Hodnocení žák Obsah: 1. Pravidla pro hodnocení žák 2. Zp sob hodnocení a získávání podklad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení žák Obsah: 1. Pravidla pro hodnocení žák 2. Zp sob hodnocení a získávání podklad"

Transkript

1 Hodnocení žáků Obsah: 1. Pravidla pro hodnocení žáků 2. Způsob hodnocení a získávání podkladů pro hodnocení 3. Kritéria hodnocení 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 5. Stupně hodnocení a klasifikace 6. Hodnocení a klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech 7. Celkové hodnocení žáka 8. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 9. Klasifikace chování a výchovná opatření 10. Komisionální zkoušky 11. Klasifikace žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole

2 Tato pravidla hodnocení jsou vydána v souladu s ustanoveními: zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlášky č. 73/2005 Sb.v platném znění, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných. 1. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení vychází z objektivního posouzení míry dosažení očekávaných a dílčích výstupů formulovaných v osnovách jednotlivých předmětů ve školním vzdělávacím programu. Hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné formulování cílů a kritérií hodnocení, s nimiž je žák přiměřeně svému věku seznámen. Žák má právo vědět, kdy, jakým způsobem a podle jakých kritérií bude v určité fázi základního vzdělávání hodnocen. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být: - jednoznačné, srozumitelné a objektivní - odborně správné a pedagogicky zdůvodněné - srovnatelné s předem stanovenými kritérii - plánované, všestranné a systematické - věcné a informativní V žádném případě by nemělo být zaměřeno na chybu, ale na to, co žák umí. Nemělo by mít stresující charakter a mělo by přispívat k osobnostnímu rozvoji žáka. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, díky které získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení by žáka mělo motivovat pro další vzdělávání. Hodnocení nemusí být směřováno pouze k jednotlivci, ale též ke dvojici, skupině či celé třídě. Hodnocení není prostředkem k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné. Mělo by se soustředit na individuální schopnosti a pokrok každého žáka. 2. Způsob hodnocení a získávání podkladů pro hodnocení Ve výchovně vzdělávacím procesu se realizuje hodnocení průběžné a souhrnné. Souhrnné hodnocení, klasifikace a celkový prospěch slouží k posouzení výkonů a chování žáka na konci klasifikačního období - pololetí. Průběžné hodnocení a klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků žáka. Motivuje žáka ke zlepšení, informuje rodiče i žáka o zvládnutí dané problematiky nebo o učebních potížích ve chvíli, kdy se ještě může zlepšit. Učiteli toto hodnocení pomáhá rozhodovat o dalším postupu výuky. Způsoby průběžného hodnocení jsou pro různé stupně a předměty různé a jsou uvedeny v kapitole Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech. O výsledcích průběžného hodnocení učitel pravidelně informuje rodiče formou žákovské knížky, při pravidelných třídních schůzkách, v době pravidelných nebo mimořádných konzultačních hodin a zpřístupněním známek na internetu. Průběžná klasifikace je na webových stránkách školy zveřejňována prostřednictvím programu Bakaláři. Každá

3 známka má přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr. Konkrétní informace o přidělených vahách jsou uvedeny v kapitole Hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech. O souhrnném hodnocení je rodič informován na konci 1. pololetí formou výpisu vysvědčení /nenahrazuje vysvědčení/. Na konci 2. pololetí obdrží žák vysvědčení za celý školní rok. Při určování klasifikačního stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží ke všem skutečnostem v práci žáka během klasifikačního období. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm ( dále jen klasifikace ). O způsobu hodnocení (klasifikačním stupněm nebo slovně) rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele po dohodě s rodiči žáků. Pokud nebude předložen jiný návrh, hodnotí se výsledky vzdělávání žáka klasifikačním stupněm. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Způsob hodnocení je součástí individuálního vzdělávacího plánu žáka. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem osobně třídní učitel nebo učitelé jednotlivých předmětů: a) na pravidelných třídních schůzkách a individuálních konzultacích (3x ročně) b) kdykoliv na základě individuální žádosti zákonných zástupců c) v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování bezprostředně a prokazatelným způsobem V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení toho, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44 zákona č. 561/2004 Sb. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole. K získávání podkladů pro hodnocení žáka používá učitel zejména tyto metody, formy a prostředky: 1. soustavné sledování a analýza průběžné práce žáka, jeho připravenosti na výuku 2. různé druhy zkoušek: - ústní - písemné - grafické - praktické - pohybové 3. pozorování žáka při různých činnostech: - laboratorní práce - práce na projektech - skupinová práce - individuální práce 4. rozhovor s žákem 5. konzultace s ostatními vyučujícími

4 3. Kritéria hodnocení Při realizaci projektů učitelé používají zejména tato kritéria: Řešení problémů - analýza, pojmenování problému - různé varianty řešení - volba strategických postupů - členění úkolu na jednotlivé kroky - systematický a logický postup - kontrola výstupu a odstranění chyb Práce s informačními zdroji - analýza dosavadních znalostí - analýza chybějících znalostí - vyhledání příslušných zdrojů - vybírání podstatných informací - schopnost práce s ICT Práce ve skupině - schopnost rozdělení rolí - schopnost komunikace ve skupině - plnění úkolů v zájmu skupiny - prosazení vlastního názoru - vytváření příjemné pracovní atmosféry - výsledek práce Tvořivost, iniciativa - zájem o práci - využití svého talentu, nadání - originalita řešení - samostatnost Úroveň výstupu - věcná správnost - členění, přehlednost - estetická a grafická úroveň - novost myšlenek, využití v praxi Prezentace výstupu z projektu - souvislý, kultivovaný a stylisticky správný projev - použití spisovného jazyka - schopnost zaujmout posluchače - schopnost hovořit zpatra s oporou textu - schopnost reagovat na dotazy a připomínky Způsob hodnocení je dopracován podle typu projektu: - hodnocení jednotlivce hodnocení slovní, popřípadě stejný způsob hodnocení jako u samostatných prací (hodnocení slovní + tabulka) - hodnocení skupiny (dvojice) slovní stručně v daném rozsahu, stručný záznam do dokumentace - sebehodnocení žáka (skupiny) toto hodnocení se předpokládá na 2. stupni ve vybraných případech

5 Při realizaci ostatních činností používají učitelé zejména tato kritéria: Skupinová práce - podíl na práci skupiny - vlastní tvůrčí přínos - organizace práce ve skupině - prezentace výstupu - schopnost akceptovat názory ostatních a obhájit svá stanoviska - schopnost kooperovat Slovní hodnocení. Referáty - práce s informačními zdroji - obsahová stránka - ústní prezentace - vlastní myšlenky - motivace pro využití Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Exkurze - aktivní účast na přípravě exkurze - zájem o téma exkurze - ústní moderování příprava, prezentace - získané dovednosti a vědomosti - zpracované materiály, článek Slovní hodnocení. Krátké tematicky zaměřené písemné práce - stylistická úroveň, originalita - jazyková úroveň - struktura práce - grafická úroveň Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Kratší teoretické samostatné práce zadané předem (ne jako písemná práce) - informační zdroje - aplikace teoretických vědomostí při řešení konkrétního problému - věcná správnost Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Kratší praktické samostatné práce zadané předem (ne jako písemná práce) - využití teoretických znalostí - originalita řešení různé varianty - preciznost - estetičnost a funkčnost - praktické využití Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Kratší teoretické samostatné práce (písemné práce) - úroveň vědomostí

6 - aplikace teoretických vědomostí při řešení konkrétního problému - úroveň vyjádření - věcná správnost Hodnocení klasifikačním stupněm. Laboratorní práce - dodržování bezpečnosti práce, bezpečná manipulace s pomůckami a chemikáliemi - dodržování postupu práce podle zadání úlohy či pokynů učitele - manuální zručnost při plnění úkolů - splnění zadaných úkolů (organizace práce) - formulace výsledků pozorování či pokusu, vyvozování závěrů, popř. schopnost zevšeobecnění závěrů - tvorba písemného záznamu stylistická i grafická úroveň práce Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Práce s dokumenty, přírodninami, fyzikálními tělesy (experiment) - dovednost orientace a vyhledávání údajů v nákresech, tabulkách, grafech a přehledech, v odborných textech, atlasech, vyhledávání údajů pro řešení úkolů v pracovních sešitech - dovednost zkoumat dané přírodniny či děje a jevy, porovnávat jejich důležité znaky, analyzovat a syntetizovat výsledky svého pozorování - dovednost poznávat, určovat dané přírodniny, zařazovat je do systému - dovednost zkoumat fyzikální tělesa, látky, děje a jevy, mechanismy a chápat principy jejich funkce, dovednost demonstrace fyzikálních pokusů Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Čtenářské kompetence - úroveň hlasitého čtení - porozumění textu - orientace v textu - dovednost reprodukovat text - aplikace získaných informací v běžném životě Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Cvičení v přírodě - splnění úkolu dovednostního i vědomostního charakteru (aplikace dovedností) - správnost vyřešení úkolu - dodržování postupů podle zadaných pokynů - správná organizace práce - dovednost plnit praktické úkoly, manipulace s pomůckami - dodržování pravidel bezpečnosti - dovednost týmové práce, zastávání své role ve skupině - případná tvorba písemného záznamu, formulace výsledků Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Individuální, dobrovolná a iniciativní činnost - vlastní iniciativa a zájem o práci - dobrovolné plnění úkolů - účast v soutěžích Hodnocení individuální, ústní, pochvala.

7 Ústní zkoušení - úroveň vědomostí - aplikace teoretických vědomostí při řešení konkrétního problému - úroveň vyjádření - věcná správnost Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku. Na celém 1. stupni třídní učitelé 1x týdně realizují komunitní kruhy. V 1. a 2. ročníku se žáci učí sebehodnocení formou různých grafických symbolů dle uvážení třídního učitele. Ve 3., 4. a 5. ročníku je jednoduché sebehodnocení součástí vlastních žákovských knížek, žák se už učí jednoduchému slovnímu vyjádření. Témata pro sebehodnocení vyjádřená počtem zabarvených políček zadává třídní učitel. Tento zápis v žákovské knížce podepisuje třídní učitel a rodič. Na 1. stupni si všichni žáci zakládají portfolia. Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení zpravidla v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně ústně nebo písemně vždy po ukončení tematického celku. Třídní učitelé realizují komunitní kruhy v rámci třídnických hodin nejméně jedenkrát do měsíce. Na 2. stupni jsou portfolia vytvářena v rámci některých předmětů. 5. Stupně hodnocení a klasifikace Klasifikační stupně: 1 výborný Žák dosahuje dílčích výstupů, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických a teoretických úkolů. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Řádně se na výuku. 2 chvalitebný Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Projevuje zřetelný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla s drobnými nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých vědomostí, dovedností a návyků. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 3 dobrý Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Žák je v činnostech méně aktivní, méně tvořivý, ne zcela samostatný a pohotový. Projevuje částečný zájem o výuku. Plnění zadaných úkolů často vykazuje výraznější nedostatky. Vědomosti, dovednosti a návyky využívá při výuce jen částečně. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.

8 4 dostatečný Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen některých stanovených výstupů. Žák je v činnostech nesamostatný, málo aktivní a tvořivý. Zpravidla projevuje malý zájem o výuku. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Jeho ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický a má větší nedostatky. 5 nedostatečný Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Žák je v činnostech převážně pasivní. O výuku a rozvíjení osobnosti neprojevuje zájem. Zpravidla se na výuku nepřipravuje. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky a chyby. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 1 - výborný Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 2 chvalitebný Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. 3 - dobrý Žák je v činnostech méně aktivní, méně tvořivý, ne zcela samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 4 - dostatečný Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úlohy řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 5 - nedostatečný Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností 1 - výborný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických apraktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

9 2 chvalitebný Žáka ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslísprávně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 3 - dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 4 dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 5 - nedostatečný Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládnutí učiva a očekávaných výstupů daných školním vzdělávacím programem ovládá bezpečně ovládá podstatně ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá b) úroveň myšlení je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti uvažuje celkem samostatně je méně samostatný v myšlení

10 je nesamostatný v myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování vyjadřuje se výstižně, poměrně přesně vyjadřuje se celkem výstižně vyjadřuje se nedostatečně přesně vyjadřuje se s obtížemi odpovídá nesprávně i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty neraeaguje na pomoc a pobízení k učení Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. 6. Hodnocení a klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci pro 1. stupeň jsou zpracována po ročnících. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci pro 2. stupeň základní školy jsou zpracována po jednotlivých vyučovacích předmětech. Hodnocení a klasifikace žáků v 1. ročníku 1. pololetí, období září říjen V tomto období má hodnocení především motivační charakter. Hodnotíme žáky ve všech vyučovacích předmětech, hodnotíme všechny jejich práce a aktivity razítkem a slovně. 1. pololetí, období listopad leden Hodnotíme pouze to, co žáci umí, klasifikačním stupněm 1 nebo 2, u méně úspěšných prácí vyznačíme počet chyb a hodnotíme slovně nebo motivačním razítkem. 2. pololetí Klasifikujeme všechny žáky, používáme klasifikační stupeň 1, 2, 3. Méně úspěšné žáky hodnotíme slovně nebo motivačním razítkem. Český jazyk a literatura Hodnotíme známkou, slovně nebo razítkem. - čtení procvičeného i neznámého textu - skládání slov a vět - diktáty: 1. pololetí - písmena, slova 2. pololetí - písmena, slova, krátké věty, opis a přepis slova, věty

11 Matematika Hodnotíme razítkem, známkou nebo slovně samostatnost, správnost postupů a výsledků, tvořivost, aktivitu, numerické počítání a schopnost řešit slovní úlohy. Prvouka Hodnotíme známkou nebo slovně aktivitu, samostatné vyjadřování, znalost pojmů a terminologie. V prvouce prověřujeme znalosti a dovednosti formou rozhovoru, doplňováním, přiřazováním obrázků. Hudební výchova, tělesná výchova, pracovní výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova Hodnocení má především motivační charakter. Hodnotíme aktivitu, snahu a připravenost na vyučování. Našim prioritním cílem je žáky motivovat a vytvořit u nich kladný vztah k vyučovacímu předmětu. Chování hodnotíme průběžně během týdne razítkem nebo slovně. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka pomocí obrázků, smajlíků, slovně. Žáci sebehodnotí nejen znalosti a dovednosti, připravenost na vyučování, ale i schopnost spolupráce, chování v kolektivu. Veškeré hodnocení je zaznamenáno v notýsku nebo v sešitech jednotlivých předmětů, rodiče jsou informováni o průběžné klasifikaci na webových stránkách školy. Hodnocení a klasifikace žáků ve 2. ročníku Ve 2. ročníku má klasifikace stále motivační charakter. Mimo hodnocení známkou používáme razítka, pochvaly a slovní hodnocení. Hodnotíme výsledky práce žáka, aktivitu, snahu, jeho připravenost na vyučování. Zohledňujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při pravidelném zaznamenávání průběžné klasifikace do programu Bakaláři využíváme váhy: čtvrtletní a kontrolní práce 9 běžné samostatné práce zaměřené na procvičování učiva 7 nebo 8 Český jazyk a literatura V českém jazyce klasifikujeme diktáty, opisy, přepisy a doplňovací cvičení podle této stupnice: 0-1 chyb chyb chyb chyb 4 9 a více chyb 5 Pro hodnocení čtenářských dovedností používáme klasifikační stupeň 1 nebo 2. Při horším výkonu hodnotíme slovně. Známkou 1 hodnotíme plynulé čtení s porozuměním textu přiměřené délky a náročnosti. Klasifikačním stupněm 2 hodnotíme menší nedostatky např. slabikování, pomalejší tempo, chybnou intonaci. Pokud se projevují výraznější nedostatky, klademe důraz na individuální přístup ve vyučování a pravidelnou kontrolu domácí přípravy.

12 Matematika V matematice hodnotíme pětiminutovky, pamětné počítání, u slovních úloh správné znázornění, zápis, řešení a odpověď. U početních příkladů používáme tuto stupnici: 0-1 chyb chyby chyby chyby 4 9 a více chyb 5 V geometrii hodnotíme správnost a přesnost provedení. Vzhledem k náročnosti a abstraktnosti učiva využíváme spíše motivační funkce hodnocení. Prvouka V prvouce prověřujeme znalosti učiva formou ústního zkoušení, skupinové práce nebo písemných samostatných prací, testů a prověrek. U písemného prověřování znalostí používáme bodové hodnocení. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upřednostňujeme ústní zkoušení. Hudební výchova, tělesná výchova, pracovní výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova Hodnocení v těchto vyučovacích předmětech má opět motivační charakter. Hodnotíme především snahu, aktivitu, zaujetí a používáme většinou klasifikačních stupňů 1 nebo 2. Chování Chování hodnotíme průběžně, na konci každého týdne zapisujeme pochvaly, případně pokárání s využitím razítek. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka pomocí obrázků, smajlíků, slovně. Žáci sebehodnotí nejen znalosti a dovednosti, připravenost na vyučování, ale i schopnost spolupráce, chování v kolektivu. Veškeré hodnocení je zaznamenáno v notýsku nebo v sešitech jednotlivých předmětů, rodiče jsou informováni o průběžné klasifikaci na webových stránkách školy. Hodnocení a klasifikace žáků ve 3., 4. a 5. ročníku Český jazyk a literatura Čtení Při čtení a práce s textem učitel zejména hodnotí: - schopnost orientace v textu - úroveň hlasitého čtení - porozumění textu - schopnost reprodukovat text - schopnost vyhledat potřebné informace v textu - recitaci, přednes Součástí hodnocení je i schopnost referovat o literárním díle, kulturním představení.

13 Gramatika Každému zadání písemné práce a testu předchází jejich bodové ohodnocení. Klasifikační stupně odpovídají procentuální úspěšnosti z celkového počtu bodů dle následující tabulky: Počet procent bodů Klasifikační stupeň 100% - 91% 1 90% - 71% 2 70% - 41% 3 40% - 21% 4 20% - 0% 5 Typy prací: diktáty, testy, písemná cvičení, doplňovačky (v závorce uvedena váha známky v průběžné klasifikaci v programu Bakaláři) - diktáty ( 6 8) dle obtížnosti - čtvrtletní testy ( 8 9) - písemná cvičení ( 5 8) dle obtížnosti - doplňovačky ( 4 7) dle obtížnosti Při klasifikování slohových cvičení učitel hodnotí zejména: originalitu práce gramatickou správnost stylistické provedení ústní předvedení slohové práce Hodnocení psaného projevu se týká psaní v sešitech, čitelnosti písma, celkové úpravy textu. Hodnocení v českém jazyce provádíme klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Při závěrečném hodnocení učitel přihlíží nejen k váženému průměru z výše uvedeného hodnocení, ale také k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a k celkové snaze o zvládnutí zadaných úkolů. Matematika Každému zadání čtvrtletní práce a procvičovacích testů předchází jejich bodové ohodnocení. Klasifikační stupně odpovídají procentuální úspěšnosti z celkového počtu bodů dle následující tabulky: Počet procent bodů Klasifikační stupeň 100% - 91% 1 90% - 71% 2 70% - 41% 3 40% - 21% 4 20% - 0% 5 Typy prací: čtvrtletní práce, procvičovací testy, slovní úlohy (v závorce uvedena váha známky v průběžné klasifikaci v programu Bakaláři) - čtvrtletní práce ( 8-9) - procvičovací testy ( 5-8) dle obtížnosti - slovní úlohy ( 4-7) dle obtížnosti

14 Hodnocení klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Při hodnocení geometrie učitel přihlíží k čistotě, správnosti, přesnosti provedení, úpravě a správnému používání rýsovacích pomůcek. Hodnocení v matematice provádíme klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Při závěrečném hodnocení učitel přihlíží nejen k váženému průměru z výše uvedeného hodnocení, ale také k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a k celkové snaze o zvládnutí zadaných úkolů. Vlastivěda, přírodověda Při ústním zkoušení hodnotíme obsah znalostí ( váha známky 7 8 dle obtížnosti). Písemné práce hodnotíme klasifikačním stupněm podle tabulky ( váha známky 7 9 dle obtížnosti): Počet procent bodů Klasifikační stupeň 100% - 91% 1 90% - 71% 2 70% - 41% 3 40% - 21% 4 20% - 0% 5 Hodnotíme klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Při závěrečném hodnocení učitel přihlíží nejen k váženému průměru z výše uvedeného hodnocení, ale také k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a k celkové snaze o zvládnutí zadaných úkolů. Hudební výchova, tělesná výchova, pracovní výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova Výchovy jsou hodnoceny zejména z hlediska snahy, píle a aktivního přístupu, sledujeme originalitu projevu a současně přihlížíme k individuálním schopnostem každého žáka. Hodnotíme klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni dle odborného posudku školského poradenského zařízení. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím předmětu anglický jazyk na 1. stupni A) Písemné práce a testy Každému zadání písemné práce a testu předchází jejich bodové ohodnocení. Klasifikační stupně odpovídají procentuální úspěšnosti z celkového počtu bodů dle následující tabulky:

15 Úspěšnost Klasifikační stupeň 100% - 86% 1 85% - 71% 2 70% - 50% 3 49% - 35% 4 34% - 0% 5 Typy písemných prací a testů (v závorce uvedena váha známky): Test za lekcí v učebnici (9) Test na gramatický jev a jeho formu (7) Test na gramatický jev a jeho užití (8) Test na slovní zásobu za lekcí v učebnici (9) Test na slovní zásobu tematického celku či dílčího okruhu (6) Krátký písemný projev na dané téma připravený (6) Domácí úkol krátký písemný projev (4) Domácí úkol ostatní (2) B) Ústní projev Typy ústních projevů (v závorce uvedena váha známky): Zkoušení slovní zásoby (6) Připravený projev na dané téma (8) Nepřipravený projev na dané téma (4) Připravený rozhovor na dané téma (7) Nepřipravený rozhovor na dané téma (4) Při klasifikování samostatných ústních projevů hodnotí učitel zejména: - připravenost - věcnou správnost - gramatickou přesnost - plynulost a návaznost - schopnost reagovat na doplňující dotazy - dodržení zadání Při klasifikování rozhovorů hodnotí učitel zejména. - připravenost - věcnou správnost - schopnost reagovat na ostatní účastníky rozhovoru - gramatickou přesnost - plynulost a návaznost - dodržení tématu

16 C) Práce s textem Typy prací s textem (v závorce uvedena váha známky): čtení krátkého textu s porozuměním (5) čtení dlouhého textu s porozuměním (7) překlad známého textu (3) překlad neznámého textu (4) čtení s překladem (5) Při klasifikování prací s textem hodnotí učitel zejména: - schopnost orientovat se v textu - schopnost splnit zadání práce - fonetickou správnost (při čtení nahlas) - stylistickou a gramatickou správnost (při překládání) D) Poslech s porozuměním Typy poslechů s porozuměním (v závorce uvedena váha známky): Poslech za účelem získání specifických informací (7) Poslech za účelem zorientování se v textu (4) Poslech jako podklad pro další práci odpovídání na otázky, výběr správných odpovědí atd. (5) Při klasifikování poslechových cvičení hodnotí (a bere v úvahu) učitel zejména: - akustické podmínky - náročnost zadání - schopnost vybrat z textu požadované informace - schopnost reagovat pouze na vybrané úkoly E) Projekty Typy projektů (v závorce uvedena váha známky): - krátkodobý projekt (7) - dlouhodobý projekt (7) Projekty hodnotí učitel dle obecných kritérií uvedených v kapitole o hodnocení. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni 6. a 7. ročník Pravopisná cvičení, diktáty 1 bez chyby, drobné nedostatky (interpunkční znaménka, tečky, háčky, čárky, vynechání hlásky) hrubé chyby, drobné nedostatky (interpunkční znaménka, tečky, háčky, čárky, vynechání hlásky) hrubé chyby, drobné nedostatky (interpunkční znaménka, tečky, háčky, čárky, vynechání hlásky) hrubých chyb, drobné nedostatky (interpunkční znaménka, tečky, háčky,

17 čárky, vynechání hlásky) 5 8 a více chyb Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni dle odborného posudku školského poradenského zařízení. Jazykový rozbor chyba chyby chyb, nebo chyb, nebo a více chyb Dle délky textu a počtu úkolů lze hodnocení přizpůsobit. Kontrolní písemná práce (zadávána po procvičení nového učiva) chyba chyby chyb chyb 5 9 a více chyb Lze snížit obtížnost práce pro slabší žáky nebo zvýšit počet možných chyb na jednotlivé klasifikační stupně. Klasifikace je také přizpůsobena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtvrtletní písemná práce Hodnotí se zvlášť pravopisné cvičení a jazykový rozbor. Kritéria jsou stejná jako při běžných pravopisných cvičení a jazykových rozborech. Ústní zkoušení 1 plynulé vyjadřování, faktická správnost 2 drobné nedostatky při vyjadřování i faktické správnosti 3 nepřesnosti při faktické správnosti 4 větší nedostatky 5 velké nedostatky, neznalost Referáty kritéria hodnocení - výběr tématu, jeho hodnocení - zařazení - informace o autorovi - ústní vyjadřování, plynulost, spisovnost - vhodné použití ukázky - celkový přehled - reakce na otázky 8. a 9. ročník: Pravopisná cvičení, diktáty 1 bez chyby, drobné nedostatky (tečky, háčky, čárky) chyby, drobné nedostatky (tečky, háčky, čárky) chyby, drobné nedostatky (tečky, háčky, čárky) chyb, drobné nedostatky (tečky, háčky, čárky)

18 5 7 a více chyb Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni dle odborného posudku školského poradenského zařízení. V 9. ročníku se hodnotí jako velká chyba špatná interpunkce. V 8. ročníku ve 4. čtvrtletí dle dohody. Jazykový rozbor chyba chyby chyb, nebo chyb, nebo a více chyb Dle délky textu a počtu úkolů lze hodnocení přizpůsobit. Kontrolní písemná práce (zadávána po procvičení nového učiva) chyba chyby chyb chyb 5 8 a více chyb Lze snížit obtížnost práce pro slabší žáky nebo zvýšit počet možných chyb na jednotlivé klasifikační stupně. Klasifikace se také přizpůsobuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtvrtletní písemná práce viz 6. a 7. ročník, text pravopisného cvičení je souvislý a delší Referáty kritéria hodnocení - výběr knihy, její hodnocení - zařazení - informace o autorovi - ústní vyjadřování, plynulost, spisovnost - vhodné použití ukázky - celkový přehled - reakce na otázky Výsledky práce hodnotí učitele klasifikačním stupněm nebo slovně. Do hodnocení podle situace zapojuje učitel i žáky, učí je sebehodnocení. Klasifikační stupeň má různou váhu, se kterou žáky seznámí před zadáním práce. Za nesplněné úkoly, které žák neodevzdá, příp. neodprezentuje, je klasifikován nedostatečnou. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím předmětu anglický jazyk na 2. stupni Písemné práce a testy Každému zadání písemné práce a testu předchází jejich bodové ohodnocení. Klasifikační stupně odpovídají procentuální úspěšnosti z celkového počtu bodů dle následující tabulky: 1 100% - 86 % 2 85% - 71 % 3 70% -50%

19 4 49% - 35% 5 34% - 0% Typy písemných prací a testů (v závorce uvedena váha známky v průběžné klasifikaci v programu Bakaláři): Test za lekcí v učebnici ( 9 ) Test na gramatický jev a jeho formu ( 7 ) Test na gramatický jev a jeho užití ( 8 ) Test na slovní zásobu za lekcí v učebnici ( 9 ) Test na slovní zásobu tematického celku či dílčího okruhu ( 6 ) Krátký písemný projev na dané téma připravený ( 6 ) Domácí úkol krátký písemný projev ( 4 ) Domácí úkol ostatní ( 2 ) Ústní projev Typy ústních projevů (v závorce uvedena váha známky): Zkoušení slovní zásoby ( 6 ) Připravený projev na dané téma ( 8 ) Nepřipravený projev na dané téma ( 4 ) Připravený rozhovor na dané téma ( 7 ) Nepřipravený rozhovor na dané téma ( 4 ) Při klasifikování samostatných ústních projevů hodnotí učitel zejména: - připravenost - věcnou správnost - gramatickou přesnost - plynulost a návaznost - schopnost reagovat na doplňující dotazy - dodržení zadání Při klasifikování rozhovorů hodnotí učitel zejména: - připravenost - věcnou správnost - schopnost reagovat na ostatní účastníky rozhovoru - gramatickou přesnost - plynulost a návaznost - dodržení tématu Práce s textem Typy prací s textem (v závorce uvedena váha známky): čtení krátkého textu s porozuměním ( 5 ) čtení dlouhého textu s porozuměním ( 7 ) překlad známého textu ( 3 ) překlad neznámého textu ( 4 ) čtení s překladem ( 5 ) Při klasifikování prací s textem hodnotí učitel zejména:

20 - schopnost orientovat se v textu - schopnost splnit zadání práce - fonetickou správnost (při čtení nahlas) - stylistickou a gramatickou správnost (při překládání) Poslech s porozuměním Typy poslechů s porozuměním (v závorce uvedena váha známky): Poslech za účelem získání specifických informací ( 7 ) Poslech za účelem zorientování se v textu ( 4 ) Poslech jako podklad pro další práci odpovídání na otázky, výběr správných odpovědí atd. ( 5 ) Při klasifikování poslechových cvičení hodnotí (a bere v úvahu) učitel zejména: - akustické podmínky - náročnost zadání - schopnost vybrat z textu požadované informace - schopnost reagovat pouze na vybrané úkoly Projekty Typy projektů (v závorce uvedena váha známky): - krátkodobý projekt ( 7 ) - dlouhodobý projekt ( 7 ) Projekty hodnotí učitel dle obecných kritérií uvedených v kapitole o hodnocení. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacím předmětu informatika na 1. a 2. stupni V průběhu klasifikačního období je žák hodnocen z různých činností (v závorce uvedena váha známky v průběžné klasifikaci v programu Bakaláři): 1. písemné prověrky nebo testy - zaměřeno na teoretické znalosti a pojmy, kolem minut ( 5-6 ) 2. aktivita, referáty, zájem o předmět - vychází z probíraného učiva ( 1-2) 3. samostatná práce na dané téma s vytyčenými požadavky - žáci demonstrují, jak prakticky zvládli probíranou látku ( 5-9 ) V případě špatného výsledku některé předchozí činnosti je žákovi dovoleno dodatečné přepracování samostatné práce či přezkoušení. Při závěrečném hodnocení žáka vyučující přihlíží nejen k váženému průměru z uvedených činností, ale také k jeho aktivitě v hodinách, kreativitě, celkové úpravě a výpovědní hodnotě jeho samostatné práce a k žákově připravenosti na výuku. Prověrky a testy jsou bodovány. Známka se řídí tabulkou: Počet procent bodů Klasifikační stupeň 100% - 91% 1 90% - 71% 2 70% - 41% 3 40% - 21% 4 20% - 0% 5

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.02 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Platný od 01.09.2012 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je činností, kterou učitel ve

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 195 /2012-2

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 195 /2012-2 Základní škola Šenov u Nového Jičína okres Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Školní 20, 742 42 Šenov u Nového Jičína ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Úvod Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávací práce školy. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem hodnocení

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 23 /2010 Spisový znak

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2012 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( podle 30/2 zákona č. 561/2004 Sb.)

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 330 /2012 Vypracovala: PhDr. Pavla Čučková Schválil: Mgr. Roman Blaha zástupkyně ředitele

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Základní škola Nížkov V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÍŽKOV (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

Základní škola Nížkov V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÍŽKOV (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) 1 Základní škola Nížkov V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÍŽKOV (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2015 Č.j.: 37/12 Obecná ustanovení Na základě

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Samostatná příloha školního řádu platnost od 1.9.2012 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Úvodní ustanovení Tento dokument upravuje pravidla pro hodnocení

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Pravidla hodnocení žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení je chápáno jako proces stálého poznávání a posuzování

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ příloha C školního řádu. část I. Obecné náležitosti uvedené ve školském zákoně a vyhlášce o ZŠ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ příloha C školního řádu. část I. Obecné náležitosti uvedené ve školském zákoně a vyhlášce o ZŠ Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ příloha C školního řádu Č.j.: OŘ-5/2013 Vypracoval dne: 19.8.2013 Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy Platnosti

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno - venkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 113/2012 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno - venkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 113/2012 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod

6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Pravidla pro hodnocení žáků. 1 Úvod 6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků 1 Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více