Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, Třinec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec"

Transkript

1 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, Třinec Školní řád 2015/2016 Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Respektuje ustanovení navazujících závazných právních předpisů, a to vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb., vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a rozpracovává je na podmínky školy. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni prostřednictvím třídních učitelů. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy. Vzdělávání je veřejnou službou ( 2 odst. 3 školského zákona). Je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodů rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana ( 2 odst. 1a školského zákona). Vzdělávání žáků se speciálními potřebami ( 2 odst.b Školského zákona zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce) řeší příloha školního řádu Podrobnosti k výkonu 1.1. Práv a povinností žáků ( 21 a 22 školského zákona) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány (Úmluva o právech dítěte) a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělání, žák má právo na vytváření podmínek pro rozvoj tělesného, sociálního a duševního zdraví, žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole nemůže užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních výrazů. Zdržují se projevů násilí a neprojevují vůči sobě nepřátelství. Své mínění a názory sdělují pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy vždy slušným způsobem. 1.2 Práv a povinností zákonných zástupců volit a být volen do školské rady, 1

2 1.2.2 prostřednictvím členů školské rady se podílet na správě školy, podávat podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte prostřednictvím elektronické žákovské knížky být podle aktuální situace včas informován o ředitelském volnu, které má ředitel právo vyhlásit v celkovém počtu 5 pracovních dnů za školní rok. Ředitelské volno se vyhlašuje v důsledku technických havárií, na základě požadavku hlavního hygienika nebo z jiných závažných organizačních nebo provozních důvodů vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle realizovaného vzdělávacího programu, požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu, oznamovat po jakékoli změně neprodleně škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žák a změny v těchto údajích. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a jejich zpracovávání se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat zajistit, aby žák řádně docházel do školy, informovat ihned školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vyučování, oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka a změny v těchto údajích, na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami, které jsou v dodatku školního řádu. 1.3 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáka pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním realizovaného vzdělávacího programu, školního řádu, organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů a aktuálních organizačních opatření Informace o prospěchu a chování poskytují zákonným zástupcům vyučující a třídní učitelé prostřednictvím elektronické žákovské knížky, v určených konzultačních hodinách a na třídních schůzkách Zákonný zástupce se může zúčastnit vyučování ve třídě, kterou navštěvuje jeho dítě. Je nutný souhlas ředitelky, která stanoví termín a rozsah sledování výuky. Toto opatření je nutné z důvodu zajištění plynulosti průběhu výuky i vlastní vzdělávací práce učitele. 2. Provoz a režim školy Žáci jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem a vnitřním režimem (řády odborných pracoven, tělocvičny ), poučeni o bezpečném chování v šatnách, na chodbách, v době přestávek a při činnostech mimo budovu školy. Zápis o poučení je proveden do třídní knihy Školní budova se otvírá v 6:00 hodin. Pro žáky se školní budova otevírá v 6:50 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali bez doprovodu po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Kontrolu příchozích zajišťuje do doby nástupu pedagogického dozoru školnice. 2

3 Do začátku vyučování žáci pobývají v určené šatně Mají-li žáci posunut začátek vyučování, přicházejí do školy nejdříve 15 minut před jeho zahájením. Do zazvonění oznamující ukončení probíhající hodiny se zdržují v prostoru před šatnami V době od 8:00 hod. do 16:00 hod. je škola uzamčena, příchozím otevírá sekretářka nebo školnice Zvonění v 8:00 hodin oznamuje začátek vyučování. Po zvonění jsou žáci připraveni na příslušnou hodinu a setrvávají v lavicích. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut, oznámí pověření žáci tuto skutečnost vedení školy Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Učitel informuje i školnici Škola v souladu s ustanovením 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) vykonává dohled nad žáky po dobu vzdělávacího procesu, tedy zejména před zahájením vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, v zařízeních školního stravování, při přesunech mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a školní družiny, při akcích organizovaných školou v rámci výuky i mimo vyučování. V této době škola odpovídá v souladu s ustanovením 422 občanského zákoníku. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Kde není dohlížející pedagog, se nemá žák zdržovat V době od hod. do hod. mají žáci přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (dále jen polední přestávka ). V době polední přestávky je vzdělávací proces přerušen. Žáci neopouštějí školní budovu. Po dobu polední přestávky bude ve škole zajištěn pedagogický dozor. Žáci se v době polední přestávky za přítomnosti pedagogického dozoru zdržují v určených učebnách školy (dále jen určené prostory ). V tomto případě, kdy se žáci budou nacházet v určených prostorách, bude škola v souladu s ustanovením 422 občanského zákoníku vykonávat nad těmito žáky dohled Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odchází na oběd z poslední dopolední vyučovací hodiny společně s učitelem, a to přes šatnu, kde si odloží aktovky do regálu před jídelnou Předávání žáků navštěvujících školní družinu je organizačně zajištěno Po skončení vyučování žáci z bezpečnostních důvodů bez zbytečných prodlev opouštějí školní budovu Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce a doporučení lékaře zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle 18 školského zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin. Škola informuje o organizačních změnách vyučování a školních akcích a to vždy nejméně 1 den před každou změnou, v případě akcí konaných mimo školu nejméně 2 dny před touto změnou zákonné zástupce prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Uvedením informace do elektronického systému považuje škola svou informační povinnost za splněnou a informaci za doručenou Účast ve výuce nepovinného předmětu a zájmového kroužku je pro přihlášené žáky povinná a to alespoň do ukončení pololetí. 3

4 Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodným chováním jeho průběh. Respektují pokyny vyučujících Relaxačními prvky a odpočinkovými činnostmi v průběhu vyučovací hodiny podporují vyučující rozvoj tělesného a duševního zdraví žáků Žáci mají právo na individuální pomoc vyučujících v případě, že nezvládnutí konkrétního učiva mu brání v jeho aplikaci nebo v další návazné činnosti Abychom došli k cílům vzdělávání, je zákaz používání mobilních telefonů, iphonu, ipedu, tabletu a notebooku ve škole žáci odevzdají výše jmenované předměty oproti podpisu určenému zaměstnanci, zpravidla paní školnici, a ta je uloží na určené místo. Po poslední vyučovací hodině odvádějící vyučující rozdá uschované předměty. Po dobu jejich uložení plně za tyto předměty zodpovídá škola Do školy nenosí věci, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob. Nenosí do školy zbraně. Za ztrátu, poškození nebo odcizení cenností a vyšší finanční částky škola nenese odpovědnost, pokud nepřevzala škola tyto do úschovy Žáci mají právo na přestávku a přiměřenou relaxaci, která podporuje jejich zdravý vývoj. Mohou se volně pohybovat po chodbách a chovají se tak, aby předcházeli možnému zranění sebe nebo svých spolužáků. Respektují právo spolužáků na svůj způsob trávení přestávky a dodržují pravidla slušného chování Přechod žáků do učebny, kde probíhá jejich následující hodina, je organizován v průběhu přestávky a z důvodu bezpečnosti pouze v doprovodu vyučujícího Vyžaduje-li předmět speciální oblečení, má vyučující právo jej na žácích, z důvodů dodržování hygieny a bezpečnosti vyžadovat Třídní učitel si na každý týden stanoví z řad žáků službu, kterou pověřuje dílčími úkoly. Třídní služba zodpovídá za pořádek v učebně, kterou třída opouští. Organizace výuky a přestávek 0. hodina 7:00 h 7:45 h 1. hodina 8:00 h 8:45 h 2. hodina 8:55 h 9:40 h 3. hodina 10:00 h 10:45 h 4. hodina 10:55 h 11:40 h 5. hodina 11:50 h 12:35 h 6. hodina 12:45 h 13:30 h odpolední 7. hodina 13:05 h 13:50 h 8. hodina 13:50 h 14:35 h 3. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálněpatologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Při všech činnostech organizovaných mimo budovu školy poskytuje třídní učitel v písemné podobě informace vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Dokladem je zápis v třídní knize V průběhu vyučovacího dne je stanoven v jednotlivých podlažích dozor Dozor vykonávají pedagogičtí pracovníci, a to jak v době vedlejších a hlavní přestávky, tak v průběhu přestávky polední. Rozvrh, který stanoví dobu, rozsah a místo dozoru, schvaluje ředitelka školy a je zveřejněn ve sborovně Dozor při práci na školním pozemku, brigádách, soutěžích a ostatních akcích organizovaných mimo budovu školy vykonávají vyučující nebo pověření zaměstnanci Pokud probíhá akce mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, připadá na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků nejvýše 25 žáků. Místo a čas shromáždění žáků a 4

5 skončení akce oznámí škola nejméně jeden den předem zákonným zástupcům žáků ( 3 odst. 2,3 vyhlášky o základním vzdělávání) Po skončení akce, která proběhla mimo budovu školy, může dozorem pověřený učitel žáky rozpustit po výslovném vyjádření, že vyučování žákům končí Bezpečnost žáků v odborných pracovnách je zajištěna ustanoveními v příslušných řádech odborných pracoven a tělocvičny, které jsou přílohou školního řádu a se kterými jsou žáci prokazatelně seznámeni v úvodní hodině Při přecházení na místa vyučování nebo jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly bezpečnosti silničního provozu a pokyny doprovázejících osob Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy a školy v přírodě jsou zpracovány zvláštní předpisy, které jsou přílohou školního řádu Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost Jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo v ohrožení, má právo požádat o pomoc či radu třídního učitele (učitelku), výchovného poradce či jiného zaměstnance školy, ke kterému má důvěru Nošení, držení a distribuce (předávání a rozšiřování) a zneužívání návykových látek, zbraní stejně jako pití alkoholu a kouření je žákům přísně zakázáno. Zjištění těchto činností v prostorách školy a na akcích spolupořádaných školou je vážným porušením školního řádu a jako takové bude posuzováno Projevy xenofobie, rasismu a šikany, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány. Jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a jako takové budou posuzovány Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, bezprostředně tuto skutečnost oznámí vyučujícímu nebo učiteli, který vykonává dozor, a současně třídnímu učiteli Z důvodů zachování čistoty a zamezení prašnosti prostředí učeben jsou žáci povinni se přezouvat Z důvodů ochrany zdraví dbají žáci hygienických zásad zejména před jídlem a po použití toalety Žáci mají přísný zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez přítomnosti učitele. Z bezpečnostních důvodů mají rovněž zákaz otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. Vyvětrání učebny zajišťuje vyučující Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v místech, kde probíhá vyučovací proces, jsou žáci povinni ihned nahlásit vyučujícímu, třídnímu nebo učiteli vykonávajícímu dozor. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Ve své kmenové učebně i odborných pracovnách udržují žáci v průběhu vyučování pořádek Při vhazování odpadků dbají žáci na jejich řádné roztřídění do příslušných kontejnerů Šetří veškeré zařízení a vybavení školy. Na každou závadu upozorní vyučujícího nebo třídního učitele (učitelku). Za svévolné poškození, poškození nedbalým zacházením nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů nebo zaměstnanců školy bude od zákonných zástupců vyžadována odpovídající náhrada Závažnější škody či nemožnost vyřešit náhradu škody s rodiči bude toto řešeno s Policií ČR či 5

6 orgány sociální péče Šetrně zachází se svěřenými učebnicemi a školními potřebami. Jejich poškození případně ztrátu hlásí třídnímu učiteli (učitelce) Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození uhradí částku předepsanou školou Nalezené věci žáci odevzdávají na sekretariátu školy. 5. Omlouvání žáků Důvodem nepřítomnosti žáka jsou zdravotní a závažné rodinné problémy Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka s přesným vymezením její délky. Škola v odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením. Pozdější, dodatečné snahy omluvy budou v rozporu se zákonem, jsou nepřípustné Na základě písemné žádosti rodičů může žáka uvolnit na jednu hodinu příslušný vyučující, na jeden až tři dny třídní učitel, na více dnů ředitelka školy Předem známou nepřítomnost žáka je nutno oznámit třídnímu učiteli v časovém předstihu, a to z důvodů zajištění informací o učivu probíraném v době nepřítomnosti žáka Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli nebo učiteli, který jej zastupuje Lékařské potvrzení o omezeních v tělesné výchově a pracovní výchově z důvodu zdravotního stavu je žák povinen předložit do 30. září každého školního roku, nemá-li původně vystavené potvrzení dlouhodobější platnost, v případě akutního stavu žák potvrzení předkládá bezprostředně po návštěvě lékaře Opakované pozdní příchody v délce několika minut bez omluvy zákonných zástupců budou tolerovány maximálně v rozsahu 3 krát za celý školní rok. Poté každý pozdní příchod bez omluvy bude posuzován jako celá neomluvená hodina. Rodiče si mohou absenci kontrolovat v elektronické žákovské knížce. V Třinci dne 1. září 2015 Mgr. Dagmar Bičová ředitelka školy Se školním řádem a pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byli zaměstnanci seznámeni dne Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválila rada školy dne Zákonní zástupci byli informováni o vydání a obsahu školního řádu a pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na www stránkách školy a iškoly dne

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti ode dne: 16.6. 2014 Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 17.6.

Více

Školní řád. Škola. Základní škola Skalná, okres Cheb. Č.j.: VS - 01/12 Účinnost od: 3.9.2012 OBSAH

Školní řád. Škola. Základní škola Skalná, okres Cheb. Č.j.: VS - 01/12 Účinnost od: 3.9.2012 OBSAH Škola Základní škola Skalná, okres Cheb Č.j.: VS - 01/12 Účinnost od: 3.9.2012 Spisový znak: VS Skartační znak: A5 OBSAH Obecná ustanovení... 2 I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , Machov 103, 549 63 Machov, IČO 70985812 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 69 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: O2 /2012 Vypracoval: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Schválil: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 27.08.2012 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Michaela Černá,

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGA NIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci (studenti) mají právo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 6 /2007 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 31.08.2007

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Část 2.: ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Část 2.: ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2.: ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. 2/ 2014 Vypracoval: Schválil: MgA. Mgr. Kateřina Laloušková MgA. Mgr.

Více