Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století"

Transkript

1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola Jana Pavla II. Hradec Králové Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století Evropská historická soutěž Eustory I místo má svou paměť Autor: Vedoucí práce: Tereza Poláčková Mgr. Matěj Ondřej Havel Hradec Králové 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a uvedla veškeré použité prameny a literaturu. V Hradci Králové Tereza Poláčková

3 Poděkování Děkuji pracovníkům archivu v Náchodě za pomoc při hledání pramenů týkajících se mojí práce, paní místostarostce obce Černčice Mileně Skalické za poskytnutí obecní kroniky, panu Mgr. Matěji Ondřeji Havlovi za přínosné konzultace a doporučení vhodných materiálů, a také svým rodičům Ing. Petře Poláčkové a Ing. Jindřichu Poláčkovi za technickou podporu.

4 Obsah Úvod Zevrubné dějiny obce do konce 18. století Obyvatelstvo Nejstarší rody Rod Žďárkův Další rody Zaměstnání obyvatelstva Kulturní život v obci Náboženství Kostel Spolky Jan Karel Rojek Škola Železnice Války Válka prusko-rakouská První světová válka Obec v současnosti Závěr Zdroje Seznam příloh... 22

5 Úvod Jako téma své práce jsem si zvolila dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století, protože odsud pochází moje rodina z otcovy strany a chtěla bych se tímto i více dozvědět o svých předcích. Vesnice se nachází 5,5 kilometrů od Nového Města nad Metují a 13 kilometrů od Náchoda. Budu se věnovat stručně historii obce do 18. století, vývojem demografie, kulturní činností obyvatel, založením místních dobrovolných hasičů i Sokola. Rozhodně bych ráda zjistila, zda se Černčic dotkla prusko-rakouská válka, případně v jaké míře. Také mě zajímá, jak se dařilo lidem v obci za první světové války. Zaměřím se i na stavbu kostela sv. Jakuba staršího, místní věže i na vývoj budovy školy. Zároveň zahrnu i stavbu železnice v 19. století. Do práce chci zahrnout i informace o životě obroditele Jana Karla Rojka, který sepsal velice hodnotnou kroniku Černčic. Na závěr se budu věnovat vesnici v současnosti a obšírně porovnám, jak moc se od 19. století změnila. Od místostarostky obce Mileny Skalické jsem získala naskenovanou Rojkovu kroniku, ve které se mi bohužel ze začátku nedařilo číst, nicméně po bližším seznámení s danou dobou se v ní orientuji lépe. Od obce jsem také získala časopis Zpravodaj Sdružení obcí Metuje, kde jsem čerpala informace ze současnosti. Dále jsem navštívila Státní oblastní archiv Náchod, ve kterém jsem našla mnoho užitečných archiválií, bohužel některé byly v němčině, kterou neovládám, nebo byly napsány velice nečitelně i tak považuji moje tři návštěvy archivu za velice přínosné vzhledem k množství použitelného materiálu navíc jsem v archivu našla nespočet záznamů o svých předcích, tudíž bylo pro mě pátrání o to zajímavější. Několik knih jsem nalezla ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, ze kterých jsem využila pouze dvě: válečné události v severovýchodních Čechách a Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik. V samotných Černčicích jsem pořídila fotografie a pokusila se najít dům, kde žili moji předci. 5

6 1 Zevrubné dějiny obce do konce 18. století Obec Černčice původně Črnčice (název je pravděpodobně odvozen od slova Črnec nebo Črnka) vzniká někdy ve 13. století v době kolonizace při osidlování hustě zalesněných příhraničních oblastí. Postupně tedy vznikla tvrz, kostel i krčma (později rychta). 1 Jak tato tvrz vypadala, nevíme. Lze ale předpokládat, že hlavní budovou tvrze bylo stavení, kde bydlel majitel se svou rodinou. Snad to byl patrový objekt s masivními kamennými zdmi v místě nynější terénní vyvýšeniny. Na tuto budovu zřejmě navazoval dvůr s potřebnými hospodářskými objekty. 2 Dle první písemné zmínky o obci z roku 1318 víme o Arnoštu z Talmberka, který v Černčicích tehdy vládl. Toho roku totiž vinil Hroznata, kanovník pražský, před zemským soudem Heřmana, Ješka, Drzislava a Oldřicha z Dichmberka, že založili oheň na jeho dědictví v Pečíně a Rokytnici za škodu na přebytcích a domácím zboží mají uhradit každý po sto hřivnách stříbra. Ze spoluviny při loupeži dobytka, koní a jiných věcí byl obviněn i Arnošt z Černčic, avšak nebyl k soudu obeslán, jelikož na něm neshledali vinu. Jako prvního známého majitele ho určuje i nalezené pečetidlo ve způsobu knoflíku s ouškem. V lednu 1860 se J. K. Rojek prostřednictvím faráře v Bohuslavicích Pelhříma Nováka dostal k Václavu Štěpánovi (chalupník v Bohuslavicích č. 38), který po svém otci v Černčicích (č. 38) v panském sadě na úpatí stráně zdědil truhlu, kde nalezl pečetidlo, a dosvědčoval, že z dětských let si pamatuje, jak s ním jeho otec dopisy pečetil. 3 V zápise na panství z roku 1527 se uvádí, že tvrz Černčice je pustá. 4 Po odchodu Jana Černčického z Kácova také zaniká farnost a obec od té doby patří pod farnost bohuslavickou. 5 V roce 1613 je postavena dominantní věž viz kapitola 3.2. Během třicetileté války bylo mnoho stavení vypáleno nájezdy Švédů, kteří i lidem pobrali jejich dobytek. 6 V 17. století byla přistavěna na východní části kostela sakristie, ovšem v polovině 18. století byl vyrabován pruským vojskem. 7 1 Obec Černčice: Představení obce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 Obec Černčice: Černčická tvrz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 4 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 5 Obec Černčice: Kostel sv. Jakuba. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 Obec Černčice: Představení obce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Obec Černčice: Kostel sv. Jakuba. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

7 2 Obyvatelstvo 2.1 Nejstarší rody Soupis poddaných z roku 1651 uvádí v Černčicích 94 obyvatel, 8 42 mužů a 52 žen, ve vesnici bylo 16 obydlených stavení 1 rychtář, 6 sedláků, 4 zahradníci a 5 chalupníků. 9 Od roku se v Černčicích narodilo 766 dětí, které pečlivě zapisovala školní matrika. 10 Během let bylo sečteno do urbární knihy 68 obyvatel podle čísel popisných (jen majitelé domů). 11 V roce 1851 v Černčicích stojí již 82 stavení: 18 sedláků, 17 chalupníků a 46 domkařů bez polí. 12 V soupisu obyvatel podle čísla popisného z roku jsme vyčetli obyvatel, z toho během sčítání 154 lidí zemřelo a několik se jich odstěhovalo do vedlejších vesnic. 13 V devadesátých letech obývá obec 557 obyvatel, z toho 272 mužů Rod Žďárkův Rodina vlastní knihu ve švabachu, dle kterého je zakladatelem rodu Johan Semiskuč Žďárek, který údajně bojoval proti husitům. Bohužel nelze doložit pravdivost dokumentu. Nejstarší historická zmínka pochází z křtitelnice místního kostela z roku 1585, kde je napsáno: Zdělána ode mne Mikuláše Beránka, konvaře, za rychtáře Jana Žďárka, za Jana Bakše, kostelníka a Vítka Žďárka, kostelníka. Rychtářství bylo v této rodině dědičné, též vlastnili hospodu Na Rychtě, kde se nedávno před napsáním Beranovy kroniky ještě nacházel erb Žďárkova rodu. Na začátku dvacátého století ve vesnici žilo 6 rodin, nicméně jejich příbuzenství se nedá zjistit. 15 (Příloha A) Na hřbitově u kostela sv. Jakuba staršího se nachází pomník věnovaný Janu Žďárkovi příloha C a D. 8 Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 10 Matryka pro školu Černčickou od roku Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 12 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 13 Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 14 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 15 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 7

8 2.1.2 Další rody První zmínka o rodu Šichanových pochází z roku 1639: Lid nepřátelský okolo času sv. Ondřeje vzal klisnu Šichanovi z Černčic. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 uvádí Matěje Šichana (sedlák) s manželkou a šesti dětmi. 16 V době napsání Beranovy kroniky byl nejrozvětvenějším rodem v obci rod Poláčkův (ze kterého pochází praděd autorky), který čítal celkem deset rodin (čp 3, 12, 16, 26, 33, 46, 61, 69, 78, 92) vesměs spřízněných. Poprvé si jej všímáme roku 1661, kdy Jan Poláček převzal statek čp. 65 po V. Faltovi. 17 Soupis lidu z roku 1651 uvádí ještě rod Lukáškův (Jan Lukášek, 36 let, sedlák), Štěpánův (Lukáš Štěpánů, 38 let, zahradník) příloha B, Zydkův, nyní Zítkův (Havel Zydků, 40 let, chalupník), Pavelkův (Matěj Pavelka, 53 let, sedlák), Hanušův (Jan Hanuš, 49 let, sedlák), rodiny Skalických (Tobiáš Skalický, 32 let, sedlák; Jan Skalický, 58 let, sedlák; Václav Skalický, 35 let, zahradník), rod Karlův (Duchoslav Karlů, 65 let, sedlák) a další, převážně chalupníky, podruhy, případně pastýře. 18 Roku 1666 se rod Náchodských ujal správy statku číslo Zaměstnání obyvatelstva Většina obyvatel Černčic bývali zemědělci, tovární dělníci, zřízenci dráhy a živnostníci. Dříve v obci byla panská půda, po pozemkové reformě je přidělena do vlastnictví zemědělcům (jejich přesný počet v záznamech chybí). Po nucené parcelaci velkostatku novoměstského získávají Černčice další půdu. Zemědělci navštěvují hospodářské školy (např. v Opočně), pěstují převážně obilí a cukrovku, která se před první světovou válkou dovážela do cukrovaru v Meziříčí. 20 Roku 1910 se vesnice finančně osamostatňuje, vzniká tzv. Kampelička, kde je rázem 189 vkladatelů se ,05 korunami. 21 (Příloha E) O tři roky později je v Černčicích zaveden elektrický proud z krčínské elektrárny, mimo oblastí Homol, Horku a Drážku. Místní mlýny vyrábí elektřinu vlastní Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 18 Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 20 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 21 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 22 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 8

9 3 Kulturní život v obci 3.1 Náboženství V době protireformace byla většina populace přinucena přestoupit ke katolické víře. 23 Ovšem podle Soupisu poddaných byla v roce 1651 většina obyvatelstva evidována jako nekatolická (93 evangelíků), až na děvečku Marjánu pana Lukáše Štěpánů. 24 Nepříjemný byl předepsaný poplatek z roku 1629 na vydržování protireformační komise, který činil dvě kopy grošů. Toleranční patent Josefa II. podle autora kroniky nic nezměnil (rekatolizace byla tedy v Černčicích úspěšná a nikdo z obyvatel se k nekatolické víře nehlásil, pozn. a.). V roce 1890 žilo v Černčicích 536 katolíků a 21 evangelíků. Až osvobození z Rakouska Uherska dalo vznik novým náboženským směrnicím. Po založení církve Československé 8. ledna 1920 docházelo k odstupům obyvatel od římsko-katolické církve, což vyvolalo ve vesnici zlou krev. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že místní kostel může využívat jak římsko-katolická, tak i Československá církev. Katolíci tedy vyrazili 1. dubna 1921 s obušky bránit kostel před zabráním Československou církví. Další den vhodili kameny do oken učiteli Janu Beranovi (autor kroniky) do bytu, protože je údajně vinen změnou náboženských poměrů v obci. V tomto roce je v Černčicích uvedeno 532 katolíků, 4 evangelíci, 96 příslušníků Československé církve a 4 ateisté Kostel Místní kostel (příloha N) je nejstarší stavbou obce v gotickém stylu přesné datum stavby se bohužel neví, ale pravděpodobně byl kostel sv. Jakuba Staršího založen kolem roku 1300 některým z černčických pánů. 26 V roce 1580 se postavila kruchta na čtyřech pískovcových sloupích a strop lodi byl sklenut. V roce 1617 byla zbudována sakristie. V polovině 18. století byl kostel vyloupen pruským vojskem. Roku 1846 kostel získává novou taškovou střechu a na přelomu 19. a 20. století je vymalován. 27 Nejstarší památkou kostela je kovová křtitelnice z roku 1585, hlavní oltář pocházel z roku 1662, ten se ovšem již v kostele nenachází BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 24 Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 26 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 27 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 28 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 9

10 Kostelní věž (příloha L, M) byla vystavěna v roce 1613 za pana Rudolfa ze Stubenberka. Nad vchodem do věže byla kamenná deska s kalichem, při úpravě kostela v roce 1904 byl ale z desky odtesán. Věž se mohla chlubit třemi zvony: Jakubem (1577; 14 centů těžký), sv. Janem Křtitelem (1512; 10 centů) a nejmenší sv. Annou (15. století přelit roku 1620; 4 centy). Největší z nich byl sebrán vojenskou komisí 20. února 1917 k válečným úkolům, do 14 dnů se odvezl i nejmenší zvon; v Černčicích zbyl tedy jen sv. Jan Křtitel srpna 1822 odpoledne vypukl ve vesnici požár a chalupy Václava Šichana, Matěje Poláčka, Jana Baše a Jana Šichana lehly popelem téměř chytla i věž, ale díky obětavému Matěji Královi (mlynář Podhorní) byla zachráněna Spolky Nejstarším zjištěným spolkem je Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1883, který čítal 46 členů. Již od založení ke sboru patřili i Josef Poláček z čp. 53 a prapraděd autorky Josef Poláček z čp. 46. Od roku 1923 hasiči vlastnili i motorizovanou stříkačku za korun. 31 (Příloha I) Dále v obci od roku 1907 působí Hospodářsko-čtenářská beseda se 31 členy, o pět let později se starala o kulturní činnost i Tělocvičná jednota Sokol s 53 členy, který měl na starost i divadlo a knihovnu. 32 Divadelní činnost je v 19. století poprvé doložena roku 1867 Na sále, kde hrají studenti (pouze muži), o kterou se zasloužil Antonín Pavlát. Nejslavnější hrou byla Žižkova smrt. Tři roky poté pokračuje v divadelnictví Spolek ochotníků, který je rozpuštěn roku 1910 a nahrazen Besedou. V sedmdesátých letech 19. století začínají hrát i děti. Kromě Besedy hrají v Černčicích i hasiči a Sokolové. 33 Knihovna byla původně zřízena ve škole, dle školních záznamů v roce 1874, ale je pravděpodobné, že to bylo i dříve. Tzv. Dědictví svatojánské nebo Dědictví maličká bylo založeno z výtěžků z divadelních představení. Roku 1920 Beseda daruje knihovnu obci se 486 svazky. 34 Koncem roku 1926 knihovna obsahuje 681 zábavných svazků, 115 poučných a 8 časopisů. Čtenářů bylo 69, výpůjček celkem Příjem činil 677 Kč 88 h, vydání 449 Kč 10 h BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 30 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 31 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 32 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 33 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 34 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 35 Školská agenda, knihovna, nestránkováno 10

11 3.4 Jan Karel Rojek Autor nejdůležitější kroniky obce se narodil v Litomyšli 31. března Vystudoval zdejší piaristické gymnázium ( ) a následně c.k. filosofický institut ( ). V letech studoval na Bohosloveckém ústavu v Hradci Králové, 27. května 1827 byl vysvěcen na kněze v biskupské kapli v Chrasti českým šlechticem a královéhradeckým biskupem Aloisiem Josefem hrabětem Krakovským z Kolowrat (později pražský arcibiskup). Po roce 1829 byl nucen odjet k matce do Litomyšle na léčení, po zotavení byl přeložen do Nového Města nad Metují, kde se s novým elánem pouští do práce. 36 Dne 22. června 1829 byl Rojek ustanoven kaplanem v Novém Městě nad Metují, kam nastoupil jako pomocník děkana Františka Sokola. Hned po příchodu zahájil buditelskou, vlasteneckou a osvětovou činnost. Zpočátku převážně půjčoval českou literaturu školákům i dospělým čtenářům; později zřídil při městské škole knihovnu, kterou vybavil na vlastní náklady. 37 Velkou pozornost věnoval Rojek regionální historii. Důkladně studoval písemnosti děkanského i městského archivu, sestavoval měšťanům rodokmeny a především soustřeďoval prameny pro pozdější dílo Matrika vikariátu opočenského a panství novoměstského, která je soupisem zdejších památek. 38 Na začátku čtyřicátých let založil bohuslavickou školní knihovnu, kterou nevěnoval jen Bohuslavicím, ale i Černčicím a Vršovce. Knihovna zahájila činnost v roce 1842, kdy měla 51 děl o 7 let později sbírka stoupla na 193 děl. Do roku 1847 byly díla uloženy u Rojka, až poté se přestěhovala do školy, kde ji spravoval učitel Antonín Novák. 39 Rojek sám sepsal historii vesnice Černčice a pověřil učitele Trnku, aby ji přepsal do Pamětní knihy obecní i školní. Důležitý je nález pečetidla Arnošta z Talmberka, jejž Rojek v roce 1860 poslal do Prahy do muzea. Zajímal se i o historické předměty v kostelích, opsal například nápis z víka cínové křtitelnice z roku 1585, která je v kostele sv. Jakuba Staršího MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana 27 11

12 4 Škola Prvotní zmínku o škole v Černčicích datujeme do roku Nová škola na stejném místě vznikla na začátku 18. století jako dřevěná chaloupka s doškovou střechou. V roce 1793 se obohatila o kuchyni z kamene a cihlový komín, o dvacet let později i o šindelovou střechu. Přesto se po roce 1814 škola nacházela v přeubohém stavu strop místy chyběl, podlaha žádná, ve vybavení chyběla kamna i okna. V polovině devatenáctého století se rozhodlo o vystavení nové školy stavbu měl pronajatou bratranec skladatele Bedřicha Smetany novoměstský sládek Václav Smetana. 41 Původní budova pochází z roku 1840, je vystavěna z kamene, na začátku 20. století se v ní již nacházely trhliny. Roku 1876 byla přistavěna část z cihel, ovšem postrádala jakékoliv izolace ve zdech a podlahách. 42 Josef Žďárek (nájemce provedené přístavby) 14. října 1877 přiznává, že k úplnému provedení přístavby již nezbyl rozpočet. Chybí například poklop k žumpě, vydláždění náspě, zhotovení vratových pilířů na vápennou maltu a k tomu jedna čtvrtina sáhu kamene na vyzdvižení. 43 Podle zápisu ze školní kroniky byl problém i s vytápěním školní dříví na rok 1849 dorazilo až 10. prosince 1849 a to jen 3 sáhy, další tři sáhy přišly teprve 16. dubna 1850, protože podle kronikáře nebyl pořádek mezi vrchností a poddanými a nevědělo se, kdo má vlastně povinnost školu dřívím zásobovat. 44 Škola měla též potíže s vlhkostí. Stropy byly všude ohnivzdorné. Budova je rozdělena dvěma chodbami na tři části, ve východní části se nacházel byt správce školy o dvou pokojích a kuchyni s příslušenstvím, který byl stavebně oddělen a má samostatný přístup. Větší učebna měřila 9,20 x 7,40 metrů (68 m 2 ), dále 3,30 metrů na výšku. Menší učebna měla 45,60 m2 a výšku tři metry. U obou učeben bylo osvětlení nedostačující. Školní kabinet o velikosti 3,45 x 2,80 metrů byl velice nedostačující. Učebny vytápěny železnými kamny se větraly speciálními otvory ve zdi. Přístavek vzadu (na severu otevřený) tvořil suché toalety, které obsahovaly pro chlapce jedno sedadlo a jeden pisoár, pro dívky jedno sedadlo. Pod částí větší budovy se nacházel sklep. Za dvorkem školní budovy se nacházel pěkný vzrostlý sad o velikosti 38,59 arů května 1850 na hlavní učitelské poradě v Opočně si učitelé vymohli na Vikáři, aby se nedávalo povolení k svatbě, pokud není předloženo vysvědčení dokazující, že pilně 41 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 42 Školská agenda, knihovna, nestránkováno 43 Stavební spisy , nestránkováno 44 Školní kronika, Školská agenda, knihovna, nestránkováno 12

13 školu navštěvoval (příloha O). Toto opatření mělo zajistit, aby děti do školy opravdu chodily. 46 Přesto podle školní matriky ve školním roce 1879 mělo mnoho studentů až kolem 100 neomluvených zameškaných hodin za čtvrtletí, z čehož se odvozovala i známka za docházku často vidíme známky 3 a 4. Nicméně žáci se skvělou docházkou se dají najít také a objevují se i v Knize cti. 47 Škola si od roku 1863 vedla knihu cti, kde se zapisovali žáci, kteří se chovali mravně, pilně navštěvovali školu a pilně se učili náboženství a jiné předměty. V tomto roce je čestně zapsáno třicet dětí. Poslední zápis pochází z roku Přehled na rozvržené příspěvky na školní potřeby pro rok 1877 říká, že stavba byla pronajata za 433 zlatých, v celku s dalšími výdaji 655 zlatých. Rozpočet školní rady na rok 1895 až 1896 se potýkal se schodkem 97 zlatých. 49 Ve školním roce povinně dochází již 137 žáků, o rok později studovalo 133 dětí. 50 Školní rok se vždy zahajoval i ukončoval bohoslužbou v kostele v Bohuslavicích, mši svatou žáci navštěvovali také v den jmenin či narozenin císaře pána nebo k příležitosti stříbrné svatby císařského manželského páru. Učitel pořádal pro děti také zábavné výlety po okolí. 51 V červnu 1881 mnoho dítek onemocnělo osypkami a tak hejtmanství v Novém Městě nad Metují zastavilo školní vyučování až do 9. července. 52 Zpráva z roku 1931 shledává školu nedostačující a doporučuje postavit budovu novou, na kterou již obce řadu let šetřila k 1. lednu 1932 se jednalo o Kč. (V příloze F můžete vidět, jak vypadá škola dnes.) Školní kronika, Škola v Černčicích: hlavní matrika Kniha cti pro filiální školu Černčickou založená roku 1863, nestránkováno 49 Školská agenda, knihovna, nestránkováno 50 Školní kronika, Školní kronika, Školní kronika, Školská agenda, knihovna, nestránkováno 13

14 5 Železnice Zápis katastru z 25. června 1873 mluví o stavbě železnice (příloha G), vlakové stanice (příloha H) i železničních přejezdů (příloha CH). Na pravé straně stanice od okresní silnice má být zřízen příjezd do nádraží. V černčickém potoku je naplánována výstavba průtoku pod tělesem dráhy. Domovní a hospodářská stavení ležící v trati dráhy byla Společností Dráhy vykoupena. Také má být zřízena pro obecní cestu patřičný výjezd a sjezd na levou i pravou stranu dráhy, od této přejížďky bude na levé straně dráhy zakoupená a zařízená souběžná cesta. Dle zápisu starosty obce Josefa Lukáška jednotliví majitelé pozemků hraničících s dráhou odepřeli vzdor všem objasněním, které jim komise podávala. 54 Dnes stanice Černčice náleží k železniční trati číslo 026 Týniště nad Orlicí Otovice, která je dlouhá 82 kilometrů. Dráhu vlastnila Rakouská společnost státní dráhy od roku 1875 až do svého zestátnění 1. ledna Blízko vlakové stanice se stále nachází železniční přejezd s původními manuálně ovládanými závorami viz příloha K a G. 54 Protokol státní dráhy pro obec Černčice, nestránkováno 55 Železniční trať Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: %9B_nad_Orlic%C3%AD_-_Otovice_zast%C3%A1vka 14

15 6 Války Černčice zasáhla již třicetiletá válka, kvůli Švédům lehla popelem půlka vesnice. Po dobytí Nového Města nad Metují roku 1639 plundrovali okolí, i Černčice jimi byly vydírány. 56 Podobné události se stávaly i za vlády Marie Terezie a Josefa II. Mlynář Štěpán z Osíčka roku 1778 vedl tajně rakouské vojsko (generál Wumser) do týla pruského tábora ve Václavicích, za to prý dostal pytel dukátů kvůli tomu se očekávala pomsta, ale naštěstí se nic nestalo. 57 O deset let později obec prodala jeden kus polí na Pustince, aby mohla zaplatit válečné daně. Dle školních zápisů v tu dobu Černčice hostily v těchto válkách vojsko Válka prusko-rakouská 1866 Datum, kdy válka začala, lze stanovit různě buď 7. června, kdy Prusko obsadilo Holštýnsko spravované Rakouskem, nebo noc z 15. na 16. června, kdy proběhlo přepadení Saska, rakouského spojence. Rozhodující událostí války byla bitva u Hradce Králové 3. července 1866 (druhá největší bitva 19. století). Konflikt skončil vítězstvím Pruska a tzv. Pražským mírem 23. srpna Nešlo ovšem o válku dobyvačnou, ale o pozici velmoci v regionu předtím bylo nejvýznamnějším státem Rakousko. 59 Lidé ze Šonova a Vrchovin hledali záchranu před pruskými vojsky v Černčicích, i odsud ovšem obyvatelé nakonec prchli za Bohuslavice (s vozy a dobytkem). Největší útěk proběhl 27. června odpoledne, kdy ve vesnici zůstalo sotva 50 osob. Vrátili se až po čtyřech dnech, kdy bylo jasno, že Prusové táhnou k Hradci. 60 V zápise v kronice z 28. června se podtrženě píše: Kéž by již byli vyhnáni! 61 Skutečně brigáda Rosenzweigova z VI. rakouského armádního sboru táhla přes Černčice, Krčín, Nahořany, Spytu do České Skalice na pravý břeh řeky Úpy, aby zadrželi nepřítele pochodujícího k Náchodu. 62 Po porážce rakouské armády u Hradce Králové prušácká vojska rabovaly ve vesnicích. Lid 56 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 57 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 58 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 59 Prusko-rakouská válka. Památník bitvy 1866 na Chlumu [online]. [cit ]. Dostupné z: 60 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 61 Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 62 DOUBRAVA, Aleš, Ludvík MÜHLSTEIN a Karel NOVÁK válečné události v severovýchodních Čechách, str

16 se začal bránit ozbrojovali se cepy, vidlemi i puškami a stavěli hlídky. V Černčicích se nacházela hlídka Na hranicích, Na věži a na Valáškově kopci. 63 Třetí den po bitvě na Dobeníně (neboli bitva u Náchoda, proběhla 27. června a rakouská armáda byla poražena 64 ) zahlédla hlídka na věži (J. Skalický, J. Lukášek, A. Novák) tři rakouské husary blížící se od Nahořan. Skalický údajně řekl: A teď jdu a řeknu Prušákům o husarech. Lukášek jej kvůli tomu chtěl shodit z věže, ale ostatní členové hlídky mu to rozmluvili. Zde je krásně vidět, jak moc lidé nenáviděli Prusy, 65 způsobili totiž válku, která značně ničila zemi a ztrpčovala jejich běžný život; mnoho obyvatel údajně bojovalo s bídou První světová válka Obcí kolovaly zvěsti, že válka bude, ale moc se tomu nevěřilo, spíše byli lidé přesvědčeni, že pokud bude, tak až po smrti Františka Josefa ten prý k válce nesvolí. Ovšem po sarajevském atentátu 28. června 1914 hlasů věštících válku přibývalo. Den před velkou poutí 25. července 1914 byla vyhlášena mobilizace. Osobní doprava byla nejdříve omezena, poté i zastavena. Vlaky dobytčáky byly narvané lidmi. Zřídila se policejní hodina a bezpečnostní stráž, v obecním domě se připravila izolační místnost. 31. července, po všeobecné mobilizaci, byly povolány do služby i koně. Vzniklo nařízení sepsat soupis zásob obilí, sena, stavebního dříví a kuchyňské soli. 67 V listopadu 1914 proběhla první rekvisice žita, sepsal se všechen jateční dobytek 208 krav, 17 býků, 3 voly, 193 kusy drobného dobytka. 68 Každoroční odvody mužů od 18 do 50 let (126 mužů) vesnici vylidňovaly, zůstávaly doma jen děti a ženy. Hospodářství trpělo nedostatkem mužských sil. Od července 1915 existoval válečný obilní ústav pro každý okres, který na nesnáze hospodářů bral velmi malé ohledy a předepisoval dávky v nemožné výši. 69 Pokud nebyl dodán kontingent určovaný dle osevní plochy, nastala rekvisice s vojenským doprovodem. Komise i vojsko musela vesnice vydržovat na svůj náklad (v roce 63 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 64 Bitva u Náchoda [online]. [cit ]. Dostupné z: 65 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 66 Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 67 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 68 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 69 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 16

17 ,68 korun). V letech 1917 a 1918 byly rekvisice velmi časté a přísné. Obyvatelstvo vymýšlelo různé úkryty pro zásoby. 70 Zvláště roku 1917 a 1918 přicházeli žebráci z průmyslových měst, převážně školní děti. V Černčicích bylo umístěno jedenáct dítek, o které se postaral spolek České srdce, který se snažil zachránit děti před následky podvýživy. 71 Nedostatkem paliva trpěly především vesnice - uhlí dostávaly přednostně průmyslové podniky a města. Chudší lidé byli nuceni krást dříví z panského lesa, což mělo vliv na morálku celé vesnice. I na válečné půjčky se reagovalo s odporem Ať si platí, kdo válku chtěl BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 71 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 72 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 17

18 7 Obec v současnosti Obec Černčice prošla po 19. století mnoha změnami. Během třicátých let dvacátého století se začalo uvažovat o stavbě nové budovy školy. Stará budova se tedy zdemolovala a v lednu 1940 již započala výuka v nové budově. Po válce došlo k výměně dřevěných lavic za modernější, v roce 1972 bylo nainstalováno ústřední topení. 73 Vznikl vodovod v celé obci, byla vybudována prodejna potravin Jednota i asfaltové cesty a dlážděné chodníky. Rekonstrukcí prošla mateřská škola na bývalém Vaněčkově statku. Požární nádrž (sloužící dlouhá léta jako místo pro rekreaci) byla postavena a uvedena do provozu roku Opravami prošla též základní škola byla provedena nová fasáda, podlahy ve třídách, plastová okna a vyměněno venkovní schodiště. Po povodních v červnu 1999 se realizovala určitá opatření ohledně Černčického potoka. Také se zavedlo nové veřejné osvětlení, včetně nočního osvícení důležitých kulturních památek. Úprav se dočkala i budova obecního úřadu Kampelička, kde byla vyměněna střešní krytina i staré vybavení místností za nové. 74 Od 20. prosince 1999 patří Černčice k Svazku obcí Metuje, kde jsou členy i obce Bohuslavice nad Metují, Jasenná, Nahořany, Říkov, Šestajovice, Slavětín nad Metují, Velká Jesenice a Vršovka. Vznik potvrdil Okresní Úřad Náchod 6. ledna Činnost Svazku obcí Metuje byla v roce 2011 podpořena z grantu Královéhradeckého kraje. 75 V obci podniká i několik živnostníků, najdeme zde firmy jako Pneu servis Novotný, Stavební firma KHANDL Michal a syn, Pohostinství U Plašilů, Zahradnictví U Šichanů, Vodoinstalace Miroslav Ježek a syn a další Obec Černčice: Škola. [online]. [cit ]. Dostupné z: 74 Obec Černčice: Ze součanosti. [online]. [cit ]. Dostupné z: 75 Svazek obcí Metuje. [online]. [cit ]. Dostupné z: 76 Zpravodaj Sdružení obcí Metuje. Velká Jesenice: Sdružení obcí Metuje, 2000-III, str. 6 18

19 Závěr Domnívám se, že jsem stanovené cíle splnila věnovala jsem kapitolu stručné historii obce do 18. století, kde mě překvapilo, jak moc je vesnice starobylá. Zabývala jsem se i vývojem obyvatelstva (v archivu se nachází několik zdrojů o sčítání obyvatel od 17. století), jejich typickým zaměstnáním i nejstaršími rody Černčic, mezi které patří i moje rodina. Zajímala jsem se i o místní náboženství: ještě v roce 1651 při sčítání obyvatel podle víry byla většina obyvatel evangelického vyznání, nicméně rekatolizace se i zde zdařila a i v období vzniku Československé církve se většina populace identifikuje jako katolická. Věnovala jsem se i vzniku kostela sv. Jakuba staršího a kostelní věže, založení Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol, divadelní činnosti v obci i knihovně. Dále jsem sepsala podkapitolu o Janu Karlu Rojkovi, který pozitivně ovlivnil vývoj vesnice v 19. století a sepsal i kroniku Černčic. Nevynechala jsem vývoj budovy školy a stavbu železnice. Speciálně jsem se zaměřila na prusko-rakouskou válku, která obec zasáhla, a okrajově i na první světovou válku. Na závěr jsem rozebrala novodobé dějiny Černčic a rekonstrukce, kterými prošly. Rovněž jsem zaznamenala připojení obce k Svazku obcí Metuje a vyjmenovala několik černčických živnostníků. Dle mého názoru je škoda, že obec není známá tak, jak by si zasloužila. Prostor bývalé Černčické tvrze je památkově chráněn, přesto není ani v blízkém okolí příliš znám. Nicméně možná právě díky klidným úzkým uličkám a okouzlující okolní přírodě je obec tak malebná. 19

20 Zdroje Archivní prameny Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice, Protokol státní dráhy pro obec Černčice 1873, inv. č. 7 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice; Školská agenda, knihovna ; inv. č. 28 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice, Stavební spisy , inv. č. 30 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují Soupis poddaných podle víry z roku Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2000, 1539 s. ISBN Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice; Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , inv. č. 4 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Čeňčice; Matryka pro školu Černčickou od roku 1830, inv. č. 10 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Černčice; Školní kronika , inv. č. 1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Černčice; Školní kronika , inv. č. 2 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Čeňčice; Kniha cti pro filiální školu Černčickou založená roku 1863, inv. č

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Nádraží Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Nádraží 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 ÚVODNÍ SLOVO STAROST Y Vážení spoluobčané, v našem srpnovém vydání Ostroveckého zpravodaje, bych Vás rád informoval o akcích, které v současné době probíhají nebo v blízké

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

Causa: Abeles Zemánek z Toczniku

Causa: Abeles Zemánek z Toczniku Causa: Abeles Zemánek z Toczniku V lednu 1996 jsem nastoupil na Točník a Žebrák jako kastelán. Foto: hrad Točník v zimě V té době jsem čtyři dny v týdnu ještě učil na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a od

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady.

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady. POSÁZAVSKÉ KUKÁTKO ANEB JAK SE STAVEL HRAD Ahoj deti, rád bych se vám všem představil. Jsem malý skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil v lese ze ztraceného kukaččího vajíčka,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Bytové jednotky č. 8/8 zapsaná na listu vlastnictví č. 873, v budově č.p. 8, zapsané na LV č. 843, stojící na st.parcele č. 584, zapsané na LV č. 873. Se spoluvlastnickým

Více

2. Správa obce Kolče

2. Správa obce Kolče 2. Správa obce Kolče Učiniti popis, jak byla spravována obec Koleč v dobách dávných můžeme započíti teprve dobou pozdější po bitvě na Bílé hoře od r. 1695, kdy byly zavedeny zvláštní urbar nebo-li kontrakt,

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3907-30/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.1/2 se stavbou zem.used čp.18, p.č.st.1/1 se stavbou bez čp/če zem.stav, p.č.4 a p.č.7/1, vše v obci Hořice, k.ú.chvalina, část obce

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více