MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012"

Transkript

1 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba: Jana Veselá referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 Výroková část: Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) a 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, s přihlédnutím k nařízení Okresního úřadu Jičín č. 5/96 ze dne 23. října 1996 O stanovení stavebních úřadů a jejich územních obvodů okresu Jičín, které nabylo účinnosti dne , (dále jen stavební úřad ) v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne podali Helena Žďánská, Na Jihu 535, Jičín a Vít Švorc, Na Jihu 535, Jičín (dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Novostavba rodinného domu, garáže a ČOV ve Slatinách (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 244 (orná půda) v katastrálním území Slatiny. Druh a účel umisťované stavby: Objekt nepodsklepený s obytným přízemím, využitým podkrovím a s garáží o zastavěné ploše 138,45 m 2 Pergola Čistírna odpadních vod AC 4 EO Domovní kanalizační přípojka splašková Domovní kanalizační přípojka dešťová s akumulační nádrží Domovní přípojka plynovodu Domovní rozvod elektro Domovní vodovodní přípojka Sjezd Zpevněná plocha o ploše 70 m 2 Oplocení Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona. Hlavními účastníky řízení dle 27 odst. 1a) zákona č. 500/2006 Sb. v platném znění (dále jen správní řád) na něž se bude vztahovat rozhodnutí jsou: Helena Žďánská, nar , Na Jihu 535, Jičín Vít Švorc, nar , Na Jihu 535, Jičín

2 Č.j. MuJc/2012/3599/SU/Ves str. 2 Vedlejší účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu jsou pak: Obec Slatiny, Slatiny 19 Tomáš Kořínek, Slatiny 60, Slatiny Marcela Kořínková, Slatiny 60, Slatiny Drahomíra Švorcová, Jiráskova 94, Jičín Milena Kořínková, Slatiny 44, Jičín 1 Lucie Myslíková, Slatiny 44, Jičín 1 Jiří Berný, Mládežnická 502, Jičín ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové II. Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 244 v katastrálním území Slatiny, jak je zakresleno na předloženém výkresu koordinační situace D.2 na podkladě katastrální mapy v měřítku 1: Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje celá část pozemku parc. č. 244 v katastrálním území Slatiny označená ve výše uvedené koordinační situaci. 3. Novostavba rodinného domu bude nepodsklepený, přízemní objekt s obytným přízemím, s využitým podkrovím a garáží. Půdorys rodinného domu bude obdélníkového tvaru o rozměrech 8,00 x 12,70 m. Rodinný dům bude zastřešen střechou sedlovou se sklonem 40 a výškou hřebene 7,530 m (nad úrovní podlahy v přízemí), která bude orientovaná severovýchod jihozápad. Úroveň podlahy v přízemí + 0,000 = 266,70 m (výškový systém Bvp, souř. sys. JTSK). Garáž bude o rozměru 5,20 x 5,50 m s pultovou střechou. 4. Střešní krytina bude skládaná červenohnědé (příp. višňové) barvy, fasáda bude provedena jako tenkovrstvá silikátová omítkovina v odstínu světlé žlutooranžové barvy. Klempířské výrobky budou z plechu s plastovou povrchovou úpravou (případně z lakovaného hliníkového plechu), plastová okna budou v barvě bílé, střešní okna budou dřevěná, pergola bude dřevěná v barvě indický teak. 5. Odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou přes čistírnu odpadních vod AC 4 EO (umístěné na pozemku parc. č. 244 v katastrálním území Slatiny, tak jak je zakresleno na předloženém výkresu koordinační situace D.2 na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:250) a odtud dále přes stávající šachtu do obecní kanalizace. 6. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže (3 m 3 ) s přepadem zaústěným do veřejné dešťové kanalizace, tak jak je zakresleno na předloženém výkresu koordinační situace D.2 na podkladě katastrální mapy v měřítku 1: Zásobování pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou, která bude napojena z obecního vodovodu a dále povede přes vodoměrnou šachtu (umístěné na pozemku parc. č. 244 v katastrálním území Slatiny), tak jak je zakresleno na předloženém výkresu koordinační situace D.2 na podkladě katastrální mapy v měřítku 1: Domovní elektropřípojka bude napojena z rozvaděče v pilíři, který je umístěn v rohu pozemku parc. č. 244, 242/2 a 1288/3 v katastrálním území Slatiny. Odtud dále povede do budoucího rodinného domu. 9. Domovní přípojka plynovodu bude napojena v pilíři hlavního uzávěru plynu, který je umístěn v rohu pozemku parc. č. 244, 242/2 a 1288/3 v katastrálním území Slatiny. Odtud dále povede do budoucího rodinného domu. 10. Oplocení pozemku bude ze štípaného betonu a tvárnic pískové barvy (mezi pozemky parc. č. 244 a 1288/3 v katastrálním území Slatiny) a z drátěného pletiva s ocelovými sloupky (mezi pozemky parc. č. 244 a 242/2, 200/1 a 245/1 v katastrálním území Slatiny). 11. Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. 12. Vytápění rodinného domu bude ústřední teplovodní kotlem na zemní plyn. 13. Likvidace komunálního odpadu bude prováděna v rámci svozu odpadu z obce, přičemž odpad bude shromažďován v nádobě k tomu určené, která bude umístěna na pozemku stavebníků. 14. Napojení pozemku parc. č. 244 v katastrálním území Slatiny na místní komunikaci bude řešen novým sjezdem v souladu s podmínkami rozhodnutí č. 6/2011 Obecního úřadu Slatiny ze dne o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci parc. č. 1288/3 v katastrálním území Slatiny. 15. Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, domovní přípojka plynu a elektropřípojka podle 96 odst. 2 písm. a) a 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Oplocení podle ustanovení 96 odst. 2 písm. a) a podle 103 odst. 1 písm. d) bod 6.

3 Č.j. MuJc/2012/3599/SU/Ves str. 3 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Akumulační nádrž na povrchovou vodu s přepadem také podle ustanovení 96 odst. 2 písm. a) a podle 103 odst. 1 písm. d) bod 2. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Tyto stavby lze již realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí. 16. Dle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) vyžaduje stavba rodinného domu ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení je třeba doložit přílohy dle ustanovení 105 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Projektová dokumentace k ohlášení bude vypracována oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení 158 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Projektová dokumentace k ohlášení bude předložena ve 3 vyhotoveních a bude obsahovat náležitosti uvedené v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 17. Při zpracování projektové dokumentace k ohlášení a při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření a stanovisek: smlouvy o připojení k distribuční soustavě č VČP Net, s.r.o. ze dne , stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: ze dne , smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/domácnost č. 11_CEZDI_ ze dne , vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: ze dne , souhlasem s trvalým odnětím Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí pod č.j.: MuJc/2011/27234/ZP/SeŠ ze dne , koordinovaného stanoviska Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí ze dne , koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Jičín, odboru investiční výstavby zn.: INV.148/11/ŠM ze dne O stavební povolení na čistírnu odpadních vod požádají žadatelé písemně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad. 19. Na základě předloženého posudku radonového indexu pozemku z (vyšší než nízký radonový index) musí projektová dokumentace řešit ochranu stavby před pronikání radonu z geologického podloží. Odůvodnění: Dne , kdy žadatelé podali stavebnímu úřadu v Jičíně žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo v souladu s ustanovením 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení. Stavební úřad přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona a v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení řízení stavební úřad upozornil účastníky řízení, že námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude v souladu s ustanovením 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání do kanceláře č. 106 Městského úřadu v Jičíně na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. V souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona bylo zahájení řízení oznámeno doručením do vlastních rukou a ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou neboť obec Slatiny má schválen územní plán. Okruh účastníků řízení byl vymezen podle ustanovení 85 stavebního zákona. Do okruhu účastníků územního řízení byli zahrnuti: - dle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatelé Helena Žďánská a Vít Švorc, kteří jsou hlavními účastníky řízení ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, současně jsou účastníky dle ustanovení 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jakožto vlastníci pozemku na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, - dle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona Obec Slatiny, jakožto obec na jejímž území bude stavba uskutečněna, a dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jakožto vlastník bezprostředně sousedícího pozemku, - dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníci bezprostředně sousedících pozemků a to: Tomáš Kořínek, Marcela Kořínková, Drahomíra Švorcová, Milena Kořínková, Lucie Myslíková, Jiří Berný, - dle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci podzemních vedení inženýrských sítí na jejichž rozvody bude stavba připojována, případně dojde ke křížení nebo souběhu s jejich podzemními vedeními t.j. ČEZ Distribuce a.s. (tato je současně účastníkem dle ustanovení 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona), VČP Net, s.r.o., obec Slatiny. Vlastnická nebo jiná práva dalších osob nebudou rozhodnutím přímo dotčena a jiným osobám postavení účastníka řízení nepřiznává ani žádný zvláštní předpis.

4 Č.j. MuJc/2012/3599/SU/Ves str. 4 Vlastnická nebo jiná práva dalších osob vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, jejím umístěním ani následným provozem ani tedy tímto rozhodnutím nebudou přímo dotčena a jiným osobám postavení účastníka řízení nepřiznává ani žádný zvláštní předpis. Pozemky dotčené stavbou ani sousední pozemky nejsou zatíženy žádnými jinými věcnými právy. Stanoviska a vyjádření ke stavbě i v průběhu územního řízení sdělili: Telefónica O2, Czech Republic, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 2x MěÚ Jičín - odbor životního prostředí - 2x MěÚ Jičín odbor investiční výstavby a údržby města MěÚ Jičín oddělení státní památková péče MěÚ Jičín odbor dopravy RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno -3x Obec Slatiny 3x Obecní úřad Slatiny MěÚ Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města V územním řízení stavební úřad na základě předložených podkladů a výsledku jednání posoudil návrh z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona přičemž zjistil následující: Pro území, ve kterém je navrhováno umístění staveb byl schválen územní plán obce Slatiny (dále jen ÚPO Slatiny) dne Změna č. 1 ÚPO Slatiny byla schválena dne a Změna č. 2 byla vydána dne Dle ÚPO Slatiny se dotčený pozemek parc. č. 244 v katastrálním území Slatiny nachází v zastavěném území se zařazením do plochy s funkčním využitím bydlení venkovského typu stav, pro kterou platí dle ÚPO Slatiny závazné regulativy dané obecně závaznou vyhláškou. Dominantní funkcí dle regulativů je bydlení. Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná stavba je z hlediska funkčního využití na dotčeném pozemku přípustná, neboť je součástí zastavitelné plochy, která tento charakter funkčního využití připouští. S ohledem na zjištěné, výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Rodinný dům bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu, na který byl vydán kolaudační souhlas dne pod č.j.: MuJc/2011/28984/ZP/Sko, odpadní vody budou svedeny přes čistírnu odpadních vod a přes revizní šachtu do kanalizačního řadu, na který byl vydán výše uvedený kolaudační souhlas. Napojení na distribuční síť nn bude v elektroměrném pilíři na přístupném místě, na distribuční rozvod elektro byl dne pod spis. zn.: Výst. 2011/13352/Ve vydán kolaudační souhlas a napojení na plyn bude v pilíři na přístupném místě, na plynovodní síť byl dne pod spis. zn.: Výst. 2010/14621/Ve vydán kolaudační souhlas. Jelikož jsou všechny inženýrské sítě řádně zkouladovány, není již třeba stavebního povolení na RD, ale postačí ohlášení stavby RD stavebnímu úřadu. Vytápění rodinného domu bude ústřední teplovodní kotlem na zemní plyn. Umístění stavby vyhovuje ustanovení 20, 23 a 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a obecným technickým požadavkům na stavby podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. Stavba svým vzhledem odpovídá urbanistickému i architektonickému charakteru prostředí i požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nebude obtěžováno okolí v obytném prostředí. Umístění stavby je v souladu s dotčenými zvláštními předpisy, což bylo ověřeno na podkladě doložených vyjádření (stanovisek) dotčených orgánů státní správy a vlastníků (správců) inženýrských sítí. Na základě předložených podkladů, průběhu územního řízení a výše uvedených zjištění stavební úřad shledal, že předložený návrh na umístění stavby není v rozporu se zájmy chráněnými v územním řízení

5 Č.j. MuJc/2012/3599/SU/Ves str. 5 stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení ani zvláštními předpisy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Stavební úřad v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Za den oznámení rozhodnutí se v souladu s ustanovením 20 odst. 1 stavebního zákona považuje patnáctý den vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce MěÚ Jičín nebo Obecního úřadu Slatiny, resp. toho úřadu, který rozhodnutí vyvěsil nejpozději. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavebník je podle 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu V.V.I Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést archeologický výzkum. Pro skutečné provedení tohoto výzkumu oznámí stavebník oprávněné organizaci začátek zemních prací s předstihem alespoň pěti pracovních dnů. Nejbližší územně oprávněnou organizací je Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1. (kontakt: archeolog PhDr. Eva Ulrychová, , otisk úředního razítka Ing. Otto Zákoucký vedoucí stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Elektronicky vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

6 Č.j. MuJc/2012/3599/SU/Ves str. 6 Obdrží: žadatelé (doručenky): Helena Žďánská, Na Jihu č.p. 535, Nové Město, Jičín 1 Vít Švorc, Na Jihu č.p. 535, Nové Město, Jičín 1 obec (doručenka): Obec Slatiny, IDDS: 8dgbwwz ostatní účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona kterým se toto rozhodnutí doručuje podle 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Jsou to: Obec Slatiny, IDDS: 8dgbwwz Tomáš Kořínek, Slatiny č.p. 60, Jičín 1 Marcela Kořínková, Slatiny č.p. 60, Jičín 1 Drahomíra Švorcová, Jiráskova č.p. 94, Holínské Předměstí, Jičín 1 Milena Kořínková, Slatiny č.p. 44, Jičín 1 Lucie Myslíková, Slatiny č.p. 44, Jičín 1 Jiří Berný, Mládežnická č.p. 502, Nové Město, Jičín 1 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, Hradec Králové 4 dotčené orgány (doručenky): Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín 1 Obecní úřad Slatiny, IDDS: 8dgbwwz Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží: Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín 1 Obecní úřad Slatiny, Slatiny č.p. 19, Jičín 1

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SUUR/7120/115701/09-Ře Liberec, dne 8.3.2010

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více