ORGÁNY SDRUŽENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KANCELÁŘE SSEV PAVUČINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGÁNY SDRUŽENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KANCELÁŘE SSEV PAVUČINA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, Praha 1 Tel./fax: , mobil: URL: Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha Jeruzalémská, č. ú /0300 Registrace u Ministerstva vnitra: II/s-OS/ /96-R ze dne IČ: DIČ: CZ , měsíční plátce DPH členských středisek k : 37 pozorovatelů k : 8 ORGÁNY SDRUŽENÍ Valná hromada: členové SSEV Pavučina (http://www.pavucina-sev.cz/clenove.htm) Výkonný výbor: Mgr. Hana Korvasová (Lipka, Brno) předsedkyně (statutární orgán) Mgr. Kateřina Červenková ( ZO ČSOP, Vlašim) Ing. Tomáš Hodina (ZČ HB Botič, SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr) Ing. Aleš Kočí (DIVIZNA Městské SEV při ZOO Liberec) Mgr. Petr Daniš (Sdružení TEREZA, Praha) Ing. Martin Kříž (Chaloupky, Kněžice) RNDr. Jiří Kulich (SEVER, Horní Maršov) Ředitel: Mgr. Lenka Daňková (kancelář SSEV Pavučina) Dozorčí rada: Marie Pigulová (Rezekvítek, Brno) předsedkyně Johanka Kutáčková (SEVER, Horní Maršov) PhDr. Eva Řezáčová (CEV Pálava, Mikulov) Mgr. Petr Šaj (Vila Doris, Šumperk) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KANCELÁŘE SSEV PAVUČINA Zaměstnanci: Mgr. Lenka Daňková (ředitelka, koordinátorka projektů) Václav Broukal (zástupce ředitelky, koordinátor projektů a fi nanční manažer) Mgr. Blanka Toušková (účetnictví, koordinátorka projektů, komunikace se členy) Mgr. Júlia Sokolovičová (koordinátorka projektů) Mgr. Kateřina Kohoutová (koordinátorka projektů, od ) Helena Tomanová (účetní a administrativa, od do ) Spolupracovníci: Mgr. Hana Kolářová (šéfredaktorka časopisu pro ekogramotnost Bedrník a redaktorka Informačního bulletinu Mrkvička) Mgr. Yvona Koutná (šéfredaktorka Informačního bulletinu Mrkvička) Petr Kutáček (grafi k časopisu pro ekogramotnost Bedrník a Informačního bulletinu Mrkvička) Ing. Luboš Toušek (správce počítačové sítě) Jan Toušek (administrativní práce, pomocný správce počítačové sítě a www stránek) Mgr. Martina Váchová (právní poradkyně) Ing. Vlastimil Weida (daňový poradce) Foto na 1. straně obálky: Český nadační fond pro vydru, Třeboň. 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Poslání organizace Charakteristika SSEV Pavučina a jeho činnosti Členství a členská střediska Kodex střediska ekologické výchovy PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŽENÍ PAVUČINA Činnost orgánů sdružení Informační servis a propagace Strategický plán SSEV Pavučina Projekty sdružení PROJEKTY SDRUŽENÍ A PODÍL ČLENSKÝCH STŘEDISEK NA JEJICH REALIZACI Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (program podpořen MŽP a MŠMT) Veletrh ekologických výukových programů (projekt podpořen MŽP) Programy o lese (projekt podpořen Lesy ČR, s. p.) M.R.K.E.V., Bedrník (projekt podpořen MŽP a MŠMT) Mrkvička (projekt podpořen MŠMT) Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy (projekt fi nancován ESF a státním rozpočtem ČR) Analýza EVVO (projekt podpořen MŠMT) PŘEHLED ČINNOSTI ČLENSKÝCH STŘEDISEK Ekologické výukové programy Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky Projekty pro školy Mimoškolní činnost Akce pro veřejnost Publikační činnost ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ SUMMARY ČLENSKÁ STŘEDISKA SSEV PAVUČINA K 31. PROSINCI Členská střediska Pozorovatelé PŘÍLOHY

4 1. ÚVOD Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě jste otevřeli výroční zprávu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina za rok Najdete v ní jak přehled o fungování naší organizace, tak podrobný popis činností realizovaných v uvedeném kalendářním roce. V roce 2009 vycházelo SSEV Pavučina ve své činnosti z tradice a z aktuálních potřeb členských organizací i ze situace na poli ekologické/environmentální výchovy v České republice. Zároveň se soustředilo na přípravu strategického plánu na období Dařilo se významně rozvíjet projektové aktivity a v souvislosti s nimi i organizační a personální zabezpečení sdružení. V roce 2009 jsme úspěšně navázali na projekty započaté v předcházejících letech. Pokračovali jsme v řešení tříleté veřejné zakázky (zaměřené na plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu EVVO) s názvem Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, kterou jsme získali v roce Financovaná je Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na některé naše aktivity jsme využili fi nanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozjížděli jsme rozsáhlý projekt zaměřený na revizi standardu, který nastavuje obsah studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pro pedagogické pracovníky. Revize standardu je spojena s realizací sedmi běhů specializačního studia a rozsáhlým výzkumem jeho kvality a efektivity. Pokračovala také tradiční spolupráce s Lesy ČR, s. p. v oblasti realizace výukových programů o lese a v oblasti lesního vzdělávání pracovníků středisek ekologické výchovy. Podařilo se nám ve spolupráci s Lipkou školským zařízením pro environmentální vzdělávání v Brně a Rezekvítkem Brno zorganizovat 16. ročník Veletrhu ekologických výukových programů. O všech uvedených i dalších činnostech SSEV Pavučina a členských středisek se dočtete na následujících stranách. Velké poděkoání patří všem, kteří se na čnnosti SSEV Pavučina podíleli a podporovali ji. Lenka Daňková, červen 2010 V roce 2009 pokračovala tradiční spolupráce s LČR, s.p. v oblasti realizace výukových programů o lese. (Foto: Ekocentrum Skřítek, Polička) 4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 2.1 POSLÁNÍ ORGANIZACE Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina usiluje o rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v České republice. Prosazuje společné zájmy členských organizací, podporuje jejich činnost a odborný růst, vytváří prostor pro spolupráci. 2.2 CHARAKTERISTIKA SSEV PAVUČINA A JEHO ČINNOSTI Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou / environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Na základě svých stanov SSEV Pavučina: podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy a dle potřeby členů podporuje spolupráci a koordinuje jejich činnost, zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům, napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy SSEV Pavučina, přijímá vnitřní pravidla a standardy pro činnost středisek ekologické výchovy a tím zvyšuje kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů, vytváří podmínky pro zapojení a vstup dalších středisek do SEEV Pavučina. SSEV Pavučina je tedy pro členská střediska servisní organizací zastupující společné zájmy, informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy, zajišťující společnou propagaci a podporující rozvoj a kvalitu ekologické výchovy. SSEV Pavučina realizuje řadu projektů celostátního významu v úzké spolupráci s členskými středisky a partnery ze státní, podnikatelské i neziskové sféry. 2.3 ČLENSTVÍ A ČLENSKÁ STŘEDISKA Členství Členem SSEV Pavučina se může stát právnická osoba, která: soustavně poskytuje služby v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti, vydává veřejnou nabídku svých služeb, v rámci svých činností zahrnuje následující programovou činnost v celkovém rozsahu alespoň 100 hodin ročně: ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, které probíhají jako součást výuky, nebo vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky či studenty učitelství, má alespoň jednoho smluvně zajištěného placeného pracovníka pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu, pro zajištění činnosti má v nájmu, v užívání či ve vlastnictví odpovídající nebytový prostor. Statut pozorovatele umožní zájemci o členství seznámit se podrobně s činností sdružení, přiznává se na dobu jednoho roku s možností prodloužení o další rok na celkovou dobu dvou let, statut pozorovatele může být přiznán opětovně po dvouleté přestávce od ukončení posledně uděleného statutu pozorovatele na dobu jednoho roku, během těchto období právnická osoba požádá o členství v SSEV Pavučina nebo po uplynutí dané doby ztratí statut pozorovatele, organizace se může stát členem sdružení dříve než za dva roky (resp. jeden rok) působení ve statutu pozorovatele či se může stát členem SSEV Pavučina přímo bez nutnosti projít statutem pozorovatele. 5

6 Členská střediska V roce 1996 mělo SSEV Pavučina 8 zakládajících středisek ekologické výchovy. Postupný nárůst počtu přidružených členů dokládá pozornost, kterou Pavučina věnovala zejména v roce 2000 střediskům s menším rozsahem činnosti. Střediska mohla být až do konce roku 2001 buď řádným, nebo přidruženým členem sdružení. Podle toho byla rozlišena i práva a povinnosti členů. Od roku 2002, kdy byla přijata změna podmínek členství, je středisko členem nebo pouze pozorovatelem. Všichni přidružení členové se ke konci roku 2001 stali členy sdružení. K 31. prosinci 2009 mělo SSEV Pavučina 37 členů a 8 pozorovatelů. Vývoj počtu členů SSEV Pavučina je zaznamenán v následující tabulce. Typ členství / rok *) Řádní členové/členové Přidružení členové/ pozorovatelé Tabulka č. 1: Vývoj počtu členů SSEV Pavučina. *)V roce 2002 byla přijata změna podmínek členství viz výše. Ekologická / environmentální výchova se uskutečňuje mj. prostřednictvím seminářů pro pedagogické pracovníky. (Foto: SEV DIVIZNA, Liberec) 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Práva a povinnosti členských středisek a pozorovatelů Pro všechny členy platí právo být uveden v informačních materiálech SSEV Pavučina, odebírat informační materiály sdružení, účastnit se Valných hromad s hlasem rozhodujícím, účastnit se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním, být volen do Výkonného výboru a Dozorčí rady, dostávat zápisy z jednání Valných hromad, Výkonných výborů a Dozorčích rad a předkládat návrhy na společné projekty a činnosti SSEV Pavučina. Každý člen má povinnost platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou, platit poplatek stanovený smlouvou o odborné pomoci ve výši schválené Valnou hromadou na příslušný kalendářní rok, zpracovat podle jednotné metodiky výkaz o činnosti a fi nanční výkaz, každoročně vydávat výroční zprávu a dodat ji do stanoveného termínu na kancelář sdružení, dodat poslední platné veřejné nabídky výukových programů a seminářů pro pedagogické pracovníky či studenty učitelství a jednat v souladu s posláním a cíli SSEV Pavučina, propagovat na veřejnosti jeho činnost, poslání a cíle. V roce 2004 se všechna stávající střediska přihlásila ke Kodexu střediska ekologické výchovy, jeho přijetí se stalo podmínkou pro všechna nově vstupující střediska. Pro organizace se statutem pozorovatele platí právo být uveden v informačních materiálech SSEV Pavučina, odebírat informační materiály sdružení, účastnit se jednání Valných hromad s hlasem poradním, dostávat zápisy z jednání Valných hromad, Výkonných výborů a Dozorčích rad, předkládat návrhy na společné projekty a činnosti SSEV Pavučina. Každý pozorovatel má povinnost platit poplatek stanovený smlouvou o odborné pomoci ve výši schválené Valnou hromadou na příslušný kalendářní rok a jednat v souladu s posláním a cíli SSEV Pavučina, propagovat na veřejnosti jeho činnost, poslání a cíle. 2.4 KODEX STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Preambule Střediska ekologické výchovy jsou zařízení, jejichž posláním je prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty zlepšovat vztah lidí k životnímu prostředí a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Znepokojivý stav dnešního světa není řešitelný prostřednictvím pouhých technologických opatření, jako nezbytná se jeví i změna lidských hodnot. Každý, kdo chce nabádat druhé k dodržování pravidel ekologicky příznivějších způsobů života, musí sám tato pravidla dodržovat. Tento Kodex si klade za cíl shrnout zásady pro činnost středisek ekologické výchovy. 1. Posláním střediska ekologické výchovy je přispívat ke zlepšování lidských postojů k péči o životní prostředí prostřednictvím výchovy, která vede k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílem ekologické výchovy je přijetí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí a úcta k životu ve všech jeho formách. 2. Ekologická výchova se uskutečňuje zejména prostřednictvím ekologických výukových programů, seminářů pro pedagogické pracovníky, programů pro mimoškolní výchovu, akcí pro veřejnost, publikační činnosti a poradenstvím. 3. Středisko ekologické výchovy pečlivě zvažuje, zda je činnost jednotlivců a organizací, od nichž přijímá prostředky, v souladu s principy udržitelného života. Prostředky využívá hospodárně a výsledky svého hospodaření pravidelně zveřejňuje ve výroční zprávě. 4. Při svém provozu a pořádaných akcích usiluje středisko ekologické výchovy o co nejmenší dopady na životní prostředí a snaží se využívat místní zdroje. 5. Pracovníci střediska ekologické výchovy jednají v souladu s jeho posláním, jsou pro svou práci dostatečně odborně i pedagogicky kvalifi kováni a dále se vzdělávají. Se všemi návštěvníky jednají s co největší vstřícností. Střediska ekologické výchovy se snaží do své činnosti zapojovat dobrovolníky a pro jejich práci vytvářejí co nejlepší podmínky. 6. Středisko ekologické výchovy se aktivně zapojuje do veřejného dění ve svém regionu, spolupracuje s ostatními středisky Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a dalšími organizacemi působícími v oblasti životního prostředí a výchovy, které při své činnosti dodržují obdobné zásady. 7. Střediska ekologické výchovy dodržují zásadu otevřenosti a nezávislosti, dbají také na věcnou správnost a aktuálnost předávaných informací. 8. Středisko ekologické výchovy stanovuje vnitřní pravidla vedoucí k naplňování tohoto Kodexu a pravidelně vyhodnocuje jejich dodržování. 7

8 3. PŘEHLED ČINNOSTI SSEV PAVUČINA 3.1 ČINNOST ORGÁNŮ SDRUŽENÍ Činnost sdružení a jeho orgánů je upravena Stanovami a Organizačním řádem. O všech podstatných záležitostech rozhoduje Valná hromada středisek, běžnou činnost sdružení řídí Výkonný výbor. Valná hromada členů V roce 2009 se uskutečnily celkem tři Valné hromady. První se konala ve dnech ledna 2009 na členském středisku STŘEVLIK v Oldřichově v Hájích, byla to přeložená zimní Valná hromada z roku Zde se vyhodnocovala zvláště činnost a realizace projektů v roce 2008, byl nastíněn rozpočet a projekty pro rok Druhá Valná hromada, ale první pro rok 2009, se konala ve dnech dubna 2009 na novém členském středisku Veronica v Hostětíně. Zde se řešilo zvláště fungování kanceláře v roce 2009, byla schválena zpráva o činnosti za rok 2008, přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2009, byla představena zpráva o hospodaření, schválen rozpočet, proběhly diskuzní dílny s tématy: výměna zkušeností, PR SSEV Pavučina a lobbying. Také se uskutečnila prohlídka centra včetně všech jeho zvláštností a zajímavostí. Zimní Valná hromada proběhla ve dnech prosince 2009 na členském středisku SEVER v Horním Maršově. Opět probíhaly diskuzní dílny, tentokrát na téma: udržitelnost a fi nancování sítě SEV, kvalita jejich poskytovaných služeb a certifi kace. Na programu byly také členské záležitosti, přijímání nových členů, výstupy z realizovaných projektů a další, byl představen Strategický plán. Výkonný výbor Výkonný výbor tvoří zástupci členů, jejich jmenný přehled je uveden na 2. straně obálky. V průběhu roku 2009 se Výkonný výbor sešel na 11 jednáních. Jeho členové pracovali bez nároku na odměnu, byly jim hrazeny pouze cestovní náhrady. Za jejich práci, energii a čas jim patří velké uznání a poděkování. V průběhu zimní Valné hromady v Horním Maršově se uskutečnila diskusní dílna na téma kvalita služeb poskytovaných středisky ekologické výchovy. SSEV Pavučina se problematikou kvality činnosti, zejm. pak ekologických výukových programů, intenzivně zabývá, pro tyto účely vyvinulo nástroj na hodnocení kvality EVP. (Foto: Ekocentrum PALETA) 8

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Dozorčí rada Dozorčí radu také tvoří zástupci členů, jejich jmenný přehled je opět uveden na 2. straně obálky. Dozorčí rada provedla v roce 2009 kontrolu účetnictví za rok Drobné nedostatky, které shledala, byly následně odstraněny. Ředitel a kancelář Ředitelkou, zároveň vedoucí kanceláře SSEV Pavučina a jednou z hlavních koordinátorek projektu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy (od 1. července 2009) byla Lenka Daňková. Druhou hlavní koordinátorkou téhož projektu (od 1. července 2009) byla také Júlia Sokolovičová. Zároveň koordinovala projekt Veletrh ekologických výukových programů a do června 2009 měla na starost program M.R.K.E.V. Od 1. července 2009 nastoupila pro nově začínající projekt Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy odborná koodinátorka projektu Kateřina Kohoutová, která zároveň koordinovala Programy o lese. Druhou odbornou koordinátorkou v témže projektu byla od 1. července 2009 i Blanka Toušková, zároveň koordinovala program Mrkvička vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět RVP PV, komunikovala s členskou základnou, pomáhala vést účetnictví organizace a od července 2009 vedla program M.R.K.E.V. Program Národní síť EVVO administroval Václav Broukal a zároveň pracoval jako finanční koordinátor projektu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy (od 1. července 2009). Jako zástupce ředitelky se výrazně podílel na finančním řízení a dalších činnostech organizace. Účetnictví a administrativu projektu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy zajišťovala Helena Tomanová, která nastoupila 1. července Kancelář zajišťovala veškerou administrativu spojenou s činností sdružení. Sídlí na Senovážném náměstí 24 v Praze, a to v budově, jejímž majitelem v roce 2009 bylo MŠMT ČR, a na konci roku přešla do majetku Městské části Prahy INFORMAČNÍ SERVIS A PROPAGACE Zprostředkování informací pro členská střediska, propagace středisek a vzájemná výměna zkušeností patří mezi základní činnosti sdružení a v roce 2009 byly zajištěny následujícími způsoby: Informační servis pro střediska V průběhu roku 2009 bylo rozesláno celkem 12 Informačních listů v elektronické podobě. Prostřednictvím elektronické pošty probíhala také další komunikace mezi členskými středisky a kanceláří SSEV Pavučina. Během roku bylo odesláno 910 zpráv o finančních zdrojích, o dění v oblasti ekologické / environmentální výchovy na ústředních institucích veřejné správy, o činnosti jednotlivých středisek, pozvánky na vzdělávací akce a řada dalších. Výroční zpráva 2008 SSEV Pavučina na základě jednotné metodiky vykazování shromáždilo přehledy činnosti jednotlivých členských středisek a publikovalo je spolu s dalšími údaji ve Výroční zprávě Výroční zpráva vyšla v nákladu 500 kusů a byla rozeslána všem členským organizacím, pozorovatelům, spolupracujícím organizacím, ministerstvům a dalším institucím. Výroční zprávy středisek a nabídky činnosti Členská střediska jsou na základě Organizačního řádu povinna zpracovávat a publikovat výroční zprávy o své činnosti a připravovat veřejnou nabídku svých služeb. Výroční zprávy za rok 2008 a nabídky činností na školní rok 2009/2010 z jednotlivých členských středisek byly sestaveny v jeden ucelený informační materiál, který je archivován v kanceláři SSEV Pavučina, nabídky jsou rozesílány členským střediskům. Internetové stránky Internetové stránky se snaží podávat přehled o činnosti SSEV Pavučina, o členských střediscích a o aktuálních projektech, které sdružení realizuje. V roce 2009 byly pravidelně aktualizovány. Struktura 9

10 internetových stránek i jejich grafi cká úprava, které jsou v současné době již nevyhovující, budou přepracovány nejpozději v průběhu roku SSEV Pavučina dále provozuje internetové stránky které informují o aktivitách probíhajících v rámci programu Národní síť EVVO administrovaného a řešeného ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. SSEV Pavučina se také podílí na provozu webových stránek kde jsou prezentována pobytová střediska ekologické výchovy, a dále s nabídkou publikací, metodických materiálů apod. 3.3 STRATEGICKÝ PLÁN SSEV PAVUČINA Ve dnech května 2009 se konalo ve Vlašimi pracovní setkání ke strategickému plánu SSEV Pavučina pro roky Metodické podklady připravila kancelář SSEV Pavučina a pracovní setkání vedl externí spolupracovník Stanislav Kutáček. V rámci tohoto setkání se podařilo nastavit 3 základní programy Podpora středisek ekologické výchovy, Služby pro školy a Vytváření prostředí pro EV, které bude SSEV Pavučina v nejbližších letech realizovat. Dále v roce 2009 proběhla navazující setkání v rámci jednání Výkonného výboru. Celý materiál bude dokončen v roce PROJEKTY SDRUŽENÍ SSEV Pavučina realizuje řadu projektů a programů celostátního významu, jejichž prostřednictvím naplňuje poslání a stanovy. Na projektech spolupracuje s členskými středisky a s partnery ze státní, podnikatelské i nevládní neziskové sféry. Přehledu projektů a podílu členských středisek na jejich realizaci je věnována celá 4. kapitola Výroční zprávy. SSEV Pavučina spolupracuje s členskými středisky na celé řadě projektů a programů. Jedním z nejvýznamnějších je Národní síť EVVO, která podporuje realizaci ekologických výukových programů. (Foto: SRAZ, Praha) 10

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTY SDRUŽENÍ A PODÍL ČLENSKÝCH STŘEDISEK NA JEJICH REALIZACI 4.1 NÁRODNÍ SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (program fi nancován MŽP a MŠMT) V roce 2008 uspělo SSEV Pavučina ve společném výběrovém řízení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a získalo zakázku na administraci programu Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v letech V roce 2009 tedy probíhal druhý rok plnění této zakázky. Hlavním cílem programu na zmíněné tříleté období je stabilizovat a zvýšit kvalitu služeb existujících středisek ekologické výchovy, ekocenter a dalších zapojených subjektů a dále podporovat rozvoj nových subjektů v regionech s nízkou mírou dostupných služeb EVVO. Na realizaci zakázky v roce 2009 poskytlo každé z ministerstev 5 milionů Kč. Podobně jako v minulých letech byl do programu zapojen jako hlavní partner Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody tvoří cca 40 % účastníků zapojených do programu. Vybraní zástupci ČSOP pracovali v Řídicím výboru programu a ČSOP také plnil některé úkoly vztahující se k medializaci a propagaci programu a EVVO. Řídící výbor zakázky v roce 2009 tvořilo 8 členů z řad SSEV Pavučina, ČSOP a zadavatelů zakázky, to znamená MŽP a MŠMT. Seznam členů Řídícího výboru: Mgr. Hana Korvasová (SSEV Pavučina) Mgr. Lenka Daňková (SSEV Pavučina) Václav Broukal (SSEV Pavučina) RNDr. Libor Ambrozek (ČSOP) Ing. Petr Stýblo (ČSOP) Jozef Zetěk (ČSOP) Mgr. Miroslav Novák (MŽP) RNDr. Jana Čermáková (MŠMT) Organizace, které se zapojily do programu, měly možnost čerpat fi nanční prostředky na vzdělávací a osvětové aktivity rozdělené do pěti oblastí (modulů) zahrnujících: Ekologické výukové programy pro děti mateřských a žáky základních a středních škol (modul 1) Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol (modul 2) Vzdělávání pedagogických pracovníků (modul 3a) Vzdělávání odborné veřejnosti (modul 3b) Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti (modul 4) Na dodávky služeb spadajících do výše zmíněných oblastí SSEV Pavučina vyhlásilo v roce 2009 doplňkové výběrové řízení. Po zapojení nově přijatých organizací mělo možnost čerpat fi nanční prostředky z programu 94 subjektů. Modul 1 Modul 2 Modul 3a zapojených organizací zrealizovaných výukových programů Celková délka trvání v hod. účastníků zapojených organizací vzdělávacích akcí a stáží účastníků diplomových prací zapojených organizací vzdělávacích akcí Celková délka trvání v hod. účastníků

12 Modul 3b zapojených organizací vzdělávacích akcí Celková délka trvání v hod. účastníků zapojených organizací osvětových akcí pro veřejnost Celková délka trvání v hod. účastníků Modul Tabulka č. 2: Přehled vybraných výsledků programu NS EVVO v roce 2009 Vedle fi nanční podpory zapojeným organizacím se v roce 2009 uskutečnily i další aktivity, směřující spolu s fi - nanční podporou střediskům k naplňování cílů stanovených pro roky Některé vybrané aktivity uvádíme níže: Metodická podpora zapojeným organizacím Podobně jako v předchozích letech, probíhaly zejména v září a říjnu návštěvy na střediscích zapojených do programu. Návštěvy prováděli pracovníci s dlouholetou praxí v oblasti ekologické výchovy. Poskytovali navštíveným střediskům konzultaci v oblasti fungování organizace, účastnili se vzdělávacích akcí, poskytovali zpětnou vazbu zapojeným organizacím a podobně. Celkem bylo takto navštíveno 42 organizací. Pracovní skupina pro kvalitu činnosti SEV V roce 2009 byla z programu Národní síť EVVO podpořena činnost pracovní skupiny pro kvalitu činnosti SEV působící při SSEV Pavučina. Tato skupina zejména vytvořila první pracovní verzi doporučení pro tvorbu vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a doporučení pro tvorbu vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost. Členové pracovní skupiny tvořili základnu pracovníků provádějících metodické návštěvy u zapojených organizací a vytvořili také základ pro lektorské týmy zajišťující semináře pro začínající lektory ekologických výukových programů. Semináře pro začínající lektory ekologických výukových programů Tyto semináře umožňují začínajícím lektorům získat základní vhled do problematiky ekologické výchovy a zejména její jedné hojně používané formy ekologických výukových programů. Seminář je složen z několika bloků věnujících se didaktice ekologické výchovy, lektorským dovednostem, účastníci shlédnou dva ukázkové výukové programy s následným rozborem apod. V roce 2009 se uskutečnily celkem čtyři tyto semináře, každý v rozsahu 18 hodin výuky. Výměnné pobyty a stáže pracovníků SEV do zahraničí V roce 2009 proběhly celkem čtyři výměnné pobyty a stáže. Organizace, kterým byl pobyt podpořen, vyšly z veřejného výběrového řízení. Nutnou podmínkou pro uskutečnění stáže byl pobyt pracovníka české organizace v partnerské organizaci v zahraničí a recipročně pobyt pracovníka partnerské zahraniční organizace v Čechách. Zde je přehled proběhlých výměn: Chaloupky, o.p.s. a Správa Národního parku Thayatal, Rakousko Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Ž.I.V.I.C.A., Slovensko Líska, o.s. a Low Bank Ground, Velká Británie Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada a Asociació Nereo, Španělsko Zajištění datové a informační podpory pro vyhodnocování krajských systémů EVVO SSEV Pavučina zpracovává v rámci programu data k vyhodnocování krajských systémů EVVO. Data jsou sbírána a interpretována již od roku Výsledky sběru dat a jejich souhrny jsou k dispozici na stránkách programu (http://narodnisit.cz) v sekci Výsledky programu. Další aktivity Vedle těchto činností probíhaly jako součást programu Národní síť EVVO i další aktivity, které zmiňujeme pouze výčtem: semináře pro pedagogické pracovníky SEV a ekocenter, semináře pro manažery a technicko-hospodář- 12

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Program Národní síť EVVO zahrnuje také modul na podporu vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky. (Foto: Sluňákov CEA, Horka nad Moravou ) ské pracovníky SEV a ekocentrer, kulaté stoly k procesu realizace a vyhodnocování krajských systémů EVVO, příprava studijních materiálů a textů pro účely semináře pro začínající lektory EVP, tvorba sborníku ukázkových ekologických výukových programů, vytvoření interaktivní mapy a adresáře organizací zapojených do programu, analýza bílých míst dostupnosti služeb fi nancovaných z programu Národní síť EVVO, aktualizace databáze témat pro studentské práce z oblasti ochrany životního prostředí a EVVO, rozesílky informačních a metodickým materiálů pro školy zapojené do sítě M.R.K.E.V., správa nových stránek programu, medializace programu NS EVVO, seminář zaměřený na spolupráci s médii pro účastníky programu. 4.2 VELETRH EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ (projekt podpořen MŽP) V roce 2009 SSEV Pavučina ve spolupráci s organizacemi Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno a Rezekvítek Brno pořádalo již 16. ročník této tradiční vzdělávací akce, která je určená zejména pracovníkům středisek ekologické výchovy a dalších organizací zabývajících se EV, příp. učitelům. Veletrh proběhl ve dnech září 2009 v prostorách Kláštera premonstrátů v Želivě v kraji Vysočina. Cílem akce byla především vzájemná výměna zkušeností v oblasti realizace ekologických výukových programů (EVP). Veletrh v roce 2009 však zahrnoval i větší podíl zajímavého doplňkového programu, mimo jiné přednášku Hany Librové, promítání fi lmů či večerní čajovnu. Novinkou pro účastníky a zájemce byla také možnost hlasovat předem o programech, které mají či nemají zájem na Veletrhu vidět přitom vybírali z nabídky více než 60 podrobných anotací EVP nabízených 15 organizacemi. Přihlášení účastníci mohli později využít rezervace místa na jednotlivých částech programů předem. Veletrhu se zúčastnilo rekordních 161 účastníků, pořadatelů, lektorů a hostů z více než 40 středisek ekologické výchovy, DDM, správ CHKO, správ lesů, škol a navíc i z orgánů státní správy (MŽP, MŠMT). O tento velký počet účastníků pečoval také nezvykle početný tým pořadatelů převážně z Lipky Brno. Program Veletrhu tvořily následující bloky: Prezentace ekologických výukových programů (EVP) 20 EVP pro děti a mládež, v délce 1,5 a 2,5 hodiny (kratší bloky byly především určeny programům pro menší děti, delší bloky programům pro starší děti), vybrané programy se pro velký zájem opakovaly; 13

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina:

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina: výroční zpráva 2013 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Telefon: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní spojení: ČSOB, pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více