Školní řád 2010/2011. Základní škola a mateřská škola Březina, příspěvková organizace. Platnost od 1. září 2010 do odvolání. Vydala Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád 2010/2011. Základní škola a mateřská škola Březina, příspěvková organizace. Platnost od 1. září 2010 do odvolání. Vydala Mgr."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Březina, příspěvková organizace Školní řád 2010/2011 Platnost od 1. září 2010 do odvolání Vydala Mgr. Jana Závadová Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno zřizovatelem Obcí Březinou dne

2 Obsah 1 Práva a povinnosti dotčených osob Práva a povinnosti žáků a žákyň Práva a povinnosti zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy Pravidla provozní a režimová Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy Podmínky zacházení se školním majetkem Pravidla hodnocení včetně hodnocení chování Související předpisy

3 1 Práva a povinnosti dotčených osob 1.1 Práva a povinnosti žáků a žákyň Právo na vzdělávání Žáci mají právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona. Škola poskytuje základní vzdělávání a vyučuje podle Základního vzdělávání a ŠVP pro ZV, v MŠ vychováváme podle ŠVP pro PV. Ve škole mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní jídelnu Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Žákům učitel odůvodňuje způsob hodnocení a předem zadává pravidla, zda práce bude klasifikována, bodována, slovně nebo razítkem hodnocena. Vyhodnocení včas zaznamenává do notýsků, žákovských knížek či materiálů v portfoliu nebo sděluje ústně. Má-li žák pochybnosti o vyhodnocené práci, popřípadě nerozumí postupu hodnocení, neodkladně se ptá vyučujícího Právo zakládat samostatné orgány Mladší žáci si mohou volit předsedu třídy, který jménem celé třídy jedná s vedením školy Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím Všichni mají možnost vyjádření vlastního názoru prostřednictvím komunikace s učitelem, ředitelkou školy a v neposlední řadě anonymními vzkazy do schránky důvěry Právo na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělání Každý z účastníků vzdělávání dostává potřebnou informaci ze strany výchovného poradce (Mgr. Zdeňky Dvořákové) či metodika prevence (Mgr. Jaroslava Wutky). Informace lze získat osobně před zahájením vyučování od 7:30 hod., telefonicky (tel. č ), prostřednictvím dopisu či žákovské knížky, u Povinnost docházet do školy a řádně se v ní vzdělávat Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se činností organizovaných školou. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí Povinnost dodržovat školní řád, nařízení a bezpečnostní předpisy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 3

4 Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů předává vyučujícímu, který je po stanovenou dobu přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům nebo pracovníkům naší školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit : a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy Povinnost plnit pokyny pedagogů Žák dbá pokynů pedagogů, které jsou v souladu se školskými zákony a předpisy. 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte nebo žáka c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 4

5 e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Forma kontaktu je volena podle závažnosti sdělení buď písemně nebo ústně. Kontakt zákonného zástupce s učitelem je naplňován na třídních schůzkách nejméně 3x ročně, na pravidelných aktivitách jako jsou dílny pro rodiče s dětmi, prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, 1x měsíčně probíhá proces autoevaulace výkonu žáka i učitele. Učitel si důsledně ověřuje předání informace. Plánované akce a jiné důležité informace jsou zveřejňovány na webové adrese Sdělení závažného charakteru zasílá ředitelství školy prostřednictvím pošty Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím Vyjádření rodičů a zástupců žáků přijímáme na tel. čísle , na ové adrese nebo osobně. Odvolání k nevyhovujícímu rozhodnutí podává rodič řediteli školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje Právo na informace a poradenskou pomoc školy Viz odstavec Právo volit a být voleni do školské rady Povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy Důvody nepřítomnosti musí být náležitě podloženy Povinnost na vyzvání se dostavit do školy k projednání významných skutečností V případě řešení závažných skutečností bude rodič, který nespolupracuje, vyzván k osobní účasti písemně, a to nejpozději 5 dnů před konáním schůzky Povinnost informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti nebo jiných skutečnostech Informovat vyučující o nálezech poradenských zařízení o některé specifické vývojové poruše, která může mít vliv na vzdělávání. nebo jeho znevýhodnění. Škola doporučuje informovat i v případě vzniku rodinných nesnází, aby předešla výchovným přehmatům Povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dětí v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem Oznamovat údaje potřebné pro vedení školní matriky a údaje, které by mohly mít vliv na bezpečnost dětí Doporučujeme informovat školu o osobě, které je dítě svěřeno do péče. 5

6 1.3 Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy Pravidla rovnocenných vztahů v naší škole, postavená na vzájemném respektu, úctě a ohleduplnosti si vytvářejí všichni zúčastnění výchovně vzdělávacího procesu od prvních zahajovacích školních dnů. V praxi je toto pravidlo realizováno následovně: Všichni (žák i učitel) se vzájemně zdravíme, udržujeme čistotu na svém pracovním stole, vyjadřujeme se slušně, dodržujeme termíny... 2 Pravidla provozní a režimová Podle 7, 13 a 14 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění 274/2003Sb O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů přijímá Základní škola Březina tento provozní řád, který upravuje režim dětí a žáků navštěvujících školu. Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolního zařízení. Provozní řád je určen pro Základní školu a mateřskou školu Březina a její součástí mateřskou školu. 2.1 Režim dne 6:40 Otevření školy dozorující učitel 6:45 Zahájení provozu mateřské škol Začátek vyučování - probíhá podle časového rozvržení 8:00 vyučovacích hodin a přestávek.(viz aktuální školní rok) Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách 7:50 Začátek vyučování v době plaveckého výcviku 8:30 Uzamčení budovy pro vstup školnice 11:40 Odemčení budovy po vycházce MŠ 15:15 Ukončení vyučování 16:30 Uzamčení budovy vychovatelka Kontrola uzamčení učebny II. třídy (počítačové učebny) Kontrola zavřených oken, zamčeného vstupu do dvora a zamčení hlavního vchodu od budovy školnice vychovatelka Vyučovací hodina: trvá 45 minut způsob výuky je tradiční vycházky do terénu jsou hodinové a půldenní 6

7 Frekvence střídání pracovních míst ve výuce: Žáci převážně pobývají ve své lavici v učebně. Při jiném uspořádání lavic než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné stranové střídání sezení žáků. O přestávkách mohou žáci relaxovat v místnosti družiny. Tělesná výchova je realizována ve cvičebně školy, v tělocvičně Tělovýchovné jednoty Sokol v Březině a na školním dvoře. Pro pobyt MŠ mimo budovu školy je vymezen oplocený prostor školní zahrady s pískovištěm, kolotočem, prolézačkou a skluzavkou. Pobyt na tomto prostranství je řízen řádem, který je vyvěšen v domečku s hračkami. Počet hodin v jednom sledu: 1.třída: 4 5 hod., ostatní 4 6 vyučovacích hod. V období plaveckého výcviku se žáci 1. ročníku vracejí do školy během 5. vyučovací hodiny. Přestávky v režimu: Odpovídají vyhlášce o základní škole 10 minut, žáci využívají za pěkného počasí možnosti trávit velkou přestávku (20 min.) venku na dvoře. Děti z mateřské školy mají zařazena pravidelná cvičení, vycházky do přírody se konají v MŠ za každého počasí, vyjma silně nepříznivých povětrnostních podmínek (např. prudký déšť, bouřka a teploty pod 10ºC). 2.2 Režim stravování včetně pitného režim Stravování: přihlášení žáci se stravují ve školní jídelně a dodržují řád provozu ŠJ všechny děti z MŠ odebírají obědy a stravují se v herně MŠ pro děti MŠ jsou připravovány odpolední svačiny Pitný režim: zajišťuje pro všechny děti školní kuchyně, během dne mají všechny děti k dispozici pití ve várnicích, které jsou dispozici v MŠ v herně, na ZŠ na chodbě na stolku. Várnici přináší paní kuchařka na ZŠ nejpozději do 9.00hod, v MŠ je tekutina připravena již před zahájením provozu. Hrnky jsou umývány denně v myčce školní kuchyně po odchodu dětí ze škol a tuto činnost zajišťuje pomocná pracovnice v kuchyni a ve školce. 7

8 2.3 Podmínky pohybové výchovy Počet cvičeben: 1 Počet hřišť: Hodiny tělesné výchovy: Výuka plavání: Tělovýchovné chvilky: školní dvůr 2 hodiny týdně ve všech ročnících vyučování TV je zařazeno na konec pracovního dne každoročně v ročníku v plavecké škole v Blansku, po dobu trvání 10 lekcí. zařazují vyučující podle potřeby během vyučovací hodiny, zaměřují se na dechová cvičení, uvolňovací cviky, vyrovnávání páteře a prevenci proti deformaci páteře, 3 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání provádí dozor nejméně jeden pedagogický pracovník. Pověřen může být i jiný pracovník, pokud je zletilý a způsobilý k právník úkonům. I zde jsou dodržována pravidla BOZP. Na 1 osobu nesmí připadnout více než 25 žáků spojených ročníků. Jakékoliv poranění hlásí žák neprodleně učiteli. Ten poranění ošetří a zapíše do knihy úrazů. Pravidelné větrání ve všech prostorách určených ke hře či spaní dětí MŠ a v prostorách určených k výuce a relaxaci dětí. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 o C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru t g max vyšší než 31 o C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. Úklid zajišťující bezpečné hygienické prostředí je uveden v pracovních povinnostech uklízečky školy. Žáci jsou třídním učitelem poučeni o možnosti setkání se s návykovými, toxickými látkami nebo o jejich existenci. Žáci se mají vyhýbat nebezpečným situacím nebo neznámým lidem. Při setkání s výše popsaným podají neprodleně zprávu učitelům nebo jinému dospělému. Žáci se nedotýkají podezřelých předmětů zvláště pak injekčních jehel, při zranění těmito předměty dávají okamžitě zprávu některému dospělému. 8

9 Žáci nesmějí nosit do školy žádné návykové a toxické látky, nesmějí s nimi manipulovat nebo je užívat na půdě školy. 4 Podmínky zacházení se školním majetkem O školní majetek žák pečuje ohleduplně, v případě poškození zajistí opravu, náhradu popř. finanční úhradu Bez pokynu učitele nesmí žáci používat tělovýchovné nářadí. S nářadím a náčiním zacházejí opatrně, poškození hlásí ihned učiteli. Po skončení výuky TV a PV žáci pod dozorem a podle pokynů učitele uklidí nářadí i další pomůcky a ukázněně se převléknou. 5 Pravidla hodnocení včetně hodnocení chování 5.1 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Může je udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Žák svým jednáním a chováním respektuje ustanovení řádu školy Kázeňská opatření V případě nerespektování řádu školy, porušení pravidel chování nebo kázně bude žák podle závažnosti přestupku potrestán takto: a) ústním napomenutím za: zapomenutí učební pomůcky nebo zpozdilou přípravu pomůcek na vyučovací hodinu nekázeň při vyučování nebo o přestávce, kterou neomezuje činnost spolužáků ani neohrožuje jejich nebo svoji bezpečnost neúctu k dospělým vyjádřenou drobným proviněním proti zásadám slušného chování b) písemným napomenutím (zápisem do žákovské knížky) za: opakované drobné přestupky uvedené pod písmenem a) nekázeň při vyučování nebo o přestávce, kterou trpí i ostatní spolužáci nesplnění zadaného úkolu drobný podvod nebo lež vulgární chování a vyjadřování vůči spolužákům c) napomenutím třídního učitele (zápisem do žákovské knížky a katalogového listu žáka) za: opakované drobné přestupky uvedené pod písmenem b) nejméně 5x 9

10 úmyslné zatajování žákovské knížky d) důtkou třídního učitele (se zápisem do žákovské knížky i katalogového listu žáka) za: opakované písemné napomenutí (nejméně 10x ) opakované přestupky uvedené pod písmenem c) hrubé chování či jinak nevhodné jednání vůči spolužákům neúctu k dospělým vyjádřenou nevhodným chováním, mluvou či jednáním s dospělými nevhodné chování na veřejnosti během činnosti organizované školou krádež neomluvené hodiny (jednotlivé) zavinění drobného úrazu spolužáka nekázní či svévolí přepisování známek v žákovské knížce, falšování omluvenek e) důtkou ředitele školy (se zasláním doporučeného dopisu zákonným zástupcům a zápisem do katalogového listu) za: přestupek opravňující k potrestání v pořadí již 2. důtkou třídního učitele svévolné fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo zranění nebo hmotná škoda zavinění školního úrazu spolužáka nebo způsobení škody spolužákovi nebo na majetku školy nekázní velmi nevhodné jednání s dospělými (arogance, nerespektování příkazu, hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy, apod.) hrubé chování či jinak nevhodné jednání vůči spolužákům velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dozor (např. kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, nošení, přechovávání a jejich distribuce, svévolné jednání apod. krádež 1 den neomluvené absence Hodnocení chování žáků a) druhým stupněm klasifikace z chování za: fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo vážné zranění spolužáka nebo větší hmotná škoda hrubé chování či jinak nevhodné jednání (k ostatním žákům školy, k dospělým) 10

11 velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dozor (např. kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, nošení, přechovávání a jejich distribuce, svévolné jednání apod.) záměrné způsobení značné škody (vandalismus) krádež záškoláctví (více než 1 neomluvený den) b) třetím stupněm z chování za: fyzické napadení dospělé osoby úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo vážné zranění spolužáka nebo větší hmotná škoda chování a jednání, které lze klasifikovat podle trestního řádu jako trestný čin velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dozor (např. kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, nošení, přechovávání a jejich distribuce, svévolné jednání apod.) hrubé chování či jinak nevhodné jednání (k ostatním žákům školy, k dospělým) záměrné způsobení značné škody (vandalismus) krádež a záškoláctví (většího rozsahu) Napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele navrhuje a uděluje třídní učitel (ve spolupráci s ostatními vyučujícími). V případě závažných přestupků v chování (počínaje důtkou třídního učitele) budou třídní učitelé projednávat přestupky okamžitě s vedením školy. Důtku ředitele školy či snížený stupeň z chování lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Za daný přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Všechna kázeňská opatření se zaznamenávají do dokumentace školy (školní matrika) a rodiče jsou o nich informování prokazatelným způsobem (dopisem) Pochvaly a jiná ocenění Za mimořádný projev iniciativy, aktivity, dlouhodobou píli, úspěch v soutěži či za záslužný nebo statečný čin může být žákovi udělena ústní nebo písemná pochvala vyslovená před třídním kolektivem. Podle významnosti se pochvala zapisuje do žákovské knížky nebo na vysvědčení. Ve zvláště odůvodněných případech může být žák oceněn též věcnou nebo jinou formou odměny a obdrží pochvalu ředitelky školy. Písemné pochvaly (čtvrtletí a pololetí) či jiná ocenění se zaznamenávají do žákovských knížek a do dokumentace školy (školní matrika). 5.2 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY a) Přímé a nepřímé znaky šikany ve škole 11

12 Přímé Posměch na adresu dítěte, pokořující přezdívka, ponižování, hrubé žerty na jeho účet, kritériem je, do jaké míry je touto legrací zranitelné Nepřátelsky pronášená kritika, výtky pronášené na jeho adresu nepřátelským až nenávistně pohrdavým tónem Příkazy, které dítě dostává od jiných dětí, zejména pronášené panovačným tónem a skutečnost, že se jim dítě podřizuje Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, nápadné je, že je oběť neoplácí Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout, někdy s pláčem Nepřímé Oběť je o přestávkách o přestávkách často sama, nemá kamarády Při týmových sportech není volena do družstva O přestávkách vyhledává blízkost učitele Má-li promluvit před třídou, je oběť nejistá, ustrašená Působí smutně až depresivně, stísněně, mívá blízko k pláči Zhoršuje se školní prospěch, někdy náhle Věci mívá poškozené, přeházené Oděv rovněž Má odřeniny, modřiny, jiné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit b) Metody řešení šikanování Při vyšetřování šikany lze doporučit těchto pět kroků: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 2. Nalezení vhodných svědků 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 4. Zajištění ochrany obětem 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti je nutný následující postup: c) Bezprostřední záchrana oběti Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování 12

13 Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi Pokračující pomoc i podpora oběti Nahlášení policii Vlastní vyšetřování Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník specialista na problematiku šikanování (z pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.) d) Dlouhodobé řešení problémů Práce se třídou třídní učitel, ostatní vyuč., výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy Práce s útočníkem /agresorem/ Spolupráce s rodiči oběti i útočníka V případě nutnosti další spolupráce s institucemi PPP, okresní metodik prevence, Policie ČR, popřípadě sociální kurátor Zpětná vazba /efekt/ e) Výchovná opatření se budou navrhovat dle závažnosti individuálně Na základě metodického pokynu MŠMT č / , k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 1. Pro postižení agresorů lze využít: Běžná výchovná opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele Snížení stupně z chování Převedení do jiné třídy, jiné školy Doporučení rodičům oběti i agresorů navštívit ambulantní oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež 2. V mimořádných případech se užijí další opatření Doporučení rodičům na dobrovolné umístění do pobytového oddělení SVP, popř.v diagnostickém ústavu Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu Vyrozumění policejnímu orgánu 13

14 3. Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského pracoviště 5.3 Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem a) Omamné látky Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, uloží tuto látku do obalu v přítomnosti jiného pedagoga. Na obal napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obal přelepí a opatří razítkem školy a uschová ve školním trezoru. Poté vyrozumí Policii ČR. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři b) Ohrožení zdraví žáka Dítě jevící znaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti se současným zajištěním nepřetržitého dozoru až do příjezdu rodiče či lékaře Škola kontaktuje bezodkladně rodiče nebo zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzvání k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka. 1. Rodič si dítě vyzvedne: Je seznámen se zdravotními potížemi Škola apeluje na rodiče, abys dítětem navštívil lékaře a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech Pedagog odkáže na odborná zařízení /PPP, SVP apod./ 2. Rodič si dítě nevyzvedne: Škola přehodnotí zdravotní stav žáka a rozhodne o zajištění příslušné lékařské péče, rodič je o postupu školy předem informován Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole c) Výchovná opatření Žák, který prokazatelně zneužil nebo do školy přinesl omamnou látku a tím porušil vnitřní řád školy, bude potrestán dle školního řádu /výchovná opatření/ Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ním pracovat odborníci primární a sekundární prevence 14

15 Postup školy při selhání preventivních opatření: Ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel, nebo jiný pedagogický pracovník: 4. V případě podezření na zneužívání návykových látek: Provede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. 5. Při důvodném podezření: Pedagog okamžitě kontaktuje zákonné zástupce žáka. V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti uvědomí příslušné orgány státní péče Doporučí rozhovor s odborníkem (krizová centra, linka důvěry apod.) V případě nedůvěry dítěte k pedagogovi je doporučena součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, kurátora apod. 6. Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem): Škola kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí zákonné zástupce žáka. Škola uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence apod. 7. V případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy mládeže) nebo zanedbání povinné péče: Škola uvědomí oddělení péče o dítě a odbor sociální prevence Škola oznámí věc Policii ČR. Postup zpracován dle: Trestní zákon č. j. 140/1961 Sb. v platném znění Metodický pokyn MŠMT č.j /96-22 k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních Dokument MŠMT Pedagogové proti drogám Dokument MŠMT Škola bez drog Metodický pokyn MŠMT č. j / , k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn č. j / , o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 15

16 6 Související předpisy Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Konstruktivní připomínky ze strany pedagogických pracovníků a ostatních účastníků budou shromažďovány a do Školního řádu ZŠ a MŠ Březina průběžně zapracovány. 16

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace se sídlem Drahanovice 44, 783 44 Drahanovice 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace se sídlem Drahanovice 44, 783 44 Drahanovice 2. ŠKOLNÍ ŘÁD se sídlem Drahanovice 44, 783 44 Drahanovice 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 172. /2015 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Lenka Trávníčková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Trávníčková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy Č.j.:: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Směrnice nabývá

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více