LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop"

Transkript

1 " " STREDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STREDNÍ ODBORNÉ UCILIŠTE CENTRUM ODBORNÉ PRÍPRAVY..,, UCEBNI TEXT Mgr. KOLLÁRIK Petr LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop - SEZIMOVO ÚSTÍ, srpen 2000

2 . ' Realismus ve svetové literatura v 19.st. docháziv Evropek rozvoii prírodnfch a technickvchved - víra v rozum. Diky tomu i spolecenskévedyuplatnujijejich metodologicképostupy.výsledkemje-.pozitivizmus (filosofie -skutecné je to, co lze dokázat smysly a zkui6nosti) - ftan. zakl. A. Comte. Z této vedy vycházi sociologie - nauka o spolecnosti. Ta.1{éspisovatelé a kritici chánou literaturu jako prostredek k analvze sdolecnosti. V oolovine 19. st. dosáhl realismus nadvládu " evrooských literaturách. piicemž se již vyvíjel pri romantismu (puškin, Stendhal). Realismus Dretrvává dodnes. je vudclm principem v angloamerické literature, ruské a sovetské, ve ftancouzské však dominuje tzv. nový román - nedelový. Prvky realismu se objevily v nekterých duechjiž v antice,napr. u Homéra, v renesanc~ napr. u Cervantesa nebo Shakespeara (Ham1e~ OOe11o).V klasicismu u Moliera (Harpagon). Tyto postavy již zosobnovaly urcité lidské typy. Charakteristika literám[ho realismu: presné studium spolecenského života..pozornost se venuje tvoickému iedinci. Postava se vyvíjí (vlivem doby a okolnostl'). Autori pristupuj( k látce obiektivne -neúcastníse prímodeje,podávajípravdivýobrazskutecnosti,využivají typizacidejll.vlastninázor ~sympatieuplatnujivýberemfaktu,tématua postav.zajímajise predevšbn O"SOucasnost,dOrazje-kladen na román a ~ objewje se hovorovárec, náreci, archaismyap.. Rom'n se stávázrcadlem soole&tosti. RozetOmezi realismem a -romantismem.romantismusmá výjimecnouposta~ která stoji na pokrajispolecnosti,unikáze spolecnosti.realismusmátypickoupostavu,kterávystupuje za urcitou skupinoulidi. -,-. Kritieki- rt"jiiliunus--1aitický pohled-na.spolecnost.-autori-upozornuji. chybyv nf-a žádajijejich odstraneni.zobrazujii,,niz1éé"jevyživota,napr.prostituci,alkoholismusatd. Natumlismus.. krajnlsmerrealismu. Clovekje vykládin jako produktdedienosti, prostfed(a doby.autori zobrazujidetailnejednotlivé(castonásilné)scény.chtejividet c10vscazbavenéhospolecenskýchzábran;kdyžse stávábruznýmgakoživocich). Realismus se Dl"OlevovaI i v malffstvfa v hudbl. R Daumier(Fr). - Pafížskétypy, G. Combet (Fr.), I. 1.-Repin(Rus).. Burlacina Volze, K. Purkyne aj.. MaUfise venovalisociá1nbnnametiunzobramjlcim každodennftematiku, odmitaiialegorii,symbolya historickélátky. V hudbe..textovécásti u oper,napr.carmen G. Bizet(Fr.);ItalovéG. Verdi,G. Pucoini. Realism~sk~ch literaturách Ji! v 18.st. lzev &Dg1ick6 Jiteratufeuajitautory-v&Iom6smeruj(ci~k.realismu;_zatimco v Bvropepfevaf.ovalyklasicismusa osvfcenstvi,pffpadnepreromantismus. Daniel Defoe ( /71) Prozaik a žuma~ cbt.elprovést v ADg1iipolitické, hospodárské a sociá1nireformy. Robinson Crusoe (1719)-románje napsán jako autobiogr.vypráveni námofnika A. Selkirka. Ukazuje, kolik práce a n6mahy stoji vybudováni z6kl. potreb pro život. Robinson strávil asi 30 let na ostrove, na kterém se ocitl po predcho7bn ztroskotini. Po dlouhém case zachránil cernocha - pojmenoval ho Pátek -pred kanibaly. V záverupomohl kapitánovianglickélodi,jež se u ostrovaobjevil,potlacitvzpowu a dostává se zpet do Anglie.Pri pozdej!inávlteveostrova,kde bylizanechánivzboufeooi,nalézaji. komunituve stavu, kdy rozhodujicimfaktoremje soukromévlastnictvip6dy. Robinson,syn z dobré meštanské rodiny,je predstavitelemnovéhotypu podnikavéhoa praktickéhojedince. 2

3 I Jonathan Swift ( ) Žil v DubUnu(Irsko)~proslavilse satirickýmipamf]etyproti A11g~pomerumy církvi81p.. ~!... c.... t.o.,;. :~ ~.... Gulli verovy autor kritimje pom&yv ~ cesty(1726) -mosofickosatiridtý a utopický román, v nemž kdylji srovnáva5.zemem~jei GuUiver navitivil PHbeh Uc{neobycejná dobrodružstvi, v nich! se hrdina poatupne dostává D&roz1ienéutopické ostrovy, kde žiji poletiu ueenci.,trpullci, obri a kone, ktefi predstawjl ideá1nlspolecnost. Vztahy mezi temito nadpiirozenými bytostmi jsou vyuceny realisticky. Lékar, pozdeji kapitán nekolika lod~ L. Gu.1liverpodnikl &yri plavby do roztodivných zemí, kde prožil mnohé pfibehy. jež mu po obratu nikdo nechtel vefit. Charles Dickens....;,. ( / 58) KritiC'kýrej1ista. neltastné d!tstvf (od l2--titet pracoval v dílne na výrobu krému na boty). Po vecserech~ v Britlk6m tj'iumj.pozdlji se vinova1 plne litentufe. Autor HiSi&sto pfíbehy oeit~ d&ebez dolj1ow. jeho tvo1ba zobrazuje socwn1 problémy tehdeji Anglie. Vrt:holnd 1'01II6nv: 011ver Twist (1837)-plibeh chlapce vychovávan. v chudobinci a nucenébn zde i pozaji v u&m u nkvífe sd6iet krutost a hlad. Po ut&u do Londýna se Ollver nevmomky dostiva do zloa~ bandy a posléze je zat&m.~ mzsadkem soudce Ilo zachmiiujepinbmwnlow. vezmesi Ilok sobe.avlak 01i.verje znovuuneseasvými býva1:fmikump4ny.n8koi1ec vlak Z100inciDamS 5nydop~ Oliverse staneadoptivntm synem a dmicem pana BIOWDIowa. David Co~erfield(1849)';' Davidvyriistáv berdtft~ rodidn~prostfedf. pfesto Yyl&Udujepriva a pak se stadesjaw9m spisovatelem -autobiopdicti prvky. Kronika P ickwickova klubu (1837)- idylickýotn6zekatar6dobré ADafie.ét,ft noboddfmedovéklublllovyd!wjl zlo.ndýdana veakov. Vfpn.va 10zvrhne v Bidi~ pffhod,dodichisebniinov6cfostivajfsvouneschopnostfobstát v ~ skuacfchdroj Immik.y.Pan Pickwick se pro neshodyse svou dom6cfneobift ndl;i_vfft clo'vt5zrdpo tiiilhb:y.po DbmtIIz WaDI vlak ~!a se dva5edové Jdubu of.eaui &Jdfib se f02'{jid' Rom6D.patl'f mezi DiWllII wifovi hnmmfllflfolc4 dr. 001 je u hitictiijo aalismu wáom. V imejsou dft ~[c( typy: 8.Pickwi(5-kmDJoký typ 8D8l dledtjmmii)baf mi 'YZDeIeD6 ide61y,.pft&mii ~. m&jivcharaktemlho hrdinu. S.Wen~- bodrj 8Iuha s. Pickwic1aI.jebollidovt humor pcrl1rp1jena spojc&mrdmu nespravedlnost. nww~ma1á Dorritka,Nadejnévyhl1dky a Di<:lren8ovypostavy jlouvidy ostfe vidw JtP01Iohm.WtYJ)y. Podrobný popis anglické spo1e&aostibousedi 8 fantastickou atmosf6rou, aaptin S pfizra&1oubrgzou.. Francie Vo ftanc. literatule se rozvfje1realismus v buzkosti 8 romantismem Honoré de Balzac (1' I 51) (StendhaI. Hugo). Vystudovalpr6.va.zprvu pih tzv. &m1éromány- umllecky podpn1m&né( plnét8jemstvfa ziocin4).hlaydi~ tvoibyomam jako.jidjkou komedii",v nli vy&tihipfechodz aristoknt1ckehoftudaiismu (aympatizovais nim) do mmfluujl[ého kapitalismu(kritizovalho). Ve srim dne pfedstavilmno!stvllidských\jp6 a n1mespol~ vrstvy ve Francii1.poL 19. 3

4 ".... (I :. ii f ~li '1'1 Jllf JI ~.J f 1i!Ji~iJiiJ.!lJiltl!'~~ i ", I ~II~ II!i ~~!:!~~i'::!t!!!!!ii(jijj~i!~..1i ~ _ ~ ttt ~ ~ r.. 'ir_ t.= L '11- ' Iv.'l ij~"'fl ~ ~ :L SI!~I'- II I{'i ~ < 'lil. B.!I.I"~ ilif111i!i' H h a \I.~!tt trs I r~i I n;i ~I I" J i li'hl ~iin.11~~~iinii-:

5 --- 1! Po ní umírá i zlomený doktor Bovary. Postava amy se stala ve svetové literature typem, takže se mluví o bovarismu (úteku od skutecnosti k iluzím). Autor byl obvinen z ohrožení verejné mravnosti, nakonec byl však soudem osvobozen. Salambo (1862) -historický romáp ze starovekého Kartága (3.st.pr.Kr.). Áutor lící odboj námezdnýchvojáku proti Kartagincuma láskusalambo(dcera kartagin.velitele)k vudci vzpoury,jež bylanakonecpotlacena... Ci tová výchova (1869) -román o ztráte iluzí, o rozcarování z prázdného života meštácké spolecnosti- autobiografickérysy. Emile Zola ( /62) Predstavitel naturalismu (teoretik i tvurce). Jeho tvorba prochází vývojem od studia cloveka a jeho pasivity pres kritiku meštácké spolecnosti až k obrazu lidské aktiv~ty.psal opet velkou..lidskou komedii«o Francii v 2.pol. 19. st.. Zola postupoval pri psaní prísne vedecky (Balzac intuitivnek'~ Exper imen tální román- teoretickédílo o rozhoduiícímvlivu prostredía dedicnosti.na cloveka - naturalismus. Jádrem ;eho tvorbv ;e románot& qyklus: Roue:on-Macquartové - "biologická a spolecenskáhistoriejednérodinyza II. císarství<c, pricemžza predky rodinyvybralduševnenemocnou A Fouquevou,jejího zdravéhomanželarouguonaa milencealkoholika Macquarta.Na manželskýchi nemanželskýchpotomcíchse projevovalyvlivy techto defektu. Hlavni dlla cyklu: Zabij ák(1877) -venkovská žetta Gervaisa prichází do Paríže s detmi a druhem, jenž jí však opouští.dívka si zarizuježivnostpradlenya s novýmprítelem má dcerunanu. Rodina vede spokojenýživot, ale manželpo zran~nfpricházío práci a zacínápít. Poslézeumírá na otravu alkoholem.gervaisazacne pít také a ztrácípráci Nana.se nechávávydržovatmilenci ajejf matkapo case také umfrá.zabiiák ie alkohol. Ostrá kritika spolecnosti-,pntfete krcmy. otevreteškoly. nehat opilstvfnicilid...ozdravtepfedmesti a ~šte mzdy... u. Autorukazuje neutešenésociálnfpodmínkypracujícfcb,uvádí do literaturypostavydelnfkúa remeslnfku.dej se casto odehráváv palm;kýchkrcmách. Germinal(188S) - sociálnfrománz prostredfhornické stávkyv sevemffrancii. Tereza. Racquinová (1867)-'. Docátek naturalismu. Tere7A doplácf na vrozené~chyby»jezbavenavlastnisvobodnévule (vliv prostfedi a dedicnosti). Nana(1!80) - z prostredivyhfch spolecenskýchkruhu.nanase nechávávydržovatmuži (pocátekjejfhoživota v dfle Zabiják)..., Zola se-dopisemprezidentovi-zastalúdajnéhovelezrádcedreyfuse(jen proto, že byl Zid), jenž byl pozdejiosvobozen. Gu de Mau assant ( /43» Mistr povídky a novely, prevaha popisu a vypravováni. Kulicka (1880) - povídka z prusko-ftancouzské války (1870) o prostitutce Kulicce, kterou zbabelí spolucestující z dostavníku pohrdají, ac všechny zachránila tím, že na jejich nátlak byla po vuli pruskému dustojníkovi. Milácek(l88S) - román o parížském novinári, jenž ke své kariére využívá žen. s

6 Rusko I ruský realismus vznikal v blízkosti romantismu-puškin, Lermontov. Spisovatelé chteli verným (realistickým) obrazem carskéqoabsolutismu napomáhat k náprave. Prohloubení psychologiepostav.'. NikolajVasilievic Gogm ( /50). Krátce se venoval pedagogické a vedecké práci, poté se živil prevážne literaturou. Autoruv realismus obsahuje ješte prvky romantismu. Próza: ) -život hrdinu je spíše tragický než petrohrads ké povídky (1835 komický. Pro úredníka Bašmackina z pov. Plášt se stává jediným cílem života porízení nového plášte. Jeho ztráta však pro hrdinu znamená smrt. Mrtvé duš e (1842)- román, vrchol tvorby. Cicikov skupuje "mrtvé.duše", tj. mrtvé nevolníky. Hrdina objíždí usedlosti a levne získává,,mrtvé duše'~od statkáru, kterí za živé i nutvé nevo!~ky odvádeli státu dan, a toho využívá Cicikov, který je kupuje.-jako majitel mnoha nevolm1cuzískává od banky peníze (pujcku), za než si kupuje nový statek s.pudou. Mrtvé duše však v díle predstawjí i statkári, s nimiž Cicikov obchoduje. Cicikovo kupcení koncí skandálem a jeho pádem ze spolecenského žebrícku. Z 2.'dílu zbyl jen zlomek, nebot ho spálilrusko je v I.. dílu ukázáno jako velmi zaostalá zeme s prohnilým spolecenským zrízením, s mraviúmúpadkem statkárské vrstvy, s prodejnosti úrednického aparátu, tj. se všemi neduhy' carského absolutismu. ~ _. Drama: Revizor(1836) -satirická k9medie (námet poskytnutý Puškinem) o úredníku Chlestakovi,jenž prijfždído mesta,v nemžhovšichnipovažujíza revizoraz Petrohradu.Domnelý revizortoho využívá-mestskýhejtmanjejhostídomaa nabizímu ruku své dcery,úredníciho podplácejl.chlestakovsebojí.prozrazeni;a prototajneodjíždíz mesta.všichnipak ocekávají se strachempríjezd skutecnéhorevizora.zfilmovánorež.m Fricem,hl role V. Burian. Lev Nikola"evic Tolsto" ( /92).Nedostudova1.práva.a.vcaci.se do rodné.j..poljany..kde.se stal statkárem a snažil se zlep!it životni podídfnky ro1nfku.úcastnil se bojd,.v..laymskéválce:(rusko x Turecko)..Napsal. i fi1ozofick;~.~i.sy,kde.rozvíjí teorii P. Chelcického.JreOdporovat,zlunásll~, útooilproti alkohousm1i chudobe a po revoluci.(190s-~l907).proti popravám.a,.represfm'carismu: Sevas topols ké povidky (1855) -osobni zku enosti z krymské války. protiválecné vyzneni. Voj na a mír(1865,4 díly)- románová epopej z dob napoleonských válek (poc. 19. st.). V due vystupuje na 250 postav, autor na pozadí lustorických události zobrazil život ruské spolecnostlvýraznépostm!)l:energický a racionálne uvažujicí A Bolkonskij - takovým chtel Tolstoj být, idealista hledajicí smysl života P. Bezuchov - takový Tolstoj byl. N. Rostovová byla nevestou Bolkonského, ten je však v bitve u Borodina zranen a umírá jí v nárucí. Bezuchov si ji poté bere za ženu i s jejím synem. Záver je ote\'rený. Podle autora vytvárí dejiny lid a tisíce drobných, nepredvídaných okolnosti a náhod. Anna Kareninová(1873-l877) - psychologický románo životeruskéšlechty, analýza citových a duševních stavu cloveka. Anna je provdána za staršího muže vysokého postavení, zamiluje se však do Vronského, a protože manžel se nechce rozvést, odcbází s ním. 6

7 Po case si usmyslí, že ji Vronský nemiluje tak, jako ona jeho, a svuj problém reší skokem pod vlak. Naopak druhá dvojice v díle, Levin a Kitty, žije spolu štastne na venkove. V Z kr í š ení(1899) - román,soudcenechljudovjednou soudíprostitutk~,kterázabila své díte. Ona vypráví svuj príbeh a soddce v ní poznává Katušu, kterou pred léty svedl a opustil. Soudce si mysu,že puvodcem jejího utrpení je on, a proto ji chce pomoci. Následuje ji i na Sibir, kam byla odsouzena.,tam ji nabízí snatek, ale ona ho odmítá, protože už miluje jiného. Katuša nechce, aby si ji soudce bral ze soucitu a pocitu viny. Ivan Turgenev ( /65) Zacínal jako romantický básník, ale brzy prechází k realistické próze.. _. Lovcovy zápisky (1852) -povídková kniha., v níž autor-lovec se spolecníkem Jermolajem procházejí po ruském venkove. Autor popsal prekrásnou ruskou prírodu a zároven n~nesitelné životní podmínky poddaných na vesnici -kritika nevolnictvi. Otcovié a deti(l862) - románo lékaribazarovi,jenž ztrácívíruv pokrok,spravedlnost ápravdu - nihilismus. Bodor Michajlovic Dostojevskil ( /60) Za úcast v pokrokovém hnutí petraševcu byl odsouzen do vezení na Sibiri. Ve svém díle zachytil vše.chny vrstvy lidské spolecnosti, lidi s duševními porucham~ zlocince, revolucionár ; prostitutky aj.. Stal se predchudcem moderní formv románu. v nemž zachycuje rozhodující životní situace, objewje se vnitrní monolog a psychologické prokreslení postav... Zápisky Z mrtvého domu(l861)-zážitkyzesibire. Hlavni romány: Zlocin a trest(1866)- reaiisticko-filosofickýromán. ChudýstudentRaskolnikov zabillichvárkukvuli penezum,protožesivytvorilteori~že na svetejsou lidévelcía silní, mezinež patríi o~ a naprotinimmalí a slabí(lichvárka).pri vraždeho ale uvidelalichvárcina sestra, a takji zabiltaké.raskolnikovsicestáleveriv právo silnýchjedincuprekracovat morálnf.t;ly a dopou!tetse i zlocinu,stanese ovšempololfleným.díky alkoholiku Marmeladovi se seznamuje s jeho dcerou -prostitutkou Sonou. Po vnitrním boji a jejím nalébánf ~1Jriznává policejnfmu komisari, kterému semezitfm k vražde priznal jiný muž. Raskolnik~v je odsouzen a poslán na Sibir, kam ho doprovází Sona, jež svou prostou láskou zpusobí jeho duševni prerod. Bratri Karamazovi( ) - statkárkaramazov je špatný clovek- opilec a zhýralec.má tri vlastnisynya jednohonevlastního(smerdakova),který slouž!na statku ostatníminepomán. SmerdakovzabijeKaramazova,aby se zavdecilivanoviajeho teorii o neexistenciboha (timje vše dovoleno).smerdakovivanovirekne, že to spáchalkvuli nemu, a sám se zabije.u Ivanapoté propukneduševníchoroba.z vraždyje obvinendmitrij, jenž trest prijímáa odcházína Sibirješte se svou dívkou,aby dosáhlicestouutrpenívnitrní ocistu. Idiot (1868) -zchudlý kniže Myškin (epileptik) se vrací ze sanatoria., kde se lécil z psychického traumatu, a potkává se ve vlaku s kupcem Rogošinem. Myškina okolí pro jeho neobycejnou laskavost oznacuje za idiota. Rogošin ho seznamuje se svou prítelkyni, do které se i Myškin zamiluje, ale kupec je zamilován tak vášnive, že svou prítelkyni zabije ze žárlivosti. Myškin s ním soucítí, vidí v nem neštastného cloveka, ale tato událost ho opet uvrhla do 7

8 psychické choroby, Od doby Dostojevského se stal moderní román románem psvcholol:!:ickým,težište se preneslo na zkoumání vnitrního života postav, nikoliv na sledování vnejších okolností. Anton Pavlovic. Cechov,r ( /44) Lékar, pozdeji se zcela venoval literature. Je zakladatelem Ivrického a psvchologického dramatu, v nemž je potlacena deiovost. vvzdvižena emocionálnost. objevuje se v nem kritika ruské spolecnosti. Cechov na všedních situacích a obycejných lidech odhaluje podstatu spolecenských jevu. Jednotlivé detaily i výroky mají krome puvodního významu i svmbolický význam. Jeho hry proslavilo Moskevské umelecké divadlo - MCHAT. Próza: Dáma s psíckem(1899) -psychologická povídka o hlubokém milostném vztahu mezi ženatým Gurovem a vdanou dámou s psíckem. Dalšípovídky: Chameleon, Pavilón c. 6 aj. -lící prumerné lid~jejich zdánlive všední konflikty. Výsledným dojmem je melancholický smutek, který vane i zjeho dalších. povídeka.divadelních her, a to i ze zdánlive veselých situací.~tzv. ',;smfch.skrz s/zv." Dramata: Višnový Sad( )-tragickyladenákomedie.L. A. Ranevskáse vrací do Ruska z Paríže, kde pobývala s dcerou Anou, a uvedomuje si, že její panství,spravované nevlastní dcerou VaIjou, je pred krachem, protože poslední peníze utratila v Paríži. Varjin.' nápadník,. podnikavý, ale hrubý kupec y>pji.chin,doporucuje prodej. višnového. sadu zájemcum o pozemky na stavbu letních bytu. To sice Ranevská ajeji bratr.gajevodmítají, nezískají však peníze na úhradu dluh~ a tak dojde k dražbe celého panství, jež kupuje Lopachin. Ana a jeji milý, vecný student Trofimov, to vítají jako zacátek nového života. Ranevská se vrací do Paríže, starý sluha Firs ceká na smrt, nebot dum, jenž má.být na jare demolován, uzavreli. 'is nim"v-domne~ že byl.predtim. odvezen,do.nemocnice., Motiv višnov.ého.sadujako symbol Ruska. Tti.:S es try(1900)... v domežiji-spolecnesestryolgas Irinou(Mášabydlíjinde)a. bratr Andrej,který si domu privádísvou dí~kunatašu. A ta po case ovládnecelýdum. Sestryse viceprimykajík sobea ke svýmnesplnenýmsnumo živote.. '-Strýcek' Vána:(1897)-ohledánísmyslu.lidského.ži.vota.'..Cechovovy' hry zachycují i ruskou inteligenci -v.dusný.ch~pfedr.e.v.olucnich.p~merech Ruska, "kdy-jsou rozcarováni.svým zpusobem života, 'a.proto' diskutuj{'0 lepším.svete. USA Mark Twain ( /75) Pracovaljako lodivod na Mississippi,bojovalv obcanskéválce Sever proti Jihu ( ), hledal stríbro v Nevade,pracOvaljako novinára humorista. Dobrodružství Toma Sawyera(1876), Dobrodružství HuckleberryhoFinna(1884). rományz prostredíreky Mississippi.Autor detskýma ocima sleduje problémy otroctví i života na malém meste, využívá humor (autobiografické prvky). Kritický pohled na americkou spolecnost. 8

9 Polsko Henrvk Sienkiewicz ( /70) Nositel Nobelovy ceny za literaturu. Historické románv: Kri žáci ( ) - o boji Poláku proti križákum v 15. st.. Další díla: trilogie Ohnem a mecem ( ), Quo vadis (1896) Norsko Henrik Ibsen ( /78) Vývoj od romantismu pres realismus k symbolismu. Dramata: ~. Nar a (v.originále Domov loutek, 1879)- vzorná manželka opouští rodinu, když poznává, že její muž'vní vidí pouze loutku a prostredek zábavy. Další hry:- Neprítel lidu(1882), Opory spolecnosti (1877)- kritika meštácké morálky. Realismus v ceské literature Pocátky ceského realismu: 1) satira -mtika soudobé spolecnosti- Havlícek. 2) literatura podává realistický obraz národníhe života (zvlášte venkovského) ~ Nemcová. lsgfel Havlícek Borovský ( /35) Narodilse v Borovéu Pribyslavi(pseudonymBorovský),studovalgymnáziuma filosofii, pak knežský seminár (vyloucen). Stal se vychovatelemv Rusku, po návratu do Cech na sebe upozornilkritikou Tvlovv Dovídkv Poslední Cech. v níž žádal vetší míru realismu. Zacal jako redaktor Pražských novin (vedl satirickouprílohu Ceská veeia), v r vydává vlastní Národní noviny (laitika rakouskévlády a církve). Po jejich 2'.61q~7J,l vydává v Kutné Hore cas. Slovan (zastavenkvuli cedžure).v r. 1851byl násilneodvezendo vyhnanstvi do Brixenuv 1;yrolsku,kde dostával státni prispevek400 zlatých.rocne, ale nesmelsi vydelávat Uterattirou:Ponávratudomuumfrána mc, pri pohrbumu B. Nemcovádává tmovou korunu na rakev/";1<~'-'-.poezie: p-sir eoi2ramv - krátk~ S3tirickyútocné básne s poin~u, jež ironicky venoval Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Svetu-útocil jimi na cfrkev, mocnáre, absolutistický stát aj.. Satirické skladbv: - vrcholtvorby (vznikv Brixenu),otištenyaž pobachoveodstoupení. Krest svatého Vladirnira(1861 a 1867) -nedokoncené dílo popisuje prijetí krestanství v Rusku (10. st.) a také svržení pohanského boha Peruna do Dnepru. Perun totiž odepre poslušnost caru Vladimírovi, za to je popraven. Lid po jeho smrti však odmítá platit dane i poslouchat cara), jenž proto vyhlásí,,konkurs" na nového boha. Kritika spojení absolutistických režimu s katolickou církví, námet zvolil pro oklamání cenzury. Tyrals ké elegie(1861) - netradicní elegie (žalozpev)-satirické vylícení cesty do Brixenu. Tragický príbeh ie ironicky podán iako príhoda komická:,,bach mi píše ja/ro dolaor, že mi nesvedcí v Cechách zdravi, že prej potrebuju / zmenu povetrí..."- sarkasmus. Splašení koní a vyskocení doprovodu prokládá autor satirickými a alegorickými verši na rakouskou vládu:,.,ach,ty vládo, prevrácená vládo! I Národy na šnurce vodit chceš, I ale ctyrmi /roni na 9

10 opratích / vládnout nemužeš!" -obžaloba rakouského absolutismu a policejního systému. Král Lávra(1870) - úprava irské pohádky. Lávra si své oslí uši nechával zarust dlouhými vlasy, jež jednou za rok ostríhal holic, který však byl pak popraven, protože je uvidel. Holici proto mezi sebou losovali, a když došlo na mladého Kukulína, tak jeho íriat~aprosila krále, aby ho ušetril. Ten jí vyhovel a z Kukulína se stal dvorní holic. Poté ovšem Kukulín na radu poustevníka poznané tajemství pošeptal do vrby, z níž si vzal basista, jenž šel hrát s muzikanty na zámek, nový kolícek a pri slavnosti basa celé tajemství vyzpívala. Král byl i pres své oslí uši "stále oblíben ". Touto parodií na "tzv. hodné panovníky' autor narážel na zlobu, tupost a omezenost absolutismu - politická satira (slabomyslný cís. Ferdinand V ). Próza: Obrazy z Rus ( )-cyklus cestopisných crt, kritika carské samovlády. Havlícka pokládáme za prvního politického satirika. Svými skladbami útocí proti církvi, bachovskému absolutismu a absolutismu vubec. Božena Nemcová ( /42) Narodila se-ve Vídnijako BarboraPanklová,otec (údajne)--nemecj.-panld;.matka- Ces1ca T. Novotná. Detství prožila v Ratiboricích na Náchodsku, kde její. rodice pracovali u vévodkynek. Zahánské. Autorka se jako sedmnáctiletáprovdala za 1. Nemce - úredníka financni stráže (vlastence),jeriž byl casto prekládán (praha, Chodsko ad.). Nemcová má literárníúrovenjako G. Sandová,jejímž dilem se inspirovala.obe dve usilují o emancipaci ženve spolecnosti,nemcovánavicusi1t!ieo spravedlivejšíspolecnost. Pohádky: - Národní báchorky a povesti(l ) - sberatelskácinnost -Potrestaná pýcha, Sedmerokrkavcu,Chytráhorákyneaj. Slovenské pohádky a povesti ( ) Národopisná studie: Obrazy z okolí dornažlického(1846)..život chodskéholidu,zvyky,kroje ad. Próza: Ka r 1 a( 1855)-prevlecený chlapec za holku, jehož matka ho nechce ztratit na vojne jako svéhomuže. Chlapecse všakpozdejizamilujedo svédrívejší "dívcí" kamarádky.idylický záver- svatba. Di va Bára(1855) - novýtyp dívky(nezávislostna..muži)..bara.je.uš1ech.tilá a obetavá, a protoodvážnýmkouskemzbavisvouprítelkyni.nevitanéhoženicha..obecji.za..toprinutí strávitjednu noc v márnici:onato všakprežije:apotésijlodvádícerný'myslivec. Dal ídíla: Chyže pod hqrarni, Pohorská vesnice, Pan ucitel, Dobrý clovek ad. - ve v echpovidkáchvystupujepostavadobréhocloveka. Dve neilepšldlla: ttv. obrazy venkovskéhoživota V z ámku a v podz ámcí(1856)-povídkaukazujesobeckýa rozmarilýživot rodinyskocdopolovýchna zámku(kritický realismus) a-v kontrastus tím-životchudých lidí živorících v podzámcí. Paní Skocdopolová si kupuje psíka Joliho, kterého krmí nejlepšími pochoutkami. Krajem se zatím širí chudoba a cholera, na niž umírá i vdova Karásková. Panstvo se snaží chudinu nakrmit a choleru zastavit. V tom jim pomáhá doktor, jenž lécí chudé zdarma. V záveru se paní Skocdopolová po vylécení z cholery mení a s manželem podporují nemocnici v mestecku, Vojtecha (syn Karáskové), který našel zatoulaného Joliho, nechávají vystudovat na doktora ap.. Záver je idealizován-vliv utopického socialismu. Babicka ( 1855)-povídka (vznik v hmotném nedostatku, po smrti syna Hynka). Návrat ke vzpomínkám na detství, kdy ji vychovávala její moudrá babicka M. Novotná, jež milovala 10

11 "....,.. prírodu a svou vlast a k tomu vedla i svá vnoucata. V povídce vystupují typické venkovské postavy: mlynár, myslivec. rodina Kudmova aj. Objewjí se i neštastné lidské osudy- príbeh Viktorky a její smrt. osud komtesy Hortensie. V prvním dejovém pásmu prijíždí babicka na Staré belidlo, následuje popis jejího všedního dne. Druhým dejovým pásmem j~ popis života na Starém belidle v jednotlivých rocních obdobích. Zároven se dozvídáme o drívejších osudech, napr. o lásce k Jiríkovi ad.. Babicka se brzy stává rádkyní svých nových sousedu. V záveru, když babicka zemre. povzdechne si i paní knežna,ttastná to žena" Autorka užila hovorový jazyk. Skutecnost byla ovšem iiná, protože babicka se pro neshody s dcerou odstehovala do Vídne. kde zemrela. I paní knežna nebyla laskavá, ale plná rozmaru a rovnež Viktorka nebyla zabita bleskem. ale Nemcovou prežila. U Nemcové se jedná o popisný realismus, ale v záveru jejich príbehu nastává idealizace - vliv utopického socialismu ( tzn. odstranení sociálních krivd mocnými tohoto sveta, kterí zmení chování vuci chudým a zmírní jejich problémy)...ceská literatura 50. a 60.let 19. století Po porážce demokratické revoluce v r byl nastolen tzv. Bachuv absolutismus, jenž potlacoval ceský politický a kulturní život. tzn. - nevydávaly se ceské knihy, pronásledovali se významné"osobnosti - Havlícek, Tyl ai- Po Bachove odstoupení (1859) se Ceši svobodneii rozvíieli. -Císar F. Josef 1. vydal tzv. Ríjnový diplom (1860). v nemž se zrekl absolutismu. Vznikly dve politické strany: Staroceši (palacký ad.) a mladoceši ( bratri Grégrové ad.). Vznik Rakousko-Uherska (1867) znamenal konec politických nadejí ceské buržoazie. Rozvoi kultury: vznik Sokola (Tyrš ad.). Hlaholu (pevecký spolek) a Umelecké besedy (centrum umelcu). R došlo k otevrení Prozatímního divadla. v r byl-slavnostne položen základní kámen k Národnímu divadlu. - R nová literární generace vydala almanach(sbornik) Mái, jímž se prihlásila k odkazu K. H. Máchv. Patrili tam: Neruda, Hálek, Heyduk. Šolc. Mayer. Svetlá, Nemcová, Erben. vrstevnfk májovcu- Arbes. redaktor májovcu - 1.Barák. Zásady máiovcu: 1. literatura má odrážet skutecný život. tzn. zobrazovat realisticky (pravdive) skutecnost 2. literatura se nemá vyhýbat spolecenským problémum 3. literatura má zpracovávat i cizí témata, tím se povznese na svetovou úroven 4. bojovali proti útisku sociálnfmu i národnostnímu-zájem o prítomnost S. lidovosi<:tvorba pro lid a o nem. Májovci položili duraz na rozvoj prózy, která se mela stát zrcadlem národniho života. " Jan Neruda. ( S7) Narodil se v praze na Malé Strane v chudé rodine-otec kantýnský v kasámách. matka posluhovala u J. Barranda ( ft. vedec - možná otec J. N.). Studoval na ces. akadem. gymnáziu, nedokoncil práva, podnikl nekolik cest do ciziny. Dobre tancil a zpíval. miloval nejprve A. Holinovou, pak K. Svetlou (poté i další vztahy), ale nikdy se neoženil. Novináfská cinnost: redaktor v Národnich listech. literární a divadelní kritik. Tvurce moderního ceského feietonu. v nichž se odrážely politické události. napr. l.mái 1890, problémy spolecenského života ci všedni starosti lidí, napr.,,kam s ním"(autorova snaha zbavit se slamníku). Vybíral si zajímavá ~ální témata. používal živý(hovorový) jazyk. Jeho fejetony- podcámíkv (pod carou) vycházely v novinách pod znackou li (asi 2000). Knižní soubory: Žerty hravé a dravé, Obrazy z ciziny ad. Poezie: sbírky Hrbi tavní kvítí(1858) -lyrika sociální a úvahová. smutek a pesimismus-vliv 11

12 Bachovaabsolutismu,smrti otce, neštastnéláskyk A. Holinové,básníkovychudoby.Autor je plný ironie a skepse, neobstojí pred ním láska,manželství,poezie aj.. ( odlišnost od optimistické Hálkovy prvotiny). Sbírka nebyla prijata kritikou, což autora ranilo. Knihy veršu(1868) - tri oddíly: I) Kniha veršu výpravných (epika),"'2) ~niha veršu lyrických a smíšených, 3) Kniha veršu casových a príležitých. 1) bás. Dedova mísa a Pred fortnou milosrdných -pocátek sociální balady v ceské poezii. V první básni táta vyrezává svému starému otci drevenou mísu, nebot rozbíjí nádobí. Jeho synek to chce naucit také, aby mu ji mohl (až bude starý) také vyrezat. Táta se zastydí a svému otci ruce zulíbá. Druhá básen, v níž se pred útulkem v chudinské ctvrti loucí vycerpaný ded se svetem a vnukem, vyznívá v tragickou rezignaci.2)cyklus básní Otci, Maticce a Anne. Matku oslavil pusobivými verši, naopak k otci mel komplikovaný vztah. 3)bás. Vším isem bvl rád - zamyšlení nad dosavadním životem - zklamání i vítezství -,,... a címjsem byl, tim jsem byl rád<.. Sociální balada -je epická básen, jejíž chmurný.dej a zpravidla tragický konec je dusledkem sociálních pomeru ve spolecnosti _. Písne kosmické(1878)- velký úspech. Autor.verí.v cloveka a jeho schopnosti, v lidský-rozum;.který.pozná itajemství vesmíru-optimistická perspektiva:'lidstva:bás. A mluví clovek-.my prijdem blíž, my prijdem blíž,! my svetu dožijeme,! my bijem o mríž, ducha lvi / a myji rozbijeme!«(motiv lva - metafora).nebeskátelesazlidštuje: mesícek-tatícek, hvezdicky-detickyajejich osudy srovnává s osudy národu. Vbás. Vzhuru' Užhlavu. národe -vlastenecká výzva do boje proti malosti, zároven nachází oporu v kosmu:"vez: jsou tam i malé hvezdicky/kol nichž se velké tocir<i,~~. bude-li každý.z nás z Icfemene,/jecelý národ z kvádru J«- - Balady a romance(1883) -vrchollidovosti, uplatnení humoru. Autor zámerne pretvárí rozdíl mezi baladou a romancí,.napr. Balada raiská, Romance heh!olandská aj. Tematické olcruhy:l) Prosté detské predstavy: Balada horská, 2) Biblické námety: Balada rajská -je romancí-o.tom, že.není verných žen; 3) Národní motivy:. Romance o.karlu IV...-charakteristika ceského. cloveka a národa. para1ela s \TÍI1em,4) Nove zpracované tradicní moti~:. Romance helgolandská -balada o tchánu s lucernou, pirátu Johnovi, jenž'navádí lode na skaliska a poté je'vyla-ádá. Takto zahu1?íi svého zete (chtel získat veno pro svoji dceru).. Pros té motivy(1883)- intimnía prírodnílyrika,ctyrioddf1ypodlerocmchobdobi: lamf, Letnf,.~Pod7:iinnf. Zimni: Básne zachycuji.promeny_prírody.soubežne s promenami v živote lidském.,. Zpevy. pátecni(1896) -.vrchol vlasteneckchyriky:(posmrtnevydánovrchlickým), básníldiv vrelý vztah k národu. Bás. Jen' dál-víra v slavnou budoucnost ceského národa. Próza: Ar abes ky(1864)- crty z.pražského prostredí, kritika spolecnos1íi napr, Bvl darebákem. Vrchol tvorbv: Povidky malostranské(1878)-n.povídekliciživotma1éstranyvdobe Nerudova mládí, kdy do poklidného zpusobu života pronikaly kapitalistické vztahy. Kompozice povídek: detailní popis a cha:rakteristikapostav na zacátku, vlastní príbeh a prekvapivý záver. Privedla žebráka na mizinu -žebrák Vojtíšek nemel nouzi o jídlo ani o peníze. Poté, co odmítl starou žebracku, se vše zmenilo. Lidi mu nepomáhali, nebot ona o nem roznesla, že je bohatý. A tak byl v zime nalezen mrtvý. Nekteré postavy maji autobiografický charakter, napr. V.Bavor v úvodní povídce Týden v tichém dome -v ní proveruje autor charaktery nekolika výrazných obyvatel malostranského domu v prubehu jednoho íydne. Pan Rvšánek a Dan Schlegl- oba hrdinové (drívejší prátelé, které rozdelila láska ke stejné žene, jež dala prednost Schleglovi) sedají v hostinci u stejného stolu po léta beze slova. Smírení nastalo až 12

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století 10. REALISMUS C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století RUCHOVCI roku 1868 byl vydán almanach Ruch oslavil položení základního kamene stavby Národního divadla podle něho se básníci a spisovatelé, ze

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Karel Havlíček Borovský

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Karel Havlíček Borovský Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/08_Literatura 17. 19. století Téma: Karel Havlíček Borovský Číslo projektu:

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci Generace májovců Charakteristika doby Májovci 50. - 60. léta 19. století Změna politické situace po porážce revoluce 1848 doba tzv. Bachova absolutismu čas za živa pohřbených, je spojen s četnými policejními

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Polsko, Slovensko, Německo. Český Romantismus

Polsko, Slovensko, Německo. Český Romantismus Polsko, Slovensko, Německo 04.01.2008 Polsko v 19. stol. Polsko neexistuje, rozděleno mezi Rusko, Rakousko a Prusko, autoři touží po svobodné zemi. Slovensko patří Uhrám, v roce 1843 sestavena Ludovítem

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_08 Název materiálu: Historické události v literatuře Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu. Podává stručný přehled

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L

JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L ROČNÍK: IV. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE, ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více