Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01"

Transkript

1 Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava Odloučená pracoviště pobočky : Dvorce, Olomoucká Horní Benešov, Nerudova 513/ Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků a dospělých v uměleckých oborech Obory: hudební výtvarný taneční ( v současné době neotevřen) V roce bylo vyučováno v:hudebním oboru 394 žáků výtvarném oboru 206 žáků Celkem 600 žáků V minulém školním roce úspěšně absolvovalo 19 žáků hudebního oboru 11 žáků výtvarného oboru Zaměstnanci školy:pedagogové celkem - 27 nepedagogové celkem - 5 Vedení školy statutární zástupce: Mgr. Jiřina Krystýnková, Na Svahu 9, Bruntál ředitelka školy Alice Pospíšilová, Dolní 21, Bruntál zástupkyně ředitelky kontakt : školská rada není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 1

2 1. Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, Ostrava. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním a výtvarném. Taneční obor momentálně není v provozu, protože se nepodařilo angažovat aprobovaného pedagoga pro tento obor. Vedení školy stále hledá vhodné personální obsazení této funkce. Výuka probíhá v hlavní budově v Bruntále, kde se vyučuje hudební a výtvaný obor, dále na pobočce v Horním Benešově, kde vyučujeme hudební a výtvarný obor, na pobočce ve Dvorcích na Moravě, kde taktéž je dvouoborová výuka hudební a výtvarný. Třetí pobočkou je Vrbno pod Pradědem, kde se vyučuje pouze hudební obor. ZUŠ Bruntál je školou s více než šedesátiletou tradicí výuky a za dobu své existence dosáhla vysoké umělecké úrovně. Je jedinou svého druhu v okrese s tak vysokým počtem žáků a vzrůstajícím zájmem o studium, čemuž vděčí právě svým úzkým kontaktům se všemi kulturními organizacemi ve městě Bruntál, je velmi významnou organizátorkou kulturních akcí nejen v Bruntále, ale také v celém okrese, nejen v místě sídla poboček, ale také v okolí. 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Škola má za úkol vychovávat žáky v uměleckých oborech. Žáci mají možnost navštěvovat hudební a výtvarný obor. Protože jen celostátně 2% všech žáků studují po absolvování ZUŠ na středních a vysokých školách uměleckého směru, jsou si pedagogové této skutečnosti vědomi. V návaznosti na vytváření nového RVP v rámci republikové působnosti a idejí v něm vyslovených se snažíme vychovávat v žácích takové kompetence, které jsou jim potřebné pro životní dovednosti obecně, nejen pouze pro studium na středních a vysokých školách uměleckého typu. Prostřednictvím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia je zapojujeme do množství kulturních vystoupení a koncertů pro veřejnost. Tak prezentujeme komorní hru, sborový zpěv i individuální výkony, vzrostla také prezentace výtvarného oboru a jeho úspěchů. Škola je výběrová a snaží se zachovat kvalitu výuky i při stoupajícím počtu zájemců. I tak se stává, že neuspokojíme všechny zájemce o studium z důvodů personálního obsazení výuky. Kvalita výuky je dána stoupajícím zájmem o přijetí do ZUŠ a hovoří o ní také množství umístění žáků v okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěží. Z celkového počtu 27 pedagogů studuje a doplňuje si požadované vzdělání na příslušných VŠ ( 4 zaměstnanci ) a vyšších odborných školách ( 2 zaměstnanci). 1 zaměstnankyně zahájí studium VŠ v příštím roce. Tím, že jsou pedagogové v kontaktu s novými výukovými trendy, se školami uměleckého zaměření a sami jsou jejich studenti, přenášejí své nově Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 2

3 nabyté vědomosti také na žáky. Žáci přijatí na střední umělecké školy : 4 žáci pokračují na střední škole UMPRUM 4 žáci byli přijati na konzervatoř 1 žákyně pokračuje na Sped.Š Naším cílem je vychovávat žáky v uměleckých oborech. K tomu přispívá i rozvoj komorní hry, naši žáci jsou členy různých komorních uskupení, která veřejně vystupují. Jsou to například dua, terceta, kvarteta a komorní orchestr. Na škole pracují také v Bruntále 2 dětské pěvecké sbory, v Horním Benešově 1 dětský pěvecký sbor a v Bruntále 1 smíšený pěvecký sbor, zpravidla doprovázený při vystoupeních komorním orchestrem ZUŠ. Výuka sborového zpěvu je vedena jako výuka nepovinného předmětu a není za úplatu. Také v tomto školním roce dosáhla škola významných ocenění v okresních a krajských soutěžích, což je jen důkazem vzrůstající úrovně výuky. Mnozí učitelé jsou aktivními hráči profesionálních orchestrů, nebo sami koncertují či vystavují svou výtvarnou tvorbu, což zajisté ovlivňuje i jejich přístup k žákům. Jeden učitel získal třetí místo v mezinárodní soutěži ve hře na trombon ( VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno). Učitele pro taneční obor se nám doposud získat nepodařilo, zrovna tak jako dlouho inzerované volné místo učitele hry na kytaru. Úplata za vzdělání: Horní Benešov výtvarný obor: 140,-Kč měsíčně hudební obor: 200,-Kč Dvorce výtvarný obor PVV: 150,-Kč výtvarný obor: 200,-Kč hudební obor PHV: 150,-Kč hudební obor: 240,-Kč Bruntál výtvarný obor: 230,-Kč hudební obor: 240,- Kč Vrbno p.prad. Hudební obor: 210,- Kč Školné bylo vypočítáno podle vynaložených nákladů na provoz bez započítání nákladů na mzdy a příslušné náhrady podle ustanovení příslušné platné vyhlášky o ZUŠ. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání V hudebních oborech vyučuje škola podle učebních plánů č / 95, schváleno MŠMT ČR dne s účinností od , v hudebním oboru v Bruntále, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích na Moravě v těchto předmětech: hra na klavír hra na housle hra na akordeon hra na elektrický klávesový nástroj hra na zobcovou flétnu hra na příčnou flétnu hra na hoboj hra na trubku pěvecká hlasová výchova přípravná hudební výchova komorní hra komorní orchestr pěvecký sbor hra na kytaru hra na klarinet hra na fagot Výtvarný obor je vyučován podle učebních plánů / , schváleno MŠMT ČR dne , splatností od v Bruntále, ve Dvorcích na Moravě, v Horním Benešově. Celkově v tomto školním roce na začátku výuky podle statistických výkazů navštěvovalo hudební obor 394 žáků oproti loňským 383 žákům a výtvarný obor 206 žáků oproti loňským 203 žákům. Tento stav se však v průběhu školního roku nepatrně mění s odhlášením a přihlášením některých žáků. V rozšířeném studiu nestuduje nikdo. Ve II. stupni bylo na začátku školního roku celkem 26 žáků oproti loňským 22, ve výtvarném 10 oproti 4 žákům za loňský rok: počátek šk.r. Hudební obor výtvarný obor z toho II. Stupeň celkem žáků Ve škole pracovalo 7 předmětových komisí, které tvořily školní uměleckou radu, jež zasedala zároveň s radou pedagogickou. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 4

5 3. Údaje o přijímacím řízení Základní umělecká škola sídlo školy v Bruntále. V měsících únoru, březnu a dubnu proběhla na 4 základních školách v Bruntále náborová řízení, která provedly 2 učitelky hudební nauky a přípravné hudební nauky. Pro děti těchto škol byl uskutečněno 5 výchovných koncertů tentokráte formou hudební pohádky, kde se žáci mohli seznámit s nejrůznějšími hudebními nástroji a jejich možnostmi. 3. a 4. června se uskutečnily talentové zkoušky.pozváno bylo 120 dětí k talentovým zkouškám Ve Vrbně pod Pradědem proběhl průzkum hudebnosti v červnu. V Horním Benešově se průzkum hudebnosti včetně talentových zkoušek uskutečnil na základní škole. Ve Dvorcích na Moravě proběhl nábor žáků na výchovném koncertě 18. května Nábor do výtvarného oboru proběhl včetně talentových zkoušek 26. května Výsledky talentových zkoušek: Horní Benešov HO 6 VO 4 Bruntál HO 38 VO 15 Dvorce na Moravě HO 7 VO 4 Vrbno pod Pradědem HO 12 VO 0 Celkem HO 63 VO 23 Stav žáků na začátku roku není nikdy stabilní, nelze ho odhadnout až do poloviny září, protože i přijatí žáci se leckdy nedostaví, naopak se přihlásí žáci starší nebo z okolních obcí, kde jsme nábor nedělali. Z našich webových stránek jsou rodiče informovaní o přijímání žáků do 1. ročníků. Přesto nelze s jistotou říci, kolik žáků nastoupí v září následujícího roku. Proto jsme zavedli platbu školného na měsíc září již při přijímacích zkouškách, abychom byli schopni alespoň částečně odhadnout nastoupivší žáky, což je důležité i vzhledem ke stanovení úvazků učitelů. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 5

6 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byla na naší škole věnována již tradičně velká pozornost. Škola podporovala zájemce o další vzdělávání jak organizačně ( formou poskytování 12 dnů ve školním roce k samostudiu, uvolňováním z výuky), tak i finančně. Další vzdělávní pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě Plánu dalšího vzdělávání. Některé semináře byly věnovány i tématům k přípravě na RVP ZUV. Učitelé se během roku aktivně vzdělávali v kurzech a seminářích, vzdělávání se týkalo převážnou měrou odbornosti, její zvyšování a prohlubování. Učitelé se také zúčastňovali soutěží a přehlídek, mohli srovnávat úroveň na jiných školách, zúčastňovali se následných seminářů. Diskutovali na pedagogických radách i v předmětových komisích o dramaturgii, soutěžících i metodických postupech. Ředitelka školy se zúčastnila ročního studia zvyšování kvalifikace v odborném studiu koordinátora ŠVP, v červnu studium zakončila obhajobou závěrečné práce. Z 27 pedagogických zaměstnanců: Zvyšování kvalifikace Studující na VŠ uměleckého směru.. 3 Studující na VOŠ uměleckého směru..2 Nedosahující potřebné kvalifikace a zatím nestudující..2 Prohlubování kvalifikace Ostravská setkání s kytarou , 2 učitelé Perspektiva 2010-krajská konference k ITC Chyceni do informační sítě , 1 učitel Improvizace pro všechny Ostravská setkání u klavíru , 1 učitelka Příprava žáků ZUŠ ke studiu konzervatoře, Ostravská setkání s houslemi učitel Metodika výuky hry na trubku, Ostravská setkání s trubkou učitel Hudební rok v RVP Hudba a zvířátka učitelů Uplatnění akordeonu v současnosti, Ostravská setkání s akordeonem Vyučování hry na kytaru na ZUŠ II. st. Ostravská setkání s kytarou učitel Nové pohledy na vyučování hry na klavír na ZUŠ a SUŠ, cyklus 7 seminářů konzervatoře v Brně klavírní soboty, 5 učitelé Kurzy skladby a dirigování, Brno, učitelka Zdravotní pojištění od v praxi zaměstnavatelů, ekonomka školy Získávání zkušeností z italských hudebních škol, ekonomka školy Platy a platové předpisy ve veř. službách a správě ekonomka školy HN trochu jinak, říjen 08, Orlová, 4 učitelé Kurz keramiky 1 učitelka VO ředitelka - prohlubování kvalifikace: Manažerské dovednosti ředitele ZUŠ 2008 NIDV specializační studium studium pro koordinátory Infra Stařeč-Třebíč RVP v ZUŠ, březen 2009, NIDV Brno Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 6

7 V rámci samostudia: výběru notového materiálu ať už z vlastních zdrojů nebo vypůjčením z hudebních knihoven promýšlení dramaturgie soutěžních a koncertních vystoupení svých žáků a skupin ( orchestry, sbory, soubory, komorní hra a komorní zpěv) studiu metodiky daného oboru a studiu odborné literatury aranžmá skladeb pro orchestry, transpozice do jiných tónin, rejstříkování, rozepisování jednotlivých partů nácviku klavírních partů a instrumentálních doprovodů k oddělení pěveckému, dechovému, smyčcovému, klavírnímu technice hry na elektronické klávesové nástroje a studiu technických možností těchto nástrojů přípravě a výběru vhodných prací pro výstavy a soutěže výtvarného oboru přípravě na různé typy soutěží či přehlídek formou odborných soustředění (sbory, orchestry, soubory) přípravě žáků pro účinkování ve výchovných koncertech pohádky pro děti vlastní koncertní činnosti a umělecké tvorbě estetizaci školy ( výběr vhodných prací a jejich instalace ) tvorbě pozvánek, plakátů a programů pro potřeby školy poslechu vážné hudby v rozhlase, televizi a nosičích CD a DVD četbě odborných časopisů Talent, Učitelské noviny, Taneční listy, Tvořivá dramatika, Keramika a sklo studiu cizích jazyků a překladům odborných článků s hudební a uměleckou tématikou dramaturgii a přípravě mimoškolních akcí Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 7

8 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy K prezentaci školy na veřejnosti přispívá fakt, že za tento školní rok bylo uskutečněno 142 akcí kulturního a metodického charakteru. Do pořádání se zapojili všichni učitelé. Sami iniciují jednotlivé akce.škola spolupracuje s institucemi ve městě, jako jsou především odbor kultury, mládeže a sportu při MěÚ Bruntál, Městské muzeum a zámek Bruntál, Kruh přátel hudby, Římskokatolická církev v Bruntále, Společnost pro obnovu Uhlířského vrchu a další. Z akademických a školských institucí jsou to především Univerzita Palackého Olomouc a Janáčkova konzervatoř Ostrava.Také výtvarný obor se ve větší míře zapojuje do kulturního života obce, kde působí. Z nejvýznamnějších akcí je třeba jmenovat řadu výtvarných výstav, pořádaných školou i jinými institucemi, doprovázených kulturními vystoupeními našich žáků. Obchodní akademie a SPŠ Bruntál při vyřazení maturantů si vyžádaly naše kultruní vystoupení.adventní koncerty a Vánoční koncerty byly uspořádány v Bruntále, v Hlince, Mezině, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích, bylo jich 9. Koncert ve Společenském domě proběhl v prosinci a výtěžek byl věnován na opravu kostela na Uhlířském vrchu.mnohé koncerty zároveň s vystoupením na Půlnoční mši byly doprovázeny komorním orchestrem. Mezi velké akce patří již tradičně též Velikonoční koncert, kde vystupují žáci s komorními uskupeními a také se prezentují žáci svou hrou na píšťalové varhany.tradičně koncem roku je pořádán Koncert čtyřruční hry. Kromě toho každá třída pořádá 1-2x do roka třídní předehrávky s třídními schůzkami rodičů. Dětský pěvecký sbor Barvínek z Horního Benešova se zúčastnil přehlídky v Moravské Třebové Moravskotřebovické arkády.pěvecké oddělení uspořádalo koncerty v divadle pro rodiče žáků i pro veřejnost. Škola uspořádala 3 absolventské koncerty s velmi vysokou uměleckou úrovní absolventů, zrovna tak Absolventské a závěrečné výstavy žáků výtvarného oddělení. SPS Bruntál účinkoval na koncertech pro lázeňské hosty v Karlově Studánce, v Hlince,v Mezině, Dětřichovicích, Krasově a dalších obcích okresu. Koncert je doplněn vždy vystoupením záků a učitelů školy. Protože na naší škole pracuje okresní metodička hry na klávesy, kytaru a ve zpěvu, pořádáme okresní setkání učitelů základních i základních uměleckých škol.okresní přehlídka hry na kytaru obsahovala také metodické setkání učitelů a vzájemnou výměnu zkušeností. Výchovné koncerty a zároveň náborové koncerty pro žáky základních škol tvořilo zpracování hudební pohádky. Byli jsme pořadateli okresního kola soutěže ve zpěvu sólovém a komorním. Výsledky žáků na soutěžích: VII.ročník výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří...4 vyhodnocené práce Okresní kolo ve hře na dechové nástroje...6x 1. místo 5x 2. místo Okresní kolo ve zpěvu...12x 1.místo 3x 2.místo 5x3.místo Mezinárodní výstava Lidé lidem to způsobili...2 vyhodnocené práce Zrzavý salón výstava... 2 vyhodnocené práce XV.roč.mezinárodní soutěěže Vánoce a betlém... 1x 1. místo 1x 2. místo 1x 3.místo Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 8

9 Bienále Fantázie Martin 2008, mezinár. výstava...čestné uznání Vánoční rolnička soutěž ve zpěvu...1xzlaté pásmo 11.mezinár. výstava Polsko...2x 1.cena Výtvarná soutěž Návraty...čestné uznání Krajské kolo soutěže ve zpěvu F.-Místek...1x 1.místo 4x 2. místo 3x 3.místo 1x čestné uznání Krajské kolo dechové nástroje Orlová...1x 3.místo Základní umělecká škola v Bruntále zároveň se svými pobočkami tvoří nezastupitelnou součást kulturního a společenského života v obcích. Často je jednou z mála kulturních institucí. Například ve Dvorcích na Moravě je díky ZUŠ několik kulturních počinů ročně a jsme rádi, že se nám daří získávat posluchače i návštěvníky výstav. Z takového kulturního prostředí pak vycházejí i naši žáci a dobře se jim vystupuje na veřejnosti.v neposlední řadě tato snaha prospívá žákům, protože množství kulturních akcí výstav i koncertů - je motivuje k pečlivé přípravě, podporuje jejich soutěživost a vystoupení se stává věcí prestiže. Viz dále příloha kalendářní plán akcí na I. a II. pololetí školního roku, kde jsou zachyceny nejdůležitější akce školy. Podrobněji založeno v ředitelně školy. 6. Údaje o kontrolách a inspekcích školy Ve školním roce na ZUŠ Bruntál neproběhla žádná inspekční činnost nadřízeného orgánu. Ředitelka a zástupkyně vykonávají kontrolní a hospitační činnost jako běžnou součást výuky. Buď navštěvují výuku nebo třídní předehrávky a koncerty, nepřímá hospitace a kontrola probíhá průběžně. U začínajících učitelů nebo těch, kteří potřebují zvýšený dohled, je vykonávána hospitace velmi často. Proběhlo 34 přímých hospitací ze strany ředitelky a zástupkyně, záznamy viz ředitelna školy. Vyhodnocením hospitační činnosti bylo zjištěno, že kladně je třeba hodnotit: -péči o výrazně talentované žáky školy -uplatňování prvků pozitivní motivace žáků -tvořivá a přátelská atmosféra výuky -vhodný výběr témat ve VO, v HO vhodný výběr přednesové a instruktivní literatury -uplatňování znalostí žáků nabytých v hudební nauce i v individuální výuce -zlepšení kvality výuky v hudební nauce -vedení žáků k lásce ke zvolenému nástroji a úbytek žáků přestupujícíh na jiný nástroj -velké pracovní nasazení těch učitelů, kteří pečují o přípravu žáků na soutěže, na konzervatoř -uplatňování znalostí nabytých v DVPP ve výuce a vzájemné konzultace učitelů -výborná mezioborová spolupráce na velmi vysoké úrovni při přípravě společných akcí(divadlo, výchovné koncerty, pěvecké koncerty v divadle atd.) Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 9

10 Rezervy ve výchovně vzdělávací práci: -různý stupeň promyšlenosti hodin uá různých učitelů -sjednocení požadavků ke klasifikaci -důsledné vedení žáků k sebehodnocení -ojediněle nedostatečné využívání aktivizačních metod v kolektivní výuce -nedostatečná motivace žáků k návštěvnosti koncertů v Bruntále a okolí 7. Poskytování informací podle zákona č. 106/ 1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 10

11 8. Údaje o pracovnících školy Ve škole působí stabilizovaný, částečně se každoročně obměňující pedagogický sbor s naprostou převahou kvalifikovaných vyučujících. Pokud kvalifikace požadované zákonem nedosahují, započali nebo pokračují ve studiu na konzervatořích nebo vysokých školách. Pouze 2 učitelé vzdělání nemají, není jim zákonem o ped.prac. prominuto, ani nezapočali studium. Z toho 1 učitelka odchází ze školy, končí jí smlouva na dobu určitou a 1 učitel odejde do doby platnosti zákona do starobního důchodu. Řada učitelů si prohlubuje kvalifikaci spíše ze svého oboru, viz přehled výše. To se projevuje také na výsledcích vzdělávání. V rámci nutné obměny pracovníků školy jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni pečlivě, avšak s přihlédnutím na polohu školy v regionu, takže mnozí jsou motivováni i příslibem přidělení bytu. Bohužel se dlouhodobě nedaří získat učitele tanečního oboru a učitele kytary. Učitelé hry na klavír jsou v převážné většině absolventy vysokých škol pedagogických a filozofických. Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických pracovníků. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 11

12 9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podle školního vzdělávacího programu naše škola ještě nepracuje, závěrečné zkoušky 1.a2. cyklu vykonali všichni žáci úspěšně. Zkoušky proběhly v týdnu od června Podrobně o výsledcích vzdělávání viz přiložená tabulka. Úspěšnost vykonaných přijímacích zkoušek na SŠ a VŠ našimi žáky viz výše. Z klasifikačních porad vyplývá, že stoupá úspěšnost přijetí našich žáků na konzervatoře a umělecké školy výtvarného zaměření. V tomto školním roce byli přijati 4 žáci na konzervatoř, obor hra na příčnou flétnu, hra na housle, sbormistrovství, hra na klavír. 4 žáci byli přijati na studium střední školy výtvarného směru a 1 žákyně na střední pedagogickou školu. O vysoké školy uměleckého zaměření neprojevili žáci zájem. Při hodnocení prospěchu přihlíželi učitelé v 1. i 2. pololetí k míře talentu vyučovaného jednotlivce, jeho pracovitosti a houževnatosti a samozřejmě k výsledkům vzdělávání. V loňském školním roce absolvovalo 19 žáků hudebního oboru a 11 žáků výtvarného oboru absolventským koncertem a absolventskou závěrečnou výstavou prací. 10. Zákon 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho ošetření na ZUŠ Bruntál Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, tento obsahuje jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu dle ZP č. 262/2006 Sb., uvedené v 3 větě druhé. Do osobního spisu má právo nahlížet vedoucí zaměstnanec, zaměstnanec inspekčního orgánu, úřadu práce, soudu a policie. Každý zaměstnanec provedl písemný souhlas se zpracováním osobních údajů a využitím rodného čísla pro zpracování výše uvedených úkonů spojených s pracovněprávním vztahem. Tento souhlas je založen v osobním spise zaměstnance. Žáci podobný souhlas odevzdávají prostřednictvím svých zákonných zástupců na přihlášce ke studiu. V něm zákonný zástupce žáka souhlasí se zveřejňováním jména a výsledků práce ze soutěží na webových stránkách školy a v tisku. Zpracovala: Jiřina Krystýnková, Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ----------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2011-2012 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1382/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1382/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1382/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J.Žižky 6, příspěvková organizace BRUNTÁL VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J.Žižky 6, příspěvková organizace BRUNTÁL VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J.Žižky 6, příspěvková organizace BRUNTÁL VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Základní umělecká škola Česká Lípa, Arbesova 2077 Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa Identifikátor: 600 075 117 Zřizovatel: město Česká

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o la B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 OBSAH: A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 NÁZEV

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola-lídl Music, spol. s r.o. Zelený trh 10, 602 00 Brno Identifikátor: 610 300 547 Zřizovatel: Lídl Music, spol.

Více