Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů"

Transkript

1 Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových projektů z OP VK Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Datum vyhlášení výzvy: Datum zahájení příjmu ţádostí: Ukončení příjmu ţádostí: do 14:00 hodin 1

2 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název globálního grantu: Rovné příleţitosti dětí a ţáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II Registrační číslo: CZ. 1.07/ Cíle programu a oblasti podpory Cílem programu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příleţitostí dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.2 uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, vyuţití ICT a e- learningových aplikací; zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání; rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických sluţeb pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami; vybudování záchytné sítě pro osoby ohroţené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním; vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) ţijících na území ČR; 2

3 podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 2 této výzvy. Činnosti týkající se projektového řízení, vedení účetnictví či publicity jsou pouze doplněním jednotlivých klíčových aktivit a nikoliv samostatnou klíčovou aktivitou. Pokud se objeví jako samostatná klíčová aktivita, bude ţádost z dalšího hodnocení vyřazena. Finanční prostředky určené na tyto aktivity nesmí být rozpuštěny do klíčových (věcných) aktivit. V mnoha případech se jedná o nepřímé náklady, které není moţné uvádět mezi náklady přímé. 5. Cílové skupiny Cílovými skupinami podporovanými v rámci grantových projektů jsou: děti a ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol); děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání; ţáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti ţáci, kteří jsou ohroţeni předčasným odchodem ze vzdělávání; děti a ţáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeţe; rodiče dětí a ţáků; děti a ţáci mimořádně nadaní 1 ; děti a ţáci nadaní 2 ; pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeţe a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeţe; 1 Děti a ţáci mimořádně nadaní - Ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 2 Děti a ţáci nadaní - Za děti a ţáky nadané se povaţují ti, kteří se umístí na nejvyšších místech (tzn místo) v krajských kolech předmětových soutěţí v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích - angličtina, němčina, francouzština a soutěţích pro ţáky ZUŠ (hra na klavír, hra na housle, hra na akordeon, hra na kytaru) vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. 3

4 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních sluţeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeţe. Pokud ţadatel či partner projektu nedisponují vlastní cílovou skupinou, musí být prokazatelně doloţen zájem konkrétních organizací, prostřednictvím kterých bude cílová skupina zajištěna. Forma tohoto doloţení není pevně stanovena (např. analýza potřebnosti, dotazník, písemný souhlas školy s účastí na projektové aktivitě aj., případně forma partnerství ţadatele a např. základních škol). Doloţení zájmu konkrétních organizací se stane součástí věcného hodnocení projektu. V oblasti podpory 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou cílovou skupinou akademičtí pracovníci VŠ a ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ. 6. Typy podporovaných projektů Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které jsou realizovány na území Jihočeského kraje, jsou zaměřeny na cílovou skupinu spadající do tohoto území a jsou v souladu s podporovanými aktivitami vyhlášenými v této výzvě. GP musí být v souladu s platnou dokumentací zejména s touto výzvou, Prováděcím dokumentem OP VK (verze platná k ), včetně jeho příloh (zejména příloha č. 4 Vysvětlení některých postupů a činností, které jsou způsobilé a nezpůsobilé v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání), platnými Metodickými dopisy vydanými MŠMT k OP VK (MD č. 4, č. 23), Příručkou pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ) a Příručkou pro příjemce OP VK (verze 7 platná k ) a Metodikou monitorovacích indikátorů OP VK (verze 3 platná k ). Zmíněné dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje a V průběhu vyhlášené výzvy se podmínky stanovené touto výzvou mohou ze závaţných důvodů upravovat. Případné úpravy výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje 7. Oprávnění é o finanční podporu Oprávněným ţadatelem mohou být níţe vyjmenované právnické osoby: školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů; 4

5 sdruţení a asociace škol (tj. například občanská sdruţení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdruţení právnických osob zřízená podle oddílu 2, 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů); právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeţe; města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; nestátní neziskové organizace (zaloţené nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. Mezi oprávněné předkladatele grantových projektů, resp. příjemce nepatří ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a ústřední orgány státní správy. V případě, ţe je příjemcem v globálních grantech základní nebo střední škola, nesmí být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná škola jako příjemce financovány jiţ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách nebo 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. V případě, ţe základní nebo střední škola realizuje projekt v rámci oblasti podpory 1.4 nebo 1.5, nemůţe se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory jakoţto cílová skupina projektu. Ţadatel (ZŠ/SŠ) vyplní přílohu výzvy č. 4 Čestné prohlášení o nečerpání finančních prostředků na stejný projekt z oblasti podpory 1.4 nebo 1.5. Zároveň musí být splněny následující podmínky: sídlo ţadatele je na území České republiky; pokud má ţadatel sídlo na území hl. m. Prahy, musí prokázat, ţe plánovaný projekt je zaměřen na jiný cílový region, neţ je Praha. v případě, ţe se jedná o sdruţení a asociace škol (tj. např. občanská sdruţení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdruţení právnických osob zřízená podle ust. 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů) nebo nestátní neziskové organizace (občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby), musí mít subjekt vzdělávání 3 nebo vědeckou a výzkumnou činnost jako hlavní nebo vedlejší činnost, tuto skutečnost doloţí např. stanovami nebo zřizovacími listinami a musí být zapsány do příslušné evidence/registru dříve než před dvěma lety 3 Vzděláváním se také rozumí např. práce s dětmi a mládeţí v zájmovém a neformálním vzdělávání; výchova, zájmová, osvětová činnost pro děti, ţáky, pedagogické pracovníky a další osoby pracující v organizaci působící ve volném čase dětí a mládeţe. 5

6 od data odevzdání ţádosti na ZS (tzn., ţe musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti); v případě, ţe se jedná o podnikající subjekt, dokládá se oprávnění podnikat v oblasti vzdělávání nebo vědecko-výzkumné činnosti a minimálně dvouletá historie společnosti výpisem např. z Obchodního rejstříku nebo Ţivnostenského rejstříku; ţadatel prokáţe provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání po dobu 2 let před podáním ţádosti. Za soustavnou činnost se povaţuje pravidelně se opakující vzdělávací činnost. Ţadatel dokládá např. seznamem realizovaných vzdělávacích akcí, kde bude uveden: název, stručný popis/obsah, termín konání akce, subjekt/subjekty, pro který/které byla akce určena, nebo výpisem z výroční zprávy/zpráv o činnosti či jiným vhodným způsobem. Správnost uvedených údajů potvrzuje ţadatel čestným prohlášením a uvádí zdroje, kde je moţné ověřit uvedené skutečnosti (tj. např. kontakty na subjekty, pro které dokladovanou činnost prováděl a které mohou poskytnout reference, kontakty na organizátory školení, apod.). Podmínka dvouleté soustavné vzdělávací činnosti představuje pravidelně se opakující nebo dlouhodobě trvající vzdělávací činnost. Jako dlouhodobá je brána činnost trvající 2 roky a déle, počítáno od data předloţení projektové ţádosti zpětně, nejedná se o činnost nahodilou. Vzděláváním (se dle charakteru poţadované podpory) také rozumí např. práce s dětmi a mládeţí v zájmovém a neformálním vzdělávání; výchova, zájmová, osvětová činnost pro děti, ţáky, pedagogické pracovníky a další osoby pracující v organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeţe. Povinnost prokazovat výši provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání se nevztahuje na ţadatele mající formu organizační sloţky státu, škol a školských zařízení, která jsou uvedena v Rejstříku škol a školských zařízení, veřejných a státních vysokých škol uvedených v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Soukromé vysoké školy mohou prokázat poţadované skutečnosti kopií uděleného státního souhlasu dle 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, platného nejméně pro období 2 let před podáním ţádosti. ţadatel prokáţe, že roční obrat organizace/společnosti ţadatele 4 dosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky rozpočtu projektu uvedeného v projektové ţádosti. V případě projektů trvajících 12 měsíců a méně, pak celé této částky. V případě projektů, kde se na realizaci podílí partner/partneři s finančním příspěvkem, můţe relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů prokázat prostřednictvím obratu partnera/partnerů. Podmínka dosaţení poţadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě uzavřená účetní období trvající 12 4 Definice ročního obratu je specifikována v 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.: ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů sníţená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, Poplatníci, kteří nebyli zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 18 odst. 3 zákona o dani z příjmu zákona 586/1992 Sb. ), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, tj. z hlavní i hospodářské činnosti. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, uvedou součet všech příjmů dosaţených za zdaňovací období nebo za období, za které podávali poslední daňové přiznání k dani z příjmu. 6

7 měsíců (pokud existují), za která měl ţadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání ţádosti. Podmínka dosaţení poţadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě uzavřená účetní období (pokud existují), za která měl ţadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání ţádosti. Tuto skutečnost ţadatel prokazuje předloţením Výkazu zisků a ztrát za výše specifikovaná účetní období. Povinnost prokazovat výši obratu se nevztahuje na ţadatele zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, na organizační sloţky státu a na subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/2008 Sb., o vysokých školách. ţadatelem/příjemcem podpory nemůţe být subjekt, který má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele; ţadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník. V případě změny právní formy u obchodních společností (akciové společnosti, společnost s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a druţstva) nedochází k zániku společnosti ani k právnímu nástupnictví společnosti, tzn., dochází pouze ke změně vnitřních poměrů a právního postavení společníků. To znamená, ţe např. při přeměně akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, se doba existence akciové společnosti započítá do dvouleté historie společnosti s ručením omezeným. Výjimka z dvouleté historie se uplatní v případě škol a školských zařízení zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 5. Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti v případě, že: je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci; nesplňuje podmínky bezdluţnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; nesplňuje podmínky oprávněných ţadatelů stanovených výzvou. Ţadatel vyplní přílohu výzvy č. 6 Čestné prohlášení ţadatele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanoví, ţe rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele. Z výše uváděného vyplývá, ţe v případě, bude-li příspěvková organizace územně samosprávného celku zrušena např. v době realizace nebo udrţitelnosti projektu, veškeré závazky i práva přecházejí na jejího zřizovatele, tedy kraj či obec. 7

8 8. Partnerství Návrhy projektů mohou ţadatelé předkládat také ve spolupráci s partnery. Partnerství je zaloţeno na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu. Partnerem může být jakákoliv právnická osoba se sídlem na území ČR s prokazatelným vztahem k aktivitám a cílům projektu. Partner projektu musí splňovat kritéria oprávněnosti: právnická osoba (pozor - mají-li osoby stejné IČ nejedná se o partnerství) nebo subjekt uvedený ve výzvě; sídlo partnera je na území České republiky; pokud má partner sídlo na území hl. m. Prahy, musí prokázat společně s ţadatelem, ţe plánovaný projekt je zaměřen na Jihočeský kraj; není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci; v případě partnera s finančním příspěvkem nemá právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele; splňuje podmínky bezdluţnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda apod.), poskytování běţných sluţeb (publicita projektu, IT sluţby, audit apod.) nebo dodání zboţí. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běţně poskytnuty jako sluţby dalšími subjekty (realizace jazykových kurzů, IT vzdělávání, komunikační dovednosti apod.). Partnerství by mělo projekt obohatit, přinést něco nového a jeho zapojení do projektu musí být účelné a odůvodněné. Povaha právních vztahů mezi ţadatelem a jeho partnery nesmí být zaloţena na poskytování sluţeb. Realizace principu partnerství tak nesmí být zneuţita k obcházení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě realizace projektu s partnery je příjemce povinen zajistit, aby vztahy mezi příjemcem a jeho partnery odpovídaly podmínkám partnerství uvedeným v aktuální verzi Příručky pro e OP VK (verze 9 platná k ), dostupné na nebo na webových stránkách Jihočeského kraje Příjemcem dotace je úspěšný ţadatel, který zodpovídá za projekt jako celek a zároveň působí jako subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům. Příjemce dotace zodpovídá za rozdělení obdrţených prostředků mezi partnery na základě schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných skutečných výdajů. Příjemce realizuje podstatnou část aktivit projektu. 8

9 Lze rozlišit dva typy partnerství: Partner s finančním příspěvkem tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit (příklad: partnerovi vzniknou výdaje při realizaci projektu, např. na organizaci těchto aktivit, které následně doloţí ţadateli, který si tyto výdaje nechá proplatit v rámci způsobilých výdajů projektu). Partnerům jsou hrazeny pouze způsobilé výdaje, a to podle pravidel stanovených Příručkou pro ţadatele OP VK, Příručkou pro příjemce OP VK a smlouvou uzavřenou mezi partnery. Partner bez finančního příspěvku - tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován ţádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu. V případě účasti partnera/ů je povinnou přílohou ţádosti o finanční podporu OP VK Prohlášení o partnerství (příloha výzvy č. 3). V případě schválení projektu ţadatel, který se mění na příjemce, uzavře a předloţí Partnerskou smlouvu, a to nejpozději před uzavřením Smlouvy o realizaci grantového projektu. Uzavírání partnerství v případě škol a školských zařízení Při uzavírání partnerství v případě škol a školských zařízení je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 49/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Z 32a školského zákona plyne, ţe právnická osoba, která je zřizovaná státem, krajem, obcí či svazkem obcí, musí mít vždy souhlas svého zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem, ať už se má účastnit projektu jako (realizátor) nebo partner s finančním příspěvkem. Tato povinnost se netýká smluv o partnerství bez finančního příspěvku. Souhlas zřizovatele (např. usnesení rady kraje) je potřeba doloţit aţ před podpisem smlouvy o realizaci projektu. 9. Forma financování a míra podpory V rámci OPVK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. Výše finanční podpory na grantový projekt z OP VK můţe dosáhnout aţ 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % z rozpočtu ČR). Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 87 Smlouvy o ES). Předpokladem poskytnutí podpory je podmínka, že u subjektů, které nabízejí služby v předmětné oblasti úplatně, se její poskytnutí nepromítne do výše školného hrazeného žáky/studenty resp. úplaty za poskytování služeb. 9

10 Po podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu bude příjemci do 30-ti pracovních dnů, nejdříve však 60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu, poskytnuta zálohová platba ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu. První ţádost o platbu předloţí příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu uvedeného v této smlouvě, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců od data zahájení realizace projektu, případně pokud příjemce vyčerpal minimálně 80 % zálohové platby, pokud tato skutečnost nastala dříve. Kaţdou následující ţádost o platbu předkládá příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalších 3 měsíců realizace projektu, nejdříve však po 3 měsících ode dne podání poslední ţádosti nebo po vyčerpání 80 % dosud nevyúčtovaných plateb, pokud tato skutečnost nastala dříve. Pokud poskytovatel ţádost o platbu předloţenou spolu s příslušnými doklady a s průběţnou monitorovací zprávou schválí, bude poskytnuta příjemci do 30 pracovních dnů od jejího schválení poskytovateli další platba ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů uvedených v poslední předloţené ţádosti o platbu. Kumulovaná výše uvedených zálohových (ex ante) plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky podpory. Příjemce podpory je povinen do 2 měsíců po ukončení realizace projektu předkládat prostřednictvím zjednodušené ţádosti o platbu, závěrečné zprávy o realizaci projektu tzv. závěrečné vyúčtování projektu. Termín pro předloţení ţádosti o závěrečnou platbu bude uveden ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou způsobilých výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla půjde o platbu do 10 % rozpočtu projektu. 10. Limity finanční podpory Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je ,38 Kč. Omezení výše finanční podpory na 1 grantový projekt: Minimální výše dotace: ,-- Kč Maximální výše dotace: ,-- Kč 6 Maximální výše finanční podpory vychází ze schváleného rozpočtu projektu. Pro konečnou výši skutečně poskytnuté podpory jsou rozhodující skutečně vynaloţené způsobilé výdaje, které příjemce prokáţe po ukončení celého projektu a po předloţení závěrečného vyúčtování. 6 Jedná se o maximální výši, která je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a kříţového financování. 10

11 11. Způsobilé výdaje a jejich specifika Z prostředků určených na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být financovány pouze způsobilé výdaje projektu. Podrobný výčet způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů včetně limitů podílu jednotlivých druhů způsobilých výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu jsou specifikovány v Příručce pro příjemce OP VK (verze 7 platná k ) v kap Financovat lze pouze způsobilé výdaje vzniklé od data počátku realizace projektu uvedeného ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). V případě pedagogických pracovníků škol vymezených 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a akademických pracovníků vymezených 70, odst. 2 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr), úvazek takových pracovníků v rámci projektu však smí činit nejvýše 1,0 úvazku. V této oblasti podpory je moţné v rámci kaţdého podpořeného projektu financovat výdaje, které svojí povahou spadají do ERDF (tzv. kříţové financování). Na kříţové financování je moţné vyuţít maximálně 9 % celkových způsobilých výdajů projektu. Nepřímé náklady Tato výzva stanovuje zahrnutí nepřímých nákladů do rozpočtu projektu. Tato pravidla se uplatní u všech projektů spadajících do této výzvy s výjimkou těch, pro které v roli příjemce bude orgán ústřední státní správy 7. Na tyto projekty (tj. projekty realizované příjemcem, je orgánem ústřední státní správy) bude aplikován postup přímého vykazování všech nákladů projektu. Pravidla pro nepřímé náklady jsou blíţe specifikovaná v Příručce pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ). Následující tabulka stanovuje podíl nepřímých nákladů na výši přímých nákladů. Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) Přiznaná podpora 4 mil. Kč Přiznaná podpora > 4 mil. Kč 6 mil. Kč % nepřímých nákladů 18 % nepřímých nákladů 16 % nepřímých nákladů 7 Dle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Podíl nepřímých nákladů se v ţádostech o platbu stanoví vţdy jako procento z doloţených přímých nákladů bez nákladů spadajících do kategorie kříţového financování. V případě, ţe v rozpočtu projektu jsou výdaje na kříţové financování rovny nule, je v rámci této výzvy max. moţná výše přímých nákladů rovna ,79 Kč, resp. nepřímých nákladů ,20 Kč. Nepřímé náklady je nutné vyčíslit přesně výše stanoveným procentem. Ţádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů není moţné. Projekty, u nichţ procento nepřímých nákladů nebude odpovídat stanovenému procentu, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 12. Kritéria pro výběr projektů Obecná kritéria věcného hodnocení, na jejichţ základě budou předloţené ţádosti hodnoceny, jsou uvedena níţe: 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 2. Cílová skupina 3. Popis realizace projektu 4. Finanční řízení 5. Výsledky a výstupy 6. Horizontální témata 7. Specifická kritéria Obecná kritéria včetně jejich vah, bodového hodnocení a výkladu jsou podrobněji uvedena v Příručce pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ). Specifická kritéria a jejich hodnocení pro tuto výzvu jsou stanovena takto: 1. Produkt s komponentou ICT/ŽP - 6 body Naplnění monitorovacího indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nebo Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP. Projekt nevykazuje ţádný z těchto indikátorů - 0 bodů. Projekt vykazuje hodnotu 1 (Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nebo Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP) - 3 bod. Projekt vykazuje hodnotu 2 a více (Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nebo Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP) - 6 body. 12

13 2. Efektivita využití prostředků ( naplněného indikátoru vzhledem k výši poskytnuté podpory) - 5 bodů Hodnota Efektivity vyuţití prostředků se vypočítá jako podíl Počtu podpořených osob v projektové ţádosti (monitorovací indikátor ) k celkovým způsobilým výdajům projektu v milionech Kč. Příklad: Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši ,40 Kč, tj. 3, mil. Kč. Počet poskytovatelů sluţeb v ţádosti je 17. Vý: 17 3, = 4,76 (dvě desetinná místa). Ţadatel obdrţí v rámci tohoto kritéria 3 body. 5 bodů: Efektivita vyuţití prostředků ve výši min. 11,00; 4 body: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 7,00 10,99; 3 body: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 4,00 6,99; 2 body: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 2,00 3,99; 1 bod: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 0,01 1,99; 0 bodů: v projektu není vykazován MI Počet podpořených osob poskytovatelé sluţeb Upozornění: Poskytovatel sluţeb není osoba, která poskytuje sluţby přes instituci. Poskytovatel sluţeb můţe být zaměstnanec, osoba zaměstnaná na dohodu hrazená z kapitoly č. 1 Osobní výdaje nebo osoba pracující na ţivnostenský list hrazená z kapitoly č. 5 Nákup sluţeb. Poskytovatelem sluţby není nikdy člen realizačního týmu, který se na projektu podílí jeho pouhou administrací (manaţer projektu, finanční manaţer). 3. Uplatňování inkluzivních metod a forem vzdělávání 3 body Hodnotí se, jak ţadatel v projektu uplatňuje inkluzivní metody a formy 8 vzdělávání v rámci klíčových aktivit a jejich dopadu na cíl projektu. Příklad: Maximální bodů získá projekt, u kterého je tato metoda a forma vzdělávání obsaţena ve více neţ 80% klíčových aktivit. Dva body získá projekt, u kterého je tato metoda a forma vzdělávání obsaţena ve více neţ 50% klíčových aktivit. 8 Pouţití vhodných metod a forem vzdělávání při vytvoření diferencovaných podmínek různým dětem a ţákům tak, ţe všechny ač se svými schopnostmi mohou značně lišit získají prostředí a vzdělávací podporu, které je optimálně rozvíjí a přitom mohou pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině. Smyslem inkluzívní školy je bourat zbytečné sociální bariéry, ve společném integrujícím výchovném prostředí dopřát všem dětem a ţákům vzdělání, které bude naplňovat právě jejich individuální potřeby. 13

14 Jeden bod získá projekt, u kterého je tato metoda a forma vzdělávání obsaţena ve více neţ 20% klíčových aktivit. Pokud bude inkluzivní metoda a forma vzdělávání obsaţena v méně neţ 20% klíčových aktivit, bude se toto kritérium povaţovat za nesplněné. Sníţí-li hodnotitel bodů u tohoto kritéria, upozorní na to v komentáři k danému kritériu, případně v závěrečném hodnocení. 4. Synergie - 1 bod Synergická vazba grantového projektu na doplňující schválený projekt ţadatele v ROP Jihozápad oblasti podpory 2.1 a 2.4 nebo OP ŢP v oblasti podpory 7.1 (projekt podpořený z prostředků EU v programovém období , který se v době hodnocení synergického kritéria nachází minimálně ve stavu Schválen k financování). Ţadatel popíše věcnou návaznost svého projektového záměru na jiţ schválený projekt, v čem konkrétně je návaznost spatřována, jaká je přidaná hodnota synergické vazby, a vyplní přílohu výzvy č. 5 Prohlášení o schválení projektu v operačních programech v programovém období Projekt nevykazuje synergickou vazbu na doplňující schválený projekt - 0 bodů. Projekt vykazuje synergickou vazbu na doplňující schválený projekt - 1 bod. V případě souladu s Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) bude projekt bonifikován 10 % body z průměrného bodového hodnocení v rámci věcného hodnocení. V případě, ţe projekt je zařazen do IPRM, ţadatel vyplní přílohu výzvy č. 7 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM. Podrobnosti včetně bodového ohodnocení jednotlivých kritérií jsou uvedeny v Příručce pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ), dostupné na a 13. Udržitelnost V rámci této výzvy se neuplatní podmínky udrţitelnosti. 14. Doba trvání projektů Maximální doba trvání grantových projektů je 16 měsíců, poslední moţný termín ukončení realizace je však Zahájení projektu Za zahájení realizace projektu je povaţováno (není-li Smlouvou o realizaci GP stanoven pozdější termín) nejdříve datum podpisu Smlouvy o realizaci GP oběma stranami. Způsobilé výdaje vznikají dnem podpisu smlouvy nebo k datu uvedenému ve smlouvě. 14

15 z toho Předpokládané zahájení realizace projektu: září 2013 Ukončení projektu Projekty musí být ukončeny do doby stanovené ve Smlouvě o realizaci GP, nejpozději však do Místo realizace projektů Grantové projekty musí být realizovány na území Jihočeského kraje s dopadem na cílové skupiny pouze z tohoto kraje. 16. Monitorování projektů Příjemce je povinen v průběhu realizace grantového projektu sledovat naplňování indikátorů výstupů a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění ve webové ţádosti Benefit7 je uveden v následující tabulce. Z tohoto seznamu si ţadatel zvolí indikátory, které se vztahují k jeho projektu. Druh a výše příslušného indikátoru je závazný údaj, který bude následně uveden ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. O jejich naplňování bude dále v průběhu realizace projektu podávat monitorovací zprávy. Průběţné monitorovací zprávy předkládá příjemce nejméně jednou za 3 měsíce po celou dobu od zahájení realizace projektu zprostředkujícímu subjektu, a to vţdy v termínech stanovených ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Přehled monitorovacích indikátorů pro vyplňování Žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit7 Kód indikátoru indikátor definice jednotka komentář Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob chlapci dívky 1081 neaktivní osoby celkem Počet osob - dětí/žáků, rodičů přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (děti/žáci/rodiče škol, školních zařízení, kteří byli odběrateli dané služby.) vyplňuje v projektové žádosti nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a 15

16 z toho 1091 neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) vykazuje při realizaci grantového projektu 1181 mladí lidé let 1251 menšiny 1261 migranti 1271 zdravotně znevýhodnění 1281 ostatní znevýhodněné skupiny 1411 ISCED 1 a ISCED ISCED ISCED 5 a Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet osob celkem pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci). vyplňuje v projektové žádosti muži ženy 1042 zaměstnaní 1182 mladí lidé let 1192 starší pracovníci let 1252 menšiny 1262 migranti 1272 zdravotně znevýhodnění 1282 ostatní znevýhodněné skupiny 1412 ISCED 1 a 2 nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu 1422 ISCED ISCED ISCED 5 a 6 16

17 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu. vyplňuje v projektové žádosti chlapci dívky 1083 neaktivní osoby celkem 1093 neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 1183 mladí lidé let 1253 menšiny 1263 migranti 1273 zdravotně znevýhodnění nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu 1283 ostatní znevýhodněné skupiny 1413 ISCED 1 a Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd vyplňuje v projektové žádosti chlapci dívky 1084 neaktivní osoby celkem 1094 neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 1184 mladí lidé let 1254 menšiny 1264 migranti 1274 zdravotně znevýhodnění nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu 1284 ostatní znevýhodněné skupiny 1414 ISCED 1 a 2 17

18 z toho Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která obdržela podporu se započítává pouze jedenkrát. vyplňuje v projektové žádosti Počet nově vytvořených/inovovaných produktů nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály ) Celkový nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně % výuky Celkový nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 a více hodin. vyplňuje v projektové žádosti vyplňuje v projektové žádosti vyplňuje v projektové žádosti nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Celkový nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními potřebami. vyplňuje v projektové žádosti 18

19 Postup při vyplňování údajů v záložce Monitorovací indikátory v aplikaci Benefit7: Při vyplňování monitorovacích indikátorů v aplikaci Benefit7 se ţadatel řídí pokyny uvedenými ve sloupci Komentář. U relevantních indikátorů uvede ţadatel výchozí a plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosaţena (nejpozději do data ukončení realizace projektu). Povinnost vykazovat monitorovací indikátory dle pohlaví, věku, dosaţeného vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.) bude stanovena i v právním aktu, kvantifikace těchto monitorovacích indikátorů a její nenaplnění nepodléhá sankci. Hodnoty indikátorů budou uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK uzavřené s úspěšným ţadatelem. Podrobněji je problematika monitorovacích indikátorů uvedena v Metodice monitorovacích indikátorů, verze 3, která je dostupná na těchto internetových adresách: Způsob výběru projektů a vyrozumění e o výsledku Způsob výběru a proces hodnocení grantových projektů zajišťuje kraj jako správce GG, Odbor evropských záleţitostí, oddělení řízení grantů a projektů. Po předloţení na základě výzvy prochází ţádosti o finanční podporu jednotlivými fázemi procesu hodnocení (formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení s vyuţitím arbitra). Podrobný popis fází hodnocení naleznete v Příručce pro ţadatele OP VK. Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci bude zveřejněn na a Seznam obsahuje registrační číslo projektu, název ţadatele, název projektu, přidělený bodů, poţadovanou výši finanční podpory, navrţené krácení a doporučenou výši finanční podpory. Po kontrahování bude zveřejněn seznam příjemců, který obsahuje registrační číslo a název projektu, název příjemce, rok vydání rozhodnutí o financování, alokovanou částku, celkovou částku proplacenou na konci projektu a rok finální platby. Všichni ţadatelé budou o výsledku hodnocení ţádosti o GP písemně vyrozuměni. 19

20 18. Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Datum zahájení příjmu ţádostí: Ukončení příjmu ţádostí: do 14:00 hodin 19. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání Ţádost o finanční podporu musí být vyplněna na předepsaném formuláři webové ţádosti - Ţádost o finanční podporu na grantový projekt z OP VK, v programu Benefit7 pro oblast podpory 1.2. K dispozici je na webových stránkách Ţádosti je nutné doručit na adresu ZS uvedenou ve výzvě k předkládání ţádostí. Ţádost musí být doručena na adresu ZS do uvedeného data uzávěrky (nestačí podání ţádosti k přepravě do uvedeného data, rozhodující je datum skutečného doručení na adresu ZS). Ţádost je moţné na poţadovanou adresu doručit osobně na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních sluţeb, doručovatelskými nebo kurýrními sluţbami. ZS označí kaţdou doručenou, zalepenou a řádně označenou obálku se ţádostí datem převzetí/doručení a pořadovým číslem ţádosti. Žádost se předkládá: 1. 1x ve formě webové ţádosti vyplněné v aplikaci Benefit7 (finalizovaná on-line vyplněná ţádost na - podrobný popis vyplnění webové ţádosti je uveden v Návodu pro vyplnění Benefitové ţádosti, který je přístupný na webových stránkách MŠMT 2. 1x v listinné podobě (originále) včetně příloh, 3. 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (CD-R). Obálka musí obsahovat listinnou verzi žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh a CD-R s elektronickou verzí žádosti a příloh (povinných i nepovinných ve formátu *.pdf) v českém jazyce. Součástí ţádosti je rovněţ seznam příloh (příloha výzvy č. 1), který se přikládá na začátek příloh. V seznamu příloh musí být uveden listů kaţdé přílohy a listů příloh celkem (včetně seznamu příloh). Seznam příloh musí být rovněţ samostatně podepsán oprávněným statutárním orgánem ţadatele. Stejně tak je nutné opatřit podpisem a razítkem všechny povinné i nepovinné přílohy. Všechny přílohy musí být: - předloţeny v listinné podobě v originále (nebo úředně ověřené kopii) a doklady o právní subjektivitě musejí být doloţeny ve formě stanovené Příručkou pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ), - musí být dodrţeno stanovené řazení příloh, - kaţdá příloha musí být označena pořadovým číslem podle jejího umístění v seznamu příloh - ţádost a všechny přílohy musí být podepsané a orazítkované; 20

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Č. j.: 22857/2011-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU MPSV a jeho příspěvkovým organizacím

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-36368/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ Obsah semináře Obecné informace Globální granty KHK a aktuální stav Informace pro žadatele

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT- 6237/2014 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1. Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 26. května 2011 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 5056/2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje Č.j.: 13974/2011-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Odboru administrace ESF MŠMT

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 2. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 2. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 20 627/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA. BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina

VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA. BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 4. května 2011 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Často kladené dotazy žadatelé

Často kladené dotazy žadatelé Často kladené dotazy žadatelé Projektové: 1. Kdo může žádat o podporu z OP VK? Odpověď: V případě podpory z globálních grantů realizovaných Jihočeským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Příloha č. 7. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Příloha č. 7. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Č. j. 18155//2011-412 Příloha č. 7 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Metodický výklad výzvy 3.1 Individuální další vzdělávání Cíl oblasti

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Seminář pro žadatele. Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011. Jméno prezentujícího: Martina Bremová

Seminář pro žadatele. Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011. Jméno prezentujícího: Martina Bremová Seminář pro žadatele Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011 Jméno prezentujícího: Martina Bremová Obsah semináře Specifikace oblasti podpory II. výzva, oblasti podpory 3.2 Další

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 1. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 1. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více