by mohly být i ukázkové hodiny, ve kterých by učitelé měli prezentovat své poznatky z různých vzdělávacích akcí, předvádět své vlastní osvědčené metody práce. Každý týden proběhne krátká porada vedení školy se školníkem a hospodářkou školy. Zde se budou řešit provozní záležitosti. Školská rada se sejde několikrát ročně. Na svých jednáních bude projednávat hlavně výroční zprávy školy, schvalovat klasifikační řád a řád školy, návrh rozpočtu. Při škole pracuje i Rada rodičů. Jsou to zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří se scházejí minimálně čtyřikrát ročně s vedením školy a jsou zde informováni o činnosti školy. b) Autoevaluace a hodnocení školy Vlastní hodnocení školy bude probíhat každý rok, prováděno bude v souladu se Strukturou vlastního hodnocení školy, kterou vypracovali pedagogičtí pracovníci školy Vlastní hodnocení školy bude obsahovat tyto oblasti: Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Výsledky vzdělávání žáků (testy) Klima školy (dotazníky,...) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Přílohami vlastního hodnocení školy budou výsledky testů SCIO a aktivita Sluníčko, kterou budou provádět žáci 9. ročníku. c) Hospitace Provádí ředitel školy a zástupkyně ředitele. V průběhu školního roku se uskuteční minimálně jedna hospitace u každého pedagogického pracovníka. O hospitaci bude proveden zápis. d) Kontrola pedagogické dokumentace Třídní knihy se budou kontrolovat namátkově, třídní knihy povinně volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů na začátku školního roku, v pololetí a na konci školního roku. Třídní výkazy a katalogové listy předloží třídní učitelé ke kontrole v září (1. a 6. ročník v říjnu), únoru a červnu. Třídní výkazy jsou v průběhu školního roku uloženy u zástupkyně ředitele, katalogové listy u třídního učitele. Třídní výkazy 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku jsou vedeny v elektronické podobě (Bakaláři). Žákovské knížky bude třídní učitel kontrolovat minimálně jedenkrát měsíčně, vedení školy jedenkrát ročně. Na konci školního roku třídní učitelé žákovské knížky vyberou a odevzdají do ředitelny. e) Kontrola sešitů a prověrek Vedení školy bude sešity a prověrky kontrolovat průběžně. Termíny kontrol budou konkretizovány v měsíčních plánech. Čtvrtletní práce z matematiky a českého jazyka odevzdají vyučující na konci školního roku do ředitelny. 3. Vnitřní organizace školy Celá škola se skládá ze tří budov budova A stará budova, zde jsou umístěny učebny prvního stupně, počítačová učebna, sborovna 1. stupně, kabinet výchovného poradce, budova B nový pavilon, zde jsou všechny učebny druhého stupně, školní družina, odborné učebny a ateliéry, studovna a čítárna, sborovna 2. stupně, místnosti vedení školy, budova C tělocvična, jídelna, cvičná kuchyň, školní klub, byt školníka.

7 a) Umístění tříd a třídní učitelé Třída Třídní učitel Umístění 1.A Mgr. Jana Němečková A A Mgr. Iveta Hanušová A A Mgr. Ivana Nováková A A Mgr. Jana Vitverová A A Mgr. Marie Machová A A Mgr. Lenka Turková B B Mgr. Romana Minaříková B A Ing. Lenka Dubnová B B Mgr. Miroslav Hojný B A Mgr. Iva Králová B B Mgr. Martin Volf B A Mgr. Miriam Volfová B B Mgr. Monika Nováková B 215 b) Netřídní učitelé Mgr. Libor Drašnar (výchovný poradce), Pavla Kratěnová, DiS (školní metodik prevence), Mgr. Monika Patzáková, Mgr. Jaroslava Jakubcová, Mgr. Milada Mervartová (částečný úvazek), Mgr. Luboš Čepa (částečný úvazek), Pavlína Drašnarová (částečný úvazek), Jitka Rýdlová (částečný úvazek). c) Začínající a uvádějící učitelé V letošním školním roce nebudou na naší škole působit začínající učitelé. d) Vychovatelky školní družiny Vlasta Rákosníková (vedoucí vychovatelka školní družiny), Pavlína Drašnarová (částečný úvazek). e) Pedagogičtí asistenti Jana Šáchová (asistentka u žáka ve 4.A) Jitka Rýdlová (asistentka u žáka v 9.B) Iveta Jablonská (asistentka u žáků v 2.A a 5.A) f) Správní zaměstnanci Hospodářka Bohuslava Kašparová Školník Zofia Hanušová Uklízečky Blanka Slavíková, Věra Bednářová, Hana Holbová, Monika Macháčková. Od by měla školní jídelna jako právní subjekt zaniknout a stát se součástí školy. Pokud k tomu dojde, změní se počet správních zaměstnanců. g) Organizace školy a správa kabinetů Ředitel školy Mgr. Václav Kupka Zástupce ředitele Mgr. Naděžda Bínová Výchovný poradce Mgr. Libor Drašnar Školní metodik prevence Pavla Kratěnová, DiS Metodik inf. a komunikačních technologií Mgr. Luboš Čepa Dyslektická asistentka Mgr. Ivana Nováková Předsedkyně ČMOS Mgr. Monika Nováková Bezpečnostní technik Vlasta Rákosníková Zdravotník školy Mgr. Miriam Volfová Zdravotní výchova na 1. stupni Mgr. Marie Machová

8 Klub mladých čtenářů Školní sportovní klub Kabinet 1. stupně Kabinet didaktické techniky Kabinet výpočetní techniky Kabinet českého jazyka Kabinet anglického jazyka Kabinet německého jazyka Kabinet ruského jazyka Kabinet matematiky Kabinet fyziky Kabinet chemie Kabinet přírodopisu Kabinet zeměpisu Kabinet dějepisu Kabinet výtvarné výchovy Kabinet tělesné výchovy Kabinet hudební výchovy Kabinet občanské výchovy Kabinet školní družiny Cvičná kuchyň Kabinet pěstitelských prací Školní dílny Sklad učebnic 1. stupně Sklad učebnic 2. stupně Žákovská a učitelská knihovna 1. stupně Žákovská a učitelská knihovna 2. stupně Školní časopis Pavlína Drašnarová Mgr. Martin Volf Mgr. Jana Němečková Mgr. Iva Králová Mgr. Luboš Čepa Mgr. Monika Nováková Mgr. Jaroslava Jakubcová Pavla Kratěnová, DiS Mgr. Naděžda Bínová Mgr. Lenka Turková Ing. Lenka Dubnová Ing. Lenka Dubnová Mgr. Miriam Volfová Mgr. Martin Volf Mgr. Monika Patzáková Mgr. Monika Nováková Mgr. Martin Volf Mgr. Libor Drašnar Mgr. Romana Minaříková Vlasta Rákosníková Mgr. Iva Králová Mgr. Miriam Volfová Mgr. Libor Drašnar Mgr. Jana Vitverová Mgr. Miroslav Hojný Mgr. Ivana Nováková Mgr. Milada Mervartová Mgr. Romana Minaříková h) Předmětové komise Předmětové komise budou řešit aktuální problémy jednotlivých předmětů, členové komise budou spolupracovat při sestavování tématických plánů, při přípravě prověrek, budou si navzájem předávat informace a poznatky z akcí DVPP, připravují podklady pro vlastní hodnocení školy. Největším úkolem předmětových komisí bude průběžné vyhodnocování zavádění ŠVP v 1. a 6.ročníku. Další konkrétní úkoly budou dostávat od vedení školy v průběhu školního roku. Komise se budou scházet podle potřeby, z jednání vyhotoví zápis a o schůzce informují (stačí ústně) vedení školy. Složení předmětových komisí (vyučující uvedený na prvním místě je zodpovědný za činnost komise): 1. stupeň I. Nováková, J. Němečková, I. Hanušová, J. Vitverová, M. Machová, L. Turková, P. Drašnarová, L. Drašnar, R. Minaříková, P. Kratěnová Český jazyk M. Mervartová, M. Nováková, R. Minaříková, M. Patzáková Cizí jazyk J. Jakubcová, N. Bínová, M. Nováková, J. Rýdlová, R. Minaříková, P. Kratěnová, M. Machová, I. Hanušová Matematika I. Králová, L. Dubnová, M. Hojný, L. Turková, V. Kupka Přírodovědné př. L. Dubnová, M. Hojný, V. Kupka, M. Volfová, M. Volf, L. Turková (F, Ch, Př,Z) Humanitní př. M. Patzáková, M. Mervartová, R. Minaříková, J. Jakubcová, L.Drašnar, (D, Ov, Rv) P. Kratěnová Hudební a výtvarná L. Drašnar, M. Nováková, L. Turková, I. Králová výchova Tělesná výchova M. Volf, M. Volfová, P. Kratěnová, Praktické činnosti L. Drašnar, M. Hojný, I. Králová, M. Volfová, L. Čepa,

9 j) Soutěže Vedle běžné výchovy a vzdělávání, které se ve škole uskutečňuje v rámci vzdělávacího programu, plní škola i nezadatelnou funkci podpory talentů, případně zájmu žáků (organizace zájmových kroužků, podpora soutěží apod.). Je důležité, aby všechny soutěžní aktivity žáků byly podpořeny i pedagogy. Se všemi materiály, zejména soutěžními podmínkami, musí být seznámeni všichni potenciální zájemci. Vedení školy bude podporovat všechny soutěžní akce (uvolnění učitelů a žáků) a finančně je zajišťovat v rámci možností a pravidel nakládání s prostředky státního rozpočtu. V letošním školním roce se zaměříme na lepší informovanost o výsledcích soutěží (školní rozhlas, nástěnky, školní časopis, internetové stránky školy). k) Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne opět ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od pondělí 10. března do neděle 16. března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září Zápis do prvního ročníku proběhne ve čtvrtek 17. ledna a v pátek 18. ledna Lyžařský výcvik bude týdenní, zúčastní se ho žáci 7. ročníku. Za přípravu, průběh a vyhodnocení kurzu zodpovídá Mgr. Martin Volf, termín a další instruktoři budou určeni dodatečně. Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 3. a 4. ročníku a proběhne v bazénu v Dobrušce (hradí se z rozpočtu školy). Zahájení výcviku bude upřesněno. V případě zájmu rodičů proběhne na jaře plavecký výcvik žáků 1. a 2. ročníku (hradí rodiče). Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven jednotně termín přijímací zkoušky (pokud je vyhlášena) ke studiu ve středních školách na pondělí 21. dubna 2008 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Žák předá přihlášku do konce února Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pondělí 14. ledna Talentové zkoušky v konzervatoři se konají od 15. do 31. ledna Termíny pedagogických rad: , , , , Termíny třídních schůzek: (plenární jednání), (volba povolání), , Termíny konzultačních dnů: , Den otevřených dveří:

10 4. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy Dlouhodobé cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků: Vedení školy bude podporovat vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Upřednostňovány budou vzdělávací akce uskutečňované v Novém Městě nad Metují nebo v Náchodě. Do vzdálenějších míst budou vysíláni naši zaměstnanci pouze v případě, že tyto akce nejsou v nabídce místních vzdělávacích institucí. Prioritu budou mít následující oblasti vzdělávání: o Vzdělávání zaměřené na realizaci ŠVP o Vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel, zástupce ředitele, zejména v oblasti školského managementu) o Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků o Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti počítačové gramotnosti o Vzdělávání pedagogických pracovníků v dalších prioritních oblastech stanovených MŠMT o Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a. Vzdělávání zaměřené na realizaci ŠVP Školní vzdělávací program máme zpracovaný a v tomto školním roce podle něho budeme vyučovat v prvním a šestém ročníku. V následujícím období budeme náš ŠVP vylepšovat a zdokonalovat, budeme hledat a odstraňovat případné chyby. Maximálně budeme využívat nabídky Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národního institutu pro vzdělání v oblasti realizace ŠVP. b. Vzdělávání vedoucích pracovníků Ředitel v tomto školní roce dokončí funkční studium, je třeba maximálně využívat nabídky všech subjektů nabízejících vzdělávání pro vedoucí pracovníky, zvláště v oblasti managementu. Cílem je, aby ředitel i zástupkyně ředitele vedli školu odborně, kvalitně, aby dokázali reagovat na nové trendy a směry v pedagogice a přispívali k jejich realizaci ve škole. Je třeba neustále zdokonalovat a prohlubovat jejich přehled v ekonomických otázkách. c. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Této oblasti je třeba věnovat mimořádnou pozornost, je nutné podporovat všechny aktivity pedagogických pracovníků, kteří vyučující cizí jazyky, směřující ke zvýšení jejich kvalifikace a vedoucí k prohloubení jejich znalosti cizího jazyka. Pokud finanční prostředky z DVPP nebudou stačit na pokrytí těchto aktivit, bude se využívat rezervní fond. Je třeba v co největší míře využívat mimorozpočtové zdroje (granty, programy EU- -Brána jazyků, MEJA). K zlepšení jazykové úrovně je nutné využít i mezinárodní spolupráci, kterou bude vedení školy maximálně podporovat. d. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti počítačové gramotnosti V této oblasti máme téměř ideální podmínky (dobře vybavená počítačová učebna, počítače v kabinetech učitelů, dvě interaktivní tabule, kvalitní učitel informatiky se značnými zkušenostmi s výukou nejen žáků a studentů, ale i dospělých, zvláště pedagogů). V minulých letech se podařilo proškolit všechny pedagogické pracovníky v práci na počítači. Cílem pro letošní školní rok je, aby pedagogičtí pracovníci maximálně využívali počítačovou učebnu, učebnu angličtiny (interaktivní tabule, počítače) a učebnu fyziky (interaktivní tabule) při výuce.

11 e. Vzdělávání pedagogických pracovníků v dalších prioritních oblastech stanovených MŠMT V této oblasti budeme postupovat podle pokynů MŠMT. f. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Každý pedagogický pracovník by měl efektivně využíval nabídky vzdělávacích institucí, které se týkají jeho aprobace, své poznatky a zkušenosti ze vzdělávacích akcí uplatňovat ve výchovně vzdělávacím procesu a předávat dále kolegům na pracovišti. Cílem je, aby se v průběhu školního roku každý pedagogický pracovník zúčastnil alespoň jedné vzdělávací akce v každém ze svých aprobačních předmětů. Cíle na školní rok 2007/2008 Cíle na školní rok 2007/2008 vyplývají z dlouhodobých cílů školy. Prioritou je bezproblémové zavedení ŠVP do praxe, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel, zástupkyně ředitele). Přehled všech vzdělávacích akcí v průběhu školního roku připravuje průběžně vedení školy a bude uveden ve výroční zprávě školy. 5. Plán rozvoje školy V minulém školním roce jsme modernizovali výpočetní techniku (nové počítače v učebně anglického jazyka, fyziky a sborovně prvního stupně, dvě nové tiskárny. Provedly se drobné úpravy na školní zahradě (výsadba nových keřů, stromků a bylin, popisky s názvy rostlin). Zpracovává se projekt na rekonstrukci a modernizaci budovy C. V letošním školním roce se zaměříme na následující oblasti: Výpočetní technika budeme průběžně modernizovat stávající výpočetní techniku. Vybavení učeben zaměříme se na vybavování kmenových učeben televizory a DVD přehrávači tak, abychom ve školním roce 2007/2008 měli v každé učebně televizor videem nebo DVD přehrávačem. Učebnu chemie vybavíme počítačem a dataprojektorem. Úpravy školní zahrady budou pokračovat úpravy školní zahrady, hlavně osazování okrasnými keři a stromy těch částí, které se nevyužívají ke sportovní činnosti. Pokud se podaří získat finanční prostředky, vybudujeme zastřešenou učebnu v přírodě. 6. Prezentace školy na veřejnosti Rozhodující vliv na dobré jméno školy má kvalita výchovně vzdělávacího procesu, vybavení školy moderní didaktickou technikou a pestrá nabídka povinně volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi důležitá je propagace školy v tisku (zodpovídá Mgr. Romana Minaříková), na internetu a v dalších médiích. Je nutné pozvednout kvalitu školních stránek na internetu, neustále je doplňovat a aktualizovat (zodpovídá Mgr. Luboš Čepa, všichni pedagogičtí pracovníci musí dodávat podklady). Dobré jméno školy musí budovat všichni zaměstnanci i žáci školy. Vedení školy bude podporovat veškeré akce, které povedou ke zviditelnění školy a posílení její prestiže na veřejnosti. Znamená to pokračovat ve všech úspěšných akcích z minulých let, případně zorganizovat nové, pravidelně informovat o činnosti školy v tisku (Městský zpravodaj, Noviny Náchodska), pravidelně aktualizovat stránky školy na internetu. Z minulých let je třeba zachovat zvláště tyto akce:

12 Výstavy pro veřejnost Vystoupení pěveckých sborů při různých příležitostech Účast na Dnech evropského dědictví Zahradní radovánky Spolupráce se školou ve Strzegomi Účast na všech soutěžích pořádaných muzeem, Městským klubem, Městskou knihovnou, 7. Závěr Plán školy je pomocným materiálem pro všechny zaměstnance školy a může být průběžně upřesňován a doplňován. Pracovní plán školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Mgr. Václav KUPKA Mgr. Naděžda BÍNOVÁ ředitel školy zástupkyně ředitele Pracovní plán školy byl projednán na jednání Školské rady dne: Mgr. Naděžda BÍNOVÁ zástupkyně ředitele

13 Plán hospitační a kontrolní činnosti Příloha k pracovnímu plánu školy na školní rok 2007/2008 PLÁN HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Měsíc Stupeň Obsah IX. I. a II. Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (tř. knihy, kat. l., tř. výkazy). I. a II. Kontrola plnění úkolů předmětových komisí, kontrola tematických plánů (soulad s osnovami, rozvržení učiva do ročníků ). X. I.a II. Hospitace u začínajících a nových učitelů. I.a II. Kontrola ŽK (celá škola). I. Adaptace žáků 1. ročníku na nové prostředí. XI. II. Výuka přírodovědných předmětů hospitace. ŠD Činnost školní družiny - pohovor. I. Přírodověda a prvouka na I.st.- hospitace. XII. I.a II. Estetické předměty a pracovní činnosti hospitace. I.a II. Tělesná výchova hospitace. I. I.a II. Kontrola práce předmětových komisí pohovory s předsedy. I. Výuka cizích jazyků na I.st. hospitace. II. II. Cizí jazyky na II.st. hospitace. I. a II. Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (kat. l., tř. výkazy). I. Hodnocení lyžařského kurzu. III. II. Humanitní předměty a volitelné předměty hospitace. I. a II. Hodnocení práce zaměstnanců, případné změny osobních příplatků. IV. I. a II. Zpráva o kontrolní činnosti na pedagogické radě. V. I. a II. Namátková kontrola majetku v kabinetech podle inventarizačních seznamů. I.a II. Kontrola ŽK (celá škola). VI. I. a II. Kontrola činnosti předmětových komisí pohovory s předsedy, předání podkladů pro vlastní hodnocení školy. I. a II. Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (tř. knihy, kat. l., tř. výkazy). V průběhu celého školního roku budou probíhat testy a dotazníky SCIO bude upřesněno.

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více