D R A Ž E B Í V Y H L Á Š K A o konání veřejné dobrovolné dražby č.j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D R A Ž E B Í V Y H L Á Š K A o konání veřejné dobrovolné dražby č.j. 0012008"

Transkript

1 D R A Ž E B Í V Y H L Á Š K A o konání veřejné dobrovolné dražby č.j Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne ve hod. v Hradci Králové v budově hotelu Amber Černigov na adrese Riegrovo nám. čp. 1494, Hradec Králové. 1. Dražebník : Dražebníkem pověřeným navrhovatelem k provedení veřejné dražby je obchodní společnost CZ Future, s.r.o., se sídlem Pod Lesem 197/16, Hradec Králové Roudnička, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 19971, oprávněná k provádění veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění, na základě koncesní listiny vydané Magistrátem města Hradec Králové ze dne , č.j. 07/11422/Pav/5288, ev.č.: , mob.: , . web.: nebo wwww.reality-drazby-hradeckralove.cz. 2. avrhovatel : Dražba je vyhlašována na návrh Mgr. Radana Vencla, advokáta se sídlem Chmelova 357/2, Hradec Králové, správce konkurzní podstaty úpadce Josefa Janouška, r.č /1257, bytem Šárka 197/3, Trutnov, která byl ustanoven do funkce správce konkurzní podstaty usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. 35K 38/ , ve znění opravného usnesení ze dne č.j. 35K 38/ , o prohlášení konkurzu na majetek úpadce. 3. Vlastník předmětu dražby : Podle údajů zapsaných v katastru nemovitostí je vlastníkem předmětu dražby úpadce Josef Janoušek, r.č /1257, bytem Šárka 197/3, Trutnov. Vzhledem k tomu, že předmět dražby nabyl jmenovaný úpadce za trvání svého manželství, předpokládá se, že předmět dražby je součástí nevypořádaného společného jmění úpadce a jeho manželky. Z uvedeného důvodu je považována za vlastníka předmětu dražby též manželka úpadce p. Alexandra Janoušková, bytem Šárka 197/3, Trutnov. Vzhledem k tomu, že předmět dražby byl se souhlasem manželky úpadce vložen do obchodního majetku úpadce, je navrhovatel dražby oprávněn nakládat a hospodařit s předmětem dražby bez souhlasu manželky. Přesto navrhovatel, v zájmu právní jistoty účastníků dražby, pověřil dražebníka vyhlášením veřejné dražby až po předchozím souhlasu manželky úpadce. 4. Místo, datum a čas zahájení dražby : Dražba se uskuteční dne ve hod v hotelu Amber Černigov v Hradci Králové na adrese: Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové, v malém sálu ( sál se nachází v suterénu budovy hotelu se vstupem z pravé části veřejně přístupné hlavní vstupní haly ). Zápis do seznamu účastníků dražby bude probíhat od hod. v místě konání dražby. 5. Identifikace účastníků dražby : Strana 1

2 Dražby se může zúčastnit zájemce o účast v dražbě, který je u dražebníka zapsán v seznamu účastníků, příp. jeho zástupce, který musí řádně prokázat právo účastníka dražby zastupovat (veřejnou nebo úředně ověřenou listinou) a který v souladu s ust. 23 odst. 2 zák. 26/2000 Sb. doloží své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Pro účast na dražbě dále platí následující podmínky: Je-li účastníkem dražby právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, je povinna se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců, platným průkaz totožnosti jednající osoby, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele při zastupování statutárního zástupce. Je-li účastníkem dražby právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je nutné dražebníkovi hodnověrně (originály či úředně ověřenými kopiemi přísl. listin) prokázat svou právní subjektivitu a oprávnění osoby hlásící se k účasti v dražbě jednat a činit v potřebném rozsahu úkony za tuto právnickou osobu, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele při zastupování oprávněného zástupce. Je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je nutné předložit platný průkaz totožnosti, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele při zastupování zmocněncem. Je-li účastníkem dražby více osob, které mají zájem nabýt předmět dražby do podílového spoluvlastnictví, jsou povinny předložit čestné prohlášení o tom, že se dohodly na společném postupu při veřejné dražbě konané dle této dražební vyhlášky, že se dohodly na výši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení (spolu s jejich specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydraží-li předmět dražby, uhradí společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného zástupce, aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit dražby. Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné, které činí 100,- Kč na osobu a den. Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby. 6. Odměna dražebníka Odměnu dražebníka hradí navrhovatel dražby podle smlouvy o provedení dražby. 7. Předmět dražby : Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovitostí, pojaté navrhovatelem do soupisu konkurzní podstaty úpadce Josefa Janouška, r.č /1257 a nacházející se v obci a katastrální území Trutnov, evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště Trutnov, na LV č jako: bytový dům čp. 143 na st. p. č. 808, část obce Střední Předměstí, obec a k.ú. Trutnov, pozemek st. p. č. 808 o výměře 592 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. Trutnov. 8. Práva a závazky na nemovitostech váznoucí a k nim příslušející: Na předmětu dražby váznou ke dni vyhlášení veřejné dražby následující práva a závazky zapsaná Strana 2

3 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště Trutnov, na LV č. 5016, pro obec a katastrální území Trutnov: Zástavní práva : pod poznámkou KÚ : Z / : zástavní právo soudcovské pro pohledávku VZP v Trutnově, ve výši ,- Kč; soudcovského zástavního práva č.j. E 1999/99-17 ze dne pod poznámkou KÚ : Z / : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ v Trutnově, ve výši ,- Kč; soudcovského zástavního práva č.j. E 505/99-16 ze dne pod poznámkou KÚ : Z-279/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ v Trutnově, ve výši ,- Kč; soudcovského zástavního práva č.j. E 3503/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni pod poznámkou KÚ : Z-8365/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ v Trutnově, ve výši ,69 Kč s přísl.; soudcovského zástavního práva č.j. E 3604/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni pod poznámkou KÚ : Z-11742/ : zástavní právo smluvní pro pohledávku ČSOB, a.s., ve výši ,- Kč; Listina : Smlouva V2 2354/1995 o zřízení zástavního práva ze dne , vklad ze dne ; Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne pod poznámkou KÚ : Z-3852/ : zástavní právo smluvní pro pohledávku CDV-2, Ltd., Fleet Street 133, London, Velká Británie, ve výši ,- Kč; Listina : Smlouva V2 1122/1995 o zřízení zástavního práva ze dne , vklad ze dne ; Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne ; Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne pod poznámkou KÚ : Z-12924/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ v Trutnově, ve výši ,28 Kč; soudcovského zástavního práva č.j. 13 E 35/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni pod poznámkou KÚ : Z-13289/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ v Trutnově, ve výši ,70 Kč; soudcovského zástavního práva č.j. E 1372/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení Okresního soudu v Trutnově o částečném zastavení výkonu rozhodnutí č.j. E 1372/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni pod poznámkou KÚ : Z-1518/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ Strana 3

4 v Trutnově, ve výši ,35 Kč; soudcovského zástavního práva č.j. 15 E 122/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni pod poznámkou KÚ : Z-14261/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku OSSZ v Trutnově, ve výši ,- Kč; soudcovského zástavního práva č.j. 17 E 73/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni Výkony rozhodnutí, exekuce : pod poznámkou KÚ : Z-6817/ : nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí Listina : Usnesení Okresního soudu v Trutnově o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, č.j. E 571/ ze dne pod poznámkou KÚ : Z-10658/ : nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí pro pohledávku ve výši ,- Kč Listina : Usnesení Okresního soudu v Trutnově o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, č.j. E 571/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni Usnesení Okresního soudu v Trutnově o částečném zastavení výkonu rozhodnutí č.j. E 571/ ze dne Právní moc ke dni Vykonatelné ke dni pod poznámkou KÚ : Z-13397/ : nařízení exekuce Listina : Usnesení Okresního soudu v Trutnově o nařízení exekuce, č.j. 17 Nc 4664/ ze dne pod poznámkou KÚ : Z-13499/ : nařízení exekuce Listina : Usnesení Okresního soudu v Trutnově o nařízení exekuce, č.j. 13 Nc 3956/ ze dne Konkurz : pod poznámkou KÚ : Z-13981/ : prohlášení konkurzu Listina : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o prohlášení konkurzu č.j. 35 K 38/ , ze dne Všechna shora uvedená zástavní práva zaniknou zpeněžením nemovitostí v dražbě (dle ust. 28 odst. 5 zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, v platném znění). Zpeněžení nemovitostí z konkurzní podstaty je rovněž důvodem pro zastavení a výmaz poznámek o probíhajících výkonech rozhodnutí, exekucích a konkurzním řízení. Z uvedeného důvodu shora uvedené závazky podstatným způsobem neovlivňují hodnotu předmětu dražby. ájemní práva: Budova čp. 143 a v ní situované bytové prostory, společné prostory a přilehlý pozemek jsou předmětem následujících nájemních vztahů a užívacích práv: podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemce: Jaroslav Kříž, předmět nájmu: byt 2+kk v I. Strana 4

5 nadzemním podlaží budovy nájem na dobu neurčitou, měsíční nájemné: 5.260,- Kč plus inflace; vodné, stočné dle skutečné spotřeby, úhrady za odběr plynu zahrnuty v nájemném; podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemce: Ladislav Janičo, předmět nájmu: byt 1+kk v I. nadzemním podlaží budovy nájem na dobu neurčitou, měsíční nájemné: 5.520,- Kč; vodné, stočné dle skutečné spotřeby, úhrady za odběr elektřiny a plynu zahrnuty v nájemném; podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemce: Iveta Máslová, předmět nájmu: byt 1+1 v I. nadzemním podlaží budovy nájem na dobu neurčitou, měsíční nájemné: 5.760,- Kč plus inflace; vodné, stočné dle skutečné spotřeby, úhrady za odběr elektřiny a plynu zahrnuty v nájemném; podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemce: Hana Novotná, předmět nájmu: byt 3+1 ve II. nadzemním podlaží budovy nájem na dobu neurčitou, měsíční nájemné regulované: 2.329,- Kč (v období od do ); vodné, stočné dle skutečné spotřeby; podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemci: manželé Robert a Jana Hamákovi, předmět nájmu: byt 1+1 ve II. nadzemním podlaží budovy nájem na dobu určitou, do , měsíční nájemné: 5.400,- Kč plus inflace; vodné, stočné dle skutečné spotřeby; podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemce: Alice Horáková, předmět nájmu: byt 3+1 v podkroví budovy nájem na dobu neurčitou, měsíční nájemné: 4.000,- Kč náleží od (za dobu do uhrazeno jednorázově), plus záloha na služby; podle smlouvy o nájmu bytu z , nájemce: Vlasta Koutková, předmět nájmu: byt 3+1 v podkroví budovy nájem na dobu určitou do , měsíční nájemné: 8.500,- Kč; vodné, stočné dle skutečné spotřeby; byt v I. nadzemním podlaží je zatížen neoprávněným užíváním ze strany bývalého nájemce Jiřího Kamitze ( nájem ukončen výpovědí z důvodu neplacení nájemného ke dni ); proti jmenovanému je vedeno u Okresního soudu v Trutnově soudní řízení o vyklizení byt, o podané žalobě nebylo ke dni vyhlášení dražby pravomocně rozhodnuto; S obsahem nájemních smluv a obsahem žaloby proti Jiřímu Kamitzovi se lze seznámit v kanceláři navrhovatele na adrese Chmelova 357/II., Hradec Králové, po předchozí telefonické domluvě na tel. č , pracovnice p. Miroslava Vávrová. Navrhovatel upozorňuje, že na pozemku st. p. č. 808 se nachází stavební buňka, která je podle sdělení úpadce ve vlastnictví třetí osoby ( p. Šverčál ) a která nebyla přes opakované výzvy navrhovatele z pozemku odstraněna. 9. Popis předmětu dražby : Předmětem dražby je bytový dům č.p. 143 s parcelou st.p.č. 808, který se nachází v obytné části centra města Trutnov, v části Střední Předměstí, v ul. Novodvorská, na křižovatce ulic Novodvorská a Národní. Jedná se o řadový krajní obytný dům s provozovnou vinárny a herny a s byty užívanými nájemci. Lokalita je vhodná pro klidné rodinné bydlení. Okolní zástavbu tvoří rovněž obytné budovy. Podle schváleného územního plánu města (z r. 1998) se předmět dražby nachází v současně zastavěném území, v intravilánu města. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny, zem. plynu, telefonu, kanalizace a vody. Budova je klasicky zděná, plně podsklepená, na mírně svažitém terénu, volně přístupná ze zpevněné místní asfaltové komunikace. Budova je tvořena jedním podzemním podlažím (suterénem), dvěma nadzemními podlažími a podkrovím: a/ První podzemní podlaží (1. PP - suterén) budovy je přístupné po schodišti z pískovcových Strana 5

6 stupňů a sestává z provozovny vinárny, kotelny, skladu, prodejny a skladu vína a sociál. zařízení pro hosty a personál, se vstupním schodištěm. Nosné zdivo masivní kamenné o tl. 0,8 m, stropy klenuté, podlahy z keramických a pískovcových dlažeb. WC splachovací, umyvadla obložená keramickým obkladem. Protože celé podlaží je pod úrovní veřejné kanalizační sítě, jsou od všech sanitárních zařízení odpadní vody čerpány do kanalizace. Podlaží je vytápěno ústředním vytápěním s kotlem na plyn a plechovými radiátory. Provozovna vinárny (vč. sociálního zařízení) je odvětrávána nuceným větráním ventilátory. Je zde rozvod společné televizní a rozhlasové antény. Suterénní nebytový prostor je vybaven samostatnými odběrnými místy pro odběr elektřiny, vody a plynu. b/ První nadzemní podlaží (1. NP) budovy je přístupné z úrovně terénu, vyrovnávacími schody a sestává ze 3 bytů: 1+kk a dvakrát 1+1, s úplným sociál. zařízením, tří kanceláří se společným WC a umyvadlem a chodby s tříramenným schodištěm. Nosné zdivo o tl. 0,45 0,6 m, stropy s rovným podhledem, podlahy z parket nebo podlahových povlaků a keramických dlažeb, schody s pískovcovými stupni. Okna z uliční fasády dřevěná rámová dvojitá, ostatní zdvojená plastová s termoskly, dveře vnitřní plné nebo prosklené. Kuchyně s obklady, vybavené plynovými sporáky, digestoří. Koupelny s vanami a umyvadly resp. se sprchou, obloženy keramickým obkladem. WC splachovací obložené. Ohřev TUV v elektrických boilerech a plynových a elektrických průtokových ohřívačích. Vytápění etážové teplovodní, s kotlem na zemní plyn s plechovými radiátory pro dva byty, jeden vytápěný lokálně plynovými nástěnnými topidly. Elektroinstalace třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu je ke kotlům ET v suterénu domu, topidlům a kuchyňským sporákům. Dále jsou zde rozvody antén TV a rozhlasu pod omítkou, odvětrávání malými ventilátory. Byty nejsou vybaveny samostatnými odběrnými místy pro odběr elektřiny, vody a plynu. Odběry elektřiny a plynu jsou proto realizovány na účet pronajímatele a jejich spotřeba je u předmětných bytů zahrnuta ve výši nájemného. c/ Druhé nadzemní podlaží (2. NP) budovy je přístupné po schodišti z úrovně 1. NP a sestává ze 3 bytů: 3+1 a dvakrát 1+1, s úplným sociál. zařízením a chodby se schodištěm. Nosné zdivo o tl. 0,45 0,6 m, stropy s rovným podhledem, podlahy z parket nebo podlahových povlaků a keramických dlažeb, schody s pískovcovými stupni. Okna z uliční fasády dřevěná rámová dvojitá, ostatní zdvojená plastová s termoskly, dveře vnitřní plné nebo prosklené. Kuchyně s obklady, vybavené plynovými sporáky, digestoří. Koupelny s vanami a umyvadly resp. se sprchou, obloženy keramickým obkladem. WC splachovací obložené. Ohřev TUV v elektrických boilerech a plynových kombi kotlích. Vytápění etážové teplovodní, s kotlem na zemní plyn s plechovými radiátory pro byt 3+1, dva byty 1+1 vytápěny lokálně plynovými nástěnnými topidly. Elektroinstalace třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu je ke kotlům ET, topidlům a kuchyňským sporákům. Dále jsou zde rozvody antén TV a rozhlasu pod omítkou, odvětrávání malými ventilátory. Oba bytu nejsou vybaveny samostatnými odběrnými místy pro odběr elektřiny a plynu. Odběr elektřiny a plynu je realizován na účet nájemců. d/ Podkroví budovy je přístupné po schodišti z úrovně 2. NP a sestává ze dvou atypických bytů 3+1 s úplným sociál. zařízením, komory s výlezem na půdu a chodby se schodištěm. Nosné zdivo o tl. 0,45 m, stropy s rovným podhledem, podlahy z podlahových povlaků v různých úrovních resp. z keramické dlažby, schodiště s dřevěnými stupni. Vnitřní omítky hladké štukové, obklady části povrchů. Okna zdvojená plastová s termoskly, střešní dřevěná zdvojená, dveře hladké plné nebo prosklené resp. shrnovací. Kuchyně s keramickými obklady, vybavené plynovými sporáky, digestoří. Koupelna s keramickými obklady, s vanou a dvěma umyvadly. WC splachovací, s umývátkem, obložené (v jednom bytě), resp. bez umývátka neobložené (ve druhém bytě). Rozvody studené i teplé vody. Ohřev TUV v kombinovaných plynových kotlích ET. Vytápění etážové teplovodní, se Strana 6

7 samostatnými plynovými kotly, s radiátory ocelovými deskovými. Elektroinstalace třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu je ke kotlům ET, topidlům a kuchyňským sporákům. Dále jsou zde rozvody antén TV a rozhlasu pod omítkou, vestavěné skříně, odvětrávání malými ventilátory. Objekt je řadový krajní, má valbovou střechu s krytinou z azbesto-cementových šablon na bednění s úplnými klempířskými konstrukcemi, včetně parapetů, bleskosvod na objektu. Fasáda dvouvrstvá vápenná štuková s obkladem soklu z kamenných desek. Příslušenství předmětu dražby tvoří plechová kolna sloužící jako přístřešek na popelnice, přípojky elektřiny, zem. plynu, kanalizace a vody, obezdění dvorku a zpevněné plochy v okolí bytového domu. Stavebně technický stav budovy vyžaduje provést k jejímu stáří přiměřené udržovací práce, zejména dokončit výměnu rozvodů vody a kanalizace v 1. a 2 NP, zajistit pro část bytů samostatná odběrná místa elektřiny a plynu, dokončit výměnu či provést opravu původních oken, opravu fasády. Objekt je po částečné rekonstrukci v letech , v rámci níž byly vybudovány dva nové podkrovní byty o výměře 85 m2 a 118 m2. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení. V suterénu budovy je zvlhlé zdivo v důsledku neexistence izolace proti zemní vlhkosti ( pískovcové základy ). Stáří budovy je cca 115 let. Navrhovatel upozorňuje, že s ohledem na stáří dražené budovy nemá k dispozici stavebně technickou dokumentaci skutečného provedení budovy čp Úpadce nepředal navrhovateli ani úplnou stavebně technickou dokumentaci skutečného provedení stavebních úprav rekonstrukce provedené v letech Popis předmětu dražby je pro účely této dražební vyhlášky zpracován podle dražebníkovi dostupných informací. Předmět dražby je zpeněžován ve stavu tak, jak stojí a leží ke dni vyhlášení veřejné dražby. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. 10. Odhadnutá cena předmětu dražby: V místě a čase obvyklá cena předmětu dražby byla odhadnuta na částku ,- Kč. Obvyklá cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1629/244/2007 ze dne , který vypracoval soudní znalec Ing. Libor Hemelík, bytem Jiřího z Poděbrad 477, Borohrádek. S obsahem znaleckého posudku je možné se seznámit na webových stránkách dražebníka 11. ejnižší podání : Nejnižší podání je na částku ,- Kč (slovy: pětmiliónůpětsettisíc korun českých). 12. Minimální příhoz : Výše minimálního příhozu činí ,- Kč ( jednostotisíc korun českých ). Licitátor je oprávněn v průběhu dražby výši minimálního příhozu snížit. 13. Dražební jistota : Podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty (dražebníkovi) ve výši ,- Kč ( slovy: Strana 7

8 sedmsetpadesáttisíc korun českých ) a musí být uhrazena: Bankovní převodem či v hotovosti na účet dražebníka číslo /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ulrichovo nám., Hradec Králové. Dražební jistota musí být připsána na uvedeném účtu dražebníka nejpozději k okamžiku zahájení dražby. Platbu nutno identifikovat variabilním symbolem, kterým je IČO právnické osoby, nebo datum narození (v pořadí den, měsíc a rok) u osoby fyzické, a specifickým symbolem, kterým je jednací číslo dražby Formou bankovní záruky na zaplacení dražební jistoty. Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky, nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu ze zvláštním zákonem na území České republiky. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek dražebníka do výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že účastník dražby, za něhož se banka zaručila, zmařil dražbu. Platnost záruční listiny musí být vystavena nejméně na dobu 90 dnů ode dne konání dražby. Hotovostní úhrada dražební jistoty do rukou dražebníka není přípustná. Dražební jistotu lze uhradit shora uvedeným způsobem od Zaplacení dražební jistoty prokáže zájemce o účast v dražbě nejpozději při zápisu do seznamu účastníků dražby předložením dokladu o složení dražební jistoty ( výpis z bankovního účtu o odepsání částky z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch účtu dražebníka, pokladní složenka o složení hotovosti ve výši dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, originál záruční listiny osvědčující bankovní záruku ). Účastníku dražby, který složil dražební jistotu a nemovitost vydražil (dále jen vydražitel), bude dražební jistota započtena na úhradu ceny dosažené vydražením. Účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, bude dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník uvedl při zápisu do seznamu účastníků dražby. 14. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby : Prohlídky předmětu dražby proběhnou dne v hod. a dne v hod. Místo prohlídky se stanovuje shodně s místem předmětu dražby: budova čp. 143 v Novodvorské ulici v Trutnově. Pokud nájemci a uživatelé předmětu nájmu neumožní prohlídku pronajatých bytů, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby. 15. Způsob, lhůta úhrady ceny dosažené vydražením, zmaření dražby : Cena dosažená vydražením musí být vydražitelem uhrazena do 60 dnů od skončení dražby na účet dražebníka číslo /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ulrichovo nám., Hradec Králové. Hotovostní úhrada není přípustná. Dražební jistota se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Pokud vydražitel složil dražební jistotu ve formě bankovní záruky, je povinen uhradit ve lhůtě 60 dnů od skončení dražby celou cenu dosaženou vydražením. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou nebo šekem není přípustná. Uhradí-li vydražitel řádně a včas cenu dosaženou vydražením, přechází na něj vlastnické právo k předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhrazením celé ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou. Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba, která je z dražby vyloučena, dražební jistota složená vydražitelem bude zadržena a tato částka se použije na náklady zmařené Strana 8

9 dražby a koná-li se opakovaná dražba, též na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby bude zbývající část dražební jistoty vrácena vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel je ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., v platném znění, poplatníkem daně z převodu nemovitostí. 16. Potvrzení o nabytí vlastnictví, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, vystaví dražebník bez zbytečného odkladu a vydražiteli předá ve dvojím vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví a stejnopis potvrzení o nabytí vlastnictví zašle příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem provedení záznamu vlastnického práva vydražitele k předmětu dražby. Předmět dražby předá navrhovatel dražby ( v postavení bývalého vlastníka ) vydražiteli za účasti dražebníka do sedmi dnů od řádného zaplacení ceny dosažené vydražením. O předání předmětu dražby sepíše dražebník protokol, který podepíší navrhovatel, vydražitel a dražebník. Předmětem předání budou též listiny týkající se nájemních vztahů, potvrzení stavu měřidel elektrické energie, plynu a vody a vyúčtování nájemného a nákladů vynaložených na správu předmětu nájmu, které byly hrazeny navrhovatelem po datu vydražení předmětu nájmu. Navrhovatel se zavazuje poskytnout vydražiteli nezbytnou součinnost k plynulému převedení smluv o odběru elektřiny, plynu a vody na vydražitele. Jedno vyhotovení předávacího protokolu obdrží navrhovatel a dvě vyhotovení obdrží vydražitel. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním navrhovatel, nebo dražebník, nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby. V týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. 17. Závěrečné ustanovení Tato vyhláška byla sepsána v 10 vyhotoveních. Dva stejnopisy byly předány navrhovateli a osm stejnopisů slouží pro potřeby dražebníka tak, aby mohl po jednom vyhotovení zaslat dražební vyhlášku osobám uvedeným v ust. 20 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. V Hradci Králové dne Navrhovatel: Dražebník: Mgr. Radan Vencl správce konkursní podstaty CZ Future, s.r.o. Ing. Jiří Šura, jednatel Strana 9

10 úpadce Josefa Janouška Strana 10

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 012/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 012/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 012/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedené nemovitosti, která proběhne dne 21.6.2010 v 11.00

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 54/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 54/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 54/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 5.8.2015 ve 14.00

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

O D H A D číslo 1629/244/2007

O D H A D číslo 1629/244/2007 O D H A D číslo 1629/244/2007 OBVYKLÉ (TRŽNÍ) CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Bytový dům čp. 143 Adresa nemovitosti: Novodvorská 143, 541 01 Trutnov Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Trutnov,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz strana 1. D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

DRAŽBA: středa 25. 9. 2013 od 14.00 hodin RD Mořina Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Odhad ceny: Nejnižší podání: Dražební jistota: 2.800.000,-Kč 3.000.000,-Kč 500.000,-Kč V případě zmocnění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 035/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 035/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 035/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb.

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25 Dč 1/13 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dražby dobrovolné 1. Dražebník Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák se sídlem Český Těšín, Komorní 4, IČ: 66220025, oprávněný k provádění veřejných dražeb podle

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 055/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 055/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 055/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 634-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 634-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 634-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Zástavce předmětu veřejné dražby: Jiří Bilina, nar. dne 22.03.1957, bytem Janáčkova 829/22, 29301 Mladá Boleslav III.

Zástavce předmětu veřejné dražby: Jiří Bilina, nar. dne 22.03.1957, bytem Janáčkova 829/22, 29301 Mladá Boleslav III. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 598/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Bc. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914 081

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16.10.2013 od 13:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16.10.2013 od 13:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16.10.2013 od 13:00 hod. Dražebník nabízí mezonetový byt, v osobním vlastnictví, o celkové podlahové ploše 43,92 m2, Praha 5 - Košíře, v ulici Cetyňská č.496. Více na

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 157/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 157/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 157/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 256/2011-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 256/2011-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 256/2011-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. pro dobrovolnou dražbu opakovanou vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, Bod 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. pro dobrovolnou dražbu opakovanou vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA pro dobrovolnou dražbu opakovanou vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované. Den konání dražby

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby souboru

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 089/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 089/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 089/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 16. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 660-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 660-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 660-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Ve Stromkách 196/3, 40010 Ústí nad Labem - Bukov 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 14. dubna 2015

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 734-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 905/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 905/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 905/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 336/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 336/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 336/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 19. září 2013, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2013-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 417/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 417/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 417/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 24. června 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 24. června 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 165/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby Dražební vyhláška 281/2013 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 86/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 86/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 358/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 358/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 358/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 120/2013-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 120/2013-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 120/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel.

Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel. Dražební vyhláška č.j. 189DD2013 o konání veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 320/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 320/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 320/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č.j: 195/2009-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č.j: 195/2009-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č.j: 195/2009-D Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 31. srpna

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 21. října 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 21. října 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 529/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. května 2013, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 IČO: 24225207

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 62009

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 62009 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 62009 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve vlastnictví Věry

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014. Čl. 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014. Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 568/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 568/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 568/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 327/2011-D,OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 327/2011-D,OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 327/2011-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2012-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 26. června 2012, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 025/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 025/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 025/2011 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 30.11.2011 v 10:00

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více