VELKÝ SPOR VĚKU. Ellen G. White. Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÝ SPOR VĚKU. Ellen G. White. Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc."

Transkript

1

2

3 VELKÝ SPOR VĚKU Ellen G. White 1911 Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 Předmluva. [iv] Tato kniha, milý čtenáři, není vydávána proto, aby nám oznámila, že jest na tomto světě hřích a bol a bída. Víme to všichni až příliš dobře. Tato kniha není vydávána proto, by nás uvědomila, že panuje nesmiřitelný rozpor mezi temnotou a světlem, hříchem a spravedlností, křivdou a právem, životem a smrtí. Víme to v hloubi svých srdcí, a víme také, že jsme účastníky, činitely, v tomto rozporu. Ale každého z nás jímá občas touha dověděti se více o této velké rozepři. Jak začal ten spor? Či byl zde stále? Jaké živly vstupují do jeho příšerně složité tvářnosti? Jaký jest můj poměr k němu? Jaká jest má zodpovědnost? Nežiji na tomto světě ze své vlastní vůle. Jest tím míněno dobro, či zlo pro mne? Jaké velké zásady jsou v tom zahrnuty? Jak dlouho bude ještě ten spor trvati? Jaký bude jeho konec? Sřítí se naše země, jak nám tvrdí někteří učenci, do hlubin věčné, ledové noci, bez slunečního světla a tepla? Či očekává ji lepší budoucnost, zářící světlem života, zahřátá věčnou láskou Boží? Ale otázka jest ještě naléhavější: Jak tento spor v mém vlastním srdci, tento zápas mezi vnikajícím sobectvím a vy-cházející láskou, může skončiti vítězstvím dobra, a to navždy? Co praví bible? Co nás učí Bůh o této otázce, věčně důležité pro každou duši? Takové otázky vyskytují se nám na všech stranách. Vynořují se naléhavě z hlubin vlastního našeho srdce. Vyžadují určité odpovědi. Zajisté Bůh, jenž stvořil v nás touhu po lepším a snahu po pravdě, nezatají před námi odpověd ke vší potřebné známosti; nebot nečinit zajisté Panovník Hospodin ničeho leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům. Účelem této knihy, milý čtenáři, jest pomoci zmatené duši k pravému rozřešení všech těchto záhad. Byla napsána ženou, která zkusila a poznala, že Bůh jest dobrý, a která seznala ve společenství s Bohem a při zpytování Jeho slova, že tajemství Páně jest s těmi, kdož se Ho bojí, a že On jim zjeví Svou smlouvu. ii

7 Abychom lépe porozuměli podstatě veledůležitého, zápasu, v němž se jedná o život vesmíru, líčí nám jej spisovatelka velkými základními nástiny a obrazy z posledních dvaceti století. Kniha začíná smutnými výjevy z uzavírajících dějin Jeruza-léma, města Bohem vyvoleného, po zavržení Muže s Golgaty, který přišel spasiti. Dále pokračujíc cestou světových dějin, předvádí nám pronásledování dítek Božích v prvních stoletích ; veliké odpadlictví, jež potom nastalo v církvi; svět probouzející se reformací, v níž některé zásady rozepře se jasně jeví; oživení a povznesení Písem a jejich blahodárný, spasitelný účinek; náboženské probuzení poslední doby, otevření zářivého zdroje Božího slova s jeho divuplnými zjeveními světla známosti oproti zhoubnému úsilí a klamu moci temna. Nynější nastávající zápas se všemi důležitými zásadami v něm zahrnutými, v němž nikdo nemůže býti nestranným, jest zde prostě, jasně a výrazně vylíčen. Ku konci vypráví se nám o věčném a slavném vítězství dobra nad zlem, práva nad křivdou, světla nad temnotou, radosti nad zármutkem, naděje nad zoufalstvím, slávy nad hanbou, života nad smrtí, a věčné, dlouho trpící lásky nad mstivou nenávistí. Vydavatelé [v]

8 ÚVOD [vi] Před příchodem hříchu Adam se těšil přímému spojení se svým Tvůrcem; ale od té chvíle, co člověk sám se odloučil od Boha svým přestupkem, bylo lidské pokolení zbaveno této výsady. Nicméně plánem vykoupení otevřela se obyvatelům země cesta, po níž i nadále mohli míti spojení s nebem. Bůh byl ve styku s lidmi prostřednictvím Svého Ducha, a Božské světlo rozlévalo se na svět skrze zjevení, učiněná Jeho vyvoleným služebníkům. Po dobu prvních pětadvaceti století v dějinách lidstva nebylo psaného zjevení. Ti, kdož byli poučeni Bohem, sdělovali své poznání jiným, a tak přecházelo s otce na syna, s pokolení na pokolení. Přípravy k psanému slovu začaly v dobách Mojžíšových. Vnuknutá zjevení byla pak ukládána do vnu-knutých knih. Tato práce trvala po dlouhou dobu šestnácti století, od Mojžíše, jenž sepsal dějiny stvoření světa a zákona, až k Janovi, který zaznamenal nej vznešenější pravdy evangelia. Bible ukazuje k Bohu jako k svému původci; byla však psána lidskými rukami; a v rozmanitém slohu svých jednotlivých knih podává nám povahy několika spisovatelů. Zjevené pravdy byly všechny vnuknuty Bohem (2 Tim. 3: 16) ; byly však vyjádřeny slovy lidskými. Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svati Boží lidé. 2 Petr. 1: 21. Nekonečný svým Svatým Duchem rozlil světlo do duší a srdcí svých služebníků. Seslal sny a vidění, obrazy a podobenství; a ti, jimž tímto způsobem pravda byla zjevena, sami vtělili myšlenku v lidskou řeč. Knihy bible, sepsané v rozličných dobách, od mužů značně se lišících důstojenstvím i povoláním, jakož i rozumovým a du-ševním nadáním, jeví veliký rozdíl, pokud se týče slohu, a také rozdíl v povaze předmětu, o kterém pojednávají. Různý způsob vyjadřování jest užíván různými spisovateli; často táž pravda jest jedním výrazněji podána než druhým. Pravda, vyjádřená různými osobnostmi, projevuje se tak ve svých rozmanitých tvářnostech. Jeden spisovatel jest mocněji dojat jednou iv

9 stránkou předmětu; chápe se těch bodů, které se shodují s jeho zkušeností nebo s jeho vnímací a cenící schopností; jiný jest uchvácen jinou stránkou; a každý z nich, veden jsa Duchem svatým, předvádí to, co působilo nej silnějším dojmem na jeho mysl různá tvářnost pravdy v každém, ale dokonalá shoda při všech. A pravdy takto zjevené se spojují, aby utvořily dokonalý celek, vyhovující potřebám lidí za všech okolností a zkušeností životních. Bohu se zalíbilo sděliti Svou pravdu světu prostřednictvím lidí, a On sám svým Svatým Duchem dal lidem schopnost a sílu k vykonání tohoto díla. Vedl jejich rozum, aby poznali, co mají mluviti a co psáti. Poklad byl svěřen pozemským nádobám, ale přes to jest nebeského původu. Svědectví jest tlumočeno nedokonalým výrazem lidské řeči, ale jest to svědectví Boží; a poslušné, věřící dítě Boží má v něm slávu Božské moci, plné milosti a pravdy. Duch sv. byl přislíben naším Spasitelem, aby zjevil Slovo Jeho služebníkům, aby posvětil a v skutek uvedl jeho učení. A poněvadž byl to Duch Boží, jenž vnukl bibli, jest nemožno, aby učení Ducha bylo v jakémkoli rozporu s učením Písma. Duch nebyl dán, ani nemůže nikdy býti udělen aby odstranil bibli; nebot Písma svatá výslovně praví, že slovo Boží jest základním měřítkem, dle něhož musí se říditi všechno učení i zkušenost. Apoštol Jan praví: Ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. 1. Jan. 4:1. A Izaiáš prohlašuje: K zákonu a k svědectví! Pakli nechtí, nechat mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře. Iz. 8: 20. V souladu s Božím slovem, Duch Boží měl pokračovati ve svém díle po tu dobu, co evanjelium bylo zvěstováno. V dobách, kdy Písmo Starého i Nového Zákona bylo se tvořilo, Duch Svatý neustále byl ve spojení s jednotlivými dušemi, mimo zjevení, jež měla býti vtělena v svatých knihách. Ježíš přislíbil svým učedlníkům: Utěšitel pak, ten Duch Svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, ont vás naučí všemu, a připomenet vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedet vás ve všelikou pravdu... ano i budoucí věci bude zvěstovati vám. Jan. 14:26; 16:13. Písmo jasně učí, že tyto sliby, neobmezujíce se na dobu apoštolskou, vztahují se na církev Kristovu ve všech dobách. Spasitel ujišt uje své následovníky: Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Mat. 28: 20. A [vii]

10 [viii] Pavel hlásá, že dary a projevy Ducha byly dány církvi pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova, až bychom se sběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova. Efez. 4: 12, 13. V bezprostředním spojení s výjevy velkého dne Páně, Bůh zaslíbil skrze proroka Joele zvláštní zjevení Svého Ducha. Joel 2:28. Proroctví toto došlo částečného splnění sesláním Ducha v den Letnic; ale úplného uskutečnění svého dosáhne v projevu Božské milosti, která bude provázeti závěrečné dílo evangelia. Objasněním Ducha Svatého byly otevřeny pisatelce těchto řádků výjevy dlouho trvajícího zápasu mezi dobrem a zlem. Čas od času bylo mi dopřáno pozorovati, v různých obdobích dějinných, veliký zápas mezi Kristem, Knížetem života, Pů-vodcem našeho spasení, a mezi Satanem, knížetem zla, pů-vodcem hříchu, prvním přestupníkem svatého Božího zákona. Když Duch Boží otevřel mé duši veliké pravdy Svého slova, i výjevy minulosti a budoucnosti, tu byla jsem vyzvána, abych sdělila ostatním, to, co mi bylo zjeveno, bych sledovala dějiny tohoto zápasu v minulých dobách, a zejména abych vylíčila jej tak, aby bylo vrženo světlo na rychle se blížící zápas budoucnosti. Za tím účelem pokusila jsem se vybrati a seskupiti události z dějin církve takovým způsobem, aby bylo možno stopovati vývoj velikých, svědectví podávajících pravd, jež v různých odbobích byly dány světu, jež roznítily vztek Satanův a nepřátelství církve, mající zalíbení ve světě, a které byly drženy těmi svědky, kteří nemilovali své životy ani pod hrozbou smrti. V těchto záznamech můžeme zříti spor, jenž leží před námi. Dívajíce se na ně ve světle slova Božího a v osvětlení jeho Ducha, můžeme spatřiti odhalené záměry knížete zla, i nebezpečí, jichž musí se vystříhati ti, kdož chtějí býti shledáni bez viny před Pánem při jeho příchodu. Není ani tak účelem této knihy podati nové pravdy, týkající se zápasů minulých dob, jako spíše přinésti skutečnosti a zásady, které jsou v souvislosti s blížícími se událostmi. Ale, tyto záznamy, díváme-li se na ně jako na část zápasu mezi sílami světla a temnoty, mají nový význam; ony vrhají světlo na budoucnost a osvětlují stezku těch, kdož jako buditelé minulých věků byli povoláni, třeba i

11 pod nebezpečím ztráty pozemských statků, aby svědčili pro slovo Boží, a pro svědectví Ježíše Krista. Vylíčiti vývoj velkého zápasu mezi pravdou a bludem, odhaliti nástrahy Satanovy jakož i prostředky, kterými lze mu s úspěchem odolati, podati uspokojivé rozřešení velkých záhad zla tím, že původ a následky hříchu budou vysvětleny tak, aby plně byla zjevena spravedlnost a laskavost Boží ve všem Jeho jednání s Jeho tvorstvem, a dokázati svatou a nezměnnou podstatu Jeho zákona, to jest účelem této knihy. A aby jejím vlivem duše byly vysvobozeny z moci temna a staly se účastníky dědictví svatých v světle ke slávě toho, jenž nás miloval a život dal za nás, jest vroucí modlitbou spisovatelčinou. E. G. W [ix]

12 Obsah Information about this Book i Předmluva ii ÚVOD iv Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma Rozsudek odložen Předpovědění se vyplnily Kapitola 2 Pronásledování křest anů Od pronásledování k lichoceni Oddělení pravdy od bludu Prospěch bezbožných Kapitola 3 Odpadlictví Človek hříchu Změna Soboty Trest Jindřicha IV Pohanské bludy v církvi Soud nad kacíři Inkvisice Kapitola 4 Valdenští Výchova Valdenské mládeže Valdenští jako misionáři Pronásledování Valdenských Kapitola 5 JAN WYKLIF Rána papežské nadvládě v Anglii Žebraví mniši Odsouzení Wyklifa Papežští soupeři Překlad bible do angličmy Kapitola 6 Hus a Jeroným Počátky Jana Husa Zobrazněné kázání Praha pod klatbou Jeroným Hus přítomen snemu Hus uvězněn Husova poprava viii

13 Obsah ix Mučednická smrt Jeronýmova Jednota Bratrská Kapitola 7 Lutherova odluka od Ríma Luthcrovo vychování Luther objevil latinskou bibli Luther stal se mnichem Návštěva Říma Na koleji Wittenberské Prodávání odpustků Devadesát pět článků Lulherových Soudy a odpor Povolání do Říma Soud v Augsburgu Útělk z Augsburgu Kurfiřt Bedřich Lutherovým přítelem Rozšíření reformovaného učení Vyobcování s církve Kapitola 8 Luther před sněmem Aleandrova řeč Cesta do Wormsu Před sněmem Rozhodnutí Karla V Na hradě Wartburku Kapitola 9 Pokrok Reformy v Německu Překlad Nového Zábona Kapitola 10 Reformátor Švýcar V klášteře Povolání do Curychu Pokrok ve Švýcarech Kapitola 11 Odpor knížat Sněm ve Špýru Prohlášení náboženské svobody Augšpurský sněm Kapitola 12 Reformace ve Francii Kapitola 13 Nizozemí a Skandinavie VE SKANDINA VII Reformátor Dánska Pomocí v celém státu

14 x VELKÝ SPOR VĚKU Reformace ve Švédsku Kapitola 14 Reformace v jiných zemích V Anglii Anglický Nový Zákon Ve Skotsku Anglie přijala evanjelické učení Kapitola 15 Whitefield a Wesleyové Wesleyové v Americe Původ, názvu Methodisté Duchovní úpadek a jeho příčina Kapitola 16 Pokrok k svobodě Poutníci Úpřimný zkoumatel bible Kapitola 17 Zvěstovatelé jitra Druhý příchod Kristův Znamení Kristova příchodu Veliké zemětřesení Tmavý den Výstraha Kapitola 18 Velké náboženské probuzení Adventní Hnutí Kapitola 19 Reformátor poslední doby Nutnost Spasitele Zpytování Bible Druhý příchod Kristův Proroctví času Dní Prorocký nárys Počátek hlásání Znamení padání hvězd Odpor V době Noemově a naší Zase přijdu Kapitola 20 Zklamání Zklamání při prvním příchodu Pevné setrvání u víře Kapitola 21 Co jest svatyně? Země není svatyní

15 Obsah xi Nebeská svatyně Původní svatyně, aneb vzor Očistění svatyně Služba kněžská Poučení z očist ování Služba Kristova Kapitola 22 Svatyně svátých Proroctví splněné v nebi Kapitola 23 Nezměnitelný zákon Boží Čtvrté přikázání Uctívání Boha jako Stvořitele Uctívání šelmy Dvourohá šelma Obraz šelmy Malý roh Sobota nikdy nezmenená Strašlivé výhružné poselství Kapitola 24 Dílo Obnovy (Reformace) Sobota v ráji Nesprávné úvahy Odpor Kapitola 25 Vyšetřující soud Kristus před Otcem Záznamy určují soud Zákon Boží pravidlem Velká přehlídka Žalobce Doba vyšetřování Vážná doba Konečné rozhodnutí Kapitola 26 Původ zla Luciferův pád Kapitola 27 Nepřátelství mezi člověkem a Satanem Kapitola 28 Jednatelé zlých duchů Kapitola 29 Satanovy nástrahy Kapitola 30 První veliký klam Kapitola 31 Spiritismus (Duchověda) Kapitola 32 Nadcházející spor

16 xii VELKÝ SPOR VĚKU Dva veliké bludy Satanovo chytráctví Kapitola 33 Bible bezpečným ochráncem Důležitost Božích výstrah Výklad Písma Zpytování bible a modlitba Pochybovačství Zodpovědnost před Bohem Kapitola 34 Poslední výstraha Moc třetího anjela Účinek výstrahy Zkouška víry Podzimní déšt Kapitola 35 Doba soužení Zkouška skončena Jákobovo soužení Satanův hněv Satanpvy projevy Nebezpečí lidu Božího Boží soudy Zaslíbení pomoci lidu Božímu Kapitola 36 Lid Boží vysvobozen Věčná smlouva Zoufalství podvodných pastýřů Dílo anjela smrti Kapitola 37 Sestoupení Krále Vzkříšení mrtvých Korunování vítězů Vstup do města Božího Setkání Kristovo s Adamem Výchova zkouškou Zpytování vykoupení Kapitola 38 Zpustošení země Kapitola 39 Spor ukončen Korunovace Kristova Obrazný pohled Před soudnou stolicí Boží Satan uznává svůj nezdar

17 Obsah xiii Konec bezbožných Jediné známky kletby Vykoupená země V nebi DODATEK

18 Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma. [16] S vrcholu hory Olivetské Ježíš pohlížel na Jeruzalém. Jasná a pokojná byla krajina rozprostírající se před Jeho zraky. Bylo to v době Velkonoční, a ze všech zemí shromažd ovaly se děti Jákobovy, aby slavily velkou národní slavnost. Uprostřed zahrad a vinic a zelených strání, posetých stany příchozích, vypínaly se stupňovité pahorky, výstavné paláce a mocné opevnění hlavního města Izraele. Zdálo se, že dcera Sionská praví ve své pýše: Sedím jako královna a neokusím zármutku; tak půvabná a považující se za tak bezpečnou v přízni nebes, jako tenkrát, před dávnými časy, kdy královský pěvec zpíval: Ozdoba krajiny, útěcha všín země jestit hora Sion,... město krále velikého. 1 V plné kráse bylo viděti velkolepé budovy chrámu. Paprsky zapadajícího slunce ozařovaly sněhovou bělost jeho mra-morových stěn a odrážely se na jeho zlaté bráně, věžích a cimbuří. Jako dokonalost krásy stál zde chrám, pýcha židovského národa. Které dítě Izraele nebylo by jato při tomto pohledu pocitem radosti a obdivu? Ale zcela jiné myšlénky plnily mysl Ježíšovu. Když se přiblížil, uzřev město, zaplakal nad ním. 2 Uprostřed všeobecného jásotu při vítězném vjezdu, kdy zástupy mávaly palmovými ratolestmi, kdy radostné Hossana probouzelo ozvěnu pahorků a tisíceré hlasy prohlašovaly Jej za Krále. Vykupitel světa byl zachvácen náhlým a tajemným smutkem. On, syn Boží, přislíbený Izraeli, jehož moc zvítězila nad smrtí, a vyrvala hrobu jeho oběti, zaslzel, ne však z obyčejného zármutku, nýbrž ve výrazném, nepotlačitelném smrtelném zá-pasu. Ó kdybys bylo poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci tobě ku pokoji byly, ale skrytot jest to nyní před očima tvýma. Nebo přijdou na tě dnové, obklíčí tě nepřátelé tvoji valem, a oblehnou tebe, a ssouží tebe se všech stran. A s zemí srovnají tě, i 1 žalm 48:2. 2 Luk.19:41. 14

19 Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma. 15 syny tvé v tobě, a nenechajít v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého. 1 Téměř tisícileté dějiny zvláštní přízně a strážné péče Boží, projevované vyvolenému národu, byly otevřeny před zrakem Ježíšovým. Jeruzalém byl vyznamenán Bohem před celým světem. Hospodin si vyvolil Sion, oblíbil jej za svůj příbytek. 2 Proto po všechny věky svati proroci pronášeli svá výstražná poselství. Proto Hospodin zjevil svou přítomnost v oblaku slávy nad slitovnicí. Kdyby byl Izrael jako národ zachoval vděčnost k nebi, byl by Jeruzalém stál věčně jako vyvolené město Boží. Ale dějiny tohoto přízní obdařeného národa byly záznamem odpadání a vzpoury. Oni se postavili na odpor milosti nebes, zneužili svých výsad, nepoužili svých příležitostí. 3 S láskou větší než jakou má otec k svému synu, posílal Hospodin Bůh otců jejich k nim posly své, ráno vstávaje a posílaje, protože se přívětivě měl k lidu svému a k příbytku svému. 4 Když selhaly výtky, prosby ani kárání nepomohly, poslal jim nejlepší dar nebes; ano, On vložil celé nebe do tohoto jediného daru. Syn Boží sám byl poslán, aby napravil zatvrzelé město. Po tři léta Pán světla a slávy chodil mezi svým lidem, uzdravuje zkroušené srdcem, zvěstuje jatým propuštění a slepým vidění, způsobuje, aby chromí chodili a hluší slyšeli, očišt uje malomocné, kříse mrtvé a zvěstuje evanjelium chu-dým. 5 Ač bylo mu odplaceno zlým za dobré a nenávistí za lásku Jeho, 6 vytrvale vykonával úkol milosrdenství. Nikdy nebyli zapuzeni ti, kteří hledali Jeho milost. [17] Vlny slitování, zapuzené těmito zatvrzelými srdci, vracely se [18] se silnějším proudem milosrdné, nevyslovitelné lásky. Ale Izrael odvrátil se od svého nej lepšího Přítele a jediného Pomocníka. Projevy jeho lásky byly odmítány, jeho radami bylo opovrhováno, jeho [19] výstrahy byly sesměšňovány. 1 Luk. 19: Žalm 132:13. 3 Viz Jer. 17: Par. 36:15. 5 Viz Luk.4:18. 6 Žalm 109:5.

20 16 VELKÝ SPOR VĚKU [20] Hodina naděje a odpušt ění kvapně míjela; kalich dlouho odkládaného hněvu Božího byl téměř plný. Mracno, které se hromadilo po věky úpadku a vzpoury, hrozebně se černalo a již již se protrhávalo nad provinivším se národem; a Ten, jenž jediný mohl je zachrániti před hrozícím osudem, byl zlehčován, pomlouván, zavrhován, a měl býti v krátké době ukřižován. Když Kristus měl viseti na kříži Golgaty, mělo to znamenati konec doby Izraele jakožto národa vyvoleného a požehnaného Bohem. Ztráta jen jediné duše jest pohromou, jež nekonečně převyšuje zisky a poklady světa; ale když Kristus patřil na Jeruzalém, nalézal se před Ním ortel celého města, celého národa, toho města, toho národa, jenž kdysi byl vyvolencem Božím, Jeho vzácným pokladem. Hledě do budoucnosti, viděl vyvolený národ rozptýlený do všech zemí. V tom časném trestu, jenž měl dolehnouti na dítky tohoto národa, viděl jen první doušek z toho kalicha hněvu, jenž při posledním soudu musí býti dopit do dna, Božský soucit a horoucí láska našly vyjádření v truchlivých slovech: Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, kteříž byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažd uje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste! 1 Budeš-li zničen, ty jediný poneseš zodpovědnost. Ale nechcete přijíti ke Mně, abyste život měli. 2 Kristus viděl v Jeruzalémě odznak světa zatvrzelého v nevěře a vzpouře, a řítícího se vstříc trestajícím soudům Božím. Utrpení pokleslého kmene, deroucí se do Jeho duše, vyloudilo z Jeho rtů ten nesmírně hořký výkřik. Viděl plnost hříchu, jemuž v zápětí jde lidská bída, slzy a krev; Jeho srdce bylo jato nekonečným slitováním k souženým a trpícím; všem toužil ulehčiti. Ale ani Jeho ruka nemohla zastaviti příval lidského utrpení; málo bylo těch, kteří vyhledávali jediný Pramen pomoci. Chtěl vyliti svou duši na smrt, aby přiblížil spasení k jejich dosahu; ale málokteří snažili se přijíti k Němu, aby mohli žíti. Vrchnost nebes v slzách! Syn věčného Boha zarmoucen v duchu, zkrušen úzkostí! Výjev ten naplnil celé nebe úžasem. Tento výjev odhaluje nám neobyčejnou nízkost hříchu; ukazuje, jak těžký 1 Mat. 23:37. 2 Jan 5:40.

21 Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma. 17 jest to úkol, i pro nekonečnou moc, zachrániti vinníka před následky přestoupení zákona Božího. Tak Ježíš, hledě až k nejposlednějšímu pokolení v budoucnosti, viděl svět uvržený do klamu podobného tomu, který zavinil zkázu Jeruzaléma. Velkým hříchem Židů bylo zavržení Krista; velkým hříchem křest anského světa bude zamítnutí zákona Božího, základu to jeho vlády na nebi i na zemi. Pravidla Hospodinova budou opovržena a uvedena v nivec. Miliony v poddanství hřícha, otroci Satana, odsouzenci k druhé smrti 6udou odpírati slyšení slov pravdy, ve dnech navštívení jejich. Rozsudek odložen. Téměř čtyřicet let od té chvíle, co zkáza Jeruzaléma byla předpověděna samým Kristem, odkládal Bůh svůj rozsudek nad městem i národem. Podivuhodná byla shovívavost Boží vůči zamítačům Jeho evanjelia a vrahům Jeho Syna. Podobenství o stromu nenesoucím ovoce označilo jednání Boha s židovským národem. Rozkaz byl vydán: Vytniž jej. Nač i tu zemi darmo kazí? 1, ale Božský soucit ho chránil ještě nějaký čas. Byli ještě mnozí mezi Židy, kteří neznali povahu a dílo Kristovo. A dítkám ještě se nedostalo příležitosti a světla, které jejich rodiče odmítli. Kázáním apoštolů a jejich společníků chtěl Bůh docíliti, aby jim zasvitlo světlo; mělo jim býti dovoleno uzříti, kterak se proroctví vyplnilo nejen v narození a životě Kristově, ale i v Jeho smrti a vzkříšení. Dítky nebyly odsouzeny za hříchy rodičů; ale když tyto poznaly světlo dané jejich rodičům, a zavrhly dodatečné světlo poskytnuté jim samým, staly se účastníky ve hříších svých rodičů a naplnily míru svých nepravostí. [21] Předpovědění se vyplnily. Všecka proroctví Kristova, týkající se zkázy Jeruzaléma, se vyplnily do poslední písmeny. Židé zakusili pravdu Jeho výstražných slov: Kterou měrou měříte, bude vám zase od-měřeno. 1 Znamení a zázraky se děly, věštící pohromu a záhubu. Uprostřed noci nadpřirozené světlo svítilo nad chrámem a oltá-řem. Proti obloze při západu slunce bylo viděti obrazy vozů a válečníků, chysta- 1 Luk. 13:7. 1 Mat. 7:2. [22] [23]

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Myšlenky o naději Ellen G. White 2005 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

Život naplněný pokojem

Život naplněný pokojem Život naplněný pokojem Ellen G. White 1995 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap...

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap... z 104 19.4.2013 19:22 Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou

Více

Modlitba za nemocné. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Modlitba za nemocné. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Modlitba za nemocné Ellen G. White 2007 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova

OBSAH. 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova OBSAH 1. kapitola Mé dětství Nehoda 17-19 Má výchova 2. kapitola Mé obrácení Dojmy z mládí Duchovní probuzení Spravedlnost z víry Břímě odňato V novém životě Připojení k církvi metodistů 3. kapitola Boje

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

Svědectví pro církev, svazek 4. Testimonies for the Church, Volume 4

Svědectví pro církev, svazek 4. Testimonies for the Church, Volume 4 Svědectví pro církev, svazek 4. Testimonies for the Church, Volume 4 Pokud Ti to vadí, vypni, prosím, funkci Zobrazit vše, označenou tlačítkem 4T 9 Svědectví pro církev číslo 26 (1876) Biblické životopisy

Více

I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO

I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO ----- C.H. Mackintosh ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ. ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ. KAPITOLA 1. Nanejvýš překvapující jest způsob, jakým Duch

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera?

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 Let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 31. října 2017 to bude 500 let ode dne, kdy Martin Luther přibil

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ Svazek III. PROBODENÍ Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti Životopis Panny a Matky Boží Marie Naší Královny a Paní, nejsvětější Usmiřovatelky za provinění Evy a

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Část III.: 0 prostředcích milosti.

Část III.: 0 prostředcích milosti. KATOLICKY LIDOVY KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracovat František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkope v Praze. Preloži! dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor nábož.

Více

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu.

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY o křesťanském manželství a křesťanské výchově od Havla Josefa Huga kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. S dod atkem mo dlite b pro ne mo cné d le Koche m a.

Více

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. FARNÍ INFORMÁTOR VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 2. 11. 2014 Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. Poutníci na Hoře blahoslavenství, Izrael, Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 26. února 2013. MODLITBA

Více

Kristova podobenství Christ s Object Lessons

Kristova podobenství Christ s Object Lessons Kristova podobenství Christ s Object Lessons COL 17 VYUČOVÁNÍ V PODOBENSTVÍCH Teaching in Parables Při vyučování v podobenstvích Pán Ježíš uplatňoval stejnou zásadu, jakou se řídilo celé jeho poslání na

Více

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více