K O N C E P C E. Odborné učiliště, Křenovice Kojetín. rozvoje školy na období. ředitel školy. č.j. OUK/1301/2009 spis. sk.: A.8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O N C E P C E. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. rozvoje školy na období. ředitel školy. č.j. OUK/1301/2009 spis. sk.: A.8."

Transkript

1 Odborné učiliště, Křenovice Kojetín K O N C E P C E rozvoje školy na období Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUK/1301/2009 spis. sk.: A.8. A10 září 2009 Telefon , KB Přerov Fax /0100 Mobil

2 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah Úvod... 3 Historie zařízení... 3 A. Statut školy... 3 I. Zřízení a zařazení do sítě škol Zřizovatel MŠMT ČR Zřizovatel Olomoucký kraj... 4 II. Předmět činnosti Akreditované obory vzdělání Doplňková činnost Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace Vymezení majetku Vymezení majetkových práv a povinností... 7 III. Vnitroškolní dokumenty... 7 B. Oblast výchovy a vzdělávání Počet žáků školy Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Kontrola kvality výchovně vzdělávací práce Spolupráce s rodiči Přijímání ke studiu Teoretická výuka Praktická výuka RVP, ŠVP Inovace vzdělávací nabídky Absence žáků Výchovná opatření Předčasné ukončení studia Internát Prevence sociálně patologických jevů, záškoláctví Školní jídelna Prezentace školy...20 C. Oblast personální Plnění právních norem Odborná kvalifikace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontrolní činnost Systém hodnocení zaměstnanců Organizace práce, plánování Hodnocení ředitele...24 D. Oblast materiálně technického vybavení...24 I. Péče o majetek Současný stav...24 II. Návrh na opravy a investice Návrh investic Návrh oprav Opravy vlastními prostředky Modernizace zařízení...27 E. Metody kontroly Oblast výchovy a vzdělávání Oblast personální Oblast materiálně technického vybavení Školská rada...28

3 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Úvod Koncepce rozvoje OU Křenovice je zpracována na období let Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který zpracoval v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, Olomoucký kraj v březnu 2008, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji z roku 2007, vyhodnocení a závěry on-line dotazníku pro zaměstnance sestavený ředitelem školy v říjnu 2008, Dotazník klimatu školní třídy a SWOT analýza z února Základem pro zpracování koncepce je konstatování stavu výchovy, vzdělávání, personálního zajištění, materiálně technického vybavení a výsledků kontrol v roce 2009 spojené s hodnocením koncepce rozvoje a činnosti školy v letech 2006 až 2009 zpracovaným a projednaným na poradě zaměstnanců školy v červnu Smyslem a hlavním úkolem koncepce je vytyčení cílů pro následující období s výhledem do roku 2012, způsoby jejich realizace a metody kontroly. Koncepce je rozdělena do pěti částí: A. Statut školy B. Oblast výchovy a vzdělávání C. Oblast personální D. Oblast materiálně technického vybavení E. Metody kontroly Historie zařízení Dle nadační listiny ze dne , schválené bývalým Zemským úřadem v Brně ze dne , č. 6503/3-6-41, byla zřízena Nadace Anny Lízalové na parcele č. (116), po ZMVM parc. č. 203, jako ústav nebo zotavovna pro choré a jinak opuštěné děti především z obce a blízkého okolí a dle Nadační listiny ze dne , schválené KNV v Olomouci jako úřadem nadačním ze dne , zn / V/2, byla zřízena nadace Antonína Beneše pod názvem Benešův sirotčinec m.j. na hospodářském stavení č. popisné 56, parc. č. (12), po ZMVM parc. č. 55 a zahrada č. parc. (9/2), po ZMVM parc. č. 56. Dne bylo na společné schůzi kuratorií obou nadací jednomyslně usneseno, aby obě nadace byly sloučeny pod jednou nadační správou a aby nadační objekty sloužily bezplatně pro účely Zvláštního chlapeckého domova mládeže v Křenovicích u Kojetína, který byl zřízen za souhlasu ministerstva sociální péče. Zřízení uvedeného ústavu bylo schváleno radou KNV v Olomouci dne Začátkem měsíce září 1955 zde byla zřízena zvláštní učňovská škola se dvěma obory dámské krejčovství a zahradnictví. A. Statut školy I. Zřízení a zařazení do sítě škol Zvláštní učňovská škola internátní byla zřízena k ministerstvem školství na návrh školského odboru R-KNV v Olomouci.

4 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Zřizovatel MŠMT ČR a) Dnem zřizuje MŠMT ČR podle 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství Odborné učiliště v Křenovicích jako příspěvkovou organizaci s identifikačním číslem organizace (IČO) b) Dodatkem č. 1 zřizovací listiny, č.j /96-61 ze dne mění MŠMT ČR zřizovací listinu ze dne tak, že název organizace je Odborné učiliště a Praktická škola, sídlo organizace Křenovice 8. c) Dodatkem č. 2 zřizovací listiny, č.j /99-21 ze dne upravuje MŠMT ČR název organizace na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8 a sídlo organizace Křenovice 8 s účinností od d) Dodatkem č. 3 zřizovací listiny, č.j / ze dne , v souladu s 31 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, MŠMT ČR mění PSČ v sídle organizace na: Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín. e) Přílohou ze dne k dodatku zřizovací listiny č. 3 ze dne , č.j / , doplňuje MŠMT ČR jako zřizovatel podle 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), předmět a rozsah jiné činnosti organizace o hostinskou činnost v rozsahu 250 jídel denně s účinností od f) Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j / ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, stává s účinností od příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. 2. Zřizovatel Olomoucký kraj Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanoveními 35 odst. 2 písm. j) a 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne zřizovací listinu, č.j. 1643/2001, pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín, Křenovice 8. Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. 1643/2001 ze dne nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne včetně jejích změn a doplňků. a) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává v souvislosti se změnou sídla zřizovatele dodatek č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne , pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín. b) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 2, č.j. 229/2003 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín, IČO c) Č.j. 1165/2003 ze dne vyhlašuje Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne úplné znění zřizovací listiny č.j. 1643/2001 příspěvkové organizace Olomouckého kraje, jak vyplývá ze změn pro-

5 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY vedených dodatkem č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne a dodatkem č. 2, č.j. 229/2003 ze dne d) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 3, č.j. 58/2004 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne a dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne , kterým mění název školy: Název: Odborné učiliště, Křenovice 8 Sídlo: Kojetín, Křenovice 8 Identifikační číslo: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a Olomouc Identifikační číslo: e) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 4, č.j. KU- OK/23224/05/OŠMT/572 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne , dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne a dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne , v tomto znění: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení střední škola, internát, školní jídelna. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. f) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl, že u právnické osoby s názvem: Název školy: Odborné učiliště, Křenovice 8 Identifikátor PO: Identifikační číslo (IČ): se s účinností od do školského rejstříku zapisuje internát s místem poskytovaných služeb Křenovice 8, Kojetín. g) MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje označení druhu školy střední škola, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Křenovice 8, Křenovice 56. h) Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu s 143 odst. 1 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodnutím č.j. KUOK 91058/2009, spis. zn. KÚOK/83617/2009/OŠMT/7153 ze dne rozhodl u školského zařízení Internát, IZO , jehož činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet 29 lůžek. V souvislosti se skutečností, že je v rejstříku škol stále vedeno další místo poskytovaného vzdělávání Křenovice 56 (i přes upozornění odpovědných pracovníků OŠMT ředitelem školy v dubnu 2006), bude nutno požádat zřizovatele o povolení výmazu tohoto místa z rejstříku škol. Součásti školy: 1. Odborné učiliště kapacita: 168 žáků IZO:

6 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Internát kapacita: 29 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Dále rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol obsahuje přehled akreditovaných oborů vzdělání viz čl. II.1. II. Předmět činnosti Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. 1. Akreditované obory vzdělání Odborné učiliště zabezpečuje přípravu na povolání žákům a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou uvedeny v nařízení vlády ČR č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Akreditované obory vzdělání od : 1. Šití oděvů E/001 3 roky denní studium Obor pro nezájem uchazečů není již vyučován, bude navržen výmaz z rejstříku škol a školských zařízení (viz bod B.9. Inovace vzdělávací nabídky). 2. Kuchařské práce E/001 3 roky denní studium 3. Zahradnické práce E/011 3 roky denní studium 4. Prodavačské práce E/003 3 roky denní studium Akreditované obory vzdělání od : 1. Pečovatelské služby E/01 3 roky denní studium 2. Potravinářské práce E/02 2 roky denní studium 3. Prodavačské práce E/01 3 roky denní studium 4. Stravovací a ubytovací služby E/01 3 roky denní studium 5. Zahradnické práce E/01 3 roky denní studium 2. Doplňková činnost K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost hostinskou činnost, která je vymezena v čl. 9 Statutu OU Křenovice. 3. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace a) Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. b) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou Olomouckého kraje se souhlasem MŠMT ČR na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti v rozsahu svých pravomocí. c) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. d) Hodnocení ředitele

7 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Dne proběhlo na OŠMT KÚ Olomouckého kraje zhodnocení práce ředitele školy. Hodnocení byl přítomen náměstek hejtmana Ing. Sekanina, vedoucí OŠMT Mgr. Gajdůšek, ředitel Olomouckého inspektorátu ČŠI Mgr. Straka, vedoucí oddělení organizačně správního JUDr. Skopalová, pracovník pro speciální školy Mgr. Rudická a p. Pelikánová, personalistka ředitelů škol OK. Na hodnocení se podílel OŠMT, ČŠI, Školská rada při škole a obecní úřad v sídle školy. Předmětem hodnocení byla personální práce ředitele, dodržování pracovně právních a ostatních předpisů, koncepce rozvoje školy a její vztah k dlouhodobému rozvoji vzdělávací soustavy kraje, úroveň sebevzdělávání, výkaznictví, přesnost a včasnost zpracovávání podkladů pro kraj, spolupráce s OŠMT, ekonomika školy včetně rozborů hospodaření, úroveň výročních zpráv, péče o svěřený majetek, inspekční zprávy, čerpání státních dotací, hodnocení školy obcí a počet absolventů školy evidovaných na ÚP. Doporučení: reagovat v příštím období na nízký počet žáků školy. Závěrem hodnocení bylo doporučení Radě Olomouckého kraje ponechat ředitele ve funkci na další období (4 roky). 4. Vymezení majetku Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který má příspěvková organizace ve správě k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny. 5. Vymezení majetkových práv a povinností Vymezení majetkových práv a povinností organizace je uvedeno v článku V. zřizovací listiny. III. Vnitroškolní dokumenty Ředitel školy vydal v průběhu roku 1999 Vnitřní směrnice ředitele školy k organizaci, zajišťování úkolů, provádění kontroly činnosti a hospodaření školy, které obsahují Statut, Organizační řád a Provozní řád s přílohami, které jsou do směrnic postupně zapracovávány. V měsíci září 2009 obsahuje Provozní řád OU Křenovice celkem 52 příloh. Směrnice jsou k dispozici na všech úsecích v elektronické podobě, jsou průběžně aktualizovány a všichni zaměstnanci školy jsou s nimi prokazatelně opakovaně seznamováni a povinni se jimi řídit. B. Oblast výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 jsou na škole vyučovány tyto obory středního vzdělání s výučním listem: E/001 Kuchařské práce Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č. j / ze dne 30. srpna 2001 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem E/011 Zahradnické práce Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 5. září 2003 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem E/003 Prodavačské práce Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 11. dubna 2000 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem. Obor E/001 Šití oděvů není ve školním roce 2009/2010 vyučován. Všeobecně vzdělávací předměty všech tří oborů jsou vyučovány podle Učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště schválených MŠMT ČR dne pod č.j /99-24 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem.

8 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Počet žáků školy Škola si nadále udržuje dobré jméno mezi uchazeči absolventy klasických ZŠ a ZŠ praktických (bývalých ZvŠ) a jejich rodiči, i když počet žáků studujících na škole se v posledních 3 letech snižuje současně s klesajícím počtem vycházejících žáků. Přehled počtu žáků školy: Tab. 1 Školní rok 2004/ / / / / /2010 Počet žáků Ve sledovaném období je nutné nadále spolupracovat se ZŠ praktickými, s nimiž má škola dosud velmi dobrou spolupráci (především ZŠ Kojetín, Sladovní ulice, ZŠ Přerov, Malá Dlážka a ZŠ Vyškov, Sídliště Osvobození) a snažit se navázat těsnější spolupráci se ZŠ Kroměříž, tř. 1. máje, která nebyla v posledních asi 6 letech intenzivní především z důvodu orientace vedení ZŠ na konkurenční OU Mánesova, Kroměříž. Vzhledem k tomu, že se toto odborné učiliště stalo od loňského roku součástí SŠHS Kroměříž, Na Lindovce a je pravděpodobné, že nebude prioritou vzdělávací nabídky školy, je žádoucí zintenzivnit působení na žáky této ZŠ a jejich rodiče. Samozřejmostí je i nadále spolupráce s ostatními ZŠ praktickými (Hranice, Prostějov, Holešov, Bystřice p. H., Otrokovice, Zlín). Vzhledem ke skutečnosti, že nadále pokračuje proces integrace žáků se sníženými rozumovými schopnostmi do běžných tříd ZŠ, což podle mého názoru neodpovídá původnímu záměru, ale je vedeno především ekonomickými stimuly vedení těchto škol, je nutno navázat těsnou spolupráci se ZŠ, které tuto integraci praktikují. Z okolních škol se jedná především o ZŠ Kojetín, Sv. Čecha, ZŠ Ivanovice na Hané, ZŠ Chropyně a některé přerovské školy. V poslední době dochází k úbytku žáků z dětských domovů a přitom tito žáci mívají zpravidla nejnižší absenci, vcelku solidní studijní výsledky a s dětskými domovy byla dosud spolupráce velmi dobrá. Úkolem bude kontaktovat odpovědné pracovníky dětských domovů v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Prostějově a snažit se získat jejich svěřence ke studiu na škole. Do tohoto úkolu se významnou měrou zapojí i vychovatelky internátu školy. Přehled počtu žáků školy podle předchozího působiště (školní rok 2009/2010): Tab. 2 ZŠ ZŠ praktická (dříve ZvŠ) Původní působiště 7. roč. 8. roč. 9. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. SOU SOŠ Jiné 2008/ / Spádové oblasti v územní působnosti školy dle trvalého bydliště žáků podle okresů jsou v posledních dvou letech následující: Tab. 3 Okres Přerov Kroměříž Prostějov Vyškov Opava Olomouc Brno Zlín 2008/ / Obor E/001 Kuchařské práce Počet žáků oboru je ve školním roce 2009/2010 nejnižší za dobu zařazení oboru do vzdělávací nabídky školy, i přesto je ale naplněnost velmi vysoká. V dalších letech bude žádoucí sledovat především v souvislosti se zavedením výuky podle ŠVP pokračující vývoj zájmu o obor, v případě nutnosti zjišťovat i možnost a vhodnost zařazení části RVP ubytovací služby do ŠVP.

9 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Tab. 4 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2003/ / / ,1 2006/ ,1 2007/ ,6 2008/ ,9 2009/ Průměr 42,14 Obor E/003 Prodavačské práce Počet žáků oboru je ve školním roce 2009/2010 naopak nejvyšší za dobu existence oboru na škole, o studium projevují opakovaně zájem žáci bývalí absolventi jiného oboru. Prvořadým úkolem je především neustálé výchovné působení na žáky týkající se chování žáků na smluvních pracovištích OV (objevují se drobné krádeže) a tím stabilizace počtu žáků v průběhu školního roku. Tab. 5 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2004/ / ,0 2006/ ,9 2007/ ,5 2008/ ,0 2009/ Průměr 35,75 otevření oboru Obor E/001 Šití oděvů Ve školním roce 2009/2010 nestuduje v oboru žádný žák, obor E/001 Šití oděvů bude navržen zřizovateli na výmaz z rejstříku škol. Obor E/011 Zahradnické práce Ve školním roce 2009/2010 nebyl pro nezájem otevřen 1. ročník oboru, pro příští školní rok bude nutné zatraktivnit obor a zvýšit zájem o studium úpravou zaměření ŠVP s orientací na aranžování. Tab. 6 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2003/ / / ,0 2006/ ,3 2007/ ,1

10 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY / ,0 2009/ Průměr 26,00 2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení) má svá výrazná specifika a je v praxi poměrně často spojena s problematikou jejich rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a ohrožení sociálně patologickými jevy. Takové rodinné prostředí není automaticky spjato s příslušností žáka k určité národnostní či etnické menšině, ale vždy s konkrétní situací konkrétní osoby a její rodiny. Za určité znaky tohoto rodinného prostředí lze považovat zejména: a) odlišnost mateřského jazyka od vyučovacího jazyka, b) nevyhovující bydlení a životosprávu nedostatek času a prostoru pro domácí přípravu na vyučování, nezvyk na pevný denní režim, c) nedostatek motivace a pozornosti ze strany rodičů (tedy málo stimulující výchovné prostředí). Dalším velmi častým problémem, který výchovu a vzdělávání do jisté míry ovlivňuje, jsou problémy rodičů s finančním zabezpečením vzdělávání žáků. Abychom tento vliv co nejvíce eliminovali, zapojujeme se již od roku 2000 do dotačního programu MŠMT ČR Podpora studia romských žáků středních škol, který je každoročně vyhlašován v průběhu školního roku na období září-prosinec a leden-červen. Prostředky získané z tohoto programu slouží žákům ze sociálně slabých rodin alespoň částečně ke krytí nákladů spojených s jejich studiem (ubytování, stravné, jízdné, školní pomůcky). Na základě četných zkušeností je možno konstatovat, že pro většinu žáků, kteří se do podpory zapojili, jsou tyto finanční prostředky pro zajištění potřeb velkým přínosem, a proto budeme v zapojení vytypovaných žáků do tohoto programu pokračovat. Hlavním úkolem v tomto ohledu bude především vysvětlovat žákům poslání a účel podpory a její nutnost maximálního čerpání, neboť v období posledních šesti let byly prostředky dotace čerpány z necelých 70%. Přehled využití dotací od školního roku 2004/2005: Tab. 7 Rok Období Počet žáků Dotace školy podpory % přiznaná čerpaná vráceno % , , , ,50 68, , , , ,50 78, , , , ,00 81, , , , ,00 79, , , , ,50 58, , , , ,50 70, , , , ,50 58, , , , ,00 63, , , , ,00 57, , , , ,00 66,4

11 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Celkem 33, , , ,50 68,5 3. Kontrola kvality výchovně vzdělávací práce Ředitel školy zpracovává pro každý školní rok plán kontrolní a hospitační činnosti své a zástupce ředitele školy a plán kontrolní činnosti účetní vedoucí provozních zaměstnanců školy. Plán kontrolní činnosti vedoucí vychovatelky a vedoucí OV si dotyční pracovníci zpracovávají sami. Systém kontroly kvality výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovníků formou hodnocení všemi vedoucími pedagogickými zaměstnanci školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí OV jednotlivých oborů, vedoucí vychovatelka) se v průběhu let osvědčil a je funkční, stejným způsobem je rovněž zajištěna kontrola práce provozních zaměstnanců školy (vedoucí ŠJ, účetní vedoucí provozních zaměstnanců). V souladu s celoročním plánem práce předkládají vedoucí zaměstnanci pravidelně před každou pololetní pedagogickou radou řediteli školy zprávu o své kontrolní a hospitační činnosti. Poznatky a závěry z těchto dílčích zpráv využívá ředitel školy spolu se svými zjištěními při zpracování své zprávy o kontrolní a hospitační činnosti, kterou předkládá na každé pololetní pedagogické radě. V rámci vlastní hospitační činnosti praktikuje ředitel školy tzv. kontrolní obchůzky ředitele, což jsou nepravidelné namátkové kontroly práce jak pedagogických, tak i provozních zaměstnanců. Z každé kontroly či hospitace je pořízen písemný záznam, každá hospitace je s vyučujícím následně rozebrána. Poznatky z kontrolních obchůzek projednává ředitel školy se zaměstnancem pouze v případě zjištění nedostatků. Na základě rozborů kontrol a hospitací jsou přijímána následná opatření tak, aby se případné nedostatky zjištěné při hospitacích a kontrolách dále neopakovaly, o pozitivních zjištěních jsou informováni ostatní zaměstnanci školy. S ohledem na ověřenou funkčnost systému kontroly výchovně vzdělávací práce bude systém zachován i v příštím období. 4. Spolupráce s rodiči Zákonným zástupcům nezletilých žáků i rodičům zletilých žáků jsou prokazatelně poskytovány písemné informace o chování a prospěchu žáků v 1. a 3. čtvrtletí s případným upozorněním na vysokou absenci a možnost neuzavření klasifikace žáka v řádném termínu či upozornění na možný neprospěch v jednotlivých předmětech. V případech uvedených v organizačním řádu školy je svolávána školní výchovná komise k projednávání neomluvené absence, závažných porušení školního řádu či jiných studijních záležitostí žáků. Na jednání školní výchovné komise je vždy přizván zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák, jehož přestupky komise řeší. Z každého jednání komise je pořízen zápis s uvedením důvodu svolání a dohodnutými závěry. Se závěry jednání v případě zletilého žáka jsou seznámeni jeho rodiče. V průběhu výuky ukládají vyučující tzv. napomenutí vyučujícího za drobné kázeňské přestupky (bavení se v hodině, vyrušování) či za neplnění školních povinností (zapomínání věcí, nevypracování úkolů apod.), přičemž za tři taková napomenutí vyučujícího bývá zpravidla žákovi uloženo výchovné opatření napomenutí třídního učitele. O uložení tohoto výchovného opatření jsou již informováni i zákonní zástupci nezletilého žáka popř. rodiče zletilého žáka. Zamešká-li žák v průběhu klasifikačního období více než 40 % vyučovací doby daného předmětu v daném období, rozhoduje ředitel školy po projednání s třídním učitelem a vyučujícím příslušného předmětu o tom, zda bude žák v tomto období z daného předmětu klasifikován, nebo mu bude určen pro klasifikaci náhradní termín. Zavedená spolupráce s rodiči, způsob jejich informování o chování a studijních výsledcích se plně osvědčil a v následujícím období se neuvažuje o zásadní obměně.

12 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Přijímání ke studiu Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálním vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje v souladu s 16 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) školské poradenské zařízení. Při přijímacím řízení se postupuje podle platné legislativy a u žáků se slabým prospěchem, kteří byli vzděláváni podle učebních dokumentů pro základní školy, je se zákonnými zástupci dohodnuto vyšetření v PPP z důvodu doporučení speciálního vzdělávání v souladu s ustanovením 16 školského zákona. V souladu s ustanovením 8 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, mohou být ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením zařazeni žáci 2 i více ročníků. K doplnění počtu žáků ve třídě mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného v 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s přijímáním žáků ze základních škol bez doporučení speciálního vzdělávání školským poradenským zařízením bude vhodné zajistit možnost absolvování speciálně pedagogického vyšetření přímo v den přijímacího řízení na škole, neboť žáci objednaní ke speciálně pedagogickému vyšetření se ne vždy do pedagogicko psychologické poradny dostaví (i když se zjevně jedná o žáky s lehkým mentálním postižením vyučované na ZŠ). 6. Teoretická výuka Teoretická výuka probíhá u všech ročníků všech oborů vzdělání ve vlastním zařízení v Křenovicích podle upravených učebních plánů schválených ředitelem školy. Výuka tělesné výchovy je zajištěna ve vlastní tělocvičně. V posledních letech byli z ekonomických důvodů vzděláváni v souladu s ustanovením 8 odst. 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb. žáci různých ročníků společně. Tento způsob výuky klade na vyučujícího značné nároky na přípravu a vedení hodiny, ovšem vzhledem k počtu žáků v jednotlivých třídách a tomu odpovídajícímu přídělu úvazků zaměstnanců a prostředků na platy jiná možnost prakticky neexistuje. V učebních dokumentech školy je zařazena 1 hodina nepovinného předmětu Profesní příprava ve 3. ročnících každého oboru. Obsah předmětu je zaměřen na poskytování základních informací z oblasti pracovního práva, soukromého podnikání, sociálního zabezpečení a osobnosti člověka. Součástí jsou i praktické činnosti podle typu oboru vzdělání a analýza existence a potřeb potencionálních zaměstnavatelů. Nepovinný předmět bude zařazen i do připravovaných ŠVP. Nabídku učebnic pro odborná učiliště zajišťují především nakladatelství SEPTIMA a PARTA, sortiment učebnic pro obory vzdělání vyučované na škole je nedostačující. Výrazným nedostatkem ovlivňujícím výuku je skutečnost, že pro obor prodavačské práce není dosud k dispozici žádná schválená učebnice. Z uvedeného důvodu vyučující odborných předmětů zpracovávají vlastní studijní materiály pro žáky, které slouží výhradně pro potřeby školy a vlastními silami řeší i přípravu a zhotovování vhodných pomůcek do výuky. V příštím období bude tvorba učebních pomůcek a učebních textů vedením školy plně podporována a zařazena jako velmi zásadní kriterium pro stanovení nadtarifní složky platu zaměstnance. Výuka předmětu Informační a komunikační technologie bude zařazena do ŠVP v rozsahu v souladu s příslušnými RVP.

13 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Ve výuce teoretických předmětů je mimo odborných učeben využívána i učebna VT, pro výuku VVP je k dispozici výukový program pro JČ a matematiku, pro výuku OP je k dispozici pouze program pro realizaci sadovnických úprav, žádné jiné speciální vzdělávací programy k dispozici nejsou. Tento nedostatek řeší vyučující OP oboru kuchař a prodavač vlastními výukovými prezentacemi a filmy. 7. Praktická výuka Výuka odborného výcviku kuchařů je u 1. ročníku zajišťována ve dvou vlastních cvičných kuchyních. Součástí výuky je zakázková výroba polévkových nudlí, houskových knedlíků a od školního roku 2007/2008 je nabídka rozšířena o výrobu domácích koláčků. Výuka u 2. a 3. ročníku je zajištěna na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích. Ve školním roce 2009/2010 je výuka smluvně zajištěna celkem u 11 pracovišť. Problémem tohoto oboru je vysoká absence žáků ve výuce OV, pozdní omlouvání nepřítomnosti na pracovišti a s tím spojené možné komplikace smluvního partnera se zajištěním provozu firmy. Úkolem pro následující období je především zlepšení docházky žáků. Výuka odborného výcviku prodavačů je zajištěna výhradně na smluvních pracovištích, jedenkrát za dva týdny probíhá procvičování a zdokonalování základních dovedností (vážení na elektronické váze, měření, práce na elektronické pokladně, dárkové balení zboží aj.) ve cvičné prodejně. Ve školním roce 2009/2010 jsou smluvně zajištěny celkem 4 provozovny, ve všech případech se jedná o supermarkety. Rovněž zde je problémem vysoká absence žáků ve výuce OV, pozdní omlouvání nepřítomnosti na pracovišti a občasné drobné krádeže, které jsou ihned prošetřovány a kázeňsky řešeny. Odborný výcvik zahradníků probíhá na školní zahradě formou zakázkové výroby, pro výuku ovocnictví a sadovnictví sortiment obsahuje všechny dostupné a u nás běžně pěstované druhy dřevin. Rozsah a zaměření výuky OV je do jisté míry závislé na počtu žáků, požadavcích zákazníků a aktuálních podnebních podmínkách, které nebyly v posledních letech zrovna příznivé. V následujícím období bude nutné sortiment přizpůsobit především počtu žáků a výraznější orientaci ŠVP na aranžérské práce. O budoucnosti vybavené dílny švadlen je v současné době prakticky rozhodnuto, v souvislosti se zařazením oboru pečovatelské práce bude dílna využívána pro jejich praktickou výuku, neboť součástí osnov tohoto oboru je i část věnovaná šití a opravě oděvů a prádla. Všem žákům, kteří pracují na produktivních činnostech, je vyplácena odměna za produktivní práci v souladu s 122 školského zákona podle vlastních kriterií školy, popř. podle kriterií smluvního pracoviště OV. V následujícím období bude nutné sladit požadavky školy a možnosti smluvních pracovišť na výši odměny za produktivní práci. Podle průzkumu provedeného v měsíci září 2009 (dotazník předaný žákům současně s výročním vysvědčením za 3. ročník studia) a dostupných informací je pracovní uplatnění žáků následující: Tab. 8 Obor Zaměstnání Celkem % E/001 E/003 E/001 E/004 v oboru mimo obor úřad práce studium jiné neodevzdalo Celkem Obecně platí, že možnost získání trvalého zaměstnání je u absolventů odborných učilišť menší vzhledem k jejich pomalému pracovnímu tempu a obtížnější adaptabilitě na nové prostředí.

14 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY S účinností od je na škole v rámci úsporných opatření iniciovaných zřizovatelem ustanovena funkce vedoucího učitele OV pro všechny obory vzdělání. 8. RVP, ŠVP Současný stav V souladu s předpokládanou skladbou vzdělávací nabídky školy v příštích letech byly na podzim roku 2008 započaty práce na školních vzdělávacích programech Kuchař, Prodavač a Zahradník aranžér, které vycházejí z příslušných RVP schválených na jaře roku Podle harmonogramu prací na ŠVP zpracovaného ředitelem školy v příkazu ředitele č. 9/2009, č.j. OUK/275/2009 ze dne , byly do konce měsíce května zpracovány a odkontrolovány pracovní verze ŠVP pro jednotlivé VVP. Rozhodnutím ředitele školy č. 29/2009, č.j. OUK/822/2009 ze dne , byly vytvořeny pracovní skupiny pro jednotlivé obory vzdělání a určeni vedoucí těchto skupin. Ke konci měsíce srpna 2009 bylo dokončeno stanovení učiva (učební osnovy) jednotlivých OP a OV, v průběhu měsíce září byly přiřazeny výsledky vzdělávání a počty hodin k učivu a byly vydány upřesňující informace o zařazování klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat do jednotlivých předmětů: a) průřezové téma se musí objevit alespoň v 1 předmětu alespoň 1x za celou dobu studia, b) v jednotlivých předmětech bude uveden Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat, c) odborné kompetence jsou vlastně výsledky vzdělávání v každém předmětu, jejich kompletní výčet je uveden v profilu absolventa a v předmětech je budeme uvádět číselným odkazem na profil absolventa, d) vyučující bude povinen mít ve vlastních výukových materiálech přehled o tom, kterou odbornou kompetenci, ve kterém předmětu a ve kterém tématu v průběhu školního roku u žáka rozvíjí či získává, e) vedoucí učitel OV zajistí předání pracovních verzí odborných částí ŠVP smluvním firmám (kuchaři, prodavači) k připomínkování obsahu ŠVP z pohledu potencionálních zaměstnavatelů absolventů do konce měsíce ledna 2010 s požadavkem jejich vyjádření do konce měsíce února 2010, f) u zahradníků dojedná možnost konzultace s firmou Zahradnictví Baloun Kroměříž. Pracovní verze ŠVP dle oborů by měly být připraveny dle harmonogramu v měsíci únor Úkoly pro tvorbu ŠVP: a) Vzhledem k tomu, že do školského rejstříku bude na základě žádosti zapsán nový obor Pečovatelské práce od již s novým kódem, je nutné do tohoto data zpracovat i nový ŠVP Pečovatel. b) V souladu s Informací MŠMT ČR právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ze dne 14. srpna 2008 týkající se oznámení nových oborů vzdělání, které mají být do rejstříku škol a školských zařízení zapsány, a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající nebo vymazány, bude v průběhu měsíce října zaslána informace MŠMT ČR o oborech vzdělání na škole od c) Rozdělení učiva a harmonogramu prací pro zpracování ŠVP Pekař a Pečovatel: Rozdělení učiva Pekař Potravinářský průmysl Hygiena a sanitace v potravinářském provozu Potraviny a výživa Příprava surovin pro potravinářskou výrobu Základy potravinářské výroby zpracuje K K K K K

15 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Balení a expedice potravinářských výrobků Prodej potravinářských výrobků BOZP, hygiena práce, požární prevence Suroviny používané v pekařské výrobě Nové druhy surovin v pekařské výrobě Technologie Pečovatel Pečovatelství BOZP, požární prevence, základy hygieny a epidemiologie Přímá obslužná péče o klienty Péče o domácnost klienta Komunikace v soc. službách, osobnost pracovníka soc. služeb Sociální služby Úklidové práce Úklidové prostředky a pomůcky Úklidové stroje a zařízení Pravidelný (denní, týdenní) a generální úklid Příprava pokrmů Výrobní středisko Potraviny a nápoje Výživa člověka Technologie přípravy pokrmů Podávání jídel, stolování Šití a opravy prádla Oděvní textilie a drobná oděvní příprava Ruční šití Šicí stroj, strojové šití Zhotovení bytových doplňků Praní a žehlení oděvů a prádla Přípravky na praní prádla a oděvů Praní a sušení prádla a oděvů Stroje a zařízení v prádelně Žehlení prádla a oděvů K, P P K K K, P K P společně Dne vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška MPSV ČR č. 239/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, která ve své příloze uvádí obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Jedním z těchto oborů je i obor E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce, jehož pokračovatelem je obor E/01 Pečovatelské služby. Harmonogram prací Vzhledem k tomu, že práce na ŠVP stávajících oborů by měly být hotovy prakticky na začátku roku 2010, bude možné zahájit práce na tvorbě ŠVP Pekař a Pečovatel v měsíci únoru tak, aby byly pracovní verze ŠVP dokončeny do konce měsíce června Inovace vzdělávací nabídky Průzkumem zájmu o vytypované obory provedeným mezi žáky na základních školách a mezi potencionálními zaměstnavateli v dubnu 2009 bylo zjištěno, že největší zájem byl mezi žáky o obor pečovatel(ka) a pekař(ka). Na základě těchto zjištění podnikl ředitel školy v měsíci dubnu a květnu první kroky ke zjištění možnosti zajištění výuky OV na smluvních pracovištích a zájmu o případné budoucí absolventy těchto oborů mezi zaměstnavateli v regionu. K Š Š

16 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vzhledem k připravovanému návrhu na vyřazení oboru E/001 Šití oděvů ze vzdělávací nabídky školy a ve snaze inovace vzdělávací nabídky podpořené doporučením hodnotící komise zřizovatele při periodickém hodnocení ředitele školy v dubnu 2009 bylo snahou ředitele školy připravit veškeré potřebné podklady a doklady k žádosti o povolení zařazení nových oborů vzdělání od nejpozději do poloviny měsíce srpna Dopisem č.j. OUK/1233/2009 ze dne byla zřizovateli odeslána žádost o povolení změn v rejstříku škol a školských zařízení: a) Žádost o zařazení nového oboru středního vzdělání s výučním listem E/01 Pečovatelské služby RVP pro obor vzdělání E/01 Pečovatelské služby vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Forma studia: denní studium Délka studia 3 roky Počet tříd: 1 třída v každém ročníku Počet žáků: maximálně 16 žáků v každé třídě Cílová kapacita: 48 žáků Zařazení od: Vyjádření Úřadu práce v Přerově je v příloze žádosti. Teoretická výuka všech tří ročníků bude zajištěna v učebnách školy, výuka odborného výcviku bude zajištěna na smluvních pracovištích. Stanoviska partnerů o možnosti výuky odborného výcviku i uplatnění budoucích absolventů na trhu práce jsou v příloze k žádosti. Ubytování žáků zajistí škola ve vlastním internátu, stravování zajistí škola ve vlastní školní jídelně. Zařazení uvedeného oboru vzdělání bude realizováno jako výměna za obor E/001 Šití oděvů, jehož vyřazení z rejstříku škol a školských zařízení z důvodu nezájmu o tento obor navrhujeme ke stejnému datu. Personální zabezpečení výuky - učitel VVP pro střední školy včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (2 učitelé) - učitel odborných předmětů (Mgr.) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel odborných předmětů (Bc., od září 2009 zahajuje navazující magisterské) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel OV oblast poskytování přímé obslužné péče a zajištění sociálních služeb (bude přijat nový zaměstnanec do PP) - učitel OV oblast přípravy pokrmů a nápojů (4 zaměstnanci) - učitel OV oblast šití, opravy, praní a žehlení prádla a oděvů (3 zaměstnanci) Materiální zabezpečení výuky Teoretické vyučování včetně výuky TV bude zajištěno v učebnách a tělocvičně školy, praktické vyučování bude zajištěno v objektech a prostorách právnických osob oprávněných provozovat uvedenou činnost na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku. Stanoviska firem jsou v příloze žádosti E/02 Potravinářské práce, specializace pekař RVP pro obor vzdělání E/02 Potravinářské práce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne č. j / Forma studia: denní studium Délka studia 2 roky Počet tříd: 1 třída v každém ročníku Počet žáků: maximálně 8 žáků v každé třídě Cílová kapacita: 16 žáků Zařazení od: Vyjádření Úřadu práce v Přerově a Prostějově je v příloze žádosti.

17 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Teoretická výuka obou ročníků bude zajištěna v učebnách školy, výuka odborného výcviku bude zajištěna na smluvních pracovištích. Stanoviska partnerů o možnosti výuky odborného výcviku i uplatnění budoucích absolventů na trhu práce jsou v příloze k žádosti. Ubytování žáků zajistí škola ve vlastním internátu, stravování zajistí škola ve vlastní školní jídelně. Zařazení oboru vzdělání je navrhováno na základě požadavků firem provozujících uvedenou činnost v okolí. Personální zabezpečení výuky - učitel VVP pro střední školy včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (2 učitelé) - učitel odborných předmětů (Mgr.) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel odborných předmětů (Bc., od září 2009 zahajuje navazující magisterské) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel OV bude přijat zaměstnanec do PP. Materiální zabezpečení výuky Teoretické vyučování včetně výuky TV bude zajištěno v učebnách a tělocvičně školy, praktické vyučování bude zajištěno v objektech a prostorách právnických osob oprávněných provozovat uvedenou činnost na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku. Stanoviska firem jsou v příloze žádosti. b) Žádost o výmaz oboru středního vzdělání s výučním listem V souvislosti s nezájmem žáků o studium oboru středního vzdělání s výučním listem E/001 Šití oděvů (v posledních 3 letech nebyl ke studiu přijat ani jeden žák) navrhujeme jeho výmaz z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od c) Žádost o změnu kapacity internátu V souvislosti s realizací investiční akce Pokoje v půdní vestavbě internátu a v zájmu plnění prostorových podmínek pro ubytování žáků daných vyhláškou MZd č. 410/2005 Sb. žádám o úpravu lůžkové kapacity internátu školy s účinností od Absence žáků Značný vliv na výsledky vzdělávání žáků se SVP má jejich pravidelná docházka do školy, neboť úroveň jejich rozumových schopností nedává předpoklad pro samostatnou domácí přípravu a pochopení učiva především v odborných předmětech. I přes maximální snahu o co největší přizpůsobení organizace školy a sestavení rozvrhu dle možností dopravního spojení do školy, zajištění smluvních firem pro výuku odborného výcviku v místě bydliště většiny žáků nebo v jeho nejbližším okolí, nabídku zapojení žáků ze sociálně slabých rodin do programu podpory studia, bezprostřední vliv pravidelnosti docházky do školy na výši odměn za produktivní práci, zařazování nových metod a forem do výuky, nebezpečí neuzavření klasifikace za klasifikační období v řádném termínu, se nedaří snížit absenci žáků ve výuce. Absence je způsobena malou odolností žáků vůči nemocem, tolerováním absence ze strany rodičů, kteří se v některých případech dokonce domáhají u třídních učitelů předložení přehledu absence, aby ji mohli zpětně omluvit, zneužíváním žáků k plnění vlastních povinností rodičů (péče o mladší sourozence, o příbuzné, vyřizování záležitostí na úřadech) a záškoláctvím. Úkolem především třídních učitelů bude důsledně vyžadovat včasné a řádné omlouvání absence žáků, při dlouhodobé absenci (déle jak 1 týden) bude vyžadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, popř. u lékaře ověří nemoc. Povinností bude rovněž striktně dodržovat lhůtu 5 dní při neomluvené absenci žáka pro odeslání výzvy k omluvení absence v souladu s 68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

18 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Výchovná opatření V souvislosti se zvyšující se absencí se úměrně zvyšuje i počet uložených výchovných opatření (trestů). Na jejich počet má dále vliv nevhodné chování žáků ve vyučování, nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy, neplnění povinností, kouření o přestávkách a na akcích pořádaných školou, poškozování majetku školy a spolužáků, krádeže ve škole a na smluvním pracovišti odborného výcviku. Trvalým úkolem třídních učitelů bude včasné poskytování přesných informací o docházce a chování žáků a případné ukládání výchovných opatření v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 12. Předčasné ukončení studia Velmi vážným problémem výchovy a vzdělávání na škole je neustále se zvyšující počet žáků, kteří předčasně ukončují studium bez jakýchkoli závažnějších důvodů. I přes velmi dobrou spolupráci s partnery smluvními firmami, které zajišťují výuku odborného výcviku, častou spolupráci s úřady práce a opakované vysvětlování potřebnosti a výhodnosti vlastního vzdělávání a dosažení výučního listu se tento trend nedaří zásadním způsobem ovlivnit. Nejčastějším důvodem předčasného ukončení studia je velmi malá (v mnoha případech žádná) motivace ze strany rodičů, kteří sami mnohdy žádného vzdělání nedosáhli a jsou bez zaměstnání a zároveň značná nechuť žáků se vzdělávat. Úkolem všech pedagogických pracovníků bude upozorňovat rodiče při každém jednání o potřebě dokončení vzdělávání a výraznější možnosti získat pracovní uplatnění po úspěšném absolvování studia. 13. Internát Mimoškolní činnost na internátu zajišťují vychovatelky a pracovnice sociální péče. Nabídka volnočasových aktivit se v posledních letech zlepšila především díky mzdovým prostředkům na OON vyčleněným ředitelem školy z rozpočtu na platy lektorů (besedy s masérkou, vizážistkou, kadeřnicí, psychologem, odborníkem na prevenci sociálně patologických jevů, hudební produkce, zeměpisně přírodovědná přednáška, aerobik). Nabídka pravidelných volnočasových aktivit (zájmové kroužky) je limitována stavebně technickými parametry budovy, finančními možnostmi školy a profesní a zájmovou orientací vychovatelek. Příprava na vyučování, které jsou v režimu internátu věnovány dvě hodiny denně, prokazuje, že díky ní byly studijní výsledky žáků v tomto období ve škole dobré a v organizaci mimoškolní činnosti IN bude ponechána i nadále. Značným problémem je nadále technický stav budovy a plnění dalších podmínek stanovených vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejichž splnění je výjimkou stanoveno do konce roku Prevence sociálně patologických jevů, záškoláctví Na začátku každého školního roku zpracovává školní metodik prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s výchovným poradcem a všemi pedagogickými pracovníky Minimální preventivní program. Všichni učitelé (teoretických předmětů i odborného výcviku) mají do tematických plánů zařazeny informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů a záškoláctví. V oblasti prevence škola velmi úzce spolupracuje s OPPP Přerov, okresní protidrogovou komisí, Policií ČR, KKC Kappa Přerov, MěÚ Kojetín, MěKS Němčice nad Hanou, MěDDM Kojetín a Gymnáziem Kojetín, každoročně jsou zajišťovány besedy se zajímavými lidmi a zkušenými pracovníky v této oblasti (MUDr. Radim Uzel, PhDr. Ivona Adamská, Radek John, JUDr. Dočekal, MUDr. Ivan Douda, MUDr. Jiří Presl). V dalším období bude mimo stávající instituce navázána spolupráce i s Městskou Policií Kojetín.

19 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Prevenci záškoláctví řeší především směrnice ředitele školy č. 34, v níž jsou stanoveny postupy pedagogických zaměstnanců při prevenci a postihu záškoláctví žáků školy. Prevenci SPJ na škole řeší směrnice ředitele školy č. 48, jejíž součástí je v příloze rovněž: a) Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem (tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky). b) Postup školy při zjištění krádeže či vandalismu. c) Prevence užívání návykových látek. V souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení nabyla na škole účinnosti od směrnice ředitele školy č. 51 Prevence šikany, jejíž součástí je i Program proti šikanování. Úkolem všech zaměstnanců školy bude v případě zjištění či podezření na existenci SPJ na škole okamžitě informovat ředitele školy a školního metodika prevence. 15. Školní jídelna Škola má zřizovatelem povolen provoz doplňkové činnosti, která spočívá v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. Strava je připravována ve školní kuchyni, která je zařazena do sítě škol jako součást OU Křenovice a jejíž kapacita je stanovena v souladu s platnými předpisy na 400 obědů denně. Příprava obědů pro cizí strávníky je prováděna současně s přípravou stravy pro žáky a zaměstnance škol a školských zařízení (OU Křenovice, ZŠ a MŠ Křenovice a Měrovice), není provozována na úkor hlavní činnosti a nedochází k překročení maximální kapacity kuchyně. Doplňkovou činnost zabezpečují určené pracovnice školní jídelny, které jsou zaměstnanci školy a dále žáci oboru E/001 Kuchařské práce. Škola hradí prostředky na platy těchto zaměstnanců školy i odměny za produktivní práci žáků výhradně z prostředků doplňkové činnosti, prostředky na platy zaměstnanců jídelny zahrnuje do nákladů doplňkové činnosti a prostředky na odměny žáků zahrnuje do nákladů hlavní činnosti. Doplňkovou činnost škola provozuje po celou dobu kalendářního roku na základě písemných smluv s obecními úřady (stravování důchodců), školami (stravování žáků ZŠ a MŠ a jejich zaměstnanců) a s firmami (stravování zaměstnanců těchto firem). Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky, za kterých je DČ provozována včetně kalkulace ceny 1 obědu s uvedením přímých nákladů na potraviny, nákladů na věcnou režii a způsobu jejich výpočtu, na mzdovou režii a ziskové přirážky. Kalkulace ceny obědu je pravidelně 1x ročně (v měsíci dubnu) přepočítávána na základě nákladů na jednotlivé režie v průběhu předešlého roku a k 1.5. upravována. Výdej stravy pro strávníky stravované v rámci DČ je organizován tak, aby v žádném případě nedošlo k narušování provozu školy a strava je vydávána v jinou dobu, než je podle rozvrhu stanovena polední přestávka pro výdej stravy žákům a zaměstnancům školy. Odběr stravy do jídlonosičů a termonádob je stanoven pro cizí strávníky denně od hod. do hod. Odběr stravy pro cizí strávníky, kteří se stravují přímo ve školní jídelně, je stanoven na dobu až hod. po skončení polední přestávky žáků a zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že v současné době již probíhají dokončovací práce na výstavbě dálnice Mořice Kojetín, ubývá postupně cizích strávníků, což s sebou nese i problém udržení stávajícího úvazku pracovnice školní jídelny zaměstnané v rámci doplňkové činnosti. Úkolem je zajistit další strávníky z ostatních firem v okolí (nová firma na výrobu oken v Křenovicích, firmy v Kojetíně) tak, aby se počet uvařených jídel pro cizí strávníky pohyboval za měsíc alespoň okolo jídel. V měsíci září 2009 je ve školní jídelně zapsáno celkem 270 strávníků (149 v hlavní činnosti a 121 v doplňkové činnosti).

20 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Prezentace školy V zájmu kvalitní prezentace školy na veřejnosti a poskytování nezbytných informací jsou od v provozu nové webové stránky školy na vlastní doméně Provozovatelem stránek je firma Scio Praha, stránky jsou zpracovány redakčním systémem, kompletní správu, aktualizaci a doplňování provádí ředitel školy. O oblíbenosti a užitečnosti stránek svědčí fakt, že od jejich zprovoznění registrovalo počítadlo přístupů v měsíci září 2009 již téměř návštěvníků. Veřejně přístupná informační deska není dosud na budově školy instalována z důvodu uvažovaného zateplení budovy. V rámci prezentace vzdělávací nabídky zástupci školy pravidelně navštěvují základní školy a burzy škol. Škola každoročně pořádá den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy, prodejní výstavou výrobků a ukázkami práce žáků v odborném výcviku. Ředitel školy plně podporuje účast žáků všech oborů na odborných soutěžích v rámci celé ČR. Jejich nabídka je však velmi omezená a v současné době se účastní pouze prodavači celostátní dovednostní soutěže žáků obchodního řetězce Kaufland a právě v této soutěži dosahují žáci školy významných úspěchů. Naposled letos se soutěže v Kladně zúčastnilo pět vybraných žáků školy (2 žáci 1. ročníku, 1 žák 2. ročníku a 2 žáci 3. ročníku) a získali jedno první místo, dvě druhá místa a dvě třetí místa. V loňském roce byl na škole uspořádán 1. ročník soutěže prodavačů v dárkovém balení spojený s internetovým hlasováním, na který by měl navazovat v letošním roce 2. ročník. Žáci školy se rovněž prezentují svými výrobky na regionálních a místních výstavách, obor kuchař zajišťuje na zakázku přípravu rautů a hostin. Účast žáků na nejrůznějších soutěžích bude i v následujícím období plně podporována. C. Oblast personální K pracovalo na škole 31 zaměstnanců, z toho 18 učitelů včetně ředitele, 3 vychovatelky, 6 provozních zaměstnanců a 4 zaměstnanci ve školní kuchyni (1 na DČ). K pracuje na škole 28 zaměstnanců, z toho 15 učitelů včetně ředitele, 3 vychovatelky, 6 provozních zaměstnanců a 4 zaměstnanci ve školní kuchyni (1 na DČ). 1. Plnění právních norem K jsou na škole ustanoveny funkce vedoucích zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy. Na základě jednání ředitele školy na OŠMT OK dne byla zástupci zřizovatele vznesena připomínka k organizaci školy spočívající ve vysokém počtu vedoucích zaměstnanců na škole vzhledem k její velikosti co do počtu žáků a současně bylo doporučeno neprodleně upravit organizaci školy s cílem snížení počtu vedoucích zaměstnanců a přerozdělení jejich kompetencí. Na základě uvedených skutečností byla přijata úsporná opatření: a) vedoucími zaměstnanci dle ustanovení 124 odst. 3) jsou od : - zástupce ředitele školy pro výuku teoretických předmětů - vedoucí OV pro výuku odborného výcviku všech oborů vzdělání - vedoucí provozních zaměstnanců b) vedoucími zaměstnanci dle ustanovení dle 124 odst. 4) jsou: - vedoucí ŠJ - vedoucí vychovatelka

K O N C E P C E. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. rozvoje školy na období 2012 2015 IČO 00842800. ředitel školy

K O N C E P C E. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. rozvoje školy na období 2012 2015 IČO 00842800. ředitel školy Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 K O N C E P C E rozvoje školy na období 2012 2015 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/1051/2012 spis. sk.: 1.3. A10 září 2012

Více

H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2006 2009

H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2006 2009 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2006 2009 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUK/1135/2009 spis. sk.: A.8. A10 červen 2009

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212. Adresa: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212. Adresa: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 Adresa: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové Identifikátor

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Sušice Nuželická ul. 25, okres Klatovy Nuželická 25, 342 01 Sušice III. Identifikátor: 600

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více