ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sokolovská 45, Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ C/01 Praktická škola jednoletá

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Úplnost a velikost školy... 4 Vybavení školy... 4 Charakteristika vzdělávaných žáků... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 6 Dlouhodobé projekty... 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 6 Umístění školy, dostupnost... 7 CHARAKTERISTIKA ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ... 8 Zaměření školy... 8 Výchovné a vzdělávací strategie... 9 Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením... 9 Organizace vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté Zdravotní požadavky Průběh vzdělávání Začlenění průřezových témat do výuky Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Profil absolventa Uplatnění absolventa UČEBNÍ PLÁN Přehled vyučovacích hodin týdně v ročníku Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRÁCE S POČÍTAČEM OBČANSKÁ VÝCHOVA ESTETICKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ VÝCHOVA RODINNÁ VÝCHOVA PŘÍPRAVA POKRMŮ RUČNÍ PRÁCE VAŘENÍ ŠITÍ TABULKY Klíčové kompetence Odborné kompetence Mezipředmětové vztahy HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVULACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy AUTORSKÝ KOLEKTIV ŠVP

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Praktická škola jednoletá C/01 Praktická škola jednoletá Střední vzdělání 1 rok, denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Jméno ředitele: Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Sokolovská 45, Nový Jičín Mgr. Ilona Šustalová Kontakty: telefon: mobil: , fax: Zřizovatel: Název: Adresa : Moravskoslezský kraj 28.října 117, Ostrava Kontakty: telefon: fax Datum platnosti: od 1.září 2012 Číslo jednací: 7862C Razítko školy: podpis ředitele: 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Naše škola vznikla v roce Jde o střední školu samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením. Její bezbariérovost umožňuje vzdělávání i nemobilním žákům. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání. Součástí školy je školní jídelna a Domov mládeže, který se nachází v blízkosti školy. Celková kapacita je 182 žáků, z toho je 12 kapacita Praktické školy jednoleté a 30 Praktické školy dvouleté. Nabízí tyto obory vzdělání: Stravovací a ubytovací služby Strojírenské práce Zahradnické práce Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá (ŠVP Kuchařské práce) (ŠVP Strojní a zámečnické práce) (ŠVP Zahradnické práce) (ŠVP Praktická škola jednoletá) (ŠVP Praktická škola dvouletá) Cílem vzdělání je kvalitní a otevřená škola, kde žáci najdou smysluplné, aktivní a radostné prostředí, které je připraví nejen profesně, ale i osobnostně. Nezbytná je pozitivní atmosféra školy. V praxi to znamená, že cílem našeho snažení není jen kvalitní odborník, ale, a to především, slušný člověk schopný se o sebe, v rámci svých možností a schopností, postarat a žít kvalitní život. Vybavení školy Výuka probíhá v budově školy na ulici Sokolovská v Novém Jičíně a na ulici Hoblíková v budově Domova mládeže. Teoretické předměty se vyučují v kmenových učebnách vybavených školním nábytkem, tabulí, televizí s videem nebo DVD přehrávačem. Některé učebny mají stabilně zabudovaný dataprojektor s promítacím plátnem. Třídy jsou svou velikostí a vybavením přizpůsobeny typu a stupni zdravotního postižení. Pro výuku ICT bylo zakoupeno 8 notebooků s klasickými klávesnicemi a nebo s klávesnicemi s velkými klávesami a alternativní myši ke snadnějšímu ovládání. Výuka probíhá také v učebně ICT, která je vybavena 8 počítači s připojením na internet. Pro Tělesnou výchovu je k dispozici herna, která z části nahrazuje tělocvičnu, dále pronajímáme atletický a zimní stadión. Praktická výuka probíhá ve cvičných kuchyních a dílnách, které odpovídají požadavkům BOZP. Pro alternativní způsob výuky se využívá relaxační místnost Snoezelen. Pracovní prostředí odpovídá nejenom fyziologickým a psychickým potřebám žáků, ale i hygienickým předpisům. Ve škole se vzdělávají žáci převážně z Novojičínska. Pro ty, kteří nemohou denně dojíždět, je k dispozici Domov mládeže na ulici Hoblíkova v Novém Jičíně v blízkosti školy. Žáci jsou zde ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. 4

5 Charakteristika vzdělávaných žáků Naše škola je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením dle školského zákona. Při tvorbě ŠVP jsme přihlíželi ke druhu a stupni zdravotního postižení, přínosu vzdělání v daném oboru, sociálnímu uplatnění absolventa i k jeho osobnostnímu růstu. Žák je vzděláván dle potřeb sociálních partnerů, možnosti pracovního uplatnění v regionu, ale hlavně dle svých schopností a dovedností. Organizace výuky, materiální podmínky, počty žáků ve třídách a organizační formy zajišťují speciální potřeby žáků v souladu s platnými předpisy. Nezbytný je individuální přístup, který vychází z individuálních potřeb, možností a věku. Speciálně pedagogická péče je realizována pedagogy s příslušným odborným a speciálně pedagogickým vzděláním. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením je využíváno i pomoci asistenta pedagoga. Do skupiny žáků se zdravotním postižením vzdělávaných na naší škole patří žáci s tělesným a mentálním postižením, žáci s vadami řeči, s autismem, vývojovými poruchami učení a chování a žáci s více vadami. V průběhu vzdělávání žáků se zdravotním postižením mohou nastat problémy s docházkou (vlivem onemocnění, rehabilitačních pobytů v lázních, aj.), se zvládáním tempa probíraného učiva (např. u žáků s kombinovanými vadami). V těchto případech je možné rozvrhnout obsah učiva do více ročníků a zvolit individuální vzdělávací plán dle školského zákona. Nejčetnější postižení na naší škole je mentální postižení. Vzdělávání žáků s mentálním postižením navazuje na základní vzdělání získané podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. Velmi specifickou skupinou osob s postižením jsou žáci s autismem. Při jejich vzdělávání je nutno dodržovat určité zásady strukturu prostředí, místa a času, konkretizaci požadavků a vizualizaci maximálního možného množství informací. Nezbytné je zajištění podpůrné služby asistenta pedagoga. K žákům s vývojovými poruchami učení je přistupováno s ohledem na doporučení poradenského zařízení. Rozdílný přístup vyžadují žáci s vývojovými poruchami chování. Důraz klademe na spolupráci s rodinou a s odbornými institucemi. Vedeme žáka klidně a důsledně, zavádíme řád, stanovíme přesná pravidla chování a způsob komunikace ve škole i mimo výuku. Pomáháme s nácvikem sociálních dovedností. Velkým problémem na naší škole je nízký zájem žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu. To klade vysoké nároky na všechny učitele z hlediska z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů je nejen větší aktivizace žáků ve vyučování nebo intenzívní práce výchovného poradce a preventisty s těmito žáky, ale také úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se sociálními partnery. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Teoretickou a praktickou výuku zajišťuje 30 pedagogických pracovníků učitelů teoretických předmětů, praktických cvičení, odborného výcviku a asistentů pedagoga. Většina pedagogických pracovníků je plně kvalifikovaná (splňuje kvalifikační předpoklady), zbývající si kvalifikaci doplňují na příslušných vysokých školách. Další vzdělávání učitelů je systematické, učitelé využívají ke svému dalšímu odbornému a speciálně pedagogickému růstu semináře, odborné kurzy a samostudium. Počítačová gramotnost je pro učitele samozřejmostí.pedagogové jsou schopni týmové práce a jsou přístupni inovacím ve vyučovacím procesu. Dlouhodobé projekty Naše škola se zapojuje jak do projektu EU, tak do projektu MŠMT, zřizovatele a města. Podstatné jsou i dary nadačních fondů a sociálních partnerů. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Velmi důležitou a nezastupitelnou roli ve výchovně vzdělávacím procesu, v přípravě na výkon povolání a uplatnění se na pracovním trhu, zaujímají rodiče a sociální partneři. Sociální partneři umožňují žákům v reálném prostředí na odborném výcviku a v praktických cvičeních získávat a upevňovat své pracovní dovednosti a návyky, které jsou podmínkou pro výkon budoucího povolání. Významnou roli zaujímá v práci školy i spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáků, kteří svými podněty mohou ovlivnit výchovně vzdělávací proces. Spolupráce s rodiči je prováděna formou setkání s rodiči 2 x ročně, dále osobními konzultacemi s vyučujícími a vedením školy, rodiče se aktivně zapojují do akcí školy. Po domluvě s pedagogem mohou rodiče sledovat své dítě při výuce. Dále jsou zástupci žáků voleni do Školské rady, která pravidelně na svých jednáních projednává a schvaluje základní dokumenty školy dle platné legislativy. Zájemci o přijetí na obory vzdělání, jejich rodiče či zákonní zástupci a veřejnost mají možnost navštívit školu na dni otevřených dveří, kde se osobně mohou seznámit jak s učebními obory, tak i s ukázkami praktických činností žáků. Prezentace oborů vzdělání a výrobků žáků se realizuje i na Gemmě veletrh středních škol. Zástupci školy provádí na základních a speciálních školách pro žáky 9.ročníků besedy o oborech vzdělání s prezentací. Při zajišťování společenských akcí spolupracujeme s Městským úřadem v Novém Jičíně, Základní školou speciální v Novém Jičíně a Kopřivnici, Střediskem volného času Fokus Nový Jičín. Škola spolupracuje s odbornými učilišti Moravskoslezského kraje. Dále škola spolupracuje s : PPP Nový Jičín; SPC Nový Jičín a Ostrava; MěÚ soc. odbory v regionu; Městskou policií Nový Jičín; ÚP Nový Jičín; 6

7 OP Nový Jičín; OS Růžovka; výchovnými poradci ZŠ; středisky výchovné péče a výchovnými ústavy; diagnostickými ústavy; praktickými lékaři pro děti a dorost, specialisty v oboru psychologie a psychiatrie. Nízký zájem žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu kladou vysoké nároky na všechny pedagogické pracovníky z hlediska jak motivace a výchovy žáků, tak i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve skupině odborného výcviku, ve třídě, v celé škole. Prostředek k řešení tohoto problému spatřujeme i ve spolupráci se sociálními partnery regionu a školskými poradenskými zařízeními. Umístění školy, dostupnost Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace je umístěna ve středu okresního města Nový Jičín s vlastním parkovacím prostorem na dvoře školy. Od autobusového a vlakového nádraží je vzdálená 500 metrů a žáci s těžším postižením mohou využít svoz, který organizuje Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Zaměření školy Praktická škola jednoletá umožňuje získat střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení - s těžkým mentálním a středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Specifikem naší školy je výchova a vzdělávání žáků s autismem. Svým pojetím koncepčně navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální. Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáků, vést je k samostatnosti a komunikaci s okolím, docílit jejich integraci do společnosti. Cílem je nácvik dovedností a návyků z oblasti sebeobsluhy, nácvik maximální možné samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, dále nácvik dovedností a jednoduchých činností z oblasti rodinné výchovy, vaření a šití, tedy především zvýšení kvality života absolventů. Cíle školy: klidné, bezpečné a podnětné prostředí, možnost učení i relaxace ve speciálně upravených učebnách; využívání pozitivní motivace; využívání forem alternativní komunikace a strukturovaného učení, snaha o komunikaci také prostřednictvím výpočetní techniky; rozšiřování a prohlubování poznatků získaných v základním vzdělávání; upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků; podněcování tvořivého myšlení; cvičení samostatnosti, schopnosti soužití s jinými lidmi a orientace v sociálním prostředí; zaměření na praktické činnosti sebeobsluhu, hygienu, šití a vaření; nácvik vytrvalosti v pracovních činnostech; rozvíjení individuálních schopností žáků v zájmových kroužcích; návštěvy divadelních představení, výstav a koncertů; spolupráce s rodiči, společné akce školy; spolupráce s odborníky; pomoc při pracovním uplatnění nebo dalším vzdělávání absolventů; odbornost, profesionalita a kreativita pedagogů. 8

9 Výchovné a vzdělávací strategie Výuka respektuje individuální zvláštnosti žáků. Žáci jsou vedeni ke spolupráci a samostatnosti, jak ve výuce, tak i v získávání informací. Pedagog se snaží o vytvoření příznivého klimatu ve třídě. Během výuky je využíváno učebnic, výukových programů, audiovizuální techniky, názorných pomůcek, informační technologie. Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k míře a druhu zdravotního postižení, charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Výuka je prováděna hromadnou, individuální i skupinovou formou, pomocí slovních metod výklad, vysvětlování, procvičování, rozhovor, diskuse řízená učitelem, samostatná práce řízená učitelem, práce s učebnicí a knihou, pomocí metod písemných pracovní listy, pomocí metod názorně demonstračních předvádění modelů. Upřednostňovány jsou, vzhledem ke schopnostem a možnostem žáků, metody názorně demonstrační. V praktických cvičeních jsou kromě těchto metod a forem uplatňovány zejména: instruktáž, pozorování, nácvik dovedností a nácvik cvičení. Při výuce žáků s těžkým zdravotním postižením nebo s kombinovaným postižením jsou využívány převážně alternativní formy komunikace VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), PEKS (individualizace, vizualizace, struktura), TEACH program. Ve velké míře je využívání komunikace prostřednictvím výpočetní techniky a vhodné kompenzační a didaktické pomůcky. Naše škola je bezbariérová. Relaxační místnost slouží nejenom pro alternativní způsob výuky, ale i pro zklidnění, uvolnění, relaxaci a socializaci. Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením Pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením škola zabezpečuje tyto podmínky: respektuje individualitu a potřeby žáka ; umožňuje využití všech podpůrných opatření při vzdělávání; uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání; uplatňuje alternativní formy komunikace; zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a v praktických činnostech; umožňuje způsob úpravy vzdělávacího programu (délka studia, individuální učební plány a vzdělávací plány, vzdělávací obsah, organizaci výuky); upravuje výsledky vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich možností, a těmto výsledkům přizpůsobuje i výběr učiva; umožňuje v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga a v případě potřeby i osobního asistenta; podporuje zájem žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky vzhledem k sociálnímu uplatnění absolventa; odstraňuje architektonické bariéry a provádí potřebné změny, případně úpravy školního prostředí; spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, se sociálními partnery v regionu, s úřady práce. 9

10 Organizace vzdělávání Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků organizujeme výuku tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky, případně zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (v souladu se školským zákonem). Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili: povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; povinnou školní docházku v základní škole speciální; povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání; základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní požadavky V Praktické škole jednoleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou na žáky stanoveny požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Průběh vzdělávání V Praktické škole jednoleté žákům nabízíme profesní přípravu pro samostatný život v rodině, případně v chráněném bydlení nebo podporovaném bydlení, zapojení do běžného života, získání sebedůvěry a samostatnosti. Důsledně uplatňujeme individuální přístup s respektováním specifických potřeb a zvláštností každého žáka. Maximální počet žáků v Praktické škole jednoleté je 12, u žáků s těžkým zdravotní postižením 6. Třídy jsou vybaveny speciálním nábytkem pro jednotlivé žáky (dle konkrétního postižení). Samozřejmostí jsou speciální pomůcky, které napomáhají zvýšení kvality výuky. K rozvoji vzdělávání žáků slouží i relaxační místnost pro alternativní způsob výuky nebo pro odpočinek. Výchovně vzdělávací činnost v předmětech teoretických i praktických zajišťuje speciální pedagog. V případě potřeby ve třídě působí též asistent pedagoga, který plně spolupracuje s vyučujícím. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin v Praktické škole jednoleté je 30, z toho je 16 hodin odborných činností. Dominantu v odborných činnostech tvoří teoretické předměty Příprava pokrmů a Ruční práce, které jsou úzce propojeny s praktickými cvičeními Vaření a Šití. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, která je v budově školy. 10

11 Po vyučování mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky keramický a počítačový. Začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata tvoří významnou a nedílnou součást vzdělávání v Praktické škole jednoleté. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají dále rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Člověk a životní prostředí jsou v Praktické škole jednoleté náplní vyučovacího předmětu Sociální výchova. Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů (Příprava pokrmů a Ruční práce) a z praktické zkoušky z odborných předmětů (Vaření a Šití). Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Profil absolventa Absolvent naší školy dokáže v rámci svých schopností vyjádřit své potřeby po stránce materiální a sociální. Má vytvořené základní hygienické a společenské návyky. Komunikuje se svým okolím, s úřady. V případě nesnází ví, kam se obrátit o pomoc, popřípadě poskytne první pomoc při úrazu. Je v rámci svých schopností připraven pro rodinný život a pro případné rozšíření profesní orientace. Uplatnění absolventa Absolvent Praktické školy jednoleté je připraven pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. V rámci svých možností a individuálních schopností se může uplatnit v sociálně terapeutických dílnách a v chráněných pracovištích. Absolvování Praktické školy jednoleté může být také předpokladem pro absolvování dalšího středního vzdělání. 11

12 UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Praktická škola jednoletá Stupeň vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání : 1 rok, denní forma vzdělávání Datum platnosti: od Přehled vyučovacích hodin týdně v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty Český jazyk 3 Matematika 2 Práce s počítačem 1 Občanská výchova 1 Estetická výchova 2 Tělesná výchova 3 Sociální výchova 2 Odborné činnosti Rodinná výchova 4 Příprava pokrmů * 3 Ruční práce * 3 Praktické činnosti Vaření * 3 Šití * 3 Celková týdenní hodinová dotace 30 Poznámky: 1. Praktické zaměření školy Příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití 2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky 3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin. 12

13 Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Kód a název RVP: C/01 Praktická škola jednoletá Vzdělávací oblasti a vzdělávací Počet vyučovacích hodin za studium okruhy týdenních celkový Český jazyk 3 96 Matematika 2 64 Práce s počítačem 1 32 Občanská výchova 1 32 Estetická výchova 2 64 Tělesná výchova 3 96 Sociální výchova 2 64 Rodinná výchova Příprava pokrmů 3 96 Ruční práce 3 96 Vaření 3 96 Šití 3 96 Celkem

14 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1.ročník Vyučování podle rozpisu 30 Škola v přírodě 1 Zimní pobyt na horách 1 Závěrečné zkoušky 2 * časová rezerva 6 Celkem týdnů 40 * časová rezerva : opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, prázdniny, státní svátky 14

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Škola Kód a název RVP Název ŠVP RVP Vzdělávací oblasti Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace C/01 Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá ŠVP Minimální Vyučovací Počet Využití týdenní předmět týdenních disponibilních časová vyuč.hodin hodin dotace celkem Vzdělávací okruhy Jazyková Jazyková 3 Český jazyk 3 0 komunikace komunikace Matematika Matematika 2 Matematika 2 0 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Společenskovědní základy 1 Práce s počítačem Občanská 1 0 výchova Umění a kultura Umění a kultura 2 Estetická 2 0 výchova Člověk a zdraví Výchova ke 3 Tělesná 3 0 zdraví výchova Tělesná výchova Odborné Rodinná 3 Rodinná 3 0 činnosti výchova Práce v 3 výchova Rodinná 1 0 domácnosti výchova Ruční práce 1 0 Příprava pokrmů 1 0 Odborné 6 Ruční práce 2 0 zaměření podle Příprava pokrmů 2 0 profilace školy Vaření PC 3 2 Průřezová témata Disponibilní hodiny Osobnostní a soc. výchova Člověk a životní prostředí P Šití PC 3 2 Sociální 2 2 výchova Celkem

16 UČEBNÍ OSNOVY 16

17 Kód a název oboru vzdělání:78-62-c/01 Praktická škola jednoletá Název ŠVP: Praktická škola jednoletá Stupeň vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní forma vzdělání Platnost: od UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK ročník 1. počet hodin týdně 3 POJETÍ PŘEDMĚTU Cíl předmětu Cílem předmětu je vést žáky k využívání jazykových vědomostí a dovedností v běžných komunikačních situací a k rozvíjení základních literárních poznatků. Vést žáky ke srozumitelnému vyjadřování a formulování vlastních požadavků. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast jazyková komunikace vede žáky k srozumitelnému jazykovému projevu a celkovému jejich rozvoji. Učivo se zaměřuje na tematické celky, které odpovídají rozsahu učiva. Pomocí učiva a prostřednictvím výuky je žák veden k tomu, aby přijímal názory a myšlenky, vyměňoval si informace a sděloval je na základě získaných jazykových a slohových dovedností. K tomuto přispívá i literární a estetické vzdělávání, které prohlubuje jazykové znalosti a kultivovaný projev žáka. Výchovné a vzdělávací strategie Výuka respektuje individuální zvláštnosti žáka. Žáci jsou vedeni ke spolupráci i k samostatnosti ve výuce i v získávání informací. K výuce jsou využívány učebnice, výukové programy, pracovní listy, Pravidla českého jazyka, názorné pomůcky a audiovizuální technika. Výuka je prováděna formou hromadné, individuální i skupinové výuky pomocí informačně receptivních a reproduktivních metod, diskuze řízené učitelem, výkladu, vysvětlováním, práce s knihou, písemnou a praktickou metodou. 17

18 Klíčové kompetence Kompetence k učení - využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech - být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností - reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i odpovědnou kritiku - uplatňovat základní zkušenosti a postupy v pracovních činnostech Kompetence k řešení problémů - rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení - řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby - dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní - dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou - naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj reagovat - využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky - využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální - vědět o svých základních právech a povinnostech a respektovat práva a povinnosti ostatních - jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě - dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a postupy Kompetence občanské - podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje - rozpoznat nevhodné a rizikové chování Kompetence pracovní - plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých Odborné kompetence - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem ne životní prostředí Mezipředmětové vztahy Předmět Český jazyk úzce souvisí s předměty Práce s počítačem, Občanská výchova a Estetická výchova. 18

19 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1 Počet hodin celkem: 96 Odborné učiliště a Praktická škola, příspěvková organizace, Nový Jičín Výsledky vzdělávání Tématický celek Počet hodin rozlišit věty, slova, slabiky dokázat jednoduchou formou písemně komunikovat zdokonalovat úpravu psaného textu uplatňovat v písemném projevu znalosti základů pravopisu českého jazyka snažit se o správnou výslovnost orientovat se v krátkém textu orientovat se v Pravidlech českého pravopisu, ve slovnících a encyklopediích 1. Jazyková výchova popis jednoduchého textu odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu hlavní principy českého pravopisu rozšiřování slovní zásoby, její styl, terminologie nauka o slově třídění slov, stavba slova tvarosloví, větná stavba, druhy vět mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves práce s encyklopediemi, slovníky a Pravidly českého jazyka 37 přijmout ústní sdělení přiměřené složitosti sestavit odpovědi na otázky ústně a písemně komunikovat v běžných situacích zapamatovat si krátký text vyprávět podle předem dané osnovy umět uvítat, rozloučit se, představit se popsat jednoduché předměty a činnosti vztahující se k pracovním činnostem 2. Komunikační a slohová výchova reprodukování kratších celků, odpovědí na otázky ústně i písemně úprava písemných projevů psaní přání, blahopřání popis předmětů a činností vyprávění vlastních zážitků požádání o informaci, podání informace seznamování a představování mimojazykové prostředky řeči gesta, mimika zdvořilostní obraty uvítání, rozloučení, představování telefonování 22 19

20 číst s porozuměním zvládnout techniku tichého čtení vyprávět jednoduchý příběh podle návodných otázek nebo obrázků dramatizovat jednoduchý příběh umět ústně formovat dojmy z četby umět si vyhledat literaturu vyhovující individuálnímu zájmu, schopnostem a možnostem 3. Literární výchova čtení krátkých pohádek, povídek, příběhů, veršů s porozuměním textu vyprávění příběhu na základě obrázků literatura pro děti, mládež, dospělé, významní spisovatelé práce s textem časopis, denní tisk, katalog, encyklopedie, rozvrh, plánek, mapa, postup texty související s profesní přípravou dramatizace lidová slovesnost 37 20

21 Název ŠVP: Praktická škola jednoletá Stupeň vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní forma vzdělání Platnost: od UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA ročník 1. počet hodin týdně 2 POJETÍ PŘEDMĚTU Cíl předmětu Obecným cílem vzdělávací oblasti Matematika je vybavit žáky matematickými znalostmi a vědomostmi potřebnými zejména v praktickém životě. Dále je cílem rozvíjet matematické dovednosti a geometrickou představivost, kromě funkce všeobecně vzdělávací plní i funkci průpravnou pro odbornou oblast vzdělávání. Kromě vytváření matematických představ, vědomostí, dovedností a návyků je kladen důraz na rozvíjení schopností jejich aplikace v praktických životních situacích. Charakteristika vyučovacího předmětu Učivo matematiky je rozděleno do dvou tematických celků a vyučuje se vždy dvě hodiny týdně.v tematickém celku Čísla a početní operace si žáci prohlubují aritmetické operace propojené s reálnými situacemi, učí se třídit a seskupovat data podle určitých kritérií, jejich vzájemných souvislostí a závislostí. V druhém tematickém celku Geometrie žáci pojmenovávají a znázorňují geometrické útvary, hledají jejich podobnosti a odlišnosti. Rozsah probíraného učiva obou tematických celků je individuálně přizpůsobován možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Hlavní pomůckou při osvojování numeriky jsou kalkulátory, při procvičování učiva obou tematických celků se využívají programy na noteboocích. Výchovné a vzdělávací strategie Výuka je prováděna hromadnou, individuální a skupinovou formou, pomocí metod názoru 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sokolovská 45, 741 11 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá OBSAH IDENTIFIKAČNÍ

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Počítač je zařazen v 6. - 10. ročníku v hodinové dotaci 1hodina týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá - verze 2. Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika školy 3 3 Profil absolventa

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více