Strategický plán rozvoje města Kravaře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Kravaře Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, Kravaře Tel.: Fax: Zpracovatel: DC VISION, s.r.o., Krnovská 38/58, Opava Tel./fax:

2 Obsah 1 ÚVOD Co je strategický plán rozvoje města? Soulad se strategickými dokumenty STRUČNÝ PROFIL MĚSTA KRAVAŘE Analýza současné ekonomické a sociální situace města Základní geografické údaje Historie Demografické údaje Pozemky, zemědělské plochy Hospodářská činnost Kultura Školství Sociální oblast Sport Zdravotnictví SWOT analýza Ekonomika a podpora podnikání Dopravní a technická infrastruktura Životní prostředí Lidé, sociální a bytová infrastruktura Sport, kultura a volný čas Cestovní ruch Zemědělství a lesnictví Vnitřní prostranství a klidové zóny města Bezpečnost CÍLE A NÁVRHY ŘEŠENÍ Přehled priorit a opatření Popis opatření a aktivit Návrhy dotačních možností/finančních zdrojů ZÁVĚR Stránka 2

3 1 Úvod 1.1 Co je strategický plán rozvoje města? Strategický plán rozvoje města (dále jen SPRM) je závazný koncepční dokument, který je východiskem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. SPRM je nástrojem dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města tak, aby město fungovalo a prosperovalo jako celek. Úkolem SPRM je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě koordinovat vynakládání veřejných investic definovat dlouhodobé záměry politiky města posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů SPRM je podkladem pro: zpracování podnikatelských a investičních záměrů realizovaných ve městě sestavování rozpočtu města zpracování projektových žádostí o dotace z EU Součástí SPRM je analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Na základě výsledků dvou zmiňovaných analýz byly definovány prioritní oblasti rozvoje města, návrhy opatření a aktivity k jejich dosažení. Tento dokument rovněž identifikuje vhodné finanční zdroje pro realizaci navržených opatření a aktivit. Tento dokument je zpracován výhledově do roku Během následujících 6 let budou mít zástupci města možnost jej průběžně aktualizovat podle toho, jak se budou měnit vnější a vnitřní podmínky života ve městě. Zpracování SPRM je důležitým krokem k zahájení aktivnější spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou vedoucí ku prospěchu celého města a regionu. 1.2 Soulad se strategickými dokumenty Komunitní plán města Kravaře na období Strategický plán LEADER (MAS Hlučínsko) 2008 Případová studie rozvoje obce Kravaře 2007 Program rozvoje mikroregionu Hlučínsko 2000 Marketingová strategie města Kravaře 2004 Stránka 3

4 2 Stručný profil města Kravaře 2.1 Analýza současné ekonomické a sociální situace města Základní geografické údaje Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy, v nadmořské výšce 237 m n. m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Historická oblast Horního Slezska, ve které se město nachází, se nazývá Hlučínsko. Toto území se specifickou minulostí si uchovává charakteristické nářečí, kroje a zvyky. Zdroj: Geografická mapa MSK Český statistický úřad, Ostrava Ve vzdálenosti cca 10 km západně leží statutární město Opava, 13 km východně město Hlučín, 19 km jižně město Bílovec a 20 km východně statutární město Ostrava. Současná rozloha katastrálního území města činí 1937 ha. Od roku 2003 funguje jako obec s rozšířenou působností (ORP) a zajišťuje správu devíti obcí - Bolatic, Chuchelné, Kobeřic, Kravař, Rohova, Strahovic, Sudic, Štěpánkovic a Třebomi Historie Stránka 4

5 Poprvé byly Kravaře písemně doloženy v roce Obec Kouty, dnes městská část Kravař, se poprvé zmiňuje roku 1238 a třetí městská část, Dvořisko, až ve 2. polovině 18. století. Mezi lety 1224 a 1263 obdrželi kravařské panství členové slavného rodu Benešoviců (původem z Benešova u Prahy), kteří se označovali ve svém šlechtickém přídomku jako "páni z Kravař". Tento rod patřil od 13. do 15. století k nejbohatším na Moravě, vlastnil také například Helfštýn, Fulnek, Starý Jičín, Plumlov a Strážnici. Z jejich erbu mají Kravaře odvozen svůj městský znak - zavinutou střelu. Benešovičtí si zde ve 2. polovině 13. stol. vystavěli tvrz. Jejím posledním majitelem z tohoto mocného šlechtického rodu se stal Petr Strážnický z Kravař, který byl roku 1420 donucen v důsledku svého husitského přesvědčení rodové sídlo prodat Demografické údaje Ve městě Kravařích žilo k celkem 6821 obyvatel. Tato hodnota představuje necelé 4% celkové populace okresu Opava a 0,5 % populace Moravskoslezského kraje. Trend vývoje počtu obyvatel v Kravařích je v posledních 7 letech ve většině případů stoupající, zatímco v okrese Opava je tomu naopak. V posledním sledovaném roce došlo v okrese k radikálnímu úbytku obyvatel o 3485 osob. V Moravskoslezském kraji i celé ČR byl v posledním sledovaném roce zaznamenán nárůst obyvatel. Tab. 1 Vývoj obyvatelstva KRAVAŘE Celkem Muži ženy OKRES OPAVA Celkem Muži ženy MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Celkem Muži ženy ČESKÁ REPUBLIKA Celkem Muži ženy Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 5

6 Věková struktura obyvatel města Kravaře se v roce 2007 výrazně nezměnila. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let o 8 osob, v kategorii let o 17 osob a v kategorii 65+ o 11 osob. Tab. 2 Vývoj obyvatelstva v Kravařích dle věku a pohlaví ( ) Rok Celkový počet obyvatel z toho ve věku Stav k Zdroj: Český statistický úřad, z toho muži ženy Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 6

7 V roce 2007 došlo v Kravařích k přírůstku počtu obyvatel o 36 osob. Tento fakt výrazně ovlivnilo stěhování obyvatelstva. V rámci okresu Opava představuje tato hodnota téměř 20 % z celkového přírůstku obyvatel v celém okresu. Tab. 3 Přírůstek/úbytek obyvatelstva v roce 2007 Kravaře Okres Opava MSK muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace Přírůstek/úbytek celkem Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Míra nezaměstnanosti obyvatel města Kravaře má od roku 2005 stále klesající tendenci. Počet uchazečů evidovaných na ÚP Kravaře se za rok 2008 snížil o 48 osob. Oproti roku 2007 poklesl také počet volných míst. Stav k Zdroj: Stránka 7

8 2.1.4 Pozemky, zemědělské plochy K byla celková výměra pozemků ve městě Kravařích 1937 ha. Největší část z nich tvořila zemědělská půda a ostatní plochy. Součástí zemědělské půdy jsou orná půda (1154 ha), zahrady (73 ha) a trvalé lesní porosty (362 ha). Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Hospodářská činnost Ke konci roku 2007 bylo v Kravařích evidováno 1362 podnikatelských subjektů. Téměř 32 % z nich se zabývalo obchodem, prodejem, opravou motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinstvím; 23 % subjektů se věnovalo stavebnictví a 19% subjektů podnikalo v průmyslu. Stav k ; Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 8

9 Téměř 84 % z celkového počtu 1362 podnikatelských subjektů tvořili podnikatelé fyzické osoby. Nejméně zastoupená jsou v Kravařích družstva, akciové společnosti a státní organizace. Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Kultura V roce 2006 bylo v Kravařích 18 kulturních zařízení. Většinu těchto zařízení tvoří sakrální stavby. Město Kravaře vydává 1x měsíčně obecní zpravodaj Besedník, kde informuje o plánovaných akcích. Stav k ; Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 9

10 2.1.7 Školství V roce 2006 byla v Kravařích evidována tato školská zařízení - mateřské, základní a umělecké školy. V obci neexistuje žádná možnost středoškolského vzdělávání, což lze považovat za další možný směr rozvoje města v této oblasti. Tab. 4 Školská zařízení Typ zařízení Počet Mateřská škola 2 Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) 1 Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 Základní umělecká škola 1 Školní rok 2005/2006 Zdroj: Český statistický úřad, 60= Sociální oblast V roce 2006 fungovala v obci 2 sociální zařízení. V rámci komunitního plánování došlo v roce 2007 k cílenému zmapování a vyhodnocení sociodemografických dat, distribuci dotazníků a vyhodnocení realizovaného průzkumu mezi občany města. Z výzkumu bylo zjištěno, že největší zájem občanů města Kravaře je o poskytování sociálních služeb ve městě. Od března 2007 pracuje v obci pracovní skupina komunitního plánování rozdělená do 3 sekcí: Mladé rodiny a rodiny s dětmi Osoby se specifickými sociálními problémy Péče o seniory a osoby postižené civilizačními chorobami Tab. 5 Počet sociálních zařízení Typ zařízení Počet Domovy důchodců 1 Úřad práce 1 Celkový počet zařízení 2 Stav k Zdroj: Český statistický úřad, 60= Městský úřad v Kravařích poskytuje sociální poradenství rodinám i jednotlivcům. Z prostředků města je také každoročně finančně podporována výchovná činnost členů Dobrovolného hasičského sboru v zájmovém klubu Hasík pro děti a mládež. Ze sponzorských darů bylo v roce 2007 otevřeno nové rodinné centrum Naschválníček, ve kterém mohou rodiče i děti nalézt velké množství motivací pro zábavu pro celou rodinu. V rámci přednášek realizovaných na ZŠ v tomto regionu déle než tři roky, se žáci vyššího stupně seznamují s modelem řádně fungující rodiny. Tyto přednášky jsou preventivním opatřením a reakcí na statistické údaje, které varují před vysokou rozvodovostí mladých rodin. Město považuje za potřebné rovněž vybudovat nové poradenské centrum, které citelně chybí v nabídce sociálních služeb města. Centrum by mělo zastřešovat aktivity Manželské poradny, Pedagogicko-psychologické poradny a Poradny pro oběti domácího násilí. Nejbližší lokalitou, kde se všechna tato zařízení nachází je město Opava, vzdálené 8 km východně od Kravař. Další z aktivit města je vítání nových občánků na zámku v Kravařích. Stránka 10

11 U osob ohrožených sociálním vyloučením je v současné době největším problémem ubytování. Nárůst společensky nepřizpůsobivých osob, osob vracejících se z výkonu trestu apod. nutí město k rychlému řešení. Nejbližší zařízení, které je schopno tyto osoby zabezpečit, je Azylový dům v Opavě. Ten je však dlouhodobě přeplněn, a to hlavně v zimních měsících. V omezené míře je schopen poskytnout ubytování těmto osobám tzv. Bílý dům Kravaře, který má soukromého vlastníka a náklady spojené s ubytováním jsou pro tyto občany velice vysoké. Z prostředků města Kravaře jsou osoby, které se ocitly na pokraji sociálního vyloučení a byla tak ohrožena jejich důstojnost a možnost návratu do běžného života, finančně podporovány. V letech 2007 a 2008 se jednalo o částku Kč. V rámci prevence a výchovné činnosti na základních školách, která byla zahájena již v roce 2004, jsou pro žáky druhého stupně pravidelně organizovány přednášky na téma návykových látek, trestné činnosti, zodpovědnosti za trestný čin apod. V červenci 2007 byla v obci registrována necelá stovka členů Svazu postižených civilizačními chorobami a tělesně postižených. Šest z nich trvale používá invalidní vozík, pro 12 členů je nezbytně nutné používat při pohybu berle a 4 členové jsou odkázáni trvale na pomoc druhých. Tab. 6 Počet členů Svazu postižených civilizačními chorobami a tělesně postižených Typ postižení Počet Celkový počet postižených 99 z toho - občané trvale používající invalidní vozík 6 občané trvale používající berle 12 těžce nemocní občané (nemohoucí, ležící, odkázaní na pomoc druhých) Stav k Zdroj: Komunitní plán města Kravaře 2007/ Z rozpočtu města jsou pro cílovou skupinu seniorů a osob postižených civilizačními chorobami vyčleněny každoročně určité finanční prostředky, které slouží k jejich začlenění do běžného života. V roce 2007 se jednalo o Kč, v roce 2008 ještě o Kč více. Město organizuje akce, které mají za cíl napomoci této cílové skupině k jejich aktivnímu a plnohodnotnému způsobu života (např. zájezdy pro seniory). Dále probíhá tradiční podzimní Karmašové setkání kravařských občanů a gratulace občanům, kteří mají významné životní jubileum. Stránka 11

12 2.1.9 Sport K bylo na území města Kravaře registrováno 16 sportovních zařízení sloužící pro volnočasové aktivity občanům i návštěvníkům města. Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Zdravotnictví K bylo na území města Kravaře registrováno 17 zdravotnických zařízení sloužící především občanům města. Tento počet považuje město z hlediska velikosti obce a počtu trvale žijících obyvatel za dostačující. Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 12

13 2.2 SWOT analýza SWOT analýza vychází z informací zjištěných předchozí analýzou současné ekonomické a sociální situace města. Hodnotí silné a slabé stránky města, příležitosti a hrozby v jeho dalším rozvoji. Hrozby představují nejvýznamnější rizika, která by se mohla projevit v blízké budoucnosti a naopak příležitosti zdůrazňují pozitivní směry, kterými by se mělo město ubírat při řešení jednotlivých problémů. SWOT analýza byla provedena v následujících 9 oblastech: Ekonomika a podpora podnikání Dopravní a technická infrastruktura Životní prostředí Lidé, sociální a bytová infrastruktura Sport, kultura a volný čas Cestovní ruch Zemědělství a lesnictví Vnitřní prostranství a klidové zóny města Bezpečnost Ekonomika a podpora podnikání Silné stránky Velký počet malých a středních firem Možnost pracovních příležitostí v zahraničí Zázemí pro turistický ruch Příležitosti Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj mezinárodního obchodu prostřednictvím pracovních a obchodních kontaktů v zahraničí Rozvoj služeb Rozvoj spolupráce s příhraničními obcemi a městy (nové aktivity, pracovní příležitosti) Slabé stránky Závislost určité části populace na pracovních příležitostech na Ostravsku, Opavsku odloučení od rodin při práci v zahraničí Chybějící prostory pro podnikání Malý počet pracovních příležitostí Hrozby Odchod kvalifikované pracovní síly za příležitostmi do jiných regionů Odchod místních podnikatelů do lépe připravených oblastí Negativní dopad rozvoje obchodních řetězců na drobné podnikatele Nedostatek finančních prostředků Stránka 13

14 2.2.2 Dopravní a technická infrastruktura Silné stránky Hraniční poloha s Polskem Napojení na připravovanou D47 Příprava výstavby severního obchvatu místo přetížené I/56 kvalitní technická infrastruktura (zásobování vodou, elektrickou energií a plynem) Příležitosti Komplexní řešení správy a údržby majetku města Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v obci Zklidnění dopravy ve městě Zlepšení dostupnosti autobusové dopravy Zlepšení komunikace mezi správou města a občany Slabé stránky Nadměrná zátěž z nákladní automobilové dopravy uvnitř města Špatný technický stav chodníků po výstavbě nové kanalizační sítě Omezená veřejná autobusová doprava ve městě (nižší počet zastávek) Doprava/přeprava uvnitř obce Hrozby Negativní vliv na bezpečnost občanů (silnice, chodníky) Nárůst silniční dopravy Nerealizovaný obchvat města Nedostatek finančních prostředků Životní prostředí Silné stránky Nová ČOV a kanalizace Přírodní rezervace Koutské a zábřežské louky Třídění odpadů Neexistence ekologických zátěží Zámecký park v anglickém stylu Příležitosti Rozvoj aktivit v oblasti prevence ekologických a vodohospodářských rizik Systémové řešení zpracování bioodpadu Rozšíření a obnova zeleně Slabé stránky Využívání pevných paliv Nedostatečná ochrana proti povodním Nakládání s bioodpady Zámecký park stáří stromů Nedostatek zeleně ve městě Neduhem jsou psí exkrementy Hrozby Riziko záplav Nárůst černých skládek Zhoršení čistoty ovzduší Zámecký park pád větví a stromů- ohrožení návštěvníků Nedostatek finančních prostředků Stránka 14

15 2.2.4 Lidé, sociální a bytová infrastruktura Silné stránky Fungující systém základních a mateřských škol Poradenská služba pro rodiny a jednotlivce Přednášky o modelu řádně fungující rodiny pro ZŠ Bílý dům Kravaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Domov pro seniory sv. Hedviky Zájem vedení města o občany Město Kravaře je v obci významným zaměstnavatelem Vysoký podíl obyvatelstva města udržujících rodinné kulturní a křesťanské hodnoty Příležitosti Zvýšení prestiže města v očích veřejnosti Zlepšení zázemí pro bydlení Rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb Zlepšení podmínek pro výuku žáků ve školách a školkách a přizpůsobení kapacit aktuální poptávce posílení angažovanosti obyvatel v oblasti sociální pomoci podpora uchování tradičních rodinných, kulturních a křesťanských tradic Slabé stránky Neúplná nabídka sociálních služeb v obci Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí Nárůst počtu klientů sociálních zařízení Absence azylového domu Nedostatek informací o poskytovaných sociálních službách Chybí výtah u zdravotního střediska Nedostatečná kapacita lékařů Malá připravenost výstavby bytů a rodinných domů Nedostatečný počet míst v mateřské škole Nedostatek strážníků Městské policie Hrozby Migrace obyvatel do jiných měst a regionů Změna politické vůle Vyšší výskyt sociálně patologických jevů Nárůst nezaměstnanosti Nedostatek finančních prostředků Sport, kultura a volný čas Silné stránky Široké sportovní zázemí (Aquapark, Bully aréna, Zámecký golf club Kravaře aj.) Kulturní památky a bohatá historie města (zámek, park, kostel) Bohaté kulturní tradice (Odpust, Vánoce a Velikonoce na zámku) Centrum volného času Kravaře Veřejný internet Příležitosti Obnova historických objektů Rozšíření kulturního a sportovního zázemí Slabé stránky Špatný technický stav budovy zámku Kravaře Golfové hřiště pouze 9 jamek Nedostatek vhodných prostor pro pořádání kulturních a jiných akcí (např. hudební festival) Hrozby Přirozená devastace zámku Nevyužití potenciálu a kapacit sportovně kulturních zařízení Nedostatek finančních prostředků Stránka 15

16 2.2.6 Cestovní ruch Silné stránky Síť cyklostezek Podmínky pro krátkodobou příměstskou turistiku Kulturní a historické památky Široké sportovní využití Dostatek ubytovacích kapacit pro turisty Příležitosti Podpora informovanosti veřejnosti o produktech cestovního ruchu Zvýšení turistické atraktivity města Slabé stránky Nízká úroveň propagace města Malá angažovanost v rozvoji cestovního ruchu ze strany poskytovatelů služeb Hrozby Konkurence sousedních měst a regionů Nedostatek finančních prostředků Zemědělství a lesnictví Silné stránky Tradiční zemědělská výroba Podmínky pro intenzivní zemědělství Příležitosti Podpora ekologického zemědělství Podpora modernizace strojního a technického vybavení Slabé stránky Nízká úroveň zalesnění a půdní eroze Špatný stav rybníků chybí polní cesty Nedořešené majetkové vztahy k půdě Nedostatek financí pro obnovu zemědělské produkce Malá prestiž podnikání v zemědělství Hrozby Nedostatek finančních prostředků Vnitřní prostranství a klidové zóny města Silné stránky Péče o vzhled města údržba zeleně Příležitosti Rozšíření a obnova objektů a ploch občanské vybavenosti města Slabé stránky Chybějící veřejné WC Nedostatek parkovacích míst Chybí náměstí jako přirozené centrum města, nedostatek laviček Hrozby Nedostatek finančních prostředků Stránka 16

17 2.2.9 Bezpečnost Silné stránky Odd. PČR, Městská policie, Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), Bezpečnostně dopravní komise Bezpečnostní rada obce ORP Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva sirény, rozhlas napojený na HZS Příležitosti Podpora prevence kriminality a rizika vzniku sociálně patologických jevů Zlepšení podmínek pro komunikaci mezi občany a bezpečnostními složkami v krizových situacích Slabé stránky nedostatečná úroveň prevence kriminality chybí stanice zdravotnické záchranné služby Hrozby Nárůst kriminality Nedostatek finančních prostředků Stránka 17

18 3 Cíle a návrhy řešení 3.1 Přehled priorit a opatření Na základě výsledků obou předchozích analýz bylo vybráno 5 prioritních oblastí rozvoje města v krátkodobém horizontu Lidé a sociální infrastruktura 1.1 Podpora vzdělávání 1.2 Zvyšování kvality života 1.3 Bezpečnost ve městě 2. Cestovní ruch 2.1 Propagace města a přilehlého okolí 2.2 Rozšíření a zlepšení infrastruktury cestovního ruchu 3. Infrastruktura 3.1 Řešení dopravní situace ve městě 3.2 Zlepšení technické infrastruktury 4. Životní prostředí a urbanismus 4.1 Podpora bydlení 4.2 Rekonstrukce městského centra 4.3 Ochrana životního prostředí 5. Ekonomika a podpora podnikání 5.1 Rozvoj podnikatelských příležitostí 5.2 Podpora zemědělské produkce Stránka 18

19 3.2 Popis opatření a aktivit Prioritní oblast: 1. Lidé a sociální infrastruktura Hlavní cíl: Vytvoření podmínek pro rozvoj vzdělávání, zvyšování kvality života a bezpečnosti ve městě. 1. Lidé a sociální infrastruktura Opatření 1.1 Podpora vzdělávání Opatření 1.2 Zvyšování kvality života Opatření 1.3 Bezpečnost ve městě Aktivita Příležitost pro středoškolské vzdělávání Aktivita Rozšíření kapacity mateřské školy Aktivita Vybudování nových zařízení sociální péče a zařízení sociálních služeb (Ubytovna pro sociálně slabé občany, Ubytovna pro matku a dítě, Centrum pro rodinu) Aktivita Kamerový systém ve městě Aktivita Krizové řízení operační centra Aktivita Zateplení škol Aktivita Rozšiřování specifických služeb zdravotní péče - praktický lékař, urolog Aktivita Pořízení pagerů pro seniory a invalidní občany Aktivita Vybudování sportovnědopravního školního hřiště Aktivita Výstavba kulturně víceúčelového areálu Aktivita Centrum pro neangažovanou mládež Aktivita II. etapa dostavby farního areálu Aktivita Plán prevence kriminality Aktivita Přírodní amfiteátr Stránka 19

20 Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání Charakteristika opatření: Kvalitní vzdělávací systém je pro budoucnost města Kravaře velice důležitý. Vzhledem k vývoji počtu obyvatel města v posledních pěti letech pokrývá jeho území odpovídající síť základních a mateřských škol. Střední školy jsou nejblíže dostupné v nedaleké Opavě nebo Hlučíně. Město zvažuje vybudování vlastní střední školy, jejíž zaměření bude vycházet z potřeb místních podnikatelských subjektů. Město je vlastníkem všech školských zařízení a podílí se na údržbě jejich technického stavu a vybavení. Specifický cíl: Přispívat ke zlepšení podmínek procesu vzdělávání ve městě. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání Aktivity Cílové skupiny Garanti Příležitost pro středoškolské vzdělávání Absolventi ZŠ, učitelé Město Kravaře Spolupracující instituce Střední škola Priorita Rozšíření kapacity mateřské školy Rodiče s dětmi, učitelé Město Kravaře Mateřská škola Zateplení škol Žáci ZŠ, učitelé Město Kravaře Základní škola Vybudování sportovnědopravního školního hřiště Žáci ZŠ Město Kravaře Základní škola 1 Pozn. Aktivita může vyvolat změnu územního plánu obce ve znění změn č. 1 4 (změna č. 5 se v současné době pořizuje), v časovém horizontu se pak jedná o dobu min. 2 let. Územní plán je závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, záměr žadatele musí být s touto ÚPD v souladu. Stránka 20

21 Opatření: 1.2 Zvyšování kvality života Charakteristika opatření: Město Kravaře vyhodnocuje potřeby sociální péče na svém území a detailně ji prognózuje v komunitních plánech. V souvislosti s rostoucím počtem sociálně slabých občanů se zvyšují také požadavky na zajištění vlastních ubytovacích kapacit pro tyto cílové skupiny. Roste také poptávka po specializovaném zařízení typu Manželské poradny, Pedagogicko-psychologické poradny a Poradny pro oběti domácího násilí. Město se chystá přispět k řešení těchto problémů a vytvořit vhodné podmínky pro další rozvoj služeb sociální péče. Nabídka zdravotnických služeb ve městě je považována v určitých oblastech za dostačující, v jiných je třeba tuto nabídku rozšířit např. praktický lékař, urolog. Město Kravaře je symbolem organizace tradičních kulturních a historických slavností např. Odpust, Vánoce a Velikonoce na zámku, které patří každoročně mezi nejnavštěvovanější volnočasové akce v regionu. Tyto aktivity stejně jako další plánované kulturní akce (např. hudební festival) nutně vyžadují existenci vhodného krytého prostoru, ale i přírodního amfiteátru mimo městskou zástavbu. Specifický cíl: Vytváření podmínek pro zkvalitnění kulturního a sociálního života obyvatel ve městě. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 1.2 Zvyšování kvality života Aktivity Cílové skupiny Garanti Vybudování nových zařízení sociální péče (Ubytovna pro sociálně slabé, Ubytovna pro matku a dítě, Centrum pro rodinu) Sociálně slabí občané, bezdomovci, rodiny s dětmi, zaměstnanci sociálních zařízení Město Kravaře Spolupracující instituce Správci sociálních zařízení Priorita Rozšiřování specifických služeb zdravotní péče praktický lékař, urolog Obyvatelé města Poskytovatelé zdravotní péče Další poskytovatelé zdravotní péče Výstavba kulturně víceúčelového areálu Obyvatelé města a okolí Město Kravaře Správce kulturního areálu II. etapa dostavby farního areálu Obyvatelé města Farní úřad Kravaře Město Kravaře Přírodní amfiteátr Obyvatelé města a okolí Město Kravaře Občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace 2 Pozn. Aktivity a mohou vyvolat změnu územního plánu obce ve znění změn č. 1 4 (změna č. 5 se v současné době pořizuje), v časovém horizontu se pak jedná o dobu min. 2 let. Územní plán je závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, záměr žadatele musí být s touto ÚPD v souladu. Stránka 21

22 Opatření: 1.3 Bezpečnost ve městě Charakteristika opatření: V rámci preventivních aktivit pro zvýšení bezpečnosti občanů město předpokládá instalaci kamerového systému, vybudování centra pro neangažovanou mládež, pořízení pagerů pro přivolání pomoci pro seniory a invalidní občany. Zároveň je nutno vytvořit komplexní plán prevence kriminality, který bude výchozím strategickým dokumentem pro řízení a rozhodování zastupitelstva města v této oblasti. Specifický cíl: Zvýšení bezpečnosti obyvatel města a podpora aktivit v oblasti prevence kriminality. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 1.3 Bezpečnost ve městě Aktivity Cílové skupiny Garanti Kamerový systém ve městě Obyvatelé města, městská policie Městská policie SDH Kravaře Spolupracující instituce Priorita Město Kravaře Krizové řízení operační centra Obyvatelé města, městská policie, SDH* Kravaře Město Kravaře Městská policie SDH Kravaře Pořízení pagerů pro seniory a invalidní občany Senioři a invalidní občané, městská policie, SDH Kravaře Město Kravaře Městská policie, SDH Kravaře Centrum pro neangažovanou mládež Neangažovaná mládež, městská policie Město Kravaře CVČ Kravaře Plán prevence kriminality Obyvatelé města, městská policie Město Kravaře Městská policie, SDH Kravaře 1 *SDH sbor dobrovolných hasičů Stránka 22

23 Prioritní oblast: 2. Cestovní ruch Hlavní cíl: oblasti Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a příjmů města v této 2. Cestovní ruch Opatření 2.1. Propagace města a přilehlého okolí Opatření 2.2. Rozšíření a zlepšení infrastruktury cestovního ruchu Aktivita Vybudování informačního centra města Aktivita Rozšiřování sítě cyklostezek/cyklotras Aktivita Tvorba propagačních materiálů Aktivita Rekonstrukce zámku Kravaře a zámeckého parku Aktivita Přeshraniční česko-polská spolupráce (včetně posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva) Aktivita Rozšíření sportovišť u Aquaparku (minigolf, beach volejbal) Aktivita Vybudování naučné stezky Koutské a zábřežské louky Aktivita Využití povodí řeky pro volnočasové aktivity (vodní sporty, kempy aj.) Aktivita Podpora agroturistiky Aktivita Dostavba golfového hřiště na 18 jamek Stránka 23

24 Opatření: 2.1 Propagace města a přilehlého okolí Charakteristika opatření: Propagace města není v souvislosti s nabídkou poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu dostatečně koordinována. Je nutné vybudovat vlastní informační centrum a zajistit dostatek vhodných propagačních materiálů k účelné a efektivní propagaci města. Město Kravaře dlouhodobě spolupracuje na propagaci města s polskými sousedy ve slezském a opolském vojvodství sportovní a kulturní akce, účast na prezentačních akcích aj. Specifický cíl: Zvýšit informovanost občanů města i návštěvníků regionu o nabídce služeb cestovního ruchu ve městě a přilehlém okolí. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 2.1 Propagace města a přilehlého okolí Aktivity Cílové skupiny Garanti Spolupracující instituce Priorita Vybudování Informačního centra města Obyvatelé města, turisté Město Kravaře Regionální informační centra Tvorba propagačních materiálů Obyvatelé města, turisté Město Kravaře IC Kravaře Poskytovatelé služeb Přeshraniční česko-polská spolupráce (včetně posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva) Obyvatelé města, Obyvatelé partnerského města, turisté Město Kravaře Polský partner 1 Stránka 24

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 1 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize,

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více