Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře Françoise Mayer (Ed.) Albert MEMMI Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí Référence électronique / electronic reference : Albert Memmi, «Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí», Cahiers du CEFRES. N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře (ed. Françoise Mayer). Mis en ligne en janvier 2012 / published on : january 2012 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 126 A. MEMMI Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí * Albert Memmi Ne, tělo a tvář člověka žijícího v koloniálním područí nejsou krásné! Tíhu takového dějinného neštěstí nelze nést bez újmy. Je-li tvář kolonizátora nenáviděnou tváří utlačovatele, z tváře jeho oběti jistě nemůže vyzařovat klid a harmonie. Podle koloniálního mýtu kolonizovaný neexistuje, přesto ho ale rozpoznáme. Utlačovaná bytost, bytost nevyhnutelně strádající. Jak by pak bylo možné uvěřit, že se s tím může smířit? Přijmout koloniální vztahy, vzít na sebe podobu trpícího a pohrdaného člověka, jež je mu vymezena? V každém kolonizovaném je základní požadavek změny. K jeho ignorování by bylo zapotřebí obrovské neznalosti koloniální skutečnosti nebo prospěchářské zaslepenosti. Například k tvrzení, že tento požadavek je věcí jen několika jedinců: intelektuálů nebo ctižádostivců, zklamaných nebo prospěchářů. Mimochodem krásný příklad projekce: jednání druhého vysvětlují osobním prospěchem právě ti, již jsou jím nejvíce motivováni. Odmítnutí kolonializace bývá považováno za povrchní fenomén, i když vyplývá ze samotné povahy koloniální situace. Je pravda, že bilingvismem trpí více příslušník středních vrstev; intelektuál zase více prožívá kulturní rozdvojení. Analfabet je prostě uvězněn ve svém jazyce a přemílá drobty ústně předávané kultury. Ti, kteří svůj osud pochopili, ztrácejí trpělivost a s kolonizací se dál nedokáží smířit. Trpí a odmítají ale jen ti nejlepší: a to jen tlumočí obecné neštěstí. Proč jinak by byli tak rychle vyslyšeni, proč by jim ostatní tak dobře rozuměli a následovali je? Chceme-li pochopit koloniální skutečnost, musíme připustit, že je nestálá, že její rovnováha je neustále ohrožována. Vyrovnat se lze s jakoukoli situací a kolonizovaný může dlouho čekat, než začne žít. Ale dříve či později, s větší či menší prudkostí, celou vahou své utlačované osobnosti začne jednoho dne svoji nesnesitelnou existenci odmítat. Tehdy jedno po druhém, nebo současně, vyzkouší obě historicky možná východiska. Buď se pokusí stát se někým jiným, nebo získat zpět všechny své rozměry, které mu kolonizace odňala. LÁSKA KE KOLONIZÁTOROVI, NEBO NENÁVIST K SOBĚ SAMÉMU Své postavení se kolonizovaný nejdříve pokusí změnit tím, že změní sám sebe. Nabízí a vnucuje se mu lákavý vzor, který je na dosah: sám kolonizátor. Ten nestrádá, má všechna práva, užívá majetku a těší se vážnosti; volně nakládá bohatstvím a poctami, má k dispozici techniku i moc. Je druhým protipólem srovnání, jež kolonizovaného deptá a udržuje v područí. Vyrovnat se tomuto oslnivému vzoru, podobat se mu až po úplné splynutí, taková bude první ambice kolonizovaného. Z tohoto přístupu, který skutečně předpokládá obdiv ke kolonizátorovi, se usuzovalo, že kolonizovaný s kolonizací souhlasí. Z dialektiky je ale zřejmé, že právě ve chvíli, kdy se nejvíce snaží se svým údělem vyrovnat, nejtvrdošíjněji sám sebe odmítá. To znamená, že koloniální situaci jen odmítá jiným způsobem. Odmítání sebe sama a láska k druhému jsou společné všem přívržencům asimilace. Obě složky tohoto pokusu o osvobození spolu úzce souvisí: pod láskou ke kolonizátorovi klíčí celý komplex citů, od studu až k sebenenávisti. Charakteristickým rysem podobného podrobení se vzoru je přemrštěnost. I ta nejvšednější blondýnka s nevýraznými rysy zdá se být nadřazena tmavovlásce. Zboží vyrobené kolonizátorem, jeho slovo jsou přijímány s důvěrou. Jeho zvyky, oblečení, strava, jeho architektura mohou být nevhodné, přesto jsou věrně kopírovány. Pro ty nejodvážnější představuje nejzazší hranici tohoto snažení smíšené manželství. Toto nadšené horlení pro kolonizátorské hodnoty by nicméně nebylo natolik podezřelé, pokud by nemělo i svůj rub. Kolonizovaný se nesnaží jen obohatit o kolonizátorovy ctnosti. Ve jménu toho, čím se touží stát, se jako posedlý vyčerpává, násilím vytrhává své kořeny. V jiné podobě se tak setkáváme s již zmíněným rysem. Zničit kolonizovaného patří ke kolonizátorským hodnotám. Jejich přijetím kolonizovaný sám sebe odsuzuje. V zájmu domnělého osvobození souhlasí se sebezničením. Jev, který můžeme přirovnat k negrofobii černocha nebo antisemitismu Žida. Černošky se přímo zoufale snaží narovnat si vlasy, které se pokaždé znovu zkroutí, trýzní pokožku, aby jim trochu zesvětlala. Hodně Židů, pokud by mohli, by si vyrvalo duši, onu duši, o níž jim říkají, že je nenapravitelně špatná. Kolonizovanému o jeho hudbě prohlašují, že je to kočičina, jeho obrazy jsou * Les deux réponses du colonisé. In: Portrait du colonisé, Paris, Gallimard, 1985, str

3 CAHIERS DU CEFRES 127 prý kýčovitě nasládlé. Opakuje, že jeho hudba je vulgární, obrazy odporné. A pokud ho tato hudba přesto přiměje k tanci, dojímá víc než důmyslné západní produkce, které mu připadají chladné, pokud se potěší pohledem na kombinaci zpěvných, mírně opojných barev, pak jenom proti své vůli. Zlobí se sám na sebe, skrývá to před zraky cizinců, anebo dává najevo tak silný odpor, až je to komické. Ženy ze středních vrstev dávají přednost nevalným šperkům pocházejícím z Evropy před vlastními ušlechtilými tradičními klenoty. A před odvěkými výrobky místních umělců se okouzleně zastavují turisté. Černoch, Žid nebo kolonizovaný, všichni se musí co nejvíce podobat bělochovi, ne-židovi, kolonizátorovi. Tak jako se mnozí lidé nechtějí ukazovat s chudými příbuznými, kolonizovaný, stonající po asimilaci, skrývá svou minulost, tradice, zkrátka všechny své kořeny, jež ho hanobí. NEMOŽNOST ASIMILACE Tyto vnitřní zmatky a křeče by byly mohly dospět ke svému vyústění. Na konci dlouhého, bolestného procesu, jistě plného konfliktů, by kolonizovaný s kolonizátory možná splynul. Neexistuje problém, jenž by se v dějinách nakonec nevyřešil. Je to jen otázka času a generací. Ovšem pod podmínkou, že neobsahuje žádná protikladná fakta. Ukázalo se, že asimilace v koloniálním rámci je nemožná. Přemrštěná cena, již musí zaplatit a kterou nikdy nemůže vyrovnat, přívržence asimilace nakonec téměř vždy unaví. Se zděšením objevuje i celý smysl svého pokusu. Nastane dramatický okamžik, kdy pochopí, že kolonizátorova obvinění a odsudky přijal za vlastní; že na své blízké uvykl pohlížet očima jejich prokurátora. Dá se jim mnohé vytknout, jistě mají své chyby. Nevole vůči nim i jejich hodnotám má svůj objektivní důvod; téměř vše je v nich přežité, neefektivní, směšné. Ale co! Jsou to jeho lidé, patří k nim, v hloubi duše k nim nikdy patřit nepřestal! Ten po staletí vyrovnaný rytmus, potrava, která je potěšením pro ústa i žaludek, i to je jeho, je to on sám. Má se po celý život stydět za to, co je v něm nejvíc skutečné? Za to jediné, co není vypůjčené? Má všechnu energii věnovat popření sebe sama, a ostatně, vydržel by to? Musí k jeho osvobození dojít systematickou agresí vůči sobě samotnému? Hlavní nemožnost je ale jinde. Brzy ji objeví: i kdyby se vším souhlasil, zachráněn by nebyl. K asimilaci nestačí rozloučit se s vlastní skupinou, je třeba proniknout do jiné: naráží na odpor kolonizátora. Proti tvrdošíjné snaze kolonizovaného překonat pohrdání (které, jak sám nakonec uznává, si jeho zaostalost, slabost a jinakost zaslouží), proti obdivnému podřízení se, úzkostlivé snaze splynout s kolonizátorem, stejně se oblékat, mluvit, chovat se jako on, dokonce včetně jeho zlozvyků i způsobů dvoření, staví kolonizátor druhé opovržení: výsměch. Prohlašuje, vysvětluje kolonizovanému, že se namáhá zbytečně, že může získat jenom další rys: směšnost. Neboť ztotožnit se s ním nikdy nedokáže, ba ani dobře sehrát jeho úlohu. V nejlepším případě, pokud nechce kolonizovaného příliš zranit, použije kolonizátor svoji charakterologickou metafyziku. Duch národů je neslučitelný; za každým gestem se skrývá celá duše, atd. Surověji řekne, že kolonizovaný je jenom opice. A čím je opice důmyslnější, čím lépe napodobuje, tím je kolonizátor podrážděnější. Pozorně, s čichem zostřeným zaujatostí, pátrá po charakteristické odlišnosti v oblečení či v řeči, po nedostatku vkusu, který nakonec vždycky odhalí. Člověk lpící na dvou kulturách je opravdu zřídkakdy pevný v kramflecích a kolonizovaný pokaždé nedokáže zvolit správný tón. Jsou nasazeny všechny páky, aby kolonizovaný své odhodlání nikdy nedovedl až do konce; aby pochopil a uznal, že tato cesta vede do slepé uličky a asimilace je nemožná. Nářky metropolitních humanistů tak vyznívají naprázdno a výčitky na adresu kolonizovaného jsou nespravedlivé. Jak se odvažují odmítnout, mumlají s údivem, tu velkorysou syntézu, jíž mohou jenom získat? Po asimilaci touží v první řadě kolonizovaný, kolonizátor ji odmítá. Dnes, kdy se kolonizace chýlí ke konci, bývá poněkud opožděně kladena otázka, zda asimilace nebyla velkou promarněnou příležitostí kolonizátorů a metropolí. Ach! kdybychom ji bývali chtěli! Umíte si představit, sní, Francii se sto milióny Francouzů? Znovu vymýšlet dějiny není zakázané, mnohdy to může poskytnout útěchu. Pokud v nich ovšem objevíme jiný smysl, nějakou jinou skrytou souvislost. Měla asimilace naději na úspěch? Možná mohla být úspěšná v jiné historické době. V podmínkách současné kolonizace ale zřejmě ne. Možná je to historické neštěstí, nad kterým bychom měli společně naříkat. Nejenže ztroskotala, ale všem zúčastněným se jevila jako nemožná. Její nezdar ve svém konečném výsledku nezpůsobily pouhé předsudky kolonizátora, ani zaostalost kolonizovaného. Asimilace, ať již úspěšná či ne, není záležitostí dobré vůle nebo samotné psychologie. Osud jednotlivce se může vlivem dlouhé řady šťastných okolností změnit. Některým kolonizovaným se skutečně se skupinou kolonizátorů podařilo splynout. Na druhé straně je ale zřejmé, že kolektivní drama nikdy nevyřeší několik individuálních případů. Jednotlivec zanikne ve svém potomstvu a drama společenství pokračuje. Aby koloniální asimilace měla nějaký dosah a smysl, musela by se týkat celého národa, to znamená, že by se musely změnit veškeré koloniální podmínky. Prokázali jsme ale dostatečně, že koloniální podmínky lze změnit pouze zrušením koloniálních vztahů.

4 128 A. MEMMI Znovu narážíme na základní vztah spojující oba naše portréty, jež dynamicky zapadají jeden do druhého. Znovu zjišťujeme, že bez působení na tento vztah, tedy kolonizaci, bychom se marně snažili jeden či druhý změnit. Tvrdit, že kolonizátor by mohl, nebo měl, ochotně přijmout asimilaci, tedy emancipaci kolonizovaného, znamená koloniální vztah obcházet. Nebo předpokládat, že může sám od sebe projít převratem a od základu se změnit: odsoudit koloniální výsady, přehnaná práva kolonistů průmyslníků, lidsky platit kolonizovanou pracovní sílu, nominovat obyvatele kolonie do soudních, správních a politických funkcí, industrializovat kolonii Zkrátka a dobře skoncovat s kolonií jako takovou a stejně tak i s metropolí. Jinak řečeno vyzvat kolonizátora, aby skoncoval sám se sebou. Asimilace a kolonizace jsou v současných podmínkách kolonizace kontradiktorní. REVOLTA Co tedy kolonizovanému zbývá? Vzhledem k tomu, že se souhlasem kolonizátora a ve shodě s ním nemůže své postavení změnit, pokusí se osvobodit proti jeho vůli: vzbouří se. Vzpoury v koloniích nás nikterak neudiví, naopak může překvapit, že nejsou častější a prudší. Kolonizátor je ovšem ostražitý: nepřetržitá sterilizace vůdčích osobností, systematické ničení korupcí nebo policejním útlakem všech, kterým se přece jen podaří vyniknout; jakékoli lidové hnutí je provokací zničeno již v zárodku a surově a rychle potlačeno. Za povšimnutí stojí i váhavost samotného kolonizovaného, agresivita vyznačující se slabostí a nejednoznačností poraženého, který proti své vůli vítěze obdivuje, i po dlouhou dobu neutuchající naděje, že z kolonizátorovy všemohoucnosti se zrodí dobrotivost. Jediným východiskem z koloniální situace, které není jen klamným zdáním, je ale vzpoura a kolonizovaný to dříve či později pochopí. Jeho postavení je absolutní a vyžaduje absolutní řešení, žádný kompromis, ale roztržku. Byl vyrván ze své minulosti a nemá žádnou budoucnost, jeho tradice zápasí se smrtí a naděje v získání nové kultury se vytrácí, nemá vlastní jazyk ani vlajku, techniku ani národní či mezinárodní uznání, nemá práva ani povinnosti: nic nevlastní, ničím není a v nic nedoufá. Řešení je tudíž den ode dne naléhavější, den ode dne nutně radikálnější. Mechanismus zbídačování kolonizovaného uvedený do chodu kolonizátorem se může den ode dne jen zhoršovat. Čím silnější je útlak, čím více cítí kolonizátor potřebu ospravedlnit se, tím více musí kolonizovaného ponížit, čím provinilejší se cítí, tím spíše musí prokazovat svoji nevinu, atd. Jak jinak z toho ven, než roztržením, rozbitím toho pekelného kruhu, stále víc hrozícího výbuchem? Koloniální situace svou vlastní vnitřní osudovostí volá po vzpouře. Neboť koloniální situace nemůže být urovnána; podobně jako jho může být pouze zlomena. A ODMÍTNUTÍ KOLONIZÁTORA Jsme tedy svědky převrácení pojmů. Kolonizovaný se rozloučil s asimilací, a chce-li se osvobodit, musí znovu získat svou hodnotu a nezávislou důstojnost. Nadšené přijímání kolonizátora vyžadovalo v krajním případě sebeodmítnutí; zavržení kolonizátora je nezbytnou předehrou k novému sebeuvědomění. Toho obviňujícího a paralyzujícího obrazu se musí zbavit; protože nesnáze nelze obcházet, je třeba na ně zaútočit. Nastal den, kdy kolonizovaný, tak dlouho kolonizátorem odmítaný, jej odmítne. Tento obrat nicméně není absolutní. Vůle k asimilaci není bezvýhradná, stejně tak ani následné zavržení vzoru. I v největším zápalu vzpoury si kolonizovaný uchovává výpůjčky a ponaučení z dlouhého soužití. Jako úsměv a mimika dlouholeté manželky se i při rozvodovém stání nápadně podobá manželově. Z toho pramení i paradox (uváděný jako nezvratný důkaz nevděku): kolonizovaný se dožaduje vlastních hodnot kolonizátora a v jejich jménu bojuje, užívá jeho techniku myšlení a metody boje. (Nutno dodat, že je to jediná řeč, jíž kolonizátor rozumí). Zatímco ale doposud kolonizátor ztělesňoval jen kladné vlastnosti, stává se od nynějška osobností převážně zápornou. O jeho negativním charakteru rozhodl svým aktivním přístupem kolonizovaný. Kolonizátor je neustále zpochybňován, celý jeho život i kultura, a s ním i všechno, co představuje, pochopitelně včetně metropole. Každý, byť sebenepatrnější čin budí podezření, vyvolává odpor a prudkou reakci. Kolonizovaný začne náruživě a ostentativně dávat přednost německým autům, italským radiopřijímačům a americkým ledničkám; zřekne se tabáku, pokud nese značku kolonizátorovy země. Ekonomický nátlak a sankce, jistě, neméně ale i obětní rituály kolonizace. A tak to pokračuje až k hrůzným dnům, kdy kolonizátorova zuřivost i zoufalství kolonizovaného vyvrcholí v nenávisti a v krvavém šílenství se vybijí. Potom je znovu obnovena každodenní existence, o něco dramatičtější a nenapravitelně kontradiktorní. Xenofobii i určitý rasismus kolonizovaného je tedy třeba vidět v tomto kontextu. Kolonizovaný, který je jedním z těch, o nichž se úhrnně říká oni nebo ti druzí, ve všech ohledech odlišný, homogenní v jakési radikální heterogennosti, reaguje tím, že všechny kolonizátory šmahem odmítá. Rozlišování

5 CAHIERS DU CEFRES 129 mezi činem a úmyslem nemá v koloniální situaci příliš velký význam. Pro kolonizovaného jsou všichni Evropané z kolonií skutečnými kolonizátory. A ať chtějí či ne, svým způsobem k nim patří: privilegovanou ekonomickou situací, příslušností k utlačovatelskému politickému systému, podílem na negativistickém citovém komplexu kolonizovaného. Evropané z Evropy jsou na straně druhé nanejvýš potenciálními kolonizátory: stačí, aby se vylodili. Možná mají z kolonizace i jistý prospěch. Za tuhle velkou kolektivní agresi Evropy jsou spoluzodpovědní, přinejmenším jsou nevědomými spoluviníky. Ať již úmyslně či ne, samotnou svojí existencí k zachování koloniálního útlaku přispívají. Pokud tedy xenofobie a rasismus znamenají globálně odsoudit celou skupinu lidí, a priori každého jednotlivce této skupiny, přisoudit mu nenapravitelně neměnnou a škodlivou jsoucnost a chování, pak je kolonizovaný skutečně xenofob a rasista; stal se jím. Každý rasismus a xenofobie jsou mystifikací sebe sama a absurdní a nespravedlivou agresí vůči ostatním. Včetně rasismu a xenofobie člověka žijícího pod koloniálním útlakem. Tím spíše vztahují-li se i na ty, kteří kolonizátory nejsou, na všechno, co není v pravém slova smyslu kolonizováno; pokud se například radují z neštěstí jiného lidského společenství jen proto, že není v otroctví. Současně ale musíme poznamenat, že rasismus kolonizovaného je výsledkem obecnější mystifikace: mystifikace kolonialistické. Kolonizovaný, jehož kolonialistický rasismus považuje za odlišného a podle toho s ním i jedná, nakonec svoji odlišnost akceptuje; akceptuje ono manicheistické rozdělení kolonie a v širším slova smyslu celého světa. Je definitivně vyloučen z poloviny lidstva, jak by ji tedy mohl nepodezírat, že jeho odsouzení schválila? Jak by ji mohl nesoudit a neodsoudit zase on? Rasismus kolonizovaného zkrátka není rasismem biologickým ani metafyzickým, ale sociálním a historickým. Není založen na víře v méněcennost nenáviděné skupiny, ale na přesvědčení, a ve velké míře konstatování, že tato skupina je útočná a škodlivá. Zatímco moderní evropský rasismus víc nenávidí a pohrdá, než se bojí, rasismus kolonizovaného se o to víc bojí a nepřestává obdivovat. Proto by mělo být poměrně snadné ho utišit. Těch několik evropských hlasů, které se v posledních letech proti tomuto vyloučení, té základní nelidské zkušenosti kolonizovaného, pozvedly, udělalo víc, než celá dobročinnost a filantropie se svojí skrytou segregací. Proto také můžeme obhajovat zdánlivý nesmysl: i když xenofobie a rasismus kolonizovaného dozajista obsahují značnou zatrpklost a zřejmý negativní náboj, mohou být předehrou k pozitivnímu hnutí: mohou kolonizovanému pomoci znovu se postavit na vlastní nohy. POTVRZENÍ VLASTNÍ IDENTITY Zpočátku má ale uplatňování práv kolonizovaného diferenční, do sebe uzavřenou podobu: je úzce vymezeno, podmíněno koloniální situací a požadavky kolonizátora. Kolonizovaný sám sebe přijímá a potvrzuje, s vášnivým zaujetím uplatňuje svá práva. Kým ale je? Jistě ne člověkem v obecném slova smyslu, nositelem univerzálních hodnot společných všem lidem. Právě z této univerzality byl vyloučen, jak slovně, tak i fakticky. Naopak, usilovně se znovu a znovu hledalo všechno, čím se samotnou svojí podstatou liší od ostatních. S pýchou mu bylo dokazováno, že s nimi nikdy nesplyne; opovržlivě poukazovali na to, co je v něm pro ostatní nepřijatelné. Tedy dobrá! Budiž. Je a bude tím člověkem. Se stejným zaujetím, s jakým obdivoval a přijímal Evropu, bude se hlásit ke své odlišnosti; neboť tato odlišnost ho utváří, je vlastní podstatou jeho bytí. Mladý intelektuál, který se rozešel s náboženstvím, přinejmenším vnitřně, a během ramadánu jedl, se začne okázale postit. On, který považoval obřady jen za nevyhnutelnou službu rodině, je znovu zavádí do svého společenského života, nachází pro ně místo ve svém pojetí světa. Aby zapomenutá poselství dokázal lépe využít, znovu je vysvětluje, přizpůsobuje současným požadavkům. Zjišťuje ostatně, že náboženská událost nemusí být jen pokusem o komunikaci s neviditelným, ale zcela mimořádným důvodem pro komunikaci celé skupiny. Kolonizovaný, jeho vůdci a intelektuálové, tradicionalisté i liberálové, všechny sociální vrstvy, všichni se při ní mohou sejít, utužit své vztahy, prověřit a znovu vytvořit svou jednotu. Zajisté existuje značné nebezpečí, aby se prostředek nestal účelem. Taková pozornost věnovaná starým mýtům, jejich obnovení, je nebezpečně oživuje. Vyzařuje z nich nečekaná síla, kterou se omezeným cílům vůdců kolonizovaných vymykají. Jsme svědky skutečné náboženské obrody. Dokonce se stává, že v opovrhovaných tradicích najde zalíbení ten, kdo tyto síly rozpoutal, liberál nebo příslušník střední třídy, pro nějž laicismus představoval nezbytnou podmínku intelektuálního a sociálního pokroku. Ostatně to všechno, co může vnějšímu pozorovateli připadat tak důležité, a pro celkové zdraví národa možná důležité je, má pro kolonizovaného význam jen podružný. Od nynějška zná základní hybnou sílu svého jednání: prosadit svůj národ, být s ním solidární. A náboženství k základním prvkům národa bezesporu patří. Na konferenci v Bandoengu bylo k rozpačitému údivu levicově orientovaných lidí z celého světa jedním ze dvou hlavních témat právě náboženství. Stejně tak i svůj jazyk kolonizovaný znal jen v podobě domorodého nářečí. Pokud chtěl vyjádřit jiné situace, než nejelementárnější každodennost a své pocity, byl nucen užít jazyk kolonizátora. Návratem k nezávislému

6 130 A. MEMMI a odlišnému osudu se současně vrací i ke svému jazyku. Je mu ironicky naznačováno, že jeho slovník je omezený, syntax zdegenerovaná, přednášet jím vyšší matematiku nebo filozofii by bylo jenom pro smích. Tou netrpělivostí, tím zbytečným zatracením, nákladnějším pro kolonizovaného než pro kolonizátora, je překvapen i levicový kolonizátor. Proč by se neměly k popisu motoru nebo k vyučování abstraktních předmětů dál používat západní jazyky? I v tomto případě pociťuje kolonizovaný do budoucna jiné naléhavé potřeby než je matematika, filozofie, dokonce i technika. Toto celonárodní hnutí za znovunalezení vlastní identity potřebuje ten nejvhodnější nástroj, nejkratší cestu k vlastní duši, neboť právě z ní vychází. A tato cesta je vydlážděna slovy lásky a něhy, zlosti a rozhořčení, slovy, jimiž hrnčíř promlouvá ke svým hrncům a švec ke svým podrážkám. Vzdělání, literatura, věda, to všechno později. Tento národ se naučil čekat A je ostatně jisté, že tato řeč, prozatím ještě zadrhávající, není schopna se otevřít a obohatit? Díky jí kolonizovaný již dnes objevuje zapomenuté poklady, nejasně tuší možnou kontinuitu s ne bezvýznamnou minulostí Tak do toho, už žádné váhání ani polovičatosti! Právě naopak, je třeba umět se rozejít, vrhnout se vpřed. Kolonizovaný dokonce zvolí tu nejobtížnější cestu. Půjde tak daleko, že si kolonizátorův jazyk zakáže, nepoužije ho ani k usnadnění; bude ho nahrazovat tak často a rychle, jak to bude možné. Ve svém nadšení riskuje i to, že tolik vytouženou shodu bude nacházet jen obtížně, a před hovorovým nářečím dá přednost jazyku učenému. Nejdůležitější je teď obnova národa, ať již je jeho skutečná povaha jakákoli, znovuvytvoření jeho jednoty, komunikace s ním a pocit příslušnosti k němu. Kolonizovaný je ochoten, bude-li třeba, zaplatit jakoukoli cenu, jít proti všem. Je samozřejmé, že se nemůže stát internacionalistou, bude z něj nacionalista. Vystavuje se tím pochopitelně nebezpečí, že upadne do výlučnosti a šovinismu, bude úzkoprsý, nadřadí národní solidaritu solidaritě lidské, dokonce etnickou solidaritu solidaritě národní. Ale čekat, že kolonizovaný, který tolik trpěl, protože nemohl být sám sebou, bude otevřený světu, humanista a internacionalista, by bylo komické a hloupé. Zatím se teprve začíná stavět na vlastní nohy, s údivem sám sebe pozoruje, jak vášnivě uplatňuje právo na vlastní jazyk jazykem kolonizátora. Je ostatně zajímavé, že čím blíž měl kolonizovaný ke kolonizátorovi, tím bude ve svých prohlášeních bojovnější. Je to náhoda, že tolik vůdců národně osvobozeneckého boje uzavřelo smíšená manželství? Že tuniský lídr Burgiba, oba alžírští lídři, Messali Hadž a Ferhat Abbas, i několik dalších nacionalistů, kteří své životy zasvětili svému lidu, si vzali dcery kolonizátorů? Zkušenost s kolonizátorem prožili až do nejzazších mezí, a když ji shledali nesnesitelnou, vrátili se k vlastním kořenům. Ten, kdo nikdy neopustil svou zemi a své blízké, se nikdy nedozví, do jaké míry je s nimi spjat. Oni však měli možnost pochopit, že jejich záchrana spočívá v záchraně jejich lidu, a proto mu, i jeho tradicím, musí zůstat co nejblíže. Možná k tomu přistupuje i potřeba ospravedlnit se, naprostou odevzdaností se vykoupit. DVOJZNAČNOST STVRZENÍ VLASTNÍ IDENTITY Současně s potřebou sebeuvědomění vidíme i její dvojznačnost. Jestliže vzpoura kolonizovaného je sama o sobě jasným postojem, její obsah může být matoucí; to proto, že je bezprostřední odezvou na málo průhlednou situaci: situaci koloniální. 1. Přijetím výzvy k výlučnosti kolonizovaný přijímá svoji odlišnost a zvláštnost. Jeho jinakost je ale vymezena a definována kolonizátorem. Je tedy nábožensky založený a zachovává tradice, nemá technického ducha, vyznačuje se zvláštní, takzvaně orientální podstatou, atd. Ano, je tomu tak, souhlasí. Jeden černý autor se nám usilovně snažil vysvětlit, že přirozenost černochů, jeho lidí, je s technickou civilizací neslučitelná. Byl na to podivně hrdý. Kolonizovaný se zkrátka na přechodnou dobu v této podobě, vykreslené a vnucené kolonizátorem, jistě poznává. Znovu zapouští kořeny, stále však ještě přistupuje na kolonizátorské mystifikace. Jistě ho k tomu nevede jen čistě ideologický proces: není jen definován kolonizátorem, jeho situace kolonizací vznikla. Je zřejmé, že k obrazu svému předělává oslabený lid, strádající na těle i duchu. Vrací se k nepříliš slavným dějinám rozežraným děsivými mezerami, k na smrt nemocné kultuře, o níž si myslel, že ji opouští, ke křehkým tradicím, k zrezivělému jazyku. Dědictví, které nakonec přijímá, je zatíženo dluhem, který by kohokoli odradil. Musí se zaručit za směnky a pohledávky, a pohledávek je mnoho a jsou vysoké. Jisté je, že koloniální instituce pro něj nepracují. Vzdělávací systém se na něj obrací jen oklikou. Silnice jsou mu otevřeny jen proto, že jsou čistě dobročinným darem. Přesto mu ale připadá jako nutnost, pokud chce svoji revoltu dovést až do konce, všechny ty zákazy a okleštění přijmout. Zakáže si používat jazyk kolonizátorů, přestože všechny zámky v zemi se otevírají jenom tímhle klíčem; vymění ukazatele a kilometrovníky, i když se sám jako první ocitne v nesnázích. Raději se smíří s dlouhým obdobím pedagogických přehmatů, než aby ponechal ve funkcích učitele dosazené kolonizátorem. Rozhodne se pro institucionální zmatek, jen aby co nejrychleji odstranil kolonizátorem vybudované úřady. Jistě, jedná se o reakční sílu, o hluboký odpor. Alespoň nebude za nic vděčit kolonizátorovi, definitivně se s ním rozejde. Je

7 CAHIERS DU CEFRES 131 tu ale i nejasné, mystifikující přesvědčení, že tohle všechno patří kolonizátorovi, a pro kolonizovaného je to tudíž nevhodné: přesně to tvrdil kolonizátor. Stručně řečeno, revoltující kolonizovaný sám sebe zpočátku přijímá a definuje jako negativní protipól. 2. Tento negativní protipól, základní prvek svého sebeuvědomění a boje, neustále stvrzuje, bezpodmínečně glorifikuje. Nejenže přijímá své vrásky a své rány, prohlašuje je za krásné. Protože nabývá sebevědomí a představuje se světu takový, jaký od nynějška je, jen těžko může současně sám sebe kritizovat. Dokáže násilím zavrhnout kolonizátora a kolonizaci, nedokáže však rozlišit mezi tím, čím opravdu je a čeho za dlouhá léta kolonizace nešťastně nabyl. Představuje se ve své celistvosti, sám sebe stvrzuje globálně, tedy onoho kolonizovaného, kterým se přese všechno stal. Tím se kolonizovaný, jeho kultura, země, vše, co mu patří v naprostém protikladu ke kolonialistickým obviněním stává dokonale pozitivní. S konečnou platností se tak setkáváme s jakousi proti-mytologií. Po negativním mýtu, vnuceném kolonizátorem, nastupuje vlastní pozitivní mýtus kolonizovaného. Stejně existuje, jak se zdá, i pozitivní mýtus proletáře, stojící v protikladu k jeho negativu. Podle slov kolonizovaného, a často i jeho přátel, jsou všechny jeho zvyky a tradice, činy i plány dobré, všechno by mělo zůstat zachováno; ba i anachronismy a nepořádky, nemorálnost či omyly. Všechno lze ospravedlnit, protože vše lze vysvětlit. Sebeuvědomění kolonizovaného, zrozené z protestu, se posléze definuje ve vztahu k sobě samému. V plné revoltě kolonizovaný nepřestává myslet, cítit a žít proti, a tudíž ve vztahu ke kolonizátorovi a kolonizaci. 3. Tohle všechno kolonizovaný tuší, objevuje ve svém chování, někdy i přiznává. Uvědomuje si, že jeho postoje jsou ve své podstatě reakční, a prožívá proto krizi neupřímnosti. Nejistý sám sebou, opájí se běsněním a násilím. Není si jistý potřebou onoho návratu do minulosti, a znovu ho agresivně proklamuje. Není si jistý, že o tom dokáže přesvědčit ostatní, a proto je provokuje. Současně provokující a vztahovačný, bude svou odlišnost od nynějška vystavovat na odiv, dělat vše pro to, aby neupadla v zapomnění, rozhořčovat se, kdykoli na ni bude učiněna narážka. Soustavně nedůvěřivý, bude každému, s kým mluví, podsouvat nepřátelské úmysly, a pokud zůstanou nevyjádřeny, bude je považovat za skryté a podle toho reagovat. Od svých nejlepších přátel vyžaduje bezvýhradný souhlas i s tím, o čem sám pochybuje a co odsuzuje. Tak dlouho byl klamán dějinami, o to rozhodněji se teď dožaduje neklidu. Neví už, za co vděčí sám sobě a co může žádat, co mu ostatní skutečně dluží a co musí na oplátku sám zaplatit; nezná přesný rozměr lidských styků. A priori komplikuje a ničí svoje vztahy k lidem, již tak dost obtížné vzhledem k historii. Ah! jsou nemocní! napsal jiný černošský autor, všichni jsou nemocní! NESHODA S VLASTNÍM JÁ Takové je drama člověka, který se zrodil v kolonizaci a stal se její obětí; zřídkakdy se mu podaří dosáhnout shody sám se sebou. Vezměme kupříkladu koloniální malířství, kolísající mezi dvěma póly: návrat od přílišného podrobení se Evropě které vede až k neosobnosti k vlastním kořenům je natolik prudký, že mu může jen uškodit a z estetického hlediska je nepřesvědčivý. Přiměřenost tedy nebyla nalezena, zpochybňování sebe sama pokračuje. Během vzpoury, stejně jako před ní, má kolonizovaný neustále na zřeteli kolonizátora, vzor nebo antitezi. Nepřestává se s ním rvát. Zmítal se mezi tím, kým byl a čím se toužil stát, nyní je zmítán mezi tím, kým se toužil stát a tím, v koho se mění. Stále v něm ale přetrvává bolestná neshoda s vlastním já. Abychom mohli být svědky plného uzdravení kolonizovaného, musí se zcela zbavit svého odcizení: je třeba vyčkat úplného zániku kolonizace, to znamená i období vzpoury.

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Cahiers du CEFRES N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Kamil JANÁČEK Transformace české ekonomiky a situace na trhu práce

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Představení systému francouzského vysokého školství

Představení systému francouzského vysokého školství 1 Cahiers du CEFRES N 24, L enseignement supérieur en France et en République tchèque : perspectives européennes = Vysoké školství v České republice a ve Francii: evropské perspektivy Antoine Marès, Dominique

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Cahiers du CEFRES. Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) N 6, Dějiny a paměť. Bohumil PEKÁREK Paměť a politika

Cahiers du CEFRES. Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) N 6, Dějiny a paměť. Bohumil PEKÁREK Paměť a politika Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Bohumil PEKÁREK Paměť a politika Référence électronique / electronic reference : Bohumil Pekárek, «Paměť a politika»,

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Tato kniha se těší laskavé podpoře Nadace Český literární fond. Editions Gallimard, 1986 Rubato, 2012 Translation Tereza Maňhalová, 2012 ISBN 978-80-904817-7-0 I.

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Czech Higher Level SCHÉMA HODNOCENÍ ČESKÝ JAZYK Celkem 100 bodů Část 1 [30 bodů] 1. Vysvětlete vlastními

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll Obsah Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti....... ll Jeden svět nás a těch druhých... 12 Společenské vědy a politika na scéně... 14 Tolerance a hodnotová opora... 16 Obecné tendence a jejich rizika...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EVALVACE, DEVALVACE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Olga Čadilová t EVALVACE, DEVALVACE Každý vztah, každá interakce

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

O DOBRÉM SOUSEDSTVÍ A ODSTUPECH RODINNÝCH DOMŮ. Apage, Sataná! (Odstup, satane!) Mt 4,10

O DOBRÉM SOUSEDSTVÍ A ODSTUPECH RODINNÝCH DOMŮ. Apage, Sataná! (Odstup, satane!) Mt 4,10 O DOBRÉM SOUSEDSTVÍ A ODSTUPECH RODINNÝCH DOMŮ Apage, Sataná! (Odstup, satane!) Mt 4,10 Pro pohodu života i bydlení má vzdálenost mezi jednotlivými domy nepochybně základní význam. Tak, jako si každý vyšší

Více

Výchova k odpovědnému otcovství

Výchova k odpovědnému otcovství Doc.Dr.Rudolf Smahel, Th.D. Výchova k odpovědnému otcovství Velmi často se dnes hovoří o tom, že je málo mladých mužů, kteří jsou připraveni k odpovědnému otcovství. Abychom se mohli dostat k jádru této

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.

N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed. Cahiers du CEFRES N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.) Marcela EFMERTOVÁ Pohled na vývoj historie

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998

POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998 8. 12. 1997 POSELSTVÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 1998 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1998 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ZE SPRAVEDLNOSTI KAŽDÉHO SE RODÍ MÍR

Více

Náboženství a jeho místo ve společnosti. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Náboženství a jeho místo ve společnosti. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Náboženství a jeho místo ve společnosti Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU 1 Émile Durkheim (1858-1917) Náboženství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se k posvátným věcem, to jest k věcem

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Subkultury mládeže Kultura specifický lidský způsob organizace, uskutečňování a rozvoj činnosti, který je zpředmětněný (objektivizovaný) v materiálních i nemateriálních výsledcích

Více

, ARISTOTELES , RETORIKA POETIKA. Petr Rezek, 1999 ISBN

, ARISTOTELES , RETORIKA POETIKA. Petr Rezek, 1999 ISBN , ARISTOTELES, RETORIKA POETIKA Petr Rezek, 1999 ISBN 80-86027-14-7 RÉTORIKA Úvod (Antonín Kříž) 9 KNIHA PRVNÍ Rétorika a dialektika. Druhy řečnictví a jejich předmět 1. Příbuznost rétoriky s dialektikou.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany 13. 21. března 2014 Být jiný neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rasismus Stručná anotace učební jednotky Žáci se seznamují s pojmy:

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Co je kritické myšlení. CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie

Co je kritické myšlení. CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie Co je kritické myšlení CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie Ukázka č. 1 Příčina jevu a příčina růstu jeho výskytu Růst počtu násilných trestných

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více