Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů"

Transkript

1 Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových projektů z OP VK Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Datum vyhlášení výzvy: Datum zahájení příjmu ţádostí: Ukončení příjmu ţádostí: do 14:00 hodin 1

2 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název globálního grantu: Rovné příleţitosti dětí a ţáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II Registrační číslo: CZ. 1.07/ Cíle programu a oblasti podpory Cílem programu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příleţitostí dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.2 uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, vyuţití ICT a e- learningových aplikací; zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání; rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických sluţeb pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami; vybudování záchytné sítě pro osoby ohroţené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním; vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) ţijících na území ČR; 2

3 podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 2 této výzvy. Činnosti týkající se projektového řízení, vedení účetnictví či publicity jsou pouze doplněním jednotlivých klíčových aktivit a nikoliv samostatnou klíčovou aktivitou. Pokud se objeví jako samostatná klíčová aktivita, bude ţádost z dalšího hodnocení vyřazena. Finanční prostředky určené na tyto aktivity nesmí být rozpuštěny do klíčových (věcných) aktivit. V mnoha případech se jedná o nepřímé náklady, které není moţné uvádět mezi náklady přímé. 5. Cílové skupiny Cílovými skupinami podporovanými v rámci grantových projektů jsou: děti a ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol); děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání; ţáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti ţáci, kteří jsou ohroţeni předčasným odchodem ze vzdělávání; děti a ţáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeţe; rodiče dětí a ţáků; děti a ţáci mimořádně nadaní 1 ; děti a ţáci nadaní 2 ; pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeţe a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeţe; 1 Děti a ţáci mimořádně nadaní - Ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 2 Děti a ţáci nadaní - Za děti a ţáky nadané se povaţují ti, kteří se umístí na nejvyšších místech (tzn místo) v krajských kolech předmětových soutěţí v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích - angličtina, němčina, francouzština a soutěţích pro ţáky ZUŠ (hra na klavír, hra na housle, hra na akordeon, hra na kytaru) vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. 3

4 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních sluţeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeţe. Pokud ţadatel či partner projektu nedisponují vlastní cílovou skupinou, musí být prokazatelně doloţen zájem konkrétních organizací, prostřednictvím kterých bude cílová skupina zajištěna. Forma tohoto doloţení není pevně stanovena (např. analýza potřebnosti, dotazník, písemný souhlas školy s účastí na projektové aktivitě aj., případně forma partnerství ţadatele a např. základních škol). Doloţení zájmu konkrétních organizací se stane součástí věcného hodnocení projektu. V oblasti podpory 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou cílovou skupinou akademičtí pracovníci VŠ a ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ. 6. Typy podporovaných projektů Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které jsou realizovány na území Jihočeského kraje, jsou zaměřeny na cílovou skupinu spadající do tohoto území a jsou v souladu s podporovanými aktivitami vyhlášenými v této výzvě. GP musí být v souladu s platnou dokumentací zejména s touto výzvou, Prováděcím dokumentem OP VK (verze platná k ), včetně jeho příloh (zejména příloha č. 4 Vysvětlení některých postupů a činností, které jsou způsobilé a nezpůsobilé v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání), platnými Metodickými dopisy vydanými MŠMT k OP VK (MD č. 4, č. 23), Příručkou pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ) a Příručkou pro příjemce OP VK (verze 7 platná k ) a Metodikou monitorovacích indikátorů OP VK (verze 3 platná k ). Zmíněné dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje a V průběhu vyhlášené výzvy se podmínky stanovené touto výzvou mohou ze závaţných důvodů upravovat. Případné úpravy výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje 7. Oprávnění é o finanční podporu Oprávněným ţadatelem mohou být níţe vyjmenované právnické osoby: školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů; 4

5 sdruţení a asociace škol (tj. například občanská sdruţení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdruţení právnických osob zřízená podle oddílu 2, 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů); právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeţe; města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; nestátní neziskové organizace (zaloţené nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. Mezi oprávněné předkladatele grantových projektů, resp. příjemce nepatří ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a ústřední orgány státní správy. V případě, ţe je příjemcem v globálních grantech základní nebo střední škola, nesmí být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná škola jako příjemce financovány jiţ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách nebo 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. V případě, ţe základní nebo střední škola realizuje projekt v rámci oblasti podpory 1.4 nebo 1.5, nemůţe se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory jakoţto cílová skupina projektu. Ţadatel (ZŠ/SŠ) vyplní přílohu výzvy č. 4 Čestné prohlášení o nečerpání finančních prostředků na stejný projekt z oblasti podpory 1.4 nebo 1.5. Zároveň musí být splněny následující podmínky: sídlo ţadatele je na území České republiky; pokud má ţadatel sídlo na území hl. m. Prahy, musí prokázat, ţe plánovaný projekt je zaměřen na jiný cílový region, neţ je Praha. v případě, ţe se jedná o sdruţení a asociace škol (tj. např. občanská sdruţení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdruţení právnických osob zřízená podle ust. 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů) nebo nestátní neziskové organizace (občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby), musí mít subjekt vzdělávání 3 nebo vědeckou a výzkumnou činnost jako hlavní nebo vedlejší činnost, tuto skutečnost doloţí např. stanovami nebo zřizovacími listinami a musí být zapsány do příslušné evidence/registru dříve než před dvěma lety 3 Vzděláváním se také rozumí např. práce s dětmi a mládeţí v zájmovém a neformálním vzdělávání; výchova, zájmová, osvětová činnost pro děti, ţáky, pedagogické pracovníky a další osoby pracující v organizaci působící ve volném čase dětí a mládeţe. 5

6 od data odevzdání ţádosti na ZS (tzn., ţe musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti); v případě, ţe se jedná o podnikající subjekt, dokládá se oprávnění podnikat v oblasti vzdělávání nebo vědecko-výzkumné činnosti a minimálně dvouletá historie společnosti výpisem např. z Obchodního rejstříku nebo Ţivnostenského rejstříku; ţadatel prokáţe provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání po dobu 2 let před podáním ţádosti. Za soustavnou činnost se povaţuje pravidelně se opakující vzdělávací činnost. Ţadatel dokládá např. seznamem realizovaných vzdělávacích akcí, kde bude uveden: název, stručný popis/obsah, termín konání akce, subjekt/subjekty, pro který/které byla akce určena, nebo výpisem z výroční zprávy/zpráv o činnosti či jiným vhodným způsobem. Správnost uvedených údajů potvrzuje ţadatel čestným prohlášením a uvádí zdroje, kde je moţné ověřit uvedené skutečnosti (tj. např. kontakty na subjekty, pro které dokladovanou činnost prováděl a které mohou poskytnout reference, kontakty na organizátory školení, apod.). Podmínka dvouleté soustavné vzdělávací činnosti představuje pravidelně se opakující nebo dlouhodobě trvající vzdělávací činnost. Jako dlouhodobá je brána činnost trvající 2 roky a déle, počítáno od data předloţení projektové ţádosti zpětně, nejedná se o činnost nahodilou. Vzděláváním (se dle charakteru poţadované podpory) také rozumí např. práce s dětmi a mládeţí v zájmovém a neformálním vzdělávání; výchova, zájmová, osvětová činnost pro děti, ţáky, pedagogické pracovníky a další osoby pracující v organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeţe. Povinnost prokazovat výši provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání se nevztahuje na ţadatele mající formu organizační sloţky státu, škol a školských zařízení, která jsou uvedena v Rejstříku škol a školských zařízení, veřejných a státních vysokých škol uvedených v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Soukromé vysoké školy mohou prokázat poţadované skutečnosti kopií uděleného státního souhlasu dle 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, platného nejméně pro období 2 let před podáním ţádosti. ţadatel prokáţe, že roční obrat organizace/společnosti ţadatele 4 dosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky rozpočtu projektu uvedeného v projektové ţádosti. V případě projektů trvajících 12 měsíců a méně, pak celé této částky. V případě projektů, kde se na realizaci podílí partner/partneři s finančním příspěvkem, můţe relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů prokázat prostřednictvím obratu partnera/partnerů. Podmínka dosaţení poţadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě uzavřená účetní období trvající 12 4 Definice ročního obratu je specifikována v 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.: ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů sníţená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, Poplatníci, kteří nebyli zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 18 odst. 3 zákona o dani z příjmu zákona 586/1992 Sb. ), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, tj. z hlavní i hospodářské činnosti. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, uvedou součet všech příjmů dosaţených za zdaňovací období nebo za období, za které podávali poslední daňové přiznání k dani z příjmu. 6

7 měsíců (pokud existují), za která měl ţadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání ţádosti. Podmínka dosaţení poţadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě uzavřená účetní období (pokud existují), za která měl ţadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání ţádosti. Tuto skutečnost ţadatel prokazuje předloţením Výkazu zisků a ztrát za výše specifikovaná účetní období. Povinnost prokazovat výši obratu se nevztahuje na ţadatele zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, na organizační sloţky státu a na subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/2008 Sb., o vysokých školách. ţadatelem/příjemcem podpory nemůţe být subjekt, který má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele; ţadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník. V případě změny právní formy u obchodních společností (akciové společnosti, společnost s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a druţstva) nedochází k zániku společnosti ani k právnímu nástupnictví společnosti, tzn., dochází pouze ke změně vnitřních poměrů a právního postavení společníků. To znamená, ţe např. při přeměně akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, se doba existence akciové společnosti započítá do dvouleté historie společnosti s ručením omezeným. Výjimka z dvouleté historie se uplatní v případě škol a školských zařízení zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 5. Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti v případě, že: je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci; nesplňuje podmínky bezdluţnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; nesplňuje podmínky oprávněných ţadatelů stanovených výzvou. Ţadatel vyplní přílohu výzvy č. 6 Čestné prohlášení ţadatele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanoví, ţe rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele. Z výše uváděného vyplývá, ţe v případě, bude-li příspěvková organizace územně samosprávného celku zrušena např. v době realizace nebo udrţitelnosti projektu, veškeré závazky i práva přecházejí na jejího zřizovatele, tedy kraj či obec. 7

8 8. Partnerství Návrhy projektů mohou ţadatelé předkládat také ve spolupráci s partnery. Partnerství je zaloţeno na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu. Partnerem může být jakákoliv právnická osoba se sídlem na území ČR s prokazatelným vztahem k aktivitám a cílům projektu. Partner projektu musí splňovat kritéria oprávněnosti: právnická osoba (pozor - mají-li osoby stejné IČ nejedná se o partnerství) nebo subjekt uvedený ve výzvě; sídlo partnera je na území České republiky; pokud má partner sídlo na území hl. m. Prahy, musí prokázat společně s ţadatelem, ţe plánovaný projekt je zaměřen na Jihočeský kraj; není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci; v případě partnera s finančním příspěvkem nemá právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele; splňuje podmínky bezdluţnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda apod.), poskytování běţných sluţeb (publicita projektu, IT sluţby, audit apod.) nebo dodání zboţí. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běţně poskytnuty jako sluţby dalšími subjekty (realizace jazykových kurzů, IT vzdělávání, komunikační dovednosti apod.). Partnerství by mělo projekt obohatit, přinést něco nového a jeho zapojení do projektu musí být účelné a odůvodněné. Povaha právních vztahů mezi ţadatelem a jeho partnery nesmí být zaloţena na poskytování sluţeb. Realizace principu partnerství tak nesmí být zneuţita k obcházení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě realizace projektu s partnery je příjemce povinen zajistit, aby vztahy mezi příjemcem a jeho partnery odpovídaly podmínkám partnerství uvedeným v aktuální verzi Příručky pro e OP VK (verze 9 platná k ), dostupné na nebo na webových stránkách Jihočeského kraje Příjemcem dotace je úspěšný ţadatel, který zodpovídá za projekt jako celek a zároveň působí jako subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům. Příjemce dotace zodpovídá za rozdělení obdrţených prostředků mezi partnery na základě schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných skutečných výdajů. Příjemce realizuje podstatnou část aktivit projektu. 8

9 Lze rozlišit dva typy partnerství: Partner s finančním příspěvkem tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit (příklad: partnerovi vzniknou výdaje při realizaci projektu, např. na organizaci těchto aktivit, které následně doloţí ţadateli, který si tyto výdaje nechá proplatit v rámci způsobilých výdajů projektu). Partnerům jsou hrazeny pouze způsobilé výdaje, a to podle pravidel stanovených Příručkou pro ţadatele OP VK, Příručkou pro příjemce OP VK a smlouvou uzavřenou mezi partnery. Partner bez finančního příspěvku - tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován ţádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu. V případě účasti partnera/ů je povinnou přílohou ţádosti o finanční podporu OP VK Prohlášení o partnerství (příloha výzvy č. 3). V případě schválení projektu ţadatel, který se mění na příjemce, uzavře a předloţí Partnerskou smlouvu, a to nejpozději před uzavřením Smlouvy o realizaci grantového projektu. Uzavírání partnerství v případě škol a školských zařízení Při uzavírání partnerství v případě škol a školských zařízení je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 49/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Z 32a školského zákona plyne, ţe právnická osoba, která je zřizovaná státem, krajem, obcí či svazkem obcí, musí mít vždy souhlas svého zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem, ať už se má účastnit projektu jako (realizátor) nebo partner s finančním příspěvkem. Tato povinnost se netýká smluv o partnerství bez finančního příspěvku. Souhlas zřizovatele (např. usnesení rady kraje) je potřeba doloţit aţ před podpisem smlouvy o realizaci projektu. 9. Forma financování a míra podpory V rámci OPVK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. Výše finanční podpory na grantový projekt z OP VK můţe dosáhnout aţ 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % z rozpočtu ČR). Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 87 Smlouvy o ES). Předpokladem poskytnutí podpory je podmínka, že u subjektů, které nabízejí služby v předmětné oblasti úplatně, se její poskytnutí nepromítne do výše školného hrazeného žáky/studenty resp. úplaty za poskytování služeb. 9

10 Po podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu bude příjemci do 30-ti pracovních dnů, nejdříve však 60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu, poskytnuta zálohová platba ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu. První ţádost o platbu předloţí příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu uvedeného v této smlouvě, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců od data zahájení realizace projektu, případně pokud příjemce vyčerpal minimálně 80 % zálohové platby, pokud tato skutečnost nastala dříve. Kaţdou následující ţádost o platbu předkládá příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalších 3 měsíců realizace projektu, nejdříve však po 3 měsících ode dne podání poslední ţádosti nebo po vyčerpání 80 % dosud nevyúčtovaných plateb, pokud tato skutečnost nastala dříve. Pokud poskytovatel ţádost o platbu předloţenou spolu s příslušnými doklady a s průběţnou monitorovací zprávou schválí, bude poskytnuta příjemci do 30 pracovních dnů od jejího schválení poskytovateli další platba ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů uvedených v poslední předloţené ţádosti o platbu. Kumulovaná výše uvedených zálohových (ex ante) plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky podpory. Příjemce podpory je povinen do 2 měsíců po ukončení realizace projektu předkládat prostřednictvím zjednodušené ţádosti o platbu, závěrečné zprávy o realizaci projektu tzv. závěrečné vyúčtování projektu. Termín pro předloţení ţádosti o závěrečnou platbu bude uveden ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou způsobilých výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla půjde o platbu do 10 % rozpočtu projektu. 10. Limity finanční podpory Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je ,38 Kč. Omezení výše finanční podpory na 1 grantový projekt: Minimální výše dotace: ,-- Kč Maximální výše dotace: ,-- Kč 6 Maximální výše finanční podpory vychází ze schváleného rozpočtu projektu. Pro konečnou výši skutečně poskytnuté podpory jsou rozhodující skutečně vynaloţené způsobilé výdaje, které příjemce prokáţe po ukončení celého projektu a po předloţení závěrečného vyúčtování. 6 Jedná se o maximální výši, která je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a kříţového financování. 10

11 11. Způsobilé výdaje a jejich specifika Z prostředků určených na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být financovány pouze způsobilé výdaje projektu. Podrobný výčet způsobilých výdajů a nezpůsobilých výdajů včetně limitů podílu jednotlivých druhů způsobilých výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu jsou specifikovány v Příručce pro příjemce OP VK (verze 7 platná k ) v kap Financovat lze pouze způsobilé výdaje vzniklé od data počátku realizace projektu uvedeného ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). V případě pedagogických pracovníků škol vymezených 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a akademických pracovníků vymezených 70, odst. 2 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr), úvazek takových pracovníků v rámci projektu však smí činit nejvýše 1,0 úvazku. V této oblasti podpory je moţné v rámci kaţdého podpořeného projektu financovat výdaje, které svojí povahou spadají do ERDF (tzv. kříţové financování). Na kříţové financování je moţné vyuţít maximálně 9 % celkových způsobilých výdajů projektu. Nepřímé náklady Tato výzva stanovuje zahrnutí nepřímých nákladů do rozpočtu projektu. Tato pravidla se uplatní u všech projektů spadajících do této výzvy s výjimkou těch, pro které v roli příjemce bude orgán ústřední státní správy 7. Na tyto projekty (tj. projekty realizované příjemcem, je orgánem ústřední státní správy) bude aplikován postup přímého vykazování všech nákladů projektu. Pravidla pro nepřímé náklady jsou blíţe specifikovaná v Příručce pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ). Následující tabulka stanovuje podíl nepřímých nákladů na výši přímých nákladů. Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) Přiznaná podpora 4 mil. Kč Přiznaná podpora > 4 mil. Kč 6 mil. Kč % nepřímých nákladů 18 % nepřímých nákladů 16 % nepřímých nákladů 7 Dle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Podíl nepřímých nákladů se v ţádostech o platbu stanoví vţdy jako procento z doloţených přímých nákladů bez nákladů spadajících do kategorie kříţového financování. V případě, ţe v rozpočtu projektu jsou výdaje na kříţové financování rovny nule, je v rámci této výzvy max. moţná výše přímých nákladů rovna ,79 Kč, resp. nepřímých nákladů ,20 Kč. Nepřímé náklady je nutné vyčíslit přesně výše stanoveným procentem. Ţádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů není moţné. Projekty, u nichţ procento nepřímých nákladů nebude odpovídat stanovenému procentu, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 12. Kritéria pro výběr projektů Obecná kritéria věcného hodnocení, na jejichţ základě budou předloţené ţádosti hodnoceny, jsou uvedena níţe: 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 2. Cílová skupina 3. Popis realizace projektu 4. Finanční řízení 5. Výsledky a výstupy 6. Horizontální témata 7. Specifická kritéria Obecná kritéria včetně jejich vah, bodového hodnocení a výkladu jsou podrobněji uvedena v Příručce pro ţadatele OP VK (verze 9 platná k ). Specifická kritéria a jejich hodnocení pro tuto výzvu jsou stanovena takto: 1. Produkt s komponentou ICT/ŽP - 6 body Naplnění monitorovacího indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nebo Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP. Projekt nevykazuje ţádný z těchto indikátorů - 0 bodů. Projekt vykazuje hodnotu 1 (Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nebo Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP) - 3 bod. Projekt vykazuje hodnotu 2 a více (Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nebo Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP) - 6 body. 12

13 2. Efektivita využití prostředků ( naplněného indikátoru vzhledem k výši poskytnuté podpory) - 5 bodů Hodnota Efektivity vyuţití prostředků se vypočítá jako podíl Počtu podpořených osob v projektové ţádosti (monitorovací indikátor ) k celkovým způsobilým výdajům projektu v milionech Kč. Příklad: Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši ,40 Kč, tj. 3, mil. Kč. Počet poskytovatelů sluţeb v ţádosti je 17. Vý: 17 3, = 4,76 (dvě desetinná místa). Ţadatel obdrţí v rámci tohoto kritéria 3 body. 5 bodů: Efektivita vyuţití prostředků ve výši min. 11,00; 4 body: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 7,00 10,99; 3 body: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 4,00 6,99; 2 body: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 2,00 3,99; 1 bod: Efektivita vyuţití prostředků ve výši 0,01 1,99; 0 bodů: v projektu není vykazován MI Počet podpořených osob poskytovatelé sluţeb Upozornění: Poskytovatel sluţeb není osoba, která poskytuje sluţby přes instituci. Poskytovatel sluţeb můţe být zaměstnanec, osoba zaměstnaná na dohodu hrazená z kapitoly č. 1 Osobní výdaje nebo osoba pracující na ţivnostenský list hrazená z kapitoly č. 5 Nákup sluţeb. Poskytovatelem sluţby není nikdy člen realizačního týmu, který se na projektu podílí jeho pouhou administrací (manaţer projektu, finanční manaţer). 3. Uplatňování inkluzivních metod a forem vzdělávání 3 body Hodnotí se, jak ţadatel v projektu uplatňuje inkluzivní metody a formy 8 vzdělávání v rámci klíčových aktivit a jejich dopadu na cíl projektu. Příklad: Maximální bodů získá projekt, u kterého je tato metoda a forma vzdělávání obsaţena ve více neţ 80% klíčových aktivit. Dva body získá projekt, u kterého je tato metoda a forma vzdělávání obsaţena ve více neţ 50% klíčových aktivit. 8 Pouţití vhodných metod a forem vzdělávání při vytvoření diferencovaných podmínek různým dětem a ţákům tak, ţe všechny ač se svými schopnostmi mohou značně lišit získají prostředí a vzdělávací podporu, které je optimálně rozvíjí a přitom mohou pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině. Smyslem inkluzívní školy je bourat zbytečné sociální bariéry, ve společném integrujícím výchovném prostředí dopřát všem dětem a ţákům vzdělání, které bude naplňovat právě jejich individuální potřeby. 13

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Řídící orgán OP VK, 22. srpna 2011 Metodika monitorovacích indikátorů

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 5. 2013 Stránka: 1 z 14 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více