charakterizovat mechanismy, jimiž se lidský vývoj realizuje, uvést nejdůležitější změny, které v jednotlivých vývojových stadiích probíhají.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "charakterizovat mechanismy, jimiž se lidský vývoj realizuje, uvést nejdůležitější změny, které v jednotlivých vývojových stadiích probíhají."

Transkript

1 VÝVOJ Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat vývoj, identifikovat faktory, které determinují lidský vývoj, charakterizovat mechanismy, jimiž se lidský vývoj realizuje, rozlišit hlavní vývojová stadia lidského života, uvést nejdůležitější změny, které v jednotlivých vývojových stadiích probíhají. Klíčové pojmy vývoj, vývojová psychologie,empirismus, nativismus, interakční pojetí determinace vývoje, zrání, učení, fetální alkoholový syndrom (FAS), reflexy, sociální úsměv, separační úzkost, období vzdoru, eidetismus, střízlivý realismus, identita, krize středního věku, integrita Obsah Co je vývoj? Determinace vývoje: geny a prostředí Mechanismy vývoje: zrání a učení Vývojová stadia Prenatální období Novorozenecké období Kojenecké období Batolecí období Předškolní období Mladší školní období Dospívání Dospělost Stáří 1

2 Co je vývoj? Vytáhněte si fotoalbum a prohlédněte si fotografie z různých období svého života - z období, kdy jste byli novorozencem, batoletem, předškolákem, pubert ákem - a pak si prohlédněte svou současnou fotografii. Zjistíte, že jsou mezi nimi obrovské rozdíly. A přece jste to stále vy, tentýž člověk, jen na odlišných stupních vývoje. Každý člověk se během svého života vyvíjí, a to nejen po stránce biologické, ale rovněž po stránce kognitivní, psychické a sociální. Vývoj člověka je velmi složitý a mnohotvárný proces. Obecně jej můžeme definovat jako řadu fyzických a psychických změn, kvantitativního i kvalitativního rázu, které nejsou náhodné, ale zákonité a nezvratné. Tyto změny mohou být evoluční (vedoucí ke zlepšování a zdokonalování funkcí organismu), ale také involuční (vedoucí k poklesu a úbytku funkcí organismu). Vývojem člověka se zabývá psychologický obor zvaný vývojová psychologie.vývojoví psychologové se zajímají o to, jak a proč se vyvíjejí různé aspekty lidského fungování a jak se mění v průběhu života. Studují biologický vývoj, například změny výšky a hmotnosti nebo získávání pohybových dovedností. Zajímá je kognitivní vývoj, to znamená změny myšlenkových procesů, paměti a jazykových schopností. Zkoumají také psychický a sociální vývoj, tedy změny v sebepojetí a mezilidských vztazích. Determinace vývoje: geny a prostředí Filozofové se po staletí zabývali otázkou, co determinuje (určuje) vývoj člověka. Proč se člověk stává tím, kým se stává? Které faktory na to mají vliv? Může za to vrozená genetická výbava, nebo spíše prostředí, ve kterém člověk vyrůstá? Anebo se tyto faktory vzájemně ovlivňují a ve vývoji člověka spolupůsobí? Pro dřívější teorie determinace vývoje bylo typické, že přeceňovaly bud význam prostředí, nebo vrozených faktorů: Empiristické teorie a jejich zastánci byli toho názoru, že vývoj člověka je určován vnějším prostředím. Člověk je podle nich tedy formován především společností a kulturou, v níž vyrůstá, a rozhodující roli v jeho vývoji hraje výchova. S takovýmto názorem bychom se setkali již u antického filozofa Aristotela, v novověku u filozofa Johna Locka a v novější době například u behavioristů. Nativistické teorie a jejich představitelé naproti tomu tvrdili, že vývoj člověka je určován vrozenými faktory (později geny) a vnější prostředí nemá výraznější vliv. K tomuto názoru se v určité podobě hlásili například antický filozof Platón, novověcí francouzští filozofové René Descartes a Jean-Jacques Rousseau a v novější době například Arnold Gesell. Teoretické spory mezi empirismem a nativismem jsou minulostí. Dnes se většina psychologů shoduje nejen na tom, že důležitou roli ve vývoji hraje vliv vrozených faktorů (genů) i prostředí, ale také na tom, že oba zmíněné vlivy na sebe soustavně působí. Tomuto pojetí se říká interakční pojetí determinace vývoje. Mechanismy vývoje: zrání a učení Genetický program se realizuje prostřednictvím procesu zrání, což je vrozená posloupnost růstu a změn. Vnější prostředí naproti tomu působí prostřednictvím procesu učení, které zahrnuje 2

3 změny vyplývající ze zkušenosti. Jak jsme uvedli v předchozím odstavci, dědičnost a prostředí, a tedy i zrání a učení, jsou ve vzájemné interakci. Genetické složení zygoty (oplodněného vajíčka) určuje značný počet osobnostních charakteristik člověka již v okamžiku početí. Naše geny programují růst našich buněk, takže výsledkem vývoje je člověk, a nikoli ryba nebo šimpanz. Geny kromě jiného určují naše pohlaví, barvu kůže, očí a vlasů, ale i celkový tělesný vzrůst. Pokud je však prostředí v děloze v některém ohledu abnormální, proces vývoje může být narušen. Jestliže například matka během prvních tří měsíců těhotenství (kdy se podle geneticky naprogramovaného harmonogramu vyvíjejí základní orgánové soustavy plodu) onemocní zarděnkami, její dítě se může narodit slepé, hluché nebo s poškozeným mozkem - podle toho, která orgánová soustava byla v době infekce v kritické fázi vývoje. Dalšími vnějšími faktory, které mohou ovlivnit normální zrání plodu, je podvýživa matky, její kouření, požívání alkoholu, léků či drog. Rovněž motorický vývoj po narození svědčí o interakci mezi genetickým programem a vnějšími vlivy. Prakticky všechny děti procházejí stejnou posloupností motorického chování ve stejném pořadí: dítě se nejprve převrací na bříško, potom sedí bez opory, stojí s oporou, chodí s oporou a nakonec chodí bez opory. Děti však procházejí touto posloupností různou rychlostí a z výzkumů vyplývá, že procvičování či záměrná stimulace mohou vývoj motorických dovedností do jisté míry urychlit. Pokud dítě přidržíme ve vzpřímené poloze tak, aby se nohama dotýkalo podložky, dělá pohyby, které připomínají chůzi (tzv. kráčecí reflex). Děti, s nimiž se tato cvičení pravidelně provádějí, se přitom naučí chodit dříve než děti, které tato cvičení neabsolvují. Dalším příkladem interakce mezi geneticky podmíněnými znaky a prostředím je vývoj řeči. Při normálním vývoji se všechny děti naučí mluvit, ovšem až po dosažení určité úrovně neurologického vývoje. Až na vzácné výjimky nedokážou děti před dosažením jednoho roku mluvit ve větách. Pokud ale dítě vyrůstá v prostředí, kde na něj lidé mluví a odměňují je za zvuky, které se podobají řeči, začne mluvit dříve než dítě, jemuž se takové pozornosti nedostává. Vývojová stadia Při objasňování posloupnosti vývoje prosazují někteří psychologové představu samostatných a kvalitativně odlišných vývojových stadií. Mnozí z nás pracují s touto představou neformálně. Život se podle nás dělí na období miminka, dítěte, dospívajícího a dospělého. Vývojoví psychologové však pracují s mnohem přesnější představou. Pojetí vývojových stadií vychází z toho, že chování v určitém stadiu je organizováno kolem dominantního tématu nebo uceleného souboru charakteristik, že chování v jednom stadiu se kvalitativně liší od chování v předchozím a následujícím stadiu, a že všechny děti procházejí stejnými stadii ve stejném pořadí. Vlivy prostředí mohou vývoj urychlovat nebo zpomalovat, ale pořadí stadií se nemění. Dítě nemůže dosáhnout pozdějšího stadia, aniž předtím prošlo stadiem dřívějším. Nejčastěji uváděná vývojová stadia a jejich přibližné věkové vymezení zachycuje následující tabulka. 3

4 Vývojové stadium Prenatální období Novorozenecké období Kojenecké období Batolecí období Předškolní období Mladší školní období Dospívání Dospělost Stáří Věkové vymezení od početí do narození od narození do 1 měsíce od 1 měsíce do 1 roku od 1 do 3 let od 3 do 6 let od 6 do 11 let od 11 do 20 let od 20 do 65 let nad 65 let Prenatální období Lidský vývoj nezačíná okamžikem narození člověka, ale probíhá již před ním, v tzv. prenatálním období. To trvá přibližně 9 kalendářních měsíců: začíná početím dítěte a končí jeho narozením. Biologický vývoj. V počáteční fázi vývoje (v prvních 2 týdnech od početí) se oplodněné vajíčko (zygota) rozdělí na seskupení buněk, které opustí vejcovod a přilepí se na stěnu dělohy. V tomto momentě se ze zygoty stává embryo. V průběhu vývoje embrya (3. až 9. týden) se formují části těla a začínají fungovat orgány. Po 9. týdnu se z embrya stává plod, u kterého se dále vyvíjí pohyb, krevní oběh nebo také schopnost rozeznat hlas matky. Přestože je vývoj plodu geneticky naprogramovaný proces, může být narušen vnějšími vlivy, především toxickými látkami. U dětí matek alkoholiček se při porodu často objevuje soubor vrozených vad (malý vzrůst, obličejové deformity, mentální retardace), které jsou souhrnně nazývány fetální alkoholový syndrom (FAS). Psychický a kognitivní vývoj. O tom, co plod prožívá, toho víme velmi málo. Víme však, že je brzy aktivním organismem, že je schopen nejjednodušších forem učení (habituace) a že jeho projevy jsou již v této době individuálně odlišné. Sociální vývoj. Ze sociálního hlediska je podstatné, že plod je ve vzájemné interakci s matkou: reaguje na změny polohy matčina těla (někdy si dokonce sám změnu polohy vynucuje kopáním), reaguje na matčin stres a na různé smyslové podněty (především na doteky, pohyby a zvuky). Novorozenecké období Novorozenecké období začíná narozením dítěte a končí prvním měsícem jeho života. Jedná se období adaptace, během něhož se dítě přizpůsobuje novým podmínkám. Biologický vývoj. Novorozenec v průměru měří 50 cm a váží 3,5 kg. Je vybaven základními reflexy, tedy automatickými, nenaučenými reakcemi na určitý typ stimulace, které mu mají usnadnit adaptaci a přežití. K těmto reflexům patří například úchopový, pátrací, sací nebo polykací reflex. Psychický a kognitivní vývoj. Novorozenec vidí, slyší, má chut, čichá a cítí bolest. Dále je vybaven elementárními formami učení a paměti. Všechny tyto schopnosti jsou ale zatím ještě nehotové, dále se intenzivně vyvíjejí a dozrávají. Sociální vývoj. Důležitým mechanismem v novorozencově sociální interakci je křik, který signalizuje jeho stav a umožňuje mu, byt omezeným způsobem, upoutávat pozornost. 4

5 Dále existují důkazy, že v oblasti zrakového vnímání novorozence přitahují předměty, které svou složitostí, kontrastem a symetričností připomínají lidský obličej, a v oblasti sluchového vnímání jej přitahuje lidský hlas. Kojenecké období První rok je nazýván kojeneckým obdobím a jedná se o nejintenzivnější vývojový úsek v životě člověka. Biologický vývoj. Kojenecké období provází velmi prudký tělesný růst (kojenec vyroste v průměru o 25 cm a svou hmotnost zvýší na 10 kg). Také se velmi rychle rozvíjí hrubá a jemná motorika (na konci tohoto období dítě již dělá první krůčky a dovede záměrně uchopovat a upouštět předměty). Kognitivní vývoj. Myšlení kojence se podle Jeana Piageta nachází v tzv. senzomotorickém stadiu. To znamená, že je úzce vázáno na to, dítě aktuálně provádí a co přímo vnímá. Kojenec se zároveň postupně připravuje na zahájení řečové komunikace. Nejprve brouká samohlásky, pak žvatlá slabiky, začíná rozumět jednoduchým výzvám a ke konci tohoto období používá 2 až 3 jednoduchá slova (máma, táta). Psychický vývoj. Kojenec potřebuje především potravu, spánek a nerušené vyměšování. Matka (nebo osoba), která o něj pečuje, poskytuje dítěti zážitek jistoty a bezpečí tehdy, když pravidelně uspokojuje potřeby dítěte. V takovém případě si kojenec vytváří pocit důvěry v okolní svět, který je základem pozdějšího pozitivního vztahu ke světu a k lidem. V opačném případě vzniká nejistota, úzkost a nedůvěra. Sociální vývoj. Kojenec zprvu nerozlišuje mezi okolními živými a neživými objekty. To se mění ve 3. měsíci, kdy na lidský obličej (nebo jemu podobné tvary a obrazce) reaguje úsměvem. Této reakci říkáme sociální úsměv. Kolem 6. měsíce dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. V 7. měsíci je patrna tzv. separační úzkost, kdy dítě, je-li odloučeno od matky, pláče a křičí. Kromě toho se začíná objevovat strach z cizích lidí. Oba tyto jevy jsou znakem normálního citového a sociálního vývoje. Batolecí období Batolecím obdobím je označován druhý a třetí rok života dítěte. Biologický vývoj. V batolecím období se dále zdokonaluje hrubá a jemná motorika. Před třetím rokem dítě už zvládá takové dovednosti jako je jízda na tříkolce, navlékání korálků na provázek nebo jednoduché čmárání. Kognitivní vývoj. Podle Piageta střídá po druhém roce senzomotorické stadium stadium symbolického myšlení, tedy myšlení pomocí představ, a dokonce i pojmů. Vývoj řeči se prudce rozbíhá. Dítě se odrazí od předpojmů (pes jako haf-haf, auto jako tú-tú ), pak pochopí, že slova jsou domluvené symboly a pochytí zhruba dvě nová za den. Ve dvou letech již skloňuje, časuje, sestaví větu z několika slov a zvládá krátké říkanky. Psychický vývoj. Důležitým předmětem psychiky batolete se stává vlastní Já. Batole už pozná samo sebe v zrcadle, dovede se pochválit, a naopak bývá zklamáno vlastním nezdarem. Záleží mu na tom, aby projevilo svoji samostatnost a začne o sobě mluvit v první osobě. S uvědoměním sebe sama jako autonomního jedince souvisí i sebeprosazování a vzdor batolete ( Já samo!, Já nechci! ). Objevuje se samoúčelný vzdor kvůli vzdoru. Celé období bývá proto označováno jako období vzdoru. 5

6 Sociální vývoj. Pro batole je stále velmi důležitá matka, postupně si však začíná vytvářet vztahy i k dalším členům rodiny. Důležitou sociální činností je hra, v níž batole předměty smysluplně používá tak, jak to odpozorovalo u dospělých. Vztahy k vrstevníkům bývají dosti konfliktní. Děti si hrají spíše vedle sebe než spolu. Předškolní období Předškolním obdobím označujeme období od 3 do 6 let života dítěte. Jeho hranice tvoří na začátku vstup dítěte do mateřské školy, na konci pak vstup do školy základní. Biologický vývoj. Výrazně se mění tělesná stavba dítěte. Dosavadní baculatost se mění ve štíhlost a vznikají disproporce mezi růstem končetin, trupu a hlavy. Stále se zdokonaluje hrubá a jemná motorika. Kognitivní vývoj. Kognitivní procesy se u předškoláka vyvíjejí velmi intenzivně. Důležitou roli hraje představivost, jejímž prostřednictvím si dítě vysvětluje realitu. Představy jsou u předškoláka dokonce tak živé a opravdové, že je často nerozlišuje od vjemů a považuje je za realitu (psychologové tomu říkají eidetismus). Myšlení předškoláka je názorné, intuitivní. Dokáže již vyvozovat závěry, tyto úsudky jsou však závislé na názornosti. Předškoláka zajímají příčiny, neustále se proto ptá: Proč? Psychický vývoj. Zdravý předškolák je převážně aktivní. Jeho aktivita se projevuje ve hře, v komunikaci s dospělými i vrstevníky, v myšlení apod. Za příznivých podmínek se tato aktivita rozvíjí, dítě se stává iniciativním. Přitom se jeho aktivita reguluje v tom směru, aby byla účelná a nenarušovala normy soužití. Postupně dochází k přechodu od regulace k autoregulaci: dítě začíná regulovat své chování podle norem, které přijímá za své. Sociální vývoj. Rodiče slouží dítěti jako model různých rolí, jako vzor, s nímž se ztotožňuje. Rozvíjí se etické cítění (dítě je uspokojeno pochvalou, při pokárání může prožívat pocity viny). Ke konci období se postupně uvolňuje vázanost na rodiče a dítě navazuje vztahy s vrstevníky. Ti mu slouží především jako partneři ke hře. Při výběru kamarádů převažuje důraz na shodu v oblasti zájmů a potřeb. Mladší školní období Mladší školní období začíná vstupem dítěte do školy a končí zhruba v 11 letech, kdy se začínají objevovat první známky pohlavního dospívání. Biologický vývoj. Biologické vývojové změny nejsou bouřlivé ani převratné. Vývoj je spíše plynulý, s pokrokem ve všech oblastech. Kognitivní vývoj. Myšlení mladšího školáka je podle Piageta ve fázi konkrétních operací. To znamená, že již respektuje zákony logiky, stále se však váže na názorné poznání, na konkrétní předměty a procesy, které lze přímo vnímat. Psychický vývoj. Mladší školní věk bývá označován jako věk střízlivého realismu. Mladší školák je totiž zaměřen na svět a snaží se jej pochopit. Na začátku tohoto období je ještě hodně závislý na autoritě (naivní realismus), ke konci je jeho přístup s blížícím se dospíváním kritičtější (kritický realismus). Nápadná je aktivita a snaživost školáka, ochota spolupracovat. Svoji vlastní hodnotu dokazuje především výkonem, má smysl pro píli a pracovitost. 6

7 Sociální vývoj. Vstup do školy představuje významný mezník. Dítě pravidelně odchází z domova do školy, má školní povinnosti, které není možno odpustit ani uprosit. Rodina sleduje pokroky dítěte v učení a chválí jeho úspěchy. Dítě přijalo novou sociální roli - roli žáka. Role žáka dítěti přináší také nové vztahy, vztahy k učitelům a spolužákům. Dospívání Dospívání je období přechodu z dětství do dospělosti. Zahrnuje období puberty (zhruba let) a adolescence (zhruba let). Biologický vývoj. Puberta je obdobím pohlavního dozrávání, které přeměňuje dítě v biologicky dospělého jedince schopného sexuální reprodukce. Začíná výrazným tělesným růstem, který je doprovázen postupným vývojem pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků (růst ňader u dívek, růst vousů u chlapců a objevením se pohlavního ochlupení u obou pohlaví). U dívek je počátek puberty spojen s první menstruací, u chlapců s první ejakulací. Na začátku adolescence je jedinec již biologicky dospělým jedincem, schopným sexuální reprodukce. Kognitivní vývoj. Ve věku 11 až 12 let dítě dozrává do stadia formálních operací, do stadia myšlení na úrovni dospělého. Dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testovat hypotézy. Začíná se zabývat hypotetickými otázkami, budoucností a ideologickými problémy. Psychický vývoj. Panuje obecný názor, že dospívání je obdobím bouří a krizí, pro něž je typická náladovost, vnitřní zmatek a revolta. Moderní výzkumy tento názor nepodporují. Mnozí dospívající skutečně experimentují s nevhodným chováním, ale tyto experimenty vedou k přetrvávajícím problémům pouze u menší části dospívajících. Mnozí mladí lidé ve svých středoškolských letech vyzkoušejí alkohol nebo udělají něco protizákonného, ale z většiny z nich se nestanou ani alkoholici, ani zločinci. Kromě toho je pravda, že dospívající, kteří mají skutečné emoční problémy nebo poruchy chování, měli podobné problémy již většinou v dětství. Psychoanalytik Erik Erikson se domníval, že hlavním úkolem dospívajícího člověka je vytvořit si vlastní pocit identity a najít odpověd na otázky: Kdo jsem? a Kam směřuji?. Přestože Erikson označoval tento aktivní proces sebeurčení výrazem krize identity, byl přesvědčen, že se jedná o nedílnou součást zdravého psychosociálního vývoje. Stejně tak se většina vývojových psychologů domnívá, že adolescence by měla být obdobím experimentováním s rolemi, v němž dospívající zkoumají různé chování, zájmy a ideologie. Sociální vývoj. Dospívání často provází revolta proti autoritám. Rodiče se dospívajícím jeví jako staromódní, omezení a prostě nemožní. Protiváhu rodiny nacházejí ve skupině vrstevníků, která pro ně znamená vysokou autoritu a v níž tráví mnoho času. Dospělost Dospělost představuje etapu nejvyšší zralosti lidského jedince. V rámci tohoto dlouhého období se často ještě rozlišuje mladá dospělost (20-30 let), střední dospělost (30-45 let) a pozdní dospělost (45-65 let). Biologický vývoj. Dospělý jedinec je zdravý, silný a na vrcholu své fyzické výkonnosti. Tak je tomu ještě v době střední dospělosti, méně však v období dospělosti pozdní, v níž již dochází k řadě involučních změn, které jsou typické pro nadcházející období stáří. 7

8 Kognitivní vývoj. Kognitivní vývoj nekončí v pubertě, ale pokračuje i v dospělosti. Dospělý člověk je schopen uvažovat nejen logicky a abstraktně, ale rovněž do svého myšlení a uvažování zahrnuje emoce a životní zkušenosti. Stává se tak tolerantnější vůči víceznačnosti a rozporům. Psychický vývoj. Dospělý jedinec již zvládl počáteční hledání a kolísání ve volbě mezi různými profesemi a různými partnery. Dokáže komunikovat a řešit případné (partnerské i pracovní) konflikty bez impulzivity, lability a negativismu předchozích vývojových období. Dokáže spolupracovat a pomáhat, hospodařit a postarat se o sebe i o druhého. Odpovědně přijímá roli rodiče, realisticky posuzuje svou přítomnou situaci i možné plány do budoucna. To je obraz ideálního dospělého, odchylky od tohoto ideálu však nejsou neobvyklé. Dospělost často poznamenává tzv. krize středního věku. Dospělý člověk si klade otázku po smyslu každodenní rutiny pracovního i rodinného života. V příznivém případě smysl nalézá: překračuje sám sebe, nachází smysl v práci, v osobních vztazích a v pomoci druhým. V nepříznivém případě smysl nenalézá a jeho život je trvale frustrující. Sociální vývoj. Dospělost je věkem práce, tvořivosti a péče o děti. Dospělý člověk má obvykle těžiště svého života mimo sebe, především ve své rodině. S láskou pečuje o to, co zplodil, případně i porodil, a za co přijal odpovědnost. Stáří Stárnutí se odehrává v průběhu celého života. Začíná narozením a neúprosně pokračuje až do smrti. Po šedesátce je ovšem proces stárnutí rychlejší, má své typické projevy a s přibývajícím věkem se zrychluje. Biologický vývoj. Biologické změny, kterými prochází stárnoucí člověk, zahrnují pokles tělesné hmotnosti a výšky, šedivění a vypadávání vlasů, změny kůže, ztrátu zubů. Klesá rychlost a hbitost pohybů, ubývá svalová výkonnost a také souhra neuromuskulárního aparátu, která negativně ovlivňuje motorické dovednosti stárnoucího člověka. Kognitivní vývoj. Biologické změny ovlivňují funkci kognitivních procesů. Zhoršuje se smyslové vnímání (zejména zrak a sluch), zhoršuje se pamět (hlavně pro nové události), zhoršuje se pozornost, klesá obecná inteligence. Psychický vývoj. Biologické a kognitivní změny mají vliv na psychiku stárnoucího člověka. Různí jedinci však na tuto situaci reagují různě. Zatímco někteří si uchovávají své zájmy, motivaci a aktivnost, jiní upadají do pasivity a závislosti na druhých a rozvíjí se u nich nevraživost k druhým nebo k vlastní osobě. Vývojovým úkolem stárnoucího člověka je dosažení integrity, to znamená přijetí vlastního života jako něčeho, co muselo být a co nemohlo být jinak. Tato integrita je dovršením předchozího života a je patrná u zralých lidí ve všech kulturách. Její nedostatek vyvolává strach ze smrti, zoufalství a nevyrovnanost. Sociální vývoj. Významnou sociální změnou v životě stárnoucího člověka je odchod do důchodu. Odchod do důchodu do velké míry zapříčiňuje omezení sociální komunikace, přerušení či oslabení přátelských vztahů, které se vytvořily při společné práci, a rovněž změnu sociálního a ekonomického postavení jedince (do té doby uznávaný odborník se najednou ztrácí v anonymní mase důchodců, o něž se musí postarat mladší generace). Další významnou sociální změnu přináší role prarodiče. Ta může být cenným přínosem pro vnoučata, doplněním vlivu rodičů i vyvážením některých jejich nedostatků. 8

9 Shrnutí Vývoj je řada fyzických a psychických změn, kvantitativního i kvalitativního rázu, které nejsou náhodné, nýbrž zákonité a nezvratné. Vývoj člověka je determinován (určen) jak jeho genetickou výbavou, tak prostředím, v němž vyrůstá, přičemž mezi těmito faktory probíhá neustálá interakce. Vývoj člověka se realizuje biologickým procesem zrání a psychologickým procesem učení. Vývoj člověka lze chápat jako sled kvalitativně odlišných vývojových stadií. Těmito stadii prochází všichni lidé, každý člověk však odlišnou rychlostí. K nejčastěji uváděným vývojovým stadiím patří prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí období, předškolní období, mladší školní období, období dospívání, dospělosti a stáří. Otázky a úkoly 1. Co je vývoj? 2. Co determinuje vývoj člověka? 3. Jakými procesy se psychický vývoj člověka realizuje? 4. Jakými vývojovými stadii člověk během života prochází a jaké změny v nich probíhají? 9

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE VY_32_INOVACE_PSY_15 ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 1. Novorozenec 2. Kojenec 3. Batole 4. Předškolní věk 5. Mladší školní věk 6. Starší školní věk 7. Dorost 8. Dospělost 9. Zralost 10.Střední věk 11.Stáří 12.Vysoké stáří Novorozenec

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, )

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, ) Vývoj člověka během svého života člověk prochází různými vývojovými stádii tato stádia jsou dána určitými změnami a vlastnostmi, které v tomto období probíhají člověk je jedinečný (neopakovatelný jedinec)

Více

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou

Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou ocitne v relativním chladu, hluku a na světle. Musí samo

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Hav14

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Hav14 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Hav14 Vypracoval(a),

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku

1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku 1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: charakterizovat specifika dítěte v období vývojové etapy předškolního věku, definovat

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S 2798 Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky pro studující doplňujícího pedagogického studia Josef Čepec Libuše Danielová Pavel Ecler

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dospívání poznámky 6.A GVN

Dospívání poznámky 6.A GVN Dospívání poznámky 6.A GVN 10. září 2007 dvě významné etapy pubescence (11 15 let) adolescence (15 20 let) hlavní úkol hledání a vytváření vlastní identity pubescence v obrysech změna většiny složek osobnosti

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více