LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop"

Transkript

1 " " STREDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STREDNÍ ODBORNÉ UCILIŠTE CENTRUM ODBORNÉ PRÍPRAVY..,, UCEBNI TEXT Mgr. KOLLÁRIK Petr LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop - SEZIMOVO ÚSTÍ, srpen 2000

2 . ' Realismus ve svetové literatura v 19.st. docháziv Evropek rozvoii prírodnfch a technickvchved - víra v rozum. Diky tomu i spolecenskévedyuplatnujijejich metodologicképostupy.výsledkemje-.pozitivizmus (filosofie -skutecné je to, co lze dokázat smysly a zkui6nosti) - ftan. zakl. A. Comte. Z této vedy vycházi sociologie - nauka o spolecnosti. Ta.1{éspisovatelé a kritici chánou literaturu jako prostredek k analvze sdolecnosti. V oolovine 19. st. dosáhl realismus nadvládu " evrooských literaturách. piicemž se již vyvíjel pri romantismu (puškin, Stendhal). Realismus Dretrvává dodnes. je vudclm principem v angloamerické literature, ruské a sovetské, ve ftancouzské však dominuje tzv. nový román - nedelový. Prvky realismu se objevily v nekterých duechjiž v antice,napr. u Homéra, v renesanc~ napr. u Cervantesa nebo Shakespeara (Ham1e~ OOe11o).V klasicismu u Moliera (Harpagon). Tyto postavy již zosobnovaly urcité lidské typy. Charakteristika literám[ho realismu: presné studium spolecenského života..pozornost se venuje tvoickému iedinci. Postava se vyvíjí (vlivem doby a okolnostl'). Autori pristupuj( k látce obiektivne -neúcastníse prímodeje,podávajípravdivýobrazskutecnosti,využivají typizacidejll.vlastninázor ~sympatieuplatnujivýberemfaktu,tématua postav.zajímajise predevšbn O"SOucasnost,dOrazje-kladen na román a ~ objewje se hovorovárec, náreci, archaismyap.. Rom'n se stávázrcadlem soole&tosti. RozetOmezi realismem a -romantismem.romantismusmá výjimecnouposta~ která stoji na pokrajispolecnosti,unikáze spolecnosti.realismusmátypickoupostavu,kterávystupuje za urcitou skupinoulidi. -,-. Kritieki- rt"jiiliunus--1aitický pohled-na.spolecnost.-autori-upozornuji. chybyv nf-a žádajijejich odstraneni.zobrazujii,,niz1éé"jevyživota,napr.prostituci,alkoholismusatd. Natumlismus.. krajnlsmerrealismu. Clovekje vykládin jako produktdedienosti, prostfed(a doby.autori zobrazujidetailnejednotlivé(castonásilné)scény.chtejividet c10vscazbavenéhospolecenskýchzábran;kdyžse stávábruznýmgakoživocich). Realismus se Dl"OlevovaI i v malffstvfa v hudbl. R Daumier(Fr). - Pafížskétypy, G. Combet (Fr.), I. 1.-Repin(Rus).. Burlacina Volze, K. Purkyne aj.. MaUfise venovalisociá1nbnnametiunzobramjlcim každodennftematiku, odmitaiialegorii,symbolya historickélátky. V hudbe..textovécásti u oper,napr.carmen G. Bizet(Fr.);ItalovéG. Verdi,G. Pucoini. Realism~sk~ch literaturách Ji! v 18.st. lzev &Dg1ick6 Jiteratufeuajitautory-v&Iom6smeruj(ci~k.realismu;_zatimco v Bvropepfevaf.ovalyklasicismusa osvfcenstvi,pffpadnepreromantismus. Daniel Defoe ( /71) Prozaik a žuma~ cbt.elprovést v ADg1iipolitické, hospodárské a sociá1nireformy. Robinson Crusoe (1719)-románje napsán jako autobiogr.vypráveni námofnika A. Selkirka. Ukazuje, kolik práce a n6mahy stoji vybudováni z6kl. potreb pro život. Robinson strávil asi 30 let na ostrove, na kterém se ocitl po predcho7bn ztroskotini. Po dlouhém case zachránil cernocha - pojmenoval ho Pátek -pred kanibaly. V záverupomohl kapitánovianglickélodi,jež se u ostrovaobjevil,potlacitvzpowu a dostává se zpet do Anglie.Pri pozdej!inávlteveostrova,kde bylizanechánivzboufeooi,nalézaji. komunituve stavu, kdy rozhodujicimfaktoremje soukromévlastnictvip6dy. Robinson,syn z dobré meštanské rodiny,je predstavitelemnovéhotypu podnikavéhoa praktickéhojedince. 2

3 I Jonathan Swift ( ) Žil v DubUnu(Irsko)~proslavilse satirickýmipamf]etyproti A11g~pomerumy církvi81p.. ~!... c.... t.o.,;. :~ ~.... Gulli verovy autor kritimje pom&yv ~ cesty(1726) -mosofickosatiridtý a utopický román, v nemž kdylji srovnáva5.zemem~jei GuUiver navitivil PHbeh Uc{neobycejná dobrodružstvi, v nich! se hrdina poatupne dostává D&roz1ienéutopické ostrovy, kde žiji poletiu ueenci.,trpullci, obri a kone, ktefi predstawjl ideá1nlspolecnost. Vztahy mezi temito nadpiirozenými bytostmi jsou vyuceny realisticky. Lékar, pozdeji kapitán nekolika lod~ L. Gu.1liverpodnikl &yri plavby do roztodivných zemí, kde prožil mnohé pfibehy. jež mu po obratu nikdo nechtel vefit. Charles Dickens....;,. ( / 58) KritiC'kýrej1ista. neltastné d!tstvf (od l2--titet pracoval v dílne na výrobu krému na boty). Po vecserech~ v Britlk6m tj'iumj.pozdlji se vinova1 plne litentufe. Autor HiSi&sto pfíbehy oeit~ d&ebez dolj1ow. jeho tvo1ba zobrazuje socwn1 problémy tehdeji Anglie. Vrt:holnd 1'01II6nv: 011ver Twist (1837)-plibeh chlapce vychovávan. v chudobinci a nucenébn zde i pozaji v u&m u nkvífe sd6iet krutost a hlad. Po ut&u do Londýna se Ollver nevmomky dostiva do zloa~ bandy a posléze je zat&m.~ mzsadkem soudce Ilo zachmiiujepinbmwnlow. vezmesi Ilok sobe.avlak 01i.verje znovuuneseasvými býva1:fmikump4ny.n8koi1ec vlak Z100inciDamS 5nydop~ Oliverse staneadoptivntm synem a dmicem pana BIOWDIowa. David Co~erfield(1849)';' Davidvyriistáv berdtft~ rodidn~prostfedf. pfesto Yyl&Udujepriva a pak se stadesjaw9m spisovatelem -autobiopdicti prvky. Kronika P ickwickova klubu (1837)- idylickýotn6zekatar6dobré ADafie.ét,ft noboddfmedovéklublllovyd!wjl zlo.ndýdana veakov. Vfpn.va 10zvrhne v Bidi~ pffhod,dodichisebniinov6cfostivajfsvouneschopnostfobstát v ~ skuacfchdroj Immik.y.Pan Pickwick se pro neshodyse svou dom6cfneobift ndl;i_vfft clo'vt5zrdpo tiiilhb:y.po DbmtIIz WaDI vlak ~!a se dva5edové Jdubu of.eaui &Jdfib se f02'{jid' Rom6D.patl'f mezi DiWllII wifovi hnmmfllflfolc4 dr. 001 je u hitictiijo aalismu wáom. V imejsou dft ~[c( typy: 8.Pickwi(5-kmDJoký typ 8D8l dledtjmmii)baf mi 'YZDeIeD6 ide61y,.pft&mii ~. m&jivcharaktemlho hrdinu. S.Wen~- bodrj 8Iuha s. Pickwic1aI.jebollidovt humor pcrl1rp1jena spojc&mrdmu nespravedlnost. nww~ma1á Dorritka,Nadejnévyhl1dky a Di<:lren8ovypostavy jlouvidy ostfe vidw JtP01Iohm.WtYJ)y. Podrobný popis anglické spo1e&aostibousedi 8 fantastickou atmosf6rou, aaptin S pfizra&1oubrgzou.. Francie Vo ftanc. literatule se rozvfje1realismus v buzkosti 8 romantismem Honoré de Balzac (1' I 51) (StendhaI. Hugo). Vystudovalpr6.va.zprvu pih tzv. &m1éromány- umllecky podpn1m&né( plnét8jemstvfa ziocin4).hlaydi~ tvoibyomam jako.jidjkou komedii",v nli vy&tihipfechodz aristoknt1ckehoftudaiismu (aympatizovais nim) do mmfluujl[ého kapitalismu(kritizovalho). Ve srim dne pfedstavilmno!stvllidských\jp6 a n1mespol~ vrstvy ve Francii1.poL 19. 3

4 ".... (I :. ii f ~li '1'1 Jllf JI ~.J f 1i!Ji~iJiiJ.!lJiltl!'~~ i ", I ~II~ II!i ~~!:!~~i'::!t!!!!!ii(jijj~i!~..1i ~ _ ~ ttt ~ ~ r.. 'ir_ t.= L '11- ' Iv.'l ij~"'fl ~ ~ :L SI!~I'- II I{'i ~ < 'lil. B.!I.I"~ ilif111i!i' H h a \I.~!tt trs I r~i I n;i ~I I" J i li'hl ~iin.11~~~iinii-:

5 --- 1! Po ní umírá i zlomený doktor Bovary. Postava amy se stala ve svetové literature typem, takže se mluví o bovarismu (úteku od skutecnosti k iluzím). Autor byl obvinen z ohrožení verejné mravnosti, nakonec byl však soudem osvobozen. Salambo (1862) -historický romáp ze starovekého Kartága (3.st.pr.Kr.). Áutor lící odboj námezdnýchvojáku proti Kartagincuma láskusalambo(dcera kartagin.velitele)k vudci vzpoury,jež bylanakonecpotlacena... Ci tová výchova (1869) -román o ztráte iluzí, o rozcarování z prázdného života meštácké spolecnosti- autobiografickérysy. Emile Zola ( /62) Predstavitel naturalismu (teoretik i tvurce). Jeho tvorba prochází vývojem od studia cloveka a jeho pasivity pres kritiku meštácké spolecnosti až k obrazu lidské aktiv~ty.psal opet velkou..lidskou komedii«o Francii v 2.pol. 19. st.. Zola postupoval pri psaní prísne vedecky (Balzac intuitivnek'~ Exper imen tální román- teoretickédílo o rozhoduiícímvlivu prostredía dedicnosti.na cloveka - naturalismus. Jádrem ;eho tvorbv ;e románot& qyklus: Roue:on-Macquartové - "biologická a spolecenskáhistoriejednérodinyza II. císarství<c, pricemžza predky rodinyvybralduševnenemocnou A Fouquevou,jejího zdravéhomanželarouguonaa milencealkoholika Macquarta.Na manželskýchi nemanželskýchpotomcíchse projevovalyvlivy techto defektu. Hlavni dlla cyklu: Zabij ák(1877) -venkovská žetta Gervaisa prichází do Paríže s detmi a druhem, jenž jí však opouští.dívka si zarizuježivnostpradlenya s novýmprítelem má dcerunanu. Rodina vede spokojenýživot, ale manželpo zran~nfpricházío práci a zacínápít. Poslézeumírá na otravu alkoholem.gervaisazacne pít také a ztrácípráci Nana.se nechávávydržovatmilenci ajejf matkapo case také umfrá.zabiiák ie alkohol. Ostrá kritika spolecnosti-,pntfete krcmy. otevreteškoly. nehat opilstvfnicilid...ozdravtepfedmesti a ~šte mzdy... u. Autorukazuje neutešenésociálnfpodmínkypracujícfcb,uvádí do literaturypostavydelnfkúa remeslnfku.dej se casto odehráváv palm;kýchkrcmách. Germinal(188S) - sociálnfrománz prostredfhornické stávkyv sevemffrancii. Tereza. Racquinová (1867)-'. Docátek naturalismu. Tere7A doplácf na vrozené~chyby»jezbavenavlastnisvobodnévule (vliv prostfedi a dedicnosti). Nana(1!80) - z prostredivyhfch spolecenskýchkruhu.nanase nechávávydržovatmuži (pocátekjejfhoživota v dfle Zabiják)..., Zola se-dopisemprezidentovi-zastalúdajnéhovelezrádcedreyfuse(jen proto, že byl Zid), jenž byl pozdejiosvobozen. Gu de Mau assant ( /43» Mistr povídky a novely, prevaha popisu a vypravováni. Kulicka (1880) - povídka z prusko-ftancouzské války (1870) o prostitutce Kulicce, kterou zbabelí spolucestující z dostavníku pohrdají, ac všechny zachránila tím, že na jejich nátlak byla po vuli pruskému dustojníkovi. Milácek(l88S) - román o parížském novinári, jenž ke své kariére využívá žen. s

6 Rusko I ruský realismus vznikal v blízkosti romantismu-puškin, Lermontov. Spisovatelé chteli verným (realistickým) obrazem carskéqoabsolutismu napomáhat k náprave. Prohloubení psychologiepostav.'. NikolajVasilievic Gogm ( /50). Krátce se venoval pedagogické a vedecké práci, poté se živil prevážne literaturou. Autoruv realismus obsahuje ješte prvky romantismu. Próza: ) -život hrdinu je spíše tragický než petrohrads ké povídky (1835 komický. Pro úredníka Bašmackina z pov. Plášt se stává jediným cílem života porízení nového plášte. Jeho ztráta však pro hrdinu znamená smrt. Mrtvé duš e (1842)- román, vrchol tvorby. Cicikov skupuje "mrtvé.duše", tj. mrtvé nevolníky. Hrdina objíždí usedlosti a levne získává,,mrtvé duše'~od statkáru, kterí za živé i nutvé nevo!~ky odvádeli státu dan, a toho využívá Cicikov, který je kupuje.-jako majitel mnoha nevolm1cuzískává od banky peníze (pujcku), za než si kupuje nový statek s.pudou. Mrtvé duše však v díle predstawjí i statkári, s nimiž Cicikov obchoduje. Cicikovo kupcení koncí skandálem a jeho pádem ze spolecenského žebrícku. Z 2.'dílu zbyl jen zlomek, nebot ho spálilrusko je v I.. dílu ukázáno jako velmi zaostalá zeme s prohnilým spolecenským zrízením, s mraviúmúpadkem statkárské vrstvy, s prodejnosti úrednického aparátu, tj. se všemi neduhy' carského absolutismu. ~ _. Drama: Revizor(1836) -satirická k9medie (námet poskytnutý Puškinem) o úredníku Chlestakovi,jenž prijfždído mesta,v nemžhovšichnipovažujíza revizoraz Petrohradu.Domnelý revizortoho využívá-mestskýhejtmanjejhostídomaa nabizímu ruku své dcery,úredníciho podplácejl.chlestakovsebojí.prozrazeni;a prototajneodjíždíz mesta.všichnipak ocekávají se strachempríjezd skutecnéhorevizora.zfilmovánorež.m Fricem,hl role V. Burian. Lev Nikola"evic Tolsto" ( /92).Nedostudova1.práva.a.vcaci.se do rodné.j..poljany..kde.se stal statkárem a snažil se zlep!it životni podídfnky ro1nfku.úcastnil se bojd,.v..laymskéválce:(rusko x Turecko)..Napsal. i fi1ozofick;~.~i.sy,kde.rozvíjí teorii P. Chelcického.JreOdporovat,zlunásll~, útooilproti alkohousm1i chudobe a po revoluci.(190s-~l907).proti popravám.a,.represfm'carismu: Sevas topols ké povidky (1855) -osobni zku enosti z krymské války. protiválecné vyzneni. Voj na a mír(1865,4 díly)- románová epopej z dob napoleonských válek (poc. 19. st.). V due vystupuje na 250 postav, autor na pozadí lustorických události zobrazil život ruské spolecnostlvýraznépostm!)l:energický a racionálne uvažujicí A Bolkonskij - takovým chtel Tolstoj být, idealista hledajicí smysl života P. Bezuchov - takový Tolstoj byl. N. Rostovová byla nevestou Bolkonského, ten je však v bitve u Borodina zranen a umírá jí v nárucí. Bezuchov si ji poté bere za ženu i s jejím synem. Záver je ote\'rený. Podle autora vytvárí dejiny lid a tisíce drobných, nepredvídaných okolnosti a náhod. Anna Kareninová(1873-l877) - psychologický románo životeruskéšlechty, analýza citových a duševních stavu cloveka. Anna je provdána za staršího muže vysokého postavení, zamiluje se však do Vronského, a protože manžel se nechce rozvést, odcbází s ním. 6

7 Po case si usmyslí, že ji Vronský nemiluje tak, jako ona jeho, a svuj problém reší skokem pod vlak. Naopak druhá dvojice v díle, Levin a Kitty, žije spolu štastne na venkove. V Z kr í š ení(1899) - román,soudcenechljudovjednou soudíprostitutk~,kterázabila své díte. Ona vypráví svuj príbeh a soddce v ní poznává Katušu, kterou pred léty svedl a opustil. Soudce si mysu,že puvodcem jejího utrpení je on, a proto ji chce pomoci. Následuje ji i na Sibir, kam byla odsouzena.,tam ji nabízí snatek, ale ona ho odmítá, protože už miluje jiného. Katuša nechce, aby si ji soudce bral ze soucitu a pocitu viny. Ivan Turgenev ( /65) Zacínal jako romantický básník, ale brzy prechází k realistické próze.. _. Lovcovy zápisky (1852) -povídková kniha., v níž autor-lovec se spolecníkem Jermolajem procházejí po ruském venkove. Autor popsal prekrásnou ruskou prírodu a zároven n~nesitelné životní podmínky poddaných na vesnici -kritika nevolnictvi. Otcovié a deti(l862) - románo lékaribazarovi,jenž ztrácívíruv pokrok,spravedlnost ápravdu - nihilismus. Bodor Michajlovic Dostojevskil ( /60) Za úcast v pokrokovém hnutí petraševcu byl odsouzen do vezení na Sibiri. Ve svém díle zachytil vše.chny vrstvy lidské spolecnosti, lidi s duševními porucham~ zlocince, revolucionár ; prostitutky aj.. Stal se predchudcem moderní formv románu. v nemž zachycuje rozhodující životní situace, objewje se vnitrní monolog a psychologické prokreslení postav... Zápisky Z mrtvého domu(l861)-zážitkyzesibire. Hlavni romány: Zlocin a trest(1866)- reaiisticko-filosofickýromán. ChudýstudentRaskolnikov zabillichvárkukvuli penezum,protožesivytvorilteori~že na svetejsou lidévelcía silní, mezinež patríi o~ a naprotinimmalí a slabí(lichvárka).pri vraždeho ale uvidelalichvárcina sestra, a takji zabiltaké.raskolnikovsicestáleveriv právo silnýchjedincuprekracovat morálnf.t;ly a dopou!tetse i zlocinu,stanese ovšempololfleným.díky alkoholiku Marmeladovi se seznamuje s jeho dcerou -prostitutkou Sonou. Po vnitrním boji a jejím nalébánf ~1Jriznává policejnfmu komisari, kterému semezitfm k vražde priznal jiný muž. Raskolnik~v je odsouzen a poslán na Sibir, kam ho doprovází Sona, jež svou prostou láskou zpusobí jeho duševni prerod. Bratri Karamazovi( ) - statkárkaramazov je špatný clovek- opilec a zhýralec.má tri vlastnisynya jednohonevlastního(smerdakova),který slouž!na statku ostatníminepomán. SmerdakovzabijeKaramazova,aby se zavdecilivanoviajeho teorii o neexistenciboha (timje vše dovoleno).smerdakovivanovirekne, že to spáchalkvuli nemu, a sám se zabije.u Ivanapoté propukneduševníchoroba.z vraždyje obvinendmitrij, jenž trest prijímáa odcházína Sibirješte se svou dívkou,aby dosáhlicestouutrpenívnitrní ocistu. Idiot (1868) -zchudlý kniže Myškin (epileptik) se vrací ze sanatoria., kde se lécil z psychického traumatu, a potkává se ve vlaku s kupcem Rogošinem. Myškina okolí pro jeho neobycejnou laskavost oznacuje za idiota. Rogošin ho seznamuje se svou prítelkyni, do které se i Myškin zamiluje, ale kupec je zamilován tak vášnive, že svou prítelkyni zabije ze žárlivosti. Myškin s ním soucítí, vidí v nem neštastného cloveka, ale tato událost ho opet uvrhla do 7

8 psychické choroby, Od doby Dostojevského se stal moderní román románem psvcholol:!:ickým,težište se preneslo na zkoumání vnitrního života postav, nikoliv na sledování vnejších okolností. Anton Pavlovic. Cechov,r ( /44) Lékar, pozdeji se zcela venoval literature. Je zakladatelem Ivrického a psvchologického dramatu, v nemž je potlacena deiovost. vvzdvižena emocionálnost. objevuje se v nem kritika ruské spolecnosti. Cechov na všedních situacích a obycejných lidech odhaluje podstatu spolecenských jevu. Jednotlivé detaily i výroky mají krome puvodního významu i svmbolický význam. Jeho hry proslavilo Moskevské umelecké divadlo - MCHAT. Próza: Dáma s psíckem(1899) -psychologická povídka o hlubokém milostném vztahu mezi ženatým Gurovem a vdanou dámou s psíckem. Dalšípovídky: Chameleon, Pavilón c. 6 aj. -lící prumerné lid~jejich zdánlive všední konflikty. Výsledným dojmem je melancholický smutek, který vane i zjeho dalších. povídeka.divadelních her, a to i ze zdánlive veselých situací.~tzv. ',;smfch.skrz s/zv." Dramata: Višnový Sad( )-tragickyladenákomedie.L. A. Ranevskáse vrací do Ruska z Paríže, kde pobývala s dcerou Anou, a uvedomuje si, že její panství,spravované nevlastní dcerou VaIjou, je pred krachem, protože poslední peníze utratila v Paríži. Varjin.' nápadník,. podnikavý, ale hrubý kupec y>pji.chin,doporucuje prodej. višnového. sadu zájemcum o pozemky na stavbu letních bytu. To sice Ranevská ajeji bratr.gajevodmítají, nezískají však peníze na úhradu dluh~ a tak dojde k dražbe celého panství, jež kupuje Lopachin. Ana a jeji milý, vecný student Trofimov, to vítají jako zacátek nového života. Ranevská se vrací do Paríže, starý sluha Firs ceká na smrt, nebot dum, jenž má.být na jare demolován, uzavreli. 'is nim"v-domne~ že byl.predtim. odvezen,do.nemocnice., Motiv višnov.ého.sadujako symbol Ruska. Tti.:S es try(1900)... v domežiji-spolecnesestryolgas Irinou(Mášabydlíjinde)a. bratr Andrej,který si domu privádísvou dí~kunatašu. A ta po case ovládnecelýdum. Sestryse viceprimykajík sobea ke svýmnesplnenýmsnumo živote.. '-Strýcek' Vána:(1897)-ohledánísmyslu.lidského.ži.vota.'..Cechovovy' hry zachycují i ruskou inteligenci -v.dusný.ch~pfedr.e.v.olucnich.p~merech Ruska, "kdy-jsou rozcarováni.svým zpusobem života, 'a.proto' diskutuj{'0 lepším.svete. USA Mark Twain ( /75) Pracovaljako lodivod na Mississippi,bojovalv obcanskéválce Sever proti Jihu ( ), hledal stríbro v Nevade,pracOvaljako novinára humorista. Dobrodružství Toma Sawyera(1876), Dobrodružství HuckleberryhoFinna(1884). rományz prostredíreky Mississippi.Autor detskýma ocima sleduje problémy otroctví i života na malém meste, využívá humor (autobiografické prvky). Kritický pohled na americkou spolecnost. 8

9 Polsko Henrvk Sienkiewicz ( /70) Nositel Nobelovy ceny za literaturu. Historické románv: Kri žáci ( ) - o boji Poláku proti križákum v 15. st.. Další díla: trilogie Ohnem a mecem ( ), Quo vadis (1896) Norsko Henrik Ibsen ( /78) Vývoj od romantismu pres realismus k symbolismu. Dramata: ~. Nar a (v.originále Domov loutek, 1879)- vzorná manželka opouští rodinu, když poznává, že její muž'vní vidí pouze loutku a prostredek zábavy. Další hry:- Neprítel lidu(1882), Opory spolecnosti (1877)- kritika meštácké morálky. Realismus v ceské literature Pocátky ceského realismu: 1) satira -mtika soudobé spolecnosti- Havlícek. 2) literatura podává realistický obraz národníhe života (zvlášte venkovského) ~ Nemcová. lsgfel Havlícek Borovský ( /35) Narodilse v Borovéu Pribyslavi(pseudonymBorovský),studovalgymnáziuma filosofii, pak knežský seminár (vyloucen). Stal se vychovatelemv Rusku, po návratu do Cech na sebe upozornilkritikou Tvlovv Dovídkv Poslední Cech. v níž žádal vetší míru realismu. Zacal jako redaktor Pražských novin (vedl satirickouprílohu Ceská veeia), v r vydává vlastní Národní noviny (laitika rakouskévlády a církve). Po jejich 2'.61q~7J,l vydává v Kutné Hore cas. Slovan (zastavenkvuli cedžure).v r. 1851byl násilneodvezendo vyhnanstvi do Brixenuv 1;yrolsku,kde dostával státni prispevek400 zlatých.rocne, ale nesmelsi vydelávat Uterattirou:Ponávratudomuumfrána mc, pri pohrbumu B. Nemcovádává tmovou korunu na rakev/";1<~'-'-.poezie: p-sir eoi2ramv - krátk~ S3tirickyútocné básne s poin~u, jež ironicky venoval Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Svetu-útocil jimi na cfrkev, mocnáre, absolutistický stát aj.. Satirické skladbv: - vrcholtvorby (vznikv Brixenu),otištenyaž pobachoveodstoupení. Krest svatého Vladirnira(1861 a 1867) -nedokoncené dílo popisuje prijetí krestanství v Rusku (10. st.) a také svržení pohanského boha Peruna do Dnepru. Perun totiž odepre poslušnost caru Vladimírovi, za to je popraven. Lid po jeho smrti však odmítá platit dane i poslouchat cara), jenž proto vyhlásí,,konkurs" na nového boha. Kritika spojení absolutistických režimu s katolickou církví, námet zvolil pro oklamání cenzury. Tyrals ké elegie(1861) - netradicní elegie (žalozpev)-satirické vylícení cesty do Brixenu. Tragický príbeh ie ironicky podán iako príhoda komická:,,bach mi píše ja/ro dolaor, že mi nesvedcí v Cechách zdravi, že prej potrebuju / zmenu povetrí..."- sarkasmus. Splašení koní a vyskocení doprovodu prokládá autor satirickými a alegorickými verši na rakouskou vládu:,.,ach,ty vládo, prevrácená vládo! I Národy na šnurce vodit chceš, I ale ctyrmi /roni na 9

10 opratích / vládnout nemužeš!" -obžaloba rakouského absolutismu a policejního systému. Král Lávra(1870) - úprava irské pohádky. Lávra si své oslí uši nechával zarust dlouhými vlasy, jež jednou za rok ostríhal holic, který však byl pak popraven, protože je uvidel. Holici proto mezi sebou losovali, a když došlo na mladého Kukulína, tak jeho íriat~aprosila krále, aby ho ušetril. Ten jí vyhovel a z Kukulína se stal dvorní holic. Poté ovšem Kukulín na radu poustevníka poznané tajemství pošeptal do vrby, z níž si vzal basista, jenž šel hrát s muzikanty na zámek, nový kolícek a pri slavnosti basa celé tajemství vyzpívala. Král byl i pres své oslí uši "stále oblíben ". Touto parodií na "tzv. hodné panovníky' autor narážel na zlobu, tupost a omezenost absolutismu - politická satira (slabomyslný cís. Ferdinand V ). Próza: Obrazy z Rus ( )-cyklus cestopisných crt, kritika carské samovlády. Havlícka pokládáme za prvního politického satirika. Svými skladbami útocí proti církvi, bachovskému absolutismu a absolutismu vubec. Božena Nemcová ( /42) Narodila se-ve Vídnijako BarboraPanklová,otec (údajne)--nemecj.-panld;.matka- Ces1ca T. Novotná. Detství prožila v Ratiboricích na Náchodsku, kde její. rodice pracovali u vévodkynek. Zahánské. Autorka se jako sedmnáctiletáprovdala za 1. Nemce - úredníka financni stráže (vlastence),jeriž byl casto prekládán (praha, Chodsko ad.). Nemcová má literárníúrovenjako G. Sandová,jejímž dilem se inspirovala.obe dve usilují o emancipaci ženve spolecnosti,nemcovánavicusi1t!ieo spravedlivejšíspolecnost. Pohádky: - Národní báchorky a povesti(l ) - sberatelskácinnost -Potrestaná pýcha, Sedmerokrkavcu,Chytráhorákyneaj. Slovenské pohádky a povesti ( ) Národopisná studie: Obrazy z okolí dornažlického(1846)..život chodskéholidu,zvyky,kroje ad. Próza: Ka r 1 a( 1855)-prevlecený chlapec za holku, jehož matka ho nechce ztratit na vojne jako svéhomuže. Chlapecse všakpozdejizamilujedo svédrívejší "dívcí" kamarádky.idylický záver- svatba. Di va Bára(1855) - novýtyp dívky(nezávislostna..muži)..bara.je.uš1ech.tilá a obetavá, a protoodvážnýmkouskemzbavisvouprítelkyni.nevitanéhoženicha..obecji.za..toprinutí strávitjednu noc v márnici:onato všakprežije:apotésijlodvádícerný'myslivec. Dal ídíla: Chyže pod hqrarni, Pohorská vesnice, Pan ucitel, Dobrý clovek ad. - ve v echpovidkáchvystupujepostavadobréhocloveka. Dve neilepšldlla: ttv. obrazy venkovskéhoživota V z ámku a v podz ámcí(1856)-povídkaukazujesobeckýa rozmarilýživot rodinyskocdopolovýchna zámku(kritický realismus) a-v kontrastus tím-životchudých lidí živorících v podzámcí. Paní Skocdopolová si kupuje psíka Joliho, kterého krmí nejlepšími pochoutkami. Krajem se zatím širí chudoba a cholera, na niž umírá i vdova Karásková. Panstvo se snaží chudinu nakrmit a choleru zastavit. V tom jim pomáhá doktor, jenž lécí chudé zdarma. V záveru se paní Skocdopolová po vylécení z cholery mení a s manželem podporují nemocnici v mestecku, Vojtecha (syn Karáskové), který našel zatoulaného Joliho, nechávají vystudovat na doktora ap.. Záver je idealizován-vliv utopického socialismu. Babicka ( 1855)-povídka (vznik v hmotném nedostatku, po smrti syna Hynka). Návrat ke vzpomínkám na detství, kdy ji vychovávala její moudrá babicka M. Novotná, jež milovala 10

11 "....,.. prírodu a svou vlast a k tomu vedla i svá vnoucata. V povídce vystupují typické venkovské postavy: mlynár, myslivec. rodina Kudmova aj. Objewjí se i neštastné lidské osudy- príbeh Viktorky a její smrt. osud komtesy Hortensie. V prvním dejovém pásmu prijíždí babicka na Staré belidlo, následuje popis jejího všedního dne. Druhým dejovým pásmem j~ popis života na Starém belidle v jednotlivých rocních obdobích. Zároven se dozvídáme o drívejších osudech, napr. o lásce k Jiríkovi ad.. Babicka se brzy stává rádkyní svých nových sousedu. V záveru, když babicka zemre. povzdechne si i paní knežna,ttastná to žena" Autorka užila hovorový jazyk. Skutecnost byla ovšem iiná, protože babicka se pro neshody s dcerou odstehovala do Vídne. kde zemrela. I paní knežna nebyla laskavá, ale plná rozmaru a rovnež Viktorka nebyla zabita bleskem. ale Nemcovou prežila. U Nemcové se jedná o popisný realismus, ale v záveru jejich príbehu nastává idealizace - vliv utopického socialismu ( tzn. odstranení sociálních krivd mocnými tohoto sveta, kterí zmení chování vuci chudým a zmírní jejich problémy)...ceská literatura 50. a 60.let 19. století Po porážce demokratické revoluce v r byl nastolen tzv. Bachuv absolutismus, jenž potlacoval ceský politický a kulturní život. tzn. - nevydávaly se ceské knihy, pronásledovali se významné"osobnosti - Havlícek, Tyl ai- Po Bachove odstoupení (1859) se Ceši svobodneii rozvíieli. -Císar F. Josef 1. vydal tzv. Ríjnový diplom (1860). v nemž se zrekl absolutismu. Vznikly dve politické strany: Staroceši (palacký ad.) a mladoceši ( bratri Grégrové ad.). Vznik Rakousko-Uherska (1867) znamenal konec politických nadejí ceské buržoazie. Rozvoi kultury: vznik Sokola (Tyrš ad.). Hlaholu (pevecký spolek) a Umelecké besedy (centrum umelcu). R došlo k otevrení Prozatímního divadla. v r byl-slavnostne položen základní kámen k Národnímu divadlu. - R nová literární generace vydala almanach(sbornik) Mái, jímž se prihlásila k odkazu K. H. Máchv. Patrili tam: Neruda, Hálek, Heyduk. Šolc. Mayer. Svetlá, Nemcová, Erben. vrstevnfk májovcu- Arbes. redaktor májovcu - 1.Barák. Zásady máiovcu: 1. literatura má odrážet skutecný život. tzn. zobrazovat realisticky (pravdive) skutecnost 2. literatura se nemá vyhýbat spolecenským problémum 3. literatura má zpracovávat i cizí témata, tím se povznese na svetovou úroven 4. bojovali proti útisku sociálnfmu i národnostnímu-zájem o prítomnost S. lidovosi<:tvorba pro lid a o nem. Májovci položili duraz na rozvoj prózy, která se mela stát zrcadlem národniho života. " Jan Neruda. ( S7) Narodil se v praze na Malé Strane v chudé rodine-otec kantýnský v kasámách. matka posluhovala u J. Barranda ( ft. vedec - možná otec J. N.). Studoval na ces. akadem. gymnáziu, nedokoncil práva, podnikl nekolik cest do ciziny. Dobre tancil a zpíval. miloval nejprve A. Holinovou, pak K. Svetlou (poté i další vztahy), ale nikdy se neoženil. Novináfská cinnost: redaktor v Národnich listech. literární a divadelní kritik. Tvurce moderního ceského feietonu. v nichž se odrážely politické události. napr. l.mái 1890, problémy spolecenského života ci všedni starosti lidí, napr.,,kam s ním"(autorova snaha zbavit se slamníku). Vybíral si zajímavá ~ální témata. používal živý(hovorový) jazyk. Jeho fejetony- podcámíkv (pod carou) vycházely v novinách pod znackou li (asi 2000). Knižní soubory: Žerty hravé a dravé, Obrazy z ciziny ad. Poezie: sbírky Hrbi tavní kvítí(1858) -lyrika sociální a úvahová. smutek a pesimismus-vliv 11

12 Bachovaabsolutismu,smrti otce, neštastnéláskyk A. Holinové,básníkovychudoby.Autor je plný ironie a skepse, neobstojí pred ním láska,manželství,poezie aj.. ( odlišnost od optimistické Hálkovy prvotiny). Sbírka nebyla prijata kritikou, což autora ranilo. Knihy veršu(1868) - tri oddíly: I) Kniha veršu výpravných (epika),"'2) ~niha veršu lyrických a smíšených, 3) Kniha veršu casových a príležitých. 1) bás. Dedova mísa a Pred fortnou milosrdných -pocátek sociální balady v ceské poezii. V první básni táta vyrezává svému starému otci drevenou mísu, nebot rozbíjí nádobí. Jeho synek to chce naucit také, aby mu ji mohl (až bude starý) také vyrezat. Táta se zastydí a svému otci ruce zulíbá. Druhá básen, v níž se pred útulkem v chudinské ctvrti loucí vycerpaný ded se svetem a vnukem, vyznívá v tragickou rezignaci.2)cyklus básní Otci, Maticce a Anne. Matku oslavil pusobivými verši, naopak k otci mel komplikovaný vztah. 3)bás. Vším isem bvl rád - zamyšlení nad dosavadním životem - zklamání i vítezství -,,... a címjsem byl, tim jsem byl rád<.. Sociální balada -je epická básen, jejíž chmurný.dej a zpravidla tragický konec je dusledkem sociálních pomeru ve spolecnosti _. Písne kosmické(1878)- velký úspech. Autor.verí.v cloveka a jeho schopnosti, v lidský-rozum;.který.pozná itajemství vesmíru-optimistická perspektiva:'lidstva:bás. A mluví clovek-.my prijdem blíž, my prijdem blíž,! my svetu dožijeme,! my bijem o mríž, ducha lvi / a myji rozbijeme!«(motiv lva - metafora).nebeskátelesazlidštuje: mesícek-tatícek, hvezdicky-detickyajejich osudy srovnává s osudy národu. Vbás. Vzhuru' Užhlavu. národe -vlastenecká výzva do boje proti malosti, zároven nachází oporu v kosmu:"vez: jsou tam i malé hvezdicky/kol nichž se velké tocir<i,~~. bude-li každý.z nás z Icfemene,/jecelý národ z kvádru J«- - Balady a romance(1883) -vrchollidovosti, uplatnení humoru. Autor zámerne pretvárí rozdíl mezi baladou a romancí,.napr. Balada raiská, Romance heh!olandská aj. Tematické olcruhy:l) Prosté detské predstavy: Balada horská, 2) Biblické námety: Balada rajská -je romancí-o.tom, že.není verných žen; 3) Národní motivy:. Romance o.karlu IV...-charakteristika ceského. cloveka a národa. para1ela s \TÍI1em,4) Nove zpracované tradicní moti~:. Romance helgolandská -balada o tchánu s lucernou, pirátu Johnovi, jenž'navádí lode na skaliska a poté je'vyla-ádá. Takto zahu1?íi svého zete (chtel získat veno pro svoji dceru).. Pros té motivy(1883)- intimnía prírodnílyrika,ctyrioddf1ypodlerocmchobdobi: lamf, Letnf,.~Pod7:iinnf. Zimni: Básne zachycuji.promeny_prírody.soubežne s promenami v živote lidském.,. Zpevy. pátecni(1896) -.vrchol vlasteneckchyriky:(posmrtnevydánovrchlickým), básníldiv vrelý vztah k národu. Bás. Jen' dál-víra v slavnou budoucnost ceského národa. Próza: Ar abes ky(1864)- crty z.pražského prostredí, kritika spolecnos1íi napr, Bvl darebákem. Vrchol tvorbv: Povidky malostranské(1878)-n.povídekliciživotma1éstranyvdobe Nerudova mládí, kdy do poklidného zpusobu života pronikaly kapitalistické vztahy. Kompozice povídek: detailní popis a cha:rakteristikapostav na zacátku, vlastní príbeh a prekvapivý záver. Privedla žebráka na mizinu -žebrák Vojtíšek nemel nouzi o jídlo ani o peníze. Poté, co odmítl starou žebracku, se vše zmenilo. Lidi mu nepomáhali, nebot ona o nem roznesla, že je bohatý. A tak byl v zime nalezen mrtvý. Nekteré postavy maji autobiografický charakter, napr. V.Bavor v úvodní povídce Týden v tichém dome -v ní proveruje autor charaktery nekolika výrazných obyvatel malostranského domu v prubehu jednoho íydne. Pan Rvšánek a Dan Schlegl- oba hrdinové (drívejší prátelé, které rozdelila láska ke stejné žene, jež dala prednost Schleglovi) sedají v hostinci u stejného stolu po léta beze slova. Smírení nastalo až 12

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech

11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech 11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech Konec 50. let, nástup mladé generace proti historičnosti-literatura má opustit historické tradice a poznat soudobý národní

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

18. UMĚLECKÉ SMĚRY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ VE SVĚTOVÉ LIT. 2. POL. 19. STOL.

18. UMĚLECKÉ SMĚRY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ VE SVĚTOVÉ LIT. 2. POL. 19. STOL. 18. UMĚLECKÉ SMĚRY A JEJICH PŘEDSTAVITELÉ VE SVĚTOVÉ LIT. 2. POL. 19. STOL. KRITICKÝ REALISMUS - z latinského realis - věcný, skutečný, konkrétní, hmatatelný (realita - skutečnost) - je to směr, který

Více

9. Realismus. Francie

9. Realismus. Francie 9. Realismus Dobové pozadí Realismus není jenom pouhým směrem, ale jedná se o tendenci, kterou pozorujeme jiţ od starověku, ve výtvarném umění dokonce od pravěku. Většině tvůrců literárních nebo výtvarných

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak Padesát tváří Jiřího Grätze aneb Dějinami českého básnictví trochu jinak Předmluva Dvojvrstevná je tato kniha. Měla by zobrazit vývoj české poezie od národního obrození až po naši dobu, obsahuje výkladové

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

B E L E T R I E str. 1 25.11.2011

B E L E T R I E str. 1 25.11.2011 B E L E T R I E str. 1 25.11.2011 Mrtví tanečníci : antologie české romantické prózy / sestavil Václav Vaněk a kol.. Vyd. 1., Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010, 229 s. ; 22 cm prózy, antologie, romantismus

Více

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století 10. REALISMUS C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století RUCHOVCI roku 1868 byl vydán almanach Ruch oslavil položení základního kamene stavby Národního divadla podle něho se básníci a spisovatelé, ze

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

Jan Žižka z Trocnova. sborník projevů a přednášek

Jan Žižka z Trocnova. sborník projevů a přednášek Jan Žižka z Trocnova sborník projevů a přednášek 2012 Jan Žižka z Trocnova Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 587. výročí úmrtí Jana Žižky, husitského vojevůdce, které se

Více

Literatura pro 3. ročník gymnázia. (Česká a světová literatura po roce 1940)

Literatura pro 3. ročník gymnázia. (Česká a světová literatura po roce 1940) Literatura pro 3. ročník gymnázia (Česká a světová literatura po roce 1940) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 2 díla světové prózy 1 dílo světového dramatu 1 dílo české poezie 1 dílo české prózy do konce 80.

Více