Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459"

Transkript

1 Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 Š K O L N Í Ř Á D Od školního roku 2005/2006 Aktualizace září 2009 Aktualizace srpen 2010 AKTUALIZACE Mgr.František Kurka, ředitel školy

2 2 Školní řád Základní školy JIH Mariánské Lázně Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě a ve školské radě tento školní řád, který obsahuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, b) provoz a vnitřní reţim školy nebo školského zařízení, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a ţáků. (2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. (3) Školní řád je zveřejněn na přístupném místě u vchodu do školy, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci a ţáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a ţáků. 1. Práva ţáků a jejich zákonných zástupců V souladu s ustanovením 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají ţáci a jejich zákonní zástupci následující práva : 1.1 na vzdělávání a školské sluţby podle tohoto zákona, 1.2 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 1.3 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 1.4 zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 1.6 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona, 1.7 práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1 a 1.4 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých ţáků. 2. Povinnosti ţáků V souladu s ustanovením 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají ţáci následující povinnosti: 2.1 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 2.2 dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, 2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých ţáků 3.1 zajistit, aby dítě a ţák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

3 3 3.2 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo ţáka, 3.3 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích dítěte nebo ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 3.4 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem, 3.5 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a ţáka, a změny v těchto údajích (školní matrika). 4. Chování ţáka 4.1 ţák školy dodrţuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spoluţákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodrţuje níţe uvedená ustanovení tohoto řádu. Ţák si je vědom, ţe ţákem zůstává i v době mimoškolní - dodrţuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti. 4.2 ţák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni ţáci oslovují zaměstnance školy :,, Pane, paní s funkcí. 4.3 vnášení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti vyuţije ředitel školy všech moţností daných mu příslušnými zákony včetně moţnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce ţáků, u nichţ bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s moţnostmi odborné pomoci. 4.4 projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváţí moţnost dalšího postihu ţáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Ţáci mohou vyuţít anonymní schránku důvěry, linku důvěry, obrátit se svými problémy na třídního učitele, výchovného poradce, školního metodika sociálně patologických jevů nebo ředitele školy v rámci prevence sociálně patologických jevů a ošetření vztahů ve třídě a pozitivního školního klimatu se ţáci zúčastní besed, přednášek, interaktivních dovedností a sociometrických testů škola poskytuje pedagogicko - psychologické poradenské sluţby ţákům a rodičům v oblasti prevence sociálně patologických jevů, výchovného - kariérového poradenství, tvorby školního vzdělávacího programu škola má zpracován program proti šikanování včetně rámcového třídního programu pouţívání mobilních telefonů v průběhu vyučování je zakázáno, mobilní telefon musí být vypnutý třídní učitel zajistí souhlas se zveřejňováním fotografií syna/dcery při prezentaci školy na webových stránkách školy a při informování o školních akcích na nástěnkách školy.

4 4 5. Docházka do školy 5.1 ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené ţáky povinná. 5.2 ţáci se shromaţďují na dvoře školy nejdříve od 7,35. Po otevření školy v 7,40 hodin vstupují ţáci 1. stupně vchodem v přístavbě školy a ti, kteří mají šatny v hlavní budově, také vchodem do hlavní budovy, ţáci 2. stupně vchodem do hlavní budovy. V šatnách odkládají svrchní oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování ţádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky,...). Po odchodu ze školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odloţené věci ţáků po skončení vyučování. Ţáci vstupují do prostor čisté chodby přezuti - k přezutí nesmí slouţit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv. Kaţdý ţák má přidělenu šatní skříňku s klíčem. Zde udrţuje čistotu. 5.3 kontrolu pořádku v šatně provádí školník, který otevřenou skříňku uzamkne. Při ztrátě klíče vydá ţákovy náhradní. Poplatek ţák uhradí v kanceláři školy. 5.4 nemůţe-li se ţák ze závaţných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud moţno předem. Zákonný zástupce ţáka je povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka. 5.5 ţák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, ţádá o souhlas TU. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné ţádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje ţáka zástupce ředitele. V obou případech zůstává písemná ţádost uloţena ve škole. Na 1 den můţe uvolnit ţáka TU. Ţádá-li zákonný zástupce o uvolnění na 2 a více dnů, vyţádá si souhlas ředitele školy (v jeho nepřítomnosti zástupkyně ředitele školy dle organizačního řádu školy). Ţádost o uvolnění předloţí rodič osobně písemnou formou prostřednictvím TU, který se k ţádosti písemně vyjádří (doporučí nebo nedoporučí ţádost). 5.6 v případě zranění či nevolnosti ţáka, odvede vyučující (učitel konající dozor v době přestávky) postiţeného do kanceláře. Členové vedení (popř. hospodářka) zajistí informování rodičů a případné předání ţáka, či jeho ošetření. 5.7 před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští ţák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závaţné porušení školního řádu. 5.8 ţák se v době mimo vyučování nezdrţuje v prostorách školy. V polední přestávce ukázněně vyčká zahájení odpoledního vyučování na školním dvoře, kde si ţáky vyzvedne učitel 15 minut před zahájením vyučování. 5.9 všechny absence ţáka písemně omlouvají zákonní zástupci. V případě pochybností můţe TU vyţadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti ţáka v případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle pokynu MŠMT. 6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 6.1 ţák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Kaţdé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, ţáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče ţáka, který poškození způsobil. 6.2 kaţdý ţák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbliţšího okolí.

5 5 6.3 před odchodem ze třídy kaţdý ţák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Sluţba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 6.4 ţákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se ţákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 6.5 ţák nemanipuluje s rozvody elektřiny a plynu v laboratoři, s vybavením odborných pracoven a s uloţenými exponáty, pomůckami a modely. 7. Ochrana zdraví a zdraví spoluţáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů 7.1 ţák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spoluţáků či jiných osob. 7.2 ţák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 7.3 ţák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben. 7.4 ţák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech. 7.5 kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, v tělocvičně nebo na hřišti, hlásí ţáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli. 7.6 úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti ţáků mimo školu (lyţařský výcvik, výlet, exkurze, vycházka ), je třeba hlásit vyučujícímu. 7.7 škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu Při výskytu infekčního onemocnění (včetně vší) bude škola postupovat podle 30 odst.1) písmeno c) školského zákona a při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. V případě výskytu pedikulózy (vši) je nutné požadovat po zákonném zástupci úplné odvšivení žáka a do té doby se nemůže jmenovaný žák účastnit výuky. V případě opakovaného nesplnění podmínky má škola právo obrátit se na orgán sociální péče nebo orgán ochrany veřejného zdraví. 8. Vnitřní reţim školy 7,40 otevření vchodů do školy 7,40 7,55 příchod ţáků do školy, přezutí v šatnách, odchod do třídy 7,55 uzamknutí šatny 8,00 8,45 1. vyučovací hodina 8,55 9,40 2. vyučovací hodina 10,00 10,45 3. vyučovací hodina 10,55 11,40 4. vyučovací hodina

6 6 11,50 12,35 5. vyučovací hodina 12,45 13,30 6. vyučovací hodina 13,25 14,10 7. vyučovací hodina 14,20 15,05 8. vyučovací hodina 8.1 Příprava na vyučování ţák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu po 1. zvonění neopouští třídu, vstoje čeká na příchod učitele, který vchází do třídy, učebny, tělocvičny s 2. zvoněním při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy ţáci pozdraví tím, ţe tiše povstanou ţák plní zadané domácí úkoly nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, sluţba třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy Vyučování ţák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování dbá pokynů vyučujícího po skončení vyučování zůstávají ţáci na svých místech, své věci si skládají aţ na pokyn vyučujícího v době vyučování se ţáci nezdrţují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních, svačinu je moţno zakoupit pouze o přestávce. 8.3 Přestávky po ukončení vyučovací hodiny si ţáci na pokyn vyučujícího sloţí své věci uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné pracovny na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté se řadí k odchodu o přestávkách se ţáci nezdrţují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí do sborovny nemají ţáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele ţák si je vědom, ţe porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům ţákům je povolen vstup do šaten pouze se svolením učitele. 8.4 Odchod ze školy, chování ve školní jídelně učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatnách a na chodbách se ţáci chovají ukázněně v šatně po odchodu nenechávají ţádné své osobní věci,

7 za spořádaný odchod ţáků do školní druţiny odpovídají třídní učitelky, které ţáky v šatně předávají příslušné vychovatelce ţáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny vchodem ze školního dvora v jídelně nepředbíhají, vyčkají, aţ jim bude vydáno jídlo při jídle dodrţují zásady slušného stolování po obědě odnesou pouţité nádobí, uklidí stoly a ţidle ţáci nevynášejí z jídelny slupky od ovoce ţáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu svých vychovatelek tašky a oděv ponechávají ţáci po dobu oběda v šatně u jídelny ztrátu svých věcí nahlásí ţák učiteli, který vykonává dozor ve školní jídelně v případě, ţe některý ţák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, bude po předchozím upozornění rodičů vyloučen ze stravování. 8.5 Okolí školy ţáci dbají na čistotu okolí školy, papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň v zimním období nehází sněhové koule k odchodu i k příchodu do školy vyuţívají výhradně chodníků, nevstupují na travnaté plochy. 8.6 Třídní sluţby první den školního roku určí třídní učitel sluţby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy a šatny třídní knihu má na starosti dvojice ţáků, která přenáší TK do odborných učeben a kontroluje, zda je v TK zapsáno funkce šatnáře se jiţ neurčuje třídní sluţba (2 ţáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před odchodem ze třídy (zpravidla se určuje na 1 týden) pomůcky po celý rok připravují ţáci určeni vyučujícími v jednotlivých předmětech. 8.7 Zabezpečení školy klíče, které pracovník při nástupu obdrţel proti podpisu od školníka, jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu. Je přísně zakázáno pořizování duplikátů těchto klíčů, případně zapůjčování klíčů osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. Sebemenší porušení uvedených zásad bude posuzováno jako závaţné porušení pracovní kázně s následnými důsledky odpovídajícími ustanovením zákoníku práce. Je nepřípustné půjčovat klíče ţákům v případě ztráty svěřených klíčů je zaměstnanec povinen okamţitě tuto skutečnost nahlásit řediteli školy a školníkovi. V případě nedbalostní ztráty nese zaměstnanec plnou finanční odpovědnost za výměnu všech zámků a výrobu potřebného počtu nových duplikátů od ztracených klíčů zvláštní reţim provozu má tělocvična, divadelní sál a pronajaté učebny nebo prostory školy, kde jsou ve vymezených dnech a hodinách realizovány aktivity sloţek. Zabezpečení školy je upřesněno ve smlouvě o pronájmu ve dnech pracovního klidu, pracovního volna, o svátcích a v obdobích stanovených na základě mimořádných situací ředitelem školy je vstup do školy povolen ředitelem školy po předchozím oznámení pracovníkem školy.

8 řád školní druţiny stanovuje reţim školní druţiny a je platný pro ţáky, kteří ji navštěvují kontrolu uzamčení všech samostatných vstupů do školy provádí v rámci stanovené pracovní náplně školník v průběhu dopoledne je škola trvale uzavřena - návštěvám umoţní vstup do školy sluţbu konající správní zaměstnankyně prostřednictvím telefonu. Všechny návštěvy se hlásí v kanceláři školy v průběhu vyučovacích hodin není umoţněn ţádné návštěvě vstup do tříd za uzamčení třídy plně zodpovídá učitel. Ten je také plně zodpovědný za kontrolu uzavření oken, zhasnutí světel a kontrolu všech vodovodních kohoutků v případě konání mimořádných schůzek třídy nebo třídních akcí oznámí vyučující tuto skutečnost zástupci ředitele ( popř. řediteli školy) a školníkovi. Současně si organizačně zabezpečí příchod a odchod zúčastněných tak, aby škola byla v době konání akce uzamčena za uzamčení kabinetů a uzavření oken v nich plně zodpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří zde sídlí. V době úklidu je zodpovědná uklízečka pokud probíhá výuka od 7,00 hodin (na základě povolení ředitele školy), čekají ţáci na vyučujícího výhradně před vchodem - do školy vstupují pouze s ním. 9. Povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností ) 9.1 všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s ţáky důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému souţití lidí různých národností, náboţenství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin. 9.2 všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený reţim školy. 9.3 pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny. 9.4 opozdí- li se, jsou povinni vysvětlit příčinu opoţdění zástupci ředitele. 9.5 nemůţe-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy. 9.6 ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření je zakázáno ve všech prostorách školy i na školním dvoře. 9.7 konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i mimopracovní době. 9.8 vyučující je povinen kaţdý den nahlédnout do své přihrádky, seznámit se s úkoly v plánu školy na dané období a s případným zastupováním. 9.9 dozor konající učitel se řídí pokynem k vykonávání dozoru na chodbách, v šatně a školní jídelně učitelé se řídí pokynem k vedení školní dokumentace (vedení školní matriky, třídní knihy, ţákovské kníţky, vyplňování vysvědčení, záznamu o školním úrazu a další) učitel nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady na zařízení hlásí správci pracovny (učebny), ten zapíše do sešitu závad. Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav třídy po ukončení hodiny vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu. Je-li třída v pořádku ( čistá tabule, křída, srovnané pomůcky ) dá pokyn k odchodu ţáků do jiné učebny končí-li třída vyučování, odvádí vyučující ţáky do šatny a dbá, aby se v šatně chovali ukázněně. Ze šatny odchází po odchodu posledního ţáka.

9 třídní učitel je povinen denně sledovat docházku ţáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a týdně provádět v TK omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Neomluvené hodiny hlásí výchovné poradkyni. Při delší neţ týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému ţákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a nejedná-li se o infekční onemocnění) chybí-li některý ţák častěji, prověřuje si omluvenky, informuje se u rodičů telefonicky a popř. si zve rodiče do školy ihned po prvních dnech absence v průběhu vyučovacích hodin neposkytuje rodičům ţádné informace. Je zakázáno opouštět třídu během vyučovací hodiny. Je zakázáno nechávat ţáky samotné ve třídě. Chce-li nebo potřebuje-li učitel nechat si ţáky po vyučování ve třídě k doučování či z jiných výchovných důvodů, dá to den předem vědět rodičům. V tom případě učitel za ţáky odpovídá aţ do jejich odchodu ze školy ţák nesmí být potrestán tím, ţe bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací jednotky třídní učitel jedenkrát za čtvrt roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval a důtek. Udělená opatření k posílení kázně se zdůvodněním evidují příslušné zástupkyně. Rodiče, jejichţ děti si neplní školní povinnosti ( dochází u nich k výraznému zhoršení prospěchu ) nebo se často proviňují proti řádu školy, zve třídní učitel včas do školy (i mimo rámec pravidelných konzultací a TS). V opakovaných případech vyuţívá institutu výchovné komise všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují rodičům ţáků všechny potřebné informace. Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičů potřebné informace individuálně všichni učitelé, vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni vyţadovat dodrţování řádu školy od všech ţáků, i kdyţ sami nemají dozor k zajištění ukázněného chování ţáků a pořádku ve škole vykonávají učitelé a ostatní pracovníci školy dozor podle rozvrhu dozorů. Rozvrh dozorů je umístěn ve sborovně a na chodbách. Pokud učitel ţádá o uvolnění (rodinné důvody, zkouška,...) je povinen zajistit si výměnou sám náhradní dozor a nahlásit jméno zastupujícího příslušné zástupkyni dozírající učitelé na chodbách dohlíţejí na chování ţáků, přecházení z učebny do učebny i na chování ve třídách při zabezpečování dozorů věnují pozornost také pohybu ţáků na WC (zde dochází nejčastěji k porušování přísného zákazu kouření a hrozí téţ nebezpečí zneuţívání jiných návykových látek). V případě zjištění, ţe se konkrétní ţák (ţákyně) dopustil porušení zákazu kouření (či pouţívání jiných návykových látek) je povinností dozor konajícího pracovníka okamţitě ţáka předvést vedení školy všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu pozornost všem odchylkám chování ţáků od běţného normálu. Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových látkách ţáci, kteří odcházejí do tělocvičny nebo na výuku pracovních činností, se shromaţďují k odchodu v prostoru před kabinetem přírodopisu. 10. Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasifikace dále rozvíjí Klasifikační řád školy ze dne

10 10 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy) Obsah Úvod str. 3 Hodnocení ţáků str. 3 Článek I Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci str. 3 Článek II Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků (autoevaluace) str. 4 Článek III Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků str. 4 Článek IV Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Článek V Slovní hodnocení v souladu s dikcí 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb. str. 4-5 str. 5-6 Článek VI Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni str. 6-7 Článek VII Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku str. 7 Článek VIII Klasifikace chování str. 7-8 Článek IX Výchovná opatření podle ustanovení 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. str. 8-9 Článek X Klasifikace ve vyučovacích předmětech str Článek XI Komisionální zkoušky str. 10 Článek XII Klasifikace ţáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole Článek XIII str Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření str

11 11 Článek XIV Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání str. 12 Článek XV Individuální vzdělávací plán str. 13 Článek XVI Výchovný poradce Platnost 13 Str. 13 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky vydávám po projednání v pedagogické radě školy tento klasifikační řád. Úvod Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace ţáků. Jde o sloţitý proces, který klade vysoké poţadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace ţáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu ţáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy.výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení. Hodnocení ţáků 1 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků je: 1.1 jednoznačné, 1.2 srozumitelné, 1.3 srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 1.4 věcné, 1.5 všestranné. 2 Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné. Čl. I Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 1.1 Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi. 1.2 Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 1.3 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky podle čl. XI. 1.4 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíţí k systematičnosti v práci ţáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

12 Hodnocení chování ţáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení ţáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamţitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závaţnějších přestupků ředitele školy. 1.6 Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě. 1.7 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umoţnění opravných zkoušek a na klasifikaci v náhradním termínu.ve třídách se slovním hodnocením se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně. 1.8 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : soustavným diagnostickým pozorováním ţáka, soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, analýzou různých činností ţáka, konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka. 1.9 Ţák II. stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za kaţdé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci ţáka (např. bodovací systém, popř. jiné metody a formy hodnocení) Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 7 dnů Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek doporučuji zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut) Termín písemné zkoušky, která má trvat déle neţ 25 minut, prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. V jednom dni mohou ţáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru. Ţáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a přibliţným termínem zkoušky Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace ţáka. Čl. II Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků (autoevaluace) 2.1 Kromě forem hodnocení práce ţáků ze strany pedagogických pracovníků mají ţáci moţnost pouţívat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce. 2.2 Škola můţe nabídnout vedle moţnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO,KALIBRO,CERMAT, ), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také moţnost vyuţívání softwarových produktů, které umoţní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosaţených znalostí, dovedností,

13 Ţák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních) : - schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi, - schopnost orientace se v daném problému s vyuţitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností, - schopnost ţáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu, - schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se, - schopnost výběru pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh, - schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků, - schopnost vyuţívání mezipředmětových vazeb, - schopnost aplikovat etické principy v praxi, - schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, - pochopení své role v kolektivu. Čl. III Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 3.1 Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení. 3.2 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 3.3 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 3.4 U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 3.5 V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola ţákovi výstupní hodnocení o tom, jak ţák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44 zákona č. 561/2004 Sb. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení ţákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 3.6 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 3.7 Učitel informuje o výsledcích vzdělávání a výchovy ţáka: rodiče prostřednictvím ţákovské kníţky, na třídní schůzce, při konzultačních hodinách, ústně při individuální konzultaci ve škole nebo písemně, třídního učitele a výchovného poradce průběţně při zhoršení prospěchu, ředitele a vedení školy v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování bezprostředně prokazatelným způsobem. Čl. IV Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 4.1 Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

14 velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé. 4.2 Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný. 4.3 Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jeho vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. 4.4 Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 4.5 Při hodnocení ţáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se pouţije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2. Čl. V Slovní hodnocení v souladu s dikcí 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb. 5.1 Pouţívá se v průběhu roku před vystavením vysvědčení - kompletní hodnotící škála plyne z tabulky pro slovní hodnocení (viz příloha č.1-3.). 5.2 Tento přehled zachycuje průběţné měsíční hodnocení,s kterým jsou zástupci ţáka seznámeni na pravidelných konzultačních dnech,popř. jim je přehled zaslán - v případě zdůvodněné neúčasti na konzultačních dnech. Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje následující hodnotící škálu : ţák : je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstiţně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní učivo daného ročníku, projevuje zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor, uvaţuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstiţně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších (drobných) chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý, je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky,které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o předmět, je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtíţemi, při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb,které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,

15 je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi, v základním učivu dělá podstatné chyby, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky,základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáţe splnit ani za pomoci učitele, nemá zájem o učení. 5.3 Celkové hodnocení Ovládnutí učiva předepsaného rámcovým vzdělávacím programem Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři SEVT 1 - ovládá bezpečně, 2 - ovládá, 3 - v podstatě ovládá, 4 - ovládá se značnými mezerami, 5 - neovládá Hodnocení ţáka do katalogového listu Úroveň myšlení 1 - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 2 - uvaţuje celkem samostatně, 3 - menší samostatnost v myšlení, 4 - nesamostatné myšlení, 5 - odpovídá nesprávně i na návodné otázky Úroveň vyjadřování 1 - výstiţné a poměrně přesné, 2 - celkem výstiţné, 3 - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně, 4 - myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi, 5 - i na návodné otázky odpovídá nesprávně Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichţ se ţák dopouští 1 - uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,pracuje samostatně, přesně a s jistotou, 2 - dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb, 3 - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíţe a odstraňuje chyby, 4 - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, 5 - praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí Píle a zájem o učení 1 - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,

16 učí se svědomitě, 3 - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, 4 - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 5 - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné. Čl. VI Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 1 prospěl(a) s vyznamenáním, 2 prospěl(a), 3 neprospěl(a). 6.1 Ţák je hodnocen stupněm prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle 14 odst. 1 písm. e), prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním hodnocením, neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 6.2 Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: pracoval(a) úspěšně, pracoval(a). 6.3 Při hodnocení ţáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosaţená úroveň znalosti českého jazyka povaţuje za závaţnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon ţáka. Při hodnocení těchto ţáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vţdy povaţuje dosaţená úroveň znalosti českého jazyka za závaţnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon ţáka. 6.4 Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Dále výstupní hodnocení ţáka obsahuje vyjádření o: moţnostech ţáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění ţáka, chování ţáka v průběhu povinné školní docházky, dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka Výstupní hodnocení vydá škola ţákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němţ splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola ţákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliţe se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němţ je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je ţákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října.

17 17 Čl. VII Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 7.1 Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka. 7.2 Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 7.3 Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 7.4 Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. 7.5 Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitel školy na ţádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních důvodů. 7.6 Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti. Čl. VIII Klasifikace chování 8.1 Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 8.2 Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období. 8.3 Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující : Stupeň 1 - velmi dobré Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závaţných přestupků se dopouští naprosto ojediněle. Stupeň 2 - uspokojivé Ţák se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. Stupeň 3 - neuspokojivé

18 18 Chování ţáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závaţných provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova ostatních ţáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. Čl. IX Výchovná opatření podle ustanovení 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 9.1 V souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro ţáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření můţe udělit či uloţit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 9.2 Ředitel školy nebo školského zařízení můţe v případě závaţného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Ţáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil povinnou školní docházku. 9.3 Pochvaly a ocenění ředitele školy. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 9.4 Pochvalami a oceněními jsou : Pochvala ředitele školy - ředitel můţe ţákovi na návrh školské rady, obce či krajského úřadu po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školské iniciativy, za vysoce zásluţný čin, za dlouho dobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitele školy Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno. 9.7 Pochvaly a ocenění třídního učitele Pochvala třídního učitele - třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno Kázeňská opatření Při porušení povinností stanovených školním řádem můţe být podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţeno(-a):

19 Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se ţák dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče zápisem do ŢK, dopisem, ústní informací na pravidelných konzultačních dnech a třídních schůzkách Důtka třídního učitele ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závaţnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za váţná porušení řádu školy zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči spoluţákům i dospělým a další závaţná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Čl. X Klasifikace ve vyučovacích předmětech 10.1 Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s poţadavky učebních osnov. Stupeň 1 (výborný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný.grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby.v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový

20 20 a má větší nedostatky.v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé.jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém vyjádření se projevují nedostatky, je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery.jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. Čl. XI Komisionální zkoušky 11.1 Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského úřadu účastní školní inspektor Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení ) jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad Komise je tříčlenná a tvoří ji: předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

Základní škola Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nadkněţnou. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne 28.08.2009)

Základní škola Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nadkněţnou. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne 28.08.2009) Příloha č.1 Klasifikační řád Základní škola Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nadkněţnou Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne 28.08.2009) projednán na pedagogické radě školy dne 28.08.2009

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace (platný od 1. září 2009)

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - klasifikační řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1 ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 I. PREAMBULE (platný od 1.9. 2014) Všichni žáci, kteří plní povinnou školní

Více

1. základní školy Hořovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci

1. základní školy Hořovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci 1. základní školy Hořovice ŠKOLNÍ ŘÁD Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala dne 30.8.2013 Schválen školskou

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O. Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O. Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9. Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O Š K O L N Í Ř Á D Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 V Dolním Městě dne 29.8.2014... ředitel školy 2

Více

P r a v i d la hodnocení žáků

P r a v i d la hodnocení žáků Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary P r a v i d la hodnocení žáků ( součást školního řádu školy ze dne 31.8.2010) projednán na pedagogické radě školy dne

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Samostatná příloha školního řádu platnost od 1.9.2012 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Úvodní ustanovení Tento dokument upravuje pravidla pro hodnocení

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Řád Základní školy Liběšice, okr. Louny

Řád Základní školy Liběšice, okr. Louny Řád Základní školy Liběšice, okr. Louny Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014) ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace (platný od 1. září 2014) I. PREAMBULE Všichni žáci, kteří plní povinnou školní docházku na Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,

Více

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Školní řád Pedagogická rada schválila dne: 27. srpna 2007 Školská rada schválila dne: 30.srpna 2007 Platnost od: 1.

Více

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 13 5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A : Hodnocení výsledků vzdělávání žáků / zákon č. 561/2004 Sb. / 51 (1) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍROVÁ 8I, MIMOŇ, příspěvková organizace Mgr. Eva Majlišová ředitelka školy ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne 2. 9. 2013

Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne 2. 9. 2013 Ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov, příspěvkové organizace se sídlem Miřetice 38, 384 86 Vacov vydává na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Sokolov, Švabinského 1702, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást školního řádu školy platného od 1. září 2005) projednán na pedagogické radě školy

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. II. Stupně

Více