PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ"

Transkript

1 PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů; srovnání požadavků na výrobky přes absolutní hodnotu součinitele průvzdušnosti vztaženého na délku spar a plochu; měrný součinitel průvzdušnosti (proudění) a rovnice netěsnosti, příklady hodnot výsledků průvzdušnosti stavebních výrobků a materiálů, jejich porovnání. Úvod Obr. 1 Průtok vzduchu přes funkční spáru okna a přes zasklívací drážku Místo úvodu prosím o pozornost vzhledem ke stále "nové" vysoké těsnosti oken. Je třeba větrat obytné prostory. Toto upozornění platí jen pro prostory, u kterých není zajištěno správné větrání jiným způsobem. Energie k ohřevu chladného venkovního vzduchu není zadarmo, ale čistý vzduch se jistě vyplatí nejen na zdraví osob. Nadepsaný úkol tohoto příspěvku přesahuje možnosti jednoduchého a krátkého výkladu. Předpokládají se vlastnosti staveb, celků, které jsou složeny z jednoduchých polotovarů, surovin a výrobků. Při výběru posuzované plochy lze provést posouzení předpokládaných vlastností průvzdušnosti. Skladba posuzované plochy může obsahovat jednoduché seriově zařazené rovinné vrstvy složené z desek a jejich povrchů, paralerně seřazené prvky se spárami nebo další kombinace. 1 / 6

2 1. Průvzdušnost obecně Průvzdušnost udává množství protékajícího vzduchu, které projde přes výplň (stavební výrobek) za jednotku času při daném statickém rozdílu tlaků. Průvzdušnost vyjadřuje netěsnost při pronikání vzduchu. Podle zkušebních i klasifikačních norem se průvzdušnost měří při daných tlakových rozdílech. Ze skupin naměřených průtoků se určuje třída průvzdušnosti. Postup získání jednotlivých průtoků při uvedeném tlaku je na obrázku 1. Obr. 2 Přetlaková posloupnost při zkoušce podle EN 1026 (okna a dveře) 2. Klasifikace výrobků podle průvzdušnosti Způsob určení třídy stanovují jednotliné normy zvlášť pro skupiny výrobků, jak udává níže uvedná tabulka. Výplň (ČSN EN) Zkušební norma Klasifikační norma Okna a dveře Vrata LOP Tabulka 1 : Zkušební a klasifikační normy pro průvzdušnost výplní otvorů 3. Součinitel proudění a exponent proudění Základní (kmenová) norma pro zkoušení průvzdušnosti je ČSN EN Tato norma obsahuje rovnici netěsnosti. Způsob výpočtu parametrů rovnice netěsnosti obsahuje příloha B normy. Výsledkem zjišťování průvzdušnosti tedy není jednotlivá průvzdušnost při daném tlaku, ale funkce: V = C. Δp n kde: V je objemový tok vzduchu (průvzdušnost) [m 3 /s]; C součinitel proudění [m 3 /(spa n )]; Δp rozdíl tlaků působících na výplň [Pa] n exponent proudění [ - ]. Součinitel proudění je parametrem zkoušeného prvku (např.okna). Ke zobecnění a dalšímu užití tohoto parametru v praxi je třeba přepočítat tento parametr na délku spáry nebo na plochu. 2 / 6

3 4. Průvzdušnost vztažená na délku spáry a na plochu Rozlišujeme spárovou a plošnou průvzdušnost, k tomu analogicky průvzdušnost vztaženou na délku spáry výrobku (dolní index LV ) nebo na plochu výrobku (dolní index SV ). Následující skupiny výrobků se odlišují podle toku vzduchu netěsnostmi spár nebo přes netěsnosti v ploše (nebo přes plochu): 1)Spárová průvzdušnost: okna a dveře, lehké obvodové pláště (LOP), vrata, světlíky bodové a pásové; 2)Plošná průvzdušnost: žaluzie předokenní a protidešťové, větrací klapky, fólie podstřešní a difuzní, desky na bázi dřeva. Poznámka: V některých zemích se používá spárová průvzdušnosti vztažená na plochu. Tento parametr je zatížen nepřesností, protože množství spár závisí od různého členění výplní. Tento méně přesný způsob upřednostňuje také klasifikační EN pro lehké obvodové pláště. Norma EN (okna a dveře) provádí klasifikaci podle průvzdušnosti vztažené na délku spáry i na plochu. 5. Součinitel průvzdušnosti f (V, Δp, L, n) Výše uvedené klasifikační třídy představují kvalitativní hodnocení pro dané skupiny výrobků. Kvantitativním vyjádřením průvzdušnost je součinitel průvzdušnosti. Hodnota "součinitele spárové průvzdušnosti i LV " vyjadřuje množství vzduchu, které proteče spárou o délce 1 m při tlaku 1 Pa. Tento příspěvek definuje dva součinitele průvzdušnosti. Níže jsou uvedeny jejich názvy a způsob jejich určení. Součinitelé se liší podle použití: A) Klasifikační součinitel průvzdušnosti i LV ( i SV ) k porovnání s kritérii a vzájemnému srovnání výrobků; B) Měrný součinitel proudění i' LV ( i' SV ) k výpočtu toku vzduchu, například pro větrání. A) Klasifikační součinitel průvzdušnosti i LV ( i SV ) 10 Průvzdušnost na délku spáry Q L 1 Q L 0,1 m 3 /(h.m) 1(Φ)před 2(Φ)před ilv150 ilv300 ilv600 Q100=2,25 Q100=0,75 0, Rozdíl tlaků Δp [ Pa ] Obr. 3 Graf závislosti spárové průvzdušnosti na rozdílu tlaků - určení i LV 3 / 6

4 Součinitel spárové průvzdušnosti i LV se určuje při smluvní hodnotě n = 0,67 platí: i LV = V H / ( L Δ p 0,67 ) [ m 3 /(m s Pa 0,67 ) ] Způsob zjištění této hodnoty odpovídá klasifikaci vztažené na délku spáry podle ČSN EN Hodnocení se provádí v celém rozsahu měření. V H - (horní) objemový tok vzduchu je stanoven z grafů při rozdílu tlaků, ve kterém se protíná nejvyšší rovnoběžka normativní čáry s naměřenou hodnotou. Δ p má hodnotu 5 Pa v případě, že sklon regresní přímky je menší než normativní (n<0,67) a V H je stanoven extrapolací z regresní přímky naměřených hodnot. K vynechání nejednoznačnosti hodnoty je třeba uvést v indexu maximální tlak, při kterém byla daná zkouška hodnocena. Na Obr.3 sledujme vzorek 2 (Φ)před - zobrazuje rozdílné hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti i LV pro uvažované tlaky Pa. Hodnoty klasifikačního součinitele průvzdušnosti činí i LV150 = 0,06 ; i LV300 = 0,10 ; i LV600 = 0,33. B) Měrný součinitel proudění i LV (i SV ) Součinitel spárové průvzdušnosti i LV charakterizuje průvzdušnost při skutečném sklonu, který je vyjádřen obecnou hodnotou exponentu n (bez použití smluvní hodnoty n=0,67) platí: i' LV = V /(L Δ p n ) [ m 3 /(m s Pa n ) ] Součinitel spárové průvzdušnost i' LV a exponent n jsou určeny z lineární regrese naměřených hodnot při logaritmickém zobrazení. V je průvzdušnost v [ m 3 / s ]. Hodnoty průvzdušnosti určené podle i' LV jsou nejblíže naměřeným hodnotám a lze je použít k určení průvzdušnosti za daného rozdílu tlaků. Není možné hodnotu tohoto součinitele porovnávat s požadavky norem, nebo ke srovnávání výrobků. 10 Průvzdušnost na délku spáry Q L 1 Q L 0,1 m 3 /(h.m) 1(Φ)před 2(Φ)před Q100=2,25 Q100=0,75 i LV_vz1 0, Rozdíl tlaků Δp [ Pa ] Obr. 4 Graf závislosti spárové průvzdušnosti na rozdílu tlaků - určení i' LV 4 / 6

5 6. Srovnání tříd výrobků pomocí hodnot klasifikačního součinitele průvzdušnosti i LV ( i SV ) Klasifikační třída i LV 10-4 ( na délku ) m 3 /(m s Pa 0,67 i SV 10-4 ( na plochu ) m 3 /(m 2 s Pa 0,67 V [m 3 /(h.m 2 )] při 50Pa Vrata: EN : 24 (1,2) 4,8 2: 12 (0,6) 2,4 3: 6 (0,3) 1,2 4: 3 (0,15) 0,6 5: 1,5 (0,08) 0,3 V [m 3 /(h.m)] při 100Pa Okna: EN : 12,5 1,6 6,3 2: 6,75 0,9 3,4 3: 2,25 0,3 1,1 4: 0,75 0,1 0,4 V =1,5m 3 /(h.m 2 ) při p (Pa) LOP: EN : 150 0,048 0,15 2: 300 0,030 0,09 3: 450 0,024 0,07 4: 600 0,019 0,05 Tabulka 2 : Porovnání hodnoty součinitele průvzdušnosti podle klasifikačních norem 7. Příklady naměřených hodnot součinitele průvzdušnosti výrobek i LV 10-4 (m 3 /(m s Pa 0,67 ) i SV 10-4 (m 3 /(m s Pa 0,67 ) podstřešní folie - 0,1-0,01 OSB deska - 0,3-0,03 LOP tmel 0,002 0,008 LOP pryž 0,11 0,42 okna 0,01-1,9 - dveře dřevěné: (pěnové / pryžové) těsnění 1,6 / 0,4 4,4 / 1,1 Tabulka 3 : Několik výsledků zkoušek průvzdušnosti 5 / 6

6 Závěr V době s výhledem na rozšiřování nízkoenergetického stavění jsme občas svědky úpadku zjišťování skutečných vlastností stavebních výrobků. Takovouto neodpovídající hodnotou je součinitel prostupu tepla zasklení U g. Nereálně nízké hodnoty 1 udávané z protokolu o "zkoušce výpočtem" klamou uživatele nových oken a dveří. Bohužel tento způsob klamání při zateplování vychází z platných norem. Takovýchto chybných hodnot lze v tepelné technice nalézt více. Podobným problémem jsou znevýhodňující tabulkové hodnoty dřevěných výplní 2 pro výpočet U f podle ( EN ISO ), zaokrouhlování změřeného U g na desetiny (0,5=0,549 dle EN 674) aj. Tento příspěvek prezentuje dva rozdílné parametry netěsnosti - součinitele průvzdušnosti (průtoku vzduchu). V otvorových výplních byl tento součinitel v nedávné době vytlačen klasifikačními třídami, které tuto problematiku zjednodušují, ale zbytečně vylučují použití kvantitativních hodnot. Klasifikační součinitel průvzdušnosti i LV je užitečný ke srovnávání výrobků z hlediska stálosti průvzdušnosti při zatížení větrem. Udává hodnotu funkčnosti při tlakových stupních například u okna (kvantifikace výšky rovnoběžky s normativními křivkami tříd). Měrný součinitel proudění i LV s exponentem n (ne s normativním, ale s praktickým sklonem křivky v logaritmickém zobrazení) určeným z průběhu měření lze využít při výpočtech výměny vzduchu v místnosti při daném rozdílu tlaků, návrhu vzduchotechniky aj. Použitá literatura: [1] Tepelné hodnoty otvorových výplní posouzení výsledků Ing. Nizar Al-Hajjar, seminář DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2009, Hranice na Moravě [2] Vplyv druhu dreviny na tepelnoizolačné vlastnosti okien - Ing. Pavol Panáček, PhD. - prof.ing Anton Puškár, PhD., seminář DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2012, Brno Ing. Jindřich Mrlík Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha pracoviště Zlín - K Cihelně Zlín Louky Tel Fax: / 6

stavitel Vzduchotěsnost

stavitel Vzduchotěsnost nízkoenergetické domy stavitel Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov Jiří Novák Grada Publishing Poděkování patří především Janu Tywoniakovi bez jehož počátečního impulsu, několikaletého odborného vedení

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY Návrh a posuzování staveb z hlediska stavební fyziky Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks The Integrated System in the Building - Intelligent House with Renewable

Více

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN sborník přednášek Dřevostavby pro bydlení Ing. Petr Waldstein Sborník přednášek Obsah 1 Teoretická východiska 2 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva 2 1.2 Nevýhody výstavby objektů ze dřeva 2 2 Základní

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě Informace pro stavební úřady Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě Autoři: Ing. arch. Josef Smola a Ing. Jiří Šála, CSc. Centrum pasivního domu 11/2012 www.pasivnidomy.cz OBSAH

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

Parozábrany v plochých střechách

Parozábrany v plochých střechách Parozábrany v plochých střechách Ing. Petr Slanina 1. Úvod Při navrhování jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev nad prostory s tepelnými požadavky je nezbytné navrhnou ve střešním

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP. Pracovní skupina Prostředí staveb. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová. Ing. Jiří Teslík FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP Pracovní skupina Prostředí staveb Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Workshop č. 1 Porovnání spotřeby energie ve městě a mimo město 4. 11. 2013

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více