Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009"

Transkript

1 10/ červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 4. června 2009 Nové náměty a metody ve vlastivědě 5. června 2009 Studium Koordinátor II 10. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 10. června 2009 Korekce grafomotorických obtíţí u dětí předškolního a mladšího školního věku závěrečné zkoušky 16. června 2009 Respektovat a být respektován 3. část 17. června 2009 Respektovat a být respektován 4. část 17. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 22. června 2009 Aktivizující práce s textem pro učitelský sbor SŠ potravinářská a sluţeb Brno 1. část 23. června 2009 Aktivizující práce s textem pro učitelský sbor SŠ potravinářská a sluţeb Brno 2. část 29. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga - závěrečné zkoušky 30. června 2009 Klima třídy seminář pro učitelský sbor ZŠ Stráţnice, Školní Poznávací zájezd Slovinsko tajemné a překvapivé Základní norma zdravotnických znalostí pro nepedagogické pracovníky 27. srpna 2009 Klima třídy pro učitelský sbor SOŠ oděvní Stráţnice 28. srpna 2009 Studium Koordinátor II Vážení kolegové, slunný konec května Vám jistě napověděl, že se blíží čas dovolených, ale i závěrečného finiše ve školách. Chtěla bych využít tohoto zatím snad klidnějšího okamžiku, kdy ještě máte čas číst si tyto řádky a poděkovat všem, kteří nám v tomto školním roce pomohli realizovat nejen vzdělávací akce, ale řadu okresních kol olympiád a soutěží. Dík patří vedoucím a členům jednotlivých kabinetů, vedení škol, provozním pracovníkům i Vám všem, kteří jste svými podněty, připomínkami, radami i účastí na námi pořádaných akcích přispěli k jejich zdárnému průběhu. Milí kolegové, za celý kolektiv Vám přeji krásnou vytouženou dovolenou a ať jsou letní dny pro Vás ve znamení čerpání nových sil, energie do dalších dnů a studnicí zajímavých zážitků. Hana Krojzlová

2 10/ červen 2009 INFORMACE Poděkování Děkujeme učitelkám vystavujících MŠ za velmi zdařilé výtvarné práce jejich svěřenců. Letošní výstavy v Kyjově se zúčastnily děti ze čtyř MŠ. Zvláštní uznání patří i učitelkám MŠ Kyjov, Střed Z. Kamerové, E. Kouřilové a J. Úradníkové za náročnou instalaci a aranţmá výstavy. Výstavu Ţivot na Zemi ve Veselí nad Moravou zorganizovala MŠ Veselí nad Moravou, Tyršova. Zásluhou paní učitelek A. Mezihorákové a M. Bémové se výstava konala v prostorách Města Veselí nad Moravou. Vystavující MŠ: MŠ Hovorany, MŠ Kyjov, Boršovská, MŠ Kyjov, Nádraţní, MŠ Kyjov, Střed, MŠ Veselí nad Moravou, Tyršova Připravujeme pro MŠ 18. a 19. září 2009 budeme opakovat úspěšný seminář pro učitelky MŠ Možné přístupy současného vzdělávání předškolního věku. Slovinsko tajemné a překvapivé Poznávací zájezd pro pedagogy a jejich přátele do Slovinska proběhne ve dnech Pokud máte zájem, můţete se ještě přihlásit. Zůstávají 4 volná místa. Bliţší informace najdete v březnovém IZ nebo na u Nabídka vzdělávání v novém školním roce Zářijovou nabídku vzdělávacích programů najdete jiţ nyní na a máte moţnost se tak přihlásit v předstihu. Postupně budeme pro Vás doplňovat všechny domluvené akce během prázdnin. Připravujeme zajímavé a Vámi vyţádané novinky s novými lektory. Regionální soutěţ OBČAN 13. května 2009 se konal v Hodoníně V. ročník soutěţe Občan. Soutěţe se zúčastnilo 27 ţáků ze ZŠ Břeclav, Slovácká, ZŠ Hodonín, U Červených domků, ZŠ Hodonín, Vančurova, ZŠ Moravský Písek, Purkyňovo gymnázium Stráţnice, ZŠ Stráţnice, Školní, ZŠ Svatobořice-Mistřín a MZŠ Ţdánice. Soutěţ byla organizována na téma EU a naše předsednictví. Děkujeme všem pedagogům, kteří své ţáky připravovali na tuto soutěţ. Umístění vítězných druţstev ze škol najdete na straně 25 v tomto IZ. VI. ročník soutěţe Občan organizátoři tématicky zaměří ke 160. výročí narození T. G. Masaryka. Nakladatelství PRODOS Spolu s nakladatelstvím PRODOS jsme pro vás připravili výstavku učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií. Učebnice a pracovní sešity budete mít k prohlédnutí v prostorách SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín.

3 10/ červen 2009 František Koţík a Morava V pátek 17. dubna 2009 se konalo v Čejkovicích sympozium ke stému výročí narození jednoho z největších spisovatelů 20. století Františka Koţíka - čestného občana Čejkovic. Celou akci zorganizovala Obec Čejkovice za spoluúčasti Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě a SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín za podpory sponzorů: Zemědělská a. s. Čejkovice, Templářské sklepy Čejkovic a Kornfeil spol. s. r. o. Čejč. Starosta Čejkovic Ing. P. Novotný, místostarosta M. Ritterová a MUDr. Jan Pavlík Alena Kožíková - dcera Prof. Dr. Erazim Kohák Divadelní soubor z Čejkovic

4 10/ červen 2009 Vážené paní ředitelky,vážení páni ředitelé, stejně jako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzů se speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. Termín konání: 24., 25. a 26. srpna 2009 PŘEHLED ŠKOLENÍ PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Název Určeno Platnost osvědčení: Základní norma zdravotnických znalostí Pro nepedagogické pracovníky (vedoucí 3 roky pro nepedagogické pracovníky - 20 hodin ve stravovacích zařízeních, zaměstnanci kuchyní, uklízečky novinka apod.) (ostatní termíny dle domluvy) 24. září 2009 Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice podle 11 odst. 1a, c vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění pro činnost na elektrickém zařízení Pro učitele fyziky, praktických činností, dílen a IT, všude tam, kde pedagogové pouţívají pro výuku elektrická zařízení 3 roky 5., 12. a 26.října 2009 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - 20 hodin Pedagogům, kteří absolvují se ţáky exkurze, výlety, vycházky apod. 3 roky 14. října 2009 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a PO Vedoucím pracovníkům 3 roky 14. října 2009 Odborná příprava preventistů poţární ochrany a hlídek PO Poţárním preventistům a členům hlídky 1 rok 9. listopadu 2009 Kurz první pomoci doškolovací 5 hodin Absolventům kurzů: Základní norma ZZ pro ped. pracovníky (20 hodin) a Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) 3 roky Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyţování a snowboardingu Instruktorům školního lyţování a snowboardingu 5 let únor 2010 Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Zdravotníkům škol v přírodě, lyţ. kurzů a škol. aktivit v délce více neţ 4 dny 5 let

5 10/ červen jar. prázdniny duben 2010 Novinky v hromadném stravování Hygienické poţadavky ve stravovacích sluţbách Vedoucím školních jídelen Zaměstnancům školních kuchyní duben 2010 Školení řidičů dle zájmu Pedagogům a zaměstnancům škol se sluţ. vozy a soukr. vozy, které pouţívají pro potřebu školy duben 2010 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Vedoucím pracovníkům 3 roky duben 2010 Školení vedoucích pracovníků v oblasti PO Vedoucím pracovníkům 3 roky srpen 2010 Základní kurz první pomoci - doškolovací 5 hodin novinka Pro nepedagogické pracovníky (vedoucí ve stravovacích zařízeních, zaměstnanci kuchyní, uklízečky apod.) pro absolventy Základního kurzu první pomoci (20 hodin) 3 roky Okénko do škol Váţení učitelé, milí rodiče a ţáci, v sobotu 20. června 2009 proběhnou oslavy 80. výročí zaloţení Základní školy v Šardicích. na Den otevřených dveří ( hodin) a Školní akademii (14.30 hodin v hale U Orla) Vás srdečně zvou zaměstnanci a ţáci základní školy. Více na

6 10/ červen 2009 Názvy akreditovaných seminářů a kurzů vhodných pro celý učitelský sbor 2009/2010 Název Lektoři Počet hodin Jak lépe porozumět dítěti se SPU a jak mu pomoci Bínová 16 Umění prezentovat, aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Svobodová 6 Chceme být zdravá škola Svobodová 6 Vlastní hodnocení školy Svobodová 8 Ţákovské portfolio Jakubová, Kolská 4 Relaxací proti stresu v ţivotě učitele Spišiak 5 Týrané a zneuţívané dítě, syndrom CAN Slamková 8 Syndrom vyhoření a pracovní výkon Slamková 4 Projektové vyučování Petrţela 4 Zdravotník zotavovacích akcí Miklósyová 40 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Miklósyová 20 Základy první pomoci doškolovací kurz Miklósyová 5 Klima-vztahy-dovednosti: bez nich se kooperativní výuka nezdaří Kopřivovi 7 Respektovat a být respektován Kopřivovi 28 nebo 49 Odměny a tresty ve školní praxi Čapek 5 Hodnocení a sebehodnocení ţáků Čapek 5 Strategie rozvoje školy Krojzlová 8 Klima třídy Jeţková 8 Neubliţuj mi modelové řešení šikany Jeţková 20 Šikana není fér prevence a řešení šikany v třídních klimatech Jeţková 20 Metody motivace a aktivizace ţáků ve vyučování na 1. stupni ZŠ praktické ukázky aktivit Koten 6 Agrese a agresivita u dětí a mládeţe Svoboda 8 Komunikace s agresivním ţákem a rodičem Svoboda 8 Jak a proč učit ţáky sebehodnocení? Černá 6 Od dvojic ke kooperativnímu učení Černá 10 Jak vytvořit vlastní projekt Černá 6 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Kynclovi 40 Koučink pro učitele Šimanovský 6 Prevence tenze a násilí ve škole Šimanovský 18 Školní neprospěch Abrahamová 5

7 10/ červen 2009 Jak zvyšovat čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty Kyncl 42 Učební styly ţáka Vlková 5 Individualizace výuky Kašová 5 Jak aktivovat ţáky Kašová 5 Portfolio ţáka a co s ním Kašová 5 Ochutnávka kurzu RWCT Smrčková 8 Počítačové kurzy: Toner Callisto 16 Základy bitmapové grafiky 12 Pouţití internetu a internetové pošty 12 PowerPoint I.(i e-learningový kurz) 12 PowerPoint II. (i e-learningový kurz) 12 Word pro začínající a pokročilé 40 Pouţití internetu a elektronické pošty 12 Excel 1 (i e-learningový kurz) 12 Excel 2 (i e-learningový kurz) 12 Všechny akce lze po dohodě se SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín realizovat pro učitelské sbory jedné nebo více škol najednou. Některé delší semináře je moţné rozdělit do několika částí. Pokud jste si z naší nabídky nevybrali, je moţné pro učitelský sbor ušít na míru takový vzdělávací seminář, který potřebujete pro vaše kolektivy. Je však důleţité, aby se tato situace řešila v dostatečném časovém předstihu. Studium: 1. Studium pro asistenty pedagoga (pro zájemce se základním vzděláním) 120 hodin 2. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním) 82 hodin 3. Koordinátor ŠVP 250 hodin

8 10/ červen 2009 akreditace č. j. 3376/ Kabinet 1. stupně ZŠ zve učitele 1. stupně ZŠ a ostatní zájemce na seminář Učíme se číst a psát genetickou metodou Chcete si vyzkoušet genetickou metodu a porovnat se slabičnou metodou ve výuce prvňáčků? Učíte genetickou metodou výuku čtení a psaní a chcete se utvrdit, ţe učíte správně? Chcete si vyměnit zkušenosti s oběma metodami ve výuce na 1. stupni ZŠ? Cíle: Na semináři se seznámíte s genetickou metodou čtení a psaní, naučíte se vyvozovat rozdíly mezi genetickou a slabičnou metodou. Zjistíte klady a rizika v učení oběma metodami. Nebudou chybět praktické ukázky a pomůcky do výuky. Budete moci porovnat čtenářské dovednosti v 1. třídě - na začátku a na konci školního roku. Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Karla Černá 8. září 2009 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Učíme se číst a psát genetickou metodou Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

9 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve výchovné poradce a zástupce ředitele škol na seminář Tematické okruhy: Postavení výchovného poradce ve škole, pracovně právní oblast, plat Povinná dokumentace školy a výchovného poradce, způsob jejího vedení v návaznosti na právní předpisy, technická stránka vedení dokumentace Základní orientace v právní oblasti, změny v posledních letech Nejčastější problémy s dokumentací školy, ochrana osobních údajů Směrnice školy a podíl výchovného poradce na jejich vytváření školní řád, zásady hodnocení, nejčastější chyby Podíl na plánování práce školy, DVPP Spolupráce s dalšími orgány a institucemi mimo školu - policie, sociální péče, poradenská zařízení Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Jan Mikáč 16. září 2009 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 660,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Dokumentace výchovného poradce, orientace v právní oblasti Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

10 10/ červen 2009 akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ na dvoudenní kurz Moţné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti kaţdého dítěte. Obsah: 1. Integrované bloky (témata) jako příleţitost skloubení základních poţadavků na předškolní vzdělávání. 2. Proţitkové učení proţitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku vlastního způsobu učení. 3. Komunikace v MŠ partnerská komunikace s dítětem jako prostředek posilování jeho samostatnosti a sociálních kompetencí. 4. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogickopsychologická diagnostika jako důleţitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání. 5. Pravidla společného souţití ve třídě vyvozování a vytváření pravidel jako důleţitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí. 6. Pro skupinovou práci bude vyuţita videonahrávka. Lektorky: Mgr. Zora Syslová, PaedDr. Hana Sedláčková Termín: Čas: Místo: Kurzovné: 18. a 19. září 2009 (pátek, sobota) od ,30 hodin od 8.00 hodin hodin Opakujeme pro velký zájem! SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 890,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Moţné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku 18., Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

11 10/ červen 2009 akreditace č. j. 9375/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele JČ 2. stupně ZŠ na zajímavý seminář Humor v hodinách češtiny Seminář nabídne učitelům inspiraci, jak využít humorně laděných textů ve všech složkách předmětu ČJ a literatury. Vychází z požadavků RVP humanizovat vyučování a z vědeckých poznatků, jež ukázaly, že optimistická atmosféra ve třídě uvolňuje napětí, smích odstraňuje stres a humor stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Témata: Ukázky práce s textem obsahujícím jazykový, stylistický a situační humor Ukázky vybraných textů a jejich vyuţití v jednotlivých částech hodiny: Psychická rovina - humor ţáky zklidní a sociální rovina - vzájemné sympatie a soulad Pracovní seminář poskytne návod, jak toho docílit prostřednictvím cvičení zaměřených na: Vyuţití písňového textu v mluvnici a ve slohu Dechová cvičení a nácvik správné artikulace Hry s jazykem Nonverbální vyjadřování Práce s obrazovým materiálem atd. Aktivity vycházející z písňových textů Aktivity vycházející z obrazu - rozvoj komunikace Práce s komiksem - obohacování slovní zásoby Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Jarmila Sulovská 21. září 2009 (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Humor v hodinách češtiny? Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .... Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

12 10/ červen 2009 akreditace č. j. 3376/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele 2. stupně ZŠ i učitele SŠ občanské výchovy, informatiky, matematiky, rodinné výchovy, základů společenských věd na seminář Finanční gramotnost v občanské výchově a jiných předmětech Seminář je poskytován ve spolupráci s Českou národní bankou a za vyuţití učebnice Finanční a ekonomická gramotnost. Témata: RVP a finanční gramotnost zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu Vysvětlení pojmů finanční gramotnosti: aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby atd. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech Seminář bude probíhat formou prezentační a interaktivní. Lektoři: Termín: Čas: Mgr. Michal Skořepa, PhD., Mgr. Eva Skořepová 22. září 2009 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) NOVINKA! Kurzovné: 350,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Finanční gramotnost v občanské výchově a jiných předmětech Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

13 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele 1. stupně ZŠ na seminář Inspirace pro hodiny českého jazyka na 1. stupni Seminář vychází z poţadavků RVP humanizovat vyučování a z vědeckých poznatků, jeţ ukázaly, ţe příznivé klima ve třídě uvolňuje napětí a stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Účastníci si vyzkoušejí moţnosti, jak v hodinách jazyka českého: ţáky vhodně motivovat seznamovat rozmanitými způsoby s novou látkou vyuţívat mezipředmětové vazby k osvojení učiva vzbuzovat zájem o mateřštinu a jak je přivést k lásce k literatuře Témata: Vytváření příznivého klimatu ve třídě s přihlédnutím k různým učebním strategiím ţáků Vyuţití mezipředmětových vztahů a vazeb s dalšími vzdělávacími oblastmi a některými průřezovými tématy Aktivity a didaktické hry k rozšíření slovní zásoby a komunikačních dovedností ţáka Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Jarmila Sulovská 22. září 2009 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Inspirace pro hodiny českého jazyka na 1. stupni Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

14 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme Kabinet MŠ a kabinet 1. stupně ZŠ zve učitelky MŠ a ZŠ na seminář Neklidné dítě problém zvaný ADHD (LMD) Seminář je zaměřený na projevy chování dítěte s LMD, související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující moţná další úskalí. Jedná se o vhled do dané problematiky. - Vznik LMD vlivy genetické a biochemické a jednotlivé příznaky LMD - Nálezy v testech měřících psychické výkony - Poruchy percepce - Specifické neurologické nálezy, poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení - Poruchy motoriky - Poruchy učení sekundárně se rozvíjející SPU - Neurotické rysy, emoční poruchy a poruchy chování - Poruchy spánku - Fyzický vývoj - Poruchy koncentrace pozornosti, paměti - Hyperaktivita x hypoaktivita, chování dětí s LMD - Výskyt LMD - Dítě s LMD ve škole i doma - Zásady práce s dětmi s LMD - Korekce neţádoucího chování Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Lenka Bínová 23. září 2009 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Neklidné dítě problém zvaný ADHD (LMD) Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

15 10/ červen 2009 neakreditováno SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle 11 odst. 1a, c vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, pro činnost na elektrickém zařízení Školení je určeno pro učitele, kteří pouţívají ve výuce elektrická zařízení, kde spolupracují také ţáci. Jedná se zejména o učitele fyziky, dílen, praktické činnosti a například i práce s PC. Lektoři: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: J. Kocián, M. Polák 24. září 2009 (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 390,- Kč Poznámka: Jedná se o speciální školení, tato povinnost vychází přímo ze zákoníku práce ( , 106) Školení je zakončeno písemným testem, po jehož úspěšném složení obdrží účastníci osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Školení odborné způsobilosti Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

16 10/ červen 2009 Akreditace č. j.: / Kabinet zájmového vzdělávání zve všechny zájemce na tradiční akci Burza nápadů pro ŠD a ŠK tentokrát se jedná o burzu projektů, námětů, činností a zajímavých akcí v práci s dětmi ve školních druţinách a klubech. Máte moţnost se vzájemně seznámit a podělit o své praktické pracovní zkušenosti. Kaţdou aktivitu, kterou budete prezentovat nebo jenom dáte k dispozici kolegyním, je potřeba přinést v písemné podobě pro kaţdou účastnici. Počet přihlášených najdete na - vzdělávací akce (přihlášky). Termín: Čas: Místo: 24. září 2009 (čtvrtek) hodin ŠD při ZŠ Dolní Bojanovice Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2009/ 2010 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka ZŠ a školní druţiny Kurzovné: 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola:. telefon/ .. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

17 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve třídní učitele, výchovné poradce, učitele ţe speciálních škol a ostatní zájemce na seminář Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro ţáky se SPUCH Přehled témat: Uvedení do problematiky specifických poruch učení a chování. Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, organizace péče o ţáky se SPUCH. Platná školská legislativa (Školský zákon č. 561/2004, Vyhláška 73/2005). Základní pojmy: děti se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, typy integrací, segregace, školská poradenská zařízení. Zásady při tvorbě IVP. Zapracování informací od školského poradenského zařízení do IVP. Pedagogická diagnostika. Vytvoření modelového IVP. Práce s IVP v průběhu školního roku, sledování a vyhodnocování jednotlivých etap, průběţné úpravy a další práce s plánem. Diskuze týkající se konkrétních případů (podněty ze strany učitelů). Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Renata Abrahamová 29. září 2009 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Jak sestavit IVP pro ţáky se SPUCH Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

18 10/ červen 2009 akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele zeměpisu na pokračování praktického kurzu Motivační náměty ve výuce zeměpisu Účastníci budou mít moţnost: seznámit se s různými motivačními náměty vyzkoušet si další netradiční techniky v jednotlivých fázích hodiny seznámit se s vyuţitím internetu a Power Pointu v zeměpisu vyzkoušet si, jak pracovat s místními názvy ve výuce seznámit se s novými moţnostmi zeměpisných exkurzí vyuţít dalších didaktických technologií v zeměpisu vyuţít nových metod zjišťování zeměpisných znalostí ţáků základních škol naučit se pouţívat transparentní folie dynamické a statické Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Václav Bělík 30. září 2009 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 530,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Motivační náměty ve výuce zeměpisu Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

19 10/ červen 2009 akreditace č. j / Kabinet češtiny nabízí učitelům češtiny, dějepisu, zeměpisu, knihovníkům a všem, kteří chtějí poznávat nebo znovu objevovat kulturní památky naší země Exkurze je zaměřena na integrovaný pohled na výuku. Datum: Lektorka: Odjezd v 5.30 hodin: Odjezd v 6.00 hodin: Odjezd v 6.30 hodin: 28. a 29. října 2009 (středa, čtvrtek) Mgr. Eva Dřímalová Veselí nad Moravou, nástupní místo před hotelem Grossmann Kyjov, nástupní místo u autobusového nádraţí Hodonín, nástupní místo u Finančního úřadu Hodonín 1. den Hodonín Kralice nad Oslavou návštěva památníku Bible kralické Náměšť nad Oslavou - zámek, kostel sv. Křtitele Třebíč prohlídka baziliky sv. Prokopa, moţnost návštěvy Západomoravského muzea expozice vltavínů, dýmek, betlémů, procházka ţidovským městem Jihlava prohlídka městské památkové rezervace, podzemního labyrintu chodeb (záhada svítící chodby) Ubytování v hotelu Villa Eden ve dvoulůţkových pokojích s příslušenstvím 2. den Jihlava Muzeum Vysočiny, galerie Vysočiny, procházka městem Vodní ráj s řadou atrakcí: tobogan, divoká řeka, perličková lůţka, stěnové masáţní trysky, podvodní vzduchovače, vodopády, chrliče, vodní clona ZOO - bez mříţí, specializace na chov kočkovitých šelem, největší kolekce drápkatých opic, jediná ZOO s chovem jedovatých hadů (možnost volby) Jaroměřice nad Rokytnou barokní zámek, poslední působiště básníka Otokara Březiny Dalešice - Dalešická přehrada z let se 104 m vysokou a 350 m dlouhou sypanou hrází, která je největší v ČR. Hydroelektrárna a zásobárna vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Pokračování na následující straně.

20 10/ červen 2009 Pokračování z předchozí strany. Moravský Krumlov prohlídka zámku monumentální Slovanská epopej A. Muchy Návrat domů ve večerních hodinách po stejné trase. (Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou) Cena: 1 750,- Kč na osobu V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, pojištění, kurzovné a informační materiál. V ceně není zahrnuta strava a vstupné. Počet zájemců je omezen, proto je nutné přihlásit se nejpozději do 15. června Je moţné přihlásit i rodinné příslušníky starší 12 let. Organizátoři si vyhrazují právo na případné drobné úpravy v programu. Prosíme účastníky o přesné vyplnění. Podklady slouţí k pojištění osob. Závazná přihláška na Historicko-literární exkurzi - Jihlavsko 28. a Jméno a příjmení:..... Škola:... Adresa bydliště:..... Tel./mobil:. Rodné číslo... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly pouţity ke komplexnímu cestovnímu pojištění u ČP a pro potřeby organizátorů SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Závěrečná pedagogická rada

Závěrečná pedagogická rada 10/2005-1 - červen 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc červen 2005 1. 6. 30. 8. 2005 Minigalerie a Galerie na schodech Petr Včelka a 5 mladých výtvarnic Minisérie od malby po grafiku 2.

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8 č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 ŠKOLSKÝ MANAGAMENT... 4 METODY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více