charakterizovat mechanismy, jimiž se lidský vývoj realizuje, uvést nejdůležitější změny, které v jednotlivých vývojových stadiích probíhají.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "charakterizovat mechanismy, jimiž se lidský vývoj realizuje, uvést nejdůležitější změny, které v jednotlivých vývojových stadiích probíhají."

Transkript

1 VÝVOJ Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat vývoj, identifikovat faktory, které determinují lidský vývoj, charakterizovat mechanismy, jimiž se lidský vývoj realizuje, rozlišit hlavní vývojová stadia lidského života, uvést nejdůležitější změny, které v jednotlivých vývojových stadiích probíhají. Klíčové pojmy vývoj, vývojová psychologie,empirismus, nativismus, interakční pojetí determinace vývoje, zrání, učení, fetální alkoholový syndrom (FAS), reflexy, sociální úsměv, separační úzkost, období vzdoru, eidetismus, střízlivý realismus, identita, krize středního věku, integrita Obsah Co je vývoj? Determinace vývoje: geny a prostředí Mechanismy vývoje: zrání a učení Vývojová stadia Prenatální období Novorozenecké období Kojenecké období Batolecí období Předškolní období Mladší školní období Dospívání Dospělost Stáří 1

2 Co je vývoj? Vytáhněte si fotoalbum a prohlédněte si fotografie z různých období svého života - z období, kdy jste byli novorozencem, batoletem, předškolákem, pubert ákem - a pak si prohlédněte svou současnou fotografii. Zjistíte, že jsou mezi nimi obrovské rozdíly. A přece jste to stále vy, tentýž člověk, jen na odlišných stupních vývoje. Každý člověk se během svého života vyvíjí, a to nejen po stránce biologické, ale rovněž po stránce kognitivní, psychické a sociální. Vývoj člověka je velmi složitý a mnohotvárný proces. Obecně jej můžeme definovat jako řadu fyzických a psychických změn, kvantitativního i kvalitativního rázu, které nejsou náhodné, ale zákonité a nezvratné. Tyto změny mohou být evoluční (vedoucí ke zlepšování a zdokonalování funkcí organismu), ale také involuční (vedoucí k poklesu a úbytku funkcí organismu). Vývojem člověka se zabývá psychologický obor zvaný vývojová psychologie.vývojoví psychologové se zajímají o to, jak a proč se vyvíjejí různé aspekty lidského fungování a jak se mění v průběhu života. Studují biologický vývoj, například změny výšky a hmotnosti nebo získávání pohybových dovedností. Zajímá je kognitivní vývoj, to znamená změny myšlenkových procesů, paměti a jazykových schopností. Zkoumají také psychický a sociální vývoj, tedy změny v sebepojetí a mezilidských vztazích. Determinace vývoje: geny a prostředí Filozofové se po staletí zabývali otázkou, co determinuje (určuje) vývoj člověka. Proč se člověk stává tím, kým se stává? Které faktory na to mají vliv? Může za to vrozená genetická výbava, nebo spíše prostředí, ve kterém člověk vyrůstá? Anebo se tyto faktory vzájemně ovlivňují a ve vývoji člověka spolupůsobí? Pro dřívější teorie determinace vývoje bylo typické, že přeceňovaly bud význam prostředí, nebo vrozených faktorů: Empiristické teorie a jejich zastánci byli toho názoru, že vývoj člověka je určován vnějším prostředím. Člověk je podle nich tedy formován především společností a kulturou, v níž vyrůstá, a rozhodující roli v jeho vývoji hraje výchova. S takovýmto názorem bychom se setkali již u antického filozofa Aristotela, v novověku u filozofa Johna Locka a v novější době například u behavioristů. Nativistické teorie a jejich představitelé naproti tomu tvrdili, že vývoj člověka je určován vrozenými faktory (později geny) a vnější prostředí nemá výraznější vliv. K tomuto názoru se v určité podobě hlásili například antický filozof Platón, novověcí francouzští filozofové René Descartes a Jean-Jacques Rousseau a v novější době například Arnold Gesell. Teoretické spory mezi empirismem a nativismem jsou minulostí. Dnes se většina psychologů shoduje nejen na tom, že důležitou roli ve vývoji hraje vliv vrozených faktorů (genů) i prostředí, ale také na tom, že oba zmíněné vlivy na sebe soustavně působí. Tomuto pojetí se říká interakční pojetí determinace vývoje. Mechanismy vývoje: zrání a učení Genetický program se realizuje prostřednictvím procesu zrání, což je vrozená posloupnost růstu a změn. Vnější prostředí naproti tomu působí prostřednictvím procesu učení, které zahrnuje 2

3 změny vyplývající ze zkušenosti. Jak jsme uvedli v předchozím odstavci, dědičnost a prostředí, a tedy i zrání a učení, jsou ve vzájemné interakci. Genetické složení zygoty (oplodněného vajíčka) určuje značný počet osobnostních charakteristik člověka již v okamžiku početí. Naše geny programují růst našich buněk, takže výsledkem vývoje je člověk, a nikoli ryba nebo šimpanz. Geny kromě jiného určují naše pohlaví, barvu kůže, očí a vlasů, ale i celkový tělesný vzrůst. Pokud je však prostředí v děloze v některém ohledu abnormální, proces vývoje může být narušen. Jestliže například matka během prvních tří měsíců těhotenství (kdy se podle geneticky naprogramovaného harmonogramu vyvíjejí základní orgánové soustavy plodu) onemocní zarděnkami, její dítě se může narodit slepé, hluché nebo s poškozeným mozkem - podle toho, která orgánová soustava byla v době infekce v kritické fázi vývoje. Dalšími vnějšími faktory, které mohou ovlivnit normální zrání plodu, je podvýživa matky, její kouření, požívání alkoholu, léků či drog. Rovněž motorický vývoj po narození svědčí o interakci mezi genetickým programem a vnějšími vlivy. Prakticky všechny děti procházejí stejnou posloupností motorického chování ve stejném pořadí: dítě se nejprve převrací na bříško, potom sedí bez opory, stojí s oporou, chodí s oporou a nakonec chodí bez opory. Děti však procházejí touto posloupností různou rychlostí a z výzkumů vyplývá, že procvičování či záměrná stimulace mohou vývoj motorických dovedností do jisté míry urychlit. Pokud dítě přidržíme ve vzpřímené poloze tak, aby se nohama dotýkalo podložky, dělá pohyby, které připomínají chůzi (tzv. kráčecí reflex). Děti, s nimiž se tato cvičení pravidelně provádějí, se přitom naučí chodit dříve než děti, které tato cvičení neabsolvují. Dalším příkladem interakce mezi geneticky podmíněnými znaky a prostředím je vývoj řeči. Při normálním vývoji se všechny děti naučí mluvit, ovšem až po dosažení určité úrovně neurologického vývoje. Až na vzácné výjimky nedokážou děti před dosažením jednoho roku mluvit ve větách. Pokud ale dítě vyrůstá v prostředí, kde na něj lidé mluví a odměňují je za zvuky, které se podobají řeči, začne mluvit dříve než dítě, jemuž se takové pozornosti nedostává. Vývojová stadia Při objasňování posloupnosti vývoje prosazují někteří psychologové představu samostatných a kvalitativně odlišných vývojových stadií. Mnozí z nás pracují s touto představou neformálně. Život se podle nás dělí na období miminka, dítěte, dospívajícího a dospělého. Vývojoví psychologové však pracují s mnohem přesnější představou. Pojetí vývojových stadií vychází z toho, že chování v určitém stadiu je organizováno kolem dominantního tématu nebo uceleného souboru charakteristik, že chování v jednom stadiu se kvalitativně liší od chování v předchozím a následujícím stadiu, a že všechny děti procházejí stejnými stadii ve stejném pořadí. Vlivy prostředí mohou vývoj urychlovat nebo zpomalovat, ale pořadí stadií se nemění. Dítě nemůže dosáhnout pozdějšího stadia, aniž předtím prošlo stadiem dřívějším. Nejčastěji uváděná vývojová stadia a jejich přibližné věkové vymezení zachycuje následující tabulka. 3

4 Vývojové stadium Prenatální období Novorozenecké období Kojenecké období Batolecí období Předškolní období Mladší školní období Dospívání Dospělost Stáří Věkové vymezení od početí do narození od narození do 1 měsíce od 1 měsíce do 1 roku od 1 do 3 let od 3 do 6 let od 6 do 11 let od 11 do 20 let od 20 do 65 let nad 65 let Prenatální období Lidský vývoj nezačíná okamžikem narození člověka, ale probíhá již před ním, v tzv. prenatálním období. To trvá přibližně 9 kalendářních měsíců: začíná početím dítěte a končí jeho narozením. Biologický vývoj. V počáteční fázi vývoje (v prvních 2 týdnech od početí) se oplodněné vajíčko (zygota) rozdělí na seskupení buněk, které opustí vejcovod a přilepí se na stěnu dělohy. V tomto momentě se ze zygoty stává embryo. V průběhu vývoje embrya (3. až 9. týden) se formují části těla a začínají fungovat orgány. Po 9. týdnu se z embrya stává plod, u kterého se dále vyvíjí pohyb, krevní oběh nebo také schopnost rozeznat hlas matky. Přestože je vývoj plodu geneticky naprogramovaný proces, může být narušen vnějšími vlivy, především toxickými látkami. U dětí matek alkoholiček se při porodu často objevuje soubor vrozených vad (malý vzrůst, obličejové deformity, mentální retardace), které jsou souhrnně nazývány fetální alkoholový syndrom (FAS). Psychický a kognitivní vývoj. O tom, co plod prožívá, toho víme velmi málo. Víme však, že je brzy aktivním organismem, že je schopen nejjednodušších forem učení (habituace) a že jeho projevy jsou již v této době individuálně odlišné. Sociální vývoj. Ze sociálního hlediska je podstatné, že plod je ve vzájemné interakci s matkou: reaguje na změny polohy matčina těla (někdy si dokonce sám změnu polohy vynucuje kopáním), reaguje na matčin stres a na různé smyslové podněty (především na doteky, pohyby a zvuky). Novorozenecké období Novorozenecké období začíná narozením dítěte a končí prvním měsícem jeho života. Jedná se období adaptace, během něhož se dítě přizpůsobuje novým podmínkám. Biologický vývoj. Novorozenec v průměru měří 50 cm a váží 3,5 kg. Je vybaven základními reflexy, tedy automatickými, nenaučenými reakcemi na určitý typ stimulace, které mu mají usnadnit adaptaci a přežití. K těmto reflexům patří například úchopový, pátrací, sací nebo polykací reflex. Psychický a kognitivní vývoj. Novorozenec vidí, slyší, má chut, čichá a cítí bolest. Dále je vybaven elementárními formami učení a paměti. Všechny tyto schopnosti jsou ale zatím ještě nehotové, dále se intenzivně vyvíjejí a dozrávají. Sociální vývoj. Důležitým mechanismem v novorozencově sociální interakci je křik, který signalizuje jeho stav a umožňuje mu, byt omezeným způsobem, upoutávat pozornost. 4

5 Dále existují důkazy, že v oblasti zrakového vnímání novorozence přitahují předměty, které svou složitostí, kontrastem a symetričností připomínají lidský obličej, a v oblasti sluchového vnímání jej přitahuje lidský hlas. Kojenecké období První rok je nazýván kojeneckým obdobím a jedná se o nejintenzivnější vývojový úsek v životě člověka. Biologický vývoj. Kojenecké období provází velmi prudký tělesný růst (kojenec vyroste v průměru o 25 cm a svou hmotnost zvýší na 10 kg). Také se velmi rychle rozvíjí hrubá a jemná motorika (na konci tohoto období dítě již dělá první krůčky a dovede záměrně uchopovat a upouštět předměty). Kognitivní vývoj. Myšlení kojence se podle Jeana Piageta nachází v tzv. senzomotorickém stadiu. To znamená, že je úzce vázáno na to, dítě aktuálně provádí a co přímo vnímá. Kojenec se zároveň postupně připravuje na zahájení řečové komunikace. Nejprve brouká samohlásky, pak žvatlá slabiky, začíná rozumět jednoduchým výzvám a ke konci tohoto období používá 2 až 3 jednoduchá slova (máma, táta). Psychický vývoj. Kojenec potřebuje především potravu, spánek a nerušené vyměšování. Matka (nebo osoba), která o něj pečuje, poskytuje dítěti zážitek jistoty a bezpečí tehdy, když pravidelně uspokojuje potřeby dítěte. V takovém případě si kojenec vytváří pocit důvěry v okolní svět, který je základem pozdějšího pozitivního vztahu ke světu a k lidem. V opačném případě vzniká nejistota, úzkost a nedůvěra. Sociální vývoj. Kojenec zprvu nerozlišuje mezi okolními živými a neživými objekty. To se mění ve 3. měsíci, kdy na lidský obličej (nebo jemu podobné tvary a obrazce) reaguje úsměvem. Této reakci říkáme sociální úsměv. Kolem 6. měsíce dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. V 7. měsíci je patrna tzv. separační úzkost, kdy dítě, je-li odloučeno od matky, pláče a křičí. Kromě toho se začíná objevovat strach z cizích lidí. Oba tyto jevy jsou znakem normálního citového a sociálního vývoje. Batolecí období Batolecím obdobím je označován druhý a třetí rok života dítěte. Biologický vývoj. V batolecím období se dále zdokonaluje hrubá a jemná motorika. Před třetím rokem dítě už zvládá takové dovednosti jako je jízda na tříkolce, navlékání korálků na provázek nebo jednoduché čmárání. Kognitivní vývoj. Podle Piageta střídá po druhém roce senzomotorické stadium stadium symbolického myšlení, tedy myšlení pomocí představ, a dokonce i pojmů. Vývoj řeči se prudce rozbíhá. Dítě se odrazí od předpojmů (pes jako haf-haf, auto jako tú-tú ), pak pochopí, že slova jsou domluvené symboly a pochytí zhruba dvě nová za den. Ve dvou letech již skloňuje, časuje, sestaví větu z několika slov a zvládá krátké říkanky. Psychický vývoj. Důležitým předmětem psychiky batolete se stává vlastní Já. Batole už pozná samo sebe v zrcadle, dovede se pochválit, a naopak bývá zklamáno vlastním nezdarem. Záleží mu na tom, aby projevilo svoji samostatnost a začne o sobě mluvit v první osobě. S uvědoměním sebe sama jako autonomního jedince souvisí i sebeprosazování a vzdor batolete ( Já samo!, Já nechci! ). Objevuje se samoúčelný vzdor kvůli vzdoru. Celé období bývá proto označováno jako období vzdoru. 5

6 Sociální vývoj. Pro batole je stále velmi důležitá matka, postupně si však začíná vytvářet vztahy i k dalším členům rodiny. Důležitou sociální činností je hra, v níž batole předměty smysluplně používá tak, jak to odpozorovalo u dospělých. Vztahy k vrstevníkům bývají dosti konfliktní. Děti si hrají spíše vedle sebe než spolu. Předškolní období Předškolním obdobím označujeme období od 3 do 6 let života dítěte. Jeho hranice tvoří na začátku vstup dítěte do mateřské školy, na konci pak vstup do školy základní. Biologický vývoj. Výrazně se mění tělesná stavba dítěte. Dosavadní baculatost se mění ve štíhlost a vznikají disproporce mezi růstem končetin, trupu a hlavy. Stále se zdokonaluje hrubá a jemná motorika. Kognitivní vývoj. Kognitivní procesy se u předškoláka vyvíjejí velmi intenzivně. Důležitou roli hraje představivost, jejímž prostřednictvím si dítě vysvětluje realitu. Představy jsou u předškoláka dokonce tak živé a opravdové, že je často nerozlišuje od vjemů a považuje je za realitu (psychologové tomu říkají eidetismus). Myšlení předškoláka je názorné, intuitivní. Dokáže již vyvozovat závěry, tyto úsudky jsou však závislé na názornosti. Předškoláka zajímají příčiny, neustále se proto ptá: Proč? Psychický vývoj. Zdravý předškolák je převážně aktivní. Jeho aktivita se projevuje ve hře, v komunikaci s dospělými i vrstevníky, v myšlení apod. Za příznivých podmínek se tato aktivita rozvíjí, dítě se stává iniciativním. Přitom se jeho aktivita reguluje v tom směru, aby byla účelná a nenarušovala normy soužití. Postupně dochází k přechodu od regulace k autoregulaci: dítě začíná regulovat své chování podle norem, které přijímá za své. Sociální vývoj. Rodiče slouží dítěti jako model různých rolí, jako vzor, s nímž se ztotožňuje. Rozvíjí se etické cítění (dítě je uspokojeno pochvalou, při pokárání může prožívat pocity viny). Ke konci období se postupně uvolňuje vázanost na rodiče a dítě navazuje vztahy s vrstevníky. Ti mu slouží především jako partneři ke hře. Při výběru kamarádů převažuje důraz na shodu v oblasti zájmů a potřeb. Mladší školní období Mladší školní období začíná vstupem dítěte do školy a končí zhruba v 11 letech, kdy se začínají objevovat první známky pohlavního dospívání. Biologický vývoj. Biologické vývojové změny nejsou bouřlivé ani převratné. Vývoj je spíše plynulý, s pokrokem ve všech oblastech. Kognitivní vývoj. Myšlení mladšího školáka je podle Piageta ve fázi konkrétních operací. To znamená, že již respektuje zákony logiky, stále se však váže na názorné poznání, na konkrétní předměty a procesy, které lze přímo vnímat. Psychický vývoj. Mladší školní věk bývá označován jako věk střízlivého realismu. Mladší školák je totiž zaměřen na svět a snaží se jej pochopit. Na začátku tohoto období je ještě hodně závislý na autoritě (naivní realismus), ke konci je jeho přístup s blížícím se dospíváním kritičtější (kritický realismus). Nápadná je aktivita a snaživost školáka, ochota spolupracovat. Svoji vlastní hodnotu dokazuje především výkonem, má smysl pro píli a pracovitost. 6

7 Sociální vývoj. Vstup do školy představuje významný mezník. Dítě pravidelně odchází z domova do školy, má školní povinnosti, které není možno odpustit ani uprosit. Rodina sleduje pokroky dítěte v učení a chválí jeho úspěchy. Dítě přijalo novou sociální roli - roli žáka. Role žáka dítěti přináší také nové vztahy, vztahy k učitelům a spolužákům. Dospívání Dospívání je období přechodu z dětství do dospělosti. Zahrnuje období puberty (zhruba let) a adolescence (zhruba let). Biologický vývoj. Puberta je obdobím pohlavního dozrávání, které přeměňuje dítě v biologicky dospělého jedince schopného sexuální reprodukce. Začíná výrazným tělesným růstem, který je doprovázen postupným vývojem pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků (růst ňader u dívek, růst vousů u chlapců a objevením se pohlavního ochlupení u obou pohlaví). U dívek je počátek puberty spojen s první menstruací, u chlapců s první ejakulací. Na začátku adolescence je jedinec již biologicky dospělým jedincem, schopným sexuální reprodukce. Kognitivní vývoj. Ve věku 11 až 12 let dítě dozrává do stadia formálních operací, do stadia myšlení na úrovni dospělého. Dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testovat hypotézy. Začíná se zabývat hypotetickými otázkami, budoucností a ideologickými problémy. Psychický vývoj. Panuje obecný názor, že dospívání je obdobím bouří a krizí, pro něž je typická náladovost, vnitřní zmatek a revolta. Moderní výzkumy tento názor nepodporují. Mnozí dospívající skutečně experimentují s nevhodným chováním, ale tyto experimenty vedou k přetrvávajícím problémům pouze u menší části dospívajících. Mnozí mladí lidé ve svých středoškolských letech vyzkoušejí alkohol nebo udělají něco protizákonného, ale z většiny z nich se nestanou ani alkoholici, ani zločinci. Kromě toho je pravda, že dospívající, kteří mají skutečné emoční problémy nebo poruchy chování, měli podobné problémy již většinou v dětství. Psychoanalytik Erik Erikson se domníval, že hlavním úkolem dospívajícího člověka je vytvořit si vlastní pocit identity a najít odpověd na otázky: Kdo jsem? a Kam směřuji?. Přestože Erikson označoval tento aktivní proces sebeurčení výrazem krize identity, byl přesvědčen, že se jedná o nedílnou součást zdravého psychosociálního vývoje. Stejně tak se většina vývojových psychologů domnívá, že adolescence by měla být obdobím experimentováním s rolemi, v němž dospívající zkoumají různé chování, zájmy a ideologie. Sociální vývoj. Dospívání často provází revolta proti autoritám. Rodiče se dospívajícím jeví jako staromódní, omezení a prostě nemožní. Protiváhu rodiny nacházejí ve skupině vrstevníků, která pro ně znamená vysokou autoritu a v níž tráví mnoho času. Dospělost Dospělost představuje etapu nejvyšší zralosti lidského jedince. V rámci tohoto dlouhého období se často ještě rozlišuje mladá dospělost (20-30 let), střední dospělost (30-45 let) a pozdní dospělost (45-65 let). Biologický vývoj. Dospělý jedinec je zdravý, silný a na vrcholu své fyzické výkonnosti. Tak je tomu ještě v době střední dospělosti, méně však v období dospělosti pozdní, v níž již dochází k řadě involučních změn, které jsou typické pro nadcházející období stáří. 7

8 Kognitivní vývoj. Kognitivní vývoj nekončí v pubertě, ale pokračuje i v dospělosti. Dospělý člověk je schopen uvažovat nejen logicky a abstraktně, ale rovněž do svého myšlení a uvažování zahrnuje emoce a životní zkušenosti. Stává se tak tolerantnější vůči víceznačnosti a rozporům. Psychický vývoj. Dospělý jedinec již zvládl počáteční hledání a kolísání ve volbě mezi různými profesemi a různými partnery. Dokáže komunikovat a řešit případné (partnerské i pracovní) konflikty bez impulzivity, lability a negativismu předchozích vývojových období. Dokáže spolupracovat a pomáhat, hospodařit a postarat se o sebe i o druhého. Odpovědně přijímá roli rodiče, realisticky posuzuje svou přítomnou situaci i možné plány do budoucna. To je obraz ideálního dospělého, odchylky od tohoto ideálu však nejsou neobvyklé. Dospělost často poznamenává tzv. krize středního věku. Dospělý člověk si klade otázku po smyslu každodenní rutiny pracovního i rodinného života. V příznivém případě smysl nalézá: překračuje sám sebe, nachází smysl v práci, v osobních vztazích a v pomoci druhým. V nepříznivém případě smysl nenalézá a jeho život je trvale frustrující. Sociální vývoj. Dospělost je věkem práce, tvořivosti a péče o děti. Dospělý člověk má obvykle těžiště svého života mimo sebe, především ve své rodině. S láskou pečuje o to, co zplodil, případně i porodil, a za co přijal odpovědnost. Stáří Stárnutí se odehrává v průběhu celého života. Začíná narozením a neúprosně pokračuje až do smrti. Po šedesátce je ovšem proces stárnutí rychlejší, má své typické projevy a s přibývajícím věkem se zrychluje. Biologický vývoj. Biologické změny, kterými prochází stárnoucí člověk, zahrnují pokles tělesné hmotnosti a výšky, šedivění a vypadávání vlasů, změny kůže, ztrátu zubů. Klesá rychlost a hbitost pohybů, ubývá svalová výkonnost a také souhra neuromuskulárního aparátu, která negativně ovlivňuje motorické dovednosti stárnoucího člověka. Kognitivní vývoj. Biologické změny ovlivňují funkci kognitivních procesů. Zhoršuje se smyslové vnímání (zejména zrak a sluch), zhoršuje se pamět (hlavně pro nové události), zhoršuje se pozornost, klesá obecná inteligence. Psychický vývoj. Biologické a kognitivní změny mají vliv na psychiku stárnoucího člověka. Různí jedinci však na tuto situaci reagují různě. Zatímco někteří si uchovávají své zájmy, motivaci a aktivnost, jiní upadají do pasivity a závislosti na druhých a rozvíjí se u nich nevraživost k druhým nebo k vlastní osobě. Vývojovým úkolem stárnoucího člověka je dosažení integrity, to znamená přijetí vlastního života jako něčeho, co muselo být a co nemohlo být jinak. Tato integrita je dovršením předchozího života a je patrná u zralých lidí ve všech kulturách. Její nedostatek vyvolává strach ze smrti, zoufalství a nevyrovnanost. Sociální vývoj. Významnou sociální změnou v životě stárnoucího člověka je odchod do důchodu. Odchod do důchodu do velké míry zapříčiňuje omezení sociální komunikace, přerušení či oslabení přátelských vztahů, které se vytvořily při společné práci, a rovněž změnu sociálního a ekonomického postavení jedince (do té doby uznávaný odborník se najednou ztrácí v anonymní mase důchodců, o něž se musí postarat mladší generace). Další významnou sociální změnu přináší role prarodiče. Ta může být cenným přínosem pro vnoučata, doplněním vlivu rodičů i vyvážením některých jejich nedostatků. 8

9 Shrnutí Vývoj je řada fyzických a psychických změn, kvantitativního i kvalitativního rázu, které nejsou náhodné, nýbrž zákonité a nezvratné. Vývoj člověka je determinován (určen) jak jeho genetickou výbavou, tak prostředím, v němž vyrůstá, přičemž mezi těmito faktory probíhá neustálá interakce. Vývoj člověka se realizuje biologickým procesem zrání a psychologickým procesem učení. Vývoj člověka lze chápat jako sled kvalitativně odlišných vývojových stadií. Těmito stadii prochází všichni lidé, každý člověk však odlišnou rychlostí. K nejčastěji uváděným vývojovým stadiím patří prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí období, předškolní období, mladší školní období, období dospívání, dospělosti a stáří. Otázky a úkoly 1. Co je vývoj? 2. Co determinuje vývoj člověka? 3. Jakými procesy se psychický vývoj člověka realizuje? 4. Jakými vývojovými stadii člověk během života prochází a jaké změny v nich probíhají? 9

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

VY_32_INOVACE_03_02_04

VY_32_INOVACE_03_02_04 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_04 Výchova ke zdraví Péče o dítě Číslo projektu Klíčová aktivita CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE VY_32_INOVACE_PSY_15 ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 1. Novorozenec 2. Kojenec 3. Batole 4. Předškolní věk 5. Mladší školní věk 6. Starší školní věk 7. Dorost 8. Dospělost 9. Zralost 10.Střední věk 11.Stáří 12.Vysoké stáří Novorozenec

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.11.17 Od narození do smrti - pro jednotlivá období charakteristické změny - proměna biologická tělesný růst, vývoj - psychická duševní vývoj, učení - společenská vliv prostředí a rodiny - novorozenecké

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, )

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, ) Vývoj člověka během svého života člověk prochází různými vývojovými stádii tato stádia jsou dána určitými změnami a vlastnostmi, které v tomto období probíhají člověk je jedinečný (neopakovatelný jedinec)

Více

Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké období. Materiál pro vnitřní potřebu, nešířit, neobsahuje citace OVP 12.11.2015

Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké období. Materiál pro vnitřní potřebu, nešířit, neobsahuje citace OVP 12.11.2015 Předmět studia vývojové psychologie, novorozenecké období Materiál pro vnitřní potřebu, nešířit, neobsahuje citace OVP 12.11.2015 Vývojová psychologie-předmět studia V širším pojetí je předmětem studia

Více

Otázka: Specifika edukace. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Laura SPECIFIKA EDUKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH

Otázka: Specifika edukace. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Laura SPECIFIKA EDUKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH Otázka: Specifika edukace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Laura SPECIFIKA EDUKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH OBDOBÍCH (význam znalostí vývojové psychologie, vývojové teorie a edukace, význam

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako

Více

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou ocitne v relativním chladu, hluku a na světle. Musí samo

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Velikost embrya a plodu v prenatálním období

Velikost embrya a plodu v prenatálním období Vývojová psychologie Prenatální období Prenatální období Průkopníkem A. Gesell První poznatky z chování nezralé děti v inkubátorech či plody předčasně vyňaté Současnost technika k registraci spontánních

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Formy sexuálního chování a zneužívání

Formy sexuálního chování a zneužívání Formy sexuálního chování a zneužívání Homosexualita Homosexuální založení se obvykle projevuje celoživotně v citové, vztahové i genitální rovině. Za příznivých okolností bývá spojeno se schopností vytvářet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Osobnost - základní informace Metodický list

Osobnost - základní informace Metodický list Osobnost - základní informace Metodický list významy slova osobnost (témata k diskusi) délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem) Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Tělesné a hormonální změny v dospívání

Tělesné a hormonální změny v dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Tělesné a hormonální změny v dospívání Vliv

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Kojenecké, batolecí a předškolní období

Kojenecké, batolecí a předškolní období Kojenecké, batolecí a předškolní období Kojenecké období-první rok života (cca 1,5-12 měsíců) V tomto období je vývojovým milníkem 9. měsíc. Dítě leze, chodí s oporou kolem ohrádky. Uchopí i drobný předmět

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Prenatální vývoj Od oplození ( splynutí vajíčka) do porodu Přibližně 266 dní (cca 38 týdnů) koncepční ( gestační) stáří Někdy se uvádí

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Hav14

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Hav14 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Hav14 Vypracoval(a),

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více