Mateřská škola Tišice, okres Mělník U Školky 271, Tišice tel IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Tišice, okres Mělník U Školky 271, 277 15 Tišice tel. 315 696 499 IČO: 750 31 591"

Transkript

1 Mateřská škola Tišice, okres Mělník U Školky 271, Tišice tel IČO: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Tišice, okres Mělník, Školní 271, Tišice Č. j.: 125/2014 Spisový znak: 2.1. Počet listů: 13 Vypracoval: Mgr. Tereza Netíková Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. /zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy/ 1. Obsah a organizace předškolního vzdělávání 2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 2.1 Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.2 Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.3 Práva zákonných zástupců dětí 2.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí 3. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky 4. Přijímání dětí do mateřské školy 5. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 6. Úplata za předškolní vzdělávání 6.1 Školné 6.2 Stravné 7. Provoz školy a režim dne při vzdělávání dětí v MŠ 7.1 Režim dne Rybičky 7.2 Režim dne Berušky 7.3 Režim dne Sluníčka 8. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 8.1 Opatření při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí 8.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 9. Zacházení s majetkem školy 9.1. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání 9.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ 10. Závěrečná ustanovení Platnost a účinnost Školního řádu 10.2 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem 1

2 1. Obsah a organizace předškolního vzdělávání Mateřská škola je druhem školy. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Vzdělávání v MŠ Tišice se uskutečňuje ve 3 třídách. Vzdělávání - probíhá především na základě prožitkového učení, se zaměřením na citlivé střídání spontánních a řízených činností, s využitím velkého množství didaktických pomůcek a materiálů. Důraz je kladen na rozvoj zdravých životních návyků a postojů, na rozvoj osobních a citových vlastností. Svůj první důležitý krok do života úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ by měly děti od nás zvládnout zcela bez problémů a radostně. V obou třídách se snažíme o to, aby MŠ nebyla posuzována jako místo, kam se děti dávají na ohlídání, ale aby si zde prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství aktivně, svobodně a radostně. V každé třídě pracují učitelky podle vlastních třídních vzdělávacích programů. Rodiče mohou na vyžádání do programů nahlížet. Každá třída má svůj denní režim (řád), který je pouze orientační. Záleží na učitelce, jak si jej přizpůsobí k naplánovanému programu, činnostem, zájmu dětí, individuálním potřebám a počasí. Dodržován musí být čas svačin a oběda, napít se mohou děti kdykoli během dne. S organizací dne jednotlivých tříd se mohou rodiče blíže seznámit na nástěnce v šatnách dětí. Po celý školní rok je zveřejňován v šatnách Školní vzdělávací program a též dětské výtvory zdobí šatnu a přilehlé prostory tříd. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí dopoledne se využívá většinou okolí MŠ (vycházky, výlety, tematické návštěvy, specifické sportovní činnosti - jízdy na koloběžkách a taxi), odpoledne se děti podle podmínek rozcházejí na školní zahradě. Při odpočinku se děti do spánku nenutí, ale respektují se biologické potřeby předškolních dětí. Pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, ale neruší spánek ostatním. Během roku je dětem zajišťován dostatek kulturních akcí, společných oslav a setkání. Dle zájmu rodičů a možností školy organizujeme i aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (keramika, tanečky, angličtina). 2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 2.1 Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Děti mají právo a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu, b) na vzdělávání podle školského zákona, c) na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu. Děti mají právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky. Děti mají právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jejich věku a možnostem. Děti mají právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání. Děti mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu 2

3 výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu. Děti mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy. 2.2 Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Řídí se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob. Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování. Snaží se (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování. Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou. 2.3 Práva zákonných zástupců dětí Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Má právo po dohodě s učitelkou být přítomen ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ, práce učitelky a činnosti ostatních dětí. Má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jejich individuálních pokrocích či problémech, na poradenskou činnost. Má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu MŠ. Má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy přímo u učitelky nebo u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. Má právo se po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školy účastnit i mimoškolních aktivit MŠ. 2.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí Zajistit pravidelnou docházku dítěte do MŠ. Předat dítě pedagogovi ve třídě. Zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsouli k tomu vyzváni ředitelkou mateřské školy. Oznámit škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby školní matriky), např. změna bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonních spojení. Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Má podle zákona povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy. 3

4 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, poskytovat údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění, o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v daném termínu. Kontrolovat dítě, zda do MŠ nenosí předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho i druhých dětí. Řídit se školním řádem. 3. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření. Zákonní zástupci dětí dodržují režim a stanovenou organizaci provozu MŠ. Zákonní zástupci dětí dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházející do MŠ a s ostatními rodiči pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 4. Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy Tišice jsou přijímány děti zpravidla smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla od března do dubna v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Přesné datum zápisu je vyvěšeno měsíc předem na internetových stránkách školy a na vývěsce Obecního úřadu Tišice. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě žádosti rodičů. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení dle stanovených kritérií. Po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy dostaví se do mateřské školy a vyzvedne si je. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 4

5 5. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 35 zákon 561/2004 Sb. Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné. Ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Ředitelka školy může též rozhodnout o ukončení školní docházky v případě hrubého porušení školního řádu, hrubým porušením školního řádu se rozumí především hrubé slovní či úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy, nevhodné chování na celém území MŠ, nabádání dítěte zákonným zástupcem k chování, které je v rozporu se školním řádem. 6.1 Školné 6. Úplata za předškolní vzdělávání Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se nehradí v posledním roce dítěte před zahájením povinné školní docházky. Dítě, které bude mít pro školní rok 2014/2015 povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ a hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění po dohodě s OÚ Tišice. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od Vnitřní předpis, (kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty, snížení nebo osvobození od úplaty) je k nahlédnutí v ředitelně školy. Úplata je splatná podle zákona do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín. Úplatu hradí plátce bezhotovostním převodem na účet MŠ ( /0300). Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty (vyhláška č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Písemná žádost se podává ředitelce školy předem. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. V souladu s 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. 5

6 Nepřesáhne-li omezení provozu 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, lze rovněž snížit úplatu, avšak pouze běžným postupem ve správním řízení na základě pravomoci ředitele stanovené obecně v 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Ustanovení 6 odst. 4 již neukládá řediteli mateřské školy snížit úplatu na poměrnou výši, ale ukládá mu povinnost stanovit úplatu, která nepřesáhne poměrnou výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. Zákonní zástupci musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ. Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ se nepromíjí ani nesnižuje! Opakované neuhrazení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 6.2 Stravné Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje ŠJ dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Ve výjimečných případech může ředitelka školy povolit výjimku (na základě lékařského potvrzení) a dítě s dietou se v MŠ stravovat nemusí. V tomto případě si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedne dítě před obědem. Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné. V rámci pitného režimu mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně. Pokud je znám důvod nepřítomnosti předem (dovolená, dlouhodobá nemoc, apod.) ohlásí toto zákonní zástupci den předem, nebo (při náhlém onemocnění) rodiče odhlásí dítěti stravu nejpozději do 8:00 hodin téhož dne. Pokud se u dítěte objeví nečekané zdravotní problémy v průběhu jeho pobytu ve škole a po konzultaci s jeho zákonným zástupcem bude rozhodnuto o ukončení pobytu dítěte ve školce, pak vniká nárok si v přinesené nádobě oběd pro dítě odnést a to v době od 11:30 hod. do 12:30 hod. z kuchyně MŠ. Stravné se platí dopředu do 20. dne každého předcházejícího měsíce. Stravné je hrazeno na účet školy (Číslo účtu: /0300). Variabilní symbol Vám přidělí ředitelka MŠ. Vyúčtování se provádí k , a , kalendářního roku. Přeplatky se převádí na účty zákonných zástupců z účtu školy. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. 7. Provoz školy a režim dne při vzdělávání dětí v MŠ Provoz MŠ je celodenní od 6.30 hod. do hod. (škola se v 6.30 hod. odemyká a v uzavírá), zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v hod. uzamčena. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: zákonný zástupce porušuje Školní řád závažným způsobem, např. opakovaně pozdě vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu. Provoz MŠ bývá zpravidla omezen v měsíci prosinci, přerušen v červenci a srpnu. Rozsah přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 6

7 měsíce předem, v případě omezení informuje zákonné zástupce neprodleně po projednání se zřizovatelem. Děti se scházejí (rozcházejí) v jedné (ve třech) určených třídách. Provoz ve třídách je rozvržen tak, aby byla dětem zajištěna dostatečná bezpečnost a kvalita předškolního vzdělávání v souladu s přidělenou státní dotací na platy zaměstnanců a provoz byl ekonomický. Děti se scházejí od ráno ve třídě Berušky, poté jsou rozděleny do svých tříd. Ráno zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předá dítě paní učitelce vždy do 8.00 hodin. Odpoledne jsou děti ve všech třídách do (ve výjimečných případech jsou spojeny do jedné třídy). Z bezpečnostních důvodů je MŠ v době od a od hod. uzamčena. Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče projednat s učitelkami. Po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu, ale tak, aby rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces. Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedají ve třídě Rybičky mezi hod. a ve třídě Berušky a Sluníčka mezi hod. Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně (nejrychlejší způsob SMS do své třídy, telefonicky, ústně. Při omlouvání em nemusí být nepřítomnost dítěte známa ihned). Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předává dítě učitelce osobně. Učitelka zodpovídá jen za děti, které od zákonných zástupců nebo jím pověřené osoby řádně převzala až do doby, kdy si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba od učitelky převezme. Zákonný zástupce předává dítě do MŠ pouze zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Běžný režim je pro tyto děti zátěží a zároveň se přenáší infekce na zdravé děti v kolektivu i na učitelky. V případě náhlé změny zdravotního stavu při pobytu v MŠ nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Podáváme pouze léky, které určí lékař k soustavnému užívání (nezbytně nutné pro zdraví dítěte). Při předání dítěte učitelce sdělí zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Při nástupu do MŠ - začátkem školního roku - podepíší rodiče Prohlášení o bezinfekčnosti. Zákonný zástupce hlásí ihned ředitelce školy popř. učitelce výskyt každého infekčního onemocnění v rodině (pedikulóza, průjem, neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímá učitelka dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví. V případě výskytu vší postupuje rodič následovně: pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho zákonné zástupce, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího 7

8 lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí. Zjistí-li učitelka u dítěte během dne příznaky onemocnění, uvědomí neprodleně zákonné zástupce a vyzve je k vyzvednutí dítěte z MŠ. Učitelka má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí nebo o potvrzení lékaře o alergii či chronickém onemocnění dítěte. Z mateřské školy si dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi písemně pověřená zletilá osoba (formuláře jsou u učitelek na třídě). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonným zástupcům. Toto pověření se vystavuje na celý školní rok a je možno jej aktualizovat. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách budovy a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání a k předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné a opustí areál školy. Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ (nástěnky, letáky, třídní schůzky, web). Rodiče mají povinnost číst zprávy a informace, které jsou jim určené. Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor s učitelkou nebo ředitelkou školy. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole: - dítě vodí do MŠ čisté, upravené a učesané, - plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky), které si dítě bere s sebou do školy - mohou např. zapříčinit úraz dítěte, - odpovídají za to, co mají děti v šatně - učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah osobních věcí dětí, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.), - dbají, aby děti měly v šatně pořádek, - z hygienických důvodů musí mít dítě jiné oblečení do třídy, na zahradu, na odpočinek, + oblečení náhradní (spodní prádlo, ponožky, punčocháče), - sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Pokud to podmínky nedovolují (déšť, mlha, teplota pod -5 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících., inverze, silný vítr) ven s dětmi nevycházíme, - z důvodu zamezení výměny nebo ztráty, označte dětem všechny části oblečení jménem nebo značkou a uložte je do přihrádek označených značkou dítěte + vlastního pytle na ramínku, - koncem každého týdne si odneste domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny, ukliďte si místo v šatně (výkresy, hračky ), Do MŠ není dovoleno nosit jídlo, bonbóny, žvýkačky, šperky a jiné předměty, které dítě nepotřebuje, a nejsou vyžádány učitelkou. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdejte učitelce ve třídě. Zjistíte-li ztrátu osobní věci, oznamte tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy. Zákonní zástupci v součinnosti se školou pomáhají při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň), úctě k práci jiných lidí a k sebeúctě. Zákonní zástupci pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce porušuje Školní řád závažným způsobem, např. opakovaně pozdě 8

9 vyzvedává dítě z mateřské školy po ukončení provozu, opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování, dítě bez omluvy do MŠ déle jak dva týdny nedochází Každý rok vybíráme rodičovský příspěvek 60,- Kč na dítě. Z vybraných příspěvků hradíme dětem vánoční balíčky. Dále vybíráme 60,- Kč za dítě na papírové kapesníčky na celý školní rok. 7.1 Režim dne Rybičky scházení dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a hry a činnosti dle volby a přání dětí didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými potřebami ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence vadného držení těla, cvičení na balančních míčích jazykové chvilky, řečové aktivity smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na počasí) hygiena, oběd hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle věku a potřeb dětí) hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s individuální péčí zaměřená k opakování a zájmy dětí 7.2 Režim dne Berušky scházení dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a hry a činnosti dle volby a přání dětí didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými potřebami ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence vadného držení těla, cvičení na balančních míčích jazykové chvilky, řečové aktivity smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na počasí) hygiena, oběd hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle věku a potřeb dětí) hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s individuální péčí zaměřená k opakování a zájmy dětí 9

10 7.3 Režim dne Sluníčka scházení dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a hry a činnosti dle volby a přání dětí didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně individuální péče o děti se specifickými potřebami ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence vadného držení těla, cvičení na balančních míčích jazykové chvilky, řečové aktivity smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na počasí) hygiena, oběd hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle věku a potřeb dětí) hygiena, svačina odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s individuální péčí zaměřená k opakování a zájmy dětí 8. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí MŠ má za úkol chránit a posilovat zdraví dětí a vytvářet jim k tomu bezpečné a podnětné prostředí. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. V případě, že rodič přihlásí dítě na kroužek (angličtina, tanečky, keramika), který pořádá a nevede přímo zaměstnanec MŠ, musí písemně potvrdit souhlas s předáním dítěte lektorovi, který za ně po určenou dobu zodpovídá. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Při specifických činnostech (sportovních nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost) bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. Zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti, aby dítě nenosilo do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz. Z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku, na cvičení, v případě celodenní docházky v MŠ pyžamo - každý týden čisté a další hygienické potřeby dle požadavku učitelek. Mateřská škola má vlastní pračku, výměnu ručníků provádí provozní zaměstnanec v určených termínech, v případě potřeby ihned. Rodiče zajišťují praní lůžkovin 1x za 3 týdny, v případě znečištění dítětem ihned. V případě potřeby přišijí tkanice či knoflíky. 10

11 Pokud se dítě někdy pomočuje, zákonný zástupce má povinnost donést vlastní igelitovou plenu na lehátko, deku a polštář. Z bezpečnostního hlediska musí mít děti na přezutí bačkory (zdravotní obuv) s plnou patou ne pantofle! Učitelky nesou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz apod.). Vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu. 8.1 Opatření při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí Při přesunech dětí po pozemních komunikacích mimo území MŠ se dozor řídí pravidly silničního provozu. Dvojice dětí vpředu a vzadu nosí reflexní vesty. Pobyt v přírodě využívají se pouze bezpečná místa a pedagogové dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Dále dbají, aby děti nesbíraly nebezpečné věci (sklo, ostré předměty, velké kameny, nebezpečné klacky aj.) Při sportovních a pohybových aktivitách ve třídě i venku kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda jsou prostory dostatečně připraveny a zda je v pořádku tělocvičné náčiní a nářadí. Dále dbají, aby byly pohybové aktivity a cvičení přiměřené věku dětí a přihlížejí k individuálním schopnostem dětí. Při výtvarných a pracovních aktivitách, kde jsou použity nástroje jako nůžky, nože, kladívka, jehly apod. vykonávají děti práci se zvýšenou opatrností a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky bez ostrých hrotů, jehly se zakulaceným hrotem apod.) V ostatních otázkách BOZP se škola řídí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. O drobném poranění dítěte během dne (odřené koleno, boule ), provede učitelka zápis do určeného sešitu ve třídě. S touto skutečností seznámí zákonného zástupce dítěte, který seznámení potvrdí svým podpisem. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Učitelka (nebo jí pověřená pracovnice) má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích organizovaných školou - konaných mimo školu, a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Učitelka zodpovídá za sepsání školního úrazu a za informování ředitelky školy. Ředitelka školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Mateřská škola zajišťuje úklid, pravidelnou výměnu lůžkovin a dětských ručníků. 11

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Zádveřice-Raková, okr.zlín, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d

Mateřská škola Zádveřice-Raková, okr.zlín, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d Mateřská škola Zádveřice-Raková, okr.zlín, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Čj. ŘMŠ 5/14 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Zádveřice-Raková, Ilona Šimečková Schválila: Ilona Šimečková, ředitelka

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace, okres Sokolov, Smetanova 1, 35707 Oloví Školní řád Mateřské školy Radniční 31, Oloví Č.j.: Účinnost od: 20.1.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Oáza Bc. Pavlína Matoušková

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Oáza Bc. Pavlína Matoušková Mateřská škola Oáza v Praze 12 Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk Školní řád Zpracovala : Ředitelka Mateřské školy Oáza Bc. Pavlína Matoušková Účinnost : od 1.9. 2013 Závaznost : Školní řád je závazný

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKA/045/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Vážení rodiče! Těší nás a vážíme si důvěry,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Vážení rodiče, těší nás a vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali tím,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 474770461 474770460 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní řád. pro mateřskou školu

Školní řád. pro mateřskou školu ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace Pavlovice u Přerova 133, 751 11 Radslavice e-mail: zspavlovice@email.cz telefon: 581 791 256 Č.j. ZŠPa/149/2013

Více

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT Nade Mží 1 318 00 Plzeň 1) Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, Nade Mží 1, 318 00

Více

Školní řád mateřské školy. Staré Ždánice

Školní řád mateřské školy. Staré Ždánice Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Staré Ždánice Staré Ždánice 184 533 44 Staré Ždánice Staré Ždánice č.j.: Vypracoval: Bc. Běla Zetková Schválil: Mgr. Vít Spejchlík Projednáno na

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zakolany, 273 28 Zákolany 50 774 333 026 ZŠ 774 333 027 MŠ IČO 709 91 961 www.zszakolany.cz e-mail: zsmspodbudci@email.cz Školní řád mateřské školy Účinnost :

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Školní řád. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu.

Školní řád. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu. Mateřská škola Hostinné Školní řád mateřské školy Č.j.: Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2.1.5. Skartační řád: 1. Přijímací řízení Školní řád Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Vnitřní

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Římov školní rok 2013/2014 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci březnu nebo dubnu v tom

Více