se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č."

Transkript

1 STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek č Ve věci : O ceně nemovitostí a spoluvlastnických podílech povinného na nemovitostech zapsaný na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec Hradec Králové, k.ú. Pražské Předměstí. Objednatel: Účel posudku : Mgr. Jan Krejsta soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město Horní 729/32, Brno IČ: Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu exekučního řízení na základě usnesení č.j. 159 EX 00194/11-094; provedené exekuce prodejem spoluvlastnického podílu nemovitostí povinného Zdeňka Žampy, bytem Jílovice 85, Jílovice Zhotovitel posudku: STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR Odpovědní zpracovatelé: Ing. Lukáš Pejchal, Ing. Jiří Kuchynka Počet stran posudku: stran příloh Počet vyhotovení : 3, z toho 2x objednatel, 1x archiv znaleckého ústavu

2 Obsah 1. NÁLEZ Identifikace předmětu ocenění Charakteristika obce a poloha nemovitosti Popis nemovitosti Vlastnické a evidenční údaje Prohlídka a zaměření nemovitosti Věcná břemena Podklady pro vypracování znaleckého posudku OCENĚNÍ Vyhláška 441/2013 Sb Základní informace Ocenění staveb Ocenění pozemků Ocenění porovnávací metodou Bytová jednotka REKAPITULACE ZNALECKÁ DOLOŽKA PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha č. 1: Fotodokumentace z místního šetření... 2 listy Příloha č. 2: Výpisy z katastru nemovitostí + Kopie katastrálních map... 9 listů Příloha č. 3: Vyjádření Magistrátu Města Hradce Králové... 1 list Str. 2

3 1. NÁLEZ 1.1 Identifikace předmětu ocenění Nemovitosti povinného Zdeňka Žampy, bytem Jílovice 85, Jílovice ; zapsané na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec Hrade Králové, kat. území Pražské Předměstí, a to: Pozemek parcela č.st o výměře 228m², zastavěná plocha a nádvoří Pozemek na parcele St o výměře 234m2, zastavěná plocha a nádvoří Byt č.p/č. Jednotky 1239/1, nacházející se v budově byt. Dům Pražské Předměstí, č.p. 1239, na parcele č. St. 2027, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 660/10966 na společných částech domu a pozemku parc. č. St Charakteristika obce a poloha nemovitosti Hradec Králové je statutární město na východě Čech a metropole Královohradeckého kraje, ležící na soutoku řek Labe s Orlicí. Ve městě žije přibližně stotisíc obyvatel. Hradec Králové je domovem místní univerzity tj. Univerzity Hradec Králové a některých fakult Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Sídlí zde biskupové královéhradecké diecéze církve katolické a československé husitské. Klicperovo divadlo je uznávanou scénou, jež čtyřikrát získala ocenění Divadlo roku, artkino Centrál se pyšní oceněním Nejlepší evropské kino pro mladé publikum z roku Královéhradecký Festival Park, který leží na místě bývalého vojenského letiště, poskytuje prostor mimo jiné známým letním festivalům Rock for People a Hip Hop Kemp. V Hradci Králové působí fakultní nemocnice jedno z největších zdravotnických zařízení nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Pilíře sociální oblasti v Hradci Králové tvoří krajská příspěvková organizace domov důchodců a bohatá síť privátních poskytovatelů sociálně-zdravotních služeb. Město je dobře dostupné silniční dopravou. Přímo městem procházejí silnice první třídy I/11, I/35 a I/37. Silnice I/31 tvoří městský okruh. Na okraji města končí dálnice D11 a rychlostní silnice R35. Okrajovými částmi Hradce Králové procházejí silnice druhé třídy II/308 a II/324 a evropské mezinárodní silnice E67 a E442. V budoucnu by měly být všechny silnice první třídy převedeny na dálnice nebo obchvaty a tranzitní provoz úplně vyloučen z městských ulic. Nemovitost se nachází v severní části Hradce Králové v městské části Pražské Předměstí. V blízkém okolí se nachází mimo jiné autobusové a vlakové nádraží. Centrum města je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. 1.3 Popis nemovitosti Jedná se o cihlový bytový dům z roku 1958, se čtyřmi nadzemními podlažími. V roce 2012 došlo v domě k rekonstrukci fasády domu a zároveň byl dům zateplen, v roce 2010 byly vyměněny okna za plastová. Vytápění a ohřev vody je řešen dálově městskými teplárnami. Bytová jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí a je dispozičně řešena jako 2+1 bez balkónu. Jednotka má oddělenou koupelnu a záchod. Podlahy jsou v obytných místnostech pokryty celoplošnými koberci, v koupelně a WC se nachází keramická Str. 3

4 dlažba. Okna jsou plastová s výhledem na východ a západ. K bytové jednotce patří sklepní místnost, která se nachází v 1.PP domu. Celkový stav bytové jednotky je dobrý bez zjevných vad nebo poruch. Dům je připojen k městské kanalizaci. Na základě místního šetření a informací spoluvlastnice bytové jednotky Žampové Jiřiny bylo zjištěno, že se zde nachází elektrická a plynová přípojka. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech neváznou žádná věcná břemena ani nájemní práva, která nezaniknou dražbou. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nebyly zjištěny při místním šetření. Při místním šetření a na základě prohlášení vlastníka nemovitosti ze dne bylo zjištěno nemovité příslušenství a to místnost sklepa v 1. PP bytového domu č.p Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne je na listu vlastnictví č pro k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, Katastrálním úřadě pro Královohradecký kraj jako vlastník zapsán: Pro bytovou jednotku 1239/1: Grygarová Jitka spoluvlastnický podíl 1/10 Novotná Irena spoluvlastnický podíl 1/10 Žampa Josef spoluvlastnický podíl 1/10 Žampa Zdeněk spoluvlastnický podíl 1/10 Žampová Jiřina spoluvlastnický podíl 3/5 1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Ing. Lukáše Pejchala. Přísup do nemovitosti byl umožněn paní Jiřinou Žampovou. 1.6 Věcná břemena Na oceňované bytové jednotce neváznou žádna věcná břemena. 1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku Výpis z katastru nemovitostí pro obec Hradec Králové, k.ú. Pražské Předměstí, u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, pro nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č ; vyhotovený dne ; Doplňující informace k předmětu ocenění poskytnuté objednatelem a paní Jiřinou Žampovou; Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek ze dne ; Informace poskytnuté Stavebním úřadem MěÚ Hradec Králové; Str. 4

5 Informace z realitního serveru; Vlastní databáze znalce; STATIKUM s. r.o Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a fotodokumentace z místního šetření, ze dne ; Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku); Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od ; Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb s účinností od ; BRADÁČ a kol. Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; DUŠEK DAVID Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006; ZAZVONIL ZBYNĚK Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; BRADÁČ a kol. Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 2010; HÁLEK VÍTĚZSLAV Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Oceňování nemovitostí výnosový přístup, I.vydání, nakladatelství Oeconomica 2010; IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, Praha, září Str. 5

6 2. OCENĚNÍ Pro stanovení obvyklé, ( = tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes mnoho nástrojů, pomocí nichž lze s přesností sledovat změny nabídkových cen. Na servrech je uváděno datum uvedení do prodeje a jejich případné postupné slevy. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku. Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: - ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.), - typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.), - velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.), - stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.), - kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), Str. 6

7 - rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální, celostátní, nadnárodní), - řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd) Jako podpůrná metoda je zvolena metoda administrativní. 2.1 Vyhláška 441/2013 Sb. Ocenění je provedeno podle dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., Základní informace Adresa předmětu ocenění: Hradec Králové Hradec Králové Kraj: Královéhradecký Okres: Hradec Králové Obec: Hradec Králové Katastrální území: Hradec Králové Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 520,00 Kč/m Ocenění staveb Bytová jednotka 1239/1 Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Bytový prostor 38 porovnávací metoda Poloha objektu: Hradec Králové Stáří stavby: 56 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č ,- Kč/m 2 27): Podlahové plochy bytu koeficient dle typu podlahové plochy bytová jednotka: ( 66 ) * 1,00 = 66,00 m 2 sklep: ( 2,5*1,6 ) * 0,80 = 3,20 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: 69,20 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce IV 0,10 vyzdívaná 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, II 0,00 sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 Str. 7

8 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní II 0,00 světové strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní III 0,00 provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - II -0,01 Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s II 1,00 pravidelnou údržbou Koeficient pro stáří 58 let: s = 1-0,005 * 58 = 0,710 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 10 * 0,710 = 0,774 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka I 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, I 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu I 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu I 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav I 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 1,000 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném I 1,00 funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,02 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec I 0,00 - Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité I 0,00 věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici VI 0,00 pozemku, dobré parkovací možnosti 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky měst) V 0,00 Str. 8

9 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez I 0,00 možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,020 i = 2 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = ,- Kč/m 2 * 0,774 = ,07 Kč/m 2 CB P = PP * ZCU * I T * I P = 69,20 m 2 * ,07 Kč/m 2 * 1,000 * 1,020= ,16 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,16 Kč Ocenění pozemků Ocenění Pozemky Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do IV 0,00 15% včetně; ostatní orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I 0,00 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - II 0,00 6 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka I 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, I 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu I 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu I 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav I 1,00 4 Str. 9

10 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 1,000 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném I 1,00 funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,02 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec I 0,00 - Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité I 0,00 věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici VI 0,00 pozemku, dobré parkovací možnosti 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m V 0,00 (MHD, příměstské linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez I 0,00 možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,020 i = 2 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,020 = 1,020 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,40 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a , , ,60 nádvoří Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,60 Pozemky - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = ,60 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 660 / Pozemky - zjištěná cena = ,12 Kč Str. 10

11 REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka 1239/ ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,10 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,10 Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka 1239/ ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,10 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,10 Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,30 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Jedenmiliončtyřistapadesátjednatisícosmdesát Kč Str. 11

12 Spoluvlastnický podíl 1/10 povinného činí po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Stočtyřicetpěttisícstoosm Kč 2.2 Ocenění porovnávací metodou Bytová jednotka 1) Bytová jednotka 2+1, ul. Denisovo náměstí, podlahová plocha: 66 m2 Jedná se o prostorný byt 2+kk v osobním vlastnictví o rozloze 66 m2, který se nachází ve zděném domě na Denisově náměstí v Hradci Králové - Kukleny. Byt je umístěn v přízemí třípatrového domu bez výtahu. Má dva velké pokoje s kuchyňským koutem, komoru a koupelnu spojenou s WC. Okna jsou původní, orientována na východ. Byt je v původním stavu. Topení je etážové na tuhá paliva, ohřev vody bojlerem a průtokovým ohřívačem. K bytu náleží sklep a půda, která není zahrnuta do obytné plochy bytu. Dům prošel částečnou rekonstrukcí, má novou střechu, plastová okna ve společných prostorech, stoupačky, izolace a odpady. K bytu je možné využívat dvorek, který je za domem, dále přístřešek na auto a pozemek za domem. NABÍDKOVÁ CENA: KČ + včetně provize RK 2) Bytová jednotka 1+1, ul. Průmyslová, podlahová plocha: 45 m2, Byt 1+1 v osobním vlastnictví v centru města Hradec Králové v Průmyslově ulici.podlahová plocha bytu 45 m2, velká kuchyň i pokoj, byt je umístěný ve 3. patře cihlového domu bez výtahu.stav bytu je původní, zánovní plastová okna. Ohřev vody plynová karma, topení je dálkové Opatovice.Bezplatné parkování možné ve dvoře. NABÍDKOVÁ CENA: Kč včetně provize RK Str. 12

13 3) Bytová jednotka 2+1, ul.gočárova třída, podlahová plocha: 62 m2 Byt o dispozici 3+1 s rozlohou 73 m2. Byt se nachází v 1. patře zatepleného cihlového domu s výtahem. Součástí prodeje bytu je také sklep o rozloze 1,5 m2. Byt je v pěkném a udržovaném stavu, s kompletně vybavenou kuchyní a v místě s veškerou občanskou vybaveností (škola a školka přímo v místě). NABÍDKOVÁ CENA: KČ vč. provize 4) Bytová jednotka 2+kk, ul. Střelecká, podlahová plocha: 58 m2 plynové). NABÍDKOVÁ CENA: KČ vč. provize Byt 2+kk s balkonem (zasklený) v osobním vlastnictví; Hradec Králové centrum; 3. NP (2. patro) zděného domu, 58 m2. Dispozice: předsíň, 2 obytné místnosti, kuchyňský kout, koupelna (vana), WC, sklepní kóje. Podlahy: parkety a PVC. Velmi tichý byt okna do vnitřního traktu. Topení: lokální plynové - (možnost rekonstrukce na ústřední Seznam porovnávaných nemovitostí: Bytová jednotka, Hradec Králové - ul.denisovo náměstí Výchozí cena (VC) Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 0,95 Kpodobnosti stavby 1,00 Ktech.stav budovy 0,95 Kvybavení 1,00 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 1,00 Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 0,903 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Str. 13

14 Bytová jednotka, Hradec Králové - ul. Průmyslová Výchozí cena (VC): Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 1,05 Kpodobnosti stavby 0,90 Ktech.stav budovy 0,95 Kvybavení 1,05 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 1,00 Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 0,943 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Bytová jednotka, Hradec Králové - ul. Gočárova třída Výchozí cena (VC): Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 1,02 Kpodobnosti stavby 0,98 Ktech.stav budovy 0,95 Kvybavení 1,05 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 1,00 Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 0,997 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 Bytová jednotka, Hradec Králové - ul. Střelecká Výchozí cena (VC): Kč Kredukce na pramen ceny 1,10 Kpolohy 1,00 Kpodobnosti stavby 0,98 Ktech.stav budovy 0,95 Kvybavení 1,10 Kúvahy znalce 1,00 Kpozemku 1,00 Cena po redukci na pramen ceny Kč Index odlišnosti 1,024 Dosažitelná cena objektu (JC) Kč Váha (V) 1,00 kde JC = VC / (K redukce na pramen ceny x K polohy K podobnosti stavby K tech. stav budovy K vybavení K úvahy znalce K pozemku ) Str. 14

15 Minimální jednotková cena za celek: Průměrná jednotková cena za celek ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za celek: Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za celek: Porovnávací hodnota po zaokrouhlení: Kč Kč Kč Kč Kč Porovnávací hodnotou jsme dospěli k tržní hodnotě nemovitostí Kč. Cena podílu na nemovitostech ve výši 1/10 tedy činí Kč. Tuto cenu je nutné dále ponížit koeficientem 0,8, a to z důvodu, že podíly na nemovitostech jsou obtížněji obchodovatelné než samotné nemovitosti. Cena podílu na souboru nemovitostí ve výši 1/10 je tudíž po zaokrouhlení ,- Kč. Tato cena je tvořena cenou podílu na pozemcku p.č.st ve výši Kč (tato cena byla zjištěna porovnávací metodou na základě analýzy trhu) a cenou bytové jednotky ve výši Kč. V případě pozemku p.č.st se nejedná o stavební parcelu dle 56 odst. 2 zák. o DPH. Výsledná cena je stanovena s přihlédnutím k věcným břemenům. Stavba byla dle předložené dokumentace při místním šetření a sdělení MěÚ Hradec Králové postavena v roce 1958 a splňuje tudíž předpoklady pro osvobození od DPH dle 56 zák. o DPH. Str. 15

16 3. REKAPITULACE Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé ceny předmětných nemovitostí vycházíme právě z této metody. Obvyklá cena nemovitosti je stanovena s přihlédnutím k věcným břemenům, vztahujícím se k nemovitostem. Cena spoluvlastnického podílu 1/10 na nemovitosti podle cenového předpisu Cena spoluvlastnického podílu 1/10 na nemovitosti zjištěná porovnávacím způsobem Kč Kč Obvyklá cena (tržní hodnota) spoluvlastnického podílu na nemovitosti je dle odborného odhadu Kč Cena slovy: osmdesáttřitisícšestsetpadesát Kč Str. 16

17 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne ) v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí pozemního stavitelství staveb obytných, průmyslových, občanské vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí, podniků, movitostí strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve stavebnictví. Znalecký posudek je veden pod číslem V Brně dne Podpis jednatele znaleckého ústavu. Ing. Lukáš Pejchal Str. 17

18 PŘÍLOHY Příloha č. 1: Fotodokumentace z místního šetření Příloha č. 2: Výpisy z katastru nemovitostí + Kopie katastrálních map Příloha č. 3: Vyjádření Magistrátu Města Hradce Králové Str. 18

19 Fotodokumentace z místního šetření ze dne Pohled na bytový dům z ulice Haškova Vstupní hala ze, které je vstup do všech místností Kuchyně (8,45 m 2 ) s okny do vnitrobloku

20 Místnost využívaná jako obývací pokoj (19,25 m 2 ) s okny směřující na Blažíčkovo náměstí Místnost využívaná jako obývací pokoj (19,25 m 2 ) s okny směřující na Blažíčkovo náměstí

21 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 CZ0521 Hradec Králové Obec: Hradec Králové A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00194/11 pro Exekutorský úřad Brno - město Mgr. Jan Krejsta soudní exekutor Kat.území: Pražské Předměstí List vlastnictví: V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Vlastnické právo Grygarová Jitka, Jaroměřská 90/18, Rusek, Hradec Králové Novotná Irena, Lublaňská 398/18, Vinohrady, Praha Žampa Josef, třída Edvarda Beneše 1429/9, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Žampa Zdeněk, č.p. 85, Jílovice Žampová Jiřina, Haškova 1239/2, Pražské Předměstí, Hradec Králové Nemovitosti Jednotky Č.p./ Č.jednotky Vymezeno v: Budova Způsob využití Parcela Způsob ochrany Pražské Předměstí, č.p. 1239, byt.dům, LV /10 1/10 1/10 P 1239/1 byt byt.z. 660/10966 na parcele St. 2027, LV Typ jednotky St zastavěná plocha a nádvoří 839m2 1/10 3/5 Podíl na společných částech domu a pozemku P = právní vztahy jsou dotčeny změnou B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro Povinnost k o Zástavní právo exekutorské k 1/10 částka Kč VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Žampa Zdeněk, č.p. 85, Jílovice, RČ/IČO: ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, /0663 Vinohrady, Praha 3, RČ/IČO: Jednotka: 1239/1 V-146/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 050 EX- 5823/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis proveden dne V-146/ Pořadí k :23 o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k 1/10 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, kód: 602. strana 1

22 Okres: Typ vztahu Oprávnění pro VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00194/11 pro Exekutorský úřad Brno - město Mgr. Jan Krejsta soudní exekutor CZ0521 Hradec Králové Povinnost k Obec: Kat.území: Pražské Předměstí List vlastnictví: Hradec Králové V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Jednotka: 1239/1 Z-14928/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 159 EX-00194/ ze dne Z-14928/ o Zástavní právo exekutorské částka Kč k 1/10 UniCredit Leasing CZ, a.s., Žampa Zdeněk, č.p. 85, Jílovice, RČ/IČO: Želetavská 1525/1, Michle, Praha, RČ/IČO: Jednotka: 1239/1 Z-14927/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 159 EX / ze dne Z-14927/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva o Zástavní právo exekutorské k 1/10 částka Kč ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II Žampa Zdeněk, č.p. 85, Jílovice, RČ/IČO: 1132/4, Podolí, Praha 4, RČ/IČO: Jednotka: 1239/1 Z-16201/ Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 050 EX- 5768/ ze dne Z-16201/ Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 050 EX-5768/ Právní moc ke dni Z-16615/ Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva o Nařízení exekuce Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák Žampa Zdeněk, č.p. 85, Jílovice, RČ/IČO: Listina Z-9452/ Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud Rychnov nad Kněžnou 18EXE-554/ ze dne ; uloženo na prac. Rychnov nad Kněžnou Z-9452/ o Zahájení exekuce Pověřený soudní exekutor : Mgr. Stanislav Molák, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod Žampa Zdeněk, č.p. 85, Jílovice, RČ/IČO: Z-184/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, kód: 602. strana 2

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 10730-200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 10730-200/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6718-390/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8482-2154/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8482-2154/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9616-1116/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9616-1116/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10091-1591/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10091-1591/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5770-1916/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5770-1916/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5151-1297/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5151-1297/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více