Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/ Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace A) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 Byla zřízena jako příspěvková organizace S identifikačním číslem zařízení (IZO) Identifikátor zařízení : IČO: Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú /0100 Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení do sítě škol: s platností od Kapacita školy dle zařazení: 700 žáků Telefon: , , Adresa www stránek školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Břetislav Chovanec Odloučená pracoviště: 1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 hudební a výtvarný obor telefon: vedoucí pracoviště Milena Mojžišová 2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 hudební obor telefon: vedoucí pracoviště Jana Vyvialová 3

4 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů: obor hudební obor taneční obor výtvarný Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala podle platných učebních plánů a osnov a ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana. Vyučovalo se: - v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj /95-25, - ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod čj / a upravených učebních plánů schválených pod čj / výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj / , upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod čj / a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod čj / Od 1. září 2012 začala probíhat výuka ve všech prvních ročních přípravného a základního studia obou stupňů i studia pro dospělé podle schváleného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zdeňka Buriana. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců k Pedagogičtí zaměstnanci: 28 Nepedagogičtí zaměstnanci: 6 Mateřská dovolená 2 Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek: Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek: Počet nepedagogických zaměstnanců:

5 Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2012/2013 Hudební obor vedoucí oboru Filip Borovský Vedoucí předmětových komisí: Klávesových nástrojů F.Borovský Smyčcových nástrojů H.Vyhlídalová Dechových nástrojů I.Krčmáriková Hudební nauky B.Chovanec Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení Výtvarný obor vedoucí oboru H.Lengálová Taneční obor vedoucí oboru D.Vraspírová D) Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé k Počet žáků v přípravném studiu 107 Počet žáků v základním studiu 565 Ve studiu pro dospělé 12 Celkem studovalo 684 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání - počet žáků, kteří absolvovali I. stupeň 41 žáků - počet žáků, kteří absolvovali II. stupeň 29 žáků Počet žáků, kteří ukončili studium: Hudební obor 21 žáků Výtvarný obor 17 žáků Taneční obor 32 žáků Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech K II. pololetí V průběhu školního roku ukončilo studium HO TO VO celkem

6 Podíl hudebního oboru vůči ostatním k Počet žáků HO 301 TO + VO 383 6

7 Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů: Hra na klavír 94 Hra na el.klávesové nástroje 17 Hra na akordeon 8 Hra na housle 62 Hra na violoncello 11 Hra na kontrabas 3 Hra na zobcovou flétnu 64 Hra na příčnou flétnu 15 Hra na hoboj 0 Hra na fagot 1 Hra na trubku 6 Hra na cimbál 2 Hra na kytaru 17 Hra na violu 1 Počty žáků v hudební nauce PHV ročník ročník ročník ročník ročník 27 Počty žáků v souborech Smyčcové soubory 25 Komorní hra - klavíry 52 Soubory ZF 25 Soubory PF 11 Komorní hra - akordeony 4 Dřevěné dech.nástroje 0 Žesťové nástroje 4 Folklórní soubory cimbálová muzika 17 Komorní hra - kytara 4 Komorní hra el. klávesy 3 7

8 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich žáků. Tím je mimo jiné také zajištěna maximální informovanost o prospěchu žáků a též o připravovaných akcích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do budovy, internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního a organizačního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve vyučování i o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěžích, a předcházejí tak možnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají s dozorem rodiče žáků. Škola spolupracuje se SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy). V době školního vyučování konají nad žáky o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 16:15 do konce vyučování pověřena dohledem školnice, umožňující případný kontakt s učiteli nebo vedením školy. G) Údaje o DVPP a další školení: DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který vychází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti Studium k prohlubování odborné kvalifikace a tvorba ŠVP. Zaměstnanci se účastnili těchto školení DVPP: 14. celostátní přehlídka VO ZUŠ ČR Litoměřice 2013 Metodika výuky hry na příčnou flétnu Metodika výuky hry na klavíru Flétnová dílna - moderní techniky ve hře na PF Praktické dílny pro učitele ZUŠ -Taneční výchova 6-8letých dětí Ostravská setkání u klavíru Ostravská setkání s akordeonem Ostravská setkání s cimbálem Cyklus seminářů EZHZT v Hranicích Smyčcové soboty na Konzervatoři v Brně Letní flétny 2013 v Českých Budějovicích Další školení: BOZP a PO Platové předpisy 2012 Novinky v účetnictví PO Novela zákona o pedagogických pracovnících 8

9 H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Hlavní aktivity školy Škola zve do své hlavní budovy v Kopřivnici rodiče i veřejnost k prohlídkám výstav výtvarného oboru v odpoledních hodinách v době provozu školy. V koncertním sále školy se pravidelně konají veřejnosti přístupné třídní předehrávky a menší koncerty, recitály současných i bývalých žáků školy a absolventské koncerty. O hlavních akcích je veřejnost informována i vývěskou v centru města. Pro širší veřejnost hudební obor připravoval jako každoročně mimoškolní koncerty v katolickém domě v Kopřivnici, v kině PULS v KD, dále v kulturním domě ve Štramberku a v Rybí. Žáci školy se představili veřejnosti na vernisážích výstav, společných koncertech a přehlídkách s jinými subjekty v našem i jiných městech. Nejvíce vystupovala veřejně cimbálová muzika Pramínky, která byla posledním rokem školním souborem, ale nadále bude se školou spolupracovat. Její místo zaujme mladší cimbálová muzika. Taneční obor pravidelně vystupoval na významných akcích ve městě a na jaře uspořádal dva velké taneční koncerty pro veřejnost v kulturním domě v Kopřivnici, na kterém se veřejnosti představily téměř všechny děti tohoto oboru. Následně byl program 4x představen školám v Kopřivnici jako výchovný koncert. Výtvarný obor připravil pro veřejnost každý měsíc novou výstavu ve školní galerii, účastnil se výstav a přehlídek regionálního i celostátního charakteru. Nejzajímavější práce svých žáků zpřístupňuje k prohlídce i ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. Za výtvarný projekt EMOCE získali žáci Mgr. Z. Babince na celostátní výtvarné přehlídce v Litoměřicích čestné uznání. Významné ocenění získala pro školu také Mila Stanojković v soutěži Česko mýma očima pořádané Norským velvyslanectvím ze třídy Mgr. L. Benišové; z dalších ocenění: - Mezinárodní výtvarná soutěž Můj sen, Příbor, Mgr. L. Benišová ceny : David Dohnal a Karolína Zdařilová - Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice, Mgr. L. Benišová - Stop rasismu a město pro všechny, uč. Lengálová čestné uznání Hudební obor Žáci hudebního oboru byli vyučováni ve hře na nástroje v individuální a skupinové výuce. Celkový počet žáků v hudebním oboru byl na začátku školního roku 2012/ žáků. Počet žáků v základním studiu na 1. stupni byl 258, na 2. stupni 36 a ve studiu pro dospělé to bylo 7 žáků. Všichni žáci byli podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. 9

10 Výuka žáků byla zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, což je výsledkem mnohaletého snažení o tuto skutečnost a důsledkem tohoto stavu je vzrůstající zájem o výuku v hudebním oboru ze strany dětí i rodičů. Naše ZUŠ zajišťuje velice dobré podmínky pro výuku jak v nástrojovém inventáři, který se stabilně doplňuje o nové nástroje a zároveň starší nástroje jsou pravidelně udržovány, tak ve vybavení pracoven didaktickou technikou, notovým materiálem apod. Výuka byla realizována podle platných učebních osnov v jednotlivých předmětech a podle Školního vzdělávacího programu, který vstoupil v platnost dnem Žáci hudebního oboru se pravidelně zúčastňovali soutěží ZUŠ, přehlídek, veřejných i interních vystoupení a je nutno podotknout, že úroveň získaných dovedností našich žáků narůstá, zvyšuje se všeobecný zájem ze stran rodičů i široké veřejnosti o dění v naší škole. V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěží ve hře na akordeon, v komorní hře s převahou dechových nástrojů a s převahou smyčcových nástrojů Výsledky žáků ZUŠ ZB Kopřivnice v soutěžích ZUŠ v roce 2013 Hra na akordeon Okresní kolo soutěže , ZUŠ Bílovec 1. místo s postupem 2. místo Krajské kolo soutěže , ZUŠ Klimkovice Čestné uznání Krčmáriková Zuzana 0. kategorie, uč. Vyvialová Jana Komorní hra s převahou dechových nástrojů Okresní kolo soutěže , ZUŠ Příbor 1. místo s postupem 5x 2. místo Krajské kolo soutěže , ZUŠ L. Janáčka, Havířov 1. místo Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů Okresní kolo soutěže , ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm 1. místo s postupem a ocenění poroty za mimořádný hudební výkon 1. místo s postupem 1. místo 10

11 2. místo Krajské kolo soutěže , ZUŠ Frýdek-Místek 2. místo Akce hudebního oboru ve školním roce 2012/2013 TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY, KONCERTY datum vyučující místo konání Vyhlídalová Kopřivnice Vyvialová, Krčmáriková Kopřivnice Baran, Vyvialová, Lichnovský Rybí Vyhlídalová, Mojžišová Kopřivnice Eliášová Kopřivnice Krčmáriková Kopřivnice Adventní koncert Rybí Vyhlídalová Kopřivnice Vánoční koncert Kopřivnice Adventní koncert sv. Zdislavy a ZUŠ Kopřivnice Pukovcová, Eliášová Kopřivnice Vánoční koncert Štramberk Ledvoňová, Pukovcová, Eliášová Kopřivnice Šebíková Kopřivnice David Kopřivnice Vyhlídalová Kopřivnice Mojžišová Štramberk Golik, Ledvoňová Kopřivnice Mojžišová, Jílek, Vyhlídalová Kopřivnice Baran, Vyvialová, Lichnovský Rybí Borovský Kopřivnice Vyhlídalová, Pukovcová Kopřivnice Vyhlídalová, Mojžišová Kopřivnice Krčmáriková Kopřivnice David Kopřivnice Krčmáriková Kopřivnice Vyvialová, Kopřivnice Pukovcová Kopřivnice absolventský koncert Kopřivnice Výchovný koncert pro MŠ Rybí absolventský koncert Kopřivnice Vyhlídalová, Mojžišová Kopřivnice Žákovský koncert Štramberk absolv. koncert Kopřivnice Pukovcová + Pukovec P. Kopřivnice Závěrečný koncert Rybí Mojžišová TP s absolv. vystoupením Štramberk absolv. koncert (p. Šebíková) Kopřivnice Závěrečný koncert HO Kopřivnice 11

12 Jurčáková + Ledvoňová Kopřivnice Pukovec P. Kopřivnice Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, 3 absolventské koncerty, které byly přístupny veřejnosti. Z dalších významnějších akcí to byly Vánoční koncerty, Adventní a výchovný koncert v Rybí, Závěrečné koncerty v Kopřivnici a na pobočkách. Nově se letos konal koncert populární hudby, který měl velký úspěch a v dalších letech bude hudební obor v těchto koncertech pokračovat. Řada vystoupení se konala i mimo naše město a místa odloučených pracovišť, zejména vystoupení cimbálových muzik. Naši žáci se účastnili vystoupení v rámci kruhu přátel hudby v KDK, vernisáží, dnů otevřených dveří pro MŠ a dalších akcí ve škole i mimo školu. Taneční obor Taneční obor navštěvovalo ve školním roce 2012/ žáků. V přípravném ročníku bylo 49 dětí ve věku 5 a 6 let, zbytek žáků navštěvovalo 1. a 2. stupeň ve věku 7 až 18 let. Vyučováno bylo 57 hodin se 14 hodinami korepetice. Vedoucí tanečního oboru: p. uč. Drahomíra Vraspírová Interní učitelé: p. uč. Aneta Řeháková p. uč. Renáta Filačová, Mgr. Korepetice: p. uč. Lenka Ledvoňová, p. uč. Filip Borovský, p. uč. Petr Lichnovský, Mgr. Do tanečního oboru jsou přijímáni žáci na základě talentových zkoušek, zde se prokážou předpoklady ke studiu. Do základního studia I.a II. stupně můžou být přijati uchazeči po úspěšném vykonání talentové zkoušky a posléze zařazeni dle věku do některého z vyšších ročníku základního studia. Na školní rok 2013/2014 bylo přijato celkem nových 29 žáků do PTV, I. stupně i II. stupně. I letos proběhly ukázkové hodiny v přípravném a prvním ročníku u všech pedagogů tanečního oboru. Rodiče se tak mohli přesvědčit, že výuka v tanečním oboru je kvalitní a její výsledky brzo patrné. Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i nejrůznější akce v našem městě i mimo město Kopřivnice. Po novém roce nastala plesová sezóna, kde dostali příležitost starší žáci k tanečním vystoupením. Vystoupili v kulturním domě v Kopřivnici, v Lubině, v Závišicích a v Lichnově proběhlo taneční soustředění v areálu Liščí Mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm, účastnili se žáci II. stupně p.uč. Drahomíry Vraspírové se konal velmi oblíbený závěrečný koncert tanečního oboru, na kterém bylo k vidění 32 tanečních čísel. Vyprodány byly do posledního místa. 12

13 a v pátek proběhly zkrácené verze koncertu pro žáky mateřských a základních škol. Většina tanečních čísel potvrdila velmi vysokou úroveň žáků studujících na naší škole. Těchto koncertů se zúčastnili všichni žáci navštěvující náš taneční obor. Absolventské vysvědčení obdrželo v I. stupni 16 žáků a ve II.stupni také 16 žáků. Hlavní vystoupení tanečního oboru: SENIORSKÉ ODPOLEDNE v KD Kopřivnice Vystoupily 3.A ročníku p.uč. D. Vraspírové ABSOLVENTSKÝ PLES v KD Kopřivnice Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. + SPD p.uč. D. Vraspírové Tanec: HAFANÁNA OBECNÍ PLES - HÁJOV KD Vystoupily Absolventky ZUŠ p. uč. D.Vraspírové Tanec: CANCÁN, KORÁLE, KYTIČKA PLES - ZÁVIŠICE Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. + SPD p.uč. D. Vraspírové Tanec: HAFANÁNA OBECNÍ PLES v KD Kopřivnice Vystoupily Absolventky ZUŠ p. uč D.Vraspírové Tanec: ČERVENÉ KORÁLE MAŠKARNÍ PLES - ZÁVIŠICE Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. st. + SPD p.uč. Drahomíry Vraspírové HASIČSKÝ PLES LUBINA Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové Tanec: ZŮSTANU S TEBOU PRUMYSLOVÁCKÝ PLES KATOLICKÝ DŮM Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové Tanec: ZŮSTANU S TEBOU KVĚTINOVÝ PLES v KD Kopřivnice Vystoupily Absolventky ZUŠ, p. uč D.Vraspírové Tanec: ČERVENÉ KORÁLE, KYTIČKA MUZIKANTSKÝ PLES v KD Kopřivnici Vystoupily žákyně 4./II.st. + SPD p. uč. Drahomíry Vraspírové Tanec: HAFANÁNA, VARIETÉ 13

14 ZAHRADKÁŘSKÝ PLES LUBINA Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové Tanec: ZŮSTANU S TEBOU, VĚZNI, MOTLITBA PLES FOTBALISTŮ LICHNOV Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR SOUSTŘEDĚNÍ Liščí Mlýn Účastnili se žáci p. uč. D. Vraspírové a PŘEDTANČENÍ v ZŠ E. ZÁTOPKA SOUTĚŽ ŠKOL VE FLORBALU Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. + SPD p.uč. D. Vraspírové Tanec: HAFANÁNA OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE PTV B p. uč. R. Filačová OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE PTV A p. uč. D.Vraspírová OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE PTV C p. uč. A. Řeháková 22. a VELKÝ JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ :00 hod. v KDK 2x 23. a VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK pro MŠ a ZŠ 4x KOPŘIVNICKÉ MECHECHE taneční soutěž žáci 3./II. a 4. roč./ii. st., SPD p.uč. Drahomíry Vraspírové v kategorii Originální a scénický tanec HRY BEZ HRANIC - OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ dětské centrum Motýlek děti 3.A ročníku p.uč. Drahomíry Vraspírové 14

15 Výtvarný obor Přehled hlavních akcí 1. Za kulturou ve městě: - návštěvy výstav Lašská vila výtvarná galerie, návštěvy v muzeu a Fojtství v Kopřivnici (průběh roku) 2. Tří denní soustředění žáků VO, Frenštát p.r., LIŠČÍ MLÝN výtvarné dílny 3. VÝTVARNÁ KULTURA: OSTRAVA, návštěva Domu umění - s doprovodným programem 4. Celostátní přehlídka výtvarné tvorby žáků Litoměřice IMPULZY - s oceněním Mgr. Z. Babinec 5. Účast v soutěžích: Česko mýma očima, Mgr. L. Benišovás - s oceněním Norského velvyslanectví: Mila Stanojković Můj sen, Příbor, Mgr. L. Benišová ceny: David Dohnal a Karolína Zdařilová Lidice, Mgr. L. Benišová Stop rasismu a město pro všechny, uč. Lengálová čestné uznání 6. HRY BEZ HRANIC - Ostrov splněných přání - projektová komunikace s dětmi se zdravotním postižením výtvarné dílny na zahradě ZŠ a MŠ MOTÝLEK, uč. Lengálová. - Výstavy ve školní galerii, výzdoba školy průběžně, dle potřeb. - Příprava na talentové zkoušky na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (leden): Střední školy s výtvarným zaměřením: 7 žáků a 3 žáci VŠ - Přijímací zkoušky pro nové žáky: přihlášeno - celkem: 20 žáků - Dny otevřených dveří pro děti předškolního věku - Výroba kulis pro jarní taneční koncert - Absolventská výstava vernisáž, 17 absolventů: 4 žáci II. Stupně, 13 žáků I. stupně; - Celkový stav přihlášených žáků pro šk.r : 146 žáků 15

16 Dokumentace o akcích: Digitální fotodokumentace je průběžně realizována v průběhu šk. roku. Škola o své činnosti informuje veřejnost na informačních panelech ve vstupu do budovy, v pronajaté vitríně v centru města a na internetu. Zejména na webových stránkách školy může veřejnost nahlédnout do školy prostřednictvím fotografií. Výtvarné práce žáků školy jsou přehledně prezentovány ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech února Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková, MgA. Libor Buchta a Bc. Blanka Benčičová. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků v souladu se všemi předpisy. Nebyla přijata žádná opatření. 16

17 J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj. objem prostředků na platy výše odpisů dle odpisového plánu odvod do rozpočtu KÚ MSK hospodářský výsledek za vykazované období účelové dotace granty 1. Příjmy: tvoří dotace na přímé náklady, úplata za vzdělávání od žáků a ostatní příjmy (úroky) 2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody sociálního a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP) 3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro čerpání FKSP Příjmy: a) Poskytnutá dotace z KÚ Přímé náklady na vzdělávání: Prostředky na platy ,- OPPP 0,- Zákonné odvody ,- Příděl do FKSP ,- ONIV náhrady 0,- Celkem ,- b) Jiné a doplňkové zdroje Škole se v průběhu roku podařilo získat z mimoškolních zdrojů další finanční prostředky, které byly využity pro modernizaci a podporu výuky: Dotace města Kopřivnice výtvarná soutěž ,- Celkem z jiných zdrojů čerpáno ,- Platby školného ,- Čerpání fondů 8 551,- Úroky 390,- Výnosy celkem ,- 17

18 Výdaje: - náklady na mzdy, odvody, FKSP, dotace ,- - ostatní náklady (ze školného) ,- Náklady celkem ,- Organizace závazné ukazatele a limity finančních prostředků dodržela. Organizace v roce 2012 docílila kladného hospodářského výsledku Kč ,-. Dotace a granty od Města Kopřivnice byly rovněž plně vyčerpány a vyúčtovány poskytovateli. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Všechny peněžní fondy jsou finančně kryty. FKSP je používán v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok. V r byly použity prostředky fondu odměn z důvodu překročení limitu finančních prostředků na platy. Závodní stravování zaměstnanců organizace Organizace v roce 2012/2013 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace, která sídlí poblíž naší školy Cena stravenky za 1 oběd 51,- - organizace přispívá 53%, tj. 28,- - příspěvek z FKSP 9,- - příspěvek zaměstnance 14,- V jídelně se stravovalo zaměstnanců. V době prázdnin se stravování nezajišťuje, většina zaměstnanců má řádnou dovolenou nebo studijní volno. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdružení MÚZA, v jehož rámci je zapojena do vzdělávacích projektů. Na školní rok byl zpracován plán DVPP a dle potřeby dále doplněn (viz. seznam školení). 18

19 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice. Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystupují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. V tomto školním roce vystupoval ve Francii v partnerském městě Trappes cimbálová muzika Pramínky. Účast byla hrazena z prostředků MÚ Kopřivnice. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je každoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP. Škola je členem sdružení ZUŠ MÚZA a AZUŠ. Výtvarný obor spolupracuje s NIPOS ARTAMA v Praze a účastní se celostátních seminářů, projektů a výstav. Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místní galérií Ve vile a Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisáže výstav. Žáci hudebního oboru vystupovali i na koncertech Kruhu přátel hudby v kulturním domě. Někteří jsou již zapojeni v místních hudebních tělesech (Komorní orchestr Kopřivnice) a menších souborech. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dalšími místními organizacemi, pro něž zařizujeme vystoupení našich žáků. ZÁVĚR Podle 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních hodinách vedení školy. Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě hodnocení plnění celoročního plánu školy. Hodnocení činnosti v daném školním roce zpracovali vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených pracovišť v červnu Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři 19

20 školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě Ve školním roce 2012/2013 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zřízena. V oblasti výuky si škola stanovila cíl udržet si kvalitu výuky, dobré jméno na veřejnosti a s tím související stav žáků. Vzhledem k zájmu o studium a ohlasům z řad veřejnosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl byl úspěšně splněn. Organizovali jsme taneční i hudební koncerty v prostorách katolického domu i kulturního domu v Kopřivnici. Poprvé se uskutečnil ve škole i koncert populární hudby, velmi zdařilé bylo i vystoupení smyčcového souboru s pěveckým sborem, které inicioval a secvičil Břetislav Chovanec pro vánoční koncert a rovněž spojení školního orchestru s cimbálovou muzikou na závěrečném koncertu v kině Puls. Taneční obor připravil pro místní publikum taneční koncerty v KDK a oživil je řadou artefaktů připravených žáky výtvarného oboru. Toto provázání obou oborů považuji za velmi motivující a podnětné pro další rozvoj školy. Bylo by dobré, kdyby se do tanečních koncertů opět dostalo i vystoupení buď souboru, nebo sólistů hudebního oboru, tak jak to v minulosti předvedl Vašek Kopelec. Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na celo-státní výtvarnou přehlídku v Litoměřicích a získal pro školu Čestné uznání. Úspěšně se zúčastnil i řady dalších soutěží a řada žáků byla přijata na umělecké školy. V závěru školního roku byla po mnoha letech aktualizována smlouva o výpůjčce movitého i nemovitého majetku města naší škole. Smlouva upřesnila, které pro-story mimo budovu patří k nemovitosti a které je škola povinna udržovat. Zároveň stanovila, že veškeré opravy interiéru budou financovány z prostředků školy (dosud tak bylo) a vnější opravy z prostředků města. Jediným problémem nové smlouvy je, že majetek města (jde především o hudební nástroje a nábytek), má být uskladněn v Kopřivnici a využíván pouze pro potřeby žáků v Kopřivnici. Z důvodu nedostatečných prostor naší budovy se tak nemohlo stát hned, ale v průběhu roku budeme hle-dat řešení. Výsledkem nové smlouvy je i to, že škola bude nadále spolupracovat s MKO a cimbálovkou Pramínky, které budou užívat prostor koncertního sálu v určených hodinách v době mimo vyučování a v době, kdy škola nebude koncertní sál používat pro své akce. Za bezpečnost a pořádek budou odpovědni vedoucí souborů a o přítomnosti v budově povedou evidenci, která bude podkladem pro finanční kompenzaci ze strany města, které činnosti obou souborů podporuje. Náš nový Školní vzdělávací program ZUŠ Zdeňka Buriana má za sebou první rok platnosti. Letos od září se podle něj bude vyučovat ve všech přípravných ročnících, v prvních i druhých ročnících všech stupňů. Je předčasné hodnotit jeho dopad na kvalitu výuky, které byla i před ním na dobré úrovni. Zatím jako hlavní klad vidím zvýšení kvalifikace pedagogů, kteří absolvovali a absolvují řadu vzdělávacích akcí, rozšiřují si tak své obzory a jejich výuka je tak v mnoha směrech kvalitnější a zajímavější. 20

21 Plán pro další školní rok vychází ze Strategického plánu školy zpracovaného na roky Vzhledem k omezeným finančním možnostem bude postupně podle stanoveného harmonogramu revitalizován koncertní sál. O prázdninách byly vymalovány chodby, sociální zařízení, některé učebny, školní galerie a provedeny opravy po zatečení do některých prostor. V dalším období budou postupně vymalovány ostatní učebny a koncertní sál. Mezi opravy byla prioritně zařazena oprava střechy nad přístavbou. Střecha je téměř v havarijním stavu a při silnějších deštích zatéká do učebny č. 4 a šatny TO. Byla podána žádost na správu majetku MÚ, komise MÚ stav posoudila a vzhledem k náročnosti opravy byla přislíbena generální oprava střechy na rok Další problém se vyskytl v plynové kotelně školy. Letos na jaře byly vyměněny hořáky jednoho kotle, ale přesto jsou oba kotle již zastaralé a potřebují vyměnit. Vzhledem k tomu, že oprava prozatím umožnila další vytápění objektu, byla podána žádost o opravu nebo případnou výměnu v roce Vedení školy podalo současně žádost na majetkovou správu o odstranění dalších přetrvávajících nedostatků v budově. V budově ve Štramberku slíbilo provést opravy zastupitelstvo Štramberk. Pokud budou požadované práce provedeny, pracoviště může být zachováno. V opačném případě bude vedení školy zvažovat smysl existence odloučeného pracoviště. Jedním ze záměrů školy pro příští rok je ve spolupráci s městem Kopřivnice připravit důstojné oslavy výročí školy. Pro tento účel byl sestaven přípravný tým. Proběhne slavnostní koncert, výstava, vydání DVD o škole s obsahem textové části, webové prezentace, nahrávkami školních výkonů a multimediální animací, vydání bulletinu o historii a rozvoji školy. Proměnou projdou i webové stránky školy, na nichž již najdete záznamy posledních vystoupení. Stále přetrvávají problémy s prostorem. V budově není dostačující sborovna, učitelé nemají žádné soukromí, o přestávkách zůstávají v učebnách nebo se musí v učebně vystřídat s jiným vyučujícím; zcela nám schází skladovací prostory není kam ukládat hudební nástroje a techniku. V hudebním oboru je situace nejhorší. Pro zabezpečení výuky bychom potřebovali ještě alespoň dvě učebny. Individuální výuka se tak zbytečně protahuje do večerních hodin. I výtvarný obor se potýká s prostorovými problémy. Při naplnění skupiny patnácti studenty nad 15 let, je i větší ateliér přeplněn. Na jaře 2013 byly aktualizovány dlouhodobé smlouvy mezi Městem Kopřivnice a školou o výpůjčce hmotného majetku a nemovitosti. V Kopřivnici Mgr. Zdeněk Babinec 21

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 005/006...... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : 62330322 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Luhačovice Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice Identifikátor: 600 001 555 Termín konání inspekce: 15. - 16. březen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014 / 2015 OBSAH Část I. Základní údaje o škole str. 3 Část II. Organizace studia str. 4 Část III. Personální obsazení str. 5 Část IV. Další vzdělávání pedagogických

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více