Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ TELEFON: FAX: Pracovní plán školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy"

Transkript

1 Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ TELEFON: FAX: Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008

2 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací programy RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / (v 1. a 6. ročníku) Název ŠVP: Ruku v ruce za vzděláním Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav (v ostatních ročnících) b) Učební plán školy Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Informatika 1 Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace c) Volba povolání Složitá situace na trhu práce vyvolala potřebu systematicky připravovat žáky na volbu povolání a na přechod do světa práce již během povinné školní docházky. Od školního roku 2002/2003 je vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání součástí vzdělávacích programů pro základní vzdělávání na všech základních školách. Hlavním cílem zařazení této oblasti do základního vzdělávání je zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do základního vzdělávání se uskutečňuje v souladu s Metodickým pokynem č.j / Vybrané obsahové okruhy (témata) budou začleněny jednak do povinných předmětů, které mají k dané problematice nejblíže (občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti), jednak do dalších aktivit realizovaných školou (např. třídnické hodiny, exkurze, ). Optimální rozsah Výchovy k volbě povolání je 60 hodin v období posledních 2-3 let povinné školní docházky. Nejedná

3 se o navýšení celkového týdenního počtu vyučovacích hodin, ale o zařazení obsahu tématických okruhů do současného učebního plánu. V rámci výuky rodinné výchovy budou žáci osmého a devátého ročníku pracovat s internetovým programem Volba povolání. Všichni vyučující, kterých se vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání týká (třídní učitelé ročníků, vyučující občanské výchovy, rodinné výchovy a pracovních činností v ročníku), zařadí do svých tématických plánů pro jednotlivé předměty obsahové okruhy (viz příloha Metodického pokynu č.j / ). O zařazení obsahových okruhů do jednotlivých předmětů a ročníků budou jednat předmětové komise uvedených předmětů, koordinátorem je výchovný poradce. Další informace týkající se tématiky volba povolání je možné získat na webové stránce MŠMT. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání a vyhodnocení dosažených vzdělávacích cílů bude součástí výroční zprávy školy. d) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při zajišťování podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba vycházet zejména z následujících prováděcích předpisů ke školskému zákonu: - vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění - nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění - vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění - vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných - vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j / (Věstník MŠMT, sešit č. 10/2005) e) Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Základní nástroj prevence představuje Minimální preventivní program (dále jen MPP). Pro naši školu zpracuje MPP paní učitelka Pavla Kratěnová do Při jeho zpracování bude vycházet z metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: / V rámci MPP musíme klást důraz na proměnu školy, komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl, ve svém důsledku by měl vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu. f) Poradenské služby ve škole Poradenské služby ve škole jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a dyslektickou asistentkou ve spolupráci se všemi třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky. Při poskytování poradenských služeb budeme spolupracovat s dalšími institucemi (PPP Náchod, SPC Náchod, SVP Kompas Náchod, MěÚ v Novém Městě nad Metují, Úřad práce v Náchodě, ). Poradenské služby budou zaměřené na tyto oblasti:

4 Prevence školní neúspěšnosti (zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, dyslektickou asistentkou a PPP Náchod), Primární prevence sociálně patologických jevů (zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ paní Dvořáčková), Volba povolání (zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s Úřadem práce v Náchodě, PPP Náchod, třídními učiteli), Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním (zajišťuje výchovný poradce a dyslektická asistentka ve spolupráci s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky, SPC Náchod, PPP Náchod, ), Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků (zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky), Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování (zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky), Metodická pomoc učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy (zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s vedením školy, dyslektickou asistentkou a školním metodikem prevence). g) Ochrana člověka za mimořádných situací Ochrana člověka za mimořádných situací je v současné složité době otázka aktuální, pro naši školu o to víc, že budova je umístěna v těsné blízkosti zimního stadionu, kde je v zásobnících uskladněno několik tun čpavku. Tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí se zařazuje do učebních dokumentů základních, středních a vyšších odborných škol v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na Rozpoznání varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a činnost po jeho vyhlášení, Používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků, Přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, Činnosti integrovaného záchranného systému, Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky živelných pohrom včetně nezbytných dovedností (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, sopečný výbuch, atmosférické poruchy, požár, lavinové nebezpečí), úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností, použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky. Tematika se zařazuje do dvou tříhodinových bloků, které se uskuteční v měsících listopadu a červnu. Danou problematiku budou vyučovat třídní učitelé (alespoň v jednom bloku ve spolupráci s Hasiči Nové Město nad Metují), metodickou příručku naleznete na webových stránkách MVČR. h) Multikulturní výchova Multikulturní výchova bude průběžně a aktuálně zařazovaná do výuky ve všech předmětech, prioritně v občanské výchově, rodinné výchově, dějepise, vlastivědě a prvouce. Ve výchově žáků bude vhodně prosazována tolerantnost a bezkonfliktní komunikace. Žáci budou dostatečným a vhodným způsobem informováni o současných extremistických skupinách mládeže (pravicový a levicový extremismus). Ve výuce je nutné rozebrat téma českoněmeckých vztahů (včetně objektivních informací o odsunu sudetských Němců),

5 vhodně informovat o holocaustu Rómů a Židů a poznávat kulturu a každodenní život dalších národností a etnik žijících v ČR. i) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentální výchova se musí stát součástí režimu celé školy. Realizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší škole je pověřena paní učitelka Mgr. Miriam Volfová. Vedení školy bude vytvářet podmínky pro její práci, podporovat zvyšování její odborné úrovně a zajišťovat vybavení školy učebními pomůckami potřebnými pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ve své činnosti bude spolupracovat s Městským muzeem, okolními základními školami a se středisky a centry ekologické výchovy. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se bude uplatňovat komplexně ve všech vyučovacích předmětech a všech ročnících s přihlédnutím na věk dětí. Hlavní těžiště práce bude v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda na prvním stupni a zeměpis, přírodopis, občanská a rodinná výchova na druhém stupni školy. Všichni vyučující zapracují prvky environmentální výchovy do svých tématických plánů. Využívat by měli Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / Další informace týkající se tématiky environmentální výchovy je možné získat na webových stránkách MŠMT. Zhodnocení a plnění plánu environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty bude součástí výroční zprávy školy. j) Výstupní vědomosti žáků, profil absolventa ZŠ Krčín Výstupní vědomosti a dovednosti žáků budou ověřovány srovnávacími testy projektu SCIO. To nám umožní porovnání výsledků našich žáků s průměrem testovaných škol. Naším cílem je dosažení lepších než průměrných výsledků. Absolvent naší Základní školy musí být kvalitně připraven k dalšímu studiu. 2. Řídící a kontrolní činnost a) Organizační struktura ZŠ Ředitel Zástupce ředitele Hospodářka Školník Učitelé Ped. asistenti Vychovatelky Uklízečky Řídící a kontrolní činnost zajišťuje především ředitel a jeho zástupce, dále pak školník. Na každý měsíc bude vypracován plán práce. S výsledky kontrol budou pracovníci seznamováni průběžně, souhrnné zprávy o výsledcích kontrolní činnosti budou předneseny na pedagogických radách, kterých bude pět v průběhu školního roku. Tato problematika bude řešena také na provozních poradách, které se budou konat každé pondělí od 7:15 hodin ve sborovně 2. stupně. Ve škole pracují předmětové komise. Na začátku školního roku vypracují předsedové komisí rámcový plán práce, ve kterém se zaměří zvláště na sestavení tématických plánů, spolupráce při přípravě prověrek, předávání informací z akcí DVPP. Dále budou řešit konkrétní problémy, které nastanou v průběhu školního roku. Během června odevzdají předsedové předmětových komisí podklady pro vlastní hodnocení školy. V rámci práce předmětových komisí by měly probíhat vzájemné hospitace a to i mezi učiteli 1. a 2. stupně.

6 Přínosem by mohly být i ukázkové hodiny, ve kterých by učitelé měli prezentovat své poznatky z různých vzdělávacích akcí, předvádět své vlastní osvědčené metody práce. Každý týden proběhne krátká porada vedení školy se školníkem a hospodářkou školy. Zde se budou řešit provozní záležitosti. Školská rada se sejde několikrát ročně. Na svých jednáních bude projednávat hlavně výroční zprávy školy, schvalovat klasifikační řád a řád školy, návrh rozpočtu. Při škole pracuje i Rada rodičů. Jsou to zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří se scházejí minimálně čtyřikrát ročně s vedením školy a jsou zde informováni o činnosti školy. b) Autoevaluace a hodnocení školy Vlastní hodnocení školy bude probíhat každý rok, prováděno bude v souladu se Strukturou vlastního hodnocení školy, kterou vypracovali pedagogičtí pracovníci školy Vlastní hodnocení školy bude obsahovat tyto oblasti: Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Výsledky vzdělávání žáků (testy) Klima školy (dotazníky,...) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Přílohami vlastního hodnocení školy budou výsledky testů SCIO a aktivita Sluníčko, kterou budou provádět žáci 9. ročníku. c) Hospitace Provádí ředitel školy a zástupkyně ředitele. V průběhu školního roku se uskuteční minimálně jedna hospitace u každého pedagogického pracovníka. O hospitaci bude proveden zápis. d) Kontrola pedagogické dokumentace Třídní knihy se budou kontrolovat namátkově, třídní knihy povinně volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů na začátku školního roku, v pololetí a na konci školního roku. Třídní výkazy a katalogové listy předloží třídní učitelé ke kontrole v září (1. a 6. ročník v říjnu), únoru a červnu. Třídní výkazy jsou v průběhu školního roku uloženy u zástupkyně ředitele, katalogové listy u třídního učitele. Třídní výkazy 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku jsou vedeny v elektronické podobě (Bakaláři). Žákovské knížky bude třídní učitel kontrolovat minimálně jedenkrát měsíčně, vedení školy jedenkrát ročně. Na konci školního roku třídní učitelé žákovské knížky vyberou a odevzdají do ředitelny. e) Kontrola sešitů a prověrek Vedení školy bude sešity a prověrky kontrolovat průběžně. Termíny kontrol budou konkretizovány v měsíčních plánech. Čtvrtletní práce z matematiky a českého jazyka odevzdají vyučující na konci školního roku do ředitelny. 3. Vnitřní organizace školy Celá škola se skládá ze tří budov budova A stará budova, zde jsou umístěny učebny prvního stupně, počítačová učebna, sborovna 1. stupně, kabinet výchovného poradce, budova B nový pavilon, zde jsou všechny učebny druhého stupně, školní družina, odborné učebny a ateliéry, studovna a čítárna, sborovna 2. stupně, místnosti vedení školy, budova C tělocvična, jídelna, cvičná kuchyň, školní klub, byt školníka.

7 a) Umístění tříd a třídní učitelé Třída Třídní učitel Umístění 1.A Mgr. Jana Němečková A A Mgr. Iveta Hanušová A A Mgr. Ivana Nováková A A Mgr. Jana Vitverová A A Mgr. Marie Machová A A Mgr. Lenka Turková B B Mgr. Romana Minaříková B A Ing. Lenka Dubnová B B Mgr. Miroslav Hojný B A Mgr. Iva Králová B B Mgr. Martin Volf B A Mgr. Miriam Volfová B B Mgr. Monika Nováková B 215 b) Netřídní učitelé Mgr. Libor Drašnar (výchovný poradce), Pavla Kratěnová, DiS (školní metodik prevence), Mgr. Monika Patzáková, Mgr. Jaroslava Jakubcová, Mgr. Milada Mervartová (částečný úvazek), Mgr. Luboš Čepa (částečný úvazek), Pavlína Drašnarová (částečný úvazek), Jitka Rýdlová (částečný úvazek). c) Začínající a uvádějící učitelé V letošním školním roce nebudou na naší škole působit začínající učitelé. d) Vychovatelky školní družiny Vlasta Rákosníková (vedoucí vychovatelka školní družiny), Pavlína Drašnarová (částečný úvazek). e) Pedagogičtí asistenti Jana Šáchová (asistentka u žáka ve 4.A) Jitka Rýdlová (asistentka u žáka v 9.B) Iveta Jablonská (asistentka u žáků v 2.A a 5.A) f) Správní zaměstnanci Hospodářka Bohuslava Kašparová Školník Zofia Hanušová Uklízečky Blanka Slavíková, Věra Bednářová, Hana Holbová, Monika Macháčková. Od by měla školní jídelna jako právní subjekt zaniknout a stát se součástí školy. Pokud k tomu dojde, změní se počet správních zaměstnanců. g) Organizace školy a správa kabinetů Ředitel školy Mgr. Václav Kupka Zástupce ředitele Mgr. Naděžda Bínová Výchovný poradce Mgr. Libor Drašnar Školní metodik prevence Pavla Kratěnová, DiS Metodik inf. a komunikačních technologií Mgr. Luboš Čepa Dyslektická asistentka Mgr. Ivana Nováková Předsedkyně ČMOS Mgr. Monika Nováková Bezpečnostní technik Vlasta Rákosníková Zdravotník školy Mgr. Miriam Volfová Zdravotní výchova na 1. stupni Mgr. Marie Machová

8 Klub mladých čtenářů Školní sportovní klub Kabinet 1. stupně Kabinet didaktické techniky Kabinet výpočetní techniky Kabinet českého jazyka Kabinet anglického jazyka Kabinet německého jazyka Kabinet ruského jazyka Kabinet matematiky Kabinet fyziky Kabinet chemie Kabinet přírodopisu Kabinet zeměpisu Kabinet dějepisu Kabinet výtvarné výchovy Kabinet tělesné výchovy Kabinet hudební výchovy Kabinet občanské výchovy Kabinet školní družiny Cvičná kuchyň Kabinet pěstitelských prací Školní dílny Sklad učebnic 1. stupně Sklad učebnic 2. stupně Žákovská a učitelská knihovna 1. stupně Žákovská a učitelská knihovna 2. stupně Školní časopis Pavlína Drašnarová Mgr. Martin Volf Mgr. Jana Němečková Mgr. Iva Králová Mgr. Luboš Čepa Mgr. Monika Nováková Mgr. Jaroslava Jakubcová Pavla Kratěnová, DiS Mgr. Naděžda Bínová Mgr. Lenka Turková Ing. Lenka Dubnová Ing. Lenka Dubnová Mgr. Miriam Volfová Mgr. Martin Volf Mgr. Monika Patzáková Mgr. Monika Nováková Mgr. Martin Volf Mgr. Libor Drašnar Mgr. Romana Minaříková Vlasta Rákosníková Mgr. Iva Králová Mgr. Miriam Volfová Mgr. Libor Drašnar Mgr. Jana Vitverová Mgr. Miroslav Hojný Mgr. Ivana Nováková Mgr. Milada Mervartová Mgr. Romana Minaříková h) Předmětové komise Předmětové komise budou řešit aktuální problémy jednotlivých předmětů, členové komise budou spolupracovat při sestavování tématických plánů, při přípravě prověrek, budou si navzájem předávat informace a poznatky z akcí DVPP, připravují podklady pro vlastní hodnocení školy. Největším úkolem předmětových komisí bude průběžné vyhodnocování zavádění ŠVP v 1. a 6.ročníku. Další konkrétní úkoly budou dostávat od vedení školy v průběhu školního roku. Komise se budou scházet podle potřeby, z jednání vyhotoví zápis a o schůzce informují (stačí ústně) vedení školy. Složení předmětových komisí (vyučující uvedený na prvním místě je zodpovědný za činnost komise): 1. stupeň I. Nováková, J. Němečková, I. Hanušová, J. Vitverová, M. Machová, L. Turková, P. Drašnarová, L. Drašnar, R. Minaříková, P. Kratěnová Český jazyk M. Mervartová, M. Nováková, R. Minaříková, M. Patzáková Cizí jazyk J. Jakubcová, N. Bínová, M. Nováková, J. Rýdlová, R. Minaříková, P. Kratěnová, M. Machová, I. Hanušová Matematika I. Králová, L. Dubnová, M. Hojný, L. Turková, V. Kupka Přírodovědné př. L. Dubnová, M. Hojný, V. Kupka, M. Volfová, M. Volf, L. Turková (F, Ch, Př,Z) Humanitní př. M. Patzáková, M. Mervartová, R. Minaříková, J. Jakubcová, L.Drašnar, (D, Ov, Rv) P. Kratěnová Hudební a výtvarná L. Drašnar, M. Nováková, L. Turková, I. Králová výchova Tělesná výchova M. Volf, M. Volfová, P. Kratěnová, Praktické činnosti L. Drašnar, M. Hojný, I. Králová, M. Volfová, L. Čepa,

9 j) Soutěže Vedle běžné výchovy a vzdělávání, které se ve škole uskutečňuje v rámci vzdělávacího programu, plní škola i nezadatelnou funkci podpory talentů, případně zájmu žáků (organizace zájmových kroužků, podpora soutěží apod.). Je důležité, aby všechny soutěžní aktivity žáků byly podpořeny i pedagogy. Se všemi materiály, zejména soutěžními podmínkami, musí být seznámeni všichni potenciální zájemci. Vedení školy bude podporovat všechny soutěžní akce (uvolnění učitelů a žáků) a finančně je zajišťovat v rámci možností a pravidel nakládání s prostředky státního rozpočtu. V letošním školním roce se zaměříme na lepší informovanost o výsledcích soutěží (školní rozhlas, nástěnky, školní časopis, internetové stránky školy). k) Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne opět ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od pondělí 10. března do neděle 16. března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září Zápis do prvního ročníku proběhne ve čtvrtek 17. ledna a v pátek 18. ledna Lyžařský výcvik bude týdenní, zúčastní se ho žáci 7. ročníku. Za přípravu, průběh a vyhodnocení kurzu zodpovídá Mgr. Martin Volf, termín a další instruktoři budou určeni dodatečně. Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 3. a 4. ročníku a proběhne v bazénu v Dobrušce (hradí se z rozpočtu školy). Zahájení výcviku bude upřesněno. V případě zájmu rodičů proběhne na jaře plavecký výcvik žáků 1. a 2. ročníku (hradí rodiče). Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven jednotně termín přijímací zkoušky (pokud je vyhlášena) ke studiu ve středních školách na pondělí 21. dubna 2008 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Žák předá přihlášku do konce února Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pondělí 14. ledna Talentové zkoušky v konzervatoři se konají od 15. do 31. ledna Termíny pedagogických rad: , , , , Termíny třídních schůzek: (plenární jednání), (volba povolání), , Termíny konzultačních dnů: , Den otevřených dveří:

10 4. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy Dlouhodobé cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků: Vedení školy bude podporovat vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Upřednostňovány budou vzdělávací akce uskutečňované v Novém Městě nad Metují nebo v Náchodě. Do vzdálenějších míst budou vysíláni naši zaměstnanci pouze v případě, že tyto akce nejsou v nabídce místních vzdělávacích institucí. Prioritu budou mít následující oblasti vzdělávání: o Vzdělávání zaměřené na realizaci ŠVP o Vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel, zástupce ředitele, zejména v oblasti školského managementu) o Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků o Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti počítačové gramotnosti o Vzdělávání pedagogických pracovníků v dalších prioritních oblastech stanovených MŠMT o Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a. Vzdělávání zaměřené na realizaci ŠVP Školní vzdělávací program máme zpracovaný a v tomto školním roce podle něho budeme vyučovat v prvním a šestém ročníku. V následujícím období budeme náš ŠVP vylepšovat a zdokonalovat, budeme hledat a odstraňovat případné chyby. Maximálně budeme využívat nabídky Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národního institutu pro vzdělání v oblasti realizace ŠVP. b. Vzdělávání vedoucích pracovníků Ředitel v tomto školní roce dokončí funkční studium, je třeba maximálně využívat nabídky všech subjektů nabízejících vzdělávání pro vedoucí pracovníky, zvláště v oblasti managementu. Cílem je, aby ředitel i zástupkyně ředitele vedli školu odborně, kvalitně, aby dokázali reagovat na nové trendy a směry v pedagogice a přispívali k jejich realizaci ve škole. Je třeba neustále zdokonalovat a prohlubovat jejich přehled v ekonomických otázkách. c. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Této oblasti je třeba věnovat mimořádnou pozornost, je nutné podporovat všechny aktivity pedagogických pracovníků, kteří vyučující cizí jazyky, směřující ke zvýšení jejich kvalifikace a vedoucí k prohloubení jejich znalosti cizího jazyka. Pokud finanční prostředky z DVPP nebudou stačit na pokrytí těchto aktivit, bude se využívat rezervní fond. Je třeba v co největší míře využívat mimorozpočtové zdroje (granty, programy EU- -Brána jazyků, MEJA). K zlepšení jazykové úrovně je nutné využít i mezinárodní spolupráci, kterou bude vedení školy maximálně podporovat. d. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti počítačové gramotnosti V této oblasti máme téměř ideální podmínky (dobře vybavená počítačová učebna, počítače v kabinetech učitelů, dvě interaktivní tabule, kvalitní učitel informatiky se značnými zkušenostmi s výukou nejen žáků a studentů, ale i dospělých, zvláště pedagogů). V minulých letech se podařilo proškolit všechny pedagogické pracovníky v práci na počítači. Cílem pro letošní školní rok je, aby pedagogičtí pracovníci maximálně využívali počítačovou učebnu, učebnu angličtiny (interaktivní tabule, počítače) a učebnu fyziky (interaktivní tabule) při výuce.

11 e. Vzdělávání pedagogických pracovníků v dalších prioritních oblastech stanovených MŠMT V této oblasti budeme postupovat podle pokynů MŠMT. f. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Každý pedagogický pracovník by měl efektivně využíval nabídky vzdělávacích institucí, které se týkají jeho aprobace, své poznatky a zkušenosti ze vzdělávacích akcí uplatňovat ve výchovně vzdělávacím procesu a předávat dále kolegům na pracovišti. Cílem je, aby se v průběhu školního roku každý pedagogický pracovník zúčastnil alespoň jedné vzdělávací akce v každém ze svých aprobačních předmětů. Cíle na školní rok 2007/2008 Cíle na školní rok 2007/2008 vyplývají z dlouhodobých cílů školy. Prioritou je bezproblémové zavedení ŠVP do praxe, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a vzdělávání vedoucích pracovníků (ředitel, zástupkyně ředitele). Přehled všech vzdělávacích akcí v průběhu školního roku připravuje průběžně vedení školy a bude uveden ve výroční zprávě školy. 5. Plán rozvoje školy V minulém školním roce jsme modernizovali výpočetní techniku (nové počítače v učebně anglického jazyka, fyziky a sborovně prvního stupně, dvě nové tiskárny. Provedly se drobné úpravy na školní zahradě (výsadba nových keřů, stromků a bylin, popisky s názvy rostlin). Zpracovává se projekt na rekonstrukci a modernizaci budovy C. V letošním školním roce se zaměříme na následující oblasti: Výpočetní technika budeme průběžně modernizovat stávající výpočetní techniku. Vybavení učeben zaměříme se na vybavování kmenových učeben televizory a DVD přehrávači tak, abychom ve školním roce 2007/2008 měli v každé učebně televizor videem nebo DVD přehrávačem. Učebnu chemie vybavíme počítačem a dataprojektorem. Úpravy školní zahrady budou pokračovat úpravy školní zahrady, hlavně osazování okrasnými keři a stromy těch částí, které se nevyužívají ke sportovní činnosti. Pokud se podaří získat finanční prostředky, vybudujeme zastřešenou učebnu v přírodě. 6. Prezentace školy na veřejnosti Rozhodující vliv na dobré jméno školy má kvalita výchovně vzdělávacího procesu, vybavení školy moderní didaktickou technikou a pestrá nabídka povinně volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi důležitá je propagace školy v tisku (zodpovídá Mgr. Romana Minaříková), na internetu a v dalších médiích. Je nutné pozvednout kvalitu školních stránek na internetu, neustále je doplňovat a aktualizovat (zodpovídá Mgr. Luboš Čepa, všichni pedagogičtí pracovníci musí dodávat podklady). Dobré jméno školy musí budovat všichni zaměstnanci i žáci školy. Vedení školy bude podporovat veškeré akce, které povedou ke zviditelnění školy a posílení její prestiže na veřejnosti. Znamená to pokračovat ve všech úspěšných akcích z minulých let, případně zorganizovat nové, pravidelně informovat o činnosti školy v tisku (Městský zpravodaj, Noviny Náchodska), pravidelně aktualizovat stránky školy na internetu. Z minulých let je třeba zachovat zvláště tyto akce:

12 Výstavy pro veřejnost Vystoupení pěveckých sborů při různých příležitostech Účast na Dnech evropského dědictví Zahradní radovánky Spolupráce se školou ve Strzegomi Účast na všech soutěžích pořádaných muzeem, Městským klubem, Městskou knihovnou, 7. Závěr Plán školy je pomocným materiálem pro všechny zaměstnance školy a může být průběžně upřesňován a doplňován. Pracovní plán školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Mgr. Václav KUPKA Mgr. Naděžda BÍNOVÁ ředitel školy zástupkyně ředitele Pracovní plán školy byl projednán na jednání Školské rady dne: Mgr. Naděžda BÍNOVÁ zástupkyně ředitele

13 Plán hospitační a kontrolní činnosti Příloha k pracovnímu plánu školy na školní rok 2007/2008 PLÁN HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Měsíc Stupeň Obsah IX. I. a II. Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (tř. knihy, kat. l., tř. výkazy). I. a II. Kontrola plnění úkolů předmětových komisí, kontrola tematických plánů (soulad s osnovami, rozvržení učiva do ročníků ). X. I.a II. Hospitace u začínajících a nových učitelů. I.a II. Kontrola ŽK (celá škola). I. Adaptace žáků 1. ročníku na nové prostředí. XI. II. Výuka přírodovědných předmětů hospitace. ŠD Činnost školní družiny - pohovor. I. Přírodověda a prvouka na I.st.- hospitace. XII. I.a II. Estetické předměty a pracovní činnosti hospitace. I.a II. Tělesná výchova hospitace. I. I.a II. Kontrola práce předmětových komisí pohovory s předsedy. I. Výuka cizích jazyků na I.st. hospitace. II. II. Cizí jazyky na II.st. hospitace. I. a II. Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (kat. l., tř. výkazy). I. Hodnocení lyžařského kurzu. III. II. Humanitní předměty a volitelné předměty hospitace. I. a II. Hodnocení práce zaměstnanců, případné změny osobních příplatků. IV. I. a II. Zpráva o kontrolní činnosti na pedagogické radě. V. I. a II. Namátková kontrola majetku v kabinetech podle inventarizačních seznamů. I.a II. Kontrola ŽK (celá škola). VI. I. a II. Kontrola činnosti předmětových komisí pohovory s předsedy, předání podkladů pro vlastní hodnocení školy. I. a II. Kontrola povinné dokumentace třídního učitele (tř. knihy, kat. l., tř. výkazy). V průběhu celého školního roku budou probíhat testy a dotazníky SCIO bude upřesněno.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Ing. Vanda Palowská,

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 se zaměřením na výuku cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace školní vzdělávací program Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP pro ZV Název vzdělávacího programu: Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více