Školní řád 2010/2011. Základní škola a mateřská škola Březina, příspěvková organizace. Platnost od 1. září 2010 do odvolání. Vydala Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád 2010/2011. Základní škola a mateřská škola Březina, příspěvková organizace. Platnost od 1. září 2010 do odvolání. Vydala Mgr."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Březina, příspěvková organizace Školní řád 2010/2011 Platnost od 1. září 2010 do odvolání Vydala Mgr. Jana Závadová Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno zřizovatelem Obcí Březinou dne

2 Obsah 1 Práva a povinnosti dotčených osob Práva a povinnosti žáků a žákyň Práva a povinnosti zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy Pravidla provozní a režimová Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy Podmínky zacházení se školním majetkem Pravidla hodnocení včetně hodnocení chování Související předpisy

3 1 Práva a povinnosti dotčených osob 1.1 Práva a povinnosti žáků a žákyň Právo na vzdělávání Žáci mají právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona. Škola poskytuje základní vzdělávání a vyučuje podle Základního vzdělávání a ŠVP pro ZV, v MŠ vychováváme podle ŠVP pro PV. Ve škole mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní jídelnu Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Žákům učitel odůvodňuje způsob hodnocení a předem zadává pravidla, zda práce bude klasifikována, bodována, slovně nebo razítkem hodnocena. Vyhodnocení včas zaznamenává do notýsků, žákovských knížek či materiálů v portfoliu nebo sděluje ústně. Má-li žák pochybnosti o vyhodnocené práci, popřípadě nerozumí postupu hodnocení, neodkladně se ptá vyučujícího Právo zakládat samostatné orgány Mladší žáci si mohou volit předsedu třídy, který jménem celé třídy jedná s vedením školy Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím Všichni mají možnost vyjádření vlastního názoru prostřednictvím komunikace s učitelem, ředitelkou školy a v neposlední řadě anonymními vzkazy do schránky důvěry Právo na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělání Každý z účastníků vzdělávání dostává potřebnou informaci ze strany výchovného poradce (Mgr. Zdeňky Dvořákové) či metodika prevence (Mgr. Jaroslava Wutky). Informace lze získat osobně před zahájením vyučování od 7:30 hod., telefonicky (tel. č ), prostřednictvím dopisu či žákovské knížky, u Povinnost docházet do školy a řádně se v ní vzdělávat Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se činností organizovaných školou. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí Povinnost dodržovat školní řád, nařízení a bezpečnostní předpisy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 3

4 Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů předává vyučujícímu, který je po stanovenou dobu přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům nebo pracovníkům naší školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit : a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy Povinnost plnit pokyny pedagogů Žák dbá pokynů pedagogů, které jsou v souladu se školskými zákony a předpisy. 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte nebo žáka c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 4

5 e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Forma kontaktu je volena podle závažnosti sdělení buď písemně nebo ústně. Kontakt zákonného zástupce s učitelem je naplňován na třídních schůzkách nejméně 3x ročně, na pravidelných aktivitách jako jsou dílny pro rodiče s dětmi, prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, 1x měsíčně probíhá proces autoevaulace výkonu žáka i učitele. Učitel si důsledně ověřuje předání informace. Plánované akce a jiné důležité informace jsou zveřejňovány na webové adrese Sdělení závažného charakteru zasílá ředitelství školy prostřednictvím pošty Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím Vyjádření rodičů a zástupců žáků přijímáme na tel. čísle , na ové adrese nebo osobně. Odvolání k nevyhovujícímu rozhodnutí podává rodič řediteli školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje Právo na informace a poradenskou pomoc školy Viz odstavec Právo volit a být voleni do školské rady Povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy Důvody nepřítomnosti musí být náležitě podloženy Povinnost na vyzvání se dostavit do školy k projednání významných skutečností V případě řešení závažných skutečností bude rodič, který nespolupracuje, vyzván k osobní účasti písemně, a to nejpozději 5 dnů před konáním schůzky Povinnost informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti nebo jiných skutečnostech Informovat vyučující o nálezech poradenských zařízení o některé specifické vývojové poruše, která může mít vliv na vzdělávání. nebo jeho znevýhodnění. Škola doporučuje informovat i v případě vzniku rodinných nesnází, aby předešla výchovným přehmatům Povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dětí v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem Oznamovat údaje potřebné pro vedení školní matriky a údaje, které by mohly mít vliv na bezpečnost dětí Doporučujeme informovat školu o osobě, které je dítě svěřeno do péče. 5

6 1.3 Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy Pravidla rovnocenných vztahů v naší škole, postavená na vzájemném respektu, úctě a ohleduplnosti si vytvářejí všichni zúčastnění výchovně vzdělávacího procesu od prvních zahajovacích školních dnů. V praxi je toto pravidlo realizováno následovně: Všichni (žák i učitel) se vzájemně zdravíme, udržujeme čistotu na svém pracovním stole, vyjadřujeme se slušně, dodržujeme termíny... 2 Pravidla provozní a režimová Podle 7, 13 a 14 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění 274/2003Sb O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů přijímá Základní škola Březina tento provozní řád, který upravuje režim dětí a žáků navštěvujících školu. Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolního zařízení. Provozní řád je určen pro Základní školu a mateřskou školu Březina a její součástí mateřskou školu. 2.1 Režim dne 6:40 Otevření školy dozorující učitel 6:45 Zahájení provozu mateřské škol Začátek vyučování - probíhá podle časového rozvržení 8:00 vyučovacích hodin a přestávek.(viz aktuální školní rok) Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách 7:50 Začátek vyučování v době plaveckého výcviku 8:30 Uzamčení budovy pro vstup školnice 11:40 Odemčení budovy po vycházce MŠ 15:15 Ukončení vyučování 16:30 Uzamčení budovy vychovatelka Kontrola uzamčení učebny II. třídy (počítačové učebny) Kontrola zavřených oken, zamčeného vstupu do dvora a zamčení hlavního vchodu od budovy školnice vychovatelka Vyučovací hodina: trvá 45 minut způsob výuky je tradiční vycházky do terénu jsou hodinové a půldenní 6

7 Frekvence střídání pracovních míst ve výuce: Žáci převážně pobývají ve své lavici v učebně. Při jiném uspořádání lavic než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné stranové střídání sezení žáků. O přestávkách mohou žáci relaxovat v místnosti družiny. Tělesná výchova je realizována ve cvičebně školy, v tělocvičně Tělovýchovné jednoty Sokol v Březině a na školním dvoře. Pro pobyt MŠ mimo budovu školy je vymezen oplocený prostor školní zahrady s pískovištěm, kolotočem, prolézačkou a skluzavkou. Pobyt na tomto prostranství je řízen řádem, který je vyvěšen v domečku s hračkami. Počet hodin v jednom sledu: 1.třída: 4 5 hod., ostatní 4 6 vyučovacích hod. V období plaveckého výcviku se žáci 1. ročníku vracejí do školy během 5. vyučovací hodiny. Přestávky v režimu: Odpovídají vyhlášce o základní škole 10 minut, žáci využívají za pěkného počasí možnosti trávit velkou přestávku (20 min.) venku na dvoře. Děti z mateřské školy mají zařazena pravidelná cvičení, vycházky do přírody se konají v MŠ za každého počasí, vyjma silně nepříznivých povětrnostních podmínek (např. prudký déšť, bouřka a teploty pod 10ºC). 2.2 Režim stravování včetně pitného režim Stravování: přihlášení žáci se stravují ve školní jídelně a dodržují řád provozu ŠJ všechny děti z MŠ odebírají obědy a stravují se v herně MŠ pro děti MŠ jsou připravovány odpolední svačiny Pitný režim: zajišťuje pro všechny děti školní kuchyně, během dne mají všechny děti k dispozici pití ve várnicích, které jsou dispozici v MŠ v herně, na ZŠ na chodbě na stolku. Várnici přináší paní kuchařka na ZŠ nejpozději do 9.00hod, v MŠ je tekutina připravena již před zahájením provozu. Hrnky jsou umývány denně v myčce školní kuchyně po odchodu dětí ze škol a tuto činnost zajišťuje pomocná pracovnice v kuchyni a ve školce. 7

8 2.3 Podmínky pohybové výchovy Počet cvičeben: 1 Počet hřišť: Hodiny tělesné výchovy: Výuka plavání: Tělovýchovné chvilky: školní dvůr 2 hodiny týdně ve všech ročnících vyučování TV je zařazeno na konec pracovního dne každoročně v ročníku v plavecké škole v Blansku, po dobu trvání 10 lekcí. zařazují vyučující podle potřeby během vyučovací hodiny, zaměřují se na dechová cvičení, uvolňovací cviky, vyrovnávání páteře a prevenci proti deformaci páteře, 3 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání provádí dozor nejméně jeden pedagogický pracovník. Pověřen může být i jiný pracovník, pokud je zletilý a způsobilý k právník úkonům. I zde jsou dodržována pravidla BOZP. Na 1 osobu nesmí připadnout více než 25 žáků spojených ročníků. Jakékoliv poranění hlásí žák neprodleně učiteli. Ten poranění ošetří a zapíše do knihy úrazů. Pravidelné větrání ve všech prostorách určených ke hře či spaní dětí MŠ a v prostorách určených k výuce a relaxaci dětí. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 o C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru t g max vyšší než 31 o C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu. Úklid zajišťující bezpečné hygienické prostředí je uveden v pracovních povinnostech uklízečky školy. Žáci jsou třídním učitelem poučeni o možnosti setkání se s návykovými, toxickými látkami nebo o jejich existenci. Žáci se mají vyhýbat nebezpečným situacím nebo neznámým lidem. Při setkání s výše popsaným podají neprodleně zprávu učitelům nebo jinému dospělému. Žáci se nedotýkají podezřelých předmětů zvláště pak injekčních jehel, při zranění těmito předměty dávají okamžitě zprávu některému dospělému. 8

9 Žáci nesmějí nosit do školy žádné návykové a toxické látky, nesmějí s nimi manipulovat nebo je užívat na půdě školy. 4 Podmínky zacházení se školním majetkem O školní majetek žák pečuje ohleduplně, v případě poškození zajistí opravu, náhradu popř. finanční úhradu Bez pokynu učitele nesmí žáci používat tělovýchovné nářadí. S nářadím a náčiním zacházejí opatrně, poškození hlásí ihned učiteli. Po skončení výuky TV a PV žáci pod dozorem a podle pokynů učitele uklidí nářadí i další pomůcky a ukázněně se převléknou. 5 Pravidla hodnocení včetně hodnocení chování 5.1 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Může je udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Žák svým jednáním a chováním respektuje ustanovení řádu školy Kázeňská opatření V případě nerespektování řádu školy, porušení pravidel chování nebo kázně bude žák podle závažnosti přestupku potrestán takto: a) ústním napomenutím za: zapomenutí učební pomůcky nebo zpozdilou přípravu pomůcek na vyučovací hodinu nekázeň při vyučování nebo o přestávce, kterou neomezuje činnost spolužáků ani neohrožuje jejich nebo svoji bezpečnost neúctu k dospělým vyjádřenou drobným proviněním proti zásadám slušného chování b) písemným napomenutím (zápisem do žákovské knížky) za: opakované drobné přestupky uvedené pod písmenem a) nekázeň při vyučování nebo o přestávce, kterou trpí i ostatní spolužáci nesplnění zadaného úkolu drobný podvod nebo lež vulgární chování a vyjadřování vůči spolužákům c) napomenutím třídního učitele (zápisem do žákovské knížky a katalogového listu žáka) za: opakované drobné přestupky uvedené pod písmenem b) nejméně 5x 9

10 úmyslné zatajování žákovské knížky d) důtkou třídního učitele (se zápisem do žákovské knížky i katalogového listu žáka) za: opakované písemné napomenutí (nejméně 10x ) opakované přestupky uvedené pod písmenem c) hrubé chování či jinak nevhodné jednání vůči spolužákům neúctu k dospělým vyjádřenou nevhodným chováním, mluvou či jednáním s dospělými nevhodné chování na veřejnosti během činnosti organizované školou krádež neomluvené hodiny (jednotlivé) zavinění drobného úrazu spolužáka nekázní či svévolí přepisování známek v žákovské knížce, falšování omluvenek e) důtkou ředitele školy (se zasláním doporučeného dopisu zákonným zástupcům a zápisem do katalogového listu) za: přestupek opravňující k potrestání v pořadí již 2. důtkou třídního učitele svévolné fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo zranění nebo hmotná škoda zavinění školního úrazu spolužáka nebo způsobení škody spolužákovi nebo na majetku školy nekázní velmi nevhodné jednání s dospělými (arogance, nerespektování příkazu, hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy, apod.) hrubé chování či jinak nevhodné jednání vůči spolužákům velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dozor (např. kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, nošení, přechovávání a jejich distribuce, svévolné jednání apod. krádež 1 den neomluvené absence Hodnocení chování žáků a) druhým stupněm klasifikace z chování za: fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo vážné zranění spolužáka nebo větší hmotná škoda hrubé chování či jinak nevhodné jednání (k ostatním žákům školy, k dospělým) 10

11 velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dozor (např. kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, nošení, přechovávání a jejich distribuce, svévolné jednání apod.) záměrné způsobení značné škody (vandalismus) krádež záškoláctví (více než 1 neomluvený den) b) třetím stupněm z chování za: fyzické napadení dospělé osoby úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo vážné zranění spolužáka nebo větší hmotná škoda chování a jednání, které lze klasifikovat podle trestního řádu jako trestný čin velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dozor (např. kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, nošení, přechovávání a jejich distribuce, svévolné jednání apod.) hrubé chování či jinak nevhodné jednání (k ostatním žákům školy, k dospělým) záměrné způsobení značné škody (vandalismus) krádež a záškoláctví (většího rozsahu) Napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele navrhuje a uděluje třídní učitel (ve spolupráci s ostatními vyučujícími). V případě závažných přestupků v chování (počínaje důtkou třídního učitele) budou třídní učitelé projednávat přestupky okamžitě s vedením školy. Důtku ředitele školy či snížený stupeň z chování lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Za daný přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Všechna kázeňská opatření se zaznamenávají do dokumentace školy (školní matrika) a rodiče jsou o nich informování prokazatelným způsobem (dopisem) Pochvaly a jiná ocenění Za mimořádný projev iniciativy, aktivity, dlouhodobou píli, úspěch v soutěži či za záslužný nebo statečný čin může být žákovi udělena ústní nebo písemná pochvala vyslovená před třídním kolektivem. Podle významnosti se pochvala zapisuje do žákovské knížky nebo na vysvědčení. Ve zvláště odůvodněných případech může být žák oceněn též věcnou nebo jinou formou odměny a obdrží pochvalu ředitelky školy. Písemné pochvaly (čtvrtletí a pololetí) či jiná ocenění se zaznamenávají do žákovských knížek a do dokumentace školy (školní matrika). 5.2 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY a) Přímé a nepřímé znaky šikany ve škole 11

12 Přímé Posměch na adresu dítěte, pokořující přezdívka, ponižování, hrubé žerty na jeho účet, kritériem je, do jaké míry je touto legrací zranitelné Nepřátelsky pronášená kritika, výtky pronášené na jeho adresu nepřátelským až nenávistně pohrdavým tónem Příkazy, které dítě dostává od jiných dětí, zejména pronášené panovačným tónem a skutečnost, že se jim dítě podřizuje Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, nápadné je, že je oběť neoplácí Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout, někdy s pláčem Nepřímé Oběť je o přestávkách o přestávkách často sama, nemá kamarády Při týmových sportech není volena do družstva O přestávkách vyhledává blízkost učitele Má-li promluvit před třídou, je oběť nejistá, ustrašená Působí smutně až depresivně, stísněně, mívá blízko k pláči Zhoršuje se školní prospěch, někdy náhle Věci mívá poškozené, přeházené Oděv rovněž Má odřeniny, modřiny, jiné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit b) Metody řešení šikanování Při vyšetřování šikany lze doporučit těchto pět kroků: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 2. Nalezení vhodných svědků 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 4. Zajištění ochrany obětem 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti je nutný následující postup: c) Bezprostřední záchrana oběti Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování 12

13 Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi Pokračující pomoc i podpora oběti Nahlášení policii Vlastní vyšetřování Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník specialista na problematiku šikanování (z pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.) d) Dlouhodobé řešení problémů Práce se třídou třídní učitel, ostatní vyuč., výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy Práce s útočníkem /agresorem/ Spolupráce s rodiči oběti i útočníka V případě nutnosti další spolupráce s institucemi PPP, okresní metodik prevence, Policie ČR, popřípadě sociální kurátor Zpětná vazba /efekt/ e) Výchovná opatření se budou navrhovat dle závažnosti individuálně Na základě metodického pokynu MŠMT č / , k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 1. Pro postižení agresorů lze využít: Běžná výchovná opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele Snížení stupně z chování Převedení do jiné třídy, jiné školy Doporučení rodičům oběti i agresorů navštívit ambulantní oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež 2. V mimořádných případech se užijí další opatření Doporučení rodičům na dobrovolné umístění do pobytového oddělení SVP, popř.v diagnostickém ústavu Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu Vyrozumění policejnímu orgánu 13

14 3. Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského pracoviště 5.3 Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem a) Omamné látky Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, uloží tuto látku do obalu v přítomnosti jiného pedagoga. Na obal napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obal přelepí a opatří razítkem školy a uschová ve školním trezoru. Poté vyrozumí Policii ČR. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři b) Ohrožení zdraví žáka Dítě jevící znaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti se současným zajištěním nepřetržitého dozoru až do příjezdu rodiče či lékaře Škola kontaktuje bezodkladně rodiče nebo zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzvání k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka. 1. Rodič si dítě vyzvedne: Je seznámen se zdravotními potížemi Škola apeluje na rodiče, abys dítětem navštívil lékaře a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech Pedagog odkáže na odborná zařízení /PPP, SVP apod./ 2. Rodič si dítě nevyzvedne: Škola přehodnotí zdravotní stav žáka a rozhodne o zajištění příslušné lékařské péče, rodič je o postupu školy předem informován Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole c) Výchovná opatření Žák, který prokazatelně zneužil nebo do školy přinesl omamnou látku a tím porušil vnitřní řád školy, bude potrestán dle školního řádu /výchovná opatření/ Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ním pracovat odborníci primární a sekundární prevence 14

15 Postup školy při selhání preventivních opatření: Ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel, nebo jiný pedagogický pracovník: 4. V případě podezření na zneužívání návykových látek: Provede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. 5. Při důvodném podezření: Pedagog okamžitě kontaktuje zákonné zástupce žáka. V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti uvědomí příslušné orgány státní péče Doporučí rozhovor s odborníkem (krizová centra, linka důvěry apod.) V případě nedůvěry dítěte k pedagogovi je doporučena součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, kurátora apod. 6. Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem): Škola kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí zákonné zástupce žáka. Škola uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence apod. 7. V případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy mládeže) nebo zanedbání povinné péče: Škola uvědomí oddělení péče o dítě a odbor sociální prevence Škola oznámí věc Policii ČR. Postup zpracován dle: Trestní zákon č. j. 140/1961 Sb. v platném znění Metodický pokyn MŠMT č.j /96-22 k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních Dokument MŠMT Pedagogové proti drogám Dokument MŠMT Škola bez drog Metodický pokyn MŠMT č. j / , k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn č. j / , o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 15

16 6 Související předpisy Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Konstruktivní připomínky ze strany pedagogických pracovníků a ostatních účastníků budou shromažďovány a do Školního řádu ZŠ a MŠ Březina průběžně zapracovány. 16

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGA NIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci (studenti) mají právo:

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 Školní řád základní školy Č.j.: 9-1/2010 Účinnost od: 1. 9. 2010 do odvolání Vypracovala: Mgr. Ivana Matějíčková Změny: Projednáno a schváleno pedagogickou poradou: 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 808/2011 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 6 /2007 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 31.08.2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Libuše Hermannová ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne: 28.8.2011 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hranice,příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV Drahotuše Tel: 581 641 034 fax: 581 641 038 mobil: 775 779 570 e-mail: zsams@seznam.cz, www.zsdrahotuse.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na badminton, basketbal a golf Základní škola s rozšířenou výukou hudební a výtvarné

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014 Organizační řád školy Směrnice č.: 02 "Školní řád" strana 1 z počtu 43 Základní škola Valašské Meziříčí Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 45211353 SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy Č.j.: 121/12 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Školní řád Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Saláková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450,155 00 Praha 5- Velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více