Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01"

Transkript

1 Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava Odloučená pracoviště pobočky : Dvorce, Olomoucká Horní Benešov, Nerudova 513/ Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků a dospělých v uměleckých oborech Obory: hudební výtvarný taneční ( v současné době neotevřen) V roce bylo vyučováno v:hudebním oboru 394 žáků výtvarném oboru 206 žáků Celkem 600 žáků V minulém školním roce úspěšně absolvovalo 19 žáků hudebního oboru 11 žáků výtvarného oboru Zaměstnanci školy:pedagogové celkem - 27 nepedagogové celkem - 5 Vedení školy statutární zástupce: Mgr. Jiřina Krystýnková, Na Svahu 9, Bruntál ředitelka školy Alice Pospíšilová, Dolní 21, Bruntál zástupkyně ředitelky kontakt : školská rada není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 1

2 1. Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, Ostrava. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním a výtvarném. Taneční obor momentálně není v provozu, protože se nepodařilo angažovat aprobovaného pedagoga pro tento obor. Vedení školy stále hledá vhodné personální obsazení této funkce. Výuka probíhá v hlavní budově v Bruntále, kde se vyučuje hudební a výtvaný obor, dále na pobočce v Horním Benešově, kde vyučujeme hudební a výtvarný obor, na pobočce ve Dvorcích na Moravě, kde taktéž je dvouoborová výuka hudební a výtvarný. Třetí pobočkou je Vrbno pod Pradědem, kde se vyučuje pouze hudební obor. ZUŠ Bruntál je školou s více než šedesátiletou tradicí výuky a za dobu své existence dosáhla vysoké umělecké úrovně. Je jedinou svého druhu v okrese s tak vysokým počtem žáků a vzrůstajícím zájmem o studium, čemuž vděčí právě svým úzkým kontaktům se všemi kulturními organizacemi ve městě Bruntál, je velmi významnou organizátorkou kulturních akcí nejen v Bruntále, ale také v celém okrese, nejen v místě sídla poboček, ale také v okolí. 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Škola má za úkol vychovávat žáky v uměleckých oborech. Žáci mají možnost navštěvovat hudební a výtvarný obor. Protože jen celostátně 2% všech žáků studují po absolvování ZUŠ na středních a vysokých školách uměleckého směru, jsou si pedagogové této skutečnosti vědomi. V návaznosti na vytváření nového RVP v rámci republikové působnosti a idejí v něm vyslovených se snažíme vychovávat v žácích takové kompetence, které jsou jim potřebné pro životní dovednosti obecně, nejen pouze pro studium na středních a vysokých školách uměleckého typu. Prostřednictvím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia je zapojujeme do množství kulturních vystoupení a koncertů pro veřejnost. Tak prezentujeme komorní hru, sborový zpěv i individuální výkony, vzrostla také prezentace výtvarného oboru a jeho úspěchů. Škola je výběrová a snaží se zachovat kvalitu výuky i při stoupajícím počtu zájemců. I tak se stává, že neuspokojíme všechny zájemce o studium z důvodů personálního obsazení výuky. Kvalita výuky je dána stoupajícím zájmem o přijetí do ZUŠ a hovoří o ní také množství umístění žáků v okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěží. Z celkového počtu 27 pedagogů studuje a doplňuje si požadované vzdělání na příslušných VŠ ( 4 zaměstnanci ) a vyšších odborných školách ( 2 zaměstnanci). 1 zaměstnankyně zahájí studium VŠ v příštím roce. Tím, že jsou pedagogové v kontaktu s novými výukovými trendy, se školami uměleckého zaměření a sami jsou jejich studenti, přenášejí své nově Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 2

3 nabyté vědomosti také na žáky. Žáci přijatí na střední umělecké školy : 4 žáci pokračují na střední škole UMPRUM 4 žáci byli přijati na konzervatoř 1 žákyně pokračuje na Sped.Š Naším cílem je vychovávat žáky v uměleckých oborech. K tomu přispívá i rozvoj komorní hry, naši žáci jsou členy různých komorních uskupení, která veřejně vystupují. Jsou to například dua, terceta, kvarteta a komorní orchestr. Na škole pracují také v Bruntále 2 dětské pěvecké sbory, v Horním Benešově 1 dětský pěvecký sbor a v Bruntále 1 smíšený pěvecký sbor, zpravidla doprovázený při vystoupeních komorním orchestrem ZUŠ. Výuka sborového zpěvu je vedena jako výuka nepovinného předmětu a není za úplatu. Také v tomto školním roce dosáhla škola významných ocenění v okresních a krajských soutěžích, což je jen důkazem vzrůstající úrovně výuky. Mnozí učitelé jsou aktivními hráči profesionálních orchestrů, nebo sami koncertují či vystavují svou výtvarnou tvorbu, což zajisté ovlivňuje i jejich přístup k žákům. Jeden učitel získal třetí místo v mezinárodní soutěži ve hře na trombon ( VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno). Učitele pro taneční obor se nám doposud získat nepodařilo, zrovna tak jako dlouho inzerované volné místo učitele hry na kytaru. Úplata za vzdělání: Horní Benešov výtvarný obor: 140,-Kč měsíčně hudební obor: 200,-Kč Dvorce výtvarný obor PVV: 150,-Kč výtvarný obor: 200,-Kč hudební obor PHV: 150,-Kč hudební obor: 240,-Kč Bruntál výtvarný obor: 230,-Kč hudební obor: 240,- Kč Vrbno p.prad. Hudební obor: 210,- Kč Školné bylo vypočítáno podle vynaložených nákladů na provoz bez započítání nákladů na mzdy a příslušné náhrady podle ustanovení příslušné platné vyhlášky o ZUŠ. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání V hudebních oborech vyučuje škola podle učebních plánů č / 95, schváleno MŠMT ČR dne s účinností od , v hudebním oboru v Bruntále, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích na Moravě v těchto předmětech: hra na klavír hra na housle hra na akordeon hra na elektrický klávesový nástroj hra na zobcovou flétnu hra na příčnou flétnu hra na hoboj hra na trubku pěvecká hlasová výchova přípravná hudební výchova komorní hra komorní orchestr pěvecký sbor hra na kytaru hra na klarinet hra na fagot Výtvarný obor je vyučován podle učebních plánů / , schváleno MŠMT ČR dne , splatností od v Bruntále, ve Dvorcích na Moravě, v Horním Benešově. Celkově v tomto školním roce na začátku výuky podle statistických výkazů navštěvovalo hudební obor 394 žáků oproti loňským 383 žákům a výtvarný obor 206 žáků oproti loňským 203 žákům. Tento stav se však v průběhu školního roku nepatrně mění s odhlášením a přihlášením některých žáků. V rozšířeném studiu nestuduje nikdo. Ve II. stupni bylo na začátku školního roku celkem 26 žáků oproti loňským 22, ve výtvarném 10 oproti 4 žákům za loňský rok: počátek šk.r. Hudební obor výtvarný obor z toho II. Stupeň celkem žáků Ve škole pracovalo 7 předmětových komisí, které tvořily školní uměleckou radu, jež zasedala zároveň s radou pedagogickou. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 4

5 3. Údaje o přijímacím řízení Základní umělecká škola sídlo školy v Bruntále. V měsících únoru, březnu a dubnu proběhla na 4 základních školách v Bruntále náborová řízení, která provedly 2 učitelky hudební nauky a přípravné hudební nauky. Pro děti těchto škol byl uskutečněno 5 výchovných koncertů tentokráte formou hudební pohádky, kde se žáci mohli seznámit s nejrůznějšími hudebními nástroji a jejich možnostmi. 3. a 4. června se uskutečnily talentové zkoušky.pozváno bylo 120 dětí k talentovým zkouškám Ve Vrbně pod Pradědem proběhl průzkum hudebnosti v červnu. V Horním Benešově se průzkum hudebnosti včetně talentových zkoušek uskutečnil na základní škole. Ve Dvorcích na Moravě proběhl nábor žáků na výchovném koncertě 18. května Nábor do výtvarného oboru proběhl včetně talentových zkoušek 26. května Výsledky talentových zkoušek: Horní Benešov HO 6 VO 4 Bruntál HO 38 VO 15 Dvorce na Moravě HO 7 VO 4 Vrbno pod Pradědem HO 12 VO 0 Celkem HO 63 VO 23 Stav žáků na začátku roku není nikdy stabilní, nelze ho odhadnout až do poloviny září, protože i přijatí žáci se leckdy nedostaví, naopak se přihlásí žáci starší nebo z okolních obcí, kde jsme nábor nedělali. Z našich webových stránek jsou rodiče informovaní o přijímání žáků do 1. ročníků. Přesto nelze s jistotou říci, kolik žáků nastoupí v září následujícího roku. Proto jsme zavedli platbu školného na měsíc září již při přijímacích zkouškách, abychom byli schopni alespoň částečně odhadnout nastoupivší žáky, což je důležité i vzhledem ke stanovení úvazků učitelů. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 5

6 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byla na naší škole věnována již tradičně velká pozornost. Škola podporovala zájemce o další vzdělávání jak organizačně ( formou poskytování 12 dnů ve školním roce k samostudiu, uvolňováním z výuky), tak i finančně. Další vzdělávní pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě Plánu dalšího vzdělávání. Některé semináře byly věnovány i tématům k přípravě na RVP ZUV. Učitelé se během roku aktivně vzdělávali v kurzech a seminářích, vzdělávání se týkalo převážnou měrou odbornosti, její zvyšování a prohlubování. Učitelé se také zúčastňovali soutěží a přehlídek, mohli srovnávat úroveň na jiných školách, zúčastňovali se následných seminářů. Diskutovali na pedagogických radách i v předmětových komisích o dramaturgii, soutěžících i metodických postupech. Ředitelka školy se zúčastnila ročního studia zvyšování kvalifikace v odborném studiu koordinátora ŠVP, v červnu studium zakončila obhajobou závěrečné práce. Z 27 pedagogických zaměstnanců: Zvyšování kvalifikace Studující na VŠ uměleckého směru.. 3 Studující na VOŠ uměleckého směru..2 Nedosahující potřebné kvalifikace a zatím nestudující..2 Prohlubování kvalifikace Ostravská setkání s kytarou , 2 učitelé Perspektiva 2010-krajská konference k ITC Chyceni do informační sítě , 1 učitel Improvizace pro všechny Ostravská setkání u klavíru , 1 učitelka Příprava žáků ZUŠ ke studiu konzervatoře, Ostravská setkání s houslemi učitel Metodika výuky hry na trubku, Ostravská setkání s trubkou učitel Hudební rok v RVP Hudba a zvířátka učitelů Uplatnění akordeonu v současnosti, Ostravská setkání s akordeonem Vyučování hry na kytaru na ZUŠ II. st. Ostravská setkání s kytarou učitel Nové pohledy na vyučování hry na klavír na ZUŠ a SUŠ, cyklus 7 seminářů konzervatoře v Brně klavírní soboty, 5 učitelé Kurzy skladby a dirigování, Brno, učitelka Zdravotní pojištění od v praxi zaměstnavatelů, ekonomka školy Získávání zkušeností z italských hudebních škol, ekonomka školy Platy a platové předpisy ve veř. službách a správě ekonomka školy HN trochu jinak, říjen 08, Orlová, 4 učitelé Kurz keramiky 1 učitelka VO ředitelka - prohlubování kvalifikace: Manažerské dovednosti ředitele ZUŠ 2008 NIDV specializační studium studium pro koordinátory Infra Stařeč-Třebíč RVP v ZUŠ, březen 2009, NIDV Brno Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 6

7 V rámci samostudia: výběru notového materiálu ať už z vlastních zdrojů nebo vypůjčením z hudebních knihoven promýšlení dramaturgie soutěžních a koncertních vystoupení svých žáků a skupin ( orchestry, sbory, soubory, komorní hra a komorní zpěv) studiu metodiky daného oboru a studiu odborné literatury aranžmá skladeb pro orchestry, transpozice do jiných tónin, rejstříkování, rozepisování jednotlivých partů nácviku klavírních partů a instrumentálních doprovodů k oddělení pěveckému, dechovému, smyčcovému, klavírnímu technice hry na elektronické klávesové nástroje a studiu technických možností těchto nástrojů přípravě a výběru vhodných prací pro výstavy a soutěže výtvarného oboru přípravě na různé typy soutěží či přehlídek formou odborných soustředění (sbory, orchestry, soubory) přípravě žáků pro účinkování ve výchovných koncertech pohádky pro děti vlastní koncertní činnosti a umělecké tvorbě estetizaci školy ( výběr vhodných prací a jejich instalace ) tvorbě pozvánek, plakátů a programů pro potřeby školy poslechu vážné hudby v rozhlase, televizi a nosičích CD a DVD četbě odborných časopisů Talent, Učitelské noviny, Taneční listy, Tvořivá dramatika, Keramika a sklo studiu cizích jazyků a překladům odborných článků s hudební a uměleckou tématikou dramaturgii a přípravě mimoškolních akcí Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 7

8 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy K prezentaci školy na veřejnosti přispívá fakt, že za tento školní rok bylo uskutečněno 142 akcí kulturního a metodického charakteru. Do pořádání se zapojili všichni učitelé. Sami iniciují jednotlivé akce.škola spolupracuje s institucemi ve městě, jako jsou především odbor kultury, mládeže a sportu při MěÚ Bruntál, Městské muzeum a zámek Bruntál, Kruh přátel hudby, Římskokatolická církev v Bruntále, Společnost pro obnovu Uhlířského vrchu a další. Z akademických a školských institucí jsou to především Univerzita Palackého Olomouc a Janáčkova konzervatoř Ostrava.Také výtvarný obor se ve větší míře zapojuje do kulturního života obce, kde působí. Z nejvýznamnějších akcí je třeba jmenovat řadu výtvarných výstav, pořádaných školou i jinými institucemi, doprovázených kulturními vystoupeními našich žáků. Obchodní akademie a SPŠ Bruntál při vyřazení maturantů si vyžádaly naše kultruní vystoupení.adventní koncerty a Vánoční koncerty byly uspořádány v Bruntále, v Hlince, Mezině, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích, bylo jich 9. Koncert ve Společenském domě proběhl v prosinci a výtěžek byl věnován na opravu kostela na Uhlířském vrchu.mnohé koncerty zároveň s vystoupením na Půlnoční mši byly doprovázeny komorním orchestrem. Mezi velké akce patří již tradičně též Velikonoční koncert, kde vystupují žáci s komorními uskupeními a také se prezentují žáci svou hrou na píšťalové varhany.tradičně koncem roku je pořádán Koncert čtyřruční hry. Kromě toho každá třída pořádá 1-2x do roka třídní předehrávky s třídními schůzkami rodičů. Dětský pěvecký sbor Barvínek z Horního Benešova se zúčastnil přehlídky v Moravské Třebové Moravskotřebovické arkády.pěvecké oddělení uspořádalo koncerty v divadle pro rodiče žáků i pro veřejnost. Škola uspořádala 3 absolventské koncerty s velmi vysokou uměleckou úrovní absolventů, zrovna tak Absolventské a závěrečné výstavy žáků výtvarného oddělení. SPS Bruntál účinkoval na koncertech pro lázeňské hosty v Karlově Studánce, v Hlince,v Mezině, Dětřichovicích, Krasově a dalších obcích okresu. Koncert je doplněn vždy vystoupením záků a učitelů školy. Protože na naší škole pracuje okresní metodička hry na klávesy, kytaru a ve zpěvu, pořádáme okresní setkání učitelů základních i základních uměleckých škol.okresní přehlídka hry na kytaru obsahovala také metodické setkání učitelů a vzájemnou výměnu zkušeností. Výchovné koncerty a zároveň náborové koncerty pro žáky základních škol tvořilo zpracování hudební pohádky. Byli jsme pořadateli okresního kola soutěže ve zpěvu sólovém a komorním. Výsledky žáků na soutěžích: VII.ročník výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří...4 vyhodnocené práce Okresní kolo ve hře na dechové nástroje...6x 1. místo 5x 2. místo Okresní kolo ve zpěvu...12x 1.místo 3x 2.místo 5x3.místo Mezinárodní výstava Lidé lidem to způsobili...2 vyhodnocené práce Zrzavý salón výstava... 2 vyhodnocené práce XV.roč.mezinárodní soutěěže Vánoce a betlém... 1x 1. místo 1x 2. místo 1x 3.místo Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 8

9 Bienále Fantázie Martin 2008, mezinár. výstava...čestné uznání Vánoční rolnička soutěž ve zpěvu...1xzlaté pásmo 11.mezinár. výstava Polsko...2x 1.cena Výtvarná soutěž Návraty...čestné uznání Krajské kolo soutěže ve zpěvu F.-Místek...1x 1.místo 4x 2. místo 3x 3.místo 1x čestné uznání Krajské kolo dechové nástroje Orlová...1x 3.místo Základní umělecká škola v Bruntále zároveň se svými pobočkami tvoří nezastupitelnou součást kulturního a společenského života v obcích. Často je jednou z mála kulturních institucí. Například ve Dvorcích na Moravě je díky ZUŠ několik kulturních počinů ročně a jsme rádi, že se nám daří získávat posluchače i návštěvníky výstav. Z takového kulturního prostředí pak vycházejí i naši žáci a dobře se jim vystupuje na veřejnosti.v neposlední řadě tato snaha prospívá žákům, protože množství kulturních akcí výstav i koncertů - je motivuje k pečlivé přípravě, podporuje jejich soutěživost a vystoupení se stává věcí prestiže. Viz dále příloha kalendářní plán akcí na I. a II. pololetí školního roku, kde jsou zachyceny nejdůležitější akce školy. Podrobněji založeno v ředitelně školy. 6. Údaje o kontrolách a inspekcích školy Ve školním roce na ZUŠ Bruntál neproběhla žádná inspekční činnost nadřízeného orgánu. Ředitelka a zástupkyně vykonávají kontrolní a hospitační činnost jako běžnou součást výuky. Buď navštěvují výuku nebo třídní předehrávky a koncerty, nepřímá hospitace a kontrola probíhá průběžně. U začínajících učitelů nebo těch, kteří potřebují zvýšený dohled, je vykonávána hospitace velmi často. Proběhlo 34 přímých hospitací ze strany ředitelky a zástupkyně, záznamy viz ředitelna školy. Vyhodnocením hospitační činnosti bylo zjištěno, že kladně je třeba hodnotit: -péči o výrazně talentované žáky školy -uplatňování prvků pozitivní motivace žáků -tvořivá a přátelská atmosféra výuky -vhodný výběr témat ve VO, v HO vhodný výběr přednesové a instruktivní literatury -uplatňování znalostí žáků nabytých v hudební nauce i v individuální výuce -zlepšení kvality výuky v hudební nauce -vedení žáků k lásce ke zvolenému nástroji a úbytek žáků přestupujícíh na jiný nástroj -velké pracovní nasazení těch učitelů, kteří pečují o přípravu žáků na soutěže, na konzervatoř -uplatňování znalostí nabytých v DVPP ve výuce a vzájemné konzultace učitelů -výborná mezioborová spolupráce na velmi vysoké úrovni při přípravě společných akcí(divadlo, výchovné koncerty, pěvecké koncerty v divadle atd.) Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 9

10 Rezervy ve výchovně vzdělávací práci: -různý stupeň promyšlenosti hodin uá různých učitelů -sjednocení požadavků ke klasifikaci -důsledné vedení žáků k sebehodnocení -ojediněle nedostatečné využívání aktivizačních metod v kolektivní výuce -nedostatečná motivace žáků k návštěvnosti koncertů v Bruntále a okolí 7. Poskytování informací podle zákona č. 106/ 1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 10

11 8. Údaje o pracovnících školy Ve škole působí stabilizovaný, částečně se každoročně obměňující pedagogický sbor s naprostou převahou kvalifikovaných vyučujících. Pokud kvalifikace požadované zákonem nedosahují, započali nebo pokračují ve studiu na konzervatořích nebo vysokých školách. Pouze 2 učitelé vzdělání nemají, není jim zákonem o ped.prac. prominuto, ani nezapočali studium. Z toho 1 učitelka odchází ze školy, končí jí smlouva na dobu určitou a 1 učitel odejde do doby platnosti zákona do starobního důchodu. Řada učitelů si prohlubuje kvalifikaci spíše ze svého oboru, viz přehled výše. To se projevuje také na výsledcích vzdělávání. V rámci nutné obměny pracovníků školy jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni pečlivě, avšak s přihlédnutím na polohu školy v regionu, takže mnozí jsou motivováni i příslibem přidělení bytu. Bohužel se dlouhodobě nedaří získat učitele tanečního oboru a učitele kytary. Učitelé hry na klavír jsou v převážné většině absolventy vysokých škol pedagogických a filozofických. Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických pracovníků. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 11

12 9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podle školního vzdělávacího programu naše škola ještě nepracuje, závěrečné zkoušky 1.a2. cyklu vykonali všichni žáci úspěšně. Zkoušky proběhly v týdnu od června Podrobně o výsledcích vzdělávání viz přiložená tabulka. Úspěšnost vykonaných přijímacích zkoušek na SŠ a VŠ našimi žáky viz výše. Z klasifikačních porad vyplývá, že stoupá úspěšnost přijetí našich žáků na konzervatoře a umělecké školy výtvarného zaměření. V tomto školním roce byli přijati 4 žáci na konzervatoř, obor hra na příčnou flétnu, hra na housle, sbormistrovství, hra na klavír. 4 žáci byli přijati na studium střední školy výtvarného směru a 1 žákyně na střední pedagogickou školu. O vysoké školy uměleckého zaměření neprojevili žáci zájem. Při hodnocení prospěchu přihlíželi učitelé v 1. i 2. pololetí k míře talentu vyučovaného jednotlivce, jeho pracovitosti a houževnatosti a samozřejmě k výsledkům vzdělávání. V loňském školním roce absolvovalo 19 žáků hudebního oboru a 11 žáků výtvarného oboru absolventským koncertem a absolventskou závěrečnou výstavou prací. 10. Zákon 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho ošetření na ZUŠ Bruntál Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, tento obsahuje jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu dle ZP č. 262/2006 Sb., uvedené v 3 větě druhé. Do osobního spisu má právo nahlížet vedoucí zaměstnanec, zaměstnanec inspekčního orgánu, úřadu práce, soudu a policie. Každý zaměstnanec provedl písemný souhlas se zpracováním osobních údajů a využitím rodného čísla pro zpracování výše uvedených úkonů spojených s pracovněprávním vztahem. Tento souhlas je založen v osobním spise zaměstnance. Žáci podobný souhlas odevzdávají prostřednictvím svých zákonných zástupců na přihlášce ke studiu. V něm zákonný zástupce žáka souhlasí se zveřejňováním jména a výsledků práce ze soutěží na webových stránkách školy a v tisku. Zpracovala: Jiřina Krystýnková, Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 12

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 141/99-4019 Signatura: be1ks101 Oblastní pracoviště č. 05 Karlovy Vary Okresní pracoviště Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Františkovy

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plasy, Klášter 2 Adresa: Klášter 2, 331 01 Plasy Identifikátor: 600071529 Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285,

Více