Strategický plán rozvoje města Kravaře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Kravaře Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, Kravaře Tel.: Fax: Zpracovatel: DC VISION, s.r.o., Krnovská 38/58, Opava Tel./fax:

2 Obsah 1 ÚVOD Co je strategický plán rozvoje města? Soulad se strategickými dokumenty STRUČNÝ PROFIL MĚSTA KRAVAŘE Analýza současné ekonomické a sociální situace města Základní geografické údaje Historie Demografické údaje Pozemky, zemědělské plochy Hospodářská činnost Kultura Školství Sociální oblast Sport Zdravotnictví SWOT analýza Ekonomika a podpora podnikání Dopravní a technická infrastruktura Životní prostředí Lidé, sociální a bytová infrastruktura Sport, kultura a volný čas Cestovní ruch Zemědělství a lesnictví Vnitřní prostranství a klidové zóny města Bezpečnost CÍLE A NÁVRHY ŘEŠENÍ Přehled priorit a opatření Popis opatření a aktivit Návrhy dotačních možností/finančních zdrojů ZÁVĚR Stránka 2

3 1 Úvod 1.1 Co je strategický plán rozvoje města? Strategický plán rozvoje města (dále jen SPRM) je závazný koncepční dokument, který je východiskem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. SPRM je nástrojem dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města tak, aby město fungovalo a prosperovalo jako celek. Úkolem SPRM je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě koordinovat vynakládání veřejných investic definovat dlouhodobé záměry politiky města posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel a podnikatelů SPRM je podkladem pro: zpracování podnikatelských a investičních záměrů realizovaných ve městě sestavování rozpočtu města zpracování projektových žádostí o dotace z EU Součástí SPRM je analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Na základě výsledků dvou zmiňovaných analýz byly definovány prioritní oblasti rozvoje města, návrhy opatření a aktivity k jejich dosažení. Tento dokument rovněž identifikuje vhodné finanční zdroje pro realizaci navržených opatření a aktivit. Tento dokument je zpracován výhledově do roku Během následujících 6 let budou mít zástupci města možnost jej průběžně aktualizovat podle toho, jak se budou měnit vnější a vnitřní podmínky života ve městě. Zpracování SPRM je důležitým krokem k zahájení aktivnější spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou vedoucí ku prospěchu celého města a regionu. 1.2 Soulad se strategickými dokumenty Komunitní plán města Kravaře na období Strategický plán LEADER (MAS Hlučínsko) 2008 Případová studie rozvoje obce Kravaře 2007 Program rozvoje mikroregionu Hlučínsko 2000 Marketingová strategie města Kravaře 2004 Stránka 3

4 2 Stručný profil města Kravaře 2.1 Analýza současné ekonomické a sociální situace města Základní geografické údaje Město Kravaře leží v údolní nivě řeky Opavy, v nadmořské výšce 237 m n. m. Je vzdáleno 13 km jižně od polských hranic a 9 km východně od města Opavy. Historická oblast Horního Slezska, ve které se město nachází, se nazývá Hlučínsko. Toto území se specifickou minulostí si uchovává charakteristické nářečí, kroje a zvyky. Zdroj: Geografická mapa MSK Český statistický úřad, Ostrava Ve vzdálenosti cca 10 km západně leží statutární město Opava, 13 km východně město Hlučín, 19 km jižně město Bílovec a 20 km východně statutární město Ostrava. Současná rozloha katastrálního území města činí 1937 ha. Od roku 2003 funguje jako obec s rozšířenou působností (ORP) a zajišťuje správu devíti obcí - Bolatic, Chuchelné, Kobeřic, Kravař, Rohova, Strahovic, Sudic, Štěpánkovic a Třebomi Historie Stránka 4

5 Poprvé byly Kravaře písemně doloženy v roce Obec Kouty, dnes městská část Kravař, se poprvé zmiňuje roku 1238 a třetí městská část, Dvořisko, až ve 2. polovině 18. století. Mezi lety 1224 a 1263 obdrželi kravařské panství členové slavného rodu Benešoviců (původem z Benešova u Prahy), kteří se označovali ve svém šlechtickém přídomku jako "páni z Kravař". Tento rod patřil od 13. do 15. století k nejbohatším na Moravě, vlastnil také například Helfštýn, Fulnek, Starý Jičín, Plumlov a Strážnici. Z jejich erbu mají Kravaře odvozen svůj městský znak - zavinutou střelu. Benešovičtí si zde ve 2. polovině 13. stol. vystavěli tvrz. Jejím posledním majitelem z tohoto mocného šlechtického rodu se stal Petr Strážnický z Kravař, který byl roku 1420 donucen v důsledku svého husitského přesvědčení rodové sídlo prodat Demografické údaje Ve městě Kravařích žilo k celkem 6821 obyvatel. Tato hodnota představuje necelé 4% celkové populace okresu Opava a 0,5 % populace Moravskoslezského kraje. Trend vývoje počtu obyvatel v Kravařích je v posledních 7 letech ve většině případů stoupající, zatímco v okrese Opava je tomu naopak. V posledním sledovaném roce došlo v okrese k radikálnímu úbytku obyvatel o 3485 osob. V Moravskoslezském kraji i celé ČR byl v posledním sledovaném roce zaznamenán nárůst obyvatel. Tab. 1 Vývoj obyvatelstva KRAVAŘE Celkem Muži ženy OKRES OPAVA Celkem Muži ženy MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Celkem Muži ženy ČESKÁ REPUBLIKA Celkem Muži ženy Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 5

6 Věková struktura obyvatel města Kravaře se v roce 2007 výrazně nezměnila. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let o 8 osob, v kategorii let o 17 osob a v kategorii 65+ o 11 osob. Tab. 2 Vývoj obyvatelstva v Kravařích dle věku a pohlaví ( ) Rok Celkový počet obyvatel z toho ve věku Stav k Zdroj: Český statistický úřad, z toho muži ženy Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 6

7 V roce 2007 došlo v Kravařích k přírůstku počtu obyvatel o 36 osob. Tento fakt výrazně ovlivnilo stěhování obyvatelstva. V rámci okresu Opava představuje tato hodnota téměř 20 % z celkového přírůstku obyvatel v celém okresu. Tab. 3 Přírůstek/úbytek obyvatelstva v roce 2007 Kravaře Okres Opava MSK muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace Přírůstek/úbytek celkem Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Míra nezaměstnanosti obyvatel města Kravaře má od roku 2005 stále klesající tendenci. Počet uchazečů evidovaných na ÚP Kravaře se za rok 2008 snížil o 48 osob. Oproti roku 2007 poklesl také počet volných míst. Stav k Zdroj: Stránka 7

8 2.1.4 Pozemky, zemědělské plochy K byla celková výměra pozemků ve městě Kravařích 1937 ha. Největší část z nich tvořila zemědělská půda a ostatní plochy. Součástí zemědělské půdy jsou orná půda (1154 ha), zahrady (73 ha) a trvalé lesní porosty (362 ha). Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Hospodářská činnost Ke konci roku 2007 bylo v Kravařích evidováno 1362 podnikatelských subjektů. Téměř 32 % z nich se zabývalo obchodem, prodejem, opravou motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinstvím; 23 % subjektů se věnovalo stavebnictví a 19% subjektů podnikalo v průmyslu. Stav k ; Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 8

9 Téměř 84 % z celkového počtu 1362 podnikatelských subjektů tvořili podnikatelé fyzické osoby. Nejméně zastoupená jsou v Kravařích družstva, akciové společnosti a státní organizace. Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Kultura V roce 2006 bylo v Kravařích 18 kulturních zařízení. Většinu těchto zařízení tvoří sakrální stavby. Město Kravaře vydává 1x měsíčně obecní zpravodaj Besedník, kde informuje o plánovaných akcích. Stav k ; Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 9

10 2.1.7 Školství V roce 2006 byla v Kravařích evidována tato školská zařízení - mateřské, základní a umělecké školy. V obci neexistuje žádná možnost středoškolského vzdělávání, což lze považovat za další možný směr rozvoje města v této oblasti. Tab. 4 Školská zařízení Typ zařízení Počet Mateřská škola 2 Základní škola - nižší stupeň (1-5. ročník) 1 Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 Základní umělecká škola 1 Školní rok 2005/2006 Zdroj: Český statistický úřad, 60= Sociální oblast V roce 2006 fungovala v obci 2 sociální zařízení. V rámci komunitního plánování došlo v roce 2007 k cílenému zmapování a vyhodnocení sociodemografických dat, distribuci dotazníků a vyhodnocení realizovaného průzkumu mezi občany města. Z výzkumu bylo zjištěno, že největší zájem občanů města Kravaře je o poskytování sociálních služeb ve městě. Od března 2007 pracuje v obci pracovní skupina komunitního plánování rozdělená do 3 sekcí: Mladé rodiny a rodiny s dětmi Osoby se specifickými sociálními problémy Péče o seniory a osoby postižené civilizačními chorobami Tab. 5 Počet sociálních zařízení Typ zařízení Počet Domovy důchodců 1 Úřad práce 1 Celkový počet zařízení 2 Stav k Zdroj: Český statistický úřad, 60= Městský úřad v Kravařích poskytuje sociální poradenství rodinám i jednotlivcům. Z prostředků města je také každoročně finančně podporována výchovná činnost členů Dobrovolného hasičského sboru v zájmovém klubu Hasík pro děti a mládež. Ze sponzorských darů bylo v roce 2007 otevřeno nové rodinné centrum Naschválníček, ve kterém mohou rodiče i děti nalézt velké množství motivací pro zábavu pro celou rodinu. V rámci přednášek realizovaných na ZŠ v tomto regionu déle než tři roky, se žáci vyššího stupně seznamují s modelem řádně fungující rodiny. Tyto přednášky jsou preventivním opatřením a reakcí na statistické údaje, které varují před vysokou rozvodovostí mladých rodin. Město považuje za potřebné rovněž vybudovat nové poradenské centrum, které citelně chybí v nabídce sociálních služeb města. Centrum by mělo zastřešovat aktivity Manželské poradny, Pedagogicko-psychologické poradny a Poradny pro oběti domácího násilí. Nejbližší lokalitou, kde se všechna tato zařízení nachází je město Opava, vzdálené 8 km východně od Kravař. Další z aktivit města je vítání nových občánků na zámku v Kravařích. Stránka 10

11 U osob ohrožených sociálním vyloučením je v současné době největším problémem ubytování. Nárůst společensky nepřizpůsobivých osob, osob vracejících se z výkonu trestu apod. nutí město k rychlému řešení. Nejbližší zařízení, které je schopno tyto osoby zabezpečit, je Azylový dům v Opavě. Ten je však dlouhodobě přeplněn, a to hlavně v zimních měsících. V omezené míře je schopen poskytnout ubytování těmto osobám tzv. Bílý dům Kravaře, který má soukromého vlastníka a náklady spojené s ubytováním jsou pro tyto občany velice vysoké. Z prostředků města Kravaře jsou osoby, které se ocitly na pokraji sociálního vyloučení a byla tak ohrožena jejich důstojnost a možnost návratu do běžného života, finančně podporovány. V letech 2007 a 2008 se jednalo o částku Kč. V rámci prevence a výchovné činnosti na základních školách, která byla zahájena již v roce 2004, jsou pro žáky druhého stupně pravidelně organizovány přednášky na téma návykových látek, trestné činnosti, zodpovědnosti za trestný čin apod. V červenci 2007 byla v obci registrována necelá stovka členů Svazu postižených civilizačními chorobami a tělesně postižených. Šest z nich trvale používá invalidní vozík, pro 12 členů je nezbytně nutné používat při pohybu berle a 4 členové jsou odkázáni trvale na pomoc druhých. Tab. 6 Počet členů Svazu postižených civilizačními chorobami a tělesně postižených Typ postižení Počet Celkový počet postižených 99 z toho - občané trvale používající invalidní vozík 6 občané trvale používající berle 12 těžce nemocní občané (nemohoucí, ležící, odkázaní na pomoc druhých) Stav k Zdroj: Komunitní plán města Kravaře 2007/ Z rozpočtu města jsou pro cílovou skupinu seniorů a osob postižených civilizačními chorobami vyčleněny každoročně určité finanční prostředky, které slouží k jejich začlenění do běžného života. V roce 2007 se jednalo o Kč, v roce 2008 ještě o Kč více. Město organizuje akce, které mají za cíl napomoci této cílové skupině k jejich aktivnímu a plnohodnotnému způsobu života (např. zájezdy pro seniory). Dále probíhá tradiční podzimní Karmašové setkání kravařských občanů a gratulace občanům, kteří mají významné životní jubileum. Stránka 11

12 2.1.9 Sport K bylo na území města Kravaře registrováno 16 sportovních zařízení sloužící pro volnočasové aktivity občanům i návštěvníkům města. Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Zdravotnictví K bylo na území města Kravaře registrováno 17 zdravotnických zařízení sloužící především občanům města. Tento počet považuje město z hlediska velikosti obce a počtu trvale žijících obyvatel za dostačující. Stav k Zdroj: Český statistický úřad, Stránka 12

13 2.2 SWOT analýza SWOT analýza vychází z informací zjištěných předchozí analýzou současné ekonomické a sociální situace města. Hodnotí silné a slabé stránky města, příležitosti a hrozby v jeho dalším rozvoji. Hrozby představují nejvýznamnější rizika, která by se mohla projevit v blízké budoucnosti a naopak příležitosti zdůrazňují pozitivní směry, kterými by se mělo město ubírat při řešení jednotlivých problémů. SWOT analýza byla provedena v následujících 9 oblastech: Ekonomika a podpora podnikání Dopravní a technická infrastruktura Životní prostředí Lidé, sociální a bytová infrastruktura Sport, kultura a volný čas Cestovní ruch Zemědělství a lesnictví Vnitřní prostranství a klidové zóny města Bezpečnost Ekonomika a podpora podnikání Silné stránky Velký počet malých a středních firem Možnost pracovních příležitostí v zahraničí Zázemí pro turistický ruch Příležitosti Rozvoj podnikatelského prostředí Rozvoj mezinárodního obchodu prostřednictvím pracovních a obchodních kontaktů v zahraničí Rozvoj služeb Rozvoj spolupráce s příhraničními obcemi a městy (nové aktivity, pracovní příležitosti) Slabé stránky Závislost určité části populace na pracovních příležitostech na Ostravsku, Opavsku odloučení od rodin při práci v zahraničí Chybějící prostory pro podnikání Malý počet pracovních příležitostí Hrozby Odchod kvalifikované pracovní síly za příležitostmi do jiných regionů Odchod místních podnikatelů do lépe připravených oblastí Negativní dopad rozvoje obchodních řetězců na drobné podnikatele Nedostatek finančních prostředků Stránka 13

14 2.2.2 Dopravní a technická infrastruktura Silné stránky Hraniční poloha s Polskem Napojení na připravovanou D47 Příprava výstavby severního obchvatu místo přetížené I/56 kvalitní technická infrastruktura (zásobování vodou, elektrickou energií a plynem) Příležitosti Komplexní řešení správy a údržby majetku města Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v obci Zklidnění dopravy ve městě Zlepšení dostupnosti autobusové dopravy Zlepšení komunikace mezi správou města a občany Slabé stránky Nadměrná zátěž z nákladní automobilové dopravy uvnitř města Špatný technický stav chodníků po výstavbě nové kanalizační sítě Omezená veřejná autobusová doprava ve městě (nižší počet zastávek) Doprava/přeprava uvnitř obce Hrozby Negativní vliv na bezpečnost občanů (silnice, chodníky) Nárůst silniční dopravy Nerealizovaný obchvat města Nedostatek finančních prostředků Životní prostředí Silné stránky Nová ČOV a kanalizace Přírodní rezervace Koutské a zábřežské louky Třídění odpadů Neexistence ekologických zátěží Zámecký park v anglickém stylu Příležitosti Rozvoj aktivit v oblasti prevence ekologických a vodohospodářských rizik Systémové řešení zpracování bioodpadu Rozšíření a obnova zeleně Slabé stránky Využívání pevných paliv Nedostatečná ochrana proti povodním Nakládání s bioodpady Zámecký park stáří stromů Nedostatek zeleně ve městě Neduhem jsou psí exkrementy Hrozby Riziko záplav Nárůst černých skládek Zhoršení čistoty ovzduší Zámecký park pád větví a stromů- ohrožení návštěvníků Nedostatek finančních prostředků Stránka 14

15 2.2.4 Lidé, sociální a bytová infrastruktura Silné stránky Fungující systém základních a mateřských škol Poradenská služba pro rodiny a jednotlivce Přednášky o modelu řádně fungující rodiny pro ZŠ Bílý dům Kravaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Domov pro seniory sv. Hedviky Zájem vedení města o občany Město Kravaře je v obci významným zaměstnavatelem Vysoký podíl obyvatelstva města udržujících rodinné kulturní a křesťanské hodnoty Příležitosti Zvýšení prestiže města v očích veřejnosti Zlepšení zázemí pro bydlení Rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb Zlepšení podmínek pro výuku žáků ve školách a školkách a přizpůsobení kapacit aktuální poptávce posílení angažovanosti obyvatel v oblasti sociální pomoci podpora uchování tradičních rodinných, kulturních a křesťanských tradic Slabé stránky Neúplná nabídka sociálních služeb v obci Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí Nárůst počtu klientů sociálních zařízení Absence azylového domu Nedostatek informací o poskytovaných sociálních službách Chybí výtah u zdravotního střediska Nedostatečná kapacita lékařů Malá připravenost výstavby bytů a rodinných domů Nedostatečný počet míst v mateřské škole Nedostatek strážníků Městské policie Hrozby Migrace obyvatel do jiných měst a regionů Změna politické vůle Vyšší výskyt sociálně patologických jevů Nárůst nezaměstnanosti Nedostatek finančních prostředků Sport, kultura a volný čas Silné stránky Široké sportovní zázemí (Aquapark, Bully aréna, Zámecký golf club Kravaře aj.) Kulturní památky a bohatá historie města (zámek, park, kostel) Bohaté kulturní tradice (Odpust, Vánoce a Velikonoce na zámku) Centrum volného času Kravaře Veřejný internet Příležitosti Obnova historických objektů Rozšíření kulturního a sportovního zázemí Slabé stránky Špatný technický stav budovy zámku Kravaře Golfové hřiště pouze 9 jamek Nedostatek vhodných prostor pro pořádání kulturních a jiných akcí (např. hudební festival) Hrozby Přirozená devastace zámku Nevyužití potenciálu a kapacit sportovně kulturních zařízení Nedostatek finančních prostředků Stránka 15

16 2.2.6 Cestovní ruch Silné stránky Síť cyklostezek Podmínky pro krátkodobou příměstskou turistiku Kulturní a historické památky Široké sportovní využití Dostatek ubytovacích kapacit pro turisty Příležitosti Podpora informovanosti veřejnosti o produktech cestovního ruchu Zvýšení turistické atraktivity města Slabé stránky Nízká úroveň propagace města Malá angažovanost v rozvoji cestovního ruchu ze strany poskytovatelů služeb Hrozby Konkurence sousedních měst a regionů Nedostatek finančních prostředků Zemědělství a lesnictví Silné stránky Tradiční zemědělská výroba Podmínky pro intenzivní zemědělství Příležitosti Podpora ekologického zemědělství Podpora modernizace strojního a technického vybavení Slabé stránky Nízká úroveň zalesnění a půdní eroze Špatný stav rybníků chybí polní cesty Nedořešené majetkové vztahy k půdě Nedostatek financí pro obnovu zemědělské produkce Malá prestiž podnikání v zemědělství Hrozby Nedostatek finančních prostředků Vnitřní prostranství a klidové zóny města Silné stránky Péče o vzhled města údržba zeleně Příležitosti Rozšíření a obnova objektů a ploch občanské vybavenosti města Slabé stránky Chybějící veřejné WC Nedostatek parkovacích míst Chybí náměstí jako přirozené centrum města, nedostatek laviček Hrozby Nedostatek finančních prostředků Stránka 16

17 2.2.9 Bezpečnost Silné stránky Odd. PČR, Městská policie, Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), Bezpečnostně dopravní komise Bezpečnostní rada obce ORP Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva sirény, rozhlas napojený na HZS Příležitosti Podpora prevence kriminality a rizika vzniku sociálně patologických jevů Zlepšení podmínek pro komunikaci mezi občany a bezpečnostními složkami v krizových situacích Slabé stránky nedostatečná úroveň prevence kriminality chybí stanice zdravotnické záchranné služby Hrozby Nárůst kriminality Nedostatek finančních prostředků Stránka 17

18 3 Cíle a návrhy řešení 3.1 Přehled priorit a opatření Na základě výsledků obou předchozích analýz bylo vybráno 5 prioritních oblastí rozvoje města v krátkodobém horizontu Lidé a sociální infrastruktura 1.1 Podpora vzdělávání 1.2 Zvyšování kvality života 1.3 Bezpečnost ve městě 2. Cestovní ruch 2.1 Propagace města a přilehlého okolí 2.2 Rozšíření a zlepšení infrastruktury cestovního ruchu 3. Infrastruktura 3.1 Řešení dopravní situace ve městě 3.2 Zlepšení technické infrastruktury 4. Životní prostředí a urbanismus 4.1 Podpora bydlení 4.2 Rekonstrukce městského centra 4.3 Ochrana životního prostředí 5. Ekonomika a podpora podnikání 5.1 Rozvoj podnikatelských příležitostí 5.2 Podpora zemědělské produkce Stránka 18

19 3.2 Popis opatření a aktivit Prioritní oblast: 1. Lidé a sociální infrastruktura Hlavní cíl: Vytvoření podmínek pro rozvoj vzdělávání, zvyšování kvality života a bezpečnosti ve městě. 1. Lidé a sociální infrastruktura Opatření 1.1 Podpora vzdělávání Opatření 1.2 Zvyšování kvality života Opatření 1.3 Bezpečnost ve městě Aktivita Příležitost pro středoškolské vzdělávání Aktivita Rozšíření kapacity mateřské školy Aktivita Vybudování nových zařízení sociální péče a zařízení sociálních služeb (Ubytovna pro sociálně slabé občany, Ubytovna pro matku a dítě, Centrum pro rodinu) Aktivita Kamerový systém ve městě Aktivita Krizové řízení operační centra Aktivita Zateplení škol Aktivita Rozšiřování specifických služeb zdravotní péče - praktický lékař, urolog Aktivita Pořízení pagerů pro seniory a invalidní občany Aktivita Vybudování sportovnědopravního školního hřiště Aktivita Výstavba kulturně víceúčelového areálu Aktivita Centrum pro neangažovanou mládež Aktivita II. etapa dostavby farního areálu Aktivita Plán prevence kriminality Aktivita Přírodní amfiteátr Stránka 19

20 Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání Charakteristika opatření: Kvalitní vzdělávací systém je pro budoucnost města Kravaře velice důležitý. Vzhledem k vývoji počtu obyvatel města v posledních pěti letech pokrývá jeho území odpovídající síť základních a mateřských škol. Střední školy jsou nejblíže dostupné v nedaleké Opavě nebo Hlučíně. Město zvažuje vybudování vlastní střední školy, jejíž zaměření bude vycházet z potřeb místních podnikatelských subjektů. Město je vlastníkem všech školských zařízení a podílí se na údržbě jejich technického stavu a vybavení. Specifický cíl: Přispívat ke zlepšení podmínek procesu vzdělávání ve městě. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 1.1 Podpora vzdělávání Aktivity Cílové skupiny Garanti Příležitost pro středoškolské vzdělávání Absolventi ZŠ, učitelé Město Kravaře Spolupracující instituce Střední škola Priorita Rozšíření kapacity mateřské školy Rodiče s dětmi, učitelé Město Kravaře Mateřská škola Zateplení škol Žáci ZŠ, učitelé Město Kravaře Základní škola Vybudování sportovnědopravního školního hřiště Žáci ZŠ Město Kravaře Základní škola 1 Pozn. Aktivita může vyvolat změnu územního plánu obce ve znění změn č. 1 4 (změna č. 5 se v současné době pořizuje), v časovém horizontu se pak jedná o dobu min. 2 let. Územní plán je závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, záměr žadatele musí být s touto ÚPD v souladu. Stránka 20

21 Opatření: 1.2 Zvyšování kvality života Charakteristika opatření: Město Kravaře vyhodnocuje potřeby sociální péče na svém území a detailně ji prognózuje v komunitních plánech. V souvislosti s rostoucím počtem sociálně slabých občanů se zvyšují také požadavky na zajištění vlastních ubytovacích kapacit pro tyto cílové skupiny. Roste také poptávka po specializovaném zařízení typu Manželské poradny, Pedagogicko-psychologické poradny a Poradny pro oběti domácího násilí. Město se chystá přispět k řešení těchto problémů a vytvořit vhodné podmínky pro další rozvoj služeb sociální péče. Nabídka zdravotnických služeb ve městě je považována v určitých oblastech za dostačující, v jiných je třeba tuto nabídku rozšířit např. praktický lékař, urolog. Město Kravaře je symbolem organizace tradičních kulturních a historických slavností např. Odpust, Vánoce a Velikonoce na zámku, které patří každoročně mezi nejnavštěvovanější volnočasové akce v regionu. Tyto aktivity stejně jako další plánované kulturní akce (např. hudební festival) nutně vyžadují existenci vhodného krytého prostoru, ale i přírodního amfiteátru mimo městskou zástavbu. Specifický cíl: Vytváření podmínek pro zkvalitnění kulturního a sociálního života obyvatel ve městě. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 1.2 Zvyšování kvality života Aktivity Cílové skupiny Garanti Vybudování nových zařízení sociální péče (Ubytovna pro sociálně slabé, Ubytovna pro matku a dítě, Centrum pro rodinu) Sociálně slabí občané, bezdomovci, rodiny s dětmi, zaměstnanci sociálních zařízení Město Kravaře Spolupracující instituce Správci sociálních zařízení Priorita Rozšiřování specifických služeb zdravotní péče praktický lékař, urolog Obyvatelé města Poskytovatelé zdravotní péče Další poskytovatelé zdravotní péče Výstavba kulturně víceúčelového areálu Obyvatelé města a okolí Město Kravaře Správce kulturního areálu II. etapa dostavby farního areálu Obyvatelé města Farní úřad Kravaře Město Kravaře Přírodní amfiteátr Obyvatelé města a okolí Město Kravaře Občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace 2 Pozn. Aktivity a mohou vyvolat změnu územního plánu obce ve znění změn č. 1 4 (změna č. 5 se v současné době pořizuje), v časovém horizontu se pak jedná o dobu min. 2 let. Územní plán je závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, záměr žadatele musí být s touto ÚPD v souladu. Stránka 21

22 Opatření: 1.3 Bezpečnost ve městě Charakteristika opatření: V rámci preventivních aktivit pro zvýšení bezpečnosti občanů město předpokládá instalaci kamerového systému, vybudování centra pro neangažovanou mládež, pořízení pagerů pro přivolání pomoci pro seniory a invalidní občany. Zároveň je nutno vytvořit komplexní plán prevence kriminality, který bude výchozím strategickým dokumentem pro řízení a rozhodování zastupitelstva města v této oblasti. Specifický cíl: Zvýšení bezpečnosti obyvatel města a podpora aktivit v oblasti prevence kriminality. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 1.3 Bezpečnost ve městě Aktivity Cílové skupiny Garanti Kamerový systém ve městě Obyvatelé města, městská policie Městská policie SDH Kravaře Spolupracující instituce Priorita Město Kravaře Krizové řízení operační centra Obyvatelé města, městská policie, SDH* Kravaře Město Kravaře Městská policie SDH Kravaře Pořízení pagerů pro seniory a invalidní občany Senioři a invalidní občané, městská policie, SDH Kravaře Město Kravaře Městská policie, SDH Kravaře Centrum pro neangažovanou mládež Neangažovaná mládež, městská policie Město Kravaře CVČ Kravaře Plán prevence kriminality Obyvatelé města, městská policie Město Kravaře Městská policie, SDH Kravaře 1 *SDH sbor dobrovolných hasičů Stránka 22

23 Prioritní oblast: 2. Cestovní ruch Hlavní cíl: oblasti Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a příjmů města v této 2. Cestovní ruch Opatření 2.1. Propagace města a přilehlého okolí Opatření 2.2. Rozšíření a zlepšení infrastruktury cestovního ruchu Aktivita Vybudování informačního centra města Aktivita Rozšiřování sítě cyklostezek/cyklotras Aktivita Tvorba propagačních materiálů Aktivita Rekonstrukce zámku Kravaře a zámeckého parku Aktivita Přeshraniční česko-polská spolupráce (včetně posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva) Aktivita Rozšíření sportovišť u Aquaparku (minigolf, beach volejbal) Aktivita Vybudování naučné stezky Koutské a zábřežské louky Aktivita Využití povodí řeky pro volnočasové aktivity (vodní sporty, kempy aj.) Aktivita Podpora agroturistiky Aktivita Dostavba golfového hřiště na 18 jamek Stránka 23

24 Opatření: 2.1 Propagace města a přilehlého okolí Charakteristika opatření: Propagace města není v souvislosti s nabídkou poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu dostatečně koordinována. Je nutné vybudovat vlastní informační centrum a zajistit dostatek vhodných propagačních materiálů k účelné a efektivní propagaci města. Město Kravaře dlouhodobě spolupracuje na propagaci města s polskými sousedy ve slezském a opolském vojvodství sportovní a kulturní akce, účast na prezentačních akcích aj. Specifický cíl: Zvýšit informovanost občanů města i návštěvníků regionu o nabídce služeb cestovního ruchu ve městě a přilehlém okolí. Seznam aktivit v rámci opatření» Opatření: 2.1 Propagace města a přilehlého okolí Aktivity Cílové skupiny Garanti Spolupracující instituce Priorita Vybudování Informačního centra města Obyvatelé města, turisté Město Kravaře Regionální informační centra Tvorba propagačních materiálů Obyvatelé města, turisté Město Kravaře IC Kravaře Poskytovatelé služeb Přeshraniční česko-polská spolupráce (včetně posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva) Obyvatelé města, Obyvatelé partnerského města, turisté Město Kravaře Polský partner 1 Stránka 24

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více