Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století"

Transkript

1 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola Jana Pavla II. Hradec Králové Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století Evropská historická soutěž Eustory I místo má svou paměť Autor: Vedoucí práce: Tereza Poláčková Mgr. Matěj Ondřej Havel Hradec Králové 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a uvedla veškeré použité prameny a literaturu. V Hradci Králové Tereza Poláčková

3 Poděkování Děkuji pracovníkům archivu v Náchodě za pomoc při hledání pramenů týkajících se mojí práce, paní místostarostce obce Černčice Mileně Skalické za poskytnutí obecní kroniky, panu Mgr. Matěji Ondřeji Havlovi za přínosné konzultace a doporučení vhodných materiálů, a také svým rodičům Ing. Petře Poláčkové a Ing. Jindřichu Poláčkovi za technickou podporu.

4 Obsah Úvod Zevrubné dějiny obce do konce 18. století Obyvatelstvo Nejstarší rody Rod Žďárkův Další rody Zaměstnání obyvatelstva Kulturní život v obci Náboženství Kostel Spolky Jan Karel Rojek Škola Železnice Války Válka prusko-rakouská První světová válka Obec v současnosti Závěr Zdroje Seznam příloh... 22

5 Úvod Jako téma své práce jsem si zvolila dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století, protože odsud pochází moje rodina z otcovy strany a chtěla bych se tímto i více dozvědět o svých předcích. Vesnice se nachází 5,5 kilometrů od Nového Města nad Metují a 13 kilometrů od Náchoda. Budu se věnovat stručně historii obce do 18. století, vývojem demografie, kulturní činností obyvatel, založením místních dobrovolných hasičů i Sokola. Rozhodně bych ráda zjistila, zda se Černčic dotkla prusko-rakouská válka, případně v jaké míře. Také mě zajímá, jak se dařilo lidem v obci za první světové války. Zaměřím se i na stavbu kostela sv. Jakuba staršího, místní věže i na vývoj budovy školy. Zároveň zahrnu i stavbu železnice v 19. století. Do práce chci zahrnout i informace o životě obroditele Jana Karla Rojka, který sepsal velice hodnotnou kroniku Černčic. Na závěr se budu věnovat vesnici v současnosti a obšírně porovnám, jak moc se od 19. století změnila. Od místostarostky obce Mileny Skalické jsem získala naskenovanou Rojkovu kroniku, ve které se mi bohužel ze začátku nedařilo číst, nicméně po bližším seznámení s danou dobou se v ní orientuji lépe. Od obce jsem také získala časopis Zpravodaj Sdružení obcí Metuje, kde jsem čerpala informace ze současnosti. Dále jsem navštívila Státní oblastní archiv Náchod, ve kterém jsem našla mnoho užitečných archiválií, bohužel některé byly v němčině, kterou neovládám, nebo byly napsány velice nečitelně i tak považuji moje tři návštěvy archivu za velice přínosné vzhledem k množství použitelného materiálu navíc jsem v archivu našla nespočet záznamů o svých předcích, tudíž bylo pro mě pátrání o to zajímavější. Několik knih jsem nalezla ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, ze kterých jsem využila pouze dvě: válečné události v severovýchodních Čechách a Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik. V samotných Černčicích jsem pořídila fotografie a pokusila se najít dům, kde žili moji předci. 5

6 1 Zevrubné dějiny obce do konce 18. století Obec Černčice původně Črnčice (název je pravděpodobně odvozen od slova Črnec nebo Črnka) vzniká někdy ve 13. století v době kolonizace při osidlování hustě zalesněných příhraničních oblastí. Postupně tedy vznikla tvrz, kostel i krčma (později rychta). 1 Jak tato tvrz vypadala, nevíme. Lze ale předpokládat, že hlavní budovou tvrze bylo stavení, kde bydlel majitel se svou rodinou. Snad to byl patrový objekt s masivními kamennými zdmi v místě nynější terénní vyvýšeniny. Na tuto budovu zřejmě navazoval dvůr s potřebnými hospodářskými objekty. 2 Dle první písemné zmínky o obci z roku 1318 víme o Arnoštu z Talmberka, který v Černčicích tehdy vládl. Toho roku totiž vinil Hroznata, kanovník pražský, před zemským soudem Heřmana, Ješka, Drzislava a Oldřicha z Dichmberka, že založili oheň na jeho dědictví v Pečíně a Rokytnici za škodu na přebytcích a domácím zboží mají uhradit každý po sto hřivnách stříbra. Ze spoluviny při loupeži dobytka, koní a jiných věcí byl obviněn i Arnošt z Černčic, avšak nebyl k soudu obeslán, jelikož na něm neshledali vinu. Jako prvního známého majitele ho určuje i nalezené pečetidlo ve způsobu knoflíku s ouškem. V lednu 1860 se J. K. Rojek prostřednictvím faráře v Bohuslavicích Pelhříma Nováka dostal k Václavu Štěpánovi (chalupník v Bohuslavicích č. 38), který po svém otci v Černčicích (č. 38) v panském sadě na úpatí stráně zdědil truhlu, kde nalezl pečetidlo, a dosvědčoval, že z dětských let si pamatuje, jak s ním jeho otec dopisy pečetil. 3 V zápise na panství z roku 1527 se uvádí, že tvrz Černčice je pustá. 4 Po odchodu Jana Černčického z Kácova také zaniká farnost a obec od té doby patří pod farnost bohuslavickou. 5 V roce 1613 je postavena dominantní věž viz kapitola 3.2. Během třicetileté války bylo mnoho stavení vypáleno nájezdy Švédů, kteří i lidem pobrali jejich dobytek. 6 V 17. století byla přistavěna na východní části kostela sakristie, ovšem v polovině 18. století byl vyrabován pruským vojskem. 7 1 Obec Černčice: Představení obce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 Obec Černčice: Černčická tvrz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 4 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 5 Obec Černčice: Kostel sv. Jakuba. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 Obec Černčice: Představení obce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Obec Černčice: Kostel sv. Jakuba. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

7 2 Obyvatelstvo 2.1 Nejstarší rody Soupis poddaných z roku 1651 uvádí v Černčicích 94 obyvatel, 8 42 mužů a 52 žen, ve vesnici bylo 16 obydlených stavení 1 rychtář, 6 sedláků, 4 zahradníci a 5 chalupníků. 9 Od roku se v Černčicích narodilo 766 dětí, které pečlivě zapisovala školní matrika. 10 Během let bylo sečteno do urbární knihy 68 obyvatel podle čísel popisných (jen majitelé domů). 11 V roce 1851 v Černčicích stojí již 82 stavení: 18 sedláků, 17 chalupníků a 46 domkařů bez polí. 12 V soupisu obyvatel podle čísla popisného z roku jsme vyčetli obyvatel, z toho během sčítání 154 lidí zemřelo a několik se jich odstěhovalo do vedlejších vesnic. 13 V devadesátých letech obývá obec 557 obyvatel, z toho 272 mužů Rod Žďárkův Rodina vlastní knihu ve švabachu, dle kterého je zakladatelem rodu Johan Semiskuč Žďárek, který údajně bojoval proti husitům. Bohužel nelze doložit pravdivost dokumentu. Nejstarší historická zmínka pochází z křtitelnice místního kostela z roku 1585, kde je napsáno: Zdělána ode mne Mikuláše Beránka, konvaře, za rychtáře Jana Žďárka, za Jana Bakše, kostelníka a Vítka Žďárka, kostelníka. Rychtářství bylo v této rodině dědičné, též vlastnili hospodu Na Rychtě, kde se nedávno před napsáním Beranovy kroniky ještě nacházel erb Žďárkova rodu. Na začátku dvacátého století ve vesnici žilo 6 rodin, nicméně jejich příbuzenství se nedá zjistit. 15 (Příloha A) Na hřbitově u kostela sv. Jakuba staršího se nachází pomník věnovaný Janu Žďárkovi příloha C a D. 8 Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 10 Matryka pro školu Černčickou od roku Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 12 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 13 Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 14 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 15 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 7

8 2.1.2 Další rody První zmínka o rodu Šichanových pochází z roku 1639: Lid nepřátelský okolo času sv. Ondřeje vzal klisnu Šichanovi z Černčic. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 uvádí Matěje Šichana (sedlák) s manželkou a šesti dětmi. 16 V době napsání Beranovy kroniky byl nejrozvětvenějším rodem v obci rod Poláčkův (ze kterého pochází praděd autorky), který čítal celkem deset rodin (čp 3, 12, 16, 26, 33, 46, 61, 69, 78, 92) vesměs spřízněných. Poprvé si jej všímáme roku 1661, kdy Jan Poláček převzal statek čp. 65 po V. Faltovi. 17 Soupis lidu z roku 1651 uvádí ještě rod Lukáškův (Jan Lukášek, 36 let, sedlák), Štěpánův (Lukáš Štěpánů, 38 let, zahradník) příloha B, Zydkův, nyní Zítkův (Havel Zydků, 40 let, chalupník), Pavelkův (Matěj Pavelka, 53 let, sedlák), Hanušův (Jan Hanuš, 49 let, sedlák), rodiny Skalických (Tobiáš Skalický, 32 let, sedlák; Jan Skalický, 58 let, sedlák; Václav Skalický, 35 let, zahradník), rod Karlův (Duchoslav Karlů, 65 let, sedlák) a další, převážně chalupníky, podruhy, případně pastýře. 18 Roku 1666 se rod Náchodských ujal správy statku číslo Zaměstnání obyvatelstva Většina obyvatel Černčic bývali zemědělci, tovární dělníci, zřízenci dráhy a živnostníci. Dříve v obci byla panská půda, po pozemkové reformě je přidělena do vlastnictví zemědělcům (jejich přesný počet v záznamech chybí). Po nucené parcelaci velkostatku novoměstského získávají Černčice další půdu. Zemědělci navštěvují hospodářské školy (např. v Opočně), pěstují převážně obilí a cukrovku, která se před první světovou válkou dovážela do cukrovaru v Meziříčí. 20 Roku 1910 se vesnice finančně osamostatňuje, vzniká tzv. Kampelička, kde je rázem 189 vkladatelů se ,05 korunami. 21 (Příloha E) O tři roky později je v Černčicích zaveden elektrický proud z krčínské elektrárny, mimo oblastí Homol, Horku a Drážku. Místní mlýny vyrábí elektřinu vlastní Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 18 Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 20 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 21 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 22 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 8

9 3 Kulturní život v obci 3.1 Náboženství V době protireformace byla většina populace přinucena přestoupit ke katolické víře. 23 Ovšem podle Soupisu poddaných byla v roce 1651 většina obyvatelstva evidována jako nekatolická (93 evangelíků), až na děvečku Marjánu pana Lukáše Štěpánů. 24 Nepříjemný byl předepsaný poplatek z roku 1629 na vydržování protireformační komise, který činil dvě kopy grošů. Toleranční patent Josefa II. podle autora kroniky nic nezměnil (rekatolizace byla tedy v Černčicích úspěšná a nikdo z obyvatel se k nekatolické víře nehlásil, pozn. a.). V roce 1890 žilo v Černčicích 536 katolíků a 21 evangelíků. Až osvobození z Rakouska Uherska dalo vznik novým náboženským směrnicím. Po založení církve Československé 8. ledna 1920 docházelo k odstupům obyvatel od římsko-katolické církve, což vyvolalo ve vesnici zlou krev. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že místní kostel může využívat jak římsko-katolická, tak i Československá církev. Katolíci tedy vyrazili 1. dubna 1921 s obušky bránit kostel před zabráním Československou církví. Další den vhodili kameny do oken učiteli Janu Beranovi (autor kroniky) do bytu, protože je údajně vinen změnou náboženských poměrů v obci. V tomto roce je v Černčicích uvedeno 532 katolíků, 4 evangelíci, 96 příslušníků Československé církve a 4 ateisté Kostel Místní kostel (příloha N) je nejstarší stavbou obce v gotickém stylu přesné datum stavby se bohužel neví, ale pravděpodobně byl kostel sv. Jakuba Staršího založen kolem roku 1300 některým z černčických pánů. 26 V roce 1580 se postavila kruchta na čtyřech pískovcových sloupích a strop lodi byl sklenut. V roce 1617 byla zbudována sakristie. V polovině 18. století byl kostel vyloupen pruským vojskem. Roku 1846 kostel získává novou taškovou střechu a na přelomu 19. a 20. století je vymalován. 27 Nejstarší památkou kostela je kovová křtitelnice z roku 1585, hlavní oltář pocházel z roku 1662, ten se ovšem již v kostele nenachází BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 24 Soupis poddaných podle víry z roku 1651, str. 590, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 26 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 27 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 28 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 9

10 Kostelní věž (příloha L, M) byla vystavěna v roce 1613 za pana Rudolfa ze Stubenberka. Nad vchodem do věže byla kamenná deska s kalichem, při úpravě kostela v roce 1904 byl ale z desky odtesán. Věž se mohla chlubit třemi zvony: Jakubem (1577; 14 centů těžký), sv. Janem Křtitelem (1512; 10 centů) a nejmenší sv. Annou (15. století přelit roku 1620; 4 centy). Největší z nich byl sebrán vojenskou komisí 20. února 1917 k válečným úkolům, do 14 dnů se odvezl i nejmenší zvon; v Černčicích zbyl tedy jen sv. Jan Křtitel srpna 1822 odpoledne vypukl ve vesnici požár a chalupy Václava Šichana, Matěje Poláčka, Jana Baše a Jana Šichana lehly popelem téměř chytla i věž, ale díky obětavému Matěji Královi (mlynář Podhorní) byla zachráněna Spolky Nejstarším zjištěným spolkem je Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1883, který čítal 46 členů. Již od založení ke sboru patřili i Josef Poláček z čp. 53 a prapraděd autorky Josef Poláček z čp. 46. Od roku 1923 hasiči vlastnili i motorizovanou stříkačku za korun. 31 (Příloha I) Dále v obci od roku 1907 působí Hospodářsko-čtenářská beseda se 31 členy, o pět let později se starala o kulturní činnost i Tělocvičná jednota Sokol s 53 členy, který měl na starost i divadlo a knihovnu. 32 Divadelní činnost je v 19. století poprvé doložena roku 1867 Na sále, kde hrají studenti (pouze muži), o kterou se zasloužil Antonín Pavlát. Nejslavnější hrou byla Žižkova smrt. Tři roky poté pokračuje v divadelnictví Spolek ochotníků, který je rozpuštěn roku 1910 a nahrazen Besedou. V sedmdesátých letech 19. století začínají hrát i děti. Kromě Besedy hrají v Černčicích i hasiči a Sokolové. 33 Knihovna byla původně zřízena ve škole, dle školních záznamů v roce 1874, ale je pravděpodobné, že to bylo i dříve. Tzv. Dědictví svatojánské nebo Dědictví maličká bylo založeno z výtěžků z divadelních představení. Roku 1920 Beseda daruje knihovnu obci se 486 svazky. 34 Koncem roku 1926 knihovna obsahuje 681 zábavných svazků, 115 poučných a 8 časopisů. Čtenářů bylo 69, výpůjček celkem Příjem činil 677 Kč 88 h, vydání 449 Kč 10 h BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 30 ROJEK, Jan Karel. Rojkova kronika, nestránkováno 31 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 32 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 33 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 34 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 35 Školská agenda, knihovna, nestránkováno 10

11 3.4 Jan Karel Rojek Autor nejdůležitější kroniky obce se narodil v Litomyšli 31. března Vystudoval zdejší piaristické gymnázium ( ) a následně c.k. filosofický institut ( ). V letech studoval na Bohosloveckém ústavu v Hradci Králové, 27. května 1827 byl vysvěcen na kněze v biskupské kapli v Chrasti českým šlechticem a královéhradeckým biskupem Aloisiem Josefem hrabětem Krakovským z Kolowrat (později pražský arcibiskup). Po roce 1829 byl nucen odjet k matce do Litomyšle na léčení, po zotavení byl přeložen do Nového Města nad Metují, kde se s novým elánem pouští do práce. 36 Dne 22. června 1829 byl Rojek ustanoven kaplanem v Novém Městě nad Metují, kam nastoupil jako pomocník děkana Františka Sokola. Hned po příchodu zahájil buditelskou, vlasteneckou a osvětovou činnost. Zpočátku převážně půjčoval českou literaturu školákům i dospělým čtenářům; později zřídil při městské škole knihovnu, kterou vybavil na vlastní náklady. 37 Velkou pozornost věnoval Rojek regionální historii. Důkladně studoval písemnosti děkanského i městského archivu, sestavoval měšťanům rodokmeny a především soustřeďoval prameny pro pozdější dílo Matrika vikariátu opočenského a panství novoměstského, která je soupisem zdejších památek. 38 Na začátku čtyřicátých let založil bohuslavickou školní knihovnu, kterou nevěnoval jen Bohuslavicím, ale i Černčicím a Vršovce. Knihovna zahájila činnost v roce 1842, kdy měla 51 děl o 7 let později sbírka stoupla na 193 děl. Do roku 1847 byly díla uloženy u Rojka, až poté se přestěhovala do školy, kde ji spravoval učitel Antonín Novák. 39 Rojek sám sepsal historii vesnice Černčice a pověřil učitele Trnku, aby ji přepsal do Pamětní knihy obecní i školní. Důležitý je nález pečetidla Arnošta z Talmberka, jejž Rojek v roce 1860 poslal do Prahy do muzea. Zajímal se i o historické předměty v kostelích, opsal například nápis z víka cínové křtitelnice z roku 1585, která je v kostele sv. Jakuba Staršího MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana MRÁZKOVÁ, Markéta. Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, strana 27 11

12 4 Škola Prvotní zmínku o škole v Černčicích datujeme do roku Nová škola na stejném místě vznikla na začátku 18. století jako dřevěná chaloupka s doškovou střechou. V roce 1793 se obohatila o kuchyni z kamene a cihlový komín, o dvacet let později i o šindelovou střechu. Přesto se po roce 1814 škola nacházela v přeubohém stavu strop místy chyběl, podlaha žádná, ve vybavení chyběla kamna i okna. V polovině devatenáctého století se rozhodlo o vystavení nové školy stavbu měl pronajatou bratranec skladatele Bedřicha Smetany novoměstský sládek Václav Smetana. 41 Původní budova pochází z roku 1840, je vystavěna z kamene, na začátku 20. století se v ní již nacházely trhliny. Roku 1876 byla přistavěna část z cihel, ovšem postrádala jakékoliv izolace ve zdech a podlahách. 42 Josef Žďárek (nájemce provedené přístavby) 14. října 1877 přiznává, že k úplnému provedení přístavby již nezbyl rozpočet. Chybí například poklop k žumpě, vydláždění náspě, zhotovení vratových pilířů na vápennou maltu a k tomu jedna čtvrtina sáhu kamene na vyzdvižení. 43 Podle zápisu ze školní kroniky byl problém i s vytápěním školní dříví na rok 1849 dorazilo až 10. prosince 1849 a to jen 3 sáhy, další tři sáhy přišly teprve 16. dubna 1850, protože podle kronikáře nebyl pořádek mezi vrchností a poddanými a nevědělo se, kdo má vlastně povinnost školu dřívím zásobovat. 44 Škola měla též potíže s vlhkostí. Stropy byly všude ohnivzdorné. Budova je rozdělena dvěma chodbami na tři části, ve východní části se nacházel byt správce školy o dvou pokojích a kuchyni s příslušenstvím, který byl stavebně oddělen a má samostatný přístup. Větší učebna měřila 9,20 x 7,40 metrů (68 m 2 ), dále 3,30 metrů na výšku. Menší učebna měla 45,60 m2 a výšku tři metry. U obou učeben bylo osvětlení nedostačující. Školní kabinet o velikosti 3,45 x 2,80 metrů byl velice nedostačující. Učebny vytápěny železnými kamny se větraly speciálními otvory ve zdi. Přístavek vzadu (na severu otevřený) tvořil suché toalety, které obsahovaly pro chlapce jedno sedadlo a jeden pisoár, pro dívky jedno sedadlo. Pod částí větší budovy se nacházel sklep. Za dvorkem školní budovy se nacházel pěkný vzrostlý sad o velikosti 38,59 arů května 1850 na hlavní učitelské poradě v Opočně si učitelé vymohli na Vikáři, aby se nedávalo povolení k svatbě, pokud není předloženo vysvědčení dokazující, že pilně 41 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 42 Školská agenda, knihovna, nestránkováno 43 Stavební spisy , nestránkováno 44 Školní kronika, Školská agenda, knihovna, nestránkováno 12

13 školu navštěvoval (příloha O). Toto opatření mělo zajistit, aby děti do školy opravdu chodily. 46 Přesto podle školní matriky ve školním roce 1879 mělo mnoho studentů až kolem 100 neomluvených zameškaných hodin za čtvrtletí, z čehož se odvozovala i známka za docházku často vidíme známky 3 a 4. Nicméně žáci se skvělou docházkou se dají najít také a objevují se i v Knize cti. 47 Škola si od roku 1863 vedla knihu cti, kde se zapisovali žáci, kteří se chovali mravně, pilně navštěvovali školu a pilně se učili náboženství a jiné předměty. V tomto roce je čestně zapsáno třicet dětí. Poslední zápis pochází z roku Přehled na rozvržené příspěvky na školní potřeby pro rok 1877 říká, že stavba byla pronajata za 433 zlatých, v celku s dalšími výdaji 655 zlatých. Rozpočet školní rady na rok 1895 až 1896 se potýkal se schodkem 97 zlatých. 49 Ve školním roce povinně dochází již 137 žáků, o rok později studovalo 133 dětí. 50 Školní rok se vždy zahajoval i ukončoval bohoslužbou v kostele v Bohuslavicích, mši svatou žáci navštěvovali také v den jmenin či narozenin císaře pána nebo k příležitosti stříbrné svatby císařského manželského páru. Učitel pořádal pro děti také zábavné výlety po okolí. 51 V červnu 1881 mnoho dítek onemocnělo osypkami a tak hejtmanství v Novém Městě nad Metují zastavilo školní vyučování až do 9. července. 52 Zpráva z roku 1931 shledává školu nedostačující a doporučuje postavit budovu novou, na kterou již obce řadu let šetřila k 1. lednu 1932 se jednalo o Kč. (V příloze F můžete vidět, jak vypadá škola dnes.) Školní kronika, Škola v Černčicích: hlavní matrika Kniha cti pro filiální školu Černčickou založená roku 1863, nestránkováno 49 Školská agenda, knihovna, nestránkováno 50 Školní kronika, Školní kronika, Školní kronika, Školská agenda, knihovna, nestránkováno 13

14 5 Železnice Zápis katastru z 25. června 1873 mluví o stavbě železnice (příloha G), vlakové stanice (příloha H) i železničních přejezdů (příloha CH). Na pravé straně stanice od okresní silnice má být zřízen příjezd do nádraží. V černčickém potoku je naplánována výstavba průtoku pod tělesem dráhy. Domovní a hospodářská stavení ležící v trati dráhy byla Společností Dráhy vykoupena. Také má být zřízena pro obecní cestu patřičný výjezd a sjezd na levou i pravou stranu dráhy, od této přejížďky bude na levé straně dráhy zakoupená a zařízená souběžná cesta. Dle zápisu starosty obce Josefa Lukáška jednotliví majitelé pozemků hraničících s dráhou odepřeli vzdor všem objasněním, které jim komise podávala. 54 Dnes stanice Černčice náleží k železniční trati číslo 026 Týniště nad Orlicí Otovice, která je dlouhá 82 kilometrů. Dráhu vlastnila Rakouská společnost státní dráhy od roku 1875 až do svého zestátnění 1. ledna Blízko vlakové stanice se stále nachází železniční přejezd s původními manuálně ovládanými závorami viz příloha K a G. 54 Protokol státní dráhy pro obec Černčice, nestránkováno 55 Železniční trať Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: %9B_nad_Orlic%C3%AD_-_Otovice_zast%C3%A1vka 14

15 6 Války Černčice zasáhla již třicetiletá válka, kvůli Švédům lehla popelem půlka vesnice. Po dobytí Nového Města nad Metují roku 1639 plundrovali okolí, i Černčice jimi byly vydírány. 56 Podobné události se stávaly i za vlády Marie Terezie a Josefa II. Mlynář Štěpán z Osíčka roku 1778 vedl tajně rakouské vojsko (generál Wumser) do týla pruského tábora ve Václavicích, za to prý dostal pytel dukátů kvůli tomu se očekávala pomsta, ale naštěstí se nic nestalo. 57 O deset let později obec prodala jeden kus polí na Pustince, aby mohla zaplatit válečné daně. Dle školních zápisů v tu dobu Černčice hostily v těchto válkách vojsko Válka prusko-rakouská 1866 Datum, kdy válka začala, lze stanovit různě buď 7. června, kdy Prusko obsadilo Holštýnsko spravované Rakouskem, nebo noc z 15. na 16. června, kdy proběhlo přepadení Saska, rakouského spojence. Rozhodující událostí války byla bitva u Hradce Králové 3. července 1866 (druhá největší bitva 19. století). Konflikt skončil vítězstvím Pruska a tzv. Pražským mírem 23. srpna Nešlo ovšem o válku dobyvačnou, ale o pozici velmoci v regionu předtím bylo nejvýznamnějším státem Rakousko. 59 Lidé ze Šonova a Vrchovin hledali záchranu před pruskými vojsky v Černčicích, i odsud ovšem obyvatelé nakonec prchli za Bohuslavice (s vozy a dobytkem). Největší útěk proběhl 27. června odpoledne, kdy ve vesnici zůstalo sotva 50 osob. Vrátili se až po čtyřech dnech, kdy bylo jasno, že Prusové táhnou k Hradci. 60 V zápise v kronice z 28. června se podtrženě píše: Kéž by již byli vyhnáni! 61 Skutečně brigáda Rosenzweigova z VI. rakouského armádního sboru táhla přes Černčice, Krčín, Nahořany, Spytu do České Skalice na pravý břeh řeky Úpy, aby zadrželi nepřítele pochodujícího k Náchodu. 62 Po porážce rakouské armády u Hradce Králové prušácká vojska rabovaly ve vesnicích. Lid 56 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 57 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 58 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 59 Prusko-rakouská válka. Památník bitvy 1866 na Chlumu [online]. [cit ]. Dostupné z: 60 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 61 Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 62 DOUBRAVA, Aleš, Ludvík MÜHLSTEIN a Karel NOVÁK válečné události v severovýchodních Čechách, str

16 se začal bránit ozbrojovali se cepy, vidlemi i puškami a stavěli hlídky. V Černčicích se nacházela hlídka Na hranicích, Na věži a na Valáškově kopci. 63 Třetí den po bitvě na Dobeníně (neboli bitva u Náchoda, proběhla 27. června a rakouská armáda byla poražena 64 ) zahlédla hlídka na věži (J. Skalický, J. Lukášek, A. Novák) tři rakouské husary blížící se od Nahořan. Skalický údajně řekl: A teď jdu a řeknu Prušákům o husarech. Lukášek jej kvůli tomu chtěl shodit z věže, ale ostatní členové hlídky mu to rozmluvili. Zde je krásně vidět, jak moc lidé nenáviděli Prusy, 65 způsobili totiž válku, která značně ničila zemi a ztrpčovala jejich běžný život; mnoho obyvatel údajně bojovalo s bídou První světová válka Obcí kolovaly zvěsti, že válka bude, ale moc se tomu nevěřilo, spíše byli lidé přesvědčeni, že pokud bude, tak až po smrti Františka Josefa ten prý k válce nesvolí. Ovšem po sarajevském atentátu 28. června 1914 hlasů věštících válku přibývalo. Den před velkou poutí 25. července 1914 byla vyhlášena mobilizace. Osobní doprava byla nejdříve omezena, poté i zastavena. Vlaky dobytčáky byly narvané lidmi. Zřídila se policejní hodina a bezpečnostní stráž, v obecním domě se připravila izolační místnost. 31. července, po všeobecné mobilizaci, byly povolány do služby i koně. Vzniklo nařízení sepsat soupis zásob obilí, sena, stavebního dříví a kuchyňské soli. 67 V listopadu 1914 proběhla první rekvisice žita, sepsal se všechen jateční dobytek 208 krav, 17 býků, 3 voly, 193 kusy drobného dobytka. 68 Každoroční odvody mužů od 18 do 50 let (126 mužů) vesnici vylidňovaly, zůstávaly doma jen děti a ženy. Hospodářství trpělo nedostatkem mužských sil. Od července 1915 existoval válečný obilní ústav pro každý okres, který na nesnáze hospodářů bral velmi malé ohledy a předepisoval dávky v nemožné výši. 69 Pokud nebyl dodán kontingent určovaný dle osevní plochy, nastala rekvisice s vojenským doprovodem. Komise i vojsko musela vesnice vydržovat na svůj náklad (v roce 63 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 64 Bitva u Náchoda [online]. [cit ]. Dostupné z: 65 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 66 Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , nestránkováno 67 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 68 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 69 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 16

17 ,68 korun). V letech 1917 a 1918 byly rekvisice velmi časté a přísné. Obyvatelstvo vymýšlelo různé úkryty pro zásoby. 70 Zvláště roku 1917 a 1918 přicházeli žebráci z průmyslových měst, převážně školní děti. V Černčicích bylo umístěno jedenáct dítek, o které se postaral spolek České srdce, který se snažil zachránit děti před následky podvýživy. 71 Nedostatkem paliva trpěly především vesnice - uhlí dostávaly přednostně průmyslové podniky a města. Chudší lidé byli nuceni krást dříví z panského lesa, což mělo vliv na morálku celé vesnice. I na válečné půjčky se reagovalo s odporem Ať si platí, kdo válku chtěl BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 71 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 72 BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují, nestránkováno 17

18 7 Obec v současnosti Obec Černčice prošla po 19. století mnoha změnami. Během třicátých let dvacátého století se začalo uvažovat o stavbě nové budovy školy. Stará budova se tedy zdemolovala a v lednu 1940 již započala výuka v nové budově. Po válce došlo k výměně dřevěných lavic za modernější, v roce 1972 bylo nainstalováno ústřední topení. 73 Vznikl vodovod v celé obci, byla vybudována prodejna potravin Jednota i asfaltové cesty a dlážděné chodníky. Rekonstrukcí prošla mateřská škola na bývalém Vaněčkově statku. Požární nádrž (sloužící dlouhá léta jako místo pro rekreaci) byla postavena a uvedena do provozu roku Opravami prošla též základní škola byla provedena nová fasáda, podlahy ve třídách, plastová okna a vyměněno venkovní schodiště. Po povodních v červnu 1999 se realizovala určitá opatření ohledně Černčického potoka. Také se zavedlo nové veřejné osvětlení, včetně nočního osvícení důležitých kulturních památek. Úprav se dočkala i budova obecního úřadu Kampelička, kde byla vyměněna střešní krytina i staré vybavení místností za nové. 74 Od 20. prosince 1999 patří Černčice k Svazku obcí Metuje, kde jsou členy i obce Bohuslavice nad Metují, Jasenná, Nahořany, Říkov, Šestajovice, Slavětín nad Metují, Velká Jesenice a Vršovka. Vznik potvrdil Okresní Úřad Náchod 6. ledna Činnost Svazku obcí Metuje byla v roce 2011 podpořena z grantu Královéhradeckého kraje. 75 V obci podniká i několik živnostníků, najdeme zde firmy jako Pneu servis Novotný, Stavební firma KHANDL Michal a syn, Pohostinství U Plašilů, Zahradnictví U Šichanů, Vodoinstalace Miroslav Ježek a syn a další Obec Černčice: Škola. [online]. [cit ]. Dostupné z: 74 Obec Černčice: Ze součanosti. [online]. [cit ]. Dostupné z: 75 Svazek obcí Metuje. [online]. [cit ]. Dostupné z: 76 Zpravodaj Sdružení obcí Metuje. Velká Jesenice: Sdružení obcí Metuje, 2000-III, str. 6 18

19 Závěr Domnívám se, že jsem stanovené cíle splnila věnovala jsem kapitolu stručné historii obce do 18. století, kde mě překvapilo, jak moc je vesnice starobylá. Zabývala jsem se i vývojem obyvatelstva (v archivu se nachází několik zdrojů o sčítání obyvatel od 17. století), jejich typickým zaměstnáním i nejstaršími rody Černčic, mezi které patří i moje rodina. Zajímala jsem se i o místní náboženství: ještě v roce 1651 při sčítání obyvatel podle víry byla většina obyvatel evangelického vyznání, nicméně rekatolizace se i zde zdařila a i v období vzniku Československé církve se většina populace identifikuje jako katolická. Věnovala jsem se i vzniku kostela sv. Jakuba staršího a kostelní věže, založení Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol, divadelní činnosti v obci i knihovně. Dále jsem sepsala podkapitolu o Janu Karlu Rojkovi, který pozitivně ovlivnil vývoj vesnice v 19. století a sepsal i kroniku Černčic. Nevynechala jsem vývoj budovy školy a stavbu železnice. Speciálně jsem se zaměřila na prusko-rakouskou válku, která obec zasáhla, a okrajově i na první světovou válku. Na závěr jsem rozebrala novodobé dějiny Černčic a rekonstrukce, kterými prošly. Rovněž jsem zaznamenala připojení obce k Svazku obcí Metuje a vyjmenovala několik černčických živnostníků. Dle mého názoru je škoda, že obec není známá tak, jak by si zasloužila. Prostor bývalé Černčické tvrze je památkově chráněn, přesto není ani v blízkém okolí příliš znám. Nicméně možná právě díky klidným úzkým uličkám a okouzlující okolní přírodě je obec tak malebná. 19

20 Zdroje Archivní prameny Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice, Protokol státní dráhy pro obec Černčice 1873, inv. č. 7 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice; Školská agenda, knihovna ; inv. č. 28 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice, Stavební spisy , inv. č. 30 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice, BERAN, Jan. Paměti obce Černčice nad Metují Soupis poddaných podle víry z roku Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2000, 1539 s. ISBN Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond ObÚ Černčice; Urbární kniha , Kronikářský záznam o válce 1866, Soupis obyvatel podle čp , inv. č. 4 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Čeňčice; Matryka pro školu Černčickou od roku 1830, inv. č. 10 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Černčice; Školní kronika , inv. č. 1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Černčice; Školní kronika , inv. č. 2 Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Náchod, Fond NŠ Čeňčice; Kniha cti pro filiální školu Černčickou založená roku 1863, inv. č

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH Olomouc 2014 vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Čestné prohlášení

Více

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007 Strana Číslo 4 SRPEN 2007 Pojedete-li po silnici od Tehova do Kácova, za osadou Licoměrsko se najednou otevře krajina doširoka i do dáli. Jistě si přitom pomyslíte, že je to krásný kus České země, jak

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Historie základní školy Davle History of primary school in Davle Bakalářská práce Název studijního programu: Specializace v pedagogice

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO Elektronická verze knihy byla zhotovena v roce 2006 Nakladatelstvím MILPO, kterému editorka knihy velmi děkuje a zároveň se omlouvá, že řazení textů a fotografií ne zcela odpovídá publikovanému vydání

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

ELIŠKA CHARVÁTOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE

ELIŠKA CHARVÁTOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ELIŠKA CHARVÁTOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: pedagogika veřejná správa HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ANETA VALOUCHOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogické asistentství HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte

Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte Motto: "Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážený čtenáři.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážený čtenáři. ÚVODNÍ SLOVO Vážený čtenáři. Máte v rukou publikaci o založení hasičstva na zlatohorsku. Tedy od založení až po současnost. V roce 1878 byl v Cukmantlu založený hasičský sbor občany německé národnosti.

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků

Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků Dějiny Hostivaře očima studentů Gymnázia bratří Čapků 3. ročník Gymnázia bratří Čapků, školní rok 2010/2011 Etymologie (Kateřina Kvisová, Jiří Valenta, Karolína Nefová) Etymologických výkladů k původu

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

Proč vyšel Zpravodaj tak dlouho?

Proč vyšel Zpravodaj tak dlouho? Proč vyšel Zpravodaj tak dlouho? Zpravodaj má uvedeno v tiráži, že vychází nepravidelně 1x za čtvrtletí. Z toho by mohla vycházet docela jednoduchá výmluva, že je úplně jedno, kdy Zpravodaj vyjde. Tak

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ do roku 1950 Hostivice, březen 2011 Učitelé do roku 1950 2 Sestavil Jiří Kučera Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová Stránky jsou upraveny pro

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Historie základní školy v Měříně od prvopočátku po současnost

MASARYKOVA UNIVERZITA. Historie základní školy v Měříně od prvopočátku po současnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Historie základní školy v Měříně od prvopočátku po současnost Bakalářská práce Autor práce: Jan Budín Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohuslav Klíma,

Více

Historie obce Hrčava. (soukromá kronika) Karel Karpecki

Historie obce Hrčava. (soukromá kronika) Karel Karpecki Historie obce Hrčava (soukromá kronika) Karel Karpecki V Jablunkově 14. prosince 2014 Obsah OBSAH... 2 1645... 5 1830... 5 1918... 6 1920... 6 1921... 8 HOSPODA U SIKORY... 12 1928... 13 1931... 14 CHATA

Více

ZÁMECKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

ZÁMECKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH 2008 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 ZÁMECKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH II. HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ ZÁMECKÉHO KOSTELA Věra Slavíková Středočeské muzeum v Roztokách

Více

Program slavnosti Pernerovy Bratčice

Program slavnosti Pernerovy Bratčice PERNEROVY BRATČICE ALMANACH vydáno při příležitosti 195. výročí narození Ing. Jana Pernera, rodáka z Bratčic 3. setkání rodáků a přátel obce Program slavnosti Pernerovy Bratčice Hlavní partneři: České

Více