VELKÝ SPOR VĚKU. Ellen G. White. Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÝ SPOR VĚKU. Ellen G. White. Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc."

Transkript

1

2

3 VELKÝ SPOR VĚKU Ellen G. White 1911 Copyright 2013 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 Předmluva. [iv] Tato kniha, milý čtenáři, není vydávána proto, aby nám oznámila, že jest na tomto světě hřích a bol a bída. Víme to všichni až příliš dobře. Tato kniha není vydávána proto, by nás uvědomila, že panuje nesmiřitelný rozpor mezi temnotou a světlem, hříchem a spravedlností, křivdou a právem, životem a smrtí. Víme to v hloubi svých srdcí, a víme také, že jsme účastníky, činitely, v tomto rozporu. Ale každého z nás jímá občas touha dověděti se více o této velké rozepři. Jak začal ten spor? Či byl zde stále? Jaké živly vstupují do jeho příšerně složité tvářnosti? Jaký jest můj poměr k němu? Jaká jest má zodpovědnost? Nežiji na tomto světě ze své vlastní vůle. Jest tím míněno dobro, či zlo pro mne? Jaké velké zásady jsou v tom zahrnuty? Jak dlouho bude ještě ten spor trvati? Jaký bude jeho konec? Sřítí se naše země, jak nám tvrdí někteří učenci, do hlubin věčné, ledové noci, bez slunečního světla a tepla? Či očekává ji lepší budoucnost, zářící světlem života, zahřátá věčnou láskou Boží? Ale otázka jest ještě naléhavější: Jak tento spor v mém vlastním srdci, tento zápas mezi vnikajícím sobectvím a vy-cházející láskou, může skončiti vítězstvím dobra, a to navždy? Co praví bible? Co nás učí Bůh o této otázce, věčně důležité pro každou duši? Takové otázky vyskytují se nám na všech stranách. Vynořují se naléhavě z hlubin vlastního našeho srdce. Vyžadují určité odpovědi. Zajisté Bůh, jenž stvořil v nás touhu po lepším a snahu po pravdě, nezatají před námi odpověd ke vší potřebné známosti; nebot nečinit zajisté Panovník Hospodin ničeho leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům. Účelem této knihy, milý čtenáři, jest pomoci zmatené duši k pravému rozřešení všech těchto záhad. Byla napsána ženou, která zkusila a poznala, že Bůh jest dobrý, a která seznala ve společenství s Bohem a při zpytování Jeho slova, že tajemství Páně jest s těmi, kdož se Ho bojí, a že On jim zjeví Svou smlouvu. ii

7 Abychom lépe porozuměli podstatě veledůležitého, zápasu, v němž se jedná o život vesmíru, líčí nám jej spisovatelka velkými základními nástiny a obrazy z posledních dvaceti století. Kniha začíná smutnými výjevy z uzavírajících dějin Jeruza-léma, města Bohem vyvoleného, po zavržení Muže s Golgaty, který přišel spasiti. Dále pokračujíc cestou světových dějin, předvádí nám pronásledování dítek Božích v prvních stoletích ; veliké odpadlictví, jež potom nastalo v církvi; svět probouzející se reformací, v níž některé zásady rozepře se jasně jeví; oživení a povznesení Písem a jejich blahodárný, spasitelný účinek; náboženské probuzení poslední doby, otevření zářivého zdroje Božího slova s jeho divuplnými zjeveními světla známosti oproti zhoubnému úsilí a klamu moci temna. Nynější nastávající zápas se všemi důležitými zásadami v něm zahrnutými, v němž nikdo nemůže býti nestranným, jest zde prostě, jasně a výrazně vylíčen. Ku konci vypráví se nám o věčném a slavném vítězství dobra nad zlem, práva nad křivdou, světla nad temnotou, radosti nad zármutkem, naděje nad zoufalstvím, slávy nad hanbou, života nad smrtí, a věčné, dlouho trpící lásky nad mstivou nenávistí. Vydavatelé [v]

8 ÚVOD [vi] Před příchodem hříchu Adam se těšil přímému spojení se svým Tvůrcem; ale od té chvíle, co člověk sám se odloučil od Boha svým přestupkem, bylo lidské pokolení zbaveno této výsady. Nicméně plánem vykoupení otevřela se obyvatelům země cesta, po níž i nadále mohli míti spojení s nebem. Bůh byl ve styku s lidmi prostřednictvím Svého Ducha, a Božské světlo rozlévalo se na svět skrze zjevení, učiněná Jeho vyvoleným služebníkům. Po dobu prvních pětadvaceti století v dějinách lidstva nebylo psaného zjevení. Ti, kdož byli poučeni Bohem, sdělovali své poznání jiným, a tak přecházelo s otce na syna, s pokolení na pokolení. Přípravy k psanému slovu začaly v dobách Mojžíšových. Vnuknutá zjevení byla pak ukládána do vnu-knutých knih. Tato práce trvala po dlouhou dobu šestnácti století, od Mojžíše, jenž sepsal dějiny stvoření světa a zákona, až k Janovi, který zaznamenal nej vznešenější pravdy evangelia. Bible ukazuje k Bohu jako k svému původci; byla však psána lidskými rukami; a v rozmanitém slohu svých jednotlivých knih podává nám povahy několika spisovatelů. Zjevené pravdy byly všechny vnuknuty Bohem (2 Tim. 3: 16) ; byly však vyjádřeny slovy lidskými. Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svati Boží lidé. 2 Petr. 1: 21. Nekonečný svým Svatým Duchem rozlil světlo do duší a srdcí svých služebníků. Seslal sny a vidění, obrazy a podobenství; a ti, jimž tímto způsobem pravda byla zjevena, sami vtělili myšlenku v lidskou řeč. Knihy bible, sepsané v rozličných dobách, od mužů značně se lišících důstojenstvím i povoláním, jakož i rozumovým a du-ševním nadáním, jeví veliký rozdíl, pokud se týče slohu, a také rozdíl v povaze předmětu, o kterém pojednávají. Různý způsob vyjadřování jest užíván různými spisovateli; často táž pravda jest jedním výrazněji podána než druhým. Pravda, vyjádřená různými osobnostmi, projevuje se tak ve svých rozmanitých tvářnostech. Jeden spisovatel jest mocněji dojat jednou iv

9 stránkou předmětu; chápe se těch bodů, které se shodují s jeho zkušeností nebo s jeho vnímací a cenící schopností; jiný jest uchvácen jinou stránkou; a každý z nich, veden jsa Duchem svatým, předvádí to, co působilo nej silnějším dojmem na jeho mysl různá tvářnost pravdy v každém, ale dokonalá shoda při všech. A pravdy takto zjevené se spojují, aby utvořily dokonalý celek, vyhovující potřebám lidí za všech okolností a zkušeností životních. Bohu se zalíbilo sděliti Svou pravdu světu prostřednictvím lidí, a On sám svým Svatým Duchem dal lidem schopnost a sílu k vykonání tohoto díla. Vedl jejich rozum, aby poznali, co mají mluviti a co psáti. Poklad byl svěřen pozemským nádobám, ale přes to jest nebeského původu. Svědectví jest tlumočeno nedokonalým výrazem lidské řeči, ale jest to svědectví Boží; a poslušné, věřící dítě Boží má v něm slávu Božské moci, plné milosti a pravdy. Duch sv. byl přislíben naším Spasitelem, aby zjevil Slovo Jeho služebníkům, aby posvětil a v skutek uvedl jeho učení. A poněvadž byl to Duch Boží, jenž vnukl bibli, jest nemožno, aby učení Ducha bylo v jakémkoli rozporu s učením Písma. Duch nebyl dán, ani nemůže nikdy býti udělen aby odstranil bibli; nebot Písma svatá výslovně praví, že slovo Boží jest základním měřítkem, dle něhož musí se říditi všechno učení i zkušenost. Apoštol Jan praví: Ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. 1. Jan. 4:1. A Izaiáš prohlašuje: K zákonu a k svědectví! Pakli nechtí, nechat mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře. Iz. 8: 20. V souladu s Božím slovem, Duch Boží měl pokračovati ve svém díle po tu dobu, co evanjelium bylo zvěstováno. V dobách, kdy Písmo Starého i Nového Zákona bylo se tvořilo, Duch Svatý neustále byl ve spojení s jednotlivými dušemi, mimo zjevení, jež měla býti vtělena v svatých knihách. Ježíš přislíbil svým učedlníkům: Utěšitel pak, ten Duch Svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, ont vás naučí všemu, a připomenet vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedet vás ve všelikou pravdu... ano i budoucí věci bude zvěstovati vám. Jan. 14:26; 16:13. Písmo jasně učí, že tyto sliby, neobmezujíce se na dobu apoštolskou, vztahují se na církev Kristovu ve všech dobách. Spasitel ujišt uje své následovníky: Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Mat. 28: 20. A [vii]

10 [viii] Pavel hlásá, že dary a projevy Ducha byly dány církvi pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova, až bychom se sběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova. Efez. 4: 12, 13. V bezprostředním spojení s výjevy velkého dne Páně, Bůh zaslíbil skrze proroka Joele zvláštní zjevení Svého Ducha. Joel 2:28. Proroctví toto došlo částečného splnění sesláním Ducha v den Letnic; ale úplného uskutečnění svého dosáhne v projevu Božské milosti, která bude provázeti závěrečné dílo evangelia. Objasněním Ducha Svatého byly otevřeny pisatelce těchto řádků výjevy dlouho trvajícího zápasu mezi dobrem a zlem. Čas od času bylo mi dopřáno pozorovati, v různých obdobích dějinných, veliký zápas mezi Kristem, Knížetem života, Pů-vodcem našeho spasení, a mezi Satanem, knížetem zla, pů-vodcem hříchu, prvním přestupníkem svatého Božího zákona. Když Duch Boží otevřel mé duši veliké pravdy Svého slova, i výjevy minulosti a budoucnosti, tu byla jsem vyzvána, abych sdělila ostatním, to, co mi bylo zjeveno, bych sledovala dějiny tohoto zápasu v minulých dobách, a zejména abych vylíčila jej tak, aby bylo vrženo světlo na rychle se blížící zápas budoucnosti. Za tím účelem pokusila jsem se vybrati a seskupiti události z dějin církve takovým způsobem, aby bylo možno stopovati vývoj velikých, svědectví podávajících pravd, jež v různých odbobích byly dány světu, jež roznítily vztek Satanův a nepřátelství církve, mající zalíbení ve světě, a které byly drženy těmi svědky, kteří nemilovali své životy ani pod hrozbou smrti. V těchto záznamech můžeme zříti spor, jenž leží před námi. Dívajíce se na ně ve světle slova Božího a v osvětlení jeho Ducha, můžeme spatřiti odhalené záměry knížete zla, i nebezpečí, jichž musí se vystříhati ti, kdož chtějí býti shledáni bez viny před Pánem při jeho příchodu. Není ani tak účelem této knihy podati nové pravdy, týkající se zápasů minulých dob, jako spíše přinésti skutečnosti a zásady, které jsou v souvislosti s blížícími se událostmi. Ale, tyto záznamy, díváme-li se na ně jako na část zápasu mezi sílami světla a temnoty, mají nový význam; ony vrhají světlo na budoucnost a osvětlují stezku těch, kdož jako buditelé minulých věků byli povoláni, třeba i

11 pod nebezpečím ztráty pozemských statků, aby svědčili pro slovo Boží, a pro svědectví Ježíše Krista. Vylíčiti vývoj velkého zápasu mezi pravdou a bludem, odhaliti nástrahy Satanovy jakož i prostředky, kterými lze mu s úspěchem odolati, podati uspokojivé rozřešení velkých záhad zla tím, že původ a následky hříchu budou vysvětleny tak, aby plně byla zjevena spravedlnost a laskavost Boží ve všem Jeho jednání s Jeho tvorstvem, a dokázati svatou a nezměnnou podstatu Jeho zákona, to jest účelem této knihy. A aby jejím vlivem duše byly vysvobozeny z moci temna a staly se účastníky dědictví svatých v světle ke slávě toho, jenž nás miloval a život dal za nás, jest vroucí modlitbou spisovatelčinou. E. G. W [ix]

12 Obsah Information about this Book i Předmluva ii ÚVOD iv Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma Rozsudek odložen Předpovědění se vyplnily Kapitola 2 Pronásledování křest anů Od pronásledování k lichoceni Oddělení pravdy od bludu Prospěch bezbožných Kapitola 3 Odpadlictví Človek hříchu Změna Soboty Trest Jindřicha IV Pohanské bludy v církvi Soud nad kacíři Inkvisice Kapitola 4 Valdenští Výchova Valdenské mládeže Valdenští jako misionáři Pronásledování Valdenských Kapitola 5 JAN WYKLIF Rána papežské nadvládě v Anglii Žebraví mniši Odsouzení Wyklifa Papežští soupeři Překlad bible do angličmy Kapitola 6 Hus a Jeroným Počátky Jana Husa Zobrazněné kázání Praha pod klatbou Jeroným Hus přítomen snemu Hus uvězněn Husova poprava viii

13 Obsah ix Mučednická smrt Jeronýmova Jednota Bratrská Kapitola 7 Lutherova odluka od Ríma Luthcrovo vychování Luther objevil latinskou bibli Luther stal se mnichem Návštěva Říma Na koleji Wittenberské Prodávání odpustků Devadesát pět článků Lulherových Soudy a odpor Povolání do Říma Soud v Augsburgu Útělk z Augsburgu Kurfiřt Bedřich Lutherovým přítelem Rozšíření reformovaného učení Vyobcování s církve Kapitola 8 Luther před sněmem Aleandrova řeč Cesta do Wormsu Před sněmem Rozhodnutí Karla V Na hradě Wartburku Kapitola 9 Pokrok Reformy v Německu Překlad Nového Zábona Kapitola 10 Reformátor Švýcar V klášteře Povolání do Curychu Pokrok ve Švýcarech Kapitola 11 Odpor knížat Sněm ve Špýru Prohlášení náboženské svobody Augšpurský sněm Kapitola 12 Reformace ve Francii Kapitola 13 Nizozemí a Skandinavie VE SKANDINA VII Reformátor Dánska Pomocí v celém státu

14 x VELKÝ SPOR VĚKU Reformace ve Švédsku Kapitola 14 Reformace v jiných zemích V Anglii Anglický Nový Zákon Ve Skotsku Anglie přijala evanjelické učení Kapitola 15 Whitefield a Wesleyové Wesleyové v Americe Původ, názvu Methodisté Duchovní úpadek a jeho příčina Kapitola 16 Pokrok k svobodě Poutníci Úpřimný zkoumatel bible Kapitola 17 Zvěstovatelé jitra Druhý příchod Kristův Znamení Kristova příchodu Veliké zemětřesení Tmavý den Výstraha Kapitola 18 Velké náboženské probuzení Adventní Hnutí Kapitola 19 Reformátor poslední doby Nutnost Spasitele Zpytování Bible Druhý příchod Kristův Proroctví času Dní Prorocký nárys Počátek hlásání Znamení padání hvězd Odpor V době Noemově a naší Zase přijdu Kapitola 20 Zklamání Zklamání při prvním příchodu Pevné setrvání u víře Kapitola 21 Co jest svatyně? Země není svatyní

15 Obsah xi Nebeská svatyně Původní svatyně, aneb vzor Očistění svatyně Služba kněžská Poučení z očist ování Služba Kristova Kapitola 22 Svatyně svátých Proroctví splněné v nebi Kapitola 23 Nezměnitelný zákon Boží Čtvrté přikázání Uctívání Boha jako Stvořitele Uctívání šelmy Dvourohá šelma Obraz šelmy Malý roh Sobota nikdy nezmenená Strašlivé výhružné poselství Kapitola 24 Dílo Obnovy (Reformace) Sobota v ráji Nesprávné úvahy Odpor Kapitola 25 Vyšetřující soud Kristus před Otcem Záznamy určují soud Zákon Boží pravidlem Velká přehlídka Žalobce Doba vyšetřování Vážná doba Konečné rozhodnutí Kapitola 26 Původ zla Luciferův pád Kapitola 27 Nepřátelství mezi člověkem a Satanem Kapitola 28 Jednatelé zlých duchů Kapitola 29 Satanovy nástrahy Kapitola 30 První veliký klam Kapitola 31 Spiritismus (Duchověda) Kapitola 32 Nadcházející spor

16 xii VELKÝ SPOR VĚKU Dva veliké bludy Satanovo chytráctví Kapitola 33 Bible bezpečným ochráncem Důležitost Božích výstrah Výklad Písma Zpytování bible a modlitba Pochybovačství Zodpovědnost před Bohem Kapitola 34 Poslední výstraha Moc třetího anjela Účinek výstrahy Zkouška víry Podzimní déšt Kapitola 35 Doba soužení Zkouška skončena Jákobovo soužení Satanův hněv Satanpvy projevy Nebezpečí lidu Božího Boží soudy Zaslíbení pomoci lidu Božímu Kapitola 36 Lid Boží vysvobozen Věčná smlouva Zoufalství podvodných pastýřů Dílo anjela smrti Kapitola 37 Sestoupení Krále Vzkříšení mrtvých Korunování vítězů Vstup do města Božího Setkání Kristovo s Adamem Výchova zkouškou Zpytování vykoupení Kapitola 38 Zpustošení země Kapitola 39 Spor ukončen Korunovace Kristova Obrazný pohled Před soudnou stolicí Boží Satan uznává svůj nezdar

17 Obsah xiii Konec bezbožných Jediné známky kletby Vykoupená země V nebi DODATEK

18 Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma. [16] S vrcholu hory Olivetské Ježíš pohlížel na Jeruzalém. Jasná a pokojná byla krajina rozprostírající se před Jeho zraky. Bylo to v době Velkonoční, a ze všech zemí shromažd ovaly se děti Jákobovy, aby slavily velkou národní slavnost. Uprostřed zahrad a vinic a zelených strání, posetých stany příchozích, vypínaly se stupňovité pahorky, výstavné paláce a mocné opevnění hlavního města Izraele. Zdálo se, že dcera Sionská praví ve své pýše: Sedím jako královna a neokusím zármutku; tak půvabná a považující se za tak bezpečnou v přízni nebes, jako tenkrát, před dávnými časy, kdy královský pěvec zpíval: Ozdoba krajiny, útěcha všín země jestit hora Sion,... město krále velikého. 1 V plné kráse bylo viděti velkolepé budovy chrámu. Paprsky zapadajícího slunce ozařovaly sněhovou bělost jeho mra-morových stěn a odrážely se na jeho zlaté bráně, věžích a cimbuří. Jako dokonalost krásy stál zde chrám, pýcha židovského národa. Které dítě Izraele nebylo by jato při tomto pohledu pocitem radosti a obdivu? Ale zcela jiné myšlénky plnily mysl Ježíšovu. Když se přiblížil, uzřev město, zaplakal nad ním. 2 Uprostřed všeobecného jásotu při vítězném vjezdu, kdy zástupy mávaly palmovými ratolestmi, kdy radostné Hossana probouzelo ozvěnu pahorků a tisíceré hlasy prohlašovaly Jej za Krále. Vykupitel světa byl zachvácen náhlým a tajemným smutkem. On, syn Boží, přislíbený Izraeli, jehož moc zvítězila nad smrtí, a vyrvala hrobu jeho oběti, zaslzel, ne však z obyčejného zármutku, nýbrž ve výrazném, nepotlačitelném smrtelném zá-pasu. Ó kdybys bylo poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci tobě ku pokoji byly, ale skrytot jest to nyní před očima tvýma. Nebo přijdou na tě dnové, obklíčí tě nepřátelé tvoji valem, a oblehnou tebe, a ssouží tebe se všech stran. A s zemí srovnají tě, i 1 žalm 48:2. 2 Luk.19:41. 14

19 Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma. 15 syny tvé v tobě, a nenechajít v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého. 1 Téměř tisícileté dějiny zvláštní přízně a strážné péče Boží, projevované vyvolenému národu, byly otevřeny před zrakem Ježíšovým. Jeruzalém byl vyznamenán Bohem před celým světem. Hospodin si vyvolil Sion, oblíbil jej za svůj příbytek. 2 Proto po všechny věky svati proroci pronášeli svá výstražná poselství. Proto Hospodin zjevil svou přítomnost v oblaku slávy nad slitovnicí. Kdyby byl Izrael jako národ zachoval vděčnost k nebi, byl by Jeruzalém stál věčně jako vyvolené město Boží. Ale dějiny tohoto přízní obdařeného národa byly záznamem odpadání a vzpoury. Oni se postavili na odpor milosti nebes, zneužili svých výsad, nepoužili svých příležitostí. 3 S láskou větší než jakou má otec k svému synu, posílal Hospodin Bůh otců jejich k nim posly své, ráno vstávaje a posílaje, protože se přívětivě měl k lidu svému a k příbytku svému. 4 Když selhaly výtky, prosby ani kárání nepomohly, poslal jim nejlepší dar nebes; ano, On vložil celé nebe do tohoto jediného daru. Syn Boží sám byl poslán, aby napravil zatvrzelé město. Po tři léta Pán světla a slávy chodil mezi svým lidem, uzdravuje zkroušené srdcem, zvěstuje jatým propuštění a slepým vidění, způsobuje, aby chromí chodili a hluší slyšeli, očišt uje malomocné, kříse mrtvé a zvěstuje evanjelium chu-dým. 5 Ač bylo mu odplaceno zlým za dobré a nenávistí za lásku Jeho, 6 vytrvale vykonával úkol milosrdenství. Nikdy nebyli zapuzeni ti, kteří hledali Jeho milost. [17] Vlny slitování, zapuzené těmito zatvrzelými srdci, vracely se [18] se silnějším proudem milosrdné, nevyslovitelné lásky. Ale Izrael odvrátil se od svého nej lepšího Přítele a jediného Pomocníka. Projevy jeho lásky byly odmítány, jeho radami bylo opovrhováno, jeho [19] výstrahy byly sesměšňovány. 1 Luk. 19: Žalm 132:13. 3 Viz Jer. 17: Par. 36:15. 5 Viz Luk.4:18. 6 Žalm 109:5.

20 16 VELKÝ SPOR VĚKU [20] Hodina naděje a odpušt ění kvapně míjela; kalich dlouho odkládaného hněvu Božího byl téměř plný. Mracno, které se hromadilo po věky úpadku a vzpoury, hrozebně se černalo a již již se protrhávalo nad provinivším se národem; a Ten, jenž jediný mohl je zachrániti před hrozícím osudem, byl zlehčován, pomlouván, zavrhován, a měl býti v krátké době ukřižován. Když Kristus měl viseti na kříži Golgaty, mělo to znamenati konec doby Izraele jakožto národa vyvoleného a požehnaného Bohem. Ztráta jen jediné duše jest pohromou, jež nekonečně převyšuje zisky a poklady světa; ale když Kristus patřil na Jeruzalém, nalézal se před Ním ortel celého města, celého národa, toho města, toho národa, jenž kdysi byl vyvolencem Božím, Jeho vzácným pokladem. Hledě do budoucnosti, viděl vyvolený národ rozptýlený do všech zemí. V tom časném trestu, jenž měl dolehnouti na dítky tohoto národa, viděl jen první doušek z toho kalicha hněvu, jenž při posledním soudu musí býti dopit do dna, Božský soucit a horoucí láska našly vyjádření v truchlivých slovech: Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, kteříž byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažd uje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste! 1 Budeš-li zničen, ty jediný poneseš zodpovědnost. Ale nechcete přijíti ke Mně, abyste život měli. 2 Kristus viděl v Jeruzalémě odznak světa zatvrzelého v nevěře a vzpouře, a řítícího se vstříc trestajícím soudům Božím. Utrpení pokleslého kmene, deroucí se do Jeho duše, vyloudilo z Jeho rtů ten nesmírně hořký výkřik. Viděl plnost hříchu, jemuž v zápětí jde lidská bída, slzy a krev; Jeho srdce bylo jato nekonečným slitováním k souženým a trpícím; všem toužil ulehčiti. Ale ani Jeho ruka nemohla zastaviti příval lidského utrpení; málo bylo těch, kteří vyhledávali jediný Pramen pomoci. Chtěl vyliti svou duši na smrt, aby přiblížil spasení k jejich dosahu; ale málokteří snažili se přijíti k Němu, aby mohli žíti. Vrchnost nebes v slzách! Syn věčného Boha zarmoucen v duchu, zkrušen úzkostí! Výjev ten naplnil celé nebe úžasem. Tento výjev odhaluje nám neobyčejnou nízkost hříchu; ukazuje, jak těžký 1 Mat. 23:37. 2 Jan 5:40.

21 Kapitola 1 Zkáza Jeruzaléma. 17 jest to úkol, i pro nekonečnou moc, zachrániti vinníka před následky přestoupení zákona Božího. Tak Ježíš, hledě až k nejposlednějšímu pokolení v budoucnosti, viděl svět uvržený do klamu podobného tomu, který zavinil zkázu Jeruzaléma. Velkým hříchem Židů bylo zavržení Krista; velkým hříchem křest anského světa bude zamítnutí zákona Božího, základu to jeho vlády na nebi i na zemi. Pravidla Hospodinova budou opovržena a uvedena v nivec. Miliony v poddanství hřícha, otroci Satana, odsouzenci k druhé smrti 6udou odpírati slyšení slov pravdy, ve dnech navštívení jejich. Rozsudek odložen. Téměř čtyřicet let od té chvíle, co zkáza Jeruzaléma byla předpověděna samým Kristem, odkládal Bůh svůj rozsudek nad městem i národem. Podivuhodná byla shovívavost Boží vůči zamítačům Jeho evanjelia a vrahům Jeho Syna. Podobenství o stromu nenesoucím ovoce označilo jednání Boha s židovským národem. Rozkaz byl vydán: Vytniž jej. Nač i tu zemi darmo kazí? 1, ale Božský soucit ho chránil ještě nějaký čas. Byli ještě mnozí mezi Židy, kteří neznali povahu a dílo Kristovo. A dítkám ještě se nedostalo příležitosti a světla, které jejich rodiče odmítli. Kázáním apoštolů a jejich společníků chtěl Bůh docíliti, aby jim zasvitlo světlo; mělo jim býti dovoleno uzříti, kterak se proroctví vyplnilo nejen v narození a životě Kristově, ale i v Jeho smrti a vzkříšení. Dítky nebyly odsouzeny za hříchy rodičů; ale když tyto poznaly světlo dané jejich rodičům, a zavrhly dodatečné světlo poskytnuté jim samým, staly se účastníky ve hříších svých rodičů a naplnily míru svých nepravostí. [21] Předpovědění se vyplnily. Všecka proroctví Kristova, týkající se zkázy Jeruzaléma, se vyplnily do poslední písmeny. Židé zakusili pravdu Jeho výstražných slov: Kterou měrou měříte, bude vám zase od-měřeno. 1 Znamení a zázraky se děly, věštící pohromu a záhubu. Uprostřed noci nadpřirozené světlo svítilo nad chrámem a oltá-řem. Proti obloze při západu slunce bylo viděti obrazy vozů a válečníků, chysta- 1 Luk. 13:7. 1 Mat. 7:2. [22] [23]

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Předmluva. 27/12/2016 Ellen G. White Writings

Předmluva. 27/12/2016 Ellen G. White Writings 7//06 Ellen G. White Writings Předmluva. Tato kniha, milý čtenáři, není vydávána proto, aby nám oznámila, že jest na tomto světě hřích a bol a bída. Víme to všichni až příliš dobře. {VS iii.} Tato kniha

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Týden od 16. listopadu do 22. listopadu Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2.

Týden od 16. listopadu do 22. listopadu Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2. Týden od 16. listopadu do 22. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2.14; Ko 2,9; Žd 1,3 Základní verš A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005

Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Charles Cooper BIBLICKÉ ZÁKLADY KE STUDIU POSLEDNÍCH ČASŮ I. TATO PROROCKÁ STUDIE ODPOVÍ NA 4 ZÁKLADNÍ OTÁZKY : Proč je Kristův pro křesťany tak důležitý?

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více