Mateřská škola Tišice, okres Mělník U Školky 271, Tišice tel IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Tišice, okres Mělník U Školky 271, 277 15 Tišice tel. 315 696 499 IČO: 750 31 591"

Transkript

1 Mateřská škola Tišice, okres Mělník U Školky 271, Tišice tel IČO: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Tišice, okres Mělník, Školní 271, Tišice Č. j.: 125/2014 Spisový znak: 2.1. Počet listů: 13 Vypracoval: Mgr. Tereza Netíková Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. /zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy/ 1. Obsah a organizace předškolního vzdělávání 2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 2.1 Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.2 Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.3 Práva zákonných zástupců dětí 2.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí 3. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky 4. Přijímání dětí do mateřské školy 5. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 6. Úplata za předškolní vzdělávání 6.1 Školné 6.2 Stravné 7. Provoz školy a režim dne při vzdělávání dětí v MŠ 7.1 Režim dne Rybičky 7.2 Režim dne Berušky 7.3 Režim dne Sluníčka 8. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 8.1 Opatření při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí 8.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 9. Zacházení s majetkem školy 9.1. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání 9.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ 10. Závěrečná ustanovení Platnost a účinnost Školního řádu 10.2 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem 1

2 1. Obsah a organizace předškolního vzdělávání Mateřská škola je druhem školy. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Vzdělávání v MŠ Tišice se uskutečňuje ve 3 třídách. Vzdělávání - probíhá především na základě prožitkového učení, se zaměřením na citlivé střídání spontánních a řízených činností, s využitím velkého množství didaktických pomůcek a materiálů. Důraz je kladen na rozvoj zdravých životních návyků a postojů, na rozvoj osobních a citových vlastností. Svůj první důležitý krok do života úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ by měly děti od nás zvládnout zcela bez problémů a radostně. V obou třídách se snažíme o to, aby MŠ nebyla posuzována jako místo, kam se děti dávají na ohlídání, ale aby si zde prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství aktivně, svobodně a radostně. V každé třídě pracují učitelky podle vlastních třídních vzdělávacích programů. Rodiče mohou na vyžádání do programů nahlížet. Každá třída má svůj denní režim (řád), který je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak si jej přizpůsobí k naplánovanému programu, činnostem, zájmu dětí, individuálním potřebám a počasí. Dodržován musí být čas svačin a oběda, napít se mohou děti kdykoli během dne. S organizací dne jednotlivých tříd se mohou rodiče blíže seznámit na nástěnce v šatnách dětí. Po celý školní rok je zveřejňován v šatnách Školní vzdělávací program a též dětské výtvory zdobí šatnu a přilehlé prostory tříd. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí dopoledne se využívá většinou okolí MŠ (vycházky, výlety, tematické návštěvy, specifické sportovní činnosti - jízdy na koloběžkách a taxi), odpoledne se děti podle podmínek rozcházejí na školní zahradě. Při odpočinku se děti do spánku nenutí, ale respektují se biologické potřeby předškolních dětí. Pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, ale neruší spánek ostatním. Během roku je dětem zajišťován dostatek kulturních akcí, společných oslav a setkání. Dle zájmu rodičů a možností školy organizujeme i aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (keramika, tanečky, angličtina). 2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 2.1 Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Děti mají právo a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu, b) na vzdělávání podle školského zákona, c) na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu. Děti mají právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky. Děti mají právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jejich věku a možnostem. Děti mají právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání. Děti mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu 2

3 výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu. Děti mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy. 2.2 Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Řídí se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob. Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování. Snaží se (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování. Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou. 2.3 Práva zákonných zástupců dětí Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Má právo po dohodě s učitelkou být přítomen ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ, práce učitelky a činnosti ostatních dětí. Má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jejich individuálních pokrocích či problémech, na poradenskou činnost. Má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ. Má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy přímo u učitelky nebo u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. Má právo se po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školy účastnit i mimoškolních aktivit MŠ. 2.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí Zajistit pravidelnou docházku dítěte do MŠ. Předat dítě pedagogovi ve třídě. Zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsouli k tomu vyzváni ředitelkou mateřské školy. Oznámit škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby školní matriky), např. změna bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonních spojení. Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Má podle zákona povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy. 3

4 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, poskytovat údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění, o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v daném termínu. Kontrolovat dítě, zda do MŠ nenosí předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho i druhých dětí. Řídit se školním řádem. 3. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření. Zákonní zástupci dětí dodržují režim a stanovenou organizaci provozu MŠ. Zákonní zástupci dětí dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházející do MŠ a s ostatními rodiči pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 4. Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy Tišice jsou přijímány děti zpravidla smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla od března do dubna v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Přesné datum zápisu je vyvěšeno měsíc předem na internetových stránkách školy a na vývěsce Obecního úřadu Tišice. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě žádosti rodičů. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení dle stanovených kritérií. Po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy dostaví se do mateřské školy a vyzvedne si je. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 4

5 5. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 35 zákon 561/2004 Sb. Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné. Ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Ředitelka školy může též rozhodnout o ukončení školní docházky v případě hrubého porušení školního řádu, hrubým porušením školního řádu se rozumí především hrubé slovní či úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy, nevhodné chování na celém území MŠ, nabádání dítěte zákonným zástupcem k chování, které je v rozporu se školním řádem. 6.1 Školné 6. Úplata za předškolní vzdělávání Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se nehradí v posledním roce dítěte před zahájením povinné školní docházky. Dítě, které bude mít pro školní rok 2014/2015 povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ a hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění po dohodě s OÚ Tišice. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od Vnitřní předpis, (kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty, snížení nebo osvobození od úplaty) je k nahlédnutí v ředitelně školy. Úplata je splatná podle zákona do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín. Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet MŠ ( /0300). Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty (vyhláška č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Písemná žádost se podává ředitelce školy předem. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. V souladu s 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. 5

6 Nepřesáhne-li omezení provozu 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, lze rovněž snížit úplatu, avšak pouze běžným postupem ve správním řízení na základě pravomoci ředitele stanovené obecně v 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Ustanovení 6 odst. 4 již neukládá řediteli mateřské školy snížit úplatu na poměrnou výši, ale ukládá mu povinnost stanovit úplatu, která nepřesáhne poměrnou výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. Zákonní zástupci musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ. Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ se nepromíjí ani nesnižuje! Opakované neuhrazení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 6.2 Stravné Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje ŠJ dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Ve výjimečných případech může ředitelka školy povolit výjimku (na základě lékařského potvrzení) a dítě s dietou se v MŠ stravovat nemusí. V tomto případě si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedne dítě před obědem. Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné. V rámci pitného režimu mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně. Pokud je znám důvod nepřítomnosti předem (dovolená, dlouhodobá nemoc, apod.) ohlásí toto zákonní zástupci den předem, nebo (při náhlém onemocnění) rodiče odhlásí dítěti stravu nejpozději do 8:00 hodin téhož dne. Pokud se u dítěte objeví nečekané zdravotní problémy v průběhu jeho pobytu ve škole a po konzultaci s jeho zákonným zástupcem bude rozhodnuto o ukončení pobytu dítěte ve školce, pak vniká nárok si v přinesené nádobě oběd pro dítě odnést a to v době od 11:30 hod. do 12:30 hod. z kuchyně MŠ. Stravné se platí dopředu do 20. dne každého předcházejícího měsíce. Stravné je hrazeno na účet školy (Číslo účtu: /0300). Variabilní symbol Vám přidělí ředitelka MŠ. Vyúčtování se provádí k , a , kalendářního roku. Přeplatky se převádí na účty zákonných zástupců z účtu školy. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. 7. Provoz školy a režim dne při vzdělávání dětí v MŠ Provoz MŠ je celodenní od 6.30 hod. do hod. (škola se v 6.30 hod. odemyká a v uzavírá), zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v hod. uzamčena. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: zákonný zástupce porušuje Školní řád závažným způsobem, např. opakovaně pozdě vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu. Provoz MŠ bývá zpravidla omezen v měsíci prosinci, přerušen v červenci a srpnu. Rozsah přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 6

7 měsíce předem, v případě omezení informuje zákonné zástupce neprodleně po projednání se zřizovatelem. Děti se scházejí (rozcházejí) v jedné (ve třech) určených třídách. Provoz ve třídách je rozvržen tak, aby byla dětem zajištěna dostatečná bezpečnost a kvalita předškolního vzdělávání v souladu s přidělenou státní dotací na platy zaměstnanců a provoz byl ekonomický. Děti se scházejí od ráno ve třídě Berušky, poté jsou rozděleny do svých tříd. Ráno zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předá dítě paní učitelce vždy do 8.00 hodin. Odpoledne jsou děti ve všech třídách do (ve výjimečných případech jsou spojeny do jedné třídy). Z bezpečnostních důvodů je MŠ v době od a od hod. uzamčena. Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče projednat s učitelkami. Po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu, ale tak, aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces. Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedají ve třídě Rybičky mezi hod. a ve třídě Berušky a Sluníčka mezi hod. Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně (nejrychlejší způsob SMS do své třídy, telefonicky, ústně. Při omlouvání em nemusí být nepřítomnost dítěte známa ihned). Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předává dítě učitelce osobně. Učitelka zodpovídá jen za děti, které od zákonných zástupců nebo jím pověřené osoby řádně převzala až do doby, kdy si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba od učitelky převezme. Zákonný zástupce předává dítě do MŠ pouze zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Běžný režim je pro tyto děti zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé děti v kolektivu i na učitelky. V případě náhlé změny zdravotního stavu při pobytu v MŠ nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Podáváme pouze léky, které určí lékař k soustavnému užívání (nezbytně nutné pro zdraví dítěte). Při předání dítěte učitelce sdělí zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Při nástupu do MŠ - začátkem školního roku - podepíší rodiče Prohlášení o bezinfekčnosti. Zákonný zástupce hlásí ihned ředitelce školy popř. učitelce výskyt každého infekčního onemocnění v rodině (pedikulóza, průjem, neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímá učitelka dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví. V případě výskytu vší postupuje rodič následovně: pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho zákonné zástupce, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího 7

8 lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí. Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně zákonné zástupce a vyzve je k vyzvednutí dítěte z MŠ. Učitelka má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí nebo o potvrzení lékaře o alergii či chronickém onemocnění dítěte. Z mateřské školy si dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi písemně pověřená zletilá osoba (formuláře jsou u učitelek na třídě). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonným zástupcům. Toto pověření se vystavuje na celý školní rok a je možno jej aktualizovat. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách budovy a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání a k předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné a opustí areál školy. Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ (nástěnky, letáky, třídní schůzky, web). Rodiče mají povinnost číst zprávy a informace, které jsou jim určené. Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školy. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole: - dítě vodí do MŠ čisté, upravené a učesané, - plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky), které si dítě bere s sebou do školy - mohou např. zapříčinit úraz dítěte, - odpovídají za to, co mají děti v šatně - učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah osobních věcí dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.), - dbají, aby děti měly v šatně pořádek, - z hygienických důvodů musí mít dítě jiné oblečení do třídy, na zahradu, na odpočinek, + oblečení náhradní (spodní prádlo, ponožky, punčocháče), - sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Pokud to podmínky nedovolují (déšť, mlha, teplota pod -5 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících., inverze, silný vítr) ven s dětmi nevycházíme, - z důvodu zamezení výměny nebo ztráty, označte dětem všechny části oblečení jménem nebo značkou a uložte je do přihrádek označených značkou dítěte + vlastního pytle na ramínku, - koncem každého týdne si odneste domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny, ukliďte si místo v šatně (výkresy, hračky ), Do MŠ není dovoleno nosit jídlo, bonbóny, žvýkačky, šperky a jiné předměty, které dítě nepotřebuje, a nejsou vyžádány učitelkou. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdejte učitelce ve třídě. Zjistíte-li ztrátu osobní věci, oznamte tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy. Zákonní zástupci v součinnosti se školou pomáhají při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň), úctě k práci jiných lidí a k sebeúctě. Zákonní zástupci pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce porušuje Školní řád závažným způsobem, např. opakovaně pozdě 8

9 vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu, opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování, dítě bez omluvy do MŠ déle jak dva týdny nedochází Každý rok vybíráme rodičovský příspěvek 60,- Kč na dítě. Z vybraných příspěvků hradíme dětem vánoční balíčky. Dále vybíráme 60,- Kč za dítě na papírové kapesníčky na celý školní rok. 7.1 Režim dne Rybičky scházení dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a hry a činnosti dle volby a přání dětí didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými potřebami ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence vadného držení těla, cvičení na balančních míčích jazykové chvilky, řečové aktivity smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na počasí) hygiena, oběd hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle věku a potřeb dětí) hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s individuální péčí zaměřená k opakování a zájmy dětí 7.2 Režim dne Berušky scházení dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a hry a činnosti dle volby a přání dětí didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými potřebami ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence vadného držení těla, cvičení na balančních míčích jazykové chvilky, řečové aktivity smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na počasí) hygiena, oběd hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle věku a potřeb dětí) hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s individuální péčí zaměřená k opakování a zájmy dětí 9

10 7.3 Režim dne Sluníčka scházení dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a hry a činnosti dle volby a přání dětí didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými potřebami ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence vadného držení těla, cvičení na balančních míčích jazykové chvilky, řečové aktivity smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na počasí) hygiena, oběd hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle věku a potřeb dětí) hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s individuální péčí zaměřená k opakování a zájmy dětí 8. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí MŠ má za úkol chránit a posilovat zdraví dětí a vytvářet jim k tomu bezpečné a podnětné prostředí. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. V případě, že rodič přihlásí dítě na kroužek (angličtina, tanečky, keramika), který pořádá a nevede přímo zaměstnanec MŠ, musí písemně potvrdit souhlas s předáním dítěte lektorovi, který za ně po určenou dobu zodpovídá. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Při specifických činnostech (sportovních nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost) bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. Zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti, aby dítě nenosilo do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz. Z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku, na cvičení, v případě celodenní docházky v MŠ pyžamo - každý týden čisté a další hygienické potřeby dle požadavku učitelek. Mateřská škola má vlastní pračku, výměnu ručníků provádí provozní zaměstnanec v určených termínech, v případě potřeby ihned. Rodiče zajišťují praní lůžkovin 1x za 3 týdny, v případě znečištění dítětem ihned. V případě potřeby přišijí tkanice či knoflíky. 10

11 Pokud se dítě někdy pomočuje, zákonný zástupce má povinnost donést vlastní igelitovou plenu na lehátko, deku a polštář. Z bezpečnostního hlediska musí mít děti na přezutí bačkory (zdravotní obuv) s plnou patou ne pantofle! Učitelky nesou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz apod.). Vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu. 8.1 Opatření při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí Při přesunech dětí po pozemních komunikacích mimo území MŠ se dozor řídí pravidly silničního provozu. Dvojice dětí vpředu a vzadu nosí reflexní vesty. Pobyt v přírodě využívají se pouze bezpečná místa a pedagogové dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Dále dbají, aby děti nesbíraly nebezpečné věci (sklo, ostré předměty, velké kameny, nebezpečné klacky aj.) Při sportovních a pohybových aktivitách ve třídě i venku kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda jsou prostory dostatečně připraveny a zda je v pořádku tělocvičné náčiní a nářadí. Dále dbají, aby byly pohybové aktivity a cvičení přiměřené věku dětí a přihlížejí k individuálním schopnostem dětí. Při výtvarných a pracovních aktivitách, kde jsou použity nástroje jako nůžky, nože, kladívka, jehly apod. vykonávají děti práci se zvýšenou opatrností a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky bez ostrých hrotů, jehly se zakulaceným hrotem apod.) V ostatních otázkách BOZP se škola řídí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. O drobném poranění dítěte během dne (odřené koleno, boule ), provede učitelka zápis do určeného sešitu ve třídě. S touto skutečností seznámí zákonného zástupce dítěte, který seznámení potvrdí svým podpisem. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Učitelka (nebo jí pověřená pracovnice) má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích organizovaných školou - konaných mimo školu, a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Učitelka zodpovídá za sepsání školního úrazu a za informování ředitelky školy. Ředitelka školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Mateřská škola zajišťuje úklid, pravidelnou výměnu lůžkovin a dětských ručníků. 11

12 Mateřská škola zajišťuje pravidelnou ochranu pískoviště a sekání trávy. Mateřská škola zajišťuje pravidelné revize nářadí a revize hracích prvků na školním hřišti. Zahrada není veřejným hřištěm, proto není dětem dovoleno jí z bezpečnostních důvodů užívat po odchodu z MŠ ani za dozoru zákonných zástupců a jím pověřených osob. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova, vchody i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. Do celého objektu MŠ je zákaz vodění psů, koček nebo jiných zvířat týká se i školní zahrady. 8.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života již od útlého věku. Optimálním preventivním programem je důsledná realizace Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití v kolektivu. Snaha odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi dětmi. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří: sebedůvěra, samostatnost, sebejistota. Děti jsou rovnocenní partneři, mají v mnoha situacích právo říci NE, když něco nechtějí. Nesouhlas nebo volba jedné alternativy nesmí být předem považována za projev neposlušnosti a vzdoru. Děti se učí říci NE při různých pokusech, modelových situacích a stimulačních hrách. Dále se učí vyjádřit svůj názor a své potřeby a naopak přijímat odlišné názory jiných dětí/komunitní a komunikační kruhy/ dostatek spontánních her, pohybových aktivit. Bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně, dává dětem základy prosociálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí. Dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat. 9. Zacházení s majetkem školy 9.1. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání Při vzdělávacím procesu a při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, pomůckami a nepoškozovali majetek školy. Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení se na péči o zpříjemnění interiéru i exteriéru mateřské školy. Vedou děti k úctě k majetku a věcem ve vlastnictví školy, ostatních dětí a dalších osob Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi. 12

13 Škodu na majetku školy, kterou v areálu školy úmyslně dítě způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte v plné výši uhradit Platnost a účinnost Školního řádu 10. Závěrečná ustanovení Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j.: 113/2013 ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem: Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem Ředitelka školy zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu. Ředitelka školy zabezpečí seznámení se Školním řádem všechny zákonné zástupce dětí docházejících do této mateřské školy. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací na rodičovské schůzce a nástěnkách, řád je pro ně zpřístupněn v šatnách a na webových stránkách školy. Při pozdějším nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen seznámit se s řádem školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu dítěte. Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne Spojení do mateřské školy Ředitelka školy: Mgr. Tereza Netíková Vedoucí ŠJ: Lenka Štolbová Omluvy dětí: Rybičky Berušky Sluníčka Další informace o činnosti mateřské školy jsou pravidelně aktualizovány na portálu V Tišicích dne Mgr. Tereza Netíková ředitelka školy 13

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Sportovní školka Tenisáček Sportovní 456 25242 Vestec, Praha-západ IČ: 27042146 I. Základní ustanovení 1. Předškolní vzdělávání - Předškolní výchova podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Přijímání dětí do mateřské školy III. Provoz mateřské školy IV. Zdravotní péče a bezpečnost

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Mgr. František Vlček, ředitel školy Zpracovala: Mgr.

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí :

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : Do mateřské školy jsou přijímány přednostně děti předškolní a zaměstnaných matek. Přijímány jsou děti zdravé ve věku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí

Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Školní řád Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí Zpracovala: Mgr. Hana Pártlová, ředitelka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Přijímání dětí do mateřské školy 3. Evidence dětí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Domácí řád. Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice. Domácí řád dětské skupiny 1 a dětské skupiny 2

Domácí řád. Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice. Domácí řád dětské skupiny 1 a dětské skupiny 2 Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 387 304, www.dcjk.cz e - mail: ds.srdicko@seznam.cz Domácí řád Domácí řád dětské skupiny 1 a dětské

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Více

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná-Ráj ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ŘMŠ-O 189/ 2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2008 Směrnice nabývá platnosti

Více

III. Informovat zařízení o změnách zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v zařízení.

III. Informovat zařízení o změnách zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v zařízení. 1. Zřizovatel Zřizovatelem hlídacího zařízení je společnost VERBSON s.r.o. 2. Provoz Provoz zařízení je od 7.00 do 17.00. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zařízení zákonnému zástupci nejméně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více