D O H O D A. o zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců a o tvorbě a využití fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O H O D A. o zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců a o tvorbě a využití fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016"

Transkript

1 Příloha č. 2 Kolektivní smlouvy Výtisk č.: Počet listů: 8 D O H O D A o zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců a o tvorbě a využití fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016 uzavřená mezi Ústřední vojenskou nemocnicí Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, p.o. ( ÚVN ), se sídlem v Praze 6, U Vojenské nemocnice 1200, zastoupenou jejím ředitelem prof. MUDr. Miroslavem ZAVORALEM, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Ústřední vojenské nemocnice Praha, p.o., org. č , se sídlem v Praze 6, U Vojenské nemocnice 1200, jejímž jménem jedná závodní výbor (dále jen Výbor ), zastoupený jeho předsedkyní Ing. Leou MICHÁLKOVOU (dále jen odborová organizace )

2 1.1. Zdravotní péče o zaměstnance 1 Část 1. Zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců Vstupní zdravotní prohlídky se u uchazečů o zaměstnání v ÚVN provádějí zásadně před vznikem vlastního pracovního poměru a výhradně lékařem poskytujícím pracovně lékařské služby (zabezpečuje Oddělení nemocí z povolání), neboť toto pracoviště je seznámeno s pracovními podmínkami ÚVN a s potřebami souvisejícími s ochranou zdraví zaměstnanců. Náklady spojené se vstupními prohlídkami uchazečů hradí ÚVN. V případě skončení pracovního poměru zaměstnance ve zkušební době, bude po zaměstnanci požadována úhrada celkových nákladů za provedenou vstupní zdravotní prohlídku V oblasti předcházení ohrožení života a zdraví při práci a posuzování zdravotní způsobilosti v souvislosti s výkonem práce se vychází z ustanovení 101 až 108 zákoníku práce a z příslušných prováděcích předpisů Specializovaná zdravotní péče pro zaměstnance ÚVN se poskytuje na jednotlivých klinických pracovištích přednostně, a to vždy po domluvě a s přihlédnutím k provozním podmínkám těchto pracovišť Ostatní služby zaměstnancům Právní poradenství v rozsahu poskytnutí základních informací v pracovních dnech od do hod., vždy po předchozí telefonické domluvě (Odbor právní - telefon ) Poradenství v problematice sociálního a zdravotního pojištění, daní z příjmu a v problematice pracovněprávních vztahů včetně základních orientačních informací v oblasti důchodového pojištění v podmínkách ÚVN (Odpovídá vedoucí Oddělení personalistiky a mezd) Psychologické poradenství - zprostředkování a zabezpečení základní odborné pomoci a orientace v řešení problémů (Ústřední lékařsko-psychologické oddělení). Část 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 2.1. Tvorba a použití Fondu kulturních a sociálních potřeb Pro finanční zajištění péče o zaměstnance zřizuje zaměstnavatel Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ). Pravidla pro jeho tvorbu a použití jsou dána vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Zdroje FKSP tvoří jeho základní příděl a zůstatek finančních prostředků z předchozího kalendářního roku. Základní příděl do fondu poskytuje zaměstnavatel zálohově ve čtvrtletních splátkách poskytnutých nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí a to ze svého rozpočtu ve výši 1,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců. Zaměstnavatel společně s odborovou organizací zpracuje a schválí rozpočet FKSP na příslušný kalendářní rok a stanoví zásady pro hospodaření s prostředky FKSP. Případné změny rozpočtu lze provádět pouze na základě dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. 1 Pro účely dohody jsou za zaměstnance ÚVN považováni též vojáci z povolání služebně zařazení v ÚVN. 2

3 2.1.3 FKSP je účetně veden ve finanční účtárně ÚVN. Finanční prostředky FKSP jsou uloženy na samostatném účtu č /0710 u České národní banky v Praze. Všechny účetní doklady související s čerpáním finančních prostředků budou opatřeny dvěma podpisy, a to podpisem příslušného zástupce zaměstnavatele a zástupce odborové organizace. Kontrola čerpání rozpočtu bude provedena 2x ročně Pro používání a hospodaření s FKSP smluvní strany respektují tuto platnou Dohodu o tvorbě a využití FKSP. Při používání finančních prostředků FKSP se postupuje pouze v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými zásadami čerpání Zásady používání FKSP FKSP slouží zaměstnancům v pracovním poměru, vojákům z povolání a důchodcům, kteří do odchodu do starobního důchodu a důchodu pro invaliditu III. stupně pracovali v ÚVN nebo kteří pracují po odchodu do důchodu v ÚVN i nadále Z tohoto fondu lze zabezpečovat pouze takové služby a činnosti, které jsou na základě zohlednění jeho tvorby určeny pro široký okruh zaměstnanců a které organizuje nebo spoluorganizuje zaměstnavatel Na poskytnutí příspěvku nebo plnění z fondu není právní nárok Druhy příspěvku a podmínky čerpání Závodní stravování Stravování zaměstnanců je zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení. Z FKSP se přispívá zaměstnancům na suroviny, tvořící část ceny jídla, a to v rozpětí 10,- až 18,- Kč / l jídlo v průběhu jedné směny (dle příslušné směrnice o stravování) Dary peněžité odměny v souvislosti s pracovními a životními výročími Zaměstnancům ÚVN bude poskytována peněžní odměna (dar) ve výši 7.000,- Kč a to při dosažení pracovního výročí 20 let a každých dalších 5-ti let nepřetržitého 2 zaměstnání v ÚVN (tj. bez rozvázání pracovního poměru). Peněžní odměna (dar) se poskytuje v tom kalendářním měsíci, kdy pracovní jubileum nastalo. Zaměstnancům ÚVN bude poskytován nepeněžní dar v ceně do 1.500,- Kč při dosažení životního výročí 50 let a dále vždy po 10 letech při splnění podmínky nepřetržitého pracovního (služebního) poměru k ÚVN minimálně 24 měsíců. Odměny se nekrátí v poměru k úvazku, odměna (dar) se zdaňuje podle platných předpisů včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění. Tyto odměny (dary) nelze přiznat zaměstnanci pracujícímu v ÚVN na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Agendu zabezpečuje Odbor personálního řízení Rekreace, léčebné pobyty, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let 2 Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k ÚVN. U vojáků z povolání se pro tyto účely posuzuje doba služebního poměru v ÚVN a ihned navazující pracovní poměr v ÚVN. 3

4 Příspěvek ve výši 2.000,- Kč na dítě 3 se poskytuje nejdéle do 18 let jeho věku a nenabyloli plné svéprávnosti uzavřením manželství ještě před dovršením tohoto věku. Příspěvek na dítě může být navýšen o částku z příspěvku jeho rodiče (viz bod volitelný příspěvek z FKSP). Rodič takto může svůj příspěvek (až do jeho max. výše) uplatnit ve prospěch svého dítěte. Příspěvek se poskytuje 1x ročně s tím, že zaměstnanec je ke dni podání žádosti v nepřetržitém pracovním (služebním) poměru k ÚVN minimálně 24 měsíců. Nárok na příspěvek dle těchto zásad se vztahuje i na zaměstnance čerpající mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou až do 3 let věku dítěte. Pro dítě do 18 let tak lze přispívat z FKSP na rekreace, zájezdy, léčebné pobyty, tábory a sportovní aktivity v tomto rozsahu a za těchto podmínek: - rekreace a zájezdy v tuzemsku a zahraničí (nelze hradit např. pouze letenku, stravování nebo rekreace spojené se vzděláváním pořádané jazykovými školami), - dětskou rekreaci v letních i zimních táborech v tuzemsku i zahraničí nelze hradit školní akce (např. školu v přírodě, lyžařský výcvik apod.), - léčebné pobyty (nelze hradit lázně s příspěvkem zdravotních pojišťoven), - sportovní aktivity (nelze hradit aktivity spojené s příspěvkem zdravotních pojišťoven, se sportovním výcvikem apod.; příspěvek se vztahuje především na platbu vstupného). Čerpání příspěvku se realizuje pouze na základě vyplněné Žádosti o poskytnutí příspěvku z FKSP. Žádost o tento příspěvek a přiloženou fakturu vždy posuzuje předsedkyně odborové organizace a následně pověřený zástupce zaměstnavatele. Postup při vyřízení žádosti o příspěvek: Zaměstnanec žadatel předkládá žádost o příspěvek z FKSP (umístěna na INTRANETU ÚVN), a to ve lhůtě minimálně 14 pracovních dní před konáním akce předsedkyni odborové organizace. Protože se vždy jedná o nepeněžní plnění, zaměstnancům je čerpání příspěvku z FKSP umožněno pouze za předpokladu, že celkové náklady spojené s nákupem služeb se hradí přímo z FKSP ÚVN. Zaměstnanec spolu se žádostí o příspěvek doloží rovněž fakturu (v originální či v elektronické podobě) od poskytovatele služeb. Musí se vždy jednat o tuzemského poskytovatele služeb. Účetní doklad na zaplacení čerpání příspěvku z FKSP musí být vystaven na adresu Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha s přesnými fakturačnímu údaji, jménem zaměstnance a jménem a datem narození dítěte. Žádost o poskytnutí tohoto příspěvku tvoří přílohu účetního dokladu. Komplexní doklad schvaluje zástupce odborové organizace a příslušný zástupce zaměstnavatele (vedoucí Oddělení ekonomického). Požadovaná účtovaná cena na faktuře musí být konečná a v žádném případě nelze dohodnout další dodatečné vyúčtování. Lze ji hradit pouze v tuzemské měně a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem v ČR. Posledním termínem pro vyčerpání příspěvku 4 v roce 2016 je 25. listopad. Nevyčerpaný příspěvek se zaměstnanci do následujícího roku nepřevádí. Faktura musí obsahovat tyto povinné fakturační údaje: 3 Částku lze čerpat bez ohledu na výši pracovního úvazku zaměstnance a její čerpání lze rozdělit po max. 3 etapách až do vyčerpání celkového limitu. Maximální počet čerpání platí i pro případ uplatnění příspěvku rodiče ve prospěch dítěte. 4 Datem čerpání příspěvku je v tomto případě myšleno datum podání žádosti o jeho čerpání předsedkyni Odborové organizace, v případě její nepřítomnosti na Oddělení personalistiky a mezd. 4

5 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 číslo účtu: ČNB /0710 IČ: DIČ: CZ A dále údaje dle druhu příspěvku: - jména osob, datum narození dítěte - termín a místo - typ rekreace (zájezd, rekreační pobyt, apod.) - celkovou finanční částku - číslo účtu, na který má být úhrada provedena - razítko a podpis poskytovatele služeb Následně je faktura postoupena Oddělení ekonomickému k dalšímu zpracování; pokud však celková částka přesahuje odpovídající nárok FKSP, má žadatel povinnost uhradit tento rozdíl v pokladně ÚVN, na základě informace předsedkyně odborové organizace Volitelný příspěvek z FKSP (Příspěvek na rekreaci pro zaměstnance / Příspěvek na vitamíny a očkování / Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport / Příspěvek na pracovní obuv / Příspěvek na penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření) Každý zaměstnanec, který splňuje podmínky nároku na čerpání tohoto příspěvku (viz níže) má možnost volby mezi využitím příspěvku na úhradu vlastní rekreace (včetně rehabilitace a lázeňské léčby s výjimkou příspěvkové lázeňské péče), na nákup vitamínů/očkovacích látek, na úhradu kulturní, tělovýchovné či sportovní akce, na nákup pracovní obuvi (nad povinné vybavení) v prodejně zdravotnických potřeb ÚVN nebo na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření. Výše volitelného příspěvku pro rok 2016 činí 3.600,- Kč 5. Podmínky nároku na volitelný příspěvek Nárok na příspěvek má zaměstnanec, který je v nepřetržitém pracovním (služebním) poměru k ÚVN minimálně 24 měsíců. Příspěvek n e p ř í s l u š í zaměstnanci, který v kalendářním roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém lze čerpat příspěvek, pracoval na úvazek v průměru nižším než 0,5; u zkráceného pracovního úvazku 0,5 a vyšší se tento příspěvek ú m ě r n ě k r á t í podle průměrné délky pracovního úvazku. 6 Čerpání příspěvku se nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvek se dále k r á t í úměrně neodpracované době v případě, že: zaměstnanec nebyl v pracovním (služebním) poměru po celý kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém lze čerpat příspěvek, z důvodu dlouhodobého neplaceného volna (minimálně 1 měsíc); příspěvek se krátí o jednu dvanáctinu za každý měsíc, zaměstnanec má neomluvenou absenci v roce, ve kterém požaduje čerpání příspěvku; v tomto případě se příspěvek krátí za každý den neomluvené absence o jednu dvanáctinu. 5 Maximální částka pro zaměstnance s úvazkem 1,00, který splňuje podmínky nároku na volitelný příspěvek. 6 U zaměstnanců, kteří čerpají mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou až do 3 let věku dítěte, je pro přiznání výše příspěvku rozhodná výše posledního pracovního úvazku před vlastním nástupem na mateřskou dovolenou. 5

6 Z FKSP lze přispívat pouze na akce či služby, které organizuje, spoluorganizuje nebo pořídí zaměstnavatel; celá akce je zaplacena z fondu a zaměstnanci poskytnuta za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Proto není možné poskytovat příspěvek v hotovosti nebo na akce či služby, které již byly předem zaplaceny zaměstnancem. Příspěvek lze čerpat po odevzdání vyplněného tiskopisu žádosti o poskytnutí příspěvku z FKSP předsedkyni odborové organizace, kde bude provedena kontrola, popřípadě úprava a zaevidování do pomocné evidence. Čerpání lze rozdělit maximálně na tři etapy až do vyčerpání celkového limitu. V případě čerpání volitelného příspěvku na více aktivit je nutné vystavit žádost pro každou aktivitu zvlášť. a) Příspěvek na rekreaci pro zaměstnance V případě čerpání příspěvku na rekreaci pro zaměstnance se postupuje podle pravidel uvedených v bodě Rekreace, léčebné pobyty, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let ( Postup při vyřízení žádosti o příspěvek ). Z fondu tak lze přispívat zaměstnancům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby (s výjimkou příspěvkové lázeňské péče), na rekreační pobyty pořízené od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob (se sídlem v ČR) a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. b) Příspěvek na vitamíny a očkování Čerpání příspěvku na vitamíny a očkování se realizuje pouze na základě vyplněné žádosti a jejího předložení předsedkyni odborové organizace, proti které zaměstnanec v lékárně ÚVN obdrží jím předem vybraný vitamínový prostředek nebo očkovací látku ze stanoveného seznamu ( Seznam vitamínů/očkovacích látek hrazených z příspěvku FKSP je k dispozici na Intranetu ÚVN nebo ve veřejné lékárně ÚVN). Z FKSP je možné přispívat pouze na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění. Podmínkou pro čerpání příspěvku na očkovací látku je předložení receptu na danou očkovací látku od praktického nebo odborného lékaře, u kterého je zaměstnanec registrován, společně s přiloženou žádostí. Odběr vitamínů a očkovacích látek probíhá v lékárně ÚVN, a to v období od do V případě, kdy je částka za konkrétní odběr vitamínů a očkovacích látek vyšší než výše příspěvku z FKSP, je nezbytné tento rozdíl doplatit v hotovosti. c) Příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce Z FKSP lze přispívat pouze zaměstnancům na vstupenky a permanentky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, včetně tělovýchovných služeb fit center, dále na bazény, sauny, masáže, posilovny apod. či na případnou úhradu rekondičních a rehabilitačních úkonů Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN (dále jen ORFM ). Čerpání příspěvku se realizuje pouze na základě předem vyplněné žádosti, jejíž součástí je faktura, nebo poukázka na služby ORFM, předložené předsedkyni odborové organizace. d) Příspěvek na pracovní obuv Z FKSP lze přispívat zaměstnancům na pracovní obuv, a to nad rámec povinného vybavení. Podmínkou uplatnění tohoto příspěvku je existence nároku zaměstnance na obuv v rámci základního povinného vybavení (stanoveného příslušnou směrnicí ředitele 7 ) a zakoupení pracovní obuvi (nad povinné vybavení) v prodejně zdravotnických potřeb ÚVN. 7 Směrnice ředitele ÚVN č. 31/2010 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v ÚVN 6

7 Čerpání příspěvku na pracovní obuv se realizuje pouze na základě zaměstnancem vyplněné žádosti a jejího schválení předsedkyní odborové organizace. Zaměstnanec následně v prodejně zdravotnických potřeb ÚVN, po předložení schválené žádosti, obdrží jím předem vybranou pracovní obuv. V případě, kdy je cena pracovní obuvi vyšší než výše příspěvku z FKSP (nebo jeho aktuálního zůstatku), je nezbytné tento rozdíl v prodejně doplatit. e) Příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření 8 Z FKSP lze přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření (dále jen PP ). Podmínky čerpání příspěvku na PP jsou následující: - příspěvek lze čerpat až do výše celkového nároku volitelného příspěvku pro rok 2016, avšak max. do výše 90% částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit 9. - příspěvek se standardně čerpá jednorázově na základě "žádosti o poskytnutí příspěvku z FKSP" (dále jen "žádost") na PP předložené předsedkyni odborové organizace. Případné další čerpání (do stanovené maximální výše) se žádá vždy na novém formuláři "žádosti". Taková žádost se podává nejpozději k termínům určeným pro hlášení změn ve smlouvě o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. - zaměstnanec má sjednánu smlouvu o PP včetně dodatku o příspěvku zaměstnavatele u některého z penzijních společností působících v České republice. - zaměstnanec je povinen při ukončení smlouvy, při změně výše finanční částky, kterou individuálně měsíčně přispívá na PP, nebo při změně penzijního fondu, tuto skutečnost neprodleně nahlásit zaměstnavateli; v případě, že tak neučiní, uhradí vzniklé náklady do výše neoprávněných plateb do pokladny ÚVN. - nové požadavky na příspěvek zaměstnavatele na PP budou vyřizovány čtvrtletně (nutno předložit ke zpracování vždy do 20.3., 20.6., a daného kalendářního roku). - předsedkyně odborové organizace k výše uvedeným termínům zpracuje a následně předloží na Oddělení personalistiky a mezd podklad k zadání jednotlivých plateb za příslušné zaměstnance. - volitelný příspěvek na PP se na základě schválené žádosti o poskytnutí příspěvku z FKSP poukazuje na účet penzijního společnosti jednorázově. - o všech poskytnutých příspěvcích, jejich čerpání a čerpání celkového rozpočtu FKSP vede evidenční přehled předsedkyně odborové organizace. Posledním termínem pro vyčerpání volitelného příspěvku 10 v roce 2016 je 25. listopad. Nevyčerpaný příspěvek se zaměstnanci do následujícího roku nepřevádí Příspěvek na činnost odborové organizace a) Společenské setkání s důchodci Výbor společně s ÚVN uspořádají v závěru roku 2016 společenské setkání s důchodci ÚVN. Pro tuto příležitost bude poskytnuto 300,- Kč na osobu, pro zakoupení dárku. b) Příspěvek na činnost odborové organizace na náklady vznikající v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů 8 Penzijní připojištění dle z.č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření dle z. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 10 Datem čerpání příspěvku je v tomto případě myšleno datum podání žádosti o jeho čerpání předsedkyni Odborové organizace, v případě její nepřítomnosti na Oddělení personalistiky a mezd. 7

8 Z fondu bude poskytnut příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Celkový příspěvek odborové organizaci činí pro rok tis. Kč. Odborová organizace dodá zaměstnavateli závěrečnou zprávu o hospodaření s příspěvkem do Víkendový rekreační pobyt v zařízeních příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení - "Víkend plný zdraví" Zaměstnancům může být poskytnut poukaz na víkendový rekreační a relaxační pobyt v zařízeních příspěvkové organizace MO - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení za účelem odpočinku a regenerace sil. Pobyt je přidělován na návrh vedoucích zaměstnanců po schválení příslušným náměstkem a po dohodě s odborovou organizací. Základním předpokladem pro přidělení poukazu je nadstandardní plnění pracovních úkolů příslušným zaměstnancem. Prioritně je pobyt poskytován zaměstnancům ve zdravotnických profesích a zaměstnancům v náročných obslužných profesích. Poukaz lze poskytnout pouze zaměstnanci, který je v nepřetržitém pracovním (služebním) poměru k ÚVN minimálně 24 měsíců Rozpočet fondu FKSP na rok 2015 Počáteční stav k ,00 Základní příděl ,00 Roční čerpání ,00 Zůstatek k ,00 ROZPIS ČERPÁNÍ : Závodní stravování ,00 Dary peněžité odměny, věcné dary ,00 Rekreace, léčebné pobyty, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let, ,00 Rekreace zaměstnanců, vitamíny a očkovací látky, kultura, tělovýchova, sportovní aktivity (včetně ,00 rehabilitace) a pracovní obuv Příspěvek na činnost odborové organizace ,00 Příspěvek na provoz tělovýchovného zařízení ,00 CELKEM ,00 V Praze dne 11. února 2016 V Praze dne 11. února 2016 Předsedkyně ZV ZO ČMOSA ÚVN Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Ing. Lea MICHÁLKOVÁ Vojenské fakultní nemocnice Praha prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D. 8

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007 Sb. Změna: 365/2010

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

ROK 2018 ROZPOČET A PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ FKSP. Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 Úprava rozpočtu FKSP pro

ROK 2018 ROZPOČET A PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ FKSP. Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 Úprava rozpočtu FKSP pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č.j.: Doš 2/2018 ROZPOČET A PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ FKSP ROK 2018 Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 Úprava

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc Svatý Kopeček IČ 70631042 Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Tyto zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FKSP Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1 /2017/S A10

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FKSP Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1 /2017/S A10 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1 /2017/S-03

Více

Pravidla pro hospodaření s fondy Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen GFÚ )

Pravidla pro hospodaření s fondy Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen GFÚ ) Pravidla pro hospodaření s fondy Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen GFÚ ) Čl. 1 úvodní ustanovení Hospodaření GFÚ se řídí 20-30 zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, (dále

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13 Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny: SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 14.1. 2010 Pořadové číslo: 2/2010 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název

Více

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č. A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu Přírodovědecké

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Opatření děkana č. 2017/06 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Opatření děkana č. 2017/06 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Opatření děkana č. 2017/06 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, Agentura pro podnikání a inovace Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 Dne 21.12.2016 Čj. API/02839/16 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, který určuje zásady pro tvorbu, používání a hospodaření

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P4/2014 pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun duben 2014 Článek 1 Účel fondu Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru k zaměstnavateli

Více

S T A T U T sociálního fondu. Článek I Účel sociálního fondu

S T A T U T sociálního fondu. Článek I Účel sociálního fondu Zastupitelstvo města Havířova usnesením čís..../..zm/2017 ze dne 18.12.2017 stanoví tímto tento: S T A T U T sociálního fondu Článek I Účel sociálního fondu 1 Příloha č. 1 MMH/.../2017 Počet listů dokumentu:

Více

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příloha č. 1 ke KS na období 2017 2018 Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čl. 1 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb 1.

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci: Příspěvky na rekreaci se poskytují: Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

P R A V I D L A. č. P7/2018

P R A V I D L A. č. P7/2018 P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P7/2018 pro poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun Duben 2018 Článek 1 Účel fondu Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru k zaměstnavateli

Více

Opatření děkana č. 6/2010

Opatření děkana č. 6/2010 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Opatření děkana č. 6/2010 Opatření děkana č. 6/2010 Opatření děkana č. 6/2010 kterým se stanoví pravidla pro tvorbu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Název bodu: Zásady

Více

Opatření děkana č. 2016/6

Opatření děkana č. 2016/6 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Opatření děkana č. 2016/6 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V souladu s přílohou č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Pravidla

Více

Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11013/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Městská policie ekonom a lidské zdroje Szusciková Iva (Městská policie) Materiál pro 16.

Více

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, České Budějovice

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, České Budějovice Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice Zásady pro čerpání prostředků Sociálního fondu I. Úvod Sociální fond (dále jen SF) je fondem zaměstnavatele,

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Opatření děkana č. 03 / 2011, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. I Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 03 / 2011, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. I Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 28. 02. 2011 Č. j.: 2249/2011 Opatření děkana č. 03 / 2011, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. I Tvorba sociálního fondu Sociální fond na

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Uzlová železniční stanice Kralupy nad Vltavou ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Obsah: Základní ustanovení...3 Čl. 4 Zlepšování pracovního prostředí...3 Čl. 5 Příspěvek na kulturní, sportovní,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřena mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřena mezi: Kolektivní smlouva uzavřena mezi: Střední průmyslovou školou polytechnickou Centrem odborné přípravy Zlín, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím Charvátem (dále jen zaměstnavatel) a ZO OS KOVO při SPŠP COP

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 29. 11. 2013 Č. j.: 3989/2013 Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu 1. Sociální fond na

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci Příspěvky na rekreaci se poskytují: 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2017

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2017 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2017 (postupováno dle vyhl. 114/2002 Sb. v platném znění) I. Základní ustanovení 1. Fond kulturních a sociálních potřeb Zaměstnavatel tvoří FKSP

Více

Potřeby zaměstnanců při čerpání FKSP

Potřeby zaměstnanců při čerpání FKSP Příloha č. 1 Potřeby zaměstnanců při čerpání FKSP Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit ke zpracování mé bakalářské práce na téma Fond kulturních a sociálních

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 2/2018

SMĚRNICE KVESTORA č. 2/2018 Č. j. 900/18/00210 PID 0328368 V Praze dne 20. 9. 2018 SMĚRNICE KVESTORA č. 2/2018 o tvorbě a čerpání Sociálního fondu AMU Pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu (pro poskytování příspěvků na penzijní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci Příspěvky na rekreaci se poskytují: 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu OPATŘENÍ DĚKANA Č. 36/2017 Č. j. 9560/2017 Zpracovali: tajemnice fakulty, JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty, Mgr. I. Macošková, Mgr. Bc. M. Lohynská předsedkyně fakultního výboru odborové organizace

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2018

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2018 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2018 (postupováno dle vyhl. 114/2002 Sb. v platném znění) I. Základní ustanovení 1. Fond kulturních a sociálních potřeb Zaměstnavatel tvoří FKSP

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu OPATŘENÍ DĚKANA Č. 36/2017 Č. j. 9560/2017 Zpracovali: tajemnice fakulty, JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty, Mgr. I. Macošková, Mgr. Bc. M. Lohynská předsedkyně fakultního výboru odborové organizace

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2017

Kolektivní smlouva pro rok 2017 Kolektivní smlouva pro rok 2017 uzavřená mezi Závodním výborem Typografické Besedy při Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizaci (dále jen ZVTB), zastoupeným

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům Č. j.: UKKTF/114657/2018 V Praze dne 3. září 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům K provedení čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, Opatření rektora č. 30/2018, Příspěvky ze

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10987/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

SOCIÁLNÍ FOND VŠPJ. Kód: SK č. 1/2018 Směrnice kvestora Č. j.: VSPJ/00001/2018 Oblast OŘN: Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava

SOCIÁLNÍ FOND VŠPJ. Kód: SK č. 1/2018 Směrnice kvestora Č. j.: VSPJ/00001/2018 Oblast OŘN: Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval (podpis): Druh: Směrnice kvestora Č. j.: VSPJ/00001/2018 Oblast OŘN: HR Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval: Bc. Vítězslav Šeda, vedoucí EO Přezkoumal: Ing. Oldřich

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne č.j.: 2/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 4 ze dne 04.01.2017 Směrnice Rady městské části č. RMČ/2017/1 k čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2017 Rada

Více

Metodický pokyn. Postup při čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Účel a působnost

Metodický pokyn. Postup při čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Účel a působnost Metodický pokyn Identifikace Číslo jednací ČP/185854/2012/LZ Nahrazuje MP-11/2010 Klasifikace Interní Platnost 16. 10. 2012 Účinnost 16. 10. 2012 Postup při čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Opatření děkana č. 13/2006, kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě

Opatření děkana č. 13/2006, kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 13/2006, kterým se stanoví pravidla použití sociálního fondu na 1. lékařské fakultě Vypracovala: Mgr. Eva

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č.01/2018 sport, mládež, vzdělávání MĚSTO KUTNÁ HORA dále jen m ě s t o nebo p o s k y t o v a t e l Sparta Kutná Hora, z.s. zastoupené starostou Ing. Josefem Viktorou sídlem Havlíčkovo náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 516 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 516 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 516 ze dne 08.08.2018 Směrnice Rady městské části č. RMČ/2018/2 k čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2018 Rada městské

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 Zpracoval: proděkan pro zahraniční vztahy Odpovídá: děkan fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 č. j. 919/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK Čl. 1 Vymezení pojmu Zahraniční pracovní cestou

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Nová Ves Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního

Více

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni V Plzni dne 20. 11. 2014 Č.j.: 2060/LFP Opatření děkana č. 11/2014 Cestovní náhrady a pracovní cesty na LF UK v Plzni Čl. 1 Základní ustanovení 1. Opatření upravuje pracovní cesty, vyúčtování tuzemských

Více

Pracovní materiál č. 5.1.

Pracovní materiál č. 5.1. Pracovní materiál č. 5.1. ZMĚNA ZÁSAD SOCIÁLNÍHO FONDU Pracovní materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.12.2016 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Stříbro, Předkládá:

Více

A J E H O R O D I N Y

A J E H O R O D I N Y P Ř Í R U Č K A P R O Ř E Š E N Í Ž I V O T N Í C H S I T U A C Í V Á L E Č N É H O V E T E R Á N A A J E H O R O D I N Y V Á L E Č N Ý V E T E R Á N V DŮCHODOVÉM VĚKU P R A H A 2019 2 Obsah ÚVOD... 5

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno OBSAH: Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Evidenční

Více

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Městys Okříšky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a s ustanovením 25 odst.

Více

II. Výklad pojmů. 2. Dotací se rozumí finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené příjemci za podmínek stanovených v této Metodice.

II. Výklad pojmů. 2. Dotací se rozumí finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené příjemci za podmínek stanovených v této Metodice. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za účelem podpory administrace krajských projektů OP PMP I. Úvodní ustanovení, zaměření dotační podpory

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupenou děkanem Prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací Vysokoškolského

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) SF bude čerpán na následující položky:

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) SF bude čerpán na následující položky: Příloha č.1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) SF bude čerpán na následující položky: 1) Rekreace a zájezdy: Dětská rekreace pro děti zaměstnanců do 16 let (zimní i letní tábory) Příspěvek

Více