Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře Françoise Mayer (Ed.) Albert MEMMI Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí Référence électronique / electronic reference : Albert Memmi, «Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí», Cahiers du CEFRES. N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře (ed. Françoise Mayer). Mis en ligne en janvier 2012 / published on : january 2012 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 126 A. MEMMI Dvě odpovědi člověka žijícího v koloniálním područí * Albert Memmi Ne, tělo a tvář člověka žijícího v koloniálním područí nejsou krásné! Tíhu takového dějinného neštěstí nelze nést bez újmy. Je-li tvář kolonizátora nenáviděnou tváří utlačovatele, z tváře jeho oběti jistě nemůže vyzařovat klid a harmonie. Podle koloniálního mýtu kolonizovaný neexistuje, přesto ho ale rozpoznáme. Utlačovaná bytost, bytost nevyhnutelně strádající. Jak by pak bylo možné uvěřit, že se s tím může smířit? Přijmout koloniální vztahy, vzít na sebe podobu trpícího a pohrdaného člověka, jež je mu vymezena? V každém kolonizovaném je základní požadavek změny. K jeho ignorování by bylo zapotřebí obrovské neznalosti koloniální skutečnosti nebo prospěchářské zaslepenosti. Například k tvrzení, že tento požadavek je věcí jen několika jedinců: intelektuálů nebo ctižádostivců, zklamaných nebo prospěchářů. Mimochodem krásný příklad projekce: jednání druhého vysvětlují osobním prospěchem právě ti, již jsou jím nejvíce motivováni. Odmítnutí kolonializace bývá považováno za povrchní fenomén, i když vyplývá ze samotné povahy koloniální situace. Je pravda, že bilingvismem trpí více příslušník středních vrstev; intelektuál zase více prožívá kulturní rozdvojení. Analfabet je prostě uvězněn ve svém jazyce a přemílá drobty ústně předávané kultury. Ti, kteří svůj osud pochopili, ztrácejí trpělivost a s kolonizací se dál nedokáží smířit. Trpí a odmítají ale jen ti nejlepší: a to jen tlumočí obecné neštěstí. Proč jinak by byli tak rychle vyslyšeni, proč by jim ostatní tak dobře rozuměli a následovali je? Chceme-li pochopit koloniální skutečnost, musíme připustit, že je nestálá, že její rovnováha je neustále ohrožována. Vyrovnat se lze s jakoukoli situací a kolonizovaný může dlouho čekat, než začne žít. Ale dříve či později, s větší či menší prudkostí, celou vahou své utlačované osobnosti začne jednoho dne svoji nesnesitelnou existenci odmítat. Tehdy jedno po druhém, nebo současně, vyzkouší obě historicky možná východiska. Buď se pokusí stát se někým jiným, nebo získat zpět všechny své rozměry, které mu kolonizace odňala. LÁSKA KE KOLONIZÁTOROVI, NEBO NENÁVIST K SOBĚ SAMÉMU Své postavení se kolonizovaný nejdříve pokusí změnit tím, že změní sám sebe. Nabízí a vnucuje se mu lákavý vzor, který je na dosah: sám kolonizátor. Ten nestrádá, má všechna práva, užívá majetku a těší se vážnosti; volně nakládá bohatstvím a poctami, má k dispozici techniku i moc. Je druhým protipólem srovnání, jež kolonizovaného deptá a udržuje v područí. Vyrovnat se tomuto oslnivému vzoru, podobat se mu až po úplné splynutí, taková bude první ambice kolonizovaného. Z tohoto přístupu, který skutečně předpokládá obdiv ke kolonizátorovi, se usuzovalo, že kolonizovaný s kolonizací souhlasí. Z dialektiky je ale zřejmé, že právě ve chvíli, kdy se nejvíce snaží se svým údělem vyrovnat, nejtvrdošíjněji sám sebe odmítá. To znamená, že koloniální situaci jen odmítá jiným způsobem. Odmítání sebe sama a láska k druhému jsou společné všem přívržencům asimilace. Obě složky tohoto pokusu o osvobození spolu úzce souvisí: pod láskou ke kolonizátorovi klíčí celý komplex citů, od studu až k sebenenávisti. Charakteristickým rysem podobného podrobení se vzoru je přemrštěnost. I ta nejvšednější blondýnka s nevýraznými rysy zdá se být nadřazena tmavovlásce. Zboží vyrobené kolonizátorem, jeho slovo jsou přijímány s důvěrou. Jeho zvyky, oblečení, strava, jeho architektura mohou být nevhodné, přesto jsou věrně kopírovány. Pro ty nejodvážnější představuje nejzazší hranici tohoto snažení smíšené manželství. Toto nadšené horlení pro kolonizátorské hodnoty by nicméně nebylo natolik podezřelé, pokud by nemělo i svůj rub. Kolonizovaný se nesnaží jen obohatit o kolonizátorovy ctnosti. Ve jménu toho, čím se touží stát, se jako posedlý vyčerpává, násilím vytrhává své kořeny. V jiné podobě se tak setkáváme s již zmíněným rysem. Zničit kolonizovaného patří ke kolonizátorským hodnotám. Jejich přijetím kolonizovaný sám sebe odsuzuje. V zájmu domnělého osvobození souhlasí se sebezničením. Jev, který můžeme přirovnat k negrofobii černocha nebo antisemitismu Žida. Černošky se přímo zoufale snaží narovnat si vlasy, které se pokaždé znovu zkroutí, trýzní pokožku, aby jim trochu zesvětlala. Hodně Židů, pokud by mohli, by si vyrvalo duši, onu duši, o níž jim říkají, že je nenapravitelně špatná. Kolonizovanému o jeho hudbě prohlašují, že je to kočičina, jeho obrazy jsou * Les deux réponses du colonisé. In: Portrait du colonisé, Paris, Gallimard, 1985, str

3 CAHIERS DU CEFRES 127 prý kýčovitě nasládlé. Opakuje, že jeho hudba je vulgární, obrazy odporné. A pokud ho tato hudba přesto přiměje k tanci, dojímá víc než důmyslné západní produkce, které mu připadají chladné, pokud se potěší pohledem na kombinaci zpěvných, mírně opojných barev, pak jenom proti své vůli. Zlobí se sám na sebe, skrývá to před zraky cizinců, anebo dává najevo tak silný odpor, až je to komické. Ženy ze středních vrstev dávají přednost nevalným šperkům pocházejícím z Evropy před vlastními ušlechtilými tradičními klenoty. A před odvěkými výrobky místních umělců se okouzleně zastavují turisté. Černoch, Žid nebo kolonizovaný, všichni se musí co nejvíce podobat bělochovi, ne-židovi, kolonizátorovi. Tak jako se mnozí lidé nechtějí ukazovat s chudými příbuznými, kolonizovaný, stonající po asimilaci, skrývá svou minulost, tradice, zkrátka všechny své kořeny, jež ho hanobí. NEMOŽNOST ASIMILACE Tyto vnitřní zmatky a křeče by byly mohly dospět ke svému vyústění. Na konci dlouhého, bolestného procesu, jistě plného konfliktů, by kolonizovaný s kolonizátory možná splynul. Neexistuje problém, jenž by se v dějinách nakonec nevyřešil. Je to jen otázka času a generací. Ovšem pod podmínkou, že neobsahuje žádná protikladná fakta. Ukázalo se, že asimilace v koloniálním rámci je nemožná. Přemrštěná cena, již musí zaplatit a kterou nikdy nemůže vyrovnat, přívržence asimilace nakonec téměř vždy unaví. Se zděšením objevuje i celý smysl svého pokusu. Nastane dramatický okamžik, kdy pochopí, že kolonizátorova obvinění a odsudky přijal za vlastní; že na své blízké uvykl pohlížet očima jejich prokurátora. Dá se jim mnohé vytknout, jistě mají své chyby. Nevole vůči nim i jejich hodnotám má svůj objektivní důvod; téměř vše je v nich přežité, neefektivní, směšné. Ale co! Jsou to jeho lidé, patří k nim, v hloubi duše k nim nikdy patřit nepřestal! Ten po staletí vyrovnaný rytmus, potrava, která je potěšením pro ústa i žaludek, i to je jeho, je to on sám. Má se po celý život stydět za to, co je v něm nejvíc skutečné? Za to jediné, co není vypůjčené? Má všechnu energii věnovat popření sebe sama, a ostatně, vydržel by to? Musí k jeho osvobození dojít systematickou agresí vůči sobě samotnému? Hlavní nemožnost je ale jinde. Brzy ji objeví: i kdyby se vším souhlasil, zachráněn by nebyl. K asimilaci nestačí rozloučit se s vlastní skupinou, je třeba proniknout do jiné: naráží na odpor kolonizátora. Proti tvrdošíjné snaze kolonizovaného překonat pohrdání (které, jak sám nakonec uznává, si jeho zaostalost, slabost a jinakost zaslouží), proti obdivnému podřízení se, úzkostlivé snaze splynout s kolonizátorem, stejně se oblékat, mluvit, chovat se jako on, dokonce včetně jeho zlozvyků i způsobů dvoření, staví kolonizátor druhé opovržení: výsměch. Prohlašuje, vysvětluje kolonizovanému, že se namáhá zbytečně, že může získat jenom další rys: směšnost. Neboť ztotožnit se s ním nikdy nedokáže, ba ani dobře sehrát jeho úlohu. V nejlepším případě, pokud nechce kolonizovaného příliš zranit, použije kolonizátor svoji charakterologickou metafyziku. Duch národů je neslučitelný; za každým gestem se skrývá celá duše, atd. Surověji řekne, že kolonizovaný je jenom opice. A čím je opice důmyslnější, čím lépe napodobuje, tím je kolonizátor podrážděnější. Pozorně, s čichem zostřeným zaujatostí, pátrá po charakteristické odlišnosti v oblečení či v řeči, po nedostatku vkusu, který nakonec vždycky odhalí. Člověk lpící na dvou kulturách je opravdu zřídkakdy pevný v kramflecích a kolonizovaný pokaždé nedokáže zvolit správný tón. Jsou nasazeny všechny páky, aby kolonizovaný své odhodlání nikdy nedovedl až do konce; aby pochopil a uznal, že tato cesta vede do slepé uličky a asimilace je nemožná. Nářky metropolitních humanistů tak vyznívají naprázdno a výčitky na adresu kolonizovaného jsou nespravedlivé. Jak se odvažují odmítnout, mumlají s údivem, tu velkorysou syntézu, jíž mohou jenom získat? Po asimilaci touží v první řadě kolonizovaný, kolonizátor ji odmítá. Dnes, kdy se kolonizace chýlí ke konci, bývá poněkud opožděně kladena otázka, zda asimilace nebyla velkou promarněnou příležitostí kolonizátorů a metropolí. Ach! kdybychom ji bývali chtěli! Umíte si představit, sní, Francii se sto milióny Francouzů? Znovu vymýšlet dějiny není zakázané, mnohdy to může poskytnout útěchu. Pokud v nich ovšem objevíme jiný smysl, nějakou jinou skrytou souvislost. Měla asimilace naději na úspěch? Možná mohla být úspěšná v jiné historické době. V podmínkách současné kolonizace ale zřejmě ne. Možná je to historické neštěstí, nad kterým bychom měli společně naříkat. Nejenže ztroskotala, ale všem zúčastněným se jevila jako nemožná. Její nezdar ve svém konečném výsledku nezpůsobily pouhé předsudky kolonizátora, ani zaostalost kolonizovaného. Asimilace, ať již úspěšná či ne, není záležitostí dobré vůle nebo samotné psychologie. Osud jednotlivce se může vlivem dlouhé řady šťastných okolností změnit. Některým kolonizovaným se skutečně se skupinou kolonizátorů podařilo splynout. Na druhé straně je ale zřejmé, že kolektivní drama nikdy nevyřeší několik individuálních případů. Jednotlivec zanikne ve svém potomstvu a drama společenství pokračuje. Aby koloniální asimilace měla nějaký dosah a smysl, musela by se týkat celého národa, to znamená, že by se musely změnit veškeré koloniální podmínky. Prokázali jsme ale dostatečně, že koloniální podmínky lze změnit pouze zrušením koloniálních vztahů.

4 128 A. MEMMI Znovu narážíme na základní vztah spojující oba naše portréty, jež dynamicky zapadají jeden do druhého. Znovu zjišťujeme, že bez působení na tento vztah, tedy kolonizaci, bychom se marně snažili jeden či druhý změnit. Tvrdit, že kolonizátor by mohl, nebo měl, ochotně přijmout asimilaci, tedy emancipaci kolonizovaného, znamená koloniální vztah obcházet. Nebo předpokládat, že může sám od sebe projít převratem a od základu se změnit: odsoudit koloniální výsady, přehnaná práva kolonistů průmyslníků, lidsky platit kolonizovanou pracovní sílu, nominovat obyvatele kolonie do soudních, správních a politických funkcí, industrializovat kolonii Zkrátka a dobře skoncovat s kolonií jako takovou a stejně tak i s metropolí. Jinak řečeno vyzvat kolonizátora, aby skoncoval sám se sebou. Asimilace a kolonizace jsou v současných podmínkách kolonizace kontradiktorní. REVOLTA Co tedy kolonizovanému zbývá? Vzhledem k tomu, že se souhlasem kolonizátora a ve shodě s ním nemůže své postavení změnit, pokusí se osvobodit proti jeho vůli: vzbouří se. Vzpoury v koloniích nás nikterak neudiví, naopak může překvapit, že nejsou častější a prudší. Kolonizátor je ovšem ostražitý: nepřetržitá sterilizace vůdčích osobností, systematické ničení korupcí nebo policejním útlakem všech, kterým se přece jen podaří vyniknout; jakékoli lidové hnutí je provokací zničeno již v zárodku a surově a rychle potlačeno. Za povšimnutí stojí i váhavost samotného kolonizovaného, agresivita vyznačující se slabostí a nejednoznačností poraženého, který proti své vůli vítěze obdivuje, i po dlouhou dobu neutuchající naděje, že z kolonizátorovy všemohoucnosti se zrodí dobrotivost. Jediným východiskem z koloniální situace, které není jen klamným zdáním, je ale vzpoura a kolonizovaný to dříve či později pochopí. Jeho postavení je absolutní a vyžaduje absolutní řešení, žádný kompromis, ale roztržku. Byl vyrván ze své minulosti a nemá žádnou budoucnost, jeho tradice zápasí se smrtí a naděje v získání nové kultury se vytrácí, nemá vlastní jazyk ani vlajku, techniku ani národní či mezinárodní uznání, nemá práva ani povinnosti: nic nevlastní, ničím není a v nic nedoufá. Řešení je tudíž den ode dne naléhavější, den ode dne nutně radikálnější. Mechanismus zbídačování kolonizovaného uvedený do chodu kolonizátorem se může den ode dne jen zhoršovat. Čím silnější je útlak, čím více cítí kolonizátor potřebu ospravedlnit se, tím více musí kolonizovaného ponížit, čím provinilejší se cítí, tím spíše musí prokazovat svoji nevinu, atd. Jak jinak z toho ven, než roztržením, rozbitím toho pekelného kruhu, stále víc hrozícího výbuchem? Koloniální situace svou vlastní vnitřní osudovostí volá po vzpouře. Neboť koloniální situace nemůže být urovnána; podobně jako jho může být pouze zlomena. A ODMÍTNUTÍ KOLONIZÁTORA Jsme tedy svědky převrácení pojmů. Kolonizovaný se rozloučil s asimilací, a chce-li se osvobodit, musí znovu získat svou hodnotu a nezávislou důstojnost. Nadšené přijímání kolonizátora vyžadovalo v krajním případě sebeodmítnutí; zavržení kolonizátora je nezbytnou předehrou k novému sebeuvědomění. Toho obviňujícího a paralyzujícího obrazu se musí zbavit; protože nesnáze nelze obcházet, je třeba na ně zaútočit. Nastal den, kdy kolonizovaný, tak dlouho kolonizátorem odmítaný, jej odmítne. Tento obrat nicméně není absolutní. Vůle k asimilaci není bezvýhradná, stejně tak ani následné zavržení vzoru. I v největším zápalu vzpoury si kolonizovaný uchovává výpůjčky a ponaučení z dlouhého soužití. Jako úsměv a mimika dlouholeté manželky se i při rozvodovém stání nápadně podobá manželově. Z toho pramení i paradox (uváděný jako nezvratný důkaz nevděku): kolonizovaný se dožaduje vlastních hodnot kolonizátora a v jejich jménu bojuje, užívá jeho techniku myšlení a metody boje. (Nutno dodat, že je to jediná řeč, jíž kolonizátor rozumí). Zatímco ale doposud kolonizátor ztělesňoval jen kladné vlastnosti, stává se od nynějška osobností převážně zápornou. O jeho negativním charakteru rozhodl svým aktivním přístupem kolonizovaný. Kolonizátor je neustále zpochybňován, celý jeho život i kultura, a s ním i všechno, co představuje, pochopitelně včetně metropole. Každý, byť sebenepatrnější čin budí podezření, vyvolává odpor a prudkou reakci. Kolonizovaný začne náruživě a ostentativně dávat přednost německým autům, italským radiopřijímačům a americkým ledničkám; zřekne se tabáku, pokud nese značku kolonizátorovy země. Ekonomický nátlak a sankce, jistě, neméně ale i obětní rituály kolonizace. A tak to pokračuje až k hrůzným dnům, kdy kolonizátorova zuřivost i zoufalství kolonizovaného vyvrcholí v nenávisti a v krvavém šílenství se vybijí. Potom je znovu obnovena každodenní existence, o něco dramatičtější a nenapravitelně kontradiktorní. Xenofobii i určitý rasismus kolonizovaného je tedy třeba vidět v tomto kontextu. Kolonizovaný, který je jedním z těch, o nichž se úhrnně říká oni nebo ti druzí, ve všech ohledech odlišný, homogenní v jakési radikální heterogennosti, reaguje tím, že všechny kolonizátory šmahem odmítá. Rozlišování

5 CAHIERS DU CEFRES 129 mezi činem a úmyslem nemá v koloniální situaci příliš velký význam. Pro kolonizovaného jsou všichni Evropané z kolonií skutečnými kolonizátory. A ať chtějí či ne, svým způsobem k nim patří: privilegovanou ekonomickou situací, příslušností k utlačovatelskému politickému systému, podílem na negativistickém citovém komplexu kolonizovaného. Evropané z Evropy jsou na straně druhé nanejvýš potenciálními kolonizátory: stačí, aby se vylodili. Možná mají z kolonizace i jistý prospěch. Za tuhle velkou kolektivní agresi Evropy jsou spoluzodpovědní, přinejmenším jsou nevědomými spoluviníky. Ať již úmyslně či ne, samotnou svojí existencí k zachování koloniálního útlaku přispívají. Pokud tedy xenofobie a rasismus znamenají globálně odsoudit celou skupinu lidí, a priori každého jednotlivce této skupiny, přisoudit mu nenapravitelně neměnnou a škodlivou jsoucnost a chování, pak je kolonizovaný skutečně xenofob a rasista; stal se jím. Každý rasismus a xenofobie jsou mystifikací sebe sama a absurdní a nespravedlivou agresí vůči ostatním. Včetně rasismu a xenofobie člověka žijícího pod koloniálním útlakem. Tím spíše vztahují-li se i na ty, kteří kolonizátory nejsou, na všechno, co není v pravém slova smyslu kolonizováno; pokud se například radují z neštěstí jiného lidského společenství jen proto, že není v otroctví. Současně ale musíme poznamenat, že rasismus kolonizovaného je výsledkem obecnější mystifikace: mystifikace kolonialistické. Kolonizovaný, jehož kolonialistický rasismus považuje za odlišného a podle toho s ním i jedná, nakonec svoji odlišnost akceptuje; akceptuje ono manicheistické rozdělení kolonie a v širším slova smyslu celého světa. Je definitivně vyloučen z poloviny lidstva, jak by ji tedy mohl nepodezírat, že jeho odsouzení schválila? Jak by ji mohl nesoudit a neodsoudit zase on? Rasismus kolonizovaného zkrátka není rasismem biologickým ani metafyzickým, ale sociálním a historickým. Není založen na víře v méněcennost nenáviděné skupiny, ale na přesvědčení, a ve velké míře konstatování, že tato skupina je útočná a škodlivá. Zatímco moderní evropský rasismus víc nenávidí a pohrdá, než se bojí, rasismus kolonizovaného se o to víc bojí a nepřestává obdivovat. Proto by mělo být poměrně snadné ho utišit. Těch několik evropských hlasů, které se v posledních letech proti tomuto vyloučení, té základní nelidské zkušenosti kolonizovaného, pozvedly, udělalo víc, než celá dobročinnost a filantropie se svojí skrytou segregací. Proto také můžeme obhajovat zdánlivý nesmysl: i když xenofobie a rasismus kolonizovaného dozajista obsahují značnou zatrpklost a zřejmý negativní náboj, mohou být předehrou k pozitivnímu hnutí: mohou kolonizovanému pomoci znovu se postavit na vlastní nohy. POTVRZENÍ VLASTNÍ IDENTITY Zpočátku má ale uplatňování práv kolonizovaného diferenční, do sebe uzavřenou podobu: je úzce vymezeno, podmíněno koloniální situací a požadavky kolonizátora. Kolonizovaný sám sebe přijímá a potvrzuje, s vášnivým zaujetím uplatňuje svá práva. Kým ale je? Jistě ne člověkem v obecném slova smyslu, nositelem univerzálních hodnot společných všem lidem. Právě z této univerzality byl vyloučen, jak slovně, tak i fakticky. Naopak, usilovně se znovu a znovu hledalo všechno, čím se samotnou svojí podstatou liší od ostatních. S pýchou mu bylo dokazováno, že s nimi nikdy nesplyne; opovržlivě poukazovali na to, co je v něm pro ostatní nepřijatelné. Tedy dobrá! Budiž. Je a bude tím člověkem. Se stejným zaujetím, s jakým obdivoval a přijímal Evropu, bude se hlásit ke své odlišnosti; neboť tato odlišnost ho utváří, je vlastní podstatou jeho bytí. Mladý intelektuál, který se rozešel s náboženstvím, přinejmenším vnitřně, a během ramadánu jedl, se začne okázale postit. On, který považoval obřady jen za nevyhnutelnou službu rodině, je znovu zavádí do svého společenského života, nachází pro ně místo ve svém pojetí světa. Aby zapomenutá poselství dokázal lépe využít, znovu je vysvětluje, přizpůsobuje současným požadavkům. Zjišťuje ostatně, že náboženská událost nemusí být jen pokusem o komunikaci s neviditelným, ale zcela mimořádným důvodem pro komunikaci celé skupiny. Kolonizovaný, jeho vůdci a intelektuálové, tradicionalisté i liberálové, všechny sociální vrstvy, všichni se při ní mohou sejít, utužit své vztahy, prověřit a znovu vytvořit svou jednotu. Zajisté existuje značné nebezpečí, aby se prostředek nestal účelem. Taková pozornost věnovaná starým mýtům, jejich obnovení, je nebezpečně oživuje. Vyzařuje z nich nečekaná síla, kterou se omezeným cílům vůdců kolonizovaných vymykají. Jsme svědky skutečné náboženské obrody. Dokonce se stává, že v opovrhovaných tradicích najde zalíbení ten, kdo tyto síly rozpoutal, liberál nebo příslušník střední třídy, pro nějž laicismus představoval nezbytnou podmínku intelektuálního a sociálního pokroku. Ostatně to všechno, co může vnějšímu pozorovateli připadat tak důležité, a pro celkové zdraví národa možná důležité je, má pro kolonizovaného význam jen podružný. Od nynějška zná základní hybnou sílu svého jednání: prosadit svůj národ, být s ním solidární. A náboženství k základním prvkům národa bezesporu patří. Na konferenci v Bandoengu bylo k rozpačitému údivu levicově orientovaných lidí z celého světa jedním ze dvou hlavních témat právě náboženství. Stejně tak i svůj jazyk kolonizovaný znal jen v podobě domorodého nářečí. Pokud chtěl vyjádřit jiné situace, než nejelementárnější každodennost a své pocity, byl nucen užít jazyk kolonizátora. Návratem k nezávislému

6 130 A. MEMMI a odlišnému osudu se současně vrací i ke svému jazyku. Je mu ironicky naznačováno, že jeho slovník je omezený, syntax zdegenerovaná, přednášet jím vyšší matematiku nebo filozofii by bylo jenom pro smích. Tou netrpělivostí, tím zbytečným zatracením, nákladnějším pro kolonizovaného než pro kolonizátora, je překvapen i levicový kolonizátor. Proč by se neměly k popisu motoru nebo k vyučování abstraktních předmětů dál používat západní jazyky? I v tomto případě pociťuje kolonizovaný do budoucna jiné naléhavé potřeby než je matematika, filozofie, dokonce i technika. Toto celonárodní hnutí za znovunalezení vlastní identity potřebuje ten nejvhodnější nástroj, nejkratší cestu k vlastní duši, neboť právě z ní vychází. A tato cesta je vydlážděna slovy lásky a něhy, zlosti a rozhořčení, slovy, jimiž hrnčíř promlouvá ke svým hrncům a švec ke svým podrážkám. Vzdělání, literatura, věda, to všechno později. Tento národ se naučil čekat A je ostatně jisté, že tato řeč, prozatím ještě zadrhávající, není schopna se otevřít a obohatit? Díky jí kolonizovaný již dnes objevuje zapomenuté poklady, nejasně tuší možnou kontinuitu s ne bezvýznamnou minulostí Tak do toho, už žádné váhání ani polovičatosti! Právě naopak, je třeba umět se rozejít, vrhnout se vpřed. Kolonizovaný dokonce zvolí tu nejobtížnější cestu. Půjde tak daleko, že si kolonizátorův jazyk zakáže, nepoužije ho ani k usnadnění; bude ho nahrazovat tak často a rychle, jak to bude možné. Ve svém nadšení riskuje i to, že tolik vytouženou shodu bude nacházet jen obtížně, a před hovorovým nářečím dá přednost jazyku učenému. Nejdůležitější je teď obnova národa, ať již je jeho skutečná povaha jakákoli, znovuvytvoření jeho jednoty, komunikace s ním a pocit příslušnosti k němu. Kolonizovaný je ochoten, bude-li třeba, zaplatit jakoukoli cenu, jít proti všem. Je samozřejmé, že se nemůže stát internacionalistou, bude z něj nacionalista. Vystavuje se tím pochopitelně nebezpečí, že upadne do výlučnosti a šovinismu, bude úzkoprsý, nadřadí národní solidaritu solidaritě lidské, dokonce etnickou solidaritu solidaritě národní. Ale čekat, že kolonizovaný, který tolik trpěl, protože nemohl být sám sebou, bude otevřený světu, humanista a internacionalista, by bylo komické a hloupé. Zatím se teprve začíná stavět na vlastní nohy, s údivem sám sebe pozoruje, jak vášnivě uplatňuje právo na vlastní jazyk jazykem kolonizátora. Je ostatně zajímavé, že čím blíž měl kolonizovaný ke kolonizátorovi, tím bude ve svých prohlášeních bojovnější. Je to náhoda, že tolik vůdců národně osvobozeneckého boje uzavřelo smíšená manželství? Že tuniský lídr Burgiba, oba alžírští lídři, Messali Hadž a Ferhat Abbas, i několik dalších nacionalistů, kteří své životy zasvětili svému lidu, si vzali dcery kolonizátorů? Zkušenost s kolonizátorem prožili až do nejzazších mezí, a když ji shledali nesnesitelnou, vrátili se k vlastním kořenům. Ten, kdo nikdy neopustil svou zemi a své blízké, se nikdy nedozví, do jaké míry je s nimi spjat. Oni však měli možnost pochopit, že jejich záchrana spočívá v záchraně jejich lidu, a proto mu, i jeho tradicím, musí zůstat co nejblíže. Možná k tomu přistupuje i potřeba ospravedlnit se, naprostou odevzdaností se vykoupit. DVOJZNAČNOST STVRZENÍ VLASTNÍ IDENTITY Současně s potřebou sebeuvědomění vidíme i její dvojznačnost. Jestliže vzpoura kolonizovaného je sama o sobě jasným postojem, její obsah může být matoucí; to proto, že je bezprostřední odezvou na málo průhlednou situaci: situaci koloniální. 1. Přijetím výzvy k výlučnosti kolonizovaný přijímá svoji odlišnost a zvláštnost. Jeho jinakost je ale vymezena a definována kolonizátorem. Je tedy nábožensky založený a zachovává tradice, nemá technického ducha, vyznačuje se zvláštní, takzvaně orientální podstatou, atd. Ano, je tomu tak, souhlasí. Jeden černý autor se nám usilovně snažil vysvětlit, že přirozenost černochů, jeho lidí, je s technickou civilizací neslučitelná. Byl na to podivně hrdý. Kolonizovaný se zkrátka na přechodnou dobu v této podobě, vykreslené a vnucené kolonizátorem, jistě poznává. Znovu zapouští kořeny, stále však ještě přistupuje na kolonizátorské mystifikace. Jistě ho k tomu nevede jen čistě ideologický proces: není jen definován kolonizátorem, jeho situace kolonizací vznikla. Je zřejmé, že k obrazu svému předělává oslabený lid, strádající na těle i duchu. Vrací se k nepříliš slavným dějinám rozežraným děsivými mezerami, k na smrt nemocné kultuře, o níž si myslel, že ji opouští, ke křehkým tradicím, k zrezivělému jazyku. Dědictví, které nakonec přijímá, je zatíženo dluhem, který by kohokoli odradil. Musí se zaručit za směnky a pohledávky, a pohledávek je mnoho a jsou vysoké. Jisté je, že koloniální instituce pro něj nepracují. Vzdělávací systém se na něj obrací jen oklikou. Silnice jsou mu otevřeny jen proto, že jsou čistě dobročinným darem. Přesto mu ale připadá jako nutnost, pokud chce svoji revoltu dovést až do konce, všechny ty zákazy a okleštění přijmout. Zakáže si používat jazyk kolonizátorů, přestože všechny zámky v zemi se otevírají jenom tímhle klíčem; vymění ukazatele a kilometrovníky, i když se sám jako první ocitne v nesnázích. Raději se smíří s dlouhým obdobím pedagogických přehmatů, než aby ponechal ve funkcích učitele dosazené kolonizátorem. Rozhodne se pro institucionální zmatek, jen aby co nejrychleji odstranil kolonizátorem vybudované úřady. Jistě, jedná se o reakční sílu, o hluboký odpor. Alespoň nebude za nic vděčit kolonizátorovi, definitivně se s ním rozejde. Je

7 CAHIERS DU CEFRES 131 tu ale i nejasné, mystifikující přesvědčení, že tohle všechno patří kolonizátorovi, a pro kolonizovaného je to tudíž nevhodné: přesně to tvrdil kolonizátor. Stručně řečeno, revoltující kolonizovaný sám sebe zpočátku přijímá a definuje jako negativní protipól. 2. Tento negativní protipól, základní prvek svého sebeuvědomění a boje, neustále stvrzuje, bezpodmínečně glorifikuje. Nejenže přijímá své vrásky a své rány, prohlašuje je za krásné. Protože nabývá sebevědomí a představuje se světu takový, jaký od nynějška je, jen těžko může současně sám sebe kritizovat. Dokáže násilím zavrhnout kolonizátora a kolonizaci, nedokáže však rozlišit mezi tím, čím opravdu je a čeho za dlouhá léta kolonizace nešťastně nabyl. Představuje se ve své celistvosti, sám sebe stvrzuje globálně, tedy onoho kolonizovaného, kterým se přese všechno stal. Tím se kolonizovaný, jeho kultura, země, vše, co mu patří v naprostém protikladu ke kolonialistickým obviněním stává dokonale pozitivní. S konečnou platností se tak setkáváme s jakousi proti-mytologií. Po negativním mýtu, vnuceném kolonizátorem, nastupuje vlastní pozitivní mýtus kolonizovaného. Stejně existuje, jak se zdá, i pozitivní mýtus proletáře, stojící v protikladu k jeho negativu. Podle slov kolonizovaného, a často i jeho přátel, jsou všechny jeho zvyky a tradice, činy i plány dobré, všechno by mělo zůstat zachováno; ba i anachronismy a nepořádky, nemorálnost či omyly. Všechno lze ospravedlnit, protože vše lze vysvětlit. Sebeuvědomění kolonizovaného, zrozené z protestu, se posléze definuje ve vztahu k sobě samému. V plné revoltě kolonizovaný nepřestává myslet, cítit a žít proti, a tudíž ve vztahu ke kolonizátorovi a kolonizaci. 3. Tohle všechno kolonizovaný tuší, objevuje ve svém chování, někdy i přiznává. Uvědomuje si, že jeho postoje jsou ve své podstatě reakční, a prožívá proto krizi neupřímnosti. Nejistý sám sebou, opájí se běsněním a násilím. Není si jistý potřebou onoho návratu do minulosti, a znovu ho agresivně proklamuje. Není si jistý, že o tom dokáže přesvědčit ostatní, a proto je provokuje. Současně provokující a vztahovačný, bude svou odlišnost od nynějška vystavovat na odiv, dělat vše pro to, aby neupadla v zapomnění, rozhořčovat se, kdykoli na ni bude učiněna narážka. Soustavně nedůvěřivý, bude každému, s kým mluví, podsouvat nepřátelské úmysly, a pokud zůstanou nevyjádřeny, bude je považovat za skryté a podle toho reagovat. Od svých nejlepších přátel vyžaduje bezvýhradný souhlas i s tím, o čem sám pochybuje a co odsuzuje. Tak dlouho byl klamán dějinami, o to rozhodněji se teď dožaduje neklidu. Neví už, za co vděčí sám sobě a co může žádat, co mu ostatní skutečně dluží a co musí na oplátku sám zaplatit; nezná přesný rozměr lidských styků. A priori komplikuje a ničí svoje vztahy k lidem, již tak dost obtížné vzhledem k historii. Ah! jsou nemocní! napsal jiný černošský autor, všichni jsou nemocní! NESHODA S VLASTNÍM JÁ Takové je drama člověka, který se zrodil v kolonizaci a stal se její obětí; zřídkakdy se mu podaří dosáhnout shody sám se sebou. Vezměme kupříkladu koloniální malířství, kolísající mezi dvěma póly: návrat od přílišného podrobení se Evropě které vede až k neosobnosti k vlastním kořenům je natolik prudký, že mu může jen uškodit a z estetického hlediska je nepřesvědčivý. Přiměřenost tedy nebyla nalezena, zpochybňování sebe sama pokračuje. Během vzpoury, stejně jako před ní, má kolonizovaný neustále na zřeteli kolonizátora, vzor nebo antitezi. Nepřestává se s ním rvát. Zmítal se mezi tím, kým byl a čím se toužil stát, nyní je zmítán mezi tím, kým se toužil stát a tím, v koho se mění. Stále v něm ale přetrvává bolestná neshoda s vlastním já. Abychom mohli být svědky plného uzdravení kolonizovaného, musí se zcela zbavit svého odcizení: je třeba vyčkat úplného zániku kolonizace, to znamená i období vzpoury.

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii

Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii Cahiers du CEFRES N 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře Françoise Mayer (Ed.) Jean-Marie TJIBAOU Melanéská kulturní obroda na Nové Kaledonii Référence électronique / electronic reference : Jean-Marie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Etické myšlenky v dílech Friedricha Nietzscheho a Ericha Fromma

MASARYKOVA UNIVERZITA. Etické myšlenky v dílech Friedricha Nietzscheho a Ericha Fromma MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Etické myšlenky v dílech Friedricha Nietzscheho a Ericha Fromma Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Vedoucí práce: Slávka Jankovýchová

Více

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 MANIFEST Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 Salutem Punctis Trianguli! V roce 1614 vystoupili rosekruciáni z anonymity zveřejněním spisu Fama Fraternitatis. O čtyři století později, my, zástupci

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA book svoboda a pravo 06.qxd 30.3.2007 11:49 StrÆnka 291 DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte 1 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte 3 Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme s

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

1. MÍSTO. KRYŠTOF VOSÁTKA The English College in Prague, Praha NUDA NA ZEMI

1. MÍSTO. KRYŠTOF VOSÁTKA The English College in Prague, Praha NUDA NA ZEMI 1. MÍSTO KRYŠTOF VOSÁTKA The English College in Prague, Praha NUDA NA ZEMI Přemítaje v pravém adolescentním duchu nad otázkou světa, člověka a všeho, nelze si nepovšimnout všeprostupujících paradoxů bytí.

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

Více

POSTAVY A SVĚTY v klasických dílech moderní prózy

POSTAVY A SVĚTY v klasických dílech moderní prózy POSTAVY A SVĚTY v klasických dílech moderní prózy Jaroslav Kříž Páteří klasického díla moderní prózy je jistě příběh. Ten se však odehrává v nějakém světě a v jeho středu je nezbytně alespoň jedna postava.

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Scio 2012 Multipolis Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Scio 2012 ISBN: 978-80-7430-082-0 EAN: 9788074300820 Tento projekt je financován

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

VÚBP, v.v.i. MOBBING NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY BEZPEČNÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. MOBBING NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY BEZPEČNÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. MOBBING NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY BEZPEČNÝ PODNIK Tato publikace byla zpracována v rámci projektu Podniková kultura její struktura, vztahy a vlivy, řešeného v rámci výzkumného záměru BOZP

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU

SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU PhDr. PAUL BRUNTON SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU I. THE HIDDEN TEACHING BEYOND YOGA Copyright Translation 1941 Rider& CO., 68 Fleet street, London, E.C.4 2000 Nakladatelství IRIS RR 2000 Růžena Formánková, Antonie

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU KNIHA O DUCHOVNÍM OSVÍCENÍ ECKHART TOLLE Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste! Eckhart Tolle První pochvalné ohlasy Kdybych si mohla vybrat

Více

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog Neale Donald Walsch Hovory s Bohem III neobvyklý dialog NANCY FLEMINGOVÉ-WALSCHOVÉ Nejlepší přítelkyni, milé společnici, vášnivé milence a úžasné manželce, která mě naučila víc než kdokoli jiný na světě.

Více