ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sokolovská 45, Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ C/01 Praktická škola jednoletá

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Úplnost a velikost školy... 4 Vybavení školy... 4 Charakteristika vzdělávaných žáků... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 6 Dlouhodobé projekty... 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 6 Umístění školy, dostupnost... 7 CHARAKTERISTIKA ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ... 8 Zaměření školy... 8 Výchovné a vzdělávací strategie... 9 Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením... 9 Organizace vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté Zdravotní požadavky Průběh vzdělávání Začlenění průřezových témat do výuky Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Profil absolventa Uplatnění absolventa UČEBNÍ PLÁN Přehled vyučovacích hodin týdně v ročníku Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRÁCE S POČÍTAČEM OBČANSKÁ VÝCHOVA ESTETICKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ VÝCHOVA RODINNÁ VÝCHOVA PŘÍPRAVA POKRMŮ RUČNÍ PRÁCE VAŘENÍ ŠITÍ TABULKY Klíčové kompetence Odborné kompetence Mezipředmětové vztahy HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVULACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy AUTORSKÝ KOLEKTIV ŠVP

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Praktická škola jednoletá C/01 Praktická škola jednoletá Střední vzdělání 1 rok, denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Jméno ředitele: Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Sokolovská 45, Nový Jičín Mgr. Ilona Šustalová Kontakty: telefon: mobil: , fax: Zřizovatel: Název: Adresa : Moravskoslezský kraj 28.října 117, Ostrava Kontakty: telefon: fax Datum platnosti: od 1.září 2012 Číslo jednací: 7862C Razítko školy: podpis ředitele: 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Naše škola vznikla v roce Jde o střední školu samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením. Její bezbariérovost umožňuje vzdělávání i nemobilním žákům. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání. Součástí školy je školní jídelna a Domov mládeže, který se nachází v blízkosti školy. Celková kapacita je 182 žáků, z toho je 12 kapacita Praktické školy jednoleté a 30 Praktické školy dvouleté. Nabízí tyto obory vzdělání: Stravovací a ubytovací služby Strojírenské práce Zahradnické práce Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá (ŠVP Kuchařské práce) (ŠVP Strojní a zámečnické práce) (ŠVP Zahradnické práce) (ŠVP Praktická škola jednoletá) (ŠVP Praktická škola dvouletá) Cílem vzdělání je kvalitní a otevřená škola, kde žáci najdou smysluplné, aktivní a radostné prostředí, které je připraví nejen profesně, ale i osobnostně. Nezbytná je pozitivní atmosféra školy. V praxi to znamená, že cílem našeho snažení není jen kvalitní odborník, ale, a to především, slušný člověk schopný se o sebe, v rámci svých možností a schopností, postarat a žít kvalitní život. Vybavení školy Výuka probíhá v budově školy na ulici Sokolovská v Novém Jičíně a na ulici Hoblíková v budově Domova mládeže. Teoretické předměty se vyučují v kmenových učebnách vybavených školním nábytkem, tabulí, televizí s videem nebo DVD přehrávačem. Některé učebny mají stabilně zabudovaný dataprojektor s promítacím plátnem. Třídy jsou svou velikostí a vybavením přizpůsobeny typu a stupni zdravotního postižení. Pro výuku ICT bylo zakoupeno 8 notebooků s klasickými klávesnicemi a nebo s klávesnicemi s velkými klávesami a alternativní myši ke snadnějšímu ovládání. Výuka probíhá také v učebně ICT, která je vybavena 8 počítači s připojením na internet. Pro Tělesnou výchovu je k dispozici herna, která z části nahrazuje tělocvičnu, dále pronajímáme atletický a zimní stadión. Praktická výuka probíhá ve cvičných kuchyních a dílnách, které odpovídají požadavkům BOZP. Pro alternativní způsob výuky se využívá relaxační místnost Snoezelen. Pracovní prostředí odpovídá nejenom fyziologickým a psychickým potřebám žáků, ale i hygienickým předpisům. Ve škole se vzdělávají žáci převážně z Novojičínska. Pro ty, kteří nemohou denně dojíždět, je k dispozici Domov mládeže na ulici Hoblíkova v Novém Jičíně v blízkosti školy. Žáci jsou zde ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. 4

5 Charakteristika vzdělávaných žáků Naše škola je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením dle školského zákona. Při tvorbě ŠVP jsme přihlíželi ke druhu a stupni zdravotního postižení, přínosu vzdělání v daném oboru, sociálnímu uplatnění absolventa i k jeho osobnostnímu růstu. Žák je vzděláván dle potřeb sociálních partnerů, možnosti pracovního uplatnění v regionu, ale hlavně dle svých schopností a dovedností. Organizace výuky, materiální podmínky, počty žáků ve třídách a organizační formy zajišťují speciální potřeby žáků v souladu s platnými předpisy. Nezbytný je individuální přístup, který vychází z individuálních potřeb, možností a věku. Speciálně pedagogická péče je realizována pedagogy s příslušným odborným a speciálně pedagogickým vzděláním. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením je využíváno i pomoci asistenta pedagoga. Do skupiny žáků se zdravotním postižením vzdělávaných na naší škole patří žáci s tělesným a mentálním postižením, žáci s vadami řeči, s autismem, vývojovými poruchami učení a chování a žáci s více vadami. V průběhu vzdělávání žáků se zdravotním postižením mohou nastat problémy s docházkou (vlivem onemocnění, rehabilitačních pobytů v lázních, aj.), se zvládáním tempa probíraného učiva (např. u žáků s kombinovanými vadami). V těchto případech je možné rozvrhnout obsah učiva do více ročníků a zvolit individuální vzdělávací plán dle školského zákona. Nejčetnější postižení na naší škole je mentální postižení. Vzdělávání žáků s mentálním postižením navazuje na základní vzdělání získané podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. Velmi specifickou skupinou osob s postižením jsou žáci s autismem. Při jejich vzdělávání je nutno dodržovat určité zásady strukturu prostředí, místa a času, konkretizaci požadavků a vizualizaci maximálního možného množství informací. Nezbytné je zajištění podpůrné služby asistenta pedagoga. K žákům s vývojovými poruchami učení je přistupováno s ohledem na doporučení poradenského zařízení. Rozdílný přístup vyžadují žáci s vývojovými poruchami chování. Důraz klademe na spolupráci s rodinou a s odbornými institucemi. Vedeme žáka klidně a důsledně, zavádíme řád, stanovíme přesná pravidla chování a způsob komunikace ve škole i mimo výuku. Pomáháme s nácvikem sociálních dovedností. Velkým problémem na naší škole je nízký zájem žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu. To klade vysoké nároky na všechny učitele z hlediska z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů je nejen větší aktivizace žáků ve vyučování nebo intenzívní práce výchovného poradce a preventisty s těmito žáky, ale také úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se sociálními partnery. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Teoretickou a praktickou výuku zajišťuje 30 pedagogických pracovníků učitelů teoretických předmětů, praktických cvičení, odborného výcviku a asistentů pedagoga. Většina pedagogických pracovníků je plně kvalifikovaná (splňuje kvalifikační předpoklady), zbývající si kvalifikaci doplňují na příslušných vysokých školách. Další vzdělávání učitelů je systematické, učitelé využívají ke svému dalšímu odbornému a speciálně pedagogickému růstu semináře, odborné kurzy a samostudium. Počítačová gramotnost je pro učitele samozřejmostí.pedagogové jsou schopni týmové práce a jsou přístupni inovacím ve vyučovacím procesu. Dlouhodobé projekty Naše škola se zapojuje jak do projektu EU, tak do projektu MŠMT, zřizovatele a města. Podstatné jsou i dary nadačních fondů a sociálních partnerů. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Velmi důležitou a nezastupitelnou roli ve výchovně vzdělávacím procesu, v přípravě na výkon povolání a uplatnění se na pracovním trhu, zaujímají rodiče a sociální partneři. Sociální partneři umožňují žákům v reálném prostředí na odborném výcviku a v praktických cvičeních získávat a upevňovat své pracovní dovednosti a návyky, které jsou podmínkou pro výkon budoucího povolání. Významnou roli zaujímá v práci školy i spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáků, kteří svými podněty mohou ovlivnit výchovně vzdělávací proces. Spolupráce s rodiči je prováděna formou setkání s rodiči 2 x ročně, dále osobními konzultacemi s vyučujícími a vedením školy, rodiče se aktivně zapojují do akcí školy. Po domluvě s pedagogem mohou rodiče sledovat své dítě při výuce. Dále jsou zástupci žáků voleni do Školské rady, která pravidelně na svých jednáních projednává a schvaluje základní dokumenty školy dle platné legislativy. Zájemci o přijetí na obory vzdělání, jejich rodiče či zákonní zástupci a veřejnost mají možnost navštívit školu na dni otevřených dveří, kde se osobně mohou seznámit jak s učebními obory, tak i s ukázkami praktických činností žáků. Prezentace oborů vzdělání a výrobků žáků se realizuje i na Gemmě veletrh středních škol. Zástupci školy provádí na základních a speciálních školách pro žáky 9.ročníků besedy o oborech vzdělání s prezentací. Při zajišťování společenských akcí spolupracujeme s Městským úřadem v Novém Jičíně, Základní školou speciální v Novém Jičíně a Kopřivnici, Střediskem volného času Fokus Nový Jičín. Škola spolupracuje s odbornými učilišti Moravskoslezského kraje. Dále škola spolupracuje s : PPP Nový Jičín; SPC Nový Jičín a Ostrava; MěÚ soc. odbory v regionu; Městskou policií Nový Jičín; ÚP Nový Jičín; 6

7 OP Nový Jičín; OS Růžovka; výchovnými poradci ZŠ; středisky výchovné péče a výchovnými ústavy; diagnostickými ústavy; praktickými lékaři pro děti a dorost, specialisty v oboru psychologie a psychiatrie. Nízký zájem žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu kladou vysoké nároky na všechny pedagogické pracovníky z hlediska jak motivace a výchovy žáků, tak i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve skupině odborného výcviku, ve třídě, v celé škole. Prostředek k řešení tohoto problému spatřujeme i ve spolupráci se sociálními partnery regionu a školskými poradenskými zařízeními. Umístění školy, dostupnost Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace je umístěna ve středu okresního města Nový Jičín s vlastním parkovacím prostorem na dvoře školy. Od autobusového a vlakového nádraží je vzdálená 500 metrů a žáci s těžším postižením mohou využít svoz, který organizuje Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Zaměření školy Praktická škola jednoletá umožňuje získat střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení - s těžkým mentálním a středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Specifikem naší školy je výchova a vzdělávání žáků s autismem. Svým pojetím koncepčně navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální. Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáků, vést je k samostatnosti a komunikaci s okolím, docílit jejich integraci do společnosti. Cílem je nácvik dovedností a návyků z oblasti sebeobsluhy, nácvik maximální možné samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, dále nácvik dovedností a jednoduchých činností z oblasti rodinné výchovy, vaření a šití, tedy především zvýšení kvality života absolventů. Cíle školy: klidné, bezpečné a podnětné prostředí, možnost učení i relaxace ve speciálně upravených učebnách; využívání pozitivní motivace; využívání forem alternativní komunikace a strukturovaného učení, snaha o komunikaci také prostřednictvím výpočetní techniky; rozšiřování a prohlubování poznatků získaných v základním vzdělávání; upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků; podněcování tvořivého myšlení; cvičení samostatnosti, schopnosti soužití s jinými lidmi a orientace v sociálním prostředí; zaměření na praktické činnosti sebeobsluhu, hygienu, šití a vaření; nácvik vytrvalosti v pracovních činnostech; rozvíjení individuálních schopností žáků v zájmových kroužcích; návštěvy divadelních představení, výstav a koncertů; spolupráce s rodiči, společné akce školy; spolupráce s odborníky; pomoc při pracovním uplatnění nebo dalším vzdělávání absolventů; odbornost, profesionalita a kreativita pedagogů. 8

9 Výchovné a vzdělávací strategie Výuka respektuje individuální zvláštnosti žáků. Žáci jsou vedeni ke spolupráci a samostatnosti, jak ve výuce, tak i v získávání informací. Pedagog se snaží o vytvoření příznivého klimatu ve třídě. Během výuky je využíváno učebnic, výukových programů, audiovizuální techniky, názorných pomůcek, informační technologie. Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k míře a druhu zdravotního postižení, charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Výuka je prováděna hromadnou, individuální i skupinovou formou, pomocí slovních metod výklad, vysvětlování, procvičování, rozhovor, diskuse řízená učitelem, samostatná práce řízená učitelem, práce s učebnicí a knihou, pomocí metod písemných pracovní listy, pomocí metod názorně demonstračních předvádění modelů. Upřednostňovány jsou, vzhledem ke schopnostem a možnostem žáků, metody názorně demonstrační. V praktických cvičeních jsou kromě těchto metod a forem uplatňovány zejména: instruktáž, pozorování, nácvik dovedností a nácvik cvičení. Při výuce žáků s těžkým zdravotním postižením nebo s kombinovaným postižením jsou využívány převážně alternativní formy komunikace VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), PEKS (individualizace, vizualizace, struktura), TEACH program. Ve velké míře je využívání komunikace prostřednictvím výpočetní techniky a vhodné kompenzační a didaktické pomůcky. Naše škola je bezbariérová. Relaxační místnost slouží nejenom pro alternativní způsob výuky, ale i pro zklidnění, uvolnění, relaxaci a socializaci. Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením Pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením škola zabezpečuje tyto podmínky: respektuje individualitu a potřeby žáka ; umožňuje využití všech podpůrných opatření při vzdělávání; uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání; uplatňuje alternativní formy komunikace; zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a v praktických činnostech; umožňuje způsob úpravy vzdělávacího programu (délka studia, individuální učební plány a vzdělávací plány, vzdělávací obsah, organizaci výuky); upravuje výsledky vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich možností, a těmto výsledkům přizpůsobuje i výběr učiva; umožňuje v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga a v případě potřeby i osobního asistenta; podporuje zájem žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky vzhledem k sociálnímu uplatnění absolventa; odstraňuje architektonické bariéry a provádí potřebné změny, případně úpravy školního prostředí; spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, se sociálními partnery v regionu, s úřady práce. 9

10 Organizace vzdělávání Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků organizujeme výuku tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky, případně zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (v souladu se školským zákonem). Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole jednoleté Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili: povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; povinnou školní docházku v základní škole speciální; povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání; základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní požadavky V Praktické škole jednoleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou na žáky stanoveny požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Průběh vzdělávání V Praktické škole jednoleté žákům nabízíme profesní přípravu pro samostatný život v rodině, případně v chráněném bydlení nebo podporovaném bydlení, zapojení do běžného života, získání sebedůvěry a samostatnosti. Důsledně uplatňujeme individuální přístup s respektováním specifických potřeb a zvláštností každého žáka. Maximální počet žáků v Praktické škole jednoleté je 12, u žáků s těžkým zdravotní postižením 6. Třídy jsou vybaveny speciálním nábytkem pro jednotlivé žáky (dle konkrétního postižení). Samozřejmostí jsou speciální pomůcky, které napomáhají zvýšení kvality výuky. K rozvoji vzdělávání žáků slouží i relaxační místnost pro alternativní způsob výuky nebo pro odpočinek. Výchovně vzdělávací činnost v předmětech teoretických i praktických zajišťuje speciální pedagog. V případě potřeby ve třídě působí též asistent pedagoga, který plně spolupracuje s vyučujícím. Celkový týdenní počet vyučovacích hodin v Praktické škole jednoleté je 30, z toho je 16 hodin odborných činností. Dominantu v odborných činnostech tvoří teoretické předměty Příprava pokrmů a Ruční práce, které jsou úzce propojeny s praktickými cvičeními Vaření a Šití. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, která je v budově školy. 10

11 Po vyučování mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky keramický a počítačový. Začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata tvoří významnou a nedílnou součást vzdělávání v Praktické škole jednoleté. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají dále rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Člověk a životní prostředí jsou v Praktické škole jednoleté náplní vyučovacího předmětu Sociální výchova. Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů (Příprava pokrmů a Ruční práce) a z praktické zkoušky z odborných předmětů (Vaření a Šití). Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Profil absolventa Absolvent naší školy dokáže v rámci svých schopností vyjádřit své potřeby po stránce materiální a sociální. Má vytvořené základní hygienické a společenské návyky. Komunikuje se svým okolím, s úřady. V případě nesnází ví, kam se obrátit o pomoc, popřípadě poskytne první pomoc při úrazu. Je v rámci svých schopností připraven pro rodinný život a pro případné rozšíření profesní orientace. Uplatnění absolventa Absolvent Praktické školy jednoleté je připraven pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. V rámci svých možností a individuálních schopností se může uplatnit v sociálně terapeutických dílnách a v chráněných pracovištích. Absolvování Praktické školy jednoleté může být také předpokladem pro absolvování dalšího středního vzdělání. 11

12 UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Praktická škola jednoletá Stupeň vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání : 1 rok, denní forma vzdělávání Datum platnosti: od Přehled vyučovacích hodin týdně v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty Český jazyk 3 Matematika 2 Práce s počítačem 1 Občanská výchova 1 Estetická výchova 2 Tělesná výchova 3 Sociální výchova 2 Odborné činnosti Rodinná výchova 4 Příprava pokrmů * 3 Ruční práce * 3 Praktické činnosti Vaření * 3 Šití * 3 Celková týdenní hodinová dotace 30 Poznámky: 1. Praktické zaměření školy Příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití 2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky 3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin. 12

13 Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání Kód a název RVP: C/01 Praktická škola jednoletá Vzdělávací oblasti a vzdělávací Počet vyučovacích hodin za studium okruhy týdenních celkový Český jazyk 3 96 Matematika 2 64 Práce s počítačem 1 32 Občanská výchova 1 32 Estetická výchova 2 64 Tělesná výchova 3 96 Sociální výchova 2 64 Rodinná výchova Příprava pokrmů 3 96 Ruční práce 3 96 Vaření 3 96 Šití 3 96 Celkem

14 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1.ročník Vyučování podle rozpisu 30 Škola v přírodě 1 Zimní pobyt na horách 1 Závěrečné zkoušky 2 * časová rezerva 6 Celkem týdnů 40 * časová rezerva : opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, prázdniny, státní svátky 14

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Škola Kód a název RVP Název ŠVP RVP Vzdělávací oblasti Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace C/01 Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá ŠVP Minimální Vyučovací Počet Využití týdenní předmět týdenních disponibilních časová vyuč.hodin hodin dotace celkem Vzdělávací okruhy Jazyková Jazyková 3 Český jazyk 3 0 komunikace komunikace Matematika Matematika 2 Matematika 2 0 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Společenskovědní základy 1 Práce s počítačem Občanská 1 0 výchova Umění a kultura Umění a kultura 2 Estetická 2 0 výchova Člověk a zdraví Výchova ke 3 Tělesná 3 0 zdraví výchova Tělesná výchova Odborné Rodinná 3 Rodinná 3 0 činnosti výchova Práce v 3 výchova Rodinná 1 0 domácnosti výchova Ruční práce 1 0 Příprava pokrmů 1 0 Odborné 6 Ruční práce 2 0 zaměření podle Příprava pokrmů 2 0 profilace školy Vaření PC 3 2 Průřezová témata Disponibilní hodiny Osobnostní a soc. výchova Člověk a životní prostředí P Šití PC 3 2 Sociální 2 2 výchova Celkem

16 UČEBNÍ OSNOVY 16

17 Kód a název oboru vzdělání:78-62-c/01 Praktická škola jednoletá Název ŠVP: Praktická škola jednoletá Stupeň vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní forma vzdělání Platnost: od UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK ročník 1. počet hodin týdně 3 POJETÍ PŘEDMĚTU Cíl předmětu Cílem předmětu je vést žáky k využívání jazykových vědomostí a dovedností v běžných komunikačních situací a k rozvíjení základních literárních poznatků. Vést žáky ke srozumitelnému vyjadřování a formulování vlastních požadavků. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast jazyková komunikace vede žáky k srozumitelnému jazykovému projevu a celkovému jejich rozvoji. Učivo se zaměřuje na tematické celky, které odpovídají rozsahu učiva. Pomocí učiva a prostřednictvím výuky je žák veden k tomu, aby přijímal názory a myšlenky, vyměňoval si informace a sděloval je na základě získaných jazykových a slohových dovedností. K tomuto přispívá i literární a estetické vzdělávání, které prohlubuje jazykové znalosti a kultivovaný projev žáka. Výchovné a vzdělávací strategie Výuka respektuje individuální zvláštnosti žáka. Žáci jsou vedeni ke spolupráci i k samostatnosti ve výuce i v získávání informací. K výuce jsou využívány učebnice, výukové programy, pracovní listy, Pravidla českého jazyka, názorné pomůcky a audiovizuální technika. Výuka je prováděna formou hromadné, individuální i skupinové výuky pomocí informačně receptivních a reproduktivních metod, diskuze řízené učitelem, výkladu, vysvětlováním, práce s knihou, písemnou a praktickou metodou. 17

18 Klíčové kompetence Kompetence k učení - využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech - být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností - reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i odpovědnou kritiku - uplatňovat základní zkušenosti a postupy v pracovních činnostech Kompetence k řešení problémů - rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení - řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby - dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní - dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou - naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj reagovat - využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky - využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální - vědět o svých základních právech a povinnostech a respektovat práva a povinnosti ostatních - jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě - dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a postupy Kompetence občanské - podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje - rozpoznat nevhodné a rizikové chování Kompetence pracovní - plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých Odborné kompetence - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem ne životní prostředí Mezipředmětové vztahy Předmět Český jazyk úzce souvisí s předměty Práce s počítačem, Občanská výchova a Estetická výchova. 18

19 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1 Počet hodin celkem: 96 Odborné učiliště a Praktická škola, příspěvková organizace, Nový Jičín Výsledky vzdělávání Tématický celek Počet hodin rozlišit věty, slova, slabiky dokázat jednoduchou formou písemně komunikovat zdokonalovat úpravu psaného textu uplatňovat v písemném projevu znalosti základů pravopisu českého jazyka snažit se o správnou výslovnost orientovat se v krátkém textu orientovat se v Pravidlech českého pravopisu, ve slovnících a encyklopediích 1. Jazyková výchova popis jednoduchého textu odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu hlavní principy českého pravopisu rozšiřování slovní zásoby, její styl, terminologie nauka o slově třídění slov, stavba slova tvarosloví, větná stavba, druhy vět mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves práce s encyklopediemi, slovníky a Pravidly českého jazyka 37 přijmout ústní sdělení přiměřené složitosti sestavit odpovědi na otázky ústně a písemně komunikovat v běžných situacích zapamatovat si krátký text vyprávět podle předem dané osnovy umět uvítat, rozloučit se, představit se popsat jednoduché předměty a činnosti vztahující se k pracovním činnostem 2. Komunikační a slohová výchova reprodukování kratších celků, odpovědí na otázky ústně i písemně úprava písemných projevů psaní přání, blahopřání popis předmětů a činností vyprávění vlastních zážitků požádání o informaci, podání informace seznamování a představování mimojazykové prostředky řeči gesta, mimika zdvořilostní obraty uvítání, rozloučení, představování telefonování 22 19

20 číst s porozuměním zvládnout techniku tichého čtení vyprávět jednoduchý příběh podle návodných otázek nebo obrázků dramatizovat jednoduchý příběh umět ústně formovat dojmy z četby umět si vyhledat literaturu vyhovující individuálnímu zájmu, schopnostem a možnostem 3. Literární výchova čtení krátkých pohádek, povídek, příběhů, veršů s porozuměním textu vyprávění příběhu na základě obrázků literatura pro děti, mládež, dospělé, významní spisovatelé práce s textem časopis, denní tisk, katalog, encyklopedie, rozvrh, plánek, mapa, postup texty související s profesní přípravou dramatizace lidová slovesnost 37 20

21 Název ŠVP: Praktická škola jednoletá Stupeň vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní forma vzdělání Platnost: od UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA ročník 1. počet hodin týdně 2 POJETÍ PŘEDMĚTU Cíl předmětu Obecným cílem vzdělávací oblasti Matematika je vybavit žáky matematickými znalostmi a vědomostmi potřebnými zejména v praktickém životě. Dále je cílem rozvíjet matematické dovednosti a geometrickou představivost, kromě funkce všeobecně vzdělávací plní i funkci průpravnou pro odbornou oblast vzdělávání. Kromě vytváření matematických představ, vědomostí, dovedností a návyků je kladen důraz na rozvíjení schopností jejich aplikace v praktických životních situacích. Charakteristika vyučovacího předmětu Učivo matematiky je rozděleno do dvou tematických celků a vyučuje se vždy dvě hodiny týdně.v tematickém celku Čísla a početní operace si žáci prohlubují aritmetické operace propojené s reálnými situacemi, učí se třídit a seskupovat data podle určitých kritérií, jejich vzájemných souvislostí a závislostí. V druhém tematickém celku Geometrie žáci pojmenovávají a znázorňují geometrické útvary, hledají jejich podobnosti a odlišnosti. Rozsah probíraného učiva obou tematických celků je individuálně přizpůsobován možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Hlavní pomůckou při osvojování numeriky jsou kalkulátory, při procvičování učiva obou tematických celků se využívají programy na noteboocích. Výchovné a vzdělávací strategie Výuka je prováděna hromadnou, individuální a skupinovou formou, pomocí metod názoru 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více