LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop"

Transkript

1 " " STREDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STREDNÍ ODBORNÉ UCILIŠTE CENTRUM ODBORNÉ PRÍPRAVY..,, UCEBNI TEXT Mgr. KOLLÁRIK Petr LITERATURA 2 Pro SOŠ a sou -cop - SEZIMOVO ÚSTÍ, srpen 2000

2 . ' Realismus ve svetové literatura v 19.st. docháziv Evropek rozvoii prírodnfch a technickvchved - víra v rozum. Diky tomu i spolecenskévedyuplatnujijejich metodologicképostupy.výsledkemje-.pozitivizmus (filosofie -skutecné je to, co lze dokázat smysly a zkui6nosti) - ftan. zakl. A. Comte. Z této vedy vycházi sociologie - nauka o spolecnosti. Ta.1{éspisovatelé a kritici chánou literaturu jako prostredek k analvze sdolecnosti. V oolovine 19. st. dosáhl realismus nadvládu " evrooských literaturách. piicemž se již vyvíjel pri romantismu (puškin, Stendhal). Realismus Dretrvává dodnes. je vudclm principem v angloamerické literature, ruské a sovetské, ve ftancouzské však dominuje tzv. nový román - nedelový. Prvky realismu se objevily v nekterých duechjiž v antice,napr. u Homéra, v renesanc~ napr. u Cervantesa nebo Shakespeara (Ham1e~ OOe11o).V klasicismu u Moliera (Harpagon). Tyto postavy již zosobnovaly urcité lidské typy. Charakteristika literám[ho realismu: presné studium spolecenského života..pozornost se venuje tvoickému iedinci. Postava se vyvíjí (vlivem doby a okolnostl'). Autori pristupuj( k látce obiektivne -neúcastníse prímodeje,podávajípravdivýobrazskutecnosti,využivají typizacidejll.vlastninázor ~sympatieuplatnujivýberemfaktu,tématua postav.zajímajise predevšbn O"SOucasnost,dOrazje-kladen na román a ~ objewje se hovorovárec, náreci, archaismyap.. Rom'n se stávázrcadlem soole&tosti. RozetOmezi realismem a -romantismem.romantismusmá výjimecnouposta~ která stoji na pokrajispolecnosti,unikáze spolecnosti.realismusmátypickoupostavu,kterávystupuje za urcitou skupinoulidi. -,-. Kritieki- rt"jiiliunus--1aitický pohled-na.spolecnost.-autori-upozornuji. chybyv nf-a žádajijejich odstraneni.zobrazujii,,niz1éé"jevyživota,napr.prostituci,alkoholismusatd. Natumlismus.. krajnlsmerrealismu. Clovekje vykládin jako produktdedienosti, prostfed(a doby.autori zobrazujidetailnejednotlivé(castonásilné)scény.chtejividet c10vscazbavenéhospolecenskýchzábran;kdyžse stávábruznýmgakoživocich). Realismus se Dl"OlevovaI i v malffstvfa v hudbl. R Daumier(Fr). - Pafížskétypy, G. Combet (Fr.), I. 1.-Repin(Rus).. Burlacina Volze, K. Purkyne aj.. MaUfise venovalisociá1nbnnametiunzobramjlcim každodennftematiku, odmitaiialegorii,symbolya historickélátky. V hudbe..textovécásti u oper,napr.carmen G. Bizet(Fr.);ItalovéG. Verdi,G. Pucoini. Realism~sk~ch literaturách Ji! v 18.st. lzev &Dg1ick6 Jiteratufeuajitautory-v&Iom6smeruj(ci~k.realismu;_zatimco v Bvropepfevaf.ovalyklasicismusa osvfcenstvi,pffpadnepreromantismus. Daniel Defoe ( /71) Prozaik a žuma~ cbt.elprovést v ADg1iipolitické, hospodárské a sociá1nireformy. Robinson Crusoe (1719)-románje napsán jako autobiogr.vypráveni námofnika A. Selkirka. Ukazuje, kolik práce a n6mahy stoji vybudováni z6kl. potreb pro život. Robinson strávil asi 30 let na ostrove, na kterém se ocitl po predcho7bn ztroskotini. Po dlouhém case zachránil cernocha - pojmenoval ho Pátek -pred kanibaly. V záverupomohl kapitánovianglickélodi,jež se u ostrovaobjevil,potlacitvzpowu a dostává se zpet do Anglie.Pri pozdej!inávlteveostrova,kde bylizanechánivzboufeooi,nalézaji. komunituve stavu, kdy rozhodujicimfaktoremje soukromévlastnictvip6dy. Robinson,syn z dobré meštanské rodiny,je predstavitelemnovéhotypu podnikavéhoa praktickéhojedince. 2

3 I Jonathan Swift ( ) Žil v DubUnu(Irsko)~proslavilse satirickýmipamf]etyproti A11g~pomerumy církvi81p.. ~!... c.... t.o.,;. :~ ~.... Gulli verovy autor kritimje pom&yv ~ cesty(1726) -mosofickosatiridtý a utopický román, v nemž kdylji srovnáva5.zemem~jei GuUiver navitivil PHbeh Uc{neobycejná dobrodružstvi, v nich! se hrdina poatupne dostává D&roz1ienéutopické ostrovy, kde žiji poletiu ueenci.,trpullci, obri a kone, ktefi predstawjl ideá1nlspolecnost. Vztahy mezi temito nadpiirozenými bytostmi jsou vyuceny realisticky. Lékar, pozdeji kapitán nekolika lod~ L. Gu.1liverpodnikl &yri plavby do roztodivných zemí, kde prožil mnohé pfibehy. jež mu po obratu nikdo nechtel vefit. Charles Dickens....;,. ( / 58) KritiC'kýrej1ista. neltastné d!tstvf (od l2--titet pracoval v dílne na výrobu krému na boty). Po vecserech~ v Britlk6m tj'iumj.pozdlji se vinova1 plne litentufe. Autor HiSi&sto pfíbehy oeit~ d&ebez dolj1ow. jeho tvo1ba zobrazuje socwn1 problémy tehdeji Anglie. Vrt:holnd 1'01II6nv: 011ver Twist (1837)-plibeh chlapce vychovávan. v chudobinci a nucenébn zde i pozaji v u&m u nkvífe sd6iet krutost a hlad. Po ut&u do Londýna se Ollver nevmomky dostiva do zloa~ bandy a posléze je zat&m.~ mzsadkem soudce Ilo zachmiiujepinbmwnlow. vezmesi Ilok sobe.avlak 01i.verje znovuuneseasvými býva1:fmikump4ny.n8koi1ec vlak Z100inciDamS 5nydop~ Oliverse staneadoptivntm synem a dmicem pana BIOWDIowa. David Co~erfield(1849)';' Davidvyriistáv berdtft~ rodidn~prostfedf. pfesto Yyl&Udujepriva a pak se stadesjaw9m spisovatelem -autobiopdicti prvky. Kronika P ickwickova klubu (1837)- idylickýotn6zekatar6dobré ADafie.ét,ft noboddfmedovéklublllovyd!wjl zlo.ndýdana veakov. Vfpn.va 10zvrhne v Bidi~ pffhod,dodichisebniinov6cfostivajfsvouneschopnostfobstát v ~ skuacfchdroj Immik.y.Pan Pickwick se pro neshodyse svou dom6cfneobift ndl;i_vfft clo'vt5zrdpo tiiilhb:y.po DbmtIIz WaDI vlak ~!a se dva5edové Jdubu of.eaui &Jdfib se f02'{jid' Rom6D.patl'f mezi DiWllII wifovi hnmmfllflfolc4 dr. 001 je u hitictiijo aalismu wáom. V imejsou dft ~[c( typy: 8.Pickwi(5-kmDJoký typ 8D8l dledtjmmii)baf mi 'YZDeIeD6 ide61y,.pft&mii ~. m&jivcharaktemlho hrdinu. S.Wen~- bodrj 8Iuha s. Pickwic1aI.jebollidovt humor pcrl1rp1jena spojc&mrdmu nespravedlnost. nww~ma1á Dorritka,Nadejnévyhl1dky a Di<:lren8ovypostavy jlouvidy ostfe vidw JtP01Iohm.WtYJ)y. Podrobný popis anglické spo1e&aostibousedi 8 fantastickou atmosf6rou, aaptin S pfizra&1oubrgzou.. Francie Vo ftanc. literatule se rozvfje1realismus v buzkosti 8 romantismem Honoré de Balzac (1' I 51) (StendhaI. Hugo). Vystudovalpr6.va.zprvu pih tzv. &m1éromány- umllecky podpn1m&né( plnét8jemstvfa ziocin4).hlaydi~ tvoibyomam jako.jidjkou komedii",v nli vy&tihipfechodz aristoknt1ckehoftudaiismu (aympatizovais nim) do mmfluujl[ého kapitalismu(kritizovalho). Ve srim dne pfedstavilmno!stvllidských\jp6 a n1mespol~ vrstvy ve Francii1.poL 19. 3

4 ".... (I :. ii f ~li '1'1 Jllf JI ~.J f 1i!Ji~iJiiJ.!lJiltl!'~~ i ", I ~II~ II!i ~~!:!~~i'::!t!!!!!ii(jijj~i!~..1i ~ _ ~ ttt ~ ~ r.. 'ir_ t.= L '11- ' Iv.'l ij~"'fl ~ ~ :L SI!~I'- II I{'i ~ < 'lil. B.!I.I"~ ilif111i!i' H h a \I.~!tt trs I r~i I n;i ~I I" J i li'hl ~iin.11~~~iinii-:

5 --- 1! Po ní umírá i zlomený doktor Bovary. Postava amy se stala ve svetové literature typem, takže se mluví o bovarismu (úteku od skutecnosti k iluzím). Autor byl obvinen z ohrožení verejné mravnosti, nakonec byl však soudem osvobozen. Salambo (1862) -historický romáp ze starovekého Kartága (3.st.pr.Kr.). Áutor lící odboj námezdnýchvojáku proti Kartagincuma láskusalambo(dcera kartagin.velitele)k vudci vzpoury,jež bylanakonecpotlacena... Ci tová výchova (1869) -román o ztráte iluzí, o rozcarování z prázdného života meštácké spolecnosti- autobiografickérysy. Emile Zola ( /62) Predstavitel naturalismu (teoretik i tvurce). Jeho tvorba prochází vývojem od studia cloveka a jeho pasivity pres kritiku meštácké spolecnosti až k obrazu lidské aktiv~ty.psal opet velkou..lidskou komedii«o Francii v 2.pol. 19. st.. Zola postupoval pri psaní prísne vedecky (Balzac intuitivnek'~ Exper imen tální román- teoretickédílo o rozhoduiícímvlivu prostredía dedicnosti.na cloveka - naturalismus. Jádrem ;eho tvorbv ;e románot& qyklus: Roue:on-Macquartové - "biologická a spolecenskáhistoriejednérodinyza II. císarství<c, pricemžza predky rodinyvybralduševnenemocnou A Fouquevou,jejího zdravéhomanželarouguonaa milencealkoholika Macquarta.Na manželskýchi nemanželskýchpotomcíchse projevovalyvlivy techto defektu. Hlavni dlla cyklu: Zabij ák(1877) -venkovská žetta Gervaisa prichází do Paríže s detmi a druhem, jenž jí však opouští.dívka si zarizuježivnostpradlenya s novýmprítelem má dcerunanu. Rodina vede spokojenýživot, ale manželpo zran~nfpricházío práci a zacínápít. Poslézeumírá na otravu alkoholem.gervaisazacne pít také a ztrácípráci Nana.se nechávávydržovatmilenci ajejf matkapo case také umfrá.zabiiák ie alkohol. Ostrá kritika spolecnosti-,pntfete krcmy. otevreteškoly. nehat opilstvfnicilid...ozdravtepfedmesti a ~šte mzdy... u. Autorukazuje neutešenésociálnfpodmínkypracujícfcb,uvádí do literaturypostavydelnfkúa remeslnfku.dej se casto odehráváv palm;kýchkrcmách. Germinal(188S) - sociálnfrománz prostredfhornické stávkyv sevemffrancii. Tereza. Racquinová (1867)-'. Docátek naturalismu. Tere7A doplácf na vrozené~chyby»jezbavenavlastnisvobodnévule (vliv prostfedi a dedicnosti). Nana(1!80) - z prostredivyhfch spolecenskýchkruhu.nanase nechávávydržovatmuži (pocátekjejfhoživota v dfle Zabiják)..., Zola se-dopisemprezidentovi-zastalúdajnéhovelezrádcedreyfuse(jen proto, že byl Zid), jenž byl pozdejiosvobozen. Gu de Mau assant ( /43» Mistr povídky a novely, prevaha popisu a vypravováni. Kulicka (1880) - povídka z prusko-ftancouzské války (1870) o prostitutce Kulicce, kterou zbabelí spolucestující z dostavníku pohrdají, ac všechny zachránila tím, že na jejich nátlak byla po vuli pruskému dustojníkovi. Milácek(l88S) - román o parížském novinári, jenž ke své kariére využívá žen. s

6 Rusko I ruský realismus vznikal v blízkosti romantismu-puškin, Lermontov. Spisovatelé chteli verným (realistickým) obrazem carskéqoabsolutismu napomáhat k náprave. Prohloubení psychologiepostav.'. NikolajVasilievic Gogm ( /50). Krátce se venoval pedagogické a vedecké práci, poté se živil prevážne literaturou. Autoruv realismus obsahuje ješte prvky romantismu. Próza: ) -život hrdinu je spíše tragický než petrohrads ké povídky (1835 komický. Pro úredníka Bašmackina z pov. Plášt se stává jediným cílem života porízení nového plášte. Jeho ztráta však pro hrdinu znamená smrt. Mrtvé duš e (1842)- román, vrchol tvorby. Cicikov skupuje "mrtvé.duše", tj. mrtvé nevolníky. Hrdina objíždí usedlosti a levne získává,,mrtvé duše'~od statkáru, kterí za živé i nutvé nevo!~ky odvádeli státu dan, a toho využívá Cicikov, který je kupuje.-jako majitel mnoha nevolm1cuzískává od banky peníze (pujcku), za než si kupuje nový statek s.pudou. Mrtvé duše však v díle predstawjí i statkári, s nimiž Cicikov obchoduje. Cicikovo kupcení koncí skandálem a jeho pádem ze spolecenského žebrícku. Z 2.'dílu zbyl jen zlomek, nebot ho spálilrusko je v I.. dílu ukázáno jako velmi zaostalá zeme s prohnilým spolecenským zrízením, s mraviúmúpadkem statkárské vrstvy, s prodejnosti úrednického aparátu, tj. se všemi neduhy' carského absolutismu. ~ _. Drama: Revizor(1836) -satirická k9medie (námet poskytnutý Puškinem) o úredníku Chlestakovi,jenž prijfždído mesta,v nemžhovšichnipovažujíza revizoraz Petrohradu.Domnelý revizortoho využívá-mestskýhejtmanjejhostídomaa nabizímu ruku své dcery,úredníciho podplácejl.chlestakovsebojí.prozrazeni;a prototajneodjíždíz mesta.všichnipak ocekávají se strachempríjezd skutecnéhorevizora.zfilmovánorež.m Fricem,hl role V. Burian. Lev Nikola"evic Tolsto" ( /92).Nedostudova1.práva.a.vcaci.se do rodné.j..poljany..kde.se stal statkárem a snažil se zlep!it životni podídfnky ro1nfku.úcastnil se bojd,.v..laymskéválce:(rusko x Turecko)..Napsal. i fi1ozofick;~.~i.sy,kde.rozvíjí teorii P. Chelcického.JreOdporovat,zlunásll~, útooilproti alkohousm1i chudobe a po revoluci.(190s-~l907).proti popravám.a,.represfm'carismu: Sevas topols ké povidky (1855) -osobni zku enosti z krymské války. protiválecné vyzneni. Voj na a mír(1865,4 díly)- románová epopej z dob napoleonských válek (poc. 19. st.). V due vystupuje na 250 postav, autor na pozadí lustorických události zobrazil život ruské spolecnostlvýraznépostm!)l:energický a racionálne uvažujicí A Bolkonskij - takovým chtel Tolstoj být, idealista hledajicí smysl života P. Bezuchov - takový Tolstoj byl. N. Rostovová byla nevestou Bolkonského, ten je však v bitve u Borodina zranen a umírá jí v nárucí. Bezuchov si ji poté bere za ženu i s jejím synem. Záver je ote\'rený. Podle autora vytvárí dejiny lid a tisíce drobných, nepredvídaných okolnosti a náhod. Anna Kareninová(1873-l877) - psychologický románo životeruskéšlechty, analýza citových a duševních stavu cloveka. Anna je provdána za staršího muže vysokého postavení, zamiluje se však do Vronského, a protože manžel se nechce rozvést, odcbází s ním. 6

7 Po case si usmyslí, že ji Vronský nemiluje tak, jako ona jeho, a svuj problém reší skokem pod vlak. Naopak druhá dvojice v díle, Levin a Kitty, žije spolu štastne na venkove. V Z kr í š ení(1899) - román,soudcenechljudovjednou soudíprostitutk~,kterázabila své díte. Ona vypráví svuj príbeh a soddce v ní poznává Katušu, kterou pred léty svedl a opustil. Soudce si mysu,že puvodcem jejího utrpení je on, a proto ji chce pomoci. Následuje ji i na Sibir, kam byla odsouzena.,tam ji nabízí snatek, ale ona ho odmítá, protože už miluje jiného. Katuša nechce, aby si ji soudce bral ze soucitu a pocitu viny. Ivan Turgenev ( /65) Zacínal jako romantický básník, ale brzy prechází k realistické próze.. _. Lovcovy zápisky (1852) -povídková kniha., v níž autor-lovec se spolecníkem Jermolajem procházejí po ruském venkove. Autor popsal prekrásnou ruskou prírodu a zároven n~nesitelné životní podmínky poddaných na vesnici -kritika nevolnictvi. Otcovié a deti(l862) - románo lékaribazarovi,jenž ztrácívíruv pokrok,spravedlnost ápravdu - nihilismus. Bodor Michajlovic Dostojevskil ( /60) Za úcast v pokrokovém hnutí petraševcu byl odsouzen do vezení na Sibiri. Ve svém díle zachytil vše.chny vrstvy lidské spolecnosti, lidi s duševními porucham~ zlocince, revolucionár ; prostitutky aj.. Stal se predchudcem moderní formv románu. v nemž zachycuje rozhodující životní situace, objewje se vnitrní monolog a psychologické prokreslení postav... Zápisky Z mrtvého domu(l861)-zážitkyzesibire. Hlavni romány: Zlocin a trest(1866)- reaiisticko-filosofickýromán. ChudýstudentRaskolnikov zabillichvárkukvuli penezum,protožesivytvorilteori~že na svetejsou lidévelcía silní, mezinež patríi o~ a naprotinimmalí a slabí(lichvárka).pri vraždeho ale uvidelalichvárcina sestra, a takji zabiltaké.raskolnikovsicestáleveriv právo silnýchjedincuprekracovat morálnf.t;ly a dopou!tetse i zlocinu,stanese ovšempololfleným.díky alkoholiku Marmeladovi se seznamuje s jeho dcerou -prostitutkou Sonou. Po vnitrním boji a jejím nalébánf ~1Jriznává policejnfmu komisari, kterému semezitfm k vražde priznal jiný muž. Raskolnik~v je odsouzen a poslán na Sibir, kam ho doprovází Sona, jež svou prostou láskou zpusobí jeho duševni prerod. Bratri Karamazovi( ) - statkárkaramazov je špatný clovek- opilec a zhýralec.má tri vlastnisynya jednohonevlastního(smerdakova),který slouž!na statku ostatníminepomán. SmerdakovzabijeKaramazova,aby se zavdecilivanoviajeho teorii o neexistenciboha (timje vše dovoleno).smerdakovivanovirekne, že to spáchalkvuli nemu, a sám se zabije.u Ivanapoté propukneduševníchoroba.z vraždyje obvinendmitrij, jenž trest prijímáa odcházína Sibirješte se svou dívkou,aby dosáhlicestouutrpenívnitrní ocistu. Idiot (1868) -zchudlý kniže Myškin (epileptik) se vrací ze sanatoria., kde se lécil z psychického traumatu, a potkává se ve vlaku s kupcem Rogošinem. Myškina okolí pro jeho neobycejnou laskavost oznacuje za idiota. Rogošin ho seznamuje se svou prítelkyni, do které se i Myškin zamiluje, ale kupec je zamilován tak vášnive, že svou prítelkyni zabije ze žárlivosti. Myškin s ním soucítí, vidí v nem neštastného cloveka, ale tato událost ho opet uvrhla do 7

8 psychické choroby, Od doby Dostojevského se stal moderní román románem psvcholol:!:ickým,težište se preneslo na zkoumání vnitrního života postav, nikoliv na sledování vnejších okolností. Anton Pavlovic. Cechov,r ( /44) Lékar, pozdeji se zcela venoval literature. Je zakladatelem Ivrického a psvchologického dramatu, v nemž je potlacena deiovost. vvzdvižena emocionálnost. objevuje se v nem kritika ruské spolecnosti. Cechov na všedních situacích a obycejných lidech odhaluje podstatu spolecenských jevu. Jednotlivé detaily i výroky mají krome puvodního významu i svmbolický význam. Jeho hry proslavilo Moskevské umelecké divadlo - MCHAT. Próza: Dáma s psíckem(1899) -psychologická povídka o hlubokém milostném vztahu mezi ženatým Gurovem a vdanou dámou s psíckem. Dalšípovídky: Chameleon, Pavilón c. 6 aj. -lící prumerné lid~jejich zdánlive všední konflikty. Výsledným dojmem je melancholický smutek, který vane i zjeho dalších. povídeka.divadelních her, a to i ze zdánlive veselých situací.~tzv. ',;smfch.skrz s/zv." Dramata: Višnový Sad( )-tragickyladenákomedie.L. A. Ranevskáse vrací do Ruska z Paríže, kde pobývala s dcerou Anou, a uvedomuje si, že její panství,spravované nevlastní dcerou VaIjou, je pred krachem, protože poslední peníze utratila v Paríži. Varjin.' nápadník,. podnikavý, ale hrubý kupec y>pji.chin,doporucuje prodej. višnového. sadu zájemcum o pozemky na stavbu letních bytu. To sice Ranevská ajeji bratr.gajevodmítají, nezískají však peníze na úhradu dluh~ a tak dojde k dražbe celého panství, jež kupuje Lopachin. Ana a jeji milý, vecný student Trofimov, to vítají jako zacátek nového života. Ranevská se vrací do Paríže, starý sluha Firs ceká na smrt, nebot dum, jenž má.být na jare demolován, uzavreli. 'is nim"v-domne~ že byl.predtim. odvezen,do.nemocnice., Motiv višnov.ého.sadujako symbol Ruska. Tti.:S es try(1900)... v domežiji-spolecnesestryolgas Irinou(Mášabydlíjinde)a. bratr Andrej,který si domu privádísvou dí~kunatašu. A ta po case ovládnecelýdum. Sestryse viceprimykajík sobea ke svýmnesplnenýmsnumo živote.. '-Strýcek' Vána:(1897)-ohledánísmyslu.lidského.ži.vota.'..Cechovovy' hry zachycují i ruskou inteligenci -v.dusný.ch~pfedr.e.v.olucnich.p~merech Ruska, "kdy-jsou rozcarováni.svým zpusobem života, 'a.proto' diskutuj{'0 lepším.svete. USA Mark Twain ( /75) Pracovaljako lodivod na Mississippi,bojovalv obcanskéválce Sever proti Jihu ( ), hledal stríbro v Nevade,pracOvaljako novinára humorista. Dobrodružství Toma Sawyera(1876), Dobrodružství HuckleberryhoFinna(1884). rományz prostredíreky Mississippi.Autor detskýma ocima sleduje problémy otroctví i života na malém meste, využívá humor (autobiografické prvky). Kritický pohled na americkou spolecnost. 8

9 Polsko Henrvk Sienkiewicz ( /70) Nositel Nobelovy ceny za literaturu. Historické románv: Kri žáci ( ) - o boji Poláku proti križákum v 15. st.. Další díla: trilogie Ohnem a mecem ( ), Quo vadis (1896) Norsko Henrik Ibsen ( /78) Vývoj od romantismu pres realismus k symbolismu. Dramata: ~. Nar a (v.originále Domov loutek, 1879)- vzorná manželka opouští rodinu, když poznává, že její muž'vní vidí pouze loutku a prostredek zábavy. Další hry:- Neprítel lidu(1882), Opory spolecnosti (1877)- kritika meštácké morálky. Realismus v ceské literature Pocátky ceského realismu: 1) satira -mtika soudobé spolecnosti- Havlícek. 2) literatura podává realistický obraz národníhe života (zvlášte venkovského) ~ Nemcová. lsgfel Havlícek Borovský ( /35) Narodilse v Borovéu Pribyslavi(pseudonymBorovský),studovalgymnáziuma filosofii, pak knežský seminár (vyloucen). Stal se vychovatelemv Rusku, po návratu do Cech na sebe upozornilkritikou Tvlovv Dovídkv Poslední Cech. v níž žádal vetší míru realismu. Zacal jako redaktor Pražských novin (vedl satirickouprílohu Ceská veeia), v r vydává vlastní Národní noviny (laitika rakouskévlády a církve). Po jejich 2'.61q~7J,l vydává v Kutné Hore cas. Slovan (zastavenkvuli cedžure).v r. 1851byl násilneodvezendo vyhnanstvi do Brixenuv 1;yrolsku,kde dostával státni prispevek400 zlatých.rocne, ale nesmelsi vydelávat Uterattirou:Ponávratudomuumfrána mc, pri pohrbumu B. Nemcovádává tmovou korunu na rakev/";1<~'-'-.poezie: p-sir eoi2ramv - krátk~ S3tirickyútocné básne s poin~u, jež ironicky venoval Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Svetu-útocil jimi na cfrkev, mocnáre, absolutistický stát aj.. Satirické skladbv: - vrcholtvorby (vznikv Brixenu),otištenyaž pobachoveodstoupení. Krest svatého Vladirnira(1861 a 1867) -nedokoncené dílo popisuje prijetí krestanství v Rusku (10. st.) a také svržení pohanského boha Peruna do Dnepru. Perun totiž odepre poslušnost caru Vladimírovi, za to je popraven. Lid po jeho smrti však odmítá platit dane i poslouchat cara), jenž proto vyhlásí,,konkurs" na nového boha. Kritika spojení absolutistických režimu s katolickou církví, námet zvolil pro oklamání cenzury. Tyrals ké elegie(1861) - netradicní elegie (žalozpev)-satirické vylícení cesty do Brixenu. Tragický príbeh ie ironicky podán iako príhoda komická:,,bach mi píše ja/ro dolaor, že mi nesvedcí v Cechách zdravi, že prej potrebuju / zmenu povetrí..."- sarkasmus. Splašení koní a vyskocení doprovodu prokládá autor satirickými a alegorickými verši na rakouskou vládu:,.,ach,ty vládo, prevrácená vládo! I Národy na šnurce vodit chceš, I ale ctyrmi /roni na 9

10 opratích / vládnout nemužeš!" -obžaloba rakouského absolutismu a policejního systému. Král Lávra(1870) - úprava irské pohádky. Lávra si své oslí uši nechával zarust dlouhými vlasy, jež jednou za rok ostríhal holic, který však byl pak popraven, protože je uvidel. Holici proto mezi sebou losovali, a když došlo na mladého Kukulína, tak jeho íriat~aprosila krále, aby ho ušetril. Ten jí vyhovel a z Kukulína se stal dvorní holic. Poté ovšem Kukulín na radu poustevníka poznané tajemství pošeptal do vrby, z níž si vzal basista, jenž šel hrát s muzikanty na zámek, nový kolícek a pri slavnosti basa celé tajemství vyzpívala. Král byl i pres své oslí uši "stále oblíben ". Touto parodií na "tzv. hodné panovníky' autor narážel na zlobu, tupost a omezenost absolutismu - politická satira (slabomyslný cís. Ferdinand V ). Próza: Obrazy z Rus ( )-cyklus cestopisných crt, kritika carské samovlády. Havlícka pokládáme za prvního politického satirika. Svými skladbami útocí proti církvi, bachovskému absolutismu a absolutismu vubec. Božena Nemcová ( /42) Narodila se-ve Vídnijako BarboraPanklová,otec (údajne)--nemecj.-panld;.matka- Ces1ca T. Novotná. Detství prožila v Ratiboricích na Náchodsku, kde její. rodice pracovali u vévodkynek. Zahánské. Autorka se jako sedmnáctiletáprovdala za 1. Nemce - úredníka financni stráže (vlastence),jeriž byl casto prekládán (praha, Chodsko ad.). Nemcová má literárníúrovenjako G. Sandová,jejímž dilem se inspirovala.obe dve usilují o emancipaci ženve spolecnosti,nemcovánavicusi1t!ieo spravedlivejšíspolecnost. Pohádky: - Národní báchorky a povesti(l ) - sberatelskácinnost -Potrestaná pýcha, Sedmerokrkavcu,Chytráhorákyneaj. Slovenské pohádky a povesti ( ) Národopisná studie: Obrazy z okolí dornažlického(1846)..život chodskéholidu,zvyky,kroje ad. Próza: Ka r 1 a( 1855)-prevlecený chlapec za holku, jehož matka ho nechce ztratit na vojne jako svéhomuže. Chlapecse všakpozdejizamilujedo svédrívejší "dívcí" kamarádky.idylický záver- svatba. Di va Bára(1855) - novýtyp dívky(nezávislostna..muži)..bara.je.uš1ech.tilá a obetavá, a protoodvážnýmkouskemzbavisvouprítelkyni.nevitanéhoženicha..obecji.za..toprinutí strávitjednu noc v márnici:onato všakprežije:apotésijlodvádícerný'myslivec. Dal ídíla: Chyže pod hqrarni, Pohorská vesnice, Pan ucitel, Dobrý clovek ad. - ve v echpovidkáchvystupujepostavadobréhocloveka. Dve neilepšldlla: ttv. obrazy venkovskéhoživota V z ámku a v podz ámcí(1856)-povídkaukazujesobeckýa rozmarilýživot rodinyskocdopolovýchna zámku(kritický realismus) a-v kontrastus tím-životchudých lidí živorících v podzámcí. Paní Skocdopolová si kupuje psíka Joliho, kterého krmí nejlepšími pochoutkami. Krajem se zatím širí chudoba a cholera, na niž umírá i vdova Karásková. Panstvo se snaží chudinu nakrmit a choleru zastavit. V tom jim pomáhá doktor, jenž lécí chudé zdarma. V záveru se paní Skocdopolová po vylécení z cholery mení a s manželem podporují nemocnici v mestecku, Vojtecha (syn Karáskové), který našel zatoulaného Joliho, nechávají vystudovat na doktora ap.. Záver je idealizován-vliv utopického socialismu. Babicka ( 1855)-povídka (vznik v hmotném nedostatku, po smrti syna Hynka). Návrat ke vzpomínkám na detství, kdy ji vychovávala její moudrá babicka M. Novotná, jež milovala 10

11 "....,.. prírodu a svou vlast a k tomu vedla i svá vnoucata. V povídce vystupují typické venkovské postavy: mlynár, myslivec. rodina Kudmova aj. Objewjí se i neštastné lidské osudy- príbeh Viktorky a její smrt. osud komtesy Hortensie. V prvním dejovém pásmu prijíždí babicka na Staré belidlo, následuje popis jejího všedního dne. Druhým dejovým pásmem j~ popis života na Starém belidle v jednotlivých rocních obdobích. Zároven se dozvídáme o drívejších osudech, napr. o lásce k Jiríkovi ad.. Babicka se brzy stává rádkyní svých nových sousedu. V záveru, když babicka zemre. povzdechne si i paní knežna,ttastná to žena" Autorka užila hovorový jazyk. Skutecnost byla ovšem iiná, protože babicka se pro neshody s dcerou odstehovala do Vídne. kde zemrela. I paní knežna nebyla laskavá, ale plná rozmaru a rovnež Viktorka nebyla zabita bleskem. ale Nemcovou prežila. U Nemcové se jedná o popisný realismus, ale v záveru jejich príbehu nastává idealizace - vliv utopického socialismu ( tzn. odstranení sociálních krivd mocnými tohoto sveta, kterí zmení chování vuci chudým a zmírní jejich problémy)...ceská literatura 50. a 60.let 19. století Po porážce demokratické revoluce v r byl nastolen tzv. Bachuv absolutismus, jenž potlacoval ceský politický a kulturní život. tzn. - nevydávaly se ceské knihy, pronásledovali se významné"osobnosti - Havlícek, Tyl ai- Po Bachove odstoupení (1859) se Ceši svobodneii rozvíieli. -Císar F. Josef 1. vydal tzv. Ríjnový diplom (1860). v nemž se zrekl absolutismu. Vznikly dve politické strany: Staroceši (palacký ad.) a mladoceši ( bratri Grégrové ad.). Vznik Rakousko-Uherska (1867) znamenal konec politických nadejí ceské buržoazie. Rozvoi kultury: vznik Sokola (Tyrš ad.). Hlaholu (pevecký spolek) a Umelecké besedy (centrum umelcu). R došlo k otevrení Prozatímního divadla. v r byl-slavnostne položen základní kámen k Národnímu divadlu. - R nová literární generace vydala almanach(sbornik) Mái, jímž se prihlásila k odkazu K. H. Máchv. Patrili tam: Neruda, Hálek, Heyduk. Šolc. Mayer. Svetlá, Nemcová, Erben. vrstevnfk májovcu- Arbes. redaktor májovcu - 1.Barák. Zásady máiovcu: 1. literatura má odrážet skutecný život. tzn. zobrazovat realisticky (pravdive) skutecnost 2. literatura se nemá vyhýbat spolecenským problémum 3. literatura má zpracovávat i cizí témata, tím se povznese na svetovou úroven 4. bojovali proti útisku sociálnfmu i národnostnímu-zájem o prítomnost S. lidovosi<:tvorba pro lid a o nem. Májovci položili duraz na rozvoj prózy, která se mela stát zrcadlem národniho života. " Jan Neruda. ( S7) Narodil se v praze na Malé Strane v chudé rodine-otec kantýnský v kasámách. matka posluhovala u J. Barranda ( ft. vedec - možná otec J. N.). Studoval na ces. akadem. gymnáziu, nedokoncil práva, podnikl nekolik cest do ciziny. Dobre tancil a zpíval. miloval nejprve A. Holinovou, pak K. Svetlou (poté i další vztahy), ale nikdy se neoženil. Novináfská cinnost: redaktor v Národnich listech. literární a divadelní kritik. Tvurce moderního ceského feietonu. v nichž se odrážely politické události. napr. l.mái 1890, problémy spolecenského života ci všedni starosti lidí, napr.,,kam s ním"(autorova snaha zbavit se slamníku). Vybíral si zajímavá ~ální témata. používal živý(hovorový) jazyk. Jeho fejetony- podcámíkv (pod carou) vycházely v novinách pod znackou li (asi 2000). Knižní soubory: Žerty hravé a dravé, Obrazy z ciziny ad. Poezie: sbírky Hrbi tavní kvítí(1858) -lyrika sociální a úvahová. smutek a pesimismus-vliv 11

12 Bachovaabsolutismu,smrti otce, neštastnéláskyk A. Holinové,básníkovychudoby.Autor je plný ironie a skepse, neobstojí pred ním láska,manželství,poezie aj.. ( odlišnost od optimistické Hálkovy prvotiny). Sbírka nebyla prijata kritikou, což autora ranilo. Knihy veršu(1868) - tri oddíly: I) Kniha veršu výpravných (epika),"'2) ~niha veršu lyrických a smíšených, 3) Kniha veršu casových a príležitých. 1) bás. Dedova mísa a Pred fortnou milosrdných -pocátek sociální balady v ceské poezii. V první básni táta vyrezává svému starému otci drevenou mísu, nebot rozbíjí nádobí. Jeho synek to chce naucit také, aby mu ji mohl (až bude starý) také vyrezat. Táta se zastydí a svému otci ruce zulíbá. Druhá básen, v níž se pred útulkem v chudinské ctvrti loucí vycerpaný ded se svetem a vnukem, vyznívá v tragickou rezignaci.2)cyklus básní Otci, Maticce a Anne. Matku oslavil pusobivými verši, naopak k otci mel komplikovaný vztah. 3)bás. Vším isem bvl rád - zamyšlení nad dosavadním životem - zklamání i vítezství -,,... a címjsem byl, tim jsem byl rád<.. Sociální balada -je epická básen, jejíž chmurný.dej a zpravidla tragický konec je dusledkem sociálních pomeru ve spolecnosti _. Písne kosmické(1878)- velký úspech. Autor.verí.v cloveka a jeho schopnosti, v lidský-rozum;.který.pozná itajemství vesmíru-optimistická perspektiva:'lidstva:bás. A mluví clovek-.my prijdem blíž, my prijdem blíž,! my svetu dožijeme,! my bijem o mríž, ducha lvi / a myji rozbijeme!«(motiv lva - metafora).nebeskátelesazlidštuje: mesícek-tatícek, hvezdicky-detickyajejich osudy srovnává s osudy národu. Vbás. Vzhuru' Užhlavu. národe -vlastenecká výzva do boje proti malosti, zároven nachází oporu v kosmu:"vez: jsou tam i malé hvezdicky/kol nichž se velké tocir<i,~~. bude-li každý.z nás z Icfemene,/jecelý národ z kvádru J«- - Balady a romance(1883) -vrchollidovosti, uplatnení humoru. Autor zámerne pretvárí rozdíl mezi baladou a romancí,.napr. Balada raiská, Romance heh!olandská aj. Tematické olcruhy:l) Prosté detské predstavy: Balada horská, 2) Biblické námety: Balada rajská -je romancí-o.tom, že.není verných žen; 3) Národní motivy:. Romance o.karlu IV...-charakteristika ceského. cloveka a národa. para1ela s \TÍI1em,4) Nove zpracované tradicní moti~:. Romance helgolandská -balada o tchánu s lucernou, pirátu Johnovi, jenž'navádí lode na skaliska a poté je'vyla-ádá. Takto zahu1?íi svého zete (chtel získat veno pro svoji dceru).. Pros té motivy(1883)- intimnía prírodnílyrika,ctyrioddf1ypodlerocmchobdobi: lamf, Letnf,.~Pod7:iinnf. Zimni: Básne zachycuji.promeny_prírody.soubežne s promenami v živote lidském.,. Zpevy. pátecni(1896) -.vrchol vlasteneckchyriky:(posmrtnevydánovrchlickým), básníldiv vrelý vztah k národu. Bás. Jen' dál-víra v slavnou budoucnost ceského národa. Próza: Ar abes ky(1864)- crty z.pražského prostredí, kritika spolecnos1íi napr, Bvl darebákem. Vrchol tvorbv: Povidky malostranské(1878)-n.povídekliciživotma1éstranyvdobe Nerudova mládí, kdy do poklidného zpusobu života pronikaly kapitalistické vztahy. Kompozice povídek: detailní popis a cha:rakteristikapostav na zacátku, vlastní príbeh a prekvapivý záver. Privedla žebráka na mizinu -žebrák Vojtíšek nemel nouzi o jídlo ani o peníze. Poté, co odmítl starou žebracku, se vše zmenilo. Lidi mu nepomáhali, nebot ona o nem roznesla, že je bohatý. A tak byl v zime nalezen mrtvý. Nekteré postavy maji autobiografický charakter, napr. V.Bavor v úvodní povídce Týden v tichém dome -v ní proveruje autor charaktery nekolika výrazných obyvatel malostranského domu v prubehu jednoho íydne. Pan Rvšánek a Dan Schlegl- oba hrdinové (drívejší prátelé, které rozdelila láska ke stejné žene, jež dala prednost Schleglovi) sedají v hostinci u stejného stolu po léta beze slova. Smírení nastalo až 12

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.9

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století 10. REALISMUS C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století RUCHOVCI roku 1868 byl vydán almanach Ruch oslavil položení základního kamene stavby Národního divadla podle něho se básníci a spisovatelé, ze

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Realismus převládl v literatuře 2. pol. 19. stol. (z lat. realis = věcný, skutečný; realita = skutečnost);

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Karel Havlíček Borovský

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Karel Havlíček Borovský Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/08_Literatura 17. 19. století Téma: Karel Havlíček Borovský Číslo projektu:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870)

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_CJ.V.A_04

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_B. Němcová 16 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 15. 2. 2012 Vzdělávací oblast:

Více

motivy v čes. lit. 2.pol 19.st, historická próza daného

motivy v čes. lit. 2.pol 19.st, historická próza daného 11A. Počátky realismu u nás, rustikální a městské motivy v čes. lit. 2.pol 19.st, historická próza daného období, český naturalismus Počátky realismu KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821 1856) klasik české politické

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Literatura. Romantika

Literatura. Romantika Romantismus - umělecký styl 1. pol. 19. st., zaměřený na city - láska, nenávist, hněv, pomsta - hrdina: mladá postava, zříceniny, hřbitovy, noc Romantika Literatura - láska, hlavní hrdina: žena, vyšší

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

10. REALISMUS. A)Realismus ve světové literatuře

10. REALISMUS. A)Realismus ve světové literatuře 10. REALISMUS A)Realismus ve světové literatuře REALISMUS 2. polovina 19.století z lat. realis = věcný, skutečný realita = skutečnost, zobrazení reality umělecký směr následující po romantismu neodpoutává

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Preromantismus: autoři

Preromantismus: autoři Preromantismus: autoři MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC40 Hlavní autoři Jean Jacques Rousseau Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Gotthold Ephraim Lessing Johann Gottfried Herder Jean

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010

Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010 Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010 Každý student si z následujících témat vybere svých 25 okruhů, přičemž musí dodržet následující kritéria: min.

Více

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte.

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte. Ukázka český jazyk mluvnice Tato ukázka slouží k prohloubení a zopakování pravopisných pravidel. Je zařazována na úvod 1. ročníku v rámci přechodu ze ZŠ. Zatímco žáci ve třídě píší obvyklý diktát, žákům

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

30. K. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

30. K. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 30. K. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Český romantismus. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Český romantismus. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Český

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více