Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009"

Transkript

1 10/ červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 4. června 2009 Nové náměty a metody ve vlastivědě 5. června 2009 Studium Koordinátor II 10. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 10. června 2009 Korekce grafomotorických obtíţí u dětí předškolního a mladšího školního věku závěrečné zkoušky 16. června 2009 Respektovat a být respektován 3. část 17. června 2009 Respektovat a být respektován 4. část 17. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 22. června 2009 Aktivizující práce s textem pro učitelský sbor SŠ potravinářská a sluţeb Brno 1. část 23. června 2009 Aktivizující práce s textem pro učitelský sbor SŠ potravinářská a sluţeb Brno 2. část 29. června 2009 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga - závěrečné zkoušky 30. června 2009 Klima třídy seminář pro učitelský sbor ZŠ Stráţnice, Školní Poznávací zájezd Slovinsko tajemné a překvapivé Základní norma zdravotnických znalostí pro nepedagogické pracovníky 27. srpna 2009 Klima třídy pro učitelský sbor SOŠ oděvní Stráţnice 28. srpna 2009 Studium Koordinátor II Vážení kolegové, slunný konec května Vám jistě napověděl, že se blíží čas dovolených, ale i závěrečného finiše ve školách. Chtěla bych využít tohoto zatím snad klidnějšího okamžiku, kdy ještě máte čas číst si tyto řádky a poděkovat všem, kteří nám v tomto školním roce pomohli realizovat nejen vzdělávací akce, ale řadu okresních kol olympiád a soutěží. Dík patří vedoucím a členům jednotlivých kabinetů, vedení škol, provozním pracovníkům i Vám všem, kteří jste svými podněty, připomínkami, radami i účastí na námi pořádaných akcích přispěli k jejich zdárnému průběhu. Milí kolegové, za celý kolektiv Vám přeji krásnou vytouženou dovolenou a ať jsou letní dny pro Vás ve znamení čerpání nových sil, energie do dalších dnů a studnicí zajímavých zážitků. Hana Krojzlová

2 10/ červen 2009 INFORMACE Poděkování Děkujeme učitelkám vystavujících MŠ za velmi zdařilé výtvarné práce jejich svěřenců. Letošní výstavy v Kyjově se zúčastnily děti ze čtyř MŠ. Zvláštní uznání patří i učitelkám MŠ Kyjov, Střed Z. Kamerové, E. Kouřilové a J. Úradníkové za náročnou instalaci a aranţmá výstavy. Výstavu Ţivot na Zemi ve Veselí nad Moravou zorganizovala MŠ Veselí nad Moravou, Tyršova. Zásluhou paní učitelek A. Mezihorákové a M. Bémové se výstava konala v prostorách Města Veselí nad Moravou. Vystavující MŠ: MŠ Hovorany, MŠ Kyjov, Boršovská, MŠ Kyjov, Nádraţní, MŠ Kyjov, Střed, MŠ Veselí nad Moravou, Tyršova Připravujeme pro MŠ 18. a 19. září 2009 budeme opakovat úspěšný seminář pro učitelky MŠ Možné přístupy současného vzdělávání předškolního věku. Slovinsko tajemné a překvapivé Poznávací zájezd pro pedagogy a jejich přátele do Slovinska proběhne ve dnech Pokud máte zájem, můţete se ještě přihlásit. Zůstávají 4 volná místa. Bliţší informace najdete v březnovém IZ nebo na u Nabídka vzdělávání v novém školním roce Zářijovou nabídku vzdělávacích programů najdete jiţ nyní na a máte moţnost se tak přihlásit v předstihu. Postupně budeme pro Vás doplňovat všechny domluvené akce během prázdnin. Připravujeme zajímavé a Vámi vyţádané novinky s novými lektory. Regionální soutěţ OBČAN 13. května 2009 se konal v Hodoníně V. ročník soutěţe Občan. Soutěţe se zúčastnilo 27 ţáků ze ZŠ Břeclav, Slovácká, ZŠ Hodonín, U Červených domků, ZŠ Hodonín, Vančurova, ZŠ Moravský Písek, Purkyňovo gymnázium Stráţnice, ZŠ Stráţnice, Školní, ZŠ Svatobořice-Mistřín a MZŠ Ţdánice. Soutěţ byla organizována na téma EU a naše předsednictví. Děkujeme všem pedagogům, kteří své ţáky připravovali na tuto soutěţ. Umístění vítězných druţstev ze škol najdete na straně 25 v tomto IZ. VI. ročník soutěţe Občan organizátoři tématicky zaměří ke 160. výročí narození T. G. Masaryka. Nakladatelství PRODOS Spolu s nakladatelstvím PRODOS jsme pro vás připravili výstavku učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií. Učebnice a pracovní sešity budete mít k prohlédnutí v prostorách SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín.

3 10/ červen 2009 František Koţík a Morava V pátek 17. dubna 2009 se konalo v Čejkovicích sympozium ke stému výročí narození jednoho z největších spisovatelů 20. století Františka Koţíka - čestného občana Čejkovic. Celou akci zorganizovala Obec Čejkovice za spoluúčasti Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě a SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín za podpory sponzorů: Zemědělská a. s. Čejkovice, Templářské sklepy Čejkovic a Kornfeil spol. s. r. o. Čejč. Starosta Čejkovic Ing. P. Novotný, místostarosta M. Ritterová a MUDr. Jan Pavlík Alena Kožíková - dcera Prof. Dr. Erazim Kohák Divadelní soubor z Čejkovic

4 10/ červen 2009 Vážené paní ředitelky,vážení páni ředitelé, stejně jako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzů se speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. Termín konání: 24., 25. a 26. srpna 2009 PŘEHLED ŠKOLENÍ PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Název Určeno Platnost osvědčení: Základní norma zdravotnických znalostí Pro nepedagogické pracovníky (vedoucí 3 roky pro nepedagogické pracovníky - 20 hodin ve stravovacích zařízeních, zaměstnanci kuchyní, uklízečky novinka apod.) (ostatní termíny dle domluvy) 24. září 2009 Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice podle 11 odst. 1a, c vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění pro činnost na elektrickém zařízení Pro učitele fyziky, praktických činností, dílen a IT, všude tam, kde pedagogové pouţívají pro výuku elektrická zařízení 3 roky 5., 12. a 26.října 2009 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - 20 hodin Pedagogům, kteří absolvují se ţáky exkurze, výlety, vycházky apod. 3 roky 14. října 2009 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a PO Vedoucím pracovníkům 3 roky 14. října 2009 Odborná příprava preventistů poţární ochrany a hlídek PO Poţárním preventistům a členům hlídky 1 rok 9. listopadu 2009 Kurz první pomoci doškolovací 5 hodin Absolventům kurzů: Základní norma ZZ pro ped. pracovníky (20 hodin) a Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) 3 roky Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyţování a snowboardingu Instruktorům školního lyţování a snowboardingu 5 let únor 2010 Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin Zdravotníkům škol v přírodě, lyţ. kurzů a škol. aktivit v délce více neţ 4 dny 5 let

5 10/ červen jar. prázdniny duben 2010 Novinky v hromadném stravování Hygienické poţadavky ve stravovacích sluţbách Vedoucím školních jídelen Zaměstnancům školních kuchyní duben 2010 Školení řidičů dle zájmu Pedagogům a zaměstnancům škol se sluţ. vozy a soukr. vozy, které pouţívají pro potřebu školy duben 2010 Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Vedoucím pracovníkům 3 roky duben 2010 Školení vedoucích pracovníků v oblasti PO Vedoucím pracovníkům 3 roky srpen 2010 Základní kurz první pomoci - doškolovací 5 hodin novinka Pro nepedagogické pracovníky (vedoucí ve stravovacích zařízeních, zaměstnanci kuchyní, uklízečky apod.) pro absolventy Základního kurzu první pomoci (20 hodin) 3 roky Okénko do škol Váţení učitelé, milí rodiče a ţáci, v sobotu 20. června 2009 proběhnou oslavy 80. výročí zaloţení Základní školy v Šardicích. na Den otevřených dveří ( hodin) a Školní akademii (14.30 hodin v hale U Orla) Vás srdečně zvou zaměstnanci a ţáci základní školy. Více na

6 10/ červen 2009 Názvy akreditovaných seminářů a kurzů vhodných pro celý učitelský sbor 2009/2010 Název Lektoři Počet hodin Jak lépe porozumět dítěti se SPU a jak mu pomoci Bínová 16 Umění prezentovat, aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Svobodová 6 Chceme být zdravá škola Svobodová 6 Vlastní hodnocení školy Svobodová 8 Ţákovské portfolio Jakubová, Kolská 4 Relaxací proti stresu v ţivotě učitele Spišiak 5 Týrané a zneuţívané dítě, syndrom CAN Slamková 8 Syndrom vyhoření a pracovní výkon Slamková 4 Projektové vyučování Petrţela 4 Zdravotník zotavovacích akcí Miklósyová 40 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Miklósyová 20 Základy první pomoci doškolovací kurz Miklósyová 5 Klima-vztahy-dovednosti: bez nich se kooperativní výuka nezdaří Kopřivovi 7 Respektovat a být respektován Kopřivovi 28 nebo 49 Odměny a tresty ve školní praxi Čapek 5 Hodnocení a sebehodnocení ţáků Čapek 5 Strategie rozvoje školy Krojzlová 8 Klima třídy Jeţková 8 Neubliţuj mi modelové řešení šikany Jeţková 20 Šikana není fér prevence a řešení šikany v třídních klimatech Jeţková 20 Metody motivace a aktivizace ţáků ve vyučování na 1. stupni ZŠ praktické ukázky aktivit Koten 6 Agrese a agresivita u dětí a mládeţe Svoboda 8 Komunikace s agresivním ţákem a rodičem Svoboda 8 Jak a proč učit ţáky sebehodnocení? Černá 6 Od dvojic ke kooperativnímu učení Černá 10 Jak vytvořit vlastní projekt Černá 6 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Kynclovi 40 Koučink pro učitele Šimanovský 6 Prevence tenze a násilí ve škole Šimanovský 18 Školní neprospěch Abrahamová 5

7 10/ červen 2009 Jak zvyšovat čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty Kyncl 42 Učební styly ţáka Vlková 5 Individualizace výuky Kašová 5 Jak aktivovat ţáky Kašová 5 Portfolio ţáka a co s ním Kašová 5 Ochutnávka kurzu RWCT Smrčková 8 Počítačové kurzy: Toner Callisto 16 Základy bitmapové grafiky 12 Pouţití internetu a internetové pošty 12 PowerPoint I.(i e-learningový kurz) 12 PowerPoint II. (i e-learningový kurz) 12 Word pro začínající a pokročilé 40 Pouţití internetu a elektronické pošty 12 Excel 1 (i e-learningový kurz) 12 Excel 2 (i e-learningový kurz) 12 Všechny akce lze po dohodě se SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín realizovat pro učitelské sbory jedné nebo více škol najednou. Některé delší semináře je moţné rozdělit do několika částí. Pokud jste si z naší nabídky nevybrali, je moţné pro učitelský sbor ušít na míru takový vzdělávací seminář, který potřebujete pro vaše kolektivy. Je však důleţité, aby se tato situace řešila v dostatečném časovém předstihu. Studium: 1. Studium pro asistenty pedagoga (pro zájemce se základním vzděláním) 120 hodin 2. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním) 82 hodin 3. Koordinátor ŠVP 250 hodin

8 10/ červen 2009 akreditace č. j. 3376/ Kabinet 1. stupně ZŠ zve učitele 1. stupně ZŠ a ostatní zájemce na seminář Učíme se číst a psát genetickou metodou Chcete si vyzkoušet genetickou metodu a porovnat se slabičnou metodou ve výuce prvňáčků? Učíte genetickou metodou výuku čtení a psaní a chcete se utvrdit, ţe učíte správně? Chcete si vyměnit zkušenosti s oběma metodami ve výuce na 1. stupni ZŠ? Cíle: Na semináři se seznámíte s genetickou metodou čtení a psaní, naučíte se vyvozovat rozdíly mezi genetickou a slabičnou metodou. Zjistíte klady a rizika v učení oběma metodami. Nebudou chybět praktické ukázky a pomůcky do výuky. Budete moci porovnat čtenářské dovednosti v 1. třídě - na začátku a na konci školního roku. Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Karla Černá 8. září 2009 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Učíme se číst a psát genetickou metodou Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

9 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve výchovné poradce a zástupce ředitele škol na seminář Tematické okruhy: Postavení výchovného poradce ve škole, pracovně právní oblast, plat Povinná dokumentace školy a výchovného poradce, způsob jejího vedení v návaznosti na právní předpisy, technická stránka vedení dokumentace Základní orientace v právní oblasti, změny v posledních letech Nejčastější problémy s dokumentací školy, ochrana osobních údajů Směrnice školy a podíl výchovného poradce na jejich vytváření školní řád, zásady hodnocení, nejčastější chyby Podíl na plánování práce školy, DVPP Spolupráce s dalšími orgány a institucemi mimo školu - policie, sociální péče, poradenská zařízení Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Jan Mikáč 16. září 2009 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 660,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Dokumentace výchovného poradce, orientace v právní oblasti Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

10 10/ červen 2009 akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠ na dvoudenní kurz Moţné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku Tento vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti kaţdého dítěte. Obsah: 1. Integrované bloky (témata) jako příleţitost skloubení základních poţadavků na předškolní vzdělávání. 2. Proţitkové učení proţitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku vlastního způsobu učení. 3. Komunikace v MŠ partnerská komunikace s dítětem jako prostředek posilování jeho samostatnosti a sociálních kompetencí. 4. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogickopsychologická diagnostika jako důleţitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání. 5. Pravidla společného souţití ve třídě vyvozování a vytváření pravidel jako důleţitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí. 6. Pro skupinovou práci bude vyuţita videonahrávka. Lektorky: Mgr. Zora Syslová, PaedDr. Hana Sedláčková Termín: Čas: Místo: Kurzovné: 18. a 19. září 2009 (pátek, sobota) od ,30 hodin od 8.00 hodin hodin Opakujeme pro velký zájem! SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 890,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Moţné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku 18., Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

11 10/ červen 2009 akreditace č. j. 9375/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele JČ 2. stupně ZŠ na zajímavý seminář Humor v hodinách češtiny Seminář nabídne učitelům inspiraci, jak využít humorně laděných textů ve všech složkách předmětu ČJ a literatury. Vychází z požadavků RVP humanizovat vyučování a z vědeckých poznatků, jež ukázaly, že optimistická atmosféra ve třídě uvolňuje napětí, smích odstraňuje stres a humor stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Témata: Ukázky práce s textem obsahujícím jazykový, stylistický a situační humor Ukázky vybraných textů a jejich vyuţití v jednotlivých částech hodiny: Psychická rovina - humor ţáky zklidní a sociální rovina - vzájemné sympatie a soulad Pracovní seminář poskytne návod, jak toho docílit prostřednictvím cvičení zaměřených na: Vyuţití písňového textu v mluvnici a ve slohu Dechová cvičení a nácvik správné artikulace Hry s jazykem Nonverbální vyjadřování Práce s obrazovým materiálem atd. Aktivity vycházející z písňových textů Aktivity vycházející z obrazu - rozvoj komunikace Práce s komiksem - obohacování slovní zásoby Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Jarmila Sulovská 21. září 2009 (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Humor v hodinách češtiny? Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .... Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

12 10/ červen 2009 akreditace č. j. 3376/ SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele 2. stupně ZŠ i učitele SŠ občanské výchovy, informatiky, matematiky, rodinné výchovy, základů společenských věd na seminář Finanční gramotnost v občanské výchově a jiných předmětech Seminář je poskytován ve spolupráci s Českou národní bankou a za vyuţití učebnice Finanční a ekonomická gramotnost. Témata: RVP a finanční gramotnost zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu Vysvětlení pojmů finanční gramotnosti: aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby atd. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech Seminář bude probíhat formou prezentační a interaktivní. Lektoři: Termín: Čas: Mgr. Michal Skořepa, PhD., Mgr. Eva Skořepová 22. září 2009 (úterý) hodin Místo: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) NOVINKA! Kurzovné: 350,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Finanční gramotnost v občanské výchově a jiných předmětech Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

13 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele 1. stupně ZŠ na seminář Inspirace pro hodiny českého jazyka na 1. stupni Seminář vychází z poţadavků RVP humanizovat vyučování a z vědeckých poznatků, jeţ ukázaly, ţe příznivé klima ve třídě uvolňuje napětí a stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Účastníci si vyzkoušejí moţnosti, jak v hodinách jazyka českého: ţáky vhodně motivovat seznamovat rozmanitými způsoby s novou látkou vyuţívat mezipředmětové vazby k osvojení učiva vzbuzovat zájem o mateřštinu a jak je přivést k lásce k literatuře Témata: Vytváření příznivého klimatu ve třídě s přihlédnutím k různým učebním strategiím ţáků Vyuţití mezipředmětových vztahů a vazeb s dalšími vzdělávacími oblastmi a některými průřezovými tématy Aktivity a didaktické hry k rozšíření slovní zásoby a komunikačních dovedností ţáka Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Jarmila Sulovská 22. září 2009 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Inspirace pro hodiny českého jazyka na 1. stupni Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

14 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme Kabinet MŠ a kabinet 1. stupně ZŠ zve učitelky MŠ a ZŠ na seminář Neklidné dítě problém zvaný ADHD (LMD) Seminář je zaměřený na projevy chování dítěte s LMD, související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující moţná další úskalí. Jedná se o vhled do dané problematiky. - Vznik LMD vlivy genetické a biochemické a jednotlivé příznaky LMD - Nálezy v testech měřících psychické výkony - Poruchy percepce - Specifické neurologické nálezy, poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení - Poruchy motoriky - Poruchy učení sekundárně se rozvíjející SPU - Neurotické rysy, emoční poruchy a poruchy chování - Poruchy spánku - Fyzický vývoj - Poruchy koncentrace pozornosti, paměti - Hyperaktivita x hypoaktivita, chování dětí s LMD - Výskyt LMD - Dítě s LMD ve škole i doma - Zásady práce s dětmi s LMD - Korekce neţádoucího chování Lektorka: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Lenka Bínová 23. září 2009 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Neklidné dítě problém zvaný ADHD (LMD) Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

15 10/ červen 2009 neakreditováno SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín nabízí Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle 11 odst. 1a, c vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, pro činnost na elektrickém zařízení Školení je určeno pro učitele, kteří pouţívají ve výuce elektrická zařízení, kde spolupracují také ţáci. Jedná se zejména o učitele fyziky, dílen, praktické činnosti a například i práce s PC. Lektoři: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: J. Kocián, M. Polák 24. září 2009 (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 390,- Kč Poznámka: Jedná se o speciální školení, tato povinnost vychází přímo ze zákoníku práce ( , 106) Školení je zakončeno písemným testem, po jehož úspěšném složení obdrží účastníci osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Školení odborné způsobilosti Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

16 10/ červen 2009 Akreditace č. j.: / Kabinet zájmového vzdělávání zve všechny zájemce na tradiční akci Burza nápadů pro ŠD a ŠK tentokrát se jedná o burzu projektů, námětů, činností a zajímavých akcí v práci s dětmi ve školních druţinách a klubech. Máte moţnost se vzájemně seznámit a podělit o své praktické pracovní zkušenosti. Kaţdou aktivitu, kterou budete prezentovat nebo jenom dáte k dispozici kolegyním, je potřeba přinést v písemné podobě pro kaţdou účastnici. Počet přihlášených najdete na - vzdělávací akce (přihlášky). Termín: Čas: Místo: 24. září 2009 (čtvrtek) hodin ŠD při ZŠ Dolní Bojanovice Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2009/ 2010 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka ZŠ a školní druţiny Kurzovné: 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola:. telefon/ .. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele:

17 10/ červen 2009 akreditace č. j. dodáme SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve třídní učitele, výchovné poradce, učitele ţe speciálních škol a ostatní zájemce na seminář Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro ţáky se SPUCH Přehled témat: Uvedení do problematiky specifických poruch učení a chování. Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, organizace péče o ţáky se SPUCH. Platná školská legislativa (Školský zákon č. 561/2004, Vyhláška 73/2005). Základní pojmy: děti se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, typy integrací, segregace, školská poradenská zařízení. Zásady při tvorbě IVP. Zapracování informací od školského poradenského zařízení do IVP. Pedagogická diagnostika. Vytvoření modelového IVP. Práce s IVP v průběhu školního roku, sledování a vyhodnocování jednotlivých etap, průběţné úpravy a další práce s plánem. Diskuze týkající se konkrétních případů (podněty ze strany učitelů). Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Renata Abrahamová 29. září 2009 (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Jak sestavit IVP pro ţáky se SPUCH Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

18 10/ červen 2009 akreditace č. j / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zve učitele zeměpisu na pokračování praktického kurzu Motivační náměty ve výuce zeměpisu Účastníci budou mít moţnost: seznámit se s různými motivačními náměty vyzkoušet si další netradiční techniky v jednotlivých fázích hodiny seznámit se s vyuţitím internetu a Power Pointu v zeměpisu vyzkoušet si, jak pracovat s místními názvy ve výuce seznámit se s novými moţnostmi zeměpisných exkurzí vyuţít dalších didaktických technologií v zeměpisu vyuţít nových metod zjišťování zeměpisných znalostí ţáků základních škol naučit se pouţívat transparentní folie dynamické a statické Lektor: Termín: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Václav Bělík 30. září 2009 (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (přezůvky s sebou) 530,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo na /vzdělávací akce nejpozději do 15. června Závazná přihláška: Motivační náměty ve výuce zeměpisu Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

19 10/ červen 2009 akreditace č. j / Kabinet češtiny nabízí učitelům češtiny, dějepisu, zeměpisu, knihovníkům a všem, kteří chtějí poznávat nebo znovu objevovat kulturní památky naší země Exkurze je zaměřena na integrovaný pohled na výuku. Datum: Lektorka: Odjezd v 5.30 hodin: Odjezd v 6.00 hodin: Odjezd v 6.30 hodin: 28. a 29. října 2009 (středa, čtvrtek) Mgr. Eva Dřímalová Veselí nad Moravou, nástupní místo před hotelem Grossmann Kyjov, nástupní místo u autobusového nádraţí Hodonín, nástupní místo u Finančního úřadu Hodonín 1. den Hodonín Kralice nad Oslavou návštěva památníku Bible kralické Náměšť nad Oslavou - zámek, kostel sv. Křtitele Třebíč prohlídka baziliky sv. Prokopa, moţnost návštěvy Západomoravského muzea expozice vltavínů, dýmek, betlémů, procházka ţidovským městem Jihlava prohlídka městské památkové rezervace, podzemního labyrintu chodeb (záhada svítící chodby) Ubytování v hotelu Villa Eden ve dvoulůţkových pokojích s příslušenstvím 2. den Jihlava Muzeum Vysočiny, galerie Vysočiny, procházka městem Vodní ráj s řadou atrakcí: tobogan, divoká řeka, perličková lůţka, stěnové masáţní trysky, podvodní vzduchovače, vodopády, chrliče, vodní clona ZOO - bez mříţí, specializace na chov kočkovitých šelem, největší kolekce drápkatých opic, jediná ZOO s chovem jedovatých hadů (možnost volby) Jaroměřice nad Rokytnou barokní zámek, poslední působiště básníka Otokara Březiny Dalešice - Dalešická přehrada z let se 104 m vysokou a 350 m dlouhou sypanou hrází, která je největší v ČR. Hydroelektrárna a zásobárna vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Pokračování na následující straně.

20 10/ červen 2009 Pokračování z předchozí strany. Moravský Krumlov prohlídka zámku monumentální Slovanská epopej A. Muchy Návrat domů ve večerních hodinách po stejné trase. (Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou) Cena: 1 750,- Kč na osobu V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, pojištění, kurzovné a informační materiál. V ceně není zahrnuta strava a vstupné. Počet zájemců je omezen, proto je nutné přihlásit se nejpozději do 15. června Je moţné přihlásit i rodinné příslušníky starší 12 let. Organizátoři si vyhrazují právo na případné drobné úpravy v programu. Prosíme účastníky o přesné vyplnění. Podklady slouţí k pojištění osob. Závazná přihláška na Historicko-literární exkurzi - Jihlavsko 28. a Jméno a příjmení:..... Škola:... Adresa bydliště:..... Tel./mobil:. Rodné číslo... Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly pouţity ke komplexnímu cestovnímu pojištění u ČP a pro potřeby organizátorů SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte.

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 1/2006-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 25. 26. 8. 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor OU Cvrčovice 27. 28. 8. 2006 Netradiční

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2010

Přehled akcí na měsíc květen 2010 Přehled akcí na měsíc květen 2010 1. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 3. 5. 2010 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Přehled akcí na měsíc září 2015

Přehled akcí na měsíc září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, 2015 Přehled akcí na měsíc září 2015 Září listopad 2015 31. 8. 2015 1. 9. 2015 1. 9. 2015

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více