Školní řád. Omlouvání žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Omlouvání žáků"

Transkript

1 Školní řád Práva žáků Každý žák školy má právo na: 1. Vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 2. Výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti 3. Ochranu před jakoukoli formou diskriminace, ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí, před zasahováním do soukromého života 4. Svobodu projevu, myšlení a náboženství 5. Získávání a rozšiřování informací, pokud neohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 6. Ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj (alkohol, drogy) 7. Být volen do samosprávných orgánů žáků (třídní samospráva, žákovská rada) 8. Informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a poradenskou pomoc školy 9. Využívání všech zařízení a služeb školy, které jsou žákům určeny (školní poradenské pracoviště, studovna, učebny výpočetní techniky, tělocvičny, školní dvůr. atd.) Povinnosti žáků 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Každý žák se chová tak, aby nezpůsobil úraz sobě ani druhému žákovi. Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat příslušnému pedagogickému pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby (spolužáka, jehož byl svědkem) a podle svých možností poskytnout první pomoc. 3. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Hrubé a úmyslné útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu. 4. Chodí do školy včas a řádně upraveni s věcmi, které souvisejí s vyučováním. Nenosí do školy předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by způsobit zranění, a tak ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost jiných osob. Cenné věci žáci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Případné ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 5. Před hodinou si připraví vše, co budou k vyučování potřebovat. Ve výuce je povinností žáka vypnout mobilní telefon a mít ho v aktovce. 6. Zdraví všechny dospělé osoby při příchodu do areálu školy, při vstupu do úředních místností a kabinetů, používají oslovení pane učiteli, paní učitelko. 7. Po zazvonění jsou žáci na svém místě, vstoupí-li vyučující nebo jiná dospělá osoba do třídy, pozdraví povstáním, vyučovací hodina je také ukončena povstáním. 8. Pokud žák zapomněl domácí úkol nebo školní potřeby, řádně se omluví vyučujícímu na začátku hodiny. 9. Žákovská služba plní svěřené úkoly podle pokynů tř. učitele. 10. Při výuce v tělocvičně, dílnách a na pozemku zachovávají žáci pravidla bezpečnosti a specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. 11. Přihlásí-li se žák do nepovinného předmětu, je jeho účast povinná. 12. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. 13. Manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele je přísně zakázána. Je rovněž zakázáno dobíjení mobilních telefonů a jiných vlastních spotřebičů. 14. Je zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů (z mobilních či fotografických přístrojů) dospělých osob a spolužáků ve škole. 15. Je přísně zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy i na akcích pořádaných školou (lyžařské kurzy, exkurze, výlety). V případě porušení těchto zákazů bude vyvozeno podle sankčního řádu školy kázeňské opatření. Omlouvání žáků 1. Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, po návratu žáka do školy písemně nejdéle do týdne na omluvném listu v žákovské knížce doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tudíž nepřípustné. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. 1

2 2. V případě předem známé absence zákonný zástupce písemně oznámí datum a hodinu, kdy má žák odejít ze školy. 3. V případě odchodu žáka ze školy v průběhu vyučování, žák opouští školu pouze v doprovodu zákonných zástupců popř. jimi pověřené osoby 4. Školní úrazy řeší škola neodkladně, nevolnost žáka řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci. 5. V případě, že zákonní zástupci budou vyžadovat po škole, aby žákovi podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, předloží řediteli školy ke schválení žádost 6. Volno na 1 vyučovací hodinu uděluje příslušný vyučující, na 1 den až 1 týden třídní (zastupující) učitel, delší volno uděluje ředitelka školy. Pro uvolnění delší 2 dnů rodiče podávají škole písemnou žádost. 7. Neomluvenou nepřítomnost do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel formou pohovoru se zákonným zástupcem žáka a provede o něm zápis. Nad 10 neomluvených hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi za přítomnosti zákonného zástupce. V případě neomluvené nepřítomnosti nad 25 hodin ředitelka školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně - právní ochrany dětí. 8. Formuláře pro rodiče jsou k dispozici na webových stránkách školy (www.zsbrat.cz) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 1. Žák šetří školní zařízení. Udržuje své školní potřeby v pořádku, knihy a sešity opatří obaly, do zapůjčených učebnic není dovoleno psát perem a kreslit. 2. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob nebo institucí hradí rodiče žáka, který poškození způsobil. 3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Nedoporučuje se nosit větší obnosy peněz a cenné předměty, které žák nepotřebuje k výuce. 4. Mobil nepatří ke školním pomůckám, proto za jeho ztrátu či zničení škola neodpovídá. Ztrátu mobilu musejí rodiče hlásit na policii. Vnitřní režim školy 1. Škola je otevřena od 6.00 do 7.00 pro žáky přihlášené do školní družiny. V 7.25 h se otevírá školní budova k zahájení pravidelného provozu. Před vstupem do budovy si žáci řádně očistí obuv, přezují se a odloží svrchní oděv v šatně. Používají pouze povolený typ přezůvek. Odcházejí bočními schodišti do své třídy. Žáci se řídí provozním řádem školních šaten a pokyny dozoru. K otevření hlavního vchodu slouží žákům elektronický čip. Žáci používají elektronický čip při každém příchodu a odchodu z budovy. 2. Zahájení vyučování: Na 1. vyučovací hodinu zvoní v 7.40 hodin - žáci se připraví na vyučování, zvoněním v 7.45 hod začíná vyučování. Zvonění: 1. hodina 7:45 8:30 2. hodina 8:40 9:25 3. hodina 9:45 10:30 4. hodina 10:40 11:25 5. hodina 11:35 12:20 6. hodina 12:30 13:15 odpolední vyučování: 13:50 14:35 14:40 15:25 3. Nástupy do odborných učeben se konají organizovaně před zahájením výuky pod dozorem vyučujícího. Do odborných učeben vstupují žáci jen v doprovodu vyučujícího a mají vhodný pracovní nebo cvičební úbor. Třídní knihu odnáší určený žák. 4. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Za příznivého počasí mohou trávit hlavní přestávku na školním dvoře. Na 3. vyučovací hodinu zvoní v 9.40 h - žáci se odcházejí připravit na vyučování, v 9.45 h začíná 3. vyuč. hodina. 5. Není dovoleno vyklánět se z oken, přes zábradlí, vystupovat na radiátory apod. 6. Odchod ze školy po skončení vyučování: Žák zanechá své místo v pořádku, židli dá na lavici. Žáci odejdou do šaten bočními schodišti. 7. Nástup na oběd probíhá podle stanoveného rozvrhu vydávání. Vyučující na 1. stupni doprovází žáky do jídelny. 8. Polední přestávku před odpoledním vyučováním tráví žáci v budově školy. Pokud žák opustí budovu školy, škola neodpovídá za chování a bezpečnost žáků. 9. Při přesunu žáků do kina, divadla, na koncert, exkurze se řídí pokyny vyučujícího a bez jeho svolení se nesmějí vzdálit. 2

3 10. Při zahájení nebo ukončení výuky mimo školní budovu (sportovní hala apod.) se žáci shromažďují na předem určeném místě 15 minut před zahájením. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce je oznámeno prokazatelně minimálně 2 dny předem zákonným zástupcům. 11. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru učitele, ani na školním pozemku a hřišti Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva 1. Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 2. Být volen do samosprávných orgánů školy 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ve vzdělávání svého dítěte 4. Na informace a poradenskou pomoc školy činnost školního poradenského pracoviště: preventivní programy ve třídách zaměřené na zlepšení klimatu, prevence sociálně patologických jevů Povinnosti 1. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. 2. Informovat školu o změně zdravotního stavu svého dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 3. Dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 4. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích 5. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 3

4 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v základní škole Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve škole má výkon dohledu nad činností žáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad žáky školy stanoví pro jednotlivé typy škol obecně závazné právní předpisy. Cílem směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve škole. Předmět a rozsah úpravy Čl. 1 (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole. Předcházení rizikům Čl. 2 (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. 1 K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. 2 Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. (2) Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp. (3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 3 Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 4 (4) Ředitelka školy vydá školní řád. 5 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Povinnosti žáků Čl. 3 1 ) 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon). 2 ) 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 3 ) Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 4 ) 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 5 ) 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 4

5 Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 6 b) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zdravotní předpoklady Čl. 4 (1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti. (2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost, 7 kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu 8 o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2. (4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Uvolňování žáků z vyučování Čl. 5 (1) Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád. (2) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. První pomoc a ošetření Čl. 6 (1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci 9 a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. 10 Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky. (2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. (3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. 6 ) 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 8 ) 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 103 odst. 1 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce). 10. ) 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (zákon o bezpečnosti). 5

6 (4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis. 11 Poučení žáků Čl. 7 (1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 12 a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, 13 nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. (2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny. (3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení. Dohled nad žáky Čl. 8 (1) Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled. 14 Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy. 15 Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitelka školy pověří dohledem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dohledů nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dohled koná. (2) Pedagogický pracovník koná dohled nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní družiny apod. Při zajišťování dohledu nad žáky se postupuje podle rozvrhu dohledů. Jestliže ředitelka školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dohled. Dohled ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování. (3) Zajištění dohledu nad žáky strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitelky tohoto zařízení školního stravování. (4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem 11 ) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. 12 ) Přiměřeně se užije 349 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce). 13 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: / ) 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 15 ) 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6

7 stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně dva dny před konáním akce zákonným zástupcům žáků. (5) Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dohled konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dohledu a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dohledem podepíše. (6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dohled i mimo školu, např. při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou. (7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu. (8) Kromě ustanovení uvedených v této směrnici, jež mohou souviset s výkonem dohledu, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dohledu. 16 Zvláštní pravidla při některých činnostech Čl. 9 (1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii. (2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů. (3) Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitelka ve školním řádu. (4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. Tělesná výchova Čl. 10 Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dohled zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních 16) Například vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 odvětví, která nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitelky školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu. Výuka plavání Čl. 11 (1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním předpisem. 17 Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení. (2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody. (3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí. (4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků. (5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho žácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší. Lyžařský výcvik Čl. 12 (1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitelka školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelkou školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců. (2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu. (3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik. (4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.) (5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb. (6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. 17 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 8

9 Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem. 18 (7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis. 19 (8) Třetí den lyžařského kurzu se z hlediska zdravotního zařazuje odpočinkový půlden 20 s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku. (9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 o C apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají. (10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem. (11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení. (12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy. (13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků. Koupání Čl. 13 Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 21 Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním předpisem. 22 Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků. Bruslení Čl. 14 (1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti. (2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu). Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách Čl ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb. 19 ) 11 zákona č. 258/2000 Sb. 20 ) 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb. 21 ) 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 22 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb. 9

10 (1) Vysílající škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 23 (2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků. (3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. Zahraniční výjezdy Čl. 16 Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se použije ustanovení čl. 13. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. 24 Úrazy žáků Čl. 17 (1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. (2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu. Evidence úrazů žáků Čl. 18 Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. 25 Čl. 19 Odpovědnost za škodu při úrazech žáků Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 26 žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka. Sledování úrazovosti žáků Čl ) Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 24 ) 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 25 ) V podrobnostech vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. 26 ) 365 a násl., 392 a 393 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 391 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník). 10

11 Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě. Kontrolní činnost Čl. 21 (1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik. (2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky. (3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně jednou ročně 27 zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných žáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti. Čl. 22 Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká školní inspekce 28, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů. Čl. 23 Závěrečné ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti dne ředitelka školy 27 ) 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce). 28 (školský zákon). ) 174 zákona č. 561/2004 Sb., 11

12 Sankční řád školy Je-li žák přistižen při držení či kouření tabáku v objektu školy nebo při akci pořádané školou, bude potrestán důtkou ředitelky školy. Je-li žák přistižen opakovaně při držení či kouření tabáku, bude potrestán sníženou známkou z chování. Je-li žáku prokázáno agresivní chování či šikanování spolužáka, bude potrestán důtkou třídního učitele, důtkou ředitelky školy, sníženým stupněm z chování nebo převedením do jiné třídy podle závažnosti činu. V případě, že žák nabídne, prodá nebo jinak opatří jinému žáku návykovou látku v objektu školy, bude potrestán ředitelskou důtkou nebo sníženým stupněm z chování podle závažnosti případu. Při držení či požití alkoholu v objektu školy nebo při akcích pořádaných školou, bude žák potrestán důtkou ředitelky školy nebo sníženým stupněm z chování podle závažnosti. 12

13 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Obecné zásady a způsob získávání podkladů pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, ) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. Na 1. stupni vyučující využívají portfolia, tj. průběžného shromažďování ukázek toho, co má žák zvládnout, resp. doklady o rozdílu na začátku a po dokončení učení většího celku. Žáci jsou bráni jako spolutvůrci svého portfolia, tj. spolupracují, které ukázky budou do něj zařazeny. Portfolia jsou nepostradatelnou součástí rozhovorů s rodiči o vzdělávání dětí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Souhrnné písemné práce v rozsahu 20 minut a delší zapisují vyučující s patřičným předstihem do Přehledu písemných prací, který je pro každou třídu založen v její třídní knize. Na 1 den je možno naplánovat jen 1 souhrnnou práci. Kontrolní práce v rozsahu 5 10 minut se do přehledu písemných prací nezaznamenávají. Za koordinaci písemných prací je ve své třídě zodpovědný třídní učitel. Předepsané písemné práce: jazyk český 6 kontrolních diktátů, 4 mluvnické prověrky, 4 kontrolní slohové práce matematika 4 čtvrtletní písemné práce Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky současně se sdělováním známek žákům. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultacích zákonných zástupců a žáků s učiteli, na které jsou zákonní zástupci písemně zváni. Zákonným zástupcům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden; žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. Hodnocení chování Škola hodnotí a klasifikuje žáky školy za jejich chování ve škole a na akcích pořádaných školou, ale ve vážných případech lze přihlédnout i k chování žáka mimo školu, jedná-li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní. 13

14 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období). Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a utváření pracovních podmínek pro vyučování a výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Dopouští se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu. Zpravidla se i přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků a narušuje činnost třídy, školy. Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce města může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky oznámí řediteli školy. Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit důtku. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Hodnocení a klasifikace prospěchu Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný. Stupeň 1 (výborný) Žák dosáhl požadované úrovně klíčových kompetencí v plném rozsahu se zanedbatelnými nedostatky. Pracuje zcela samostatně. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák dosáhl požadované úrovně klíčových kompetencí v plném rozsahu s drobnými nedostatky. Pracuje samostatně, někdy s menší dopomocí. 14

15 Stupeň 3 (dobrý) Žák dosáhl požadované úrovně klíčových kompetencí v plném rozsahu s většími nedostatky. Pracuje samostatně po větší dopomoci. Stupeň 4 (dostatečný) Žák dosáhl základního minima požadované úrovně klíčových kompetencí s vážnými nedostatky. Pracuje se soustavnou dopomocí. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák nedosáhl ani základního minima požadované úrovně klíčových kompetencí. Není schopen pracovat ani se soustavnou dopomocí. Zásady pro používání slovního hodnocení Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci 1. pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Při slovním hodnocení žáka se uvádí: ovládnutí učiva předepsaného osnovami ovládá bezpečně ovládá v podstatě ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá úroveň myšlení pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti uvažuje celkem samostatně menší samostatnost myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky úroveň vyjadřování výstižné, poměrně přesné celkem výstižné ne dost přesné vyjadřuje se s potížemi nesprávné i na návodné otázky úroveň aplikace vědomostí spolehlivě a uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele přístup žáka ke vzdělávání aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 15

16 učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje větších podnětů malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné Tyto formulace lze v případě potřeby převést na odpovídající stupeň klasifikace známkou. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Sebehodnocení žáků se provádí čtvrtletně. Žáci ročníku si v evaluačním listu Vlastní hodnocení, který je součástí žákovské knížky, každé čtvrtletí zaznamenávají své vlastní hodnocení chování a zvládnutí učiva pomocí těchto symbolů: U umím, látku jsem zvládl Č částečně umím, občas dělám chyby P umím s pomocí N neumím U žáků 1. tříd lze použít symboly: umím výborně umím, ale potřebuji ještě procvičovat zatím neumím Je v zájmu učitele, aby se seznámil, případně si zaznamenal hodnocení žáka. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Celkový prospěch žáka je hodnocen těmito stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) Žák je hodnocen stupněm prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen při celkové klasifikaci nebo slovním hodnocení po převodu do klasifikace stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré prospěl(a), není-li v v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen při celkové klasifikaci nebo slovním hodnocení po převodu do klasifikace stupněm 5(nedostatečný) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen při celkové klasifikaci nebo slovním hodnocení po převodu do klasifikace stupněm 5(nedostatečný) pokud žáka nelze hodnotit na konci 2. pololetí, a to i v případě, že žáka nelze hodnotit pro závažné objektivní příčiny nehodnocen(a) není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech může být žákovi 1. ročníku, který sice není postižen některou konkrétní diagnostikovanou poruchou, ale jeho celkový a mentální vývoj neodpovídá věku a jeho postup do vyššího ročníku by vedl k prohloubení jeho zaostávání či poruchám vývoje, je umožněno po vyjádření 16

17 pedagogicko psychologické poradny a po projednání se zákonnými zástupci žáka opakování ročníku. V tomto případě je žák hodnocen stupněm neprospěl s poznámkou ze zdravotních důvodů Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku Do vyššího ročníku postupuje žák, který prospěl, tj. žák, který při celkové klasifikaci na konci 2. pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň prospěl s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Žák, který neprospěl v období, kdy plní povinnou školní docházku, opakuje ročník pokud neprospěl i po opravných zkouškách. Ročník opakuje také žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě výsledků komisionálního přezkoušení, vyjádření lékaře a pedagogickopsychologické poradny. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Žák může být do vyššího ročníku přeřazen se souhlasem zákonného zástupce žáka. Opravné zkoušky, komisionální přezkoušení Opravné zkoušky Žákům devátých ročníků a žákům, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci II. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky. Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se stupněm 5 (nedostatečný). Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: při přezkoušení žáka, má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace při zkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na konci I. nebo II. pololetí při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území ČR při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy při opravných zkouškách Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zákonný zástupce požádat o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu může účastnit školní inspektor. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, který je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět a zkoušející, který žáka danému předmětu vyučuje. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise zkouší žáka neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti; není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo krajský úřad stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka; další přezkoušení žáka je nepřípustné. Při komisionálním přezkoušení v případě pochybnosti o správnosti klasifikace není dotčeno právo žáka v případě hodnocení stupněm 5(nedostatečný) konat opravnou zkoušku. 17

18 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. U žáka v ročníku může být širší slovní hodnocení použito při hodnocení prospěchu ve všech vyučovacích předmětech U žáka ve 4. a 5. ročníku může být širší slovní hodnocení použito ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření. O použití širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel na základě návrhu učitele a souhlasu zákonného zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován na vysvědčení klasifikačními stupni. U žáka ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka, a to ve vyučovacích předmětech, k nimž se tato porucha vztahuje. Při tomto hodnocení může být v některých předmětech užito hodnocení klasifikačními stupni a v některých předmětech širší slovní hodnocení. I když se v některých předmětech použije širší slovní hodnocení, chování žáka se vždy hodnotí klasifikačním stupněm. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Ve vyšších ročnících základní školy učitel při klasifikaci stále přihlíží k druhu a stupni nápravy poruchy, pokud má vliv na úroveň práce v jednotlivých předmětech. Místo kontrolních prací a diktátů, na jejichž výsledky má porucha vliv, volí individuální formy zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků. Vysvědčení na ZŠ Vyplňování vysvědčení na ZŠ se řídí podle aktualizovaných pokynů vydávaných MŠMT ČR Uvolnění z výuky, nehodnocení Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn, rubrika se neproškrtává, ale vyplní se uvolněn(a) Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, vyplní se nehodnocen(a). Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou v katalogovém listu. Pokud žák koná v souladu s 53 školského zákona opravné zkoušky, vydá mu škola na konci 2. pololetí vysvědčení. Po vykonání opravných zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení, a to i v případě, že se hodnocení z předmětů, ve kterých žák konal opravné zkoušky, nezměnilo. V třídním výkazu v rubrice Přehled o celkovém prospěchu žáků (str. 6) se údaje doplní k Dodatek č. 1 Provozní řád školních šaten 1. Provoz v šatnách začíná s otevřením školy a končí po ukončení vyučování. 2. Žáci do šaten vstupují ukázněně, v řádně očištěné obuvi. 3. Žáci se řídí pokyny dozírající osoby, zdržují se v šatnách po dobu nezbytně nutnou 4. Není dovolena jakákoliv manipulace se skříňkou jiného žáka. 5. Lepení fotografií, obrázků, textu nebo jakéhokoliv popisování a označování skříněk je zakázáno 6. Skříňky jsou určeny k uložení obuvi a svrchního oděvu, popř. sportovního oděvu, nikoliv k přechovávání potravin a věcí nesouvisejících s výukou. 7. Zámek na skříňku opatřený třemi klíči si obstarává žák. Dva klíče si ponechá, jeden klíč označený číslem skříňky odevzdá třídnímu učiteli, ten ho předá školníkovi. V pavilonu 1. stupně si náhradní klíče ponechává třídní učitel. Při ztrátě obou náhradních klíčů si pořídí nový zámek, popř. nové klíče. V tomto případě má možnost si odložit obuv a svrchní oděv do šatny k tomu určené. 8. Pokud žák zapomene klíč, požádá neprodleně školníka (třídního učitele) o zapůjčení náhradního klíče, který vrátí při odchodu ze školy, nebo nejpozději druhý den při příchodu do školy. 18

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání ţáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností ţáků

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 04/2007-2008- směrnice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a žáků na ZŠ Palackého 1531, Moravská Třebová Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění

Více

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny:

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny: Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ Č.j.: Spisový znak: Změny: Účinnost od: Skartační znak: Obsah Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Čl. 2 Předcházení rizikům Čl. 3 Povinnosti ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne 15. 11. 2005 Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 1 Ředitelka školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady, podle 30, odst. 1.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Základní škola a Mateřská škola Višňová ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Višňová Č. j.: ZS/0062/2014 Vydává: Mgr. Bc. Hana Matysová, ředitelka školy Podpis: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz.

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz Školní řád OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. REŽIM ŠKOLY C. PRÁVA

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace (platný od 1. září 2009)

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1 ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 I. PREAMBULE (platný od 1.9. 2014) Všichni žáci, kteří plní povinnou školní

Více

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Š K O L N Í Ř Á D Vydaný na základě ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Účinnost: od 1.9.2009 Skartační znak: A5 Počet stran: 25 Schváleno pedagogickou radou dne: 1.9.2009 Schváleno radou školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a

Školní řád mateřské školy Praskačka a Škola. Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od:1.9.2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice I.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více