Historie trestu smrti a jeho současná podoba ve světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie trestu smrti a jeho současná podoba ve světě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Historie trestu smrti a jeho současná podoba ve světě Bakalářská práce Autor: Nikola Davidová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Jiří Řehák Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ústí nad Labem dne Nikola Davidová

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu své bakalářské práce panu Mgr. Jiřímu Řehákovi za odborné vedení, trpělivost a pomoc při zpracování této bakalářské práce. Dále bych pak chtěla poděkovat tiskové mluvčí Amnesty International Martině Pařízkové za poskytnutí cenných informací.

4 Anotace: Tato práce se detailně zabývá trestem smrti, historickým vývojem a současným stavem. První kapitola tuto problematiku upravuje obecně. Nalezneme zde vysvětlení toho, co to je trest, historický vývoj, dále pak vnitrostátní a mezinárodní úpravu lidských práv. V druhé kapitole se zaměříme na současnou situaci trestu smrti ve světě. Stěţejní částí poslední kapitoly, která je věnována porovnání přístupu jednotlivých kultur k trestu smrti, je kvalitativní výzkum. Annotation: This work deals with the death penalty in detail the historical development and current state. The first chapter of this issue provides generally. Here we find an explanation of what it is punishment, historical development, as well as national and international human rights law. In the second chapter will focus on the current situation of the death penalty worldwide. The main part of the last chapter, which is devoted to comparing different cultures approach to the death penalty, is a qualitative research. Klíčová slova: Trest smrti, nejvyšší trest, pachatel, poprava, islámské právo, anglo-americké právo, lidská práva. Key words: The death penalty, the maximum penalty the offender, execution, Islamic law, Anglo- American law, human right.

5 OBSAH ÚVOD HISTORIE TRESTU SMRTI... 8 TREST SMRTI OBECNĚ... 8 Lidská práva a trest smrti Mezinárodní konvence Evropská konvence Americká konvence Vnitrostátní konvence Historie trestu smrti v českých zemích Trest smrti v době stavovského státu Trest smrti v době feudálního absolutismu Trest smrti v dobách kapitalismu Trest smrti a Československá republika Protektorát Čechy a Morava Trest smrti v letech Trest smrti v dobách komunistického režimu Trest smrti po roce HISTORIE TRESTU SMRTI V ODLIŠNÝCH KULTURÁCH Techniky poprav SOUČASNÁ PODOBA TRESTU SMRTI VE SVĚTĚ EVROPA Bělorusko NEEVROPSKÉ KULTURY Islámské kultury Saudská Arábie Írán Čína USA PŘÍSTUP JEDNOTLIVÝCH KULTUR K TRESTU SMRTI Kvalitativní výzkum Interpretace zjištěných informací ZÁVĚR Seznam použité literatury ~ 5 ~

6 ÚVOD Tato bakalářská práce pojednává o problematice trestu smrti. Jde o téma, které je velmi často důvodem k dlouhým diskuzím, které mnohdy nikam nevedou. Trest smrti je institut, který je starý stejně jako společnost sama. Praktikoval se v minulosti a i dnes se stále těší velké oblibě a i přes současný trend, kdy se od trestu smrti pomalu ustupuje, se bude praktikovat nadále. Cílem této bakalářské práce je analýza trestu smrti, jeho historického vývoje a stavu, a porovnání jednotlivých kultur z hlediska přístupu k trestu smrti. Cílem mé praktické části je porovnat přístup jednotlivých kultur k trestu smrti. Na základě tohoto byl proveden kvalitativní výzkum, kdy byli osloveni tři odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají ať uţ z pohledu lidsko-právních vztahů či hlediska právního. V této práci, která je rozdělená do tří kapitol, Vás seznámím v první kapitole s vymezením toho, co je trest smrti obecně, dále pak s lidskými právy v souvislosti s trestem smrti na mezinárodní úrovni. A v poslední části této kapitoly si přiblíţíme historii trestu smrti ve světě a u nás. S tím, ţe se budeme věnovat zejména historickému vývoji v českých zemích. Další kapitola mapuje současnou situaci trestu smrti ve světě. Zaměřím se na evropské a neevropské kultury. Zde blíţe představím země, ve kterých se praktikuje trest smrti dodnes. V poslední kapitole se věnuji přístupu jednotlivých kultur k trestu smrti. Jak jiţ bylo uvedeno, v rámci této poslední části, byl proveden kvalitativní výzkum. Odborníkům z dané sféry byly poloţeny tři okruhy standardizovaných otázek, které se zeširoka věnují dané problematice. Cílem tohoto výzkumu je zjistit nové skutečnosti, na základě kterých je pak provedena komparace a následné vyhodnocení. Metodika této bakalářské práce je analýza vývoje trestu smrti z historického pohledu nejen ve světě, ale i u nás. V podstatě první a druhá kapitola je vypracována na základě analýzy. V poslední kapitole je jako metodika práce zvolena komparace, kdy dojde ke srovnávání přístupu jednotlivých kultur k dané problematice ze všech moţných aspektů. Pro svoji závěrečnou práci jsem si vybrala tuto problematiku, jelikoţ nepřímo souvisí s mým zaměstnáním. Jiţ šestým rokem pracuji u Policie České republiky a jako policistka se mnohokrát ocitnu v situacích, do kterých se běţný občan za normálních okolností nedostane. Ve většině případů jsem s kolegy na místě činu první a provádím prvotní úkony. Mnohokrát jde o situace, které jsou velmi emocionálně vypjaté, stresující a pro obvykle smýšlejícího člověka nepochopitelné. Mohlo by se zdát, ţe toto aţ tak úplně nesouvisí s danou problematikou. Dovolím si však nesouhlasit. Mnohdy závisí objasnění pachatele na prvotních ~ 6 ~

7 úkonech, jaké policista provede na místě činu. Je tedy nezbytné, aby tyto úkony byly provedeny bezchybně a došlo k zaznamenání všech informací, spojených s daným činem. Nejsou-li tyto úkony provedeny správně, nedojde k zadrţení pachatele a k následnému potrestání. Jak je jiţ známo z Dostojevského románu, zločin a trest jsou úzce spjaty. Kaţdý trestný čin by měl být potrestán. Jaký trest bude zločinci uloţen, závisí na více faktorech. Jsou státy, kde za sebemenší delikt můţe být pachatel odsouzen k trestu smrti. Poté jsou tu státy, kde za stejný čin je pachatel odsouzen k podmíněnému trestu. V některých kulturách je trest smrti udělen za zvlášť závaţné trestné činy, jako například vraţda. Kdeţto v Evropě, například v České republice lze za vraţdu uloţit jako nejvyšší trest doţivotí. Jednomu pachateli je odejmut ţivot a druhému pachateli doţivotní svoboda. Otázkou je, co má více odstrašující charakter, co je ekonomičtější, co má spíše preventivní účinek. Těmto otázkám bych se ve své práci také ráda věnovala. Současný prezident České republiky Miloš Zeman zastává názor, ţe trest smrti je feudální přeţitek, stejně tak jako udělování milostí. Musím uznat, ţe s tímto názorem souhlasím. Osobně si myslím, ţe jestliţe člověk vyrůstá v prostředí, kde je obvyklé páchat trestnou činnost pro získání denní obţivy, těţko z takového člověka bude právník hájící lidská práva. Platí zde bezpochyby determinismus sociálním prostředím. Proto si myslím, ţe ustanoví-li stát ve svém právním řádu trest smrti, některé jedince to beztak neodradí od páchání trestné činnosti. Vţdycky je totiţ důleţité odstranit příčinu a prvotní impuls, který člověka vede k takovému jednání. ~ 7 ~

8 1. HISTORIE TRESTU SMRTI TREST SMRTI OBECNĚ Chceme-li dnes k problematice trestu smrti zjistit nějaké informace, většinou otevřeme internetový prohlíţeč a po zadání dané problematiky do příslušné kolonky, se nám objeví mnoho informací. Jedna z informací, kterou se dozvíte je, ţe trest smrti je starý jako společnost sama a je tu prakticky odjakţiva. Avšak ve většině dokumentů nenajdete jeden důleţitý fakt, který za zmínku stojí. Trest smrti tj. Absolutní trest je největší zásah do svobod člověka. Velmi důleţité a podstatné je, ujasnit si, co vlastně je trest smrti. Dle jedné respektované definice můţeme říci, ţe trest smrti je státem aprobované usmrcení člověka jako trest za jeho delikt 1. Následkem samotného výkonu trestu smrti není jenom zbavení ţivota jedince, který se dopustil závaţného porušení společenských zákonných norem, ale zahrnuje v sobě i několik dalších aspektů. Jeden z aspektů je, ţe jiţ dále nebude docházet ze strany pachatele k recidivě. Dále pak je odplata a odstrašující efekt. Zajímavé je, ţe všechny kontinenty na trest smrti pohlíţejí odlišně. Např. tradiční Evropa trest smrti vnímala především jako odstrašující institut, kdeţto USA k trestu smrti přistupuje jako ke splacení dluhu společnosti jedincem. Ovšem stejně jako kaţdá mince má rub i líc, tak i trest smrti má své klady a zápory, respektive pozitiva a negativa. Toto téma dodnes vyvolává řadu emocí, vedou se často diskuze, které leckdy nikam nevedou. Zastánci trestu smrti tzv. retencionisté pouţívají velice přesvědčující argumenty, to ovšem lze říct i o straně druhé. Odpůrci často uvádějí jako první argument proti trestu smrti, právo na ţivot. Právo na ţivot nám v našem případě zaručuje ústavní zákon Listina základních práv a svobod. Jde o právo nejvyšší a nikdo nemá to právo zasahovat nám do našich základních práv. Jako další faktor nepodporující tento institut je bezesporu justiční omyl. Trest smrti je nezvratný. Ve většině zemí, kde dnes trest smrti aplikují, jsou zločinci odsouzeni v soudním řízení, které nemá základní standardy mezinárodního soudnictví. Soudy jsou v těchto případech jednostranné a obţalovaný nemá často nárok na právní ochranu. Uţ samotný fakt, ţe od počátku soudního řízení je na obţalovaného pohlíţeno jako na zločince, je v rozporu se zákony. Dokud se neprokáţe vina, mělo by se na obţalovaného pohlíţet jako na nevinného. I kdyţ pak tu jsou státy s dokonalým 1 Trest smrti. Iuridictum [online] [cit ]. Dostupné z: ~ 8 ~

9 právním systémem a velmi propracovaným soudním řízením, nelze mít nikdy jistotu, ţe nedojde k omylu. Přece jen o vině člověka často rozhoduje lidský faktor, ať uţ se jedná o svědectví či chybně provedené úkony související s daným trestným činem. V minulosti byly často odsouzeny osoby, které se daného činu nedopustily, toto se prokázalo aţ po čase s příchodem modernější techniky jako např. DNA. S tímto důvodem je úzce spojen argument, ţe můţe dojít ke zneuţití. V některých rozvojových zemích lze díky vlivu a finančním prostředkům ovlivnit soudní líčeni. Díky tomuto institutu se lze někde ilegálně zbavit politických oponentů. Často trest smrti slouţí jako prostředek k zastrašení různých politických odpůrců. V podstatě je dnes známo, ţe existují tzv. objednávkové tresty smrti. Mluvíme-li o důvodech proti trestu smrti, určitě je důleţité zmínit skutečnost, ţe dochází mnohdy k diskriminaci ať uţ etnických či náboţenských minorit. Ve velké nevýhodě bývají v tomto případě také nemajetní lidé. Dnes je jiţ známo, ţe v USA v 60. aţ 80. letech bylo popraveno více Afroameričanů neţ pachatelů bílé pleti. Ku-Klux-Klan prováděl doslova hony na osoby s tmavou pletí. V současnosti jsou k dispozici statistiky, ze kterých zcela jasně plyne, ţe trest smrti se v USA aplikoval několik desítek let častěji na Afroameričanech neţ osobách bílé pleti. Odpůrci trestu smrti dále zmiňují, ţe se jedná o pouhý akt msty. Jak jiţ bylo řečeno, důvody obou táborů jsou velmi silné. Zastánci trestu smrti tvrdí, ţe trest smrti slouţí především jako odstrašující prostředek. Řada odborníku tuto oblast mnoho let studuje a z výzkumů je patrné, ţe je v podstatě jedno, je-li osoba odsouzena k trestu smrti či doţivotnímu vězení. Kliničtí psychologové naopak uvádějí, ţe trest smrti můţe být pro někoho výzva, díky které spáchá závaţný zločin, jelikoţ on sám chce být usmrcen. Zastánci také tvrdí, ţe trest smrti představuje jakousi formu prevence. Kdyţ se nad tím ovšem člověk zamyslí, zjistí, ţe doţivotní vězení je téţ jistá forma prevence. Stejně tak další argument hovořící o zabránění recidivě. V případě, ţe je pachatel usmrcen, nedojde dále k páchání trestné činnosti. Tím, ţe je pachatel uvězněn na doţivotí, téţ dojde k zabránění recidivě. Poslední spor je veden ohledně nákladnosti. Je trest smrti ekonomičtější? Jde o spor materiální povahy, který poukazuje na poznatek, ţe samotná poprava je levnější neţ věznění odsouzeného doţivotně. Ve státech, kde je trest smrti zpravidla vykonán ihned, nedochází k dlouhému věznění, je opravdu úspornější nejvyšší trest. Ovšem ve státech např. USA, kde k popravě můţe dojít aţ po mnoho letech, jiţ tento argument není tak zřejmý. V poslední době se i samotná poprava stala v některých zemích drahou záleţitostí. V USA do smrtící injekce, do její první sloţky, patřil Thiopentanol sodný. Vzhledem k jeho nákladnosti, kdy samotná injekce se stala díky této látce nákladnější neţ doţivotní pobyt vězně, došlo k záměně za Pentobarbital sodný, který je levnější variantou anestetik. Pentobarbital do USA ~ 9 ~

10 dováţí dánská firma, která je však proti trestu smrti a nesouhlasí s pouţitím této látky na odsouzených k trestu smrti. Proto v posledních letech omezila dodávání této látky a do některých států, jako např. Oklahoma, odmítá jiţ nadále dováţet toto anestetikum. Také poprava provedená v plynové komoře je velmi nákladná. Údrţba speciální budovy, která je podmínkou pro tento způsob popravy, je velice drahá. LIDSKÁ PRÁVA A TREST SMRTI Legislativa neboli zákonodárství je s trestem smrti úzce spojena. Jedno z nejzásadnějších práv člověka je právo na ţivot. Pod tímto právem si lze přestavit mnoho. Je to právo chráněné a legislativní úpravu nalezneme nejen vnitrostátní, ale i mezinárodní úrovni. Je nutné konstatovat, ţe právo na ţivot je závazkem státu, tedy toto právo mají občané vůči (svému) státu, nikoliv vůči dalším osobám. Ostatním lidem tedy nezakazuje zabíjet mezinárodní smlouva, ale vnitrostátními předpisy dotyčného státu 2. Vztah práva na ţivot a trestu smrti je otázkou diskutovanou mezinárodním společenstvím v průběhu celé druhé poloviny 20. století a názory států se diametrálně liší. Zatímco mnohé, typicky evropské státy vnímají právo na ţivot jako téměř nedotknutelné, pro jiné se jedná o právo, které můţe být prolomeno i prostřednictvím trestu smrti. 3 Mezinárodní konvence Trest smrti se v současnosti pouţívá v 55 státech. Za posledních 30 let došlo k rapidnímu úpadku ve vyuţívání tohoto institutu. Všechny státy, které trest smrti pouţívají, se musí řídit nejen svojí právní úpravou, ale i nadnárodní legislativou. V roce 1966 byl na radě OSN v USA, ve státě New York, uzavřen Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. 2 ŢÍDEK Dominik, Lidská práva spojené národy Model OSN XV. ročník (2009/2010) [online] [cit ]. 3 ŢÍDEK Dominik, Lidská práva spojené národy Model OSN XV. ročník (2009/2010) [online] [cit ]. ~ 10 ~

11 Mezinárodní pakt o lidských a politických právech Hlavním cílem této smlouvy je závazek státu ke svým občanům. To je v první řadě respektování základních práv a svobod občanů. Pouze několik států se rozhodlo nepodepsat smlouvu, nebo jí podepsat, ale neratifikovat, takţe neschválit její realizaci. Byla to mimo jiné Čína. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je rozdělen do čtyř částí. V první části se jedná o sebeurčení a rozhodnutí o přírodních zdrojích jednotlivých zemí. Druhá část vyţaduje dodrţování rovnosti muţů a ţen, zakazuje diskriminaci na základě původu a náboţenství. Třetí část zakazuje otroctví a mučení. Dává lidem právo na shromaţďování, tvoření organizací, ochranu soukromého ţivota, vlastní názor a demokratickou volbu vlády své země. Na základě části čtvrté byl povolán Výbor OSN pro lidská práva, jsou v ní pravidla pro jmenování členu a jejich kadence. 4 V rámci světového míru toto však nebyl první pakt, který byl uzavřen v souvislosti s lidskými právy a trestem smrti. Mezinárodní pakt vychází z Všeobecné deklarace lidských práv a je obsáhlejší a propracovanější. Všeobecné deklarace lidských práv Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. 5 Všeobecná deklarace lidských práv byla uzavřena roku 1948 a schválena byla na valném shromáţdění OSN. Vznikla jako reakce na masové zločiny v 2. světové válce. Je nutné podotknout, ţe tato deklarace není politicky závazná, tj. je bez faktické právní síly. Hlavním úkolem bylo stanovit cíl, ke kterému by všechny státy směřovaly. Cílem všech států, které uznaly a podepsaly všeobecnou deklaraci, je respektování a dodrţování lidských práv. Dále např. v čl. 5 nalezneme: nikdo nesmí být podroben mučení nebo krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestu. 6 Zajímavé je v tomto článku, ale i v celém právním aktu, ţe zde poukazuje na lidská práva a na to, ţe kaţdý má právo na ţivot, zároveň však trest smrti nevylučuje. 4 Mezinárodní pakty, MPOPP, odpovědná reforma[online] [cit ]. Dostupné z: 5 Všeobecná deklarace lidských práv [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 Viz. tamtéž, čl. 5 ~ 11 ~

12 Evropská konvence Vývoj na evropském kontinentě byl velmi podobný jako vývoj ve světě. Na evropské úrovni vznikly dokumenty, které jsou i v současnosti velmi podstatné a mají velký vliv na trest smrti respektive na jeho zrušení. Evropská úmluva o lidských právech V roce 1950 vznikla jako reakce na Všeobecnou deklaraci lidských práv Evropská úmluva o lidských právech. (dále jen EÚLP). EÚLP byla podepsána v Římě a na rozdíl od Všeobecné deklarace byla závazná pro všechny evropské státy, které ji ratifikovaly. Evropské státy se zde dohodly na respektování a dodrţování lidských práv a základních svobod. Za jeden z nejdůleţitějších bodů v této smlouvě můţeme povaţovat protokol č. 6 týkající se ochrany lidských práv a základních svobod, kde se uvádí v článku 1: Trest smrti se ruší. Nikdo nemůţe být k takovému trestu odsouzen ani popraven. 7 Tento protokol byl schválen a přijat ve Štrasburku. Podíváme -li se blíţe na článek 2, zjistíme, ţe trest smrti přesto zcela nevylučuje. Podíváme se blíţe na článek 2, který trest smrti přesto zcela nevylučuje Uvádí se zde: Stát můţe zákonem stanovit trest smrti za činy spáchané v době války nebo bezprostřední hrozby války; tento trest smí být uloţen pouze v případech předvídaných zákonem a v souladu s jeho ustanoveními. Stát sdělí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy příslušná ustanovení tohoto zákona. 8 V dodatkovém protokolu se uvádí, ţe kaţdý ze smluvních států je povinen trest smrti vyškrtnout ze svých zákoníků. Z 23 států, které jsou členy Rady Evropy, ratifikovalo tento Protokol č. 6 do listopadu států. 9 Česká a Slovenská republika podepsala Úmluvu v únoru1991 a ratifikována byla v březnu Mimo jiné došlo k ratifikaci také protokolu č. 6, kdy došlo k vyškrtnutí trestu smrti ze zákoníku. S tímto je velice úzce spojen vznik Listiny základních práv a svobod. 7 Evropská úmluva o ochraně lidských práv ze dne Řím. [online] [cit ]. Dostupné z 8 Tamtéţ, článek 2, Protokol 6. 9 C.C.Best. Trest smrti. Trest smrti v německo-českém porovnání. 1.vyd. Brno: Doplněk, s ISBN X ~ 12 ~

13 AMERICKÁ KONVENCE Americká úmluva o lidských právech V Americe 22. listopadu 1969 byla podepsána Úmluva o lidských právech (dále jen AULP). Tato úmluva je povaţována za velmi zřetelnou, detailní, oproti MPOPP, která byla uzavřena v roce Trest smrti je na základě této úmluvy zrušen. Nicméně připouští trest smrti jako krajní moţnost, jelikoţ se předpokládá, ţe odsouzený má právo ţádat o milost. Dle článku 4 odstavce 1 nikdo nesmí být zbaven ţivota a vylučuje se i svévolné zabíjení. K absolutnímu trestu lze i přes první odstavec odsoudit podle článku 4 odst. 2 pouze za nejtěţší a nejzávaţnější zločiny na základě řádného soudu. Toto ustanovení se však nevztahuje na mladší 18 a starší 70 let a těhotné ţeny. Zvláštní ustanovení nalezneme v této úmluvě pro Latinskou Ameriku. Ve státech Latinské Ameriky, kde došlo ke zrušení trestu, nelze jiţ trest smrti obnovit. Do roku 1987 AULP ratifikovalo 19 států. Některé státy, jako například Chile a Spojené státy, úmluvu pouze podepsaly 10. Vnitrostátní konvence Trest smrti byl v Československu zrušen v roce 1990, současně s pádem komunistického reţimu. V poslanecké sněmovně se o jeho zrušení prosadil Václav Havel. Absolutní trest byl nahrazen doţivotním uvězněním. Trest smrti byl tedy zakázán na základě Listiny základních práv a svobod. Absolutní svobodu a základní lidská práva nám zajišťuje na vnitrostátní úrovni Listina základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod - 2/1993Sb. Je spjata s ústavním pořádkem v České republice. Jde o ústavní zákon, který je nadřazen všem ostatním zákonům. Tato listina (dále jen LZPS) je povaţována za základní projev demokracie a v podstatě upravuje vztah mezi člověkem a státem. LZSP kaţdému zajišťuje nejzákladnější práva a zaručuje svobodu. Obsah listiny znázorňuje vztah mezi státem a člověkem. Občanu České republiky, který má české občanství, zaručuje moţnost domáhat se svého práva. LZPS je zaloţena na principu právního státu. Všechna práva a svobody jsou nezcizitelná, 10 C.C.Best. Trest smrti. Trest smrti v německo-českém porovnání. 1.vyd. Brno: Doplněk, s. ISBN X ~ 13 ~

14 nezadatelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Stát chrání práva a svobody na základě soudní mocí. LZSP má 6 hlav a 44 článků. Hlava 2, oddíl 1 upravuje problematiku týkající se trestu smrti. Ustanovení o trestu smrti nalezneme pod článkem 6. Článek 6: 1. Kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením. 2. Nikdo nesmí být zbaven ţivota. 3. Trest smrti se nepřipouští. 4. Porušením práv podle tohoto článku není, jestliţe byl někdo zbaven ţivota v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. 11 Porovnáme-li tento dokument s jiným úmluvami na mezinárodní úrovni, zjistíme, ţe je zde několik rozdílů. LZSP trest smrti odstavcem 2 vylučuje zcela. Kdeţto Všeobecná deklarace o lidských právech trest smrti nezakazuje. Není zde uveden výslovný zákaz. HISTORIE TRESTU SMRTI V ČESKÝCH ZEMÍCH Trestání ve středověku, ale i v novověku prošlo mnoha vývojovými etapami. Jak jiţ bylo několikrát řečeno, tak jak se vyvíjela samotná společnost, tak se vyvíjel i trest smrti. Je také známo, ţe trest smrti provází společnost od počátku. Přesné počátky však ve vykonávání trestu smrti nemůţeme dnes přesně stanovit. Staří Slované za nejvyšší trest povaţovali vypuzení ze společnosti. Postupem času si i Slované našli k trestu smrti cestu a začali jej praktikovat. První známky o ukládání trestu smrti byly objeveny na počátku 12. století v Kosmově kronice, kde Kosmas poukazuje na popravy prováděné na šibenici za dob kněţny Libuše. Trest smrti v době stavovského státu Ve 13. století byly zřízeny tzv. Zemské soudy, které rozhodovaly ve věci svobodných a trestných statků. V čele tohoto soudu byl panovník, který měl velmi rozšířené pravomoce. V případě, ţe panovník nebyl přítomen, nahradil jej nejvyšší purkrabí. Jednání řídil nejvyšší 11 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Praha:Armex, 2010 ISBN ~ 14 ~

15 sudí a bylo ústní. Součástí tohoto soudu bylo dvanáct přísedících, které tvořilo dvanáct pánů a dále osm rytířů. 12 V soudních procesech bylo uplatňováno tzv. Nálezové a obyčejové právo. Nálezové právo mělo v podstatě stejnou funkci jako dnes precedenční rozhodnutí soudu. Vynesený nález tj. rozsudek se později stal předlohou pro pozdější rozhodnutí. V 16. století byla provedena kodifikace šlechtického práva. Na jejím počátku stojí Vladislavské zřízení zemské (1500), vedle něho však nadále platily starobylé právní obyčeje a nálezy. Zemský soud byl aţ do 17. století první a zároveň poslední instancí, proti jeho výroku neexistovala ţádná moţnost odvolání. 13 Nejuţívanější způsoby popravy byly v této době upálení, zahrabání za ţiva, šibenice a stětí. Před popravou byla většina odsouzených mučena. Šlechtici byli mučeni jen zřídka, pouze v případech, kdy spáchali delikt politický či se dopustili zrady. V českém soudnictví byl trest smrti udělován nejčastěji za delikty spojené s náboţenstvím, například čarodějnictví, kacířství či třeba rouhání. Zajímavostí jsou také popravy, které byly prováděny na odsouzených, kteří se provinili tím, ţe obvinili soudce nebo jiného úředníka z protiprávního deliktu a své tvrzení nedokázali uhájit a doloţit. Roku 1579 sepsal Pavel Kristián z Koldína sbírku právních norem, které nahradily dosud platící zákoníky. Na udělení trestu smrti mělo i přes tento vydaný zákoník vliv více faktorů, jako například společenské postavení, vztah k šlechtě či charakter trestného činu. Trest smrti v době feudálního absolutismu V době feudálního absolutismu měl panovník neomezenou tzv. absolutní moc. Z tohoto důvodu musel být panovník pod větší ochranou, jelikoţ to vyvolávalo řadu negativních reakcí. Nejrozšířenější byly trestné činy politické mj. uráţka krále (crimen maese majestas). V roce 1707 byl vyhlášen hrdelní řád Josefa I. Tento řád vymezil, které soudy mohou nadále ukládat trest smrti. Tyto hrdelní soudy musely mít zvláštní privilegium nebo starý obyčej. Mezi hlavní úkoly takovýchto soudů bylo mj. vyšetřování, ale hlavně stíhání a zatýkání provinilců. Z prostředků hrdelních soudů byli vypláceni kati, kteří se starali o celý chod popravy, ale i o pranýř a popraviště FRANCEK, Jindřich. Katovské řemeslo v českých zemích. 1., vyd. Litomyšl: H.R.G s. ISBN Tamtéţ. Str FRANCEK, Jindřich. Katovské řemeslo v českých zemích. 1., vyd. Litomyšl: H. R.G s. ISBN ~ 15 ~

16 19. srpna 1765 byla provedena reorganizace a došlo ke sníţení počtu hrdelních soudů z 383 na 29. Na konci 18. století na základě osvícenských reforem mělo pravomoc uţ jen devatenáct soudů. Důleţitým mezníkem v historii hrdelního soudnictví je rok V tomto roce vydala Marie Terezie další hrdelní řád. Poprvé se zde objevila presumpce neviny. Na obţalovaného se do prokázání neviny pohlíţelo jako na vinného. Jedním z hlavních důkazních prostředků se na základě tohoto řádu stalo mučení tj. tortura. Mučení dle tohoto zákoníku mělo svá pravidla, řád, určité stupně a dobu, po kterou mohl být obţalovaný mučen. O několik let později byla tato metoda zrušena. V této době ustoupilo trestání za čarodějnictví do pozadí a větší důraz byl kladen na zločiny, které byly spáchané proti Bohu a činy spáchané proti panovníkovi. Josef II. v roce 1787 vydal všeobecný zákoník Zákon o zločinech a těţkých policejních přestupcích. Tento zákoník byl postaven na principu úměrnosti, kdy trest měl odpovídat společenské nebezpečnosti daného činu. Hlavním cílem trestu jiţ nebyla pomsta, nýbrţ převýchova pachatele. Na tento trestní zákoník měl vliv spis O zločinech a trestech, který sepsal italský filosof a profesor práv Caesar Beccarii. Trest smrti byl vyuţíván za delikty, které byly taxativně vymezeny současně se stupni společenské nebezpečnosti kaţdého z nich. Na základě tohoto zákoníku se nejvyšší trest vyuţíval jen ve výjimečných případech. Společně s tímto zákoníkem se objevily první zásady, které v dnešním právu stále vyuţíváme. Jsou to zásady: Nullum crimen sine lege a nula poena sine lege. Ţádný trestný čin bez zákona a ţádny trest bez zákona. Dále pak zásada stihání jen ze zákonných důvodů či zásada legitimity. Absolutní trest se začal vyuţívat aţ na konci 18. století po smrti Josefa II. a to za závaţné zločiny, kterými byly velezrada či jen pokus o ni, ţhářství, loupeţné přepadení a vraţda. Zajímavostí je, ţe zločinci, kteří nedosáhli věku 20let, nemohli být potrestání smrtí ani doţivotním vězením, byly jim udělovány tresty mírnější např. těţký ţalář v rozmezí deseti aţ dvaceti let. Trest smrti v dobách kapitalismu V roce 1803 byl vydán zákoník, který ovlivnil vývoj našeho trestního práva aţ do roku Zákon o zločinech a těţkých policejních přestupcích, jak se tento zákon nazýval, obsahoval hmotně-právní i procesní úpravu. K novelizaci došlo aţ roku Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852 ř. z., který platil s některými změnami téměř sto let (zrušen byl v roce 1950), ukládal trest smrti za poměrně ~ 16 ~

17 malý počet trestných činů - za dokonanou vraţdu, loupeţné zabití, zlomyslné poškození cizího majetku, kdy byla způsobena smrt, kterou mohl pachatel předvídat. Dále za vzbouření v době stanného práva a za ţhářství, pokud tím byla způsobena smrt člověka a pachatel mohl tuto skutečnost předvídat. 15 Trest smrti a Československá republika Jiţ v 19. století se velmi ţivě diskutovalo, zdali má trest smrti své opodstatnění či ne. Mnoho lidí se v té době přiklánělo k názoru, ţe zabití za nějaký spáchaný prohřešek by se mělo zrušit. I přes tyto nesouhlasné názory se absolutní trest vyuţíval ještě velmi dlouho. 28. Října 1918 vznikla Československá republika. V této době si Československá republika převzala úpravu právních předpisů Rakouska. Problematika trestu smrti v tomto období byla značně ovlivněna zákonem č. 91/1934 Sb. Existence absolutního trestu byla víceméně formální záleţitostí. Většina udělených trestů smrti v období první Československé republiky byla změněna cestou milosti prezidenta republiky. 16 T. G. Masaryk Profesor Masaryk, který byl prvním československým prezidentem, měl na trest smrti velice negativní pohled. Nesouhlasil s ním a ukládání takovéhoto institutu pro něj bylo velmi těţké. Na toto téma pořádal mnoho přednášek. Bohuţel jako prezident, pod tíhou veřejnosti, musel několik rozsudků smrti podepsat, ačkoli s nimi ne zcela souhlasil. Během svého prezidentského období podepsal na několik stovek milostí. Později se svěřil se svými pocity dlouholetému příteli, Karlu Čapkovi: Těţká byla pro mne otázka trestu smrti; stálo mě to mnoho nocí, kdyţ jsem měl podepisovat trest smrti, a dni, kdy jsem to učinil, mám ve svém kalendáři poznamenán černý kříţkem. Sledoval jsem pozorně, má-li trest smrti vliv na zločinnost; studoval jsem statistiku zločinů a zejména vraţd po celou dobu, ale nevidím, ţe by trest smrti měl účinek odstrašující na lidi zločinné; zločinec ve chvíli vraţdy nemyslí na trest, ale na úspěch svého zlého činu. Jistý účinek je na občany ostatní, zejména o věci myslící. Můj argument pro trest smrti není, ţe je odstrašující, ale ţe je v něm mravní expiace: vzít člověku ţivot je 15 LIŠKA, Otakar. Tresty smrti vykonané v Československu v letech opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, s Tamtéţ str. 12 ~ 17 ~

18 bezpráví tak strašlivé, ţe můţe být usmířeno jen výkupným stejně těţkým. Dělám ovšem patřičný rozdíl mezi vraţdou a zabitím a uznávám polehčující okolnosti při kaţdém zločinu, jak to moderní kriminální psychologie vyţaduje; ale ve výjimečných případech nemohu vyvracet, ţe trest smrti je ve shodě s metafysickým uznáním hodnoty lidského ţivota. Věřím a čekám, ţe bude zrušen vyšší vzdělaností a mravností obyvatelstva, souhlasem nás všech. 17 Protektorát Čechy a Morava Období, kdy naše země byla okupována Němci, je pro nás jedním z nejhorších období, ne-li nejhorší. Od byl Protektorát Čechy a Morava součástí Československa. Můţeme říct, ţe došlo k ilegální okupaci ze strany nacistického Německa. Tato okupace měla negativní vliv na všechny oblasti jak hospodářské, politické, sociální, kulturní rovněţ i právní. Demokratické zásady byly násilně vytěsněny z naší právní úpravy. Došlo k vynucenému aplikování norimberských zákonů a postupnému, hromadnému utlačování ţidovské menšiny. Naše státní území ztratilo svoji suverenitu. Československo se stalo nestabilní s pošramoceným sebevědomím, kde nikdo nevěřil ve zlepšení. Absolutní trest začal být pro nacisty velmi populární a hojně vyuţívaný, oproti letům předchozím, kdy se Masaryk snaţil trest smrti vyuţívat zřídka. Nejvyšší trest byl ukládán nepřiměřeně, často za absurdní prohřešky. Kapacita katoven na Československém území byla malá a tak docházelo k převáţení odsouzených do Říše. Na exekuci se vozilo do Dráţďan, kapacita zde také nestačila a převoz do Berlína byl nákladný, a proto došlo ke zřízení katovny na Pankráci. Pankrácká věznice se stala slavnou díky gilotině, která byla vyuţívána takřka čtyřiadvacet hodin denně. Říkalo se jí sekyrárna. Provoz pankrácké gilotiny byl zahájen 5. dubna 1943, o čtyři dny později, neţ bylo původně zamýšleno. Toho dne bylo v sekyrárně popraveno prvních pět obětí. Postupně jich přibývalo, a to aţ na konečný počet 1079 osob. 18 Hlavním katem se stal Alois Weiss. Sekyra spuštěná na pokyn Praţského kata, jak byl nazýván, byla velmi těţká, váţila okolo 80kg. Za den bylo popraveno i 6 odsouzených. 17 ČAPEK, Karel: Hovory s T. G. M. 1.vyd.Praha Str. 175 ISBN LIŠKA, Otakar. Tresty smrti vykonané v Československu v letech opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Str. 17 ~ 18 ~

19 Na konci války byla gilotina rozebrána a svrţena do Labe. Po okupaci byla vytaţena z řeky a dnes si ji můţeme prohlédnout v pankráckém památníku. 19 Dle oficiálních statistik bylo na našem území během druhé světové války popraveno 1079 osob. Podle těchto oficiálních statistik je tedy patrné, ţe popravy byly prováděny jen v Pankrácké věznici. Trest smrti v letech Po druhé světové válce byl trest smrti stále vyuţíván ve velkém počtu a to v rámci Retribučního dekretu. Jedná se o jeden z Benešových dekretů, který byl vydán 19. června Často je tento dokument označován za akt pomsty. Nicméně pozitivním faktem je, ţe na základě tohoto dekretu došlo k potrestání osob, které se provinily proti Československu. Za negativum můţeme povaţovat to, ţe se tyto dekrety staly aktem pomsty a soud nebyl spravedlivý. Klement Gottwald povaţoval retribuční dekrety za zbraň, jelikoţ docházelo k vyřizování osobních a politických účtů. K dekretům uvedl: To je nesmírně ostrá zbraň, kterou můţeme podetnout samé kořeny burţoazie, kterou můţeme burţoazii odsekat tolik výhonků, ţe z ní zůstane pahýl." 20 V rámci retribučních dekretů byly zřízeny mimořádné lidové soudy, které byly umístěny v sídlech krajských soudů. Ani v této době nedošlo ke sníţení tohoto institutu. V poválečné době, tedy do roku 1948, bylo odsouzeno za tzv. válečné zločiny 730 lidí. Rozsudky byly často velmi kruté, nespravedlivé a hlavním cílem byla pohotovost. Vše muselo proběhnout rychle a tresty smrti byly prováděny okamţitě. Retribuční soudnictví také zásadně a negativně ovlivnilo naši politickou scénu, protoţe osoby obviněné podle retribučních dekretů (dokonce i ty, které dostaly zatím pouze obsílku k soudu) pozbyly volebního práva. Toto rozhodnutí bylo samozřejmě velice výhodné pro Komunistickou stranu Československa, neboť jí usnadnilo vítězství v parlamentních volbách v květnu Tamtéţ str ČTK. Velký retribuční dekret se stal také nástroj pomsty-čt24[online] [cit ] Dostupné z: 21 LIŠKA, Otakar. Tresty smrti vykonané v Československu v letech opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Str. 17 ~ 19 ~

20 Trest smrti v dobách komunistického reţimu Jestliţe jsme druhou světovou válku povaţovali za největší zlo, které naši zemi potkalo, netušili jsme, ţe naše země bude podrobena znovu nelehké zkoušce. Nacisty vystřídali komunisté, kteří si opět nárokovali naše území. V únoru 1948 přišla nová trestněprávní úprava, kde se mj. objevila moţnost uloţit trest smrti za politické trestné činy. V době, kdy byl prezidentem Klement Gottwald, bylo popraveno ( ) 237 lidí. 190 z nich mělo nálepku politického zločince. 22 Do roku 1968 bylo za politické zločiny popraveno ještě 58 lidí. Cílem politických soudů, ať uţ došlo k dlouholetému věznění, či mnoha desítkám poprav, bylo opět vyřizování politických účtů a zastrašování společnosti, která jiţ tak byla vystavena vysokému tlaku mocenských zájmů. V novém trestním zákoníku, který byl vydán v roce 1950, bylo taxativně vymezeno 25 trestných činů, za které bylo moţné uloţit nejvyšší trest. V této době se trest smrti prováděl nejčastěji oběšením, ale v případě, ţe státní moc pocítila zvýšené ohroţení státu, došlo k popravě formou zastřelení. Odsouzený byl pověšen na oprátku, která byla zavěšena na kladce připevněné na vztyčeném prkně. Tento způsob oběšení byl obzvláště krutý a nelidský. Odsouzený k smrti si při pověšení nestrhl vaz, nýbrţ se pouze pověsil. Z ohledacích listů je zřejmé, ţe všichni lidé popravení na tomto zařízení zemřeli na následky udušení Tak je formulována i příčina jejich úmrtí. Předsmrtná agónie odsouzených trvala osm aţ čtrnáct minut. 23 Některé politické procesy zanechaly stopu v našich československých dějinách a vryly se nám do paměti. Dnes jiţ není tajemstvím, ţe s pachateli politických zločinů bylo během provádění prvotních, ale i druhotných úkonů zacházeno dosti nelidsky. Jednání STB by se dalo přirovnat k honu na zvěř, kdy se beránek stal většinou obětí vlka. Prvotnímu zatýkání často předcházela promyšlená provokace ze strany lidí, kteří spolupracovali s kádrovými pracovníky z STB. Dále následovaly kruté, několikahodinové výslechy, kdy obviněný byl často bez jídla a bez vody. Většina doznání ze strany obviněných byla vynucena nátlakem vyslýchajících komunistických pracovníků. Bohuţel toto strašné zacházení postihlo i řadu ţen. 22 Wikipedia: The free encyklopedia. [online] Trest smrti v Československu. [cit ] 23 LIŠKA, Otakar. Tresty smrti vykonané v Československu v letech opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Str. 18 ~ 20 ~

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Katedra dějin státu a práva. Diplomová práce TREST SMRTI A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Katedra dějin státu a práva. Diplomová práce TREST SMRTI A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra dějin státu a práva Diplomová práce TREST SMRTI A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ Dziechciarzová Zuzana. Brno 2011 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června 2009 k nahlížení do zdravotnické dokumentace Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti mučení a

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ČR republiky je hlavou státu, tj. reprezentativní osobou, zastupující stát především navenek, používá imunity, která spočívá v zákazu jej zadržet, trestně

Více

Vývoj trestu smrti v našem právu

Vývoj trestu smrti v našem právu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Vývoj trestu smrti v našem právu Bakalářská práce Autor: Michaela Rubášová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. SOUSTAVA SOUDŮ ČR Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Problematika práva na život a zákazu trestu smrti

Problematika práva na život a zákazu trestu smrti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika práva na život a zákazu trestu smrti Bakalářská práce Autor: Hana Polončiková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Funkce práva, právní řád

Funkce práva, právní řád STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Funkce práva, právní řád VY_32_ INOVACE _06_107 Projekt MŠMT EU peníze středním školám

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Trest smrti. Bakalářská práce. Lenka Mothejzíková

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Trest smrti. Bakalářská práce. Lenka Mothejzíková Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Trest smrti Bakalářská práce Autor: Lenka Mothejzíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

NAŠI PRAPŘEDKOVÉ NEŽILI

NAŠI PRAPŘEDKOVÉ NEŽILI 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 4 7 6 4 Karel Kýr NAŠI PRAPŘEDKOVÉ NEŽILI ZDRAVĚJI A MRAVNĚJI Ze smolných knih panství

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Ústavní soudnictví v komparativním pojetí

Ústavní soudnictví v komparativním pojetí Ústavní soudnictví v komparativním pojetí JUDr. Tomáš Pezl Pojem kontrola vykonávaná orgánem soudního typu kontrola souladu obecně závazných právních aktů s ústavou kontrola souladu individuálně závazných

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti Otázka: Právo a jeho vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kuba Vybíral Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti - dodržování předpisů je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 102 USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Vládní návrh na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Typy právních kultur Právní komparatistika (srovnávací právní věda) - mikrokomparatistika

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

Subjekty mezinárodního práva: svrchované státy, mezinárodní organizace. mezinárodní obyčeje (např. zásada zákazu přivlastňování kosmického prostoru)

Subjekty mezinárodního práva: svrchované státy, mezinárodní organizace. mezinárodní obyčeje (např. zásada zákazu přivlastňování kosmického prostoru) Otázka: Mezinárodní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): wanda Rozlišuje se mezinárodní právo veřejné a soukromé (odvětví vnitrostátního práva- úprava soukromoprávních vztahů v rámci vztahů

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Historie a současnost trestu smrti

Historie a současnost trestu smrti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Historie a současnost trestu smrti (Pohled na trest smrti od historie po současnost) Bakalářská práce Autor: Lenka Chlebowczyková Právní administrativa

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel TEORIE PRÁVA 2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel PRAMEN PRÁVA Pramen práva je pojem, který označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy (formální pojetí pramenů práva) zdrojem obsahu právních

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více