Souhrnná zpráva z testování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva z testování"

Transkript

1 Souhrnná zpráva z testování 2013/2014

2 Obsah Souhrnná zpráva (bílá brožura) Obsah Zprávy, které obdržíte Charakteristika projektu a) Základní informace b) Společný evropský referenční rámec pro jazyky a popis jeho kategorií c) Specifika a přínos testu d) Jak interpretovat výsledky Návod k interpretaci analytické zprávy tabulek a grafů pomoc při interpretaci příklady typů grafů a tabulek výsledků testů a dotazníků ukázka individuální zprávy žáka s komentářem Souhrnné výsledky testování Výsledky testování Zúčastněné školy Analýza výsledků testování Výsledky dotazníkového šetření Analytická zpráva (samostatné listy) Shrnutí výsledků projektu Grafy všech výsledků školy Grafy rozložení úrovní ročníků Tabulky podrobných výsledků žáků za každou třídu Graf analýzy částí testu Grafy s výstupy z dotazníku žáka a dotazníku učitele 1

3 Zprávy, které obdržíte SOUHRNNÁ ZPRÁVA přiblíží vám koncepci testu vysvětlí termíny užívané ve výstupech ukáže souhrnné výsledky testování v rámci projektu SCATE ANALYTICKÁ ZPRÁVA je zaměřena na analýzu výsledků jednotlivých žáků v rámci třídy a jednotlivých tříd v rámci školy INDIVIDUÁLNÍ ZPRÁVA ŽÁKA (IZZ) obdrží ji každý zúčastněný žák kategorie odpovídající jazykovým znalostem žáka dosažená kategorie pro čtení a poslech popis všech kategorií, s nimiž SCATE pracuje tipy, jak si rozšiřovat svou znalost jazyka rozložení kategorií v rámci všech testovaných žáků, celého ročníku, školy, třídy (v případě, že se testování zúčastnilo více žáků jedné třídy) K individuální zprávě si žáci mohou přiobjednat certifikát vydaný společností Scio, potvrzující v testu dosaženou úroveň. Výsledky testování v elektronické podobě jsou dostupné v aplikaci ScioDat i po ukončení testování. Svou individuální zprávu ke stažení mají žáci k dispozici pod svými přihlašovacími údaji. 2

4 Charakteristika projektu Pro testování anglického jazyka byl připraven ověřovací adaptivní test SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English), který zařadil každého žáka na škálu podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Více o použitém testu najdete dále v textu. Adaptivnost testu znamená, že po zodpovězení několika prvních otázek, dává aplikace každému testovanému další otázky na základě jeho předchozích odpovědí. Ověřovací adaptivní testy v současné době v České republice pro základní a střední školy vytváří jen společnost s. r. o. I pro nás jsou ověřovací testy poměrně nedávnou novinkou a budeme proto rádi za vaše případné připomínky. Testování se zúčastnily základní a střední školy. Všechny zúčastněné školy získaly v podobě profesionálně sestaveného testu účinný evaluační nástroj, důležitý pro efektivní směřování při další výuce jazyků. a. Základní informace Průběh a podoba testování testování v podzimním termínu probíhalo od 16. září do 29. listopadu V jarním termínu od 16. března 2014 do konce května. Valná většina škol otestovala do 14. května V souhrnných výsledcích používáme data z jarního testování 2012/2013 a 2013/14. Pracujeme se vzorkem výsledků. test probíhal pouze on-line ověřoval dvě základní dovednosti: čtení a poslech sestával ze na sobě nezávislých úloh jednotlivé úlohy měly různou podobu: o výběr jedné z více možností (a e pod zadáním úlohy) o roletové menu (výběr jedné z možností umístěný přímo v textu) o seřazovací (správné seřazení náhodně zamíchaných komponentů na základě zadání) o zařazovací (zařazení jednoho komponentu mezi ostatní na základě zadání) o doplňovací (samostatné doplnění požadovaného textu do prázdného pole) o přiřazovací (přiřazení odpovídajících komponentů k jejich párům na základě zadání) úlohy ověřovaly různé typy jazykových dovedností: o orientaci v konverzačních situacích o gramatiku a pravopis o slovní zásobu o porozumění textu Informace o dosažené úrovni v rámci dovedností poslechu a čtení je pro žáky spíše orientační, protože k jejímu přesnému určení by bylo třeba mít více otázek v testu. 3

5 Ověřovací test Ověřovací test se vztahuje k předem daným standardům a poskytuje odpověď na otázku, do jaké míry znalosti žáka těmto standardům odpovídají. Až v druhé řadě jde o vzájemné srovnání žáků či škol. Výhodou tohoto přístupu je, že žáci, rodiče a učitelé získají konkrétní informaci o tom, co žák umí, zatímco výstupem ze srovnávacího testování je zejména zpráva, zda žák daný test zvládl lépe nebo hůře než jeho vrstevníci. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje jako cílovou výstupní úroveň z 5. ročníku úroveň A1 podle SERRJ, na konci 9. ročníku je doporučena úroveň A2. Jazykové kompetence absolventů středních škol jsou pak stanoveny na úroveň B2. 1 Testy umožňují žákům a učitelům zjistit, do jaké míry znalosti žáků těmto výstupním úrovním odpovídají. Test je koncipován tak, aby bylo možné srovnat úroveň žáka nejen s ostatními žáky odpovídajícího ročníku, ale i s žáky ročníků vyšších či nižších. Kromě toho test umožňuje při opakovaném testování sledovat posun ve znalostech žáka. Je důležité si uvědomit, že základním principem ověřovacího testu je nalézt nejobtížnější úlohu, kterou je testovaný ještě schopen vyřešit, a na základě toho ho zařadit do dané kategorie. Při hledání takové úlohy samozřejmě řešitel testu narazí na úlohy, které jsou nad jeho síly. Rádi bychom znovu zopakovali žákům, jejich rodičům i učitelům, že se v případě těchto nevyřešených úloh nejedná o selhání, ale právě o zpřesnění, které napomůže určit žákovu skutečnou úroveň. b. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a popis jeho kategorií Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) je dokument Rady Evropy, který poskytuje základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic či dalších materiálů v celé Evropě. Popisuje, co se mají žáci naučit, aby užívali jazyk k efektivní komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. 2 SERRJ definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka A1, A2, B1, B2, C1, C2, přičemž zjednodušeně lze říci, že na úrovni A jsou začátečníci, na úrovni B středně pokročilí a na úrovni C vyspělí uživatelé jazyka. Tyto kategorie jsou popsány ve veřejně dostupných dokumentech. Každý si tak může snadno udělat obrázek, jakými schopnostmi disponuje žák, který je označen tou kterou kategorií. Vzhledem k tomu, že ještě předtím, než žák dosáhne úrovně A1, dokáže již při velmi omezeném rozsahu použití jazyka provádět řadu úloh, rozšířili jsme škálu o úroveň A0. Díky tomu může test uspokojivěji mapovat i vzdělávací pokroky žáků nižších tříd základních škol a úplných začátečníků. 1 Viz Národní plán výuky cizích jazyků, dostupný zde: více informací naleznete také v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, zde: 2 další informace naleznete také zde: 4

6 Každá kategorie SERRJ zahrnuje široké spektrum dovedností, schopností a znalostí. Hlavním cílem vymezení jednotlivých kategorií je spíše popsat obecné jazykové kompetence žáka, než postihnout znalost konkrétních gramatických jevů či slovní zásoby. Je třeba mít na paměti, že mezi jednotlivými kategoriemi neexistuje pravidelná posloupnost, podle které by měl žák dosáhnout z úrovně A2 na úroveň B1 za stejnou dobu, za jakou dosáhl z úrovně A1 na úroveň A2. Každá kategorie zahrnuje celý komplex jazykových činností a dovedností, jejichž osvojení trvá různě dlouhou dobu. Popisy jednotlivých kategorií si kladou za cíl co nejlépe postihnout danou úroveň znalosti jazyka. Cílem testu je obsáhnout jednotlivé body definující znalosti zahrnuté v dané kategorii. Úlohy testu jsou stejně jako kategorie koncipovány natolik komplexně, že mohou spolehlivě sloužit k zařazení žáka do kategorie. V testu pracujeme s těmito kategoriemi: A0 Žák se s pomocí naučených frází umí představit a vyjádřit základní informace o sobě, své rodině či svých koníčcích. Tyto fráze také dokáže rozpoznat v textu. Začíná rozumět některým výrazům používaným v každodenním životě. Dokáže přečíst a pochopit jednoduché věty a fráze, pokud má potřebnou slovní zásobu a může si text přečíst vícekrát po sobě. V mluveném projevu porozumí výrazům a větám, které zná, pokud jsou vysloveny pečlivě a pomalu. A1 Žák zná výrazy používané v každodenním životě a dokáže vyjádřit detaily týkající se jeho osoby, rodiny a přátel. Jednoduchými větami popíše místo, kde žije a lidi, které zná. Umí položit jednoduché otázky a zjistit tak informace o jiné osobě (například o místě, kde žije, nebo o věcech, které vlastní). Porozumí pomalu, zřetelně a jednoduše mluvícím partnerům, kteří jsou ochotni případně svou výpověď zopakovat, a dokáže reagovat na jejich otázky. V textu i mluveném projevu dokáže identifikovat známá slova a věty. Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy. A2 Žák umí základními frázemi popsat sebe, svou rodinu, školu, zájmy či okolí. Dokáže v přímé a jednoduché výměně informací stručně popsat rutinní činnosti a své potřeby. Umí vést společenskou konverzaci o známých tématech a reagovat na momentální situaci. Dokáže napsat jednoduché poznámky či zprávy a zvládne i krátký osobní dopis. V jednodušších textech dokáže vyhledat základní informace. Rozumí větám, které se týkají jeho samého, rodiny, nákupů nebo zaměstnání. Porozumí základnímu sdělení, je-li proneseno pomalu a zřetelně. Úroveň A2 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 9. třídy základní školy. 5

7 B1 Žák ovládá fráze a slovní zásobu týkající se běžných témat a témat, která ho zajímají, a dokáže o nich i napsat souvislý text. Jazykově si poradí v situacích, které mohou nastat při cestování do ciziny. Umí popsat zážitky, události, sny, naděje a cíle či stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány. Zvládne vyprávět příběh, přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce. Své zážitky a dojmy dokáže i popsat v osobním dopisu. Bez přípravy se může zapojit do hovoru o aktuálních událostech a známých tématech se správným použitím gramatických prostředků. Rozumí hlavním myšlenkám ve spisovném mluveném projevu, týká-li se běžných témat. Pochopí smysl rádiového či televizního vysílání s běžným obsahem. B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška. B2 Žák bez velké námahy dokáže vést plynulou spontánní konverzaci s rodilým mluvčím. Umí se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu, bez problémů vysvětlí své stanovisko k aktuálním otázkám a dokáže uvést výhody a nevýhody různých řešení. Rozumí textům současné prózy, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje i hlavním myšlenkám složitých textů na různá témata včetně odborně zaměřených diskuzí na téma, o které se zajímá. Umí napsat srozumitelné podrobné texty různé formy na různá témata, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V osobním dopise dokáže vyjádřit emoce či popsat své pocity. Nedopouští se gramatických chyb vedoucích k nedorozumění, většinu svých chyb umí opravit. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat a také většině filmů ve spisovném jazyce. Dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. C1 Žák se umí plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů, umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Zvládá se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. Dokáže dodržovat vysoký stupeň gramatické správnosti, zřídka se dopouští systémových chyb a tyto chyby jsou sotva postřehnutelné, ale pokud se objeví, obvykle je dokáže opravit. Umí volit vhodné fráze a vybírat své formulace tak, že se vyjadřuje jasně a na odpovídající stylové rovině bez nutnosti redukovat to, co chce sdělit. Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů (jak faktografických, tak beletristických), ocení rozdíly v jejich stylu. Porozumí odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i pokud se nevztahují k jeho oboru. Je schopen sledovat film nebo rozhlasové vysílání v anglickém jazyce. 6

8 c. Specifika a přínos testu Přínos testu Zařazení do konkrétní kategorie žákům pomáhá přesněji si uvědomit šíři svých znalostí a provázanost jednotlivých jazykových dovedností. Test tak pomáhá žákům i jejich rodičům vnímat jazykové vzdělávání v konkrétních obrysech. Učitelé zase mohou zjistit, nakolik si jsou jejich žáci schopni poradit i s úlohami, které přesně nemusí odpovídat probrané látce. Patří-li žák do dané kategorie, mělo by se to na jeho výsledku při řešení úloh projevit. Specifika testu Do testu byly zařazeny i interaktivní úlohy, které více využívají možností výpočetní techniky a činí řešení testu atraktivnějším a zábavnějším. Zařazeno bylo také větší množství krátkých poslechových nahrávek navázaných přímo na jednotlivé úlohy. Každý žák si mohl nahrávku pustit, kolikrát a kdy potřeboval. Díky tomu mohli žáci řešit všechny úlohy ve svém individuálním tempu. Úlohy byly zaměřeny na testování porozumění textu, znalosti gramatiky (včetně spellingu), slovní zásoby a orientace v konverzačních situacích. V úlohách zaměřených na porozumění textu měli žáci prokázat schopnost porozumět hlavní myšlence textu nebo v něm vyhledat konkrétní informaci. Žáci vyvozovali závěry z uvedených informací, interpretovali sdělení obsažená v textech, zasazovali do širšího kontextu situace popsané v textu, zobecňovali a shrnovali poskytnuté informace apod. V úlohách zaměřených na konverzaci bylo úkolem žáků prokázat schopnost nalézt vhodnou reakci v obvyklých konverzačních situacích. V úlohách zaměřených na gramatiku a slovní zásobu měli žáci prokázat znalost konkrétních slovíček či gramatických jevů. d. Jak interpretovat výsledky Prostudujte si tuto část, dobře se tak zorientujete v používané terminologii a získáte podklady pro interpretaci své analytické zprávy. Dále navazuje ještě kapitola Návod k interpretaci tabulek a grafů, kde jsou ukázky analytické zprávy s komentářem. Nezapomeňte, že výsledky testování v elektronické podobě jsou dostupné v aplikaci ScioDat i po ukončení testování a to jak zpráva pro školu, tak databáze žáků s výsledky. Pokud si je včas stáhnete, můžete s nimi pracovat i v následujících letech. Svou individuální zprávu mají k dispozici ke stažení po přihlášení pod svým hashem a heslem i žáci. Jak výsledky správně pochopit aneb na co při interpretaci nesmíme zapomenout? - Důležité je zařazení projektu do autoevaluačního systému školy a zejména zajištění jeho návaznosti na další evaluační nástroje, které škola používá nebo plánuje použít. Tyto nástroje by projekt měly doplňovat nebo následně umožňovat zjišťování funkčnosti změn ve výuce. - Zařazení na škálu podle SERRJ umožní dobře identifikovat odchylky od průměru a zjistit, čím se škola ve srovnání s ostatními může pochlubit, a naopak v jakých oblastech by stálo za to usilovat o zlepšení. 7

9 - Při interpretaci svých výsledků je rovněž nutné brát vždy v úvahu celkový kontext školy (prostředí, strukturu pedagogického sboru, strukturu žáků, zaměření školy a řadu dalších faktorů, které mohou působit na výsledky žáků a mohou je vysvětlovat). - Využijte k interpretaci i souhrnnou zprávu, kde kromě návodu najdete analýzu výsledků testování v rámci širšího kontextu. Zpráva prezentuje souvislosti mezi testem a dotazníkovou částí. - Individuální zpráva žáka může doplnit portfolio žáka. Pojem vážený průměr kategorií V následujících grafech často používáme pojem vážený průměr kategorií. Dospěli jsme k němu tak, že kategorii A0 jsme přiřadili jeden bod, A1 body dva, A2 tři, B1 čtyři atd. Vážený průměr kategorií je číslo mezi 1 (A0) a 6 (C1), které je spočítáno součtem bodů a vydělením počtem žáků v daném ročníku (testování). Vážený průměr kategorií používáme pro srovnání v rámci ročníků a krajů. Je vždy nutné s ním pracovat jako s průměrem tedy brát v úvahu, že extrémní výsledky v malých počtech testovaných mohou výsledky zkreslovat. Při vypracování závěrečné zprávy využíváme znázornění pomocí grafů se slovním popisem. Omezili jsme se na popisnou statistiku bez toho, že bychom nalezené závislosti testovali metodami matematické statistiky. Hovoříme-li tedy dále o výrazném rozdílu, zřetelné závislosti apod., není tím myšleno prokázání statistické významnosti (ve smyslu např. t-testu atd.). 8

10 Jak interpretovat analytické zprávy Tato část zprávy obsahuje ukázky celostránkových grafů a tabulek výsledků Analytické zprávy, kterou obdržíte současně s touto zprávou a jež je vložena v deskách. Následující ukázky obsahují pouze modelová data a jsou vždy doplněny komentářem, který by vás měl pouze inspirovat, jak rozumět vaší analytické zprávě a jak výsledky interpretovat. V těchto ukázkách naznačujeme, jaké souvislosti můžete ve výsledcích hledat a jak výsledkům rozumět. Při interpretaci svých výsledků byste měli vždy vzít v úvahu kontext vaší školy (prostředí, strukturu pedagogického sboru, strukturu žáků, zaměření školy a řadu dalších faktorů, které mohou působit na výsledky žáků a které je mohou vysvětlovat). Jiné možnosti interpretace najdete také v nadcházející části, jež komentuje souhrnná data. Ve vaší analytické zprávě nemusí být všechny z níže uvedených typů grafů. Pokud pro ně nemáme právě pro vaši školu data (např. žáci nemají zadané známky), nemohli jsme výstupy zpracovat. Následující grafy a tabulky jsou pouze vzorové a netýkají se vaší školy. Analytická zpráva obsahuje set pro školu a set pro třídu. Set pro školu zahrnuje souhrnné tabulky a grafy za celé ročníky. Celá část je určena pro vedení školy; práce s těmito výsledky je na každé škole odlišná. Výsledky obdrží např. třídní učitelé, případně kopii mohou dostat vyučující angličtiny. Set pro třídu se skládá z konkrétních výsledků jednotlivých tříd v rámci daného předmětu. Předmětové komise často porovnávají výsledky jednotlivých tříd, zamýšlejí se nad úspěšností v jednotlivých částech testu. Výsledky má k dispozici také vyučující daného předmětu. Vše samozřejmě dále souvisí se znalostí školy zaměření, cíle školy, vyučující v dané třídě, složení žáků. Díky tomu lze odhalit případné chyby ve výuce a rozhodnout o následných opatřeních. 9

11 Set určený pro školu ZASTOUPENÍ KATEGORIÍ VE TŘÍDÁCH PO ROČNÍCÍCH V grafu tohoto typu ukazujeme dosažené kategorie ve třídách školy po ročnících. Pro srovnání ukazujeme také rozložení kategorií ve všech testovaných třídách v daném ročníku. Z grafu lze vyčíst porovnání tříd mezi sebou: Výsledky obou třídy 5. A jsou o něco horší než republikový průměr, vzhledem k třídám 5. B a 5. C jsou výrazně horší. Stejný typ grafu obdržíte také pro každou třídu zvlášť s dosaženými kategoriemi i za jednotlivé části testu. POSTAVENÍ ŠKOLY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI V ROČNÍKU Graf barevným odlišením vystihuje postavení vaší školy mezi ostatními zúčastněnými školami (tedy jak dopadla škola v daném ročníku ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování) jde vlastně o takový žebříček škol. Toto pořadí všech škol bylo vytvořeno na základě váženého průměru podle dosažených kategorií v testu za celý ročník školy. Můžete zde vidět, kolik škol jste svým výsledkem předstihli. Vaše škola je na grafu vyznačena malým domečkem a popiskem. V grafu lze barevně rozlišit školy s počtem testovaných žáků menším než

12 TABULKA PODROBNÝCH VÝSLEDKŮ Tato tabulka zachycuje detailní výsledky jednotlivých žáků, čímž umožňuje podrobnější vhled do výsledků třídy. Obdržíte ji pro každou třídu, která se testování zúčastnila. Lze z ní zjistit, jak dopadli jednotlivci a zda jejich výsledek odpovídá očekávání. V tabulce je u každého žáka uvedena nejprve přezdívka, hash, následuje číslo žáka, dosažená úroveň žáka, porovnání žáka s ostatními žáky v ročníku a dále dosažené úrovně za části testu. Šipka směřující nahoru znamená, že žák je v dané kategorii v horní části testovaných. Žákovi chybělo málo, aby se dostal do vyšší kategorie. Šipka dolů znamená, že žák je v dané kategorii v dolní části testovaných. Žák se do kategorie dostal s odřenýma ušima. Tabulka díky těmto souhrnným údajům umožňuje i pohled na celkové výsledky třídy v testovaném předmětu a v jejich jednotlivých částech. 11

13 ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI ŘEŠENÍ ÚLOH PODLE TYPU A OBTÍŽNOSTI Tabulka ukazuje počet úspěšně vyřešených úloh v porovnání s počtem úloh, na které žáci v testech odpovídali. Na modelovém příkladu vidíme, že třída dostala více obtížných úloh v části čtení (žáci zde odpovídali lépe než v části poslech). Pozorujeme, že nejslabších výsledků dosahuje třída v oblastech gramatika a slovní zásoba, kde měli žáci problém s polovinou nebo více otázek o obtížnosti A2 a výše. 12

14 UKÁZKA INDIVIDUÁLNÍ ZPRÁVY PRO ŽÁKA Protože zpráva obsahuje řadu informací, doporučujeme, abyste s žáky zprávu prozkoumali a rozebrali při hodině. Ukážeme vám, jak zpráva žáka vypadá a jaké informace z ní lze vyčíst. Vysvětlivky žák nalezne také přímo na zprávě. Část nazvaná Celkové hodnocení testu uvádí dosaženou kategorii žáka. Dále ukazuje kategorii v části poslech a čtení. Někteří žáci mají u své kategorie šipku nahoru, nebo dolů. Šipka směřující nahoru znamená, že žák je v dané kategorii v horní části testovaných. Žákovi chybělo málo, aby se dostal do vyšší kategorie. Šipka dolů znamená, že žák je v dané kategorii v dolní části testovaných. Žák se tak do kategorie dostal s odřenýma ušima. Přidali jsme dále tabulku s počty položených a správně zodpovězených úloh v jednotlivých kategoriích. Je vidět, že žák nemusí správně zodpovědět všechny úlohy z uvedené kategorie. Z tabulky lze poznat, zda nějaká oblast (porozumění, orientace v konverzačních situacích, slovní zásoba, gramatika/pravopis) činí žákovi větší obtíže než jiná. Na druhé straně nalezne žák popisy kategorií na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 13

15 Souhrnné výsledky Jarního termínu testování angličtiny se zúčastnilo 6674 žáků a studentů. Při práci s daty používáme širší vzorek. Vzhledem k charakteru projektu můžeme porovnávat žáky a studenty z letošního testování i s jarním testováním v minulém školním roce. Pracujeme pak se vzorkem přibližně žáků a studentů. Testování bylo doplněno dotazníkovým šetřením. Dotazník pro žáky zjišťoval informace o způsobu výuky, jazykových zájmech studentů, jejich dovednostech spojených se znalostí řeči a v neposlední řadě také jejich motivaci ke studiu. Dotazník byl společný pro všechny ročníky. Tato souhrnná část zprávy poskytuje celkové výsledky za testování. Je možné z ní získat podrobný přehled o výsledcích testování, doprovodného dotazníkového šetření a o vzájemných souvislostech mezi výsledky v testech a odpověďmi v dotaznících. Počty zúčastněných žáků otestováno kraj počet škol počet tříd počet žáků Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj celkem

16 Analýza výsledků testování V této části analyzujeme výsledky testování v rámci širšího kontextu, hledáme souvislosti mezi jednotlivými testy a dotazníky a všímáme si jejich vzájemných vztahů. Některé výsledky najdete také v analytické zprávě pro vaši školu v podobě rámce, se kterým můžete srovnávat vaše výsledky. Odpovídá známkování dosaženým výsledkům? 1 průměrná známka 1,5 2 2,5 3 3,5 5. ročník ZŠ 6. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ 8. ročník ZŠ 9. ročník ZŠ 1. ročník SŠ 2. ročník SŠ 3. ročník SŠ 4. ročník SŠ 4 A0 A1 A2 B1 B2 C1+ kategorie V analýze testování cizích jazyků jsme se zaměřili na to, jak odpovídá průměrná známka v ročníku dosažené kategorii. Rozdíly ve výsledcích, resp. známkování, dokládá výše uvedený graf. Nejmenší rozdíly v průměrné známce jsou v 1. ročníku středních škol mezi kategoriemi A2, B1 a B2. Ve výsledcích nám dokonce vyšlo, že žáci devátého ročníku s průměrně trochu lepší známkou dosahují průměrně horších výsledků (u kategorií A0 a A1). Tento paradox pravděpodobně vyplývá z malého počtu dat. Ukazuje se také, že žáci 5. tříd, kteří jsou na úrovni A1 a tedy splňují očekávaný výstup podle RVP, mají průměrnou známku 1,5. Žáci 9. ročníku, kteří splňují očekávaný výstup a mají úroveň A2, mají průměrnou známku blíže ke dvojce. 15

17 Jaký vliv má náplň v hodinách výuky cizího jazyka? A0 A1 A2 B1 B2 C1 hledáme odpovědi diskutujeme hledáme informace vzájemně se hodnotíme hrajeme hry pracujeme na počítači, tabletu apod. pracujeme ve skupinách zpracováváme projekty 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Žáci, kteří v hodinách diskutují, hledají informace, ale zároveň i žáci, kteří se pracují ve skupinách, dopadli v testu o trochu lépe. Žáci, kteří vybrali možnosti pracujeme na počítači, tabletu apod., hrajeme hry a vzájemně se hodnotíme, měli o něco horší výsledky. Vliv používání jazyka na výsledky v testu vážený průměr kategorií počet 2, vážený průměr kategorií 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 1, počet respondentů 1,9 seriály, filmy internet - vyhledávání, články komunikace s lidmi komunikace v hrách (kamarádi ze zahraničí, Facebook, ICQ) na dovolené v zahraničí při vlastní tvorbě - písničky, blog apod. 0 Žáků jsme se také zeptali, při jaké příležitosti nejčastěji využívají cizí jazyk. Podle toho jsme pak žáky rozdělili do skupin a spočítali vážený průměr. Výsledky žáků, kteří jazyk využívají při 16

18 komunikaci, ať již v zahraničí či v Česku, nebo sledují filmy a seriály v angličtině, jsou v průměru lepší. Rovněž žáci, kteří se účastní jazykových kurzů, dosáhli lepších výsledků. Výsledky dotazníkového šetření Atmosféra v hodinách anglického jazyka V grafu uvádíme porovnání odpovědí žáků na otázku, jaká je atmosféra v hodinách výuky anglického jazyka. Žáci častěji volili možnosti spíše souhlasím a rozhodně souhlasím s tím, že je v hodinách dobrá atmosféra. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím Informace k hodinám anglického jazyka 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% V hodině se toho hodně naučím. Moji spolužáci se chovají tak, jak vyžaduje učitel/ka. Když se učíme, snažíme se dávat do souvislostí novou látku s tím, co jsme se učili dříve. V hodinách je dobrá atmosféra. rozhodně nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím Z grafu vyplývá, že si žáci myslí, že se v hodinách hodně naučí, naopak téměř polovina žáků upozorňuje na to, že se jejich spolužáci nechovají tak, jak vyžaduje učitelka, učitel. 17

19 Dabing a titulky Žáků jsme se zeptali, zda při sledování zahraničních filmů a seriálů využívají raději dabing, české titulky, anglické titulky, nebo jen originální znění. Z grafu níže vyplývá, že žáci, kteří využívají anglické titulky, nebo originální anglické znění bez titulků, v testu dopadli lépe. A0 A1 A2 B1 B2 C1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dabing originální anglické znění a české titulky originální anglické znění a anglické titulky originální anglické znění bez titulků Na graf se musíme dívat s vědomím, že jde o odpovědi žáků ze všech ročníků. Pokud se podíváme na stejný graf v druhém ročníku středních škol - níže, tak vidíme uvedený posun lépe. Ve druhém ročníku SŠ odpovídalo na otázku 120 studentů. Kolik studentů vybralo jakou odpověď, vidíme v grafu. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% A0 A1 A2 B1 B2 C1 0% dabing 25 originální anglické znění a české titulky 80 originální anglické znění a anglické titulky 11 originální anglické znění bez titulků 4 18

20 Zpětná vazby k projektu V průběhu testování jsme zaznamenali požadavky na zveřejnění testů, které žáci vyplňovali. Vzhledem k tomu, že ověřovací testování je založeno na úlohách, které jsou ověřeny na velkém množství žáků a nesou v sobě velké množství dat, nemůžeme úlohy použité v ostrých testech dávat k dispozici k procvičování. Při dalším testování by totiž úlohy ztratily svou rozlišovací schopnost. Na našich internetových stránkách (www.scio.cz/scate) naleznete ukázkové úlohy, se kterými se mohou žáci v testu SCATE setkat. Za vaše komentáře a připomínky k testům jsme rádi, je pro nás důležité tvořit úlohy a testy tak, aby školám vyhovovaly. Pokud máte dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás na u

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ. říjen 2012 - 1 -

STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ. říjen 2012 - 1 - STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ říjen 2012-1 - Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy úvod 2. souhrnná část (souhrnné výsledky v textové i grafické podobě

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 1. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 16. září - 25. října

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE... OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...3 ČISTÁ ÚSPĚŠNOST (úspěšnost)...3 HRUBÁ ÚSPĚŠNOST...3 POTENCIÁL PRO ZVOLENOU

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka jazyků v

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více