Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/ Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace A) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 Byla zřízena jako příspěvková organizace S identifikačním číslem zařízení (IZO) Identifikátor zařízení : IČO: Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú /0100 Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení do sítě škol: s platností od Kapacita školy dle zařazení: 700 žáků Telefon: , , Adresa www stránek školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Břetislav Chovanec Odloučená pracoviště: 1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 hudební a výtvarný obor telefon: vedoucí pracoviště Milena Mojžišová 2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 hudební obor telefon: vedoucí pracoviště Jana Vyvialová 3

4 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů: obor hudební obor taneční obor výtvarný Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala podle platných učebních plánů a osnov a ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana. Vyučovalo se: - v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj /95-25, - ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod čj / a upravených učebních plánů schválených pod čj / výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj / , upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod čj / a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod čj / Od 1. září 2012 začala probíhat výuka ve všech prvních ročních přípravného a základního studia obou stupňů i studia pro dospělé podle schváleného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zdeňka Buriana. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců k Pedagogičtí zaměstnanci: 28 Nepedagogičtí zaměstnanci: 6 Mateřská dovolená 2 Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek: Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek: Počet nepedagogických zaměstnanců:

5 Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2012/2013 Hudební obor vedoucí oboru Filip Borovský Vedoucí předmětových komisí: Klávesových nástrojů F.Borovský Smyčcových nástrojů H.Vyhlídalová Dechových nástrojů I.Krčmáriková Hudební nauky B.Chovanec Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení Výtvarný obor vedoucí oboru H.Lengálová Taneční obor vedoucí oboru D.Vraspírová D) Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé k Počet žáků v přípravném studiu 107 Počet žáků v základním studiu 565 Ve studiu pro dospělé 12 Celkem studovalo 684 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání - počet žáků, kteří absolvovali I. stupeň 41 žáků - počet žáků, kteří absolvovali II. stupeň 29 žáků Počet žáků, kteří ukončili studium: Hudební obor 21 žáků Výtvarný obor 17 žáků Taneční obor 32 žáků Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech K II. pololetí V průběhu školního roku ukončilo studium HO TO VO celkem

6 Podíl hudebního oboru vůči ostatním k Počet žáků HO 301 TO + VO 383 6

7 Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů: Hra na klavír 94 Hra na el.klávesové nástroje 17 Hra na akordeon 8 Hra na housle 62 Hra na violoncello 11 Hra na kontrabas 3 Hra na zobcovou flétnu 64 Hra na příčnou flétnu 15 Hra na hoboj 0 Hra na fagot 1 Hra na trubku 6 Hra na cimbál 2 Hra na kytaru 17 Hra na violu 1 Počty žáků v hudební nauce PHV ročník ročník ročník ročník ročník 27 Počty žáků v souborech Smyčcové soubory 25 Komorní hra - klavíry 52 Soubory ZF 25 Soubory PF 11 Komorní hra - akordeony 4 Dřevěné dech.nástroje 0 Žesťové nástroje 4 Folklórní soubory cimbálová muzika 17 Komorní hra - kytara 4 Komorní hra el. klávesy 3 7

8 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich žáků. Tím je mimo jiné také zajištěna maximální informovanost o prospěchu žáků a též o připravovaných akcích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do budovy, internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního a organizačního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve vyučování i o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěžích, a předcházejí tak možnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají s dozorem rodiče žáků. Škola spolupracuje se SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy). V době školního vyučování konají nad žáky o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 16:15 do konce vyučování pověřena dohledem školnice, umožňující případný kontakt s učiteli nebo vedením školy. G) Údaje o DVPP a další školení: DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který vychází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti Studium k prohlubování odborné kvalifikace a tvorba ŠVP. Zaměstnanci se účastnili těchto školení DVPP: 14. celostátní přehlídka VO ZUŠ ČR Litoměřice 2013 Metodika výuky hry na příčnou flétnu Metodika výuky hry na klavíru Flétnová dílna - moderní techniky ve hře na PF Praktické dílny pro učitele ZUŠ -Taneční výchova 6-8letých dětí Ostravská setkání u klavíru Ostravská setkání s akordeonem Ostravská setkání s cimbálem Cyklus seminářů EZHZT v Hranicích Smyčcové soboty na Konzervatoři v Brně Letní flétny 2013 v Českých Budějovicích Další školení: BOZP a PO Platové předpisy 2012 Novinky v účetnictví PO Novela zákona o pedagogických pracovnících 8

9 H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Hlavní aktivity školy Škola zve do své hlavní budovy v Kopřivnici rodiče i veřejnost k prohlídkám výstav výtvarného oboru v odpoledních hodinách v době provozu školy. V koncertním sále školy se pravidelně konají veřejnosti přístupné třídní předehrávky a menší koncerty, recitály současných i bývalých žáků školy a absolventské koncerty. O hlavních akcích je veřejnost informována i vývěskou v centru města. Pro širší veřejnost hudební obor připravoval jako každoročně mimoškolní koncerty v katolickém domě v Kopřivnici, v kině PULS v KD, dále v kulturním domě ve Štramberku a v Rybí. Žáci školy se představili veřejnosti na vernisážích výstav, společných koncertech a přehlídkách s jinými subjekty v našem i jiných městech. Nejvíce vystupovala veřejně cimbálová muzika Pramínky, která byla posledním rokem školním souborem, ale nadále bude se školou spolupracovat. Její místo zaujme mladší cimbálová muzika. Taneční obor pravidelně vystupoval na významných akcích ve městě a na jaře uspořádal dva velké taneční koncerty pro veřejnost v kulturním domě v Kopřivnici, na kterém se veřejnosti představily téměř všechny děti tohoto oboru. Následně byl program 4x představen školám v Kopřivnici jako výchovný koncert. Výtvarný obor připravil pro veřejnost každý měsíc novou výstavu ve školní galerii, účastnil se výstav a přehlídek regionálního i celostátního charakteru. Nejzajímavější práce svých žáků zpřístupňuje k prohlídce i ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. Za výtvarný projekt EMOCE získali žáci Mgr. Z. Babince na celostátní výtvarné přehlídce v Litoměřicích čestné uznání. Významné ocenění získala pro školu také Mila Stanojković v soutěži Česko mýma očima pořádané Norským velvyslanectvím ze třídy Mgr. L. Benišové; z dalších ocenění: - Mezinárodní výtvarná soutěž Můj sen, Příbor, Mgr. L. Benišová ceny : David Dohnal a Karolína Zdařilová - Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice, Mgr. L. Benišová - Stop rasismu a město pro všechny, uč. Lengálová čestné uznání Hudební obor Žáci hudebního oboru byli vyučováni ve hře na nástroje v individuální a skupinové výuce. Celkový počet žáků v hudebním oboru byl na začátku školního roku 2012/ žáků. Počet žáků v základním studiu na 1. stupni byl 258, na 2. stupni 36 a ve studiu pro dospělé to bylo 7 žáků. Všichni žáci byli podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. 9

10 Výuka žáků byla zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, což je výsledkem mnohaletého snažení o tuto skutečnost a důsledkem tohoto stavu je vzrůstající zájem o výuku v hudebním oboru ze strany dětí i rodičů. Naše ZUŠ zajišťuje velice dobré podmínky pro výuku jak v nástrojovém inventáři, který se stabilně doplňuje o nové nástroje a zároveň starší nástroje jsou pravidelně udržovány, tak ve vybavení pracoven didaktickou technikou, notovým materiálem apod. Výuka byla realizována podle platných učebních osnov v jednotlivých předmětech a podle Školního vzdělávacího programu, který vstoupil v platnost dnem Žáci hudebního oboru se pravidelně zúčastňovali soutěží ZUŠ, přehlídek, veřejných i interních vystoupení a je nutno podotknout, že úroveň získaných dovedností našich žáků narůstá, zvyšuje se všeobecný zájem ze stran rodičů i široké veřejnosti o dění v naší škole. V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěží ve hře na akordeon, v komorní hře s převahou dechových nástrojů a s převahou smyčcových nástrojů Výsledky žáků ZUŠ ZB Kopřivnice v soutěžích ZUŠ v roce 2013 Hra na akordeon Okresní kolo soutěže , ZUŠ Bílovec 1. místo s postupem 2. místo Krajské kolo soutěže , ZUŠ Klimkovice Čestné uznání Krčmáriková Zuzana 0. kategorie, uč. Vyvialová Jana Komorní hra s převahou dechových nástrojů Okresní kolo soutěže , ZUŠ Příbor 1. místo s postupem 5x 2. místo Krajské kolo soutěže , ZUŠ L. Janáčka, Havířov 1. místo Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů Okresní kolo soutěže , ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm 1. místo s postupem a ocenění poroty za mimořádný hudební výkon 1. místo s postupem 1. místo 10

11 2. místo Krajské kolo soutěže , ZUŠ Frýdek-Místek 2. místo Akce hudebního oboru ve školním roce 2012/2013 TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY, KONCERTY datum vyučující místo konání Vyhlídalová Kopřivnice Vyvialová, Krčmáriková Kopřivnice Baran, Vyvialová, Lichnovský Rybí Vyhlídalová, Mojžišová Kopřivnice Eliášová Kopřivnice Krčmáriková Kopřivnice Adventní koncert Rybí Vyhlídalová Kopřivnice Vánoční koncert Kopřivnice Adventní koncert sv. Zdislavy a ZUŠ Kopřivnice Pukovcová, Eliášová Kopřivnice Vánoční koncert Štramberk Ledvoňová, Pukovcová, Eliášová Kopřivnice Šebíková Kopřivnice David Kopřivnice Vyhlídalová Kopřivnice Mojžišová Štramberk Golik, Ledvoňová Kopřivnice Mojžišová, Jílek, Vyhlídalová Kopřivnice Baran, Vyvialová, Lichnovský Rybí Borovský Kopřivnice Vyhlídalová, Pukovcová Kopřivnice Vyhlídalová, Mojžišová Kopřivnice Krčmáriková Kopřivnice David Kopřivnice Krčmáriková Kopřivnice Vyvialová, Kopřivnice Pukovcová Kopřivnice absolventský koncert Kopřivnice Výchovný koncert pro MŠ Rybí absolventský koncert Kopřivnice Vyhlídalová, Mojžišová Kopřivnice Žákovský koncert Štramberk absolv. koncert Kopřivnice Pukovcová + Pukovec P. Kopřivnice Závěrečný koncert Rybí Mojžišová TP s absolv. vystoupením Štramberk absolv. koncert (p. Šebíková) Kopřivnice Závěrečný koncert HO Kopřivnice 11

12 Jurčáková + Ledvoňová Kopřivnice Pukovec P. Kopřivnice Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, 3 absolventské koncerty, které byly přístupny veřejnosti. Z dalších významnějších akcí to byly Vánoční koncerty, Adventní a výchovný koncert v Rybí, Závěrečné koncerty v Kopřivnici a na pobočkách. Nově se letos konal koncert populární hudby, který měl velký úspěch a v dalších letech bude hudební obor v těchto koncertech pokračovat. Řada vystoupení se konala i mimo naše město a místa odloučených pracovišť, zejména vystoupení cimbálových muzik. Naši žáci se účastnili vystoupení v rámci kruhu přátel hudby v KDK, vernisáží, dnů otevřených dveří pro MŠ a dalších akcí ve škole i mimo školu. Taneční obor Taneční obor navštěvovalo ve školním roce 2012/ žáků. V přípravném ročníku bylo 49 dětí ve věku 5 a 6 let, zbytek žáků navštěvovalo 1. a 2. stupeň ve věku 7 až 18 let. Vyučováno bylo 57 hodin se 14 hodinami korepetice. Vedoucí tanečního oboru: p. uč. Drahomíra Vraspírová Interní učitelé: p. uč. Aneta Řeháková p. uč. Renáta Filačová, Mgr. Korepetice: p. uč. Lenka Ledvoňová, p. uč. Filip Borovský, p. uč. Petr Lichnovský, Mgr. Do tanečního oboru jsou přijímáni žáci na základě talentových zkoušek, zde se prokážou předpoklady ke studiu. Do základního studia I.a II. stupně můžou být přijati uchazeči po úspěšném vykonání talentové zkoušky a posléze zařazeni dle věku do některého z vyšších ročníku základního studia. Na školní rok 2013/2014 bylo přijato celkem nových 29 žáků do PTV, I. stupně i II. stupně. I letos proběhly ukázkové hodiny v přípravném a prvním ročníku u všech pedagogů tanečního oboru. Rodiče se tak mohli přesvědčit, že výuka v tanečním oboru je kvalitní a její výsledky brzo patrné. Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i nejrůznější akce v našem městě i mimo město Kopřivnice. Po novém roce nastala plesová sezóna, kde dostali příležitost starší žáci k tanečním vystoupením. Vystoupili v kulturním domě v Kopřivnici, v Lubině, v Závišicích a v Lichnově proběhlo taneční soustředění v areálu Liščí Mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm, účastnili se žáci II. stupně p.uč. Drahomíry Vraspírové se konal velmi oblíbený závěrečný koncert tanečního oboru, na kterém bylo k vidění 32 tanečních čísel. Vyprodány byly do posledního místa. 12

13 a v pátek proběhly zkrácené verze koncertu pro žáky mateřských a základních škol. Většina tanečních čísel potvrdila velmi vysokou úroveň žáků studujících na naší škole. Těchto koncertů se zúčastnili všichni žáci navštěvující náš taneční obor. Absolventské vysvědčení obdrželo v I. stupni 16 žáků a ve II.stupni také 16 žáků. Hlavní vystoupení tanečního oboru: SENIORSKÉ ODPOLEDNE v KD Kopřivnice Vystoupily 3.A ročníku p.uč. D. Vraspírové ABSOLVENTSKÝ PLES v KD Kopřivnice Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. + SPD p.uč. D. Vraspírové Tanec: HAFANÁNA OBECNÍ PLES - HÁJOV KD Vystoupily Absolventky ZUŠ p. uč. D.Vraspírové Tanec: CANCÁN, KORÁLE, KYTIČKA PLES - ZÁVIŠICE Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. + SPD p.uč. D. Vraspírové Tanec: HAFANÁNA OBECNÍ PLES v KD Kopřivnice Vystoupily Absolventky ZUŠ p. uč D.Vraspírové Tanec: ČERVENÉ KORÁLE MAŠKARNÍ PLES - ZÁVIŠICE Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. st. + SPD p.uč. Drahomíry Vraspírové HASIČSKÝ PLES LUBINA Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové Tanec: ZŮSTANU S TEBOU PRUMYSLOVÁCKÝ PLES KATOLICKÝ DŮM Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové Tanec: ZŮSTANU S TEBOU KVĚTINOVÝ PLES v KD Kopřivnice Vystoupily Absolventky ZUŠ, p. uč D.Vraspírové Tanec: ČERVENÉ KORÁLE, KYTIČKA MUZIKANTSKÝ PLES v KD Kopřivnici Vystoupily žákyně 4./II.st. + SPD p. uč. Drahomíry Vraspírové Tanec: HAFANÁNA, VARIETÉ 13

14 ZAHRADKÁŘSKÝ PLES LUBINA Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové Tanec: ZŮSTANU S TEBOU, VĚZNI, MOTLITBA PLES FOTBALISTŮ LICHNOV Vystoupily žákyně 2. ročníku /II. st.,p. uč. Anety Řehákové TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR SOUSTŘEDĚNÍ Liščí Mlýn Účastnili se žáci p. uč. D. Vraspírové a PŘEDTANČENÍ v ZŠ E. ZÁTOPKA SOUTĚŽ ŠKOL VE FLORBALU Vystoupily žákyně 4. ročníku /II. + SPD p.uč. D. Vraspírové Tanec: HAFANÁNA OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE PTV B p. uč. R. Filačová OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE PTV A p. uč. D.Vraspírová OTEVŘENÁ HODINA PRO RODIČE PTV C p. uč. A. Řeháková 22. a VELKÝ JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ :00 hod. v KDK 2x 23. a VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK pro MŠ a ZŠ 4x KOPŘIVNICKÉ MECHECHE taneční soutěž žáci 3./II. a 4. roč./ii. st., SPD p.uč. Drahomíry Vraspírové v kategorii Originální a scénický tanec HRY BEZ HRANIC - OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ dětské centrum Motýlek děti 3.A ročníku p.uč. Drahomíry Vraspírové 14

15 Výtvarný obor Přehled hlavních akcí 1. Za kulturou ve městě: - návštěvy výstav Lašská vila výtvarná galerie, návštěvy v muzeu a Fojtství v Kopřivnici (průběh roku) 2. Tří denní soustředění žáků VO, Frenštát p.r., LIŠČÍ MLÝN výtvarné dílny 3. VÝTVARNÁ KULTURA: OSTRAVA, návštěva Domu umění - s doprovodným programem 4. Celostátní přehlídka výtvarné tvorby žáků Litoměřice IMPULZY - s oceněním Mgr. Z. Babinec 5. Účast v soutěžích: Česko mýma očima, Mgr. L. Benišovás - s oceněním Norského velvyslanectví: Mila Stanojković Můj sen, Příbor, Mgr. L. Benišová ceny: David Dohnal a Karolína Zdařilová Lidice, Mgr. L. Benišová Stop rasismu a město pro všechny, uč. Lengálová čestné uznání 6. HRY BEZ HRANIC - Ostrov splněných přání - projektová komunikace s dětmi se zdravotním postižením výtvarné dílny na zahradě ZŠ a MŠ MOTÝLEK, uč. Lengálová. - Výstavy ve školní galerii, výzdoba školy průběžně, dle potřeb. - Příprava na talentové zkoušky na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (leden): Střední školy s výtvarným zaměřením: 7 žáků a 3 žáci VŠ - Přijímací zkoušky pro nové žáky: přihlášeno - celkem: 20 žáků - Dny otevřených dveří pro děti předškolního věku - Výroba kulis pro jarní taneční koncert - Absolventská výstava vernisáž, 17 absolventů: 4 žáci II. Stupně, 13 žáků I. stupně; - Celkový stav přihlášených žáků pro šk.r : 146 žáků 15

16 Dokumentace o akcích: Digitální fotodokumentace je průběžně realizována v průběhu šk. roku. Škola o své činnosti informuje veřejnost na informačních panelech ve vstupu do budovy, v pronajaté vitríně v centru města a na internetu. Zejména na webových stránkách školy může veřejnost nahlédnout do školy prostřednictvím fotografií. Výtvarné práce žáků školy jsou přehledně prezentovány ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech února Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková, MgA. Libor Buchta a Bc. Blanka Benčičová. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků v souladu se všemi předpisy. Nebyla přijata žádná opatření. 16

17 J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj. objem prostředků na platy výše odpisů dle odpisového plánu odvod do rozpočtu KÚ MSK hospodářský výsledek za vykazované období účelové dotace granty 1. Příjmy: tvoří dotace na přímé náklady, úplata za vzdělávání od žáků a ostatní příjmy (úroky) 2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody sociálního a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP) 3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro čerpání FKSP Příjmy: a) Poskytnutá dotace z KÚ Přímé náklady na vzdělávání: Prostředky na platy ,- OPPP 0,- Zákonné odvody ,- Příděl do FKSP ,- ONIV náhrady 0,- Celkem ,- b) Jiné a doplňkové zdroje Škole se v průběhu roku podařilo získat z mimoškolních zdrojů další finanční prostředky, které byly využity pro modernizaci a podporu výuky: Dotace města Kopřivnice výtvarná soutěž ,- Celkem z jiných zdrojů čerpáno ,- Platby školného ,- Čerpání fondů 8 551,- Úroky 390,- Výnosy celkem ,- 17

18 Výdaje: - náklady na mzdy, odvody, FKSP, dotace ,- - ostatní náklady (ze školného) ,- Náklady celkem ,- Organizace závazné ukazatele a limity finančních prostředků dodržela. Organizace v roce 2012 docílila kladného hospodářského výsledku Kč ,-. Dotace a granty od Města Kopřivnice byly rovněž plně vyčerpány a vyúčtovány poskytovateli. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Všechny peněžní fondy jsou finančně kryty. FKSP je používán v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok. V r byly použity prostředky fondu odměn z důvodu překročení limitu finančních prostředků na platy. Závodní stravování zaměstnanců organizace Organizace v roce 2012/2013 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace, která sídlí poblíž naší školy Cena stravenky za 1 oběd 51,- - organizace přispívá 53%, tj. 28,- - příspěvek z FKSP 9,- - příspěvek zaměstnance 14,- V jídelně se stravovalo zaměstnanců. V době prázdnin se stravování nezajišťuje, většina zaměstnanců má řádnou dovolenou nebo studijní volno. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdružení MÚZA, v jehož rámci je zapojena do vzdělávacích projektů. Na školní rok byl zpracován plán DVPP a dle potřeby dále doplněn (viz. seznam školení). 18

19 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice. Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystupují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. V tomto školním roce vystupoval ve Francii v partnerském městě Trappes cimbálová muzika Pramínky. Účast byla hrazena z prostředků MÚ Kopřivnice. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je každoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP. Škola je členem sdružení ZUŠ MÚZA a AZUŠ. Výtvarný obor spolupracuje s NIPOS ARTAMA v Praze a účastní se celostátních seminářů, projektů a výstav. Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místní galérií Ve vile a Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisáže výstav. Žáci hudebního oboru vystupovali i na koncertech Kruhu přátel hudby v kulturním domě. Někteří jsou již zapojeni v místních hudebních tělesech (Komorní orchestr Kopřivnice) a menších souborech. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dalšími místními organizacemi, pro něž zařizujeme vystoupení našich žáků. ZÁVĚR Podle 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních hodinách vedení školy. Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě hodnocení plnění celoročního plánu školy. Hodnocení činnosti v daném školním roce zpracovali vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených pracovišť v červnu Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři 19

20 školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě Ve školním roce 2012/2013 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zřízena. V oblasti výuky si škola stanovila cíl udržet si kvalitu výuky, dobré jméno na veřejnosti a s tím související stav žáků. Vzhledem k zájmu o studium a ohlasům z řad veřejnosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl byl úspěšně splněn. Organizovali jsme taneční i hudební koncerty v prostorách katolického domu i kulturního domu v Kopřivnici. Poprvé se uskutečnil ve škole i koncert populární hudby, velmi zdařilé bylo i vystoupení smyčcového souboru s pěveckým sborem, které inicioval a secvičil Břetislav Chovanec pro vánoční koncert a rovněž spojení školního orchestru s cimbálovou muzikou na závěrečném koncertu v kině Puls. Taneční obor připravil pro místní publikum taneční koncerty v KDK a oživil je řadou artefaktů připravených žáky výtvarného oboru. Toto provázání obou oborů považuji za velmi motivující a podnětné pro další rozvoj školy. Bylo by dobré, kdyby se do tanečních koncertů opět dostalo i vystoupení buď souboru, nebo sólistů hudebního oboru, tak jak to v minulosti předvedl Vašek Kopelec. Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na celo-státní výtvarnou přehlídku v Litoměřicích a získal pro školu Čestné uznání. Úspěšně se zúčastnil i řady dalších soutěží a řada žáků byla přijata na umělecké školy. V závěru školního roku byla po mnoha letech aktualizována smlouva o výpůjčce movitého i nemovitého majetku města naší škole. Smlouva upřesnila, které pro-story mimo budovu patří k nemovitosti a které je škola povinna udržovat. Zároveň stanovila, že veškeré opravy interiéru budou financovány z prostředků školy (dosud tak bylo) a vnější opravy z prostředků města. Jediným problémem nové smlouvy je, že majetek města (jde především o hudební nástroje a nábytek), má být uskladněn v Kopřivnici a využíván pouze pro potřeby žáků v Kopřivnici. Z důvodu nedostatečných prostor naší budovy se tak nemohlo stát hned, ale v průběhu roku budeme hle-dat řešení. Výsledkem nové smlouvy je i to, že škola bude nadále spolupracovat s MKO a cimbálovkou Pramínky, které budou užívat prostor koncertního sálu v určených hodinách v době mimo vyučování a v době, kdy škola nebude koncertní sál používat pro své akce. Za bezpečnost a pořádek budou odpovědni vedoucí souborů a o přítomnosti v budově povedou evidenci, která bude podkladem pro finanční kompenzaci ze strany města, které činnosti obou souborů podporuje. Náš nový Školní vzdělávací program ZUŠ Zdeňka Buriana má za sebou první rok platnosti. Letos od září se podle něj bude vyučovat ve všech přípravných ročnících, v prvních i druhých ročnících všech stupňů. Je předčasné hodnotit jeho dopad na kvalitu výuky, které byla i před ním na dobré úrovni. Zatím jako hlavní klad vidím zvýšení kvalifikace pedagogů, kteří absolvovali a absolvují řadu vzdělávacích akcí, rozšiřují si tak své obzory a jejich výuka je tak v mnoha směrech kvalitnější a zajímavější. 20

21 Plán pro další školní rok vychází ze Strategického plánu školy zpracovaného na roky Vzhledem k omezeným finančním možnostem bude postupně podle stanoveného harmonogramu revitalizován koncertní sál. O prázdninách byly vymalovány chodby, sociální zařízení, některé učebny, školní galerie a provedeny opravy po zatečení do některých prostor. V dalším období budou postupně vymalovány ostatní učebny a koncertní sál. Mezi opravy byla prioritně zařazena oprava střechy nad přístavbou. Střecha je téměř v havarijním stavu a při silnějších deštích zatéká do učebny č. 4 a šatny TO. Byla podána žádost na správu majetku MÚ, komise MÚ stav posoudila a vzhledem k náročnosti opravy byla přislíbena generální oprava střechy na rok Další problém se vyskytl v plynové kotelně školy. Letos na jaře byly vyměněny hořáky jednoho kotle, ale přesto jsou oba kotle již zastaralé a potřebují vyměnit. Vzhledem k tomu, že oprava prozatím umožnila další vytápění objektu, byla podána žádost o opravu nebo případnou výměnu v roce Vedení školy podalo současně žádost na majetkovou správu o odstranění dalších přetrvávajících nedostatků v budově. V budově ve Štramberku slíbilo provést opravy zastupitelstvo Štramberk. Pokud budou požadované práce provedeny, pracoviště může být zachováno. V opačném případě bude vedení školy zvažovat smysl existence odloučeného pracoviště. Jedním ze záměrů školy pro příští rok je ve spolupráci s městem Kopřivnice připravit důstojné oslavy výročí školy. Pro tento účel byl sestaven přípravný tým. Proběhne slavnostní koncert, výstava, vydání DVD o škole s obsahem textové části, webové prezentace, nahrávkami školních výkonů a multimediální animací, vydání bulletinu o historii a rozvoji školy. Proměnou projdou i webové stránky školy, na nichž již najdete záznamy posledních vystoupení. Stále přetrvávají problémy s prostorem. V budově není dostačující sborovna, učitelé nemají žádné soukromí, o přestávkách zůstávají v učebnách nebo se musí v učebně vystřídat s jiným vyučujícím; zcela nám schází skladovací prostory není kam ukládat hudební nástroje a techniku. V hudebním oboru je situace nejhorší. Pro zabezpečení výuky bychom potřebovali ještě alespoň dvě učebny. Individuální výuka se tak zbytečně protahuje do večerních hodin. I výtvarný obor se potýká s prostorovými problémy. Při naplnění skupiny patnácti studenty nad 15 let, je i větší ateliér přeplněn. Na jaře 2013 byly aktualizovány dlouhodobé smlouvy mezi Městem Kopřivnice a školou o výpůjčce hmotného majetku a nemovitosti. V Kopřivnici Mgr. Zdeněk Babinec 21

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : 62330322 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více