JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta. Diplomová práce. BcA. Lenka Jabůrková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta. Diplomová práce. BcA. Lenka Jabůrková"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Diplomová práce Brno 2014 BcA. Lenka Jabůrková

2 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍV BRNĚ Divadelní fakulta Cesta smrti k popkultuře: vizuální transformace a inspirace Diplomová práce Ateliér scénografie Autor práce: Lenka Jabůrková Vedoucí práce: doc. Mgr. Jana Preková Oponent práce: MgA. Kateřina Bláhová Brno 2014

3 Jabůrková, Lenka, Cesta smrti k popkultuře: vizuální transformace a inspirace, Journey of death to the popculture: visual transformation and inspiration, Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér scénografie, 2014 Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Jana Preková Anotace: Diplomová práce hledá a zkoumá propojení mezi smrtí a popkulturou. Popkultura jako výrazný motiv současného kulturního světa i se svými povrchnímy aspekty. A smrt jako osudová lidská konečnost plná symboliky. Práce hledá částečně i historický kontext moderních tendencí a věnuje se také nejvýraznějším popkulturním kategoriím jako je film, hudba a móda. Anotace: Dissertation searches and investigates the connection betweenbetween death and popculture. Popculture as a significant motive of contemporary culture space with superficial aspects. And death as a fatal human finality - full of symbolism. Work searches historical context of modern tendency and it is dealing with the most significant popcultural categories as a film, music and fashion. Klíčová slova: Smrt, popkultura, symbol, horor, romantismus, sředověk, baroko, subkultura, móda, umění Key words: Death, popculture, symbol, horror, romanticism, middleage, baroque, music subculture, art

4 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně, s použitím pramenů a literatury uvedené v seznamu použité literatury. V Brně BcA. Lenka Jabůrková

5 Obsah: Úvod 1. Smrt Smrt požíračka Nesmrtelnost Popkultura Řeč kultury Průzkum veřejného mínění Lebka Kříž Rakev Paní kočka a její truhla Moderní podoba rakve Smrtka Černá Historie smrti - vybrané kapitoly Středověk - kosti jako celebrity Tanec smrti Triumf smrti Lidské kosti nechť nás ochraňují Barokní zobrazování - cesta k moderní době Marnosti - cesta smrti do domů lidí Vanitas - lebka s digitálními hodinami Romantismus - kolébka hororu Hororová fotografie Headless portrait Postmortem photography Horor - filmové počátky Zombie Lebka - celebrita módního průmyslu Fenomén Tatoo Rico the Zombie Sladkost smrti...51

6 9. Hudební subkultury a smrt Kostěné číro Heavy metal a pekelné lebky Black metal - mystika a krev Gothic - pokračovatelé romantismu Smrt a nová média Selfie u rakve Virtuální smrt Smrt a současné umění J&D Chapman - prostor k diskuzi Wes Lang - Americký tatoo deník Jacob Seaton - snapshot Jan Vytiska - popkulturní folklór Anežka Hošková červánková tkáň Prokop Bartoníček - ty sám si svoje urna Galerie v kolumbáriu Galerie Na shledanou...76 Závěr

7 Předmluva: Tuto práci jsem si zvolila proto, že jako divadelní výtvarník musím neustále hledat inspiraci pro svoji tvorbu. Tato práce by měla nejen mě pomoci vytvořit si jakousi vědomostní základnu, myšlenkovou mapu pro další práci. To, že jsem si jako oblast hledání vybrala téma lidské smrtelnosti a populární kultury, vychází jak z mých osobních zájmů, tak i ze samotné podstaty dnešní povrchně - kulturní společnosti. Hledáním spojitostí, se tak pokouším alespoň částečně, jako začínající badatel, proniknout do vnitřních struktur společensko - kulturního povědomí.

8 Úvod: Diplomová práce se zabývá vztahem smrti a popkultury. Zkoumá, jak se symbolika smrti vyvíjela a jak začala prosakovat do každodenního života a ovlivňovat tak jeho vizuální podobu. Jak se poté vlivem populární kultury začala měnit, deformovat a transformovat. Některé nesmrtelné motivy a symboly přežily staletí a zabydlely se v kulturním světě dvacátého a posléze jednadvacátého století. Jsem si vědoma že jsem se postavila velké živoucí hmotě - smrti, která se nekontrolovatelně tlačí do všech stran a je velmi těžké tuto hmotu udržet v nějakých mezích. Tato práce nemá přinášet odpovědi na otázky ohledně smyslu smrti a podobně. Jde vlastně o povrchový sběr, který ovšem není v žádném případě plochý. Právě naopak. Vychází z historických, kulturních i psychologických jevů. A právě těmito jevy je utvářena samotná popkultura, která tak do sebe nasává vše, co má nadosah. Součástí práce je průzkum veřejného mínění. Kromě mého vlastního pohledu na problematiku, jsem potřebovala ještě jeden, veřejný pohled. Respondenti měli odpovědět na jednoduchou otázku: Jaké čtyři věci se vám vybaví, když se řekne symbol smrti? Vznikla tak jakási databáze symbolů, které v průměru lidé vnímají jako symboly, které jsou spojené se smrtí. Dotazování byly různého věku i z různých oborů. Tyto výsledky mi utvořili jakousi představu o vnímání smrti v širším myšlenkovém vědomí. Odpovědělo mi celkem 62 respondentů. A s údaji, od nich získanými, jsem poté částečně pracovala. Vybrala jsem nejčastější opovědi - spodní limit byl deset hlasů - a ty jsem se pokusila zapracovat do stručných kapitolek. Potřebovala jsme se tak vymezit vůči většinovému vnímání tématiky smrti. Jde částečně o zažité stereotypy, které jsou nám tlačeny masovou kulturou a částečně o osobní náhled každého jednotlivého respondenta. Asociačním způsobem poté vznikly zmíněné stručné podkapitoly. V jedné části práce se také věnuji třem historickým etapám v euroamerickém kontextu. Nejde ale o komplexní studii. Vybrala jsem si tři epochy, které si myslím, že jsou důležité pro dané téma. Každá má pro mě ve spojitosti s tímto tématem důležitý význam. Středověk, jako období plné symboliky smrti a jako doba, která je ve velmi úzkém kontaktu se smrtí a umíráním. Baroko jako doba, kdy se symbo-

9 lika smrti dostává ze hřbitovů do intimního prostředí lidského obydlí. A v poslední řadě devatenácté století, jako velmi důležité období, které mělo zásadní vliv na vývoj hororové estetiky, která je velmi důležitým aspektem popkulturní smrti. Zároveň je devatenácté století obdobím technického pokroku, bez kterého by populární kultura nebyla populární kulturou. V současnosti mě potom zajímá především oblast hudebních subkultur a módy v návaznosti na symboliku smrti. Móda je tu jako vykradačka symbolů, která v sobě ale odráží vývoj celé společnosti. Hudební subkultury jsou také přímým důsledkem konkrétní společenské situace a jsou tak nositely důležitých kódů. Významným prvkem je také vyprazdňování specifických rysů subkultur a jejich neustálé přelévání do mainstreamu. Poslední částí je potom výčet některých umělců, kteří mají obecně schopnost reflektovat ať už vědomě nebo nevědomě, všechny aspekty populární kultury.

10 1.Smrt Ó smrti! Starý kapitáně, je čas, zvedněme kotvy! Pojďme se plavit za temnotu našich dní (Mais ne nous délivrez pas du mal) Tak jako končí dráha střely v cíli, končí život ve smrti, která je tedy cílem celého života. Dokonce jeho vzestup a jeho vrchol jsou jenom stupně a prostředky sloužící účelu, jímž je dosažení cíle, totiž smrti. 1 Smrt jako cíl? Každé náboženství na světě se vyrovnáná primárně s tímto záhadným cílem. Vytváří si báje a mýty, které mají pomoci člověku nést tento úděl na zemi. (...) většina těchto náboženství představuje komplikované systémy přípravy na smrt, a to do té míry, že život vskutku (...) neznamená nic jiného, než přípravu na nejzazší smrt. Ve dvou největších náboženstvích, v křesťanství a budhismu, se smysl existence napňuje v jejím konci. 2 Smrt může být tichá a černobílá jako silueta ponurého hřbitova, nebo hlasitá a velkolepá, jako když umírá hvězda - výbuch barev a energie. Smrt je kmotřička s kosou nebo brána do dalšího života. Ve středověku se používal pojem dobrá smrt, což byla smrt, na kterou se člověk mohl pečlivě připravit a smířit se tak s Bohem a tím pádem i sám se sebou. Naopak neštěstím byla tzv. náhlá smrt, tedy smrt bez přípravy. Bez možnosti zhodnotit svůj život. Ta byla nejobávanější. To mělo samozřejmě spojitost s vírou v posmrtný ráj. Tato myšlenka je mimo jiné blízká i budhismu. Pokud člověk zemře v harmonickém a pozitivním rozpoložení, může si zaručit dobré znovuzrození, i přes to, že jeho karma je spíše záporná. 1: Carl Gustav Jung: Duše moderního člověka, Atlantis, 1994, str. 110, 2: Carl Gustav Jung: Duše moderního člověka, Atlantis, 1994, str

11 1.1 Smrt - požíračka Pro naše dávnověké, pravěké příbuzné byl pohled na smrt neúnosný. Byla to ta nejděsivější věc. A mrtvý vzbuzoval opravdovou hrůzu. Osoba, se kterou jste ještě před chvílí komunikovali, najednou přestala existovat. A najednou tam byl místo ní někdo jiný. Někdo, kdo nemluví stejnou řečí jako živí. Nikdo netušil, kam ten, koho znali, odešel. I když to ostatně nevíme dodnes, a s největší pravděpodobností tomu tak bude i nadále. Smrt je v podstatě požíračem živého. Je to ničitel teplého lidského života. Slovo požírat je velmi specifické pro proces smrti. A nejedná se jen o hladové červy, kteří se s nedočkavostí těší na naše mrtvá těla. Dávnověcí lidé vnímali smrt jako něco strašlivého. Něco co je absolutně převyšovalo. Nesnesli pohled na mrtvého člověka. Propadali pocitům děsu a hrůzy. Tyto pocity má samozřejmě člověk i v dnešní době. Jenom dnes máme vybudováno mnoho obranných mechanismů a náš svět v průběhu věků vymyslel dokonalé triky, jak tento všeobjímající strach alespoň částečně překrýt a transformovat. Na základě toho vzniklo mnoho podob pohřebních obřadů, obřadů spojených se smrtí, nebo svátků. Tyto performativě kluturní zvyky mají pomoci lidskému druhu vyrovnat se s jeho smrtelností a integrovat tak smrt do jeho každodenního života. Zároveň tak propojuje a prohlubuje vztahy v lidských společenstvích, která tak mohou prvotnímu strachu čelit společeně, společnými silami. Každopádně naši předci nejspíš od mrtvého těla s úděsem prchali. Vlastně nic nepochopitelného. Mrtvé tedy opouštěli a zanechávali v místě jejich skonu. Tělo tak přenechali na starost Zemi - Matce přírodě, která ho postupně pohltila zpět do svého nitra. Smrt v podstatě bere pevnou půdu pod nohama. Zpochybňuje samotnou existenci lidstva. Země, po které chodí lidské nohy, na kterou byli lidé přivedeni, aby na ní žili a množili se, je zároveň jejich zhoubou, jejich nepřítelem. Je to Země požíračka. Představa smrti byla spojena se samotnou zemskou hmotou, s masou, kterou člověk cítil pod svýma bosýma nohama. S trávou, hlínou i vodou. Nejstarší podoba smrti byla proto nejspíš chápána jako velká tlama, která požírá své vlastní děti. Koloběh nesmrtelnosti. Země požírá, aby mohla znovu rodit. To je nesmrtelnost. 11

12 1.2 Nesmrtelnost Nech nás umřít mladé nebo nás nech žít navždy Nemáme sílu Ale nikdy neříkáme nikdy Sedíme na pískovišti Život je krátký výlet Hudba je pro smutné muže Navždy mladý, já chci být navždy mladý Opravdu chceš žít navždy Navždy nebo nikdy 3 Videoklip k písni Forever Young od skupiny Alphaville, začíná obrazem temného vesmíru, ve kterém se třpytí hvězdy. Z tohoto vesmírného nekonečna začíná pomalu vystupovat tmavě modrý kosočtverec, který se zvětšuje až se skrze něj dostaneme do děje klipu. Vlastně se tak z vesmíru skrze tento symbol zrození dostaneme do života. Hlavním tématem písně je touha po tom být navždy mladý navždy nesmrtelný. Člověk je ale smrtelný. A tato smrtelnost, je dá se říci hlavním znakem jeho života. Vše,co dělá, je tak podmíněno konečností života. Konečnost je hnací motor života. Nesmrtelnosti se věnují pohádky a mýty. Nesmrtelnost je od té doby, co Adam s Evou pojedli jabklo života, zapovězena. Smrt je podmínkou života. Ze starověkého Východu se nám dochovaly ( ) mýty definující člověka jako dvojakou bytost, která je na jedné straně vybavena božským věděním, na straně druhé však není nesmrtelná. K božskému vědění náleží věčný život, ke smrtelnosti nevědomí. Až excentrická bytost, kterou je člověk, narušila toto důmyslné rozdělení - spojuje v sobě totiž vědění a smrtelnost. 4 Podle těchto mýtů bylo tedy vědomí spojeno s nesmrtelností a náleželo bohům. Nevědomost byla spojena se smrtelností a ta náležela všem zvířatům. Člověk je tedy podle těchto mýtů jakýmsi hybridem dvou světů, které se zásadním 3. Alphaville: Forever young 4. Jan Assmann: Smrt jako fenomén kulturní teorie/ Obrazy smrti a zádušní kult ve starpvěkkém Egyptě, Vyšehrad 2003, str.11 12

13 způsobem neslučují a vytvářejí mezi sebou napětí. Napětí jménem člověk. Podle těchto starověkých pravd tedy člověk vlastně přirozeně touží po tom, co mu chybí - po nesmrtelnosti, ale zároveň i po stavu nevědomí. Asi nejznámější civilizací, která pracovala s fenoménem nesmrtelnosti je civilizace Egyptská. Kult mrtvých byl nedílnou součástí tohoto dávného světa. Samotný princip střídání noci a dne je v Egyptské mytologii znázorněn jako nesmrtelný cyklus. Bohyně nebes Nut, která zosobňovala nebeskou klenbu, je rozprostřená nad zemí a každý večer spolkne boha slunce Ra. A každé ráno za svítání ho opět porodí. Pozření je symbolika smrti a každý porod slunce je symbolem nového života. Neustálý cyklus zrození a smrti. Egypťané také vnímali linii života jako kruh. Proto věřili, že po smrti čeká na člověka jenom další fáze života. Proto byla Egyptským zemřelým věnována taková pozornost. Stavby pyramid, mumifikace, zlaté antropomorfní sarkofágy a posmrtné masky, to vše je odrazem neotřesitelné víry v život po životě. V souvislosti s maskou nesmrtelnosti a mumifikací se nám může ale vybavit i něco zcela současného. Třeba Michael Jackson. Zdálo by se, že Jacksonovo téma bylo spíše změna identity a ne nesmrtelnost. O změnu osobnosti samozřejmě také šlo, ale ta šla ruku v ruce právě s touhou po nesmrtelném životě. Což se mu vlastně nakonec povedlo. Jung nazývá ty, kteří nejsou ochotni jít vstříc svému přirozenému biologickmu cíli, děsivě - psychologické zrůdy. Bohužel zrovna Michael Jackson se začal podobat zrůdě i ve fyzické rovině. A nejen on, ale mnoho dalších lidí, celebrit a pseudocelebrit, podlehlo svodu nesmrtelné plastické krásy, neuvědomujíc si tak, že ze sebe vlastně dělají zrůdy, které v pravý čas neuposlechly hlas přirozeného toku času i se všemi jeho aspekty. Za zmínku stojí například tvář Jocelyn Wildenstein, která se během několika let proměnila z člověka na démona plastik. Opravdu, její tvář připomíná nějakého děsivého japonského démona, navíc démona rozkladu a rozpadu. Toto jsou samozřejmě extrémy, ale touha po nesmrtelnosti se tak odráží právě v trendu modifikacie vlastního těla a v pokusech o zastavení času. Těch, kteří odmítají svoje stárnutí je mnoho. Ze zásahu do vlastního těla se stal témeř trend a norma a fenomén plastických operací a kult mládí a krásy tak zaplavil jedenadvacáté století. 13

14 2.Popkultura Lidstvo si odpradávna vytváří kulturní svět, který svým sociálním přesahem překračuje ohraničenost života - zrozením a smrtí. Kultura je vyplněním prostoru žití, který je tak tíživě předurčen k nevyhnutelnému konci. Výrazným proudem dnešní kultury je popkultura. Popkultura je střední, většinová vlna kultury, určena masové společnosti. Jde o sociální komunikaci, která může mít jak verbální, tak čistě obrazový charakter. Je přímo sepjata s technickým civilizačním pokrokem a vázána na masové sdělovací prostředky. Popkultura je každodenní součástí moderního kapitalismu. V současné době je to především internet, který živý pokulturu, jako neustálý zdroj nových a nových informací. Je také částečným důsledkem spotřební doby a zároveń i jejím tvůrcem. Doby, která díky rychlému šíření dat často klouže po povrchu věcí, aby stihla pojmout co největší kvantum informací. Popkultura je také přimo svázána se zábavou a zábavním průmyslem. Skrze tento průmysl vydělává peníze. Ty jsou také důležitým prvkem popkultury. Peníze, za které si můžete koupit zábavu. Popkultura se zároveň vyvíjí ruku v ruce se změnami ve společnosti. Je tedy proměnlivým jevem. Slovo popkultura vzniklo v roce Samotná populární kultura je ovšem starším termíném. Termín populární kultura sám o sobě je novým slovním spojením v angličtině, pocházejícím z 19. století. Původně odkazoval ke vzdělání a kultivaci nižších tříd. 5 Populární kultura by se tedy dala nazvat kulturou lidovou, to tedy znamená, opakem kultury vysoké. Mohlo by se možná říci, že popkultura je plochá a prázdná v porovnání s vysokou kulturou. Pravdou ale je, že popkulturní tendence velice hladově čerpají z těch nejryzejších základů lidské kulturnosti a ze sociálních jevů, ze kterých přirozeným procesem vysává vše zásadní a stěžejní. Popkultura je povrch, který odráží hloubku. Když se umíte dívat, tak tam o nás odhalíte pravdy, o kterých je někdy lepší nevědět. 6 Názory na přínos populární kultury se samozřejmě liší. Někdo vnímá popkulturu i jako nový druh totality.: Populární kultura je pokračování totality jinými prostředky. Je to metoda jak porazit demokracii zevnitř. Populární kultura je souborem přímých a nepřímých technik, které nevolníky udržují v nevolnictví bez mučíren, elegantnější a efektivnější metodou svádění Per Adam Siljeström, The educational institutions of the United States, their character and organization, J. Chapman, 1853, p. 243, www. novyprostor.cz 14

15 2.1 Řeč kultury Kulturní svět má svoji vlastní řeč. Tato řeč, jak už bylo zmíněno, je buďto verbální nebo nonverbální. A každá doba a každá kultura má svůj specifický komunikační kanál. Je to kanál, který je srozumitelný pro dané společenství. Jde o kombinaci obecných symbolů a skutečností, díky kterým se člověk orientuje ve své době. Věnujme se řeči obrazů v proměnách času. Tento princip je viditelný na příbězích, které pracují s tématikou cestování v čase. Mohu uvést příklad. Ve francouzském filmu Návštěvníci, z roku 1993, cestují rytíř Godefroy a jeho sluha Jacquouille časem, a to ze středověku do období dvacátého století. Ocitnou se tak v prostředí, jehož jazyk je jim zcela nesrozumitelný. Můžeme ale rozlišit jazyky dva. Když se tedy rytíř ocitne ve dvacátém století uprostřed louky, nepozná ihned, že se ocitl v jiném časovém úseku. Louka, nebe i slunce je stejné jako v jeho době. Pokud kolem něj ovšem projede auto, nebude rozumět tomu co vidí. Bude tak částečně vyřazen z tohoto společenství, protože se v něm nebude schopen orientovat. Protože součástí kultury středověku nebyly auta. Proto nemůže rozpoznat tento symbol, který je ovšem pro člověka dvacátého století samozřejmostí. Když pronikneme do detailnější struktury, můžeme začít rozlišovat i symboly, které jsou znakem většinové společnosti a symboly, které mohou sdělovat individuální zájmy a charakter. Věnujme se teď konkrétním předmětům. Tzn.: Jak například vypadá typický pokoj současného teenagera? Má tam určité věci, které vystihují nejen jeho osobní rovinu, ale i rovinu masovou. Tzn., že má na stěně třeba pro teenagera netypický obraz od Marka Rothka, což poukazuje na jeho jedinečnost a zálibu v abstraktním expresionismu, ale na nočním stolku můžeme vidět položený Ipad, který ho tak zařazuje do skupiny typických teenagerů 21. století. Tyto znaky a principy jsou pak důležité například při tvorbě filmů, či divadelních produkcí. Pokud mi tedy jde o konkrétní dobu a prostředí, tak jak například vypadala typická jídelna 20. let 19. století, nebo typický doktor 50. let 18 století? Typičnost v tomto případě odkazuje k většinové kultuře. Jestliže tedy chci vytvořit například typickou středověkou laboratoř, musím na poličku umístit předmět - lebku. S těmito poznatky a fakty pak mohu vytvořit uvěřitelné prostředí. Tím, že se přiblížíme typičnosti, tak dáváme ucelený obraz o dané době nebo etapě. A pokud tyto formy porušíme 15

16 a jdeme do netypických poloh, je to záměr, který má zase jiné opodstatnění. Jsou ale také takové symboly, které přetrvávají napříč historickými epochami. A mezi ně patří například právě velmi často symbolika smrti. 3. Průzkum veřejného mínění Otázka: Jaké 4 věci by jsi přiřadil/a ke slovnímu spojení symbol smrti? (Prosím napiš je přesně v tom pořadí, v jakém tě napadly) Tabulka. č SYMBOL SMRTI LEBKA KŘÍŽ RAKEV SMRTKA ČERNÁ KOSA NÁHROBEK HAVRAN/ VRÁNA HŘBITOV KOSTI HLÍNA KVĚTINA ČERV POHŘEB TMA ZBRAŇ POČET BODŮ 31 b 29 b 21 b 12 b 10 b 8 b 8 b 7 b 7 b 4 b 3 b 3 b 2 b 2 b 2 b 2 b 3.1 Lebka Kdysi jsem s sebou z jednoho města do druhého převážel lebku. Našel jsem ji 16

17 1.

18 v jedné staré kapli. Otevírali tam hroby a odkrývali staré kostry. Na čelo lebky psali jméno mrtvé osoby a místo narození. Na lícní kosti malovali růže a pomněnky. Caput mortum, které jsem s sebou celé roky vozil, byla hlava dívky, která zemřela v roce 1811 ve věku dvaadvaceti let. Ve skutečnosti jsem byl do toho stotřiatřicetiletého děvčete bláznivě zamilován a stěží bych se od ní dokázal odloučit 8 Lebka v tomto textu působí velmi osobním dojmem. Jako by její blízkost dělala lidem dobře. Hugo Ball mluví téměř o milostných citech k této mrtvé dívce s tetováním. I v současnosti máme k tomuto symbolu smrti zvláštně blízký vztah. Je to naše přítelkyně. Přítelkyně ze záhrobí. Lebka, která by vlastně měla být uložená pod zemí, ale zabydlela se nad ní. A už se jí tam nechce zpět. Nosíme ji na tričkách, na peněženkách a jako plastový šperk na krku. Lebka se skříženými hnáty je symbolem smrtelnosti lidského těla. Je to náš autoportrét. Naše příští podoba. Co jste vy, byly jsme my. Co jsme my, budete i vy, píše se na stěně Kapucínské hrobky, pod kterou odpočívají mniši. Jasnou symbolikou je pro každého lebka se zkříženými hnáty. 3.2 Kříž Error: tento požadavek nemohl být zpracován z důvodu namděrnému obsahu dat. kříž! ERROR Tento požadavek nemohl být zpracován z důvodu namděrnémo obsahu dat Marcus: Stopy Rtěnky: Tajná historie 20. století, str

19 3.3 Rakev Kdybych já věděl že letos umřu dal bych si dělat dubovou truhlu dubovou truhlu, lipový víko aby to bylo panenkám líto. 9 Rakev je truhla na mrtvé tělo. Je to objekt, ve kterém člověk odchází na věčnost. Je to naše poslední postel. Tedy dokud nevymizí a naše ostatky už nebudou ukládány do proutěných kapslí s vysoce rychlým stadiem rozkladu. Mně osobně se tato úsporná - ekologická forma velice líbí, nicméně rakev je pro mě stále velmi krásným vizuálním objektem. V knize Narození a smrt v české lidové kultuře 10 se píše, že již ve starověku se používaly rakve - vydlabané kmeny stromů, které byly přikryté například kůrou nebo listím. Ve starověku se mrtvé tělo balilo do látek a ukládalo do země. Dnešní podobu rakví předcházely dřevěné desky, na kterých mrtvý ležel. Rakev je, dalo by se říci, příbuzným már. Lidé postupně začali odmítat pohled na mrtvé tělo přenášené na hřbitov, a tak se postupně, i u těch nejchudších, začalo tělo ukládat do dřevěných truhel - rakví: Slovo bière (truhla, máry) mělo původně stejný význam jako civière, tedy nosítka, na nichž se tělo odnášelo ma místo pohřbu. V původním významu se stále používalo při milosrdných pohřbech, to jest při pohřbech chudých, kteří se museli obejít bez bedny. V takovém případě bratři z pohřebního bratrstva zašili tělo do rubáše z hrubé pytloviny, položili je na máry (bière), odnesli na hřbitov a tam je vyklopili rovnou do jámy. Máry pak vrátili do kostela. V některých venkovských kostelících v Anglii jsou vidět dodnes. 11 Ovšem předtím, než se započala éra dřevěných truhel - rakví, byl nejčastějším materiálem používaným na jejich výrobu kámen. Takovým rakvím říkáme sarkofág. Primární funkcí sarkofágu je uchovat co nejdéle ostatky mrtvého v nerozloženém stadiu - tedy uchovat tělo mrtvého na věčnost. Má zajistit nesmrtelnost těla i ducha. Sarkofág je tedy jakýmsi příbytkem na věčnost. Jako další materiál se na výrobu Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, Vyšehrad Philippe Aries: Dějiny smrti, díl 1, Argo 2000, str

20 pohřebních schránek používalo například olovo Paní kočka a její truhla Pro projekt Paní Kočka, na kterém jsem spolupracovala s Janou Boháčkovou a Kateřinou Miholovou, jsme také použily motiv rakve. (obr. 3) Resp. motiv sarkofágu, protože truhla, kterou jsme se rozhodly použít, měla působit dojmem kamenným - tedy schránka na věčnost. Hlavní postavou projektu byla imaginární postava Paní Kočky, která se rozhodla vstát z mrtvých a včlenit se do reality Brna 21. století. Jejím úkolem a přáním bylo zkoumat hranice komunálního a inscenovaného, performativními akcemi a kontaktem s městem.tato antropomorfní bytost s maskou kočky měla povstat z dávných časů, kdy poprvé jako kočka zemřela. Do tohoto světa jí probral zájem o dnešní dobu (a podle pověsti konceptu - i vůně karamelu z Myší díry a zvuky brněnských zvonů). Každopádně jsme se rozhodly uskutečnit její zrození, které jsme současně pečlivě zpracovaly a zdokumentovaly. Sarkofág, z kterého se měla znovuzrodit, jsme umístily do prostředí Růženina lomu v Hádech v Brně. Hádecký lom je vápencový, tedy svým povrchem velmi typický a nezaměnitelný, proto jsme se rozhodly povrch truhly dotvořit až přímo v místě lomu. Z praktického hlediska je samozřejmě vápenec dosti těžko zpracovatelný materiál, tudiž jsme použily na výrobu kostry rakve dřevěné laťe a jako povrchový materiál recyklovaný balící papír. Na ten jsme poté nanesly místí materiál - vápencový písek, kamínky a bláto z jezírek. Po zaschnutí se dostavil požadovaný efekt - povrch truhly, a tedy i truhla samotná se vlastně stala kamenným objektem a dokonalem splynula s krajinou lomu. Stala se tak jeho nedílnou součástí. Byla tedy jakýmsi fragmentem Růženina lomu. Jeho úlomkem. Umístěním mezi kameny se sama stala jedním z nich a my tak docílily ideálního maskovacího efektu. Kamenný sarkofág který skrýval spící zlatý poklad dávnověku Paní Kočku. Kočka se potom v čas odbíjení brněnských zvonů probrala k životu a starým nožem, který ji byl po vzoru egyptských zvyklostí vložen do truhly, rozrušila kamený povrch sarkofágu. V tu chvíli bylo jasné, že jde o magickou bytost Moderní podoba rakve Podoba rakve prošla dlouhou cestu. Jak už jsem zmínila, její podoba se v průběhu věků měnila, ale základní význam zůstává. V současné době, která je ovlivněna 20

21 3.

22 trendy všeho druhu, se výstřední design nevyhýbá ani vizuálnímu zpracování rakví. Můžeme proto spatřit opravdu ojedinělé podoby těchto pradávných příbytků smrti. Pro jejich estetikou formu platí to stejné jako pro design obecně existuje tolik druhů zboží, kolik je různých lidí a různých estetiských postojů. Existují ekologické rakve, z rychle rozložitelného materiálu, který neškodí životnímu prostředí. Můžete tak odejít z tohoto světa věrný svým celoživotním zásadám. Ty stejné zásady, které utvářely váš život, mohou utvářet i vaši smrt. V nabídce jsou samozřejmě naopak i rakve velmi neekologické a kruté k přírodě - plastové, nebo laminátové. Můžete mít v podstatě vše. Takže pokud jste ekolog - máte k dispozici rakvi proutěnou či papírovou, pokud jste milovník hudby, můžete ulehnout do rudě polstrované kytary a pokud jste geek, můžete si za svůj koráb na věčnost zvolit Star Trek rakvi, která vás vystřelí do vesmíru, nebo se nechat jako Han Solo zatavit do Karbonitu. No a pokud milujete kýč, nevzdávejte se svého přesvědčení jenom proto, že jste mrtví. Zajistěte si včas rakev s potiskem šťěňátek a romantické poezie. Mám jednu oblíbenou filmovou rakev. Je to ta, kde svou truhlu za sebou táhne bahnem Franco Nero ve filmu Django, v původní verzi z roku Tato rakev symbolizuje jeho osud, který si sebou vláčí, jako kouli na noze. A to do té doby, dokud nevykoná odplatu a tím neuzavře kruh viny a pomsty. Je to hodně westernové téma odplata, pomsta, tajemný cizinec a jeho dřevěný společník, který sdílí jeho cestu s ním. Jde s ním vším tím prachem a všudypřítomným bahnem. Cesta, kterou s velkou těžkou rakví musí Django absolvovat, jakoby v romantické westernové nadsázce symbolizovala tíhu zlých událostí a odhodlání hrdiny, dotáhnout svoje pohnutky až do úplného a absolutního konce. Hrdina navíc skoro nemluví. Mluví za něj rýha, kterou za sebou nechává dřevěná truhla, tažená pískem a bahnem. Rakev je tu jasným sybolem smrti. Není to totiž jen efektivní módní doplňek nebo metafora smrtelné pomsty. Django si totiž v jejich útrobách veze obří kulomet, který má poslat všechny jeho nepřátele a dlužníky do krajiny věčného spánku. 22

23 3.4 Smrtka Smrt: - Odvedu si vás. Proto tu jsem. Jsem Smrt. Muž2: - To nám trochu pokazilo večer, že? Muž1: - Já bych neřekl Geoffe. Myslím, že před sebou máme potenciálně pozitivní příležitost k poučení. Smrt: - Sklapni. Sklapni, ty Američane. Vy pořád kecáte, vy Američani. Pořád kecáte a opakujete: rád bych řekl toto a já si myslím tohle. Ale teď jste mrtví, takže ticho!! Muž2: -Mrtví? Smrt: - Mrtví Žena2: - Všichni? Smrt: - Všichni Muž 2 : (vstane) - Tak podívejte se. Vtrhnete sem bez pozvání, rozbíjíte skleničky a pak nám z ničeho nic oznámíte, že jsme mrtví. Uvědomte si, že jste host! Smrt: (píchne muže 2 prstem do oka): - Ticho! Vy Angličani! Jste vždycky tak zasraně pompézní. Nemáte v hlavě vůbec nic! Žena 1: - Můžu se vás na něco zeptat? Smrt: - na co? Žena1: 23

24 -Jak sme mohli zemřít všichni najednou? (pauza) Smrt: - Lososové pyré!!! Muž 2: - Drahá snad si nepoužila lososa z konzervy? Žena 2: - Je mi to strašně trapné 12 Smrtka ze skeče od Monty Pythonů je kostra loutka v černé kápi. Jde tak o nejběžnější, nejpoužívanější a nejustálenější podobu smrtky. Smrtka je personifikací smrti. Atributem smrtky je kosa, která přetíná lidské životy. Toto populární zobrazení tak proniklo zásadním způsobem do symboliky smrti a dosáhlo maximální stylizace. Kosa je symbolem žní a procesu sklizně. Jako starý zemědělský nástroj využívá původní funkci, jen změnil zaměření kosí lidské pokolení. Smrtku s kosou tak můžeme v současnosti vidět jak na Staroměstském orloji tak na metalové mikině. Když si na googlu zadáte do vyhledávače slovo smrtka, zobrazí se vám právě tato podoba kostlivec v kápi s kosou. Smrtka jako silueta na hřbitově, smrtka v kápi zahalená ve stínu. Vlastně dost klišé. Kostlivec s kosou se začal objevovat ve středověkém zobrazování. Není ale vůbec překvapující, že tento symbol vydržel dodnes. Skrze neogotiku 19. století se transformoval v ustálený symbol, který nezměnil téměř vůbec podobu. Smrtku si tak většina lidí představí přesně takto. Ale velmi častá je i podoba smrti jako stařec nebo stařena. Společně s personifikací času tvoří kompaktní dvojici. Jedno ze zajímavých zpracování smrtek je smrtka Ingmara Bergmana. Jeho film Sedmá pečeť jsem viděla poprvé v patnácti. Z té doby jsem si z toho zapamatovala tu zvláštní kulatou bílou hlavu Bengta Ekerota, ostře ohraničenou černou látkou a také šachovnici. I když tu šachovnici mi nejspíš podprahově vnutily CD edice z Levných knih. A víc jsem si z toho neodnesla. Ale ta hlava se mi líbila. Byla taková klidná a nejevila žádný znak utrpení, nebo strádání. Oči plné života a lišácký pohled. Ale přitom, jak vystupovala z obtažené černé látky, měla velmi blízko k čisté bílé lebce. Měla takovou neklidnou vibraci, ale ta se nedala nazvat nějak děsivou. Tak tohle bylo mé první setkání s charismatickou smrtí. Pod tíhou Bergmanovské povinnosti jsem se na Sedmou pečeť podívala znovu po letech. 12. Monty python a smysl života, přepis z www. youtube. cz, vlastní překlad 24

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Mark Rothko. "Color Field Painting"

Mark Rothko. Color Field Painting Mark Rothko "Color Field Painting" Jakou moc má umění? Můžete ho prožívat jako lásku nebo smutek? Může změnit váš život? Tyto zdánlivě nemožné otázky dává Simon Schama, autor cyklu Síla umění, úvodem

Více

S p e c i a l l i k e n a t u r e Do vyprodání zásob

S p e c i a l l i k e n a t u r e Do vyprodání zásob S p e c i a l l i k e n a t u r e Do vyprodání zásob NOVINKY 2012 95 cm d e t a i l 95 cm Halloween postava závěsná s motorem a zvukem Obj.č. 8331440N 669,- Kč 539,- Kč Halloween závěsná postava do tmavých

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Země přátelských kanibalů

Země přátelských kanibalů okno do světa FIDŽI Text a foto: Michael Fokt Země přátelských kanibalů Ještě před dvěma sty lety by si vás klidně mohli dát k večeři. Dnes patří Fidžijci mezi nejpřátelštější domorodce, s jakými jsem

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu HVĚzDa - SyMbol astrální symbolika Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu významných astrálních symbolů. Pod pojmem hvězda si však nemůžeme představit dnešní vědecký výklad tohoto termínu. Dříve

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_227 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie 40 dnů červené seminární práce vyučující: prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. vypracovala: Bc. Jitka Mládková 1. ročník květen 2010 Petr Kvíčala

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky EGYPTSKÉ MÝTY hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky Prameny: absence jednotné kanonizované svaté

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 55 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 12. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen SEDMÝ Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková)

Jak vzniká zrcadlení. Dota Slunská (Hana Voláková) Jak vzniká zrcadlení Kdo by si pomyslel, že při pohledu do zrcadla uvidí jinou než svoji tvář. A přece. Podobně jako se říká o očích, že v cizích člověk mnohdy spatří ty své, mohou i básníci zrcadlit své

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 58 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen osmý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

2,99 75,89 16,09. novinka. novinka. Pavučina bílá obj.č. 83314008. novinka. Hororový strom obj.č. 83314592

2,99 75,89 16,09. novinka. novinka. Pavučina bílá obj.č. 83314008. novinka. Hororový strom obj.č. 83314592 Alloween S p e c i a l 210 cm Hororový strom obj.č. 83314592 75,89 Hororový strom s několika větvemi Nepotřebuje hodně prostoru směrem vzad Skládá se z plátna, dřeva a kovu 95 cm 16,09 Figura nabourané

Více