MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných škol. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro základní školy únor 2009

2 2

3 OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD Charakteristika projektu Mapa školy Jak používat výsledky šetření Základní pojmy SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obecné informace o zúčastněných školách Zajímavá fakta z ředitelských dotazníků Výsledky dotazníkového šetření a zajímavé tendence v souhrnech Pomůcka pro vlastní SWOT analýzu Místo závěru Komentované příklady typů grafů

4 ÚVOD V následujícím textu vám krátce připomeneme podstatu a přínos dotazníkového šetření Mapa školy, kterého se vaše škola zúčastnila. Stručně vás seznámíme s důležitými používanými pojmy a poté vás čeká souhrnná část zprávy s uvedením zajímavých obecných tendencí, které interpretujeme na základě informací získaných z dotazníků všech respondentů, kteří se zúčastnili letošního ročníku projektu. Kromě této publikace souhrnné zprávy jste obdrželi i zprávu analytickou, neboli konkrétní výsledky vaší školy zpracované do podoby tabulek a grafů. V závěru souhrnné zprávy poskytneme podrobné vysvětlení ke všem tabulkám a grafům, které se v analytické zprávě objevují, a na příkladech ukážeme, co lze z materiálů vyčíst. Pro školy, které mají zájem o podrobnější rozbor svých výsledků nebo se projektu účastní opakovaně, je připravený on-line přístup do databáze výsledků, který umožní získat dodatečné informace a výstupy přes internet v podobě velké škály rozmanitých grafů znázorňujících současnou situaci nebo i porovnání se stavem v předchozích letech. 1. Charakteristika projektu Mapa školy V rámci budování komplexního systému monitorování kvality školství řeší tento projekt detailně oblast klimatu školy jako významné součásti vzdělávacího procesu. Hodnocení klimatu školy sice není záležitostí, která na školách vyřeší všechny problémy, může však významně napomoci zkvalitnit výuku, prostředí a atmosféru ve škole. Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy je anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, učiteli a rodiči, které poskytuje školám informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Pokud škola takové šetření provádí a následně zveřejňuje jeho výsledky a dále s nimi pracuje, sděluje tak okolí, že se snaží zlepšovat kvalitu svých služeb a říká: - žákům, že je poslouchá, že jejich názory jsou pro ni důležité a směrodatné, - učitelům, že jejich práce s žáky je významná a že je oceňována, - rodičům a lidem spojeným se školou, že pro školu je spokojenost zákazníků i kvalita důležitá a že jejich škola je připravena pro své neustálé zlepšování přijmout podstatné změny. Dotazníkové hodnocení kvality školy přispívá k obrazu školy jako důvěryhodné instituce, dbající o kvalitu a otevřenou komunikaci, a to nejen svými výsledky, ale procesem hodnocení samotným. Máli však být tento proces úspěšný, je potřeba zajistit od samého začátku pozitivní přístup dvou hlavních partnerů zřizovatelů škol (krajů a obcí) a škol samých, vytvořit co největší prostor pro hledání optimálních konkrétních řešení a atmosféru, v níž je hodnocení možné a bezpečné. Při hodnocení klimatu školy se jedná o komplexní a komplikovaný systém, jehož zavádění a optimalizace mohou trvat i několik let. Nejtěžším úkolem je vysvětlit vedení školy i učitelům, proč se nechat hodnotit, a naučit žáky a rodiče hodnotit pravdivě a spravedlivě, aby se vybudovala důvěra v celý systém evaluace. 4

5 2. Jak používat výsledky šetření Zjistěte, jak na tom skutečně jste Pro jakoukoli chystanou změnu je třeba znát současný stav. Proto je při skutečné snaze o autoevaluaci nezbytné nejprve dobře zmapovat situaci, ve které se vaše škola právě nachází. Co si myslí rodiče? Na co kladou důraz? Jak hodnotí školu žáci? Čeho si váží, co si ze školy odnášejí a co by naopak chtěli změnit? Každý ředitel nebo učitel zná mnohé aspekty života školy, ale na situaci školy má málokdo komplexní pohled. A právě podrobné zmapování výchozího stavu vám odkryje potenciální možnosti školy i reálné limity na straně žáků, rodičů a učitelů. Porovnejte se s ostatními Možnost srovnat výsledky školy s průměry za větší soubory ředitelé škol velmi vítají pomůže jim to totiž překonat jistou izolovanost škol, která je běžná i ve větších městech. Další význam získalo srovnání výsledků dnes, kdy nový školský zákon poskytl školám větší autonomii v pedagogických otázkách. Projekt Mapa školy je pro ředitele vhodnou příležitostí, jak získat reálná měřítka výsledků vzdělávání. Přináší úplně jiný přehled o obrazu školy v očích žáků, rodičů a učitelů. Obojí lze využít jako podklad při pravidelném sebehodnocení školy. Vysoké počty dotazovaných osob v jednotlivých kolech projektu jsou zárukou značné vypovídací hodnoty celkových (průměrných) výsledků. Například zjištění, kdy více než polovina žáků osmých tříd souhlasí s tvrzením, že jim škola nepomáhá získat sebedůvěru, by mohlo být hodnoceno jako chyba školy a problém, který je třeba řešit. Když však víte, že celostátně takto odpovídá v průměru 85 % žáků osmých tříd, jde rázem spíše o úspěch. Sledujte změny vaší školy Od samého počátku počítá projekt s možností opakování výzkumu. Data jsou uložena tak, aby v příštích letech umožnila sledovat vývojové trendy a sestavovat časové řady. V každé zkoumané oblasti můžete zaznamenat postupný vývoj. Uvidíte, jak se vám daří naplňovat cíle školy, a můžete také aktuálně reagovat na nově vzniklé problémy. V budoucnu tak zjistíte, zda provedené změny skutečně vedly k očekávaným výsledkům. Hodnoťte školu podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. Mapa školy vám může hodně pomoci při tvorbě výroční zprávy o činnosti školy v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. Mnohé části analýzy, které dostanete, můžete použít v kapitole o vlastním hodnocení školy ( 8). Formu sběru dat mohla každá škola přizpůsobit svým potřebám. Výsledky z šetření dostane každá škola v papírové i elektronické podobě a to ať už si vybrala pro odevzdání dotazníků formu papírovou nebo elektronickou. 5

6 3. Základní pojmy Následující část vysvětluje některé důležité pojmy, které se v textu objevují. Doporučujeme vám přečíst si tuto část ještě před samotným čtením zprávy. Zkratky a značky RVP ŠVP SWOT Průměr Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program SWOT analýza je komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení všech relevantních faktorů. Jádro metody spočívá v pojmenování a ohodnocení jednotlivých aspektů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. O SWOT analýze pojednáme podrobněji dále. Vyjadřuje to, co se pokládá za obvyklé, běžné, většinové. Důležité je rozlišení mezi aritmetickým průměrem a tím, co je průměrné ve smyslu nejčastější. Aritmetický průměr, který se ve zprávě používá, je součtem všech hodnot vyděleným jejich počtem. Četnost Informace o tom, jak často se daný jev vyskytuje. Je udávána jako absolutní (20 stejných odpovědí z 200). Pro větší přehlednost se využívá relativní četnost (10 % odpovědí z 200). Percentil Pořadí účastníka přepočtené na stupnici (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako počet procent těch, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, kterou ve zprávě užíváme pro vyjádření výsledků. Pokud se například dotazníkového šetření zúčastnilo 400 škol, pak škola s percentilem 75 předstihla v hodnocení 75 % (tj. 300) ostatních škol a umístila se na 100. místě. Referenční rámec Referenční rámec je skupina, se kterou vaši školu porovnáváme. Nejpoužívanějším referenčním rámcem v této zprávě je skupina všech zúčastněných základních škol. V některých případech jsme jako referenční rámec zvolili jiný typ členění: Členění podle typu školy ZŠ, ročník ZŠ, pouze 1. stupeň Členění podle stupňů 1. stupeň (1. 5. ročník) 2. stupeň (6. 9. ročník) 6

7 Členění podle respondentů žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, žáci celkem rodiče učitelé ředitelé Členění podle ročníků Členění podle pohlaví chlapci, dívky v některých grafech se u členění podle pohlaví vyskytuje sloupeček celkem, do kterého jsou zahrnuti i žáci, kteří nevyplnili položku pohlaví; součet chlapců a dívek tak nemusí odpovídat položce celkem Členění podle velikosti školy malé školy ZŠ s převážně jednou třídou v ročníku a malotřídky střední školy ZŠ s převážně dvěma třídami v ročníku velké školy ZŠ s převážně víc než dvěma třídami v ročníku 7

8 VLASTNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Tato část zprávy obsahuje obecné informace o zúčastněných školách, zajímavá fakta o podmínkách jejich činnosti (data z ředitelských dotazníků) a souhrnné výsledky celého šetření, které ukazují obecné trendy v oblasti klimatu českých škol. Vše je prezentováno v textové nebo grafické podobě a doplněno komentářem. Dozvíte se, jaký převládá názor na probíhající změny ve školství, co očekávají od školy žáci a jejich rodiče a jestli jsou tato očekávání v souladu s tím, o co se snaží učitelé, co ovlivňuje výběr školy, jak to vypadá s posuzováním kvality školy, s jakými problémy se potýkají školy vzhledem ke své velikosti apod. Posouzením odpovědí po ročnících můžete sledovat zajímavé jevy ve vývoji. Doporučujeme vám, abyste tyto souhrnné údaje interpretovali v souvislosti s jednotlivými grafy za vaši školu, které jsou součástí analytické zprávy. 4. Obecné informace o zúčastněných školách Dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy se na jaře 2009 zúčastnilo celkem respondentů ze 298 základních škol. Největší podíl na účasti mají školy se všemi ročníky (207). V menším počtu se pak zúčastnily také malotřídní školy a školy pouze s prvním stupněm dohromady jich bylo 43. Přibližně v 15 % ředitelé dotazník nevyplnili jsou zaneseni v políčku neuvedeno. Šetření se letos zúčastnil velký počet žáků, dohromady jich bylo z toho na 1. stupni a na druhém stupni. Dále v šetření odpovídalo učitelů, rodičů a 252 ředitelů. Množství rodičovských dotazníků by v optimálním případě mělo být stejné jako žákovských; ve skutečnosti se vrátilo o 15 % dotazníků méně. Podrobné údaje jsou znázorněny v tabulkách č. 1 a č. 2. Tabulka č. 1 Počty respondentů podle typu školy Počty respondentů podle typu školy Školy Učitelé Žáci 1. stupeň Žáci 2. stupeň Rodiče ZŠ ročník ZŠ, pouze 1. stupeň, každý ročník má samostatnou třídu ZŠ, pouze 1. stupeň, spojované ročníky do tříd jiný typ neuvedeno Celkem Zájem širokého spektra škol signalizuje, že všechny základní školy jsou bez rozdílu velikosti nebo typu postaveny před stejný závazek v podobě autoevaluace. U menších nebo neúplných škol se zájem o dotazníkové šetření může spojovat s vědomím, že svou opodstatněnost mohou v budoucnosti prokázat jenom ve spojitosti s kvalitou služeb, které poskytují. 8

9 Tabulka č. 2 Počty zapojených škol podle typu a velikosti (pouze školy, které poskytly potřebné informace) počet zapojených škol podle typu a velikosti ZŠ, roč. ZŠ, pouze 1. stupeň, samostatné ročníky ZŠ, pouze 1. stupeň, spojované ročníky jiný typ malotřídka malé školy středně velké školy velké školy V tabulce č. 2 figurují pouze školy, jejichž ředitelé vyplnili svůj dotazník obsahující mimo jiné i otázky z oblasti obecné charakteristiky školy. Zbylých 46 škol tedy nemohlo být do celkových souhrnů zapracováno. Členění škol podle velikosti viz kapitolu 3, bod Referenční rámce. Zastoupení okresů a krajů Školy zúčastněné v projektu Mapa školy 2008/09 podle okresů. Okresy jsou vybarveny podle procentního podílu zúčastněných škol na celkovém počtu škol na území bývalého okresu. Nejčetnější zastoupení mají okresy Praha 6, Cheb, Opava, Praha 1, Teplice, Sokolov, Ostrava-město. Praha je uvedena zvlášť nad hlavním kartogramem. Graf č. 1 Procentní hodnoty 9

10 Do projektu se zapojily školy ze všech 14 krajů České republiky. Největší podíl zaujímají školy z Moravskoslezského (16 %) a Středočeského kraje (15 %), následují kraje Jihomoravský a Hlavní město Praha. Graf č. 2 Podíl škol v krajích na počtu škol v projektu Ústecký kraj 7,4% Vysočina 4,4% Zlínský kraj 3,7% Hlavní město Praha 8,4% Jihočeský kraj 5,7% Jihomoravský kraj 11,4% Středočeský kraj 14,8% Karlovarský kraj 4,7% Plzeňský kraj 2,3% Královéhradecký kraj 4,7% Pardubický kraj 5,7% Olomoucký kraj 6,4% Moravskoslezský kraj 16,1% Liberecký kraj 4,4% Z následující tabulky si můžete utvořit názornější představu o počtech respondentů, kteří se šetření zúčastnili. Počty žáků se v jednotlivých krajích pohybovaly od (kraj Vysočina) po (Moravskoslezský kraj). Tabulka č. 3 Počty respondentů Školy Učitelé Počty respondentů podle krajů Žáci 1. stupeň Žáci 2. stupeň Rodiče Respondenti celkem Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Celkem

11 Návratnost dotazníků Následující graf vyjadřuje poměr mezi objednanými a vyplněnými dotazníky. U žákovských dotazníků může jít o situaci, kdy nejsou všichni žáci přítomni nebo jednoduše škola objednala několik dotazníků navíc, čemuž nasvědčuje i fakt, že návratnost dotazníků žáků prvních i druhých stupňů je takřka shodná (85 %). Zejména však v letošním roce zasáhla chřipková epidemie, která z šetření vyřadila celou řadu žáků. Podmínky šetření a vyplněnost dotazníků ovlivnil také fakt, že v období února a na začátku března probíhaly na školách jarní prázdniny. Najít optimální termín bez rizika a vhodný pro všechny zúčastněné školy není možné s určitým procentem nevrácených dotazníků je nutné vždy počítat. Graf č Návratnost dotazníků objednáno zpracováno rodiče žáci 1. stupeň žáci 2. stupeň učitelé V případě učitelů a rodičů se obvykle projevuje fakt, že dotazník je dobrovolný. Je na zvážení každého respondenta, zda se rozhodne jej vyplnit. Za těchto okolností je návratnost učitelských (80 %) a rodičovských dotazníků (72 %) téměř obdivuhodná. 11

12 5. Zajímavá fakta z ředitelských dotazníků V této kapitole shrnujeme informace získané z dotazníků ředitelů zúčastněných škol. Dotazník nevyplnili všichni ředitelé, a proto následující výsledky vypovídají o názorech ředitelů ze 252 škol ze všech 298 zúčastněných. Hodnocení školy Zeptali jsme se ředitelů škol Jak byste v porovnání se školami srovnatelného typu celkově hodnotil(a) vaši školu? Mohli školu zařadit mezi ty nejlepší, do lepší poloviny, mezi průměr, do horší poloviny či mezi nejhorší školy. V následujícím grafu vidíme, jak ředitelé hodnotí své školy. Graf je souhrnný za všechny typy školy, neboť markantnější rozdíly v hodnocení ředitelů jsme nezaznamenali. Graf č. 4 Hodnocení školy v porovnání se školami stejného typu (z ředitelského dotazníku - odpovědělo 252 škol) lepší polovina 51,2% průměr 17,1% mezi nejlepšími 26,6% nelze posoudit 4,8% horší polovina 0,4% Již tradičně ředitelé hodnotí své školy jako ty lepší až nejlepší. Část ředitelů (17 %) označila své školy za průměrné a jen asi půl procenta dotázaných si o své škole myslí, že je podprůměrná. Převážně kladné hodnocení může být dáno nereprezentativním vzorkem škol v šetření Mapa školy. Je možné, že se ho účastní spíše ty lepší školy, které mají zájem o vlastní evaluaci. Druhou příčinou by mohla být tendence ředitelů k pozitivnímu hodnocení vlastní školy (tj. práce). Tato tendence by mohla vyjadřovat nižší míru kritičnosti ředitelů k vlastní škole (hypotéza je podložena mnohými teoriemi zabývajícími se sociální percepcí a hodnocením a také velmi podobným rozložením letošních výsledků ve srovnání s výsledky předchozích let). Jde o tendenci posuzovat pozitivněji, co je nám bližší. Problém nedostatku žáků Stále častěji a zřetelněji se školy potýkají s konkurencí okolních škol. To se potvrdilo i v té části dotazníku, ve které ředitelé vybírali z možných ohrožení školy a kde se konkurence umístila na prvním místě. Vliv konkurenčního prostředí se nejvíce projevuje poklesem počtu žáků v některých školách, případně v konkrétních ročnících. Školy se s tím setkávají buď v podobě problému naplnit 12

13 první třídu, nebo v pozdějším přestupu žáků na jiné školy. Nejvýrazněji se tento trend projevuje v odlivu žáků na výběrové školy a víceletá gymnázia po 2., 5., a 7. ročníku. Setkáváme se se situací, kdy jsou ředitelé nuceni slučovat třídy, což rodiče nesou s nelibostí. Graf č. 5 Přijímání nových žáků do 1. tříd (z ředitelského dotazníku - odpovědělo 252 škol) ZŠ pouze 1. stupeň ZŠ roč. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% vždy snadno naplníme musíme se poměrně hodně snažit je to vážný problém, žáci nám většinou chybí nelze posoudit Graf č. 5 dokládá situaci v jednotlivých typech škol. Problém naplnit 1. třídu se výrazněji projevuje u škol, které mají pouze 1. stupeň. Čtvrtina těchto škol konstatuje, že jim žáci většinou chybějí. Stejný problém má 17 % škol s oběma stupni. Mezi školami s pouze prvním stupněm jsou zahrnuty i malotřídní školy, z nichž se mnohé s odlivem žáků již potýkají. Přijímací zkoušky Odchod žáků na víceletá gymnázia vnímají ředitelé jako třetí nejčastější faktor, který může ohrozit jejich školu. V dotazníku jsme se proto ředitelů dotázali, kolik žáků 5. nebo 7. ročníků bylo v loňském roce přijato na víceletá gymnázia. Nejčastěji uspělo 7 % žáků, průměrný odliv byl ale 11 %. U ZŠ s 2. stupněm jsme sledovali úspěšnost přechodu žáků 9. ročníků na střední školy. Situaci ilustruje graf č. 6, z něhož je patrné, že v 70 % škol odchází na gymnázia maximálně pětina žáků a u dalších 25 % škol je to mezi 20 a 40 procenty. Graf č. 6 Přijatí žáci 9. tříd na střední školy (z ředitelského dotazníku - odpovědělo 252 škol) 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % na střední školy na gymnázia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% počet škol 13

14 Třetina ředitelů odpověděla, že v dalším studiu na jiné střední škole s maturitou pokračuje % jejich žáků, z dalších 41 % zúčastněných škol dále studuje na SŠ s maturitou % žáků. Personální zdroje škol Následující dva grafy přinášejí informace o genderové a věkové struktuře pedagogických sborů na základních školách. Při posuzování genderové struktury pedagogického sboru se opět potvrdil obecně známý fakt o silné feminizaci školství. Výraznější je tento jev na ZŠ pouze s 1. stupněm, kde je 93 % žen a jen 7 % mužů. Na ZŠ s oběma stupni je to 84 % žen a 16 % mužů. Graf č. 7 Graf č. 8 Genderová struktura pedagogického sboru (z ředitelského dotazníku - odpovědělo 252 škol) ZŠ roč. ZŠ jen první stupeň 100% 50% 100% 80% 60% 40% 20% Věková struktura pedagogického sboru (z ředitelského dotazníku - odpovědělo 252 škol) ZŠ roč. ZŠ jen první stupeň 0% ženy muži 0% do nad 60 věk učitelů Speciální profese Pedagogickou činnost zajišťují další speciální profese, např. psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce či logoped. Zeptali jsme se ředitelů, které z těchto profesí jsou na jejich škole zastoupeny, ať již externě nebo interně. Jejich odpovědi v závislosti na velikosti školy nám ukazuje následující graf. Graf č % 80% 60% Zastoupení speciálních profesí podle velikosti školy (z ředitelského dotazníku - odpovědělo 252 škol) malotřídka škola s převážně jednou třídou v ročníku škola s převážně dvěma třídami v ročníku škola převážně s více jak dvěma třídami v ročníku 40% 20% 0% výchovný poradce speciální pedagog psycholog logoped asistent pedagoga žádná z uvedených 14

15 Zastoupení jednotlivých profesí se logicky liší podle velikosti školy. Nejčastěji je zastoupena profese výchovného poradce, což však neplatí pro malotřídní školy, kde nejčastěji působí asistent pedagoga. Výchovného poradce má pouze necelých 20 % malotřídek. Čím je škola větší (má více tříd v ročníku), tím častěji se vyskytuje také speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped nebo školní psycholog. Nejrovnoměrněji je zastoupena profese speciálního pedagoga, která se na všech typech škol vyskytuje od 35 % do 42 %. Zřejmě nejméně je zastoupena profese školního psychologa, která se vyskytuje na přibližně 25 % velkých a 20 % středně velkých škol. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Ředitelé škol odpovídali na otázku Jaké procento z celkového počtu hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů, je odučeno kvalifikovanými učiteli? V průměru je kvalifikovanými učiteli odučeno 75 % z celkového počtu hodin; nejčastěji se vyskytovala odpověď 100 %. 15

16 6. Výsledky dotazníkového šetření a zajímavé tendence v souhrnech V této části zprávy přinášíme zajímavá zjištění, nejvýraznější trendy a tendence zpracované na základě výsledků dotazníkového šetření Mapa školy. Jedná se o souhrnné výsledky, proto doporučujeme, abyste tyto údaje interpretovali v souvislosti s grafy, které jste obdrželi v analytické zprávě vaší školy. Pro přehlednost jsme tuto část zprávy strukturovali do několika tematických okruhů: Cíle školy Školní vzdělávací program Výběr školy Spokojenost se školou Kvalita a forma výuky Hodnocení Vztahy Bezpečné a zdravé prostředí školy Spolupráce Materiální zázemí Školní NEJ DŮLEŽITÉ! Ke všem komentářům a souhrnným výsledkům dotazníkového šetření Mapa školy je potřeba přistupovat s přihlédnutím ke specifickým podmínkám každé školy. Dotazníkové šetření pracuje se subjektivními názory respondentů a žádná zpráva nemůže dokonale posoudit všechny okolnosti, podmínky a hodnotové orientace respondentů. Interpretace souhrnných dat může sloužit jako orientační východisko vlastních analýz. 16

17 Jsem žák: Na co mě škola připraví? Cíle školy Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? Tuto otázku jsme v dotazníku pokládali učitelům, rodičům a žákům 2. stupně s cílem zjistit, co jednotliví respondenti od školy očekávají. V devíti možných odpovědích jsme se snažili zkombinovat cíle tradiční školy (např. získat maximum znalostí a vědomostí) s cíli, které jsou typické pro RVP a korespondují s obsahem klíčových kompetencí. Naše pracovní hypotéza předpokládala, že učitelé mají největší povědomí o žádoucích cílech školy v dnešním pojetí a že rodiče a žáci 2. stupně ve větší míře očekávají od školy tradiční hodnoty. Vycházeli jsme hlavně z předpokladu, že informovanost širší rodičovské veřejnosti o probíhajících změnách je nedostatečná, a také z tendence rodičů posuzovat školu na základě vlastních zkušeností. Graf č % Co by měla škola žáky naučit? (Hlavní úkoly školy podle jednotlivých skupin respondentů) 80% 60% 40% 20% 0% učitel 83,8% 71,2% 42,7% 26,9% 21,4% 19,9% 19,4% 11,7% 3,0% rodič 59,1% 56,7% 34,6% 17,0% 63,3% 22,4% 16,3% 10,9% 19,4% žák 2. stupeň 33,1% 47,6% 24,9% 14,3% 63,8% 23,7% 9,7% 27,8% 33,4% 1 naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace 2 naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi 3 naučit se řešit samostatně problémy 4 naučit se dodržovat pravidla a respektovat autoritu 5 získat maximum znalostí a vědomostí 6 naučit se obhajovat vlastní názor a vést diskusi 7 získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 8 naučit se slušně se chovat 9 dobře se připravit na přijímací zkoušky 17

18 Hodnoty jsou v grafu seřazeny zleva doprava od těch, které učitelé považují za nejdůležitější, a končí těmi z učitelského pohledu nejméně významnými. Řada cílů na žebříčku hodnot učitelů, rodičů i žáků je podobná. Za jeden z hlavních cílů školy považují shodně učitelé i rodiče naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace. Výsledné procento (84 %) se příliš neliší oproti minulému roku. Práce v kolektivu je dalším z důležitých cílů, na kterém se shodují nejen rodiče a učitelé, ale také žáci. Z pohledu rodičů i žáků je nejdůležitějším úkolem školní docházky získat maximum znalostí a vědomostí; naproti tomu tento cíl volilo jako důležitý jen 21 % učitelů. Žáci se na věc důležitosti své školní docházky dívají rozdílně. Kromě již zmíněných cílů u nich hraje velkou roli snaha o co nejlepší přípravu na přijímací zkoušky. Rodiče a ještě více učitelé, kteří hodnotí školní docházku s odstupem svého věku a z pohledu svých zkušeností, nepřikládají přípravě na přijímací zkoušky takovou důležitost. Až do druhé poloviny žebříčku se u žáků zařadil cíl naučit se samostatně řešit problémy. Při tom se z pohledu trhu práce jedná o jednu z nejdůležitějších schopností, které zaměstnavatelé požadují. Zajímavý je také fakt, že učitelé přikládají větší důležitost respektování autority a dodržování pravidel než slušnému chování žáků. Přitom právě osvojení si slušného chování patří mezi 4 nejvýznamnější cíle školy z pohledu žáků. Jaký názor mají učitelé na ŠVP? Školní vzdělávací programy Od 1. září 2007 začaly všechny ZŠ vyučovat v třídě podle vlastního ŠVP. Ten musela každá škola vypracovat sama, což představovalo množství hodin práce navíc, spolupráci všech učitelů a společnou vyladěnost pedagogického sboru, potažmo celé školy. Graf č. 11 přináší informaci o postoji učitelů k přechodu k ŠVP. Na otázku Považujete přechod ke školním vzdělávacím programům za krok správným směrem? odpovědělo ne a spíše ne celkem 59 % učitelů. Jako krok správným směrem vnímá ŠVP 41 % učitelů. Graf č. 11 podíl z odpovědí učitelů 50% 40% 30% 20% 10% 0% Považujete přechod k ŠVP za krok správným směrem? 39,4% 32,4% 19,8% 8,5% ne spíše ne spíše ano ano 18

19 Oproti loňskému roku se nepatrně zvedlo procento odpůrců, ale o téměř 12 % narostl počet učitelů, kteří se domnívají, že ŠVP mají pozitivní význam. O tento nárůst se patrně postarali učitelé, kteří v minulém roce ještě neměli zcela jasno, jaký postoj k ŠVP zaujmout. Zajímavé je porovnat tento výsledek s názory ředitelů, kterých jsme se zeptali, jaký byl ze strany členů pedagogického sboru přístup k tvorbě ŠVP. Většina ředitelů odpovědělo, že zájem byl nadprůměrný či spíše aktivní. Ze získaných informací plyne, že ačkoli nadšení učitelů z přechodu ke školním vzdělávacím programům není nijak velké, k jejich tvorbě se většinou postavili velmi zodpovědně. Míra informovanosti rodičů Naprostá většina rodičů odpověděla na otázku zda jsou dostatečně informováni o dění ve škole ano nebo spíše ano. Odpovědi byly shodné jak na menších školách jen s prvním stupněm, tak na školách se všemi ročníky. Graf č. 12 Dostali jste od školy nějaké informace o probíhající reformě základního školství? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ZŠ, jen 1. stupeň ZŠ, ročník Poněkud hůře hodnotí rodiče míru informovanosti o probíhajících změnách a reformě ve školství. 68 % rodičů ZŠ s oběma stupni uvádí, že od školy nedostali žádné informace nebo jich bylo jen málo a vzpomínají si na ně jen matně. Na ZŠ s 1. stupněm je situace o málo lepší, negativně odpovědělo 59% rodičů. Malá informovanost o změnách a směřování školy v rámci tvorby vlastního ŠVP může být příčinou některých rozporů mezi názory a postoji učitelů a rodičů, které se projevily i v tomto šetření. nelze posoudit ano něco málo, vzpomínáme si pouze matně ne 19

20 Zájem rodičů V grafu jsme zaznamenali odpovědi rodičů na otázku Chtěli byste se o reformě dozvědět něco víc? Rodiče jsme rozdělili do 9 kategorií (podle ročníku, který navštěvuje jejich dítě). Respondenti měli možnost odpovídat ne, spíše ne, spíše ano, ano, nelze posoudit. Každé odpovědi jsme přiřadili body od 1 (ne) do 4 (ano) a vypočítali jsme průměr. Z křivky je dobře patrné, že zájem rodičů žáků ZŠ s oběma stupni je na 1. stupni celkem stabilní a na 2. stupni pozvolna klesá. Rodiče žáků ZŠ pouze s 1. stupněm mají setrvalou úroveň zájmu o informace. Graf č. 13 3,5 Máte zájem dozvědět se více o reformě školství? přepočtené body 3,4 3,3 3,2 3,1 ZŠ, jen 1. stupeň ZŠ, ročník 3, ročník Celkově má zájem o více informací souvisejících s reformou školství víc než 80 % rodičů žáků ZŠ s oběma i pouze s 1. stupněm. Nejčastější důvody Výběr školy Se snižujícím se počtem žáků nastupujících povinnou školní docházku se stále ožehavěji připomíná téma meziškolní konkurence. V dotazníku jsme se proto rodičů zeptali Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje?. Otázkou jsme chtěli školám poskytnout informaci o tom, které aspekty při výběru školy hrají u rodičů důležitou roli. Rodiče se dnes o umístění svého potomka rozhodují podle většího množství kritérií. Patří mezi ně zejména vlastní nebo zprostředkované zkušenosti (sourozenec, kamarád), pověst školy a dojem z osobní návštěvy. Zdaleka nejvýznamnějším faktorem pro výběr však stále pro téměř 65 % rodičů zůstává umístění školy tj. vzdálenost od bydliště. Toto procento se však proti předešlému roku snížilo přibližně o 13 %. Přestože vzdálenost školy bude asi vždy významným faktorem, bude se jeho váha snižovat ve prospěch kvality a pověsti školy. Jak ukazuje graf, při výběru ZŠ se rodiče rozhodují podle podobných kritérií bez ohledu na to, zda jde o ZŠ s oběma stupni či pouze s 1. stupněm. 20

21 Graf č. 14 Faktory pro výběr školy neměli jsme v podstatě jinou volbu vzdálenost od bydliště tak, aby dítě nemuselo dojíždět příliš daleko pověst školy, doporučení jiných rodičů zaměření školy nebo některé třídy (sport, jazyky apod.) úspěšnost žáků při přechodu na střední školy do školy chodí kamarádi dítěte rozsah nabídky volnočasových aktivit množství a rozsah volitelných předmětů vlastní zkušenosti (např. sourozenec) dojem z osobní návštěvy školy bylo nám to v podstatě jedno známý ředitel, pedagog jiný důvod ZŠ, ročník ZŠ, jen 1. stupeň 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Spokojenost se školou Jak se mění spokojenost rodičů Změnu spokojenosti se školou jsme se pokusili sledovat srovnáním jednotlivých ročníků v otázce Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své Doporučili by rodiče školu svým přátelům? dítě? Možnosti odpovědi jsme 3,7 převedli do číselných hodnot 3,6 ZŠ, jen 1. stupeň (0 nelze posoudit, 1 ne, 2 spíše 3,5 ZŠ ročník ne, 3 spíše ano, 4 ano), maximální 3,4 3,3 míra doporučení může dosahovat 3,2 hodnoty 4. Graf č. 15 průměrný počet přepočtených bodů 3,1 3, ročník

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2010/2011 žáci 1. stupně

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2010/2011 žáci 1. stupně škola ABDEI ABDEI. část ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 200/20 žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (204) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 20 202 203

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Bezručova 346, 251 64 Mnichovice Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 1) Cíle školy R: naučit se učit

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené:

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené: škola ADHN . část žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (20) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 2008 2009 200 20 starších spolužáků 22% % jít na záchod

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU MAPA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SOUHRNNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU MAPA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SOUHRNNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU MAPA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY LEDEN A ÚNOR 2012 MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013)

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) I. CÍLE ŠKOLY 1) Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? náš 1. stupeň náš 2. stupeň všechny ZŠ Naučit se slušně chovat 10% 14% 10% Získat

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2008/09 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2008/09 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Název: Obec: EJMN 73801 Frýdek-Místek ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454 MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2008/09 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. pro základní školy. leden a únor 2015

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. pro základní školy. leden a únor 2015 SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro základní školy leden a únor 2015 Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy 2015 a návod ke studiu a interpretaci výsledků

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY na základních školách Nového Jičína Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky základních škol Nového Jičína z dotazníkového šetření Mapa pro ZŠ. ANALYTICKÁ

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: EISU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 2. února do 27. února 2009. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 2. února do 27. února 2009. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 2. února do 27. února 2009. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy I Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ Roudnice nad Labem. Realizátorem

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 2. února do 27. února 2009. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu 2007. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2014. kód školy: ACGN1. typ školy: 1. 9. ročník

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2014. kód školy: ACGN1. typ školy: 1. 9. ročník ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2014 kód školy: ACGN1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 20. ledna

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CKMN OBSAH Otázka Text otázky Strana. CÍLE ŠKOLY ŽÁDOUCÍ CÍLE ŠKOLY Z/ Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit? 0, 0 R/ Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 0, 0 U/ Co podle vás patří

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

OBSAH. R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci

OBSAH. R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci ACJT OBSAH Otázka Text otázky Strana. CÍLE ŠKOLY ŽÁDOUCÍ CÍLE ŠKOLY Z/ Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit? 0, 0 R/ Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 0, 0 U/ Co podle vás patří

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2013. kód školy: ENOT1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2013. kód školy: ENOT1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2013 kód školy: ENOT1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 21. ledna

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor kód školy: BCFU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor kód školy: BCFU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2013 kód školy: BCFU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 21. ledna

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

OBSAH. Mapa školy pro ZŠ, R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci

OBSAH. Mapa školy pro ZŠ, R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci CKMN OBSAH Otázka Text otázky Strana. CÍLE ŠKOLY ŽÁDOUCÍ CÍLE ŠKOLY Z/ Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit? 0, 0 R/ Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 0, 0 U/ Co podle vás patří

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: ABCRY1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: ABCRY1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: ABCRY1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

Analýza Mapy školy I

Analýza Mapy školy I Analýza Mapy školy I ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy. Realizátorem

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor kód školy: CGST1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor kód školy: CGST1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2013 kód školy: CGST1 typ školy: Nerozlišené ZŠ Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 21. ledna

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH ACGN Mapa mateřské školy 05/6 - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ, ŠVP (TVP) R/0 Mateřská škola, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Mateřskou

Více