Město pokračuje ve významných investicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město pokračuje ve významných investicích"

Transkript

1 1/2014 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se vyjádřil ke změně ve vedení nemocnice: MUDr. Jiřímu Šedivému za jeho působení ve funkci ředitele sušické nemoc nice upřímně děkuji za sebe, radu a zastupitelstvo města i za všechny občany, kteří ne mocnici využívají. Vím, že odve dl dobrý kus práce, který je vi dět a který se například odrazil i na získání certifikátu kvality. Osobně jsem rád, že v sušické nemocnici zůstává a přeji mu, aby byl ve své profesi spokojený. Novému řediteli Ing. Sloupovi pak přeji, aby byl dobrým ředi telem a manažerem organizace, která prokázala svou důležitost a životaschopnost. Ve středu 8. ledna proběhlo jednání starosty Petra Mottla s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pracoviště Klatovy Ing. Jaroslavou Preslovou ohledně možnosti využití objektu v Nádražní ulici. Ten je součástí řadové stavby, kde se nachází i Úřad práce. O budo vu projevila zájem firma, která zaměstnává zdravotně postiže né občany, platí zde však pod mínka o využití objektu na úřad či sociální bydlení. Zúčastně ní se dohodli na možnosti tato kritéria změnit, konečným roz hodnutím však bude usnesení vlády. Na únorovém jednání zastupitelstva by měl zájemce o koupi bývalé lékárny předložit svůj záměr a zastupitelé mohou rozhodnout, zda zvolí některou z projednávaných va riant spolupráce. Struktura celkových výdajů - rozpočet dle oborů Zemědělství 0% Ostatní činnosti 0% Music Obzor Tři neděle potom Průmysl - cestovní ruch 0% Finanční operace /pojištění, DPH/ 2% Hasiči Stát. správa, 1% samospráva 14 % Městská policie 2% Doprava komunikace 5% Civilní připravenost na krizové stavy 0% Soc. služby 3% Kultura, církve 4% Ochrana životního prostředí /odpady/ 3% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 13 % Představujeme vám rozpočet z několika hledisek. Starosta Petr Mottl si všímá letošních investic v širším kontextu a výdajů z po hledu občana. Vedoucí finančního odboru Ing. Božena Šlajsová hod notí rozpočet v kruhovém grafu a tabulce podle hlavních oborů lid ské činnosti. Každá položka pak v sobě zahrnuje náklady na pro voz, opravy i další rozvoj. (Díl tě lovýchova a zájmová činnost je tedy ovlivněn stavbou bazénu.) V další tabulce jsou srovnány hlav ní skupiny příjmů a výdajů. Pra covníci investičního odboru blíže seznamují s důležitými opravami a investicemi. ED Rozpočet z pohledu starosty: Rok 2014 je posledním rokem funkčního období tohoto zastupitelstva. Čeká nás dokončení několika významných investic a velkých oprav v celkové výši téměř 150 mil. Kč ( mil. Kč). Možnost realizace oprav a investic v takové výši je dána mj. velmi dobrým hospodařením města v loňském roce, kdy bylo ušetřeno přes padesát milionů Program ruleta tombola casino show speciální whisky bar black jack poker raut předprodej vstupenek v KD Sokolovna Vodní hospodářství 9% Vzdělávání a školské služby 6% / KD Sokolovna od hod. taneční skupina Siderea TK Fialka Cena 7,00 Kč Město pokračuje ve významných investicích XIV. reprezentační ples města Sušice Dance 25. ročník Tělovýchova a zájmová činnost 35 % Zdravotnictví 3% (53,125 mil. Kč), které se tak mohou využít v letošním rozpočtu. Největší investicí je dokončení výstavby krytého bazénu. Za důležité dále považuji dokončení rekonstrukce budovy bývalého katastrálního úřadu pro potřeby Sociálních služeb města Sušice. Vloni jsme zprovoznili jedno patro a letos bude seniorům sloužit celá budova. Dále budou pokračovat opravy a modernizace nemocnice, a to zejména digitalizace RTG a obměna operačních stolů a monitorovacího systému. Dobrou zprávou pro občany je určitě fakt, že ani v letošním roce nebudou zvyšovány nájmy v městských bytech ani poplatky za odpady. Cena tepla se také nezvýší, naopak, vzhledem k celkové energetické situaci domácnosti spíše ušetří. Bude dokončena poslední etapa výměny oken v bytovém fondu ve vlastnictví města (sídliště Vojtěška). Již v srpnu se plánuje otevření zrekonstruovaného venkovního koupaliště, na jehož realizaci se podařilo získat dotaci z EU. V ulici Mírová a Družstevní bude provedena výměna kanalizace a Havlíčkova bude opravena včetně všech sítí letos se uskuteční 1. etapa. Pokračovat bude také výměna osvětlení na základních školách a rekonstrukce sociálních zařízení v mateřských školách a zmodernizuje se vzduchotechnika v Penzionu Pod Svatoborem. Z menších akcí se bude realizovat oprava opěrné zdi na Andělíčku, nového židovského hřbitova a Smuteční síně. V říjnu tohoto roku se uskuteční komunální volby, a proto bychom většinu akcí chtěli do té doby dokončit a nově zvolenému zastupitelstvu tak předávat čistý stůl. Rozpočet podle hlavního ekonoma Ing. Boženy Šlajsové: =? =? = 7=?=7A! " #$ =7?AB % & ' ( ) * =?>>> + & #$ &, ) =?22 - #.. =?37B / 0 #$ " 3? 2A 4 =?A= 5 * / 0 6 *. )! & * 189%84 : ;<8 * 7 => jetku. Běžné výdaje jsou náklady na běžný provoz včetně velkých oprav, a to i takových, které se každoročně neopakují. Kapitálové výdaje jsou investice města. Roz díl mezi příjmy a výdaji (finan cování) je kryt nevyčerpanými finančními prostředky z minulých let a účelovým úvěrem na dostav bu bazénu. Hlavní investice roku 2014 představují Ing. Kateřina Ronová a Ing. Jan Vošalík: K r y t ý ba z é n le t o s 84,084 mil. Kč. Nyní probíhají prá ce a kompletace ve všech technolo gických částech stavby bazénová technologie, elektroinstalace, měře ní a regulace, vytápění, zdravotech nické instalace a zároveň propojo vání se zimním stadionem. Hotové je parkoviště, vnější rozvody kana lizace. Dokončují se hrubé podlahy a obvodový plášť. V dohledné době započnou práce na obkladech a po vrchových úpravách uvnitř stavby. Rekreační otavský park re vitalizace koupaliště na základě do tace z ROP Jihozápad 18 mil. Kč. Vítězem výběrového řízení se stala firma PROTOM Strakonice, s.r.o., která podala nabídku v hodnotě Kč bez DPH podařilo se tedy vysoutěžit příznivější cenu. V průběhu jara bude soutěžena ještě rekonstrukce čerpací stanice, která "#$%&&" #'%()* zásobuje areál říční vodou (předpo *%$$$ klad cca 2 mil. Kč). +)%')" 1. etapa rekonstrukce Havlíč! " kovy ulice 12 mil. Kč. Na rekon strukci komunikací v centru měs #$+%+$, ta jsme opakovaně podávali žádost ",&%#&* #! $ % o dotaci z ROP, ale nebyla nám při dělena. Technický stav komunikací! "#+%,$" a také kanalizace je natolik špat " # ný, že město přistoupilo k realiza Nedaňové příjmy jsou především ci z vlastních prostředků, přestože z pronájmu nemovitostí, ka se jedná v součtu o investici řádo pitálové příjmy z prodeje ma vě mil. Kč. Rekonstruk ce kanalizace, vodovodu, povrchů, veř. osvětlení bude rozdělena na etapy do 2 3 let z důvodů zajiště ní obslužnosti a financování akce. V r proběhne rekonstrukce v úseku od pošty po ul. TGM, případně též Klostermannova od Havlíčkovy ul. po náměstí. Momen tálně probíhá aktualizace projekto vé dokumentace. Dokončení výměny oken na sídlišti Vojtěška 8 mil. Kč. Výměna oken a lodžiových stěn v panelových domech Kaštanová čp podle výsledků vý běrového řízení, popř. následně vý měna vchodových dveří panelových domů ul. Kaštanová, U Kapličky, V Rybníčkách. Předpoklad reali zace: červenec říjen Stavební úpravy zbývajících pater pro Domov pro seniory v budově bývalého katastru 6,3 mil. Kč. Ve dvou patrech by mělo vzniknout dalších 20 lůžek a zázemí pro klienty a personál. Mo mentálně se zpracovává projektová dokumentace, realizaci předpoklá dáme ve druhé polovině roku. Oprava kanalizace v ulici Mírová a Družstevní 3,5 mil. Kč. Zkapacitnění jednotné kanalizační stoky v ul. Mírová a části ul. Druž stevní výměna potrubí za větší dimenzi, připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Šatny na zimním stadionu 1,9 mil. Kč. Nachází se v 2. NP a má zde vzniknout zázemí hokejových oddílů. V současné době je hoto vo bourání a hrubá stavba a probí há realizace technických instalací (elektro, vytápění, vzduchotechni ka, voda, kanalizace). Provádí fir ma Miroslav Šperl, stavitel Divišov dokončení 2/2014. Zázemí org. Sportoviště města Sušice 1,8 mil. Kč. Vznikne ved le šaten ve 2. NP rohového objek tu zimního stadionu. V přízemí se připravuje sušárna výstroje pro ho kejisty, zázemí pro lezeckou stěnu a kompletně nové WC pro uživatele a návštěvníky zimního stadionu. Opravy nemocnice 1,6 mil. Kč. Připravuje se oprava kompreso rové stanice (bude zadáno během 1 2/2014) a střechy střední části mo nobloku (nad odd. JIP) a pokračo vat bude oprava terasy na pavilo nu LDN. Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Smetanova a Tylova 1,5 mil. Kč. St. úpravy dalších soc. zařízení podle požadavků stávají cích předpisů. Oprava komunikace Velká Chmelná (podmíněno získáním dotace) 700 tis. Kč. Je podmíněno získáním dotace z Programu obno vy venkova Plzeňského kraje. Jedná se o místní komunikaci od kaplič ky po začátek cyklostezky do Su šice a od kapličky k objektu býva lého JZD, kde je opět napojení na cyklostezku. Připravujeme stavební úpra vy křižovatky Lerchova x Klos termannova v případě vhodného dotačního titulu bude podána žá dost o dotaci. Kompletní rozpočet najdete na stránkách MÚ Sušice. Uvnitř čísla najdete SOŠ a SOU Sušice slavilo 120 let str. 2 Sušická nemocnice jako první v Plzeňském kraji získala certifikát kvality a bezpečí str. 3 Dle uvedených pravidel lze žádat o přidělení grantů v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a finančních příspěvků na činnost kulturních, zájmových, volnočasových a sportovních organizací str. 3 Vánoční koncerty Sušického dětského sboru str. 4 Prezentace nových kulturních spolků Rašelina a Kruh přátel hudby v Sušici str. 7 Hokejová sezóna v plném proudu jsou odehraná další tři kola str. 8 Zimní příprava fotbalistů str. 8 Sušicko pohledem Marie Malé str. 11 Další díl historie sušických kašen str. 11 Představujeme města ev ropského sdr u žen í DOUZELAGE první je kyperský Agros str. 12 Tři králové vjeli na sušické náměstí koňmo str. 12 INTERNET NOVÝ TARIF TRISTA RISTA T TA rychlost až 10 Mb b/s* cena 300, Kč/ měsíčně použité * dle technologie Bezplatná infolinka:

2 strana let SOŠ a SOU Sušice SOŠ a SOU Sušice oslavila v pátek 20. prosince 2013 své kulaté jubileum, a to 120 let od svého založení. Počátky této školy sahají do roku 1892, kdy byl z podnětu tehdejšího starosty Karla Uhla jmenován přípravný výbor pro zřízení nového typu školy. Roku 1893 tak vznikla škola, která dostala název Průmyslová škola pokračovací. Jejím prvním ředitelem byl Josef Šoltys. Vyučování bylo zahájeno v měšťanských školách. Zapsáno bylo 151 žáků. Zájem o školu vzrůstal, až bylo v roce 1927/28 uvažováno o stavbě samostatné budovy. Této práce se osobně ujal starosta města pan Seitz. Roku 1930 byla stavba v Poštovní ulici dokončena a slavnostně otevřena. Škola nesla název Masarykova škola práce. Po druhé světové válce pokračovala pod názvem Základní odborná škola. V roce 1946/47 došlo k reorganizaci učňovského školství a na školu bylo zapsáno 440 žáků. Tento počet se výrazně zmenšil v roce 1950/51, kdy řízení školy převzaly školské orgány, odborný výcvik byl vrácen do učebních závodů. V šedesátých letech se počet žáků pohyboval mezi v oborech zámečník, instalatér, zedník, švadlena, sklenář a elektrikář. V této době vzniká druhá část školy Zemědělská učňovská škola, která zahájila výuku v roce Počet žáků se na této škole pohybuje v 60. le tech v rozmezí Zde se vyučovaly obory se zemědělským zaměřením. Ke spojení obou škol došlo pod názvem SOŠ, SOU a OU Sušice. V roce 2007 byl změněn název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, který škola nese dodnes. Na oslavu jubilea připravila škola slavnostní program, který se uskutečnil v sušické sokolovně. Kromě pozvaných hostů a současných zaměstnanců školy, se sešli i bývalí učitelé, kteří měli možnost zavzpomínat na léta svého působení na škole. Na začátku slavnostního programu byly řediteli školy předány dva šeky v celkové hodnotě korun od firmy Systherm na další ročník soutěže oboru instalatérů a na vybavení pro zkvalitnění výuky. Prezentace historie školy se ujali žáci oboru Cestovní ruch. Nádherné vystoupení předvedla děvčata a chlapci oboru Kadeřník přehlídkou společenských účesů ve spolupráci s agenturou p. Kindelmanové, která zapůjčila překrásné společenské šaty. Pod názvem Máme rádi svůj obor vystoupili žáci oboru Sociální činnost. Na přítomné příjemně zapůsobil zpěv chlapeckého sboru ze ZUŠ v Sušici pod vedením sbormistra p. Baierla a zpěv žákyně 3. ročníku SOŠ a SOU Evy Havránkové. Své umění také předvedli žáci oboru Kuchař číšník, kteří připravili pestré občerstvení pro zúčastněné ve formě rautu. K tanci a poslechu hrála skupina Compact. V současné době je na škole 500 žáků, vzdělávají se ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem, čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a ve dvouletém nástavbovém studiu. Škola se snaží neustále něco nového budovat. Je zapojena do celé řady vzdělávacích projektů. Výuka probíhá v moderních multimediálních a odborných učebnách, na pracovištích odborného výcviku vybavených nejnovější technikou. Pro letošní rok škola plánuje otevřít nově zrekonstruované dílny pro výuku kompozitních materiálů, elektrotechniky a svařování. SOŠ a SOU Sušice získala od Krajského úřadu Plzeňského kraje 1. místo v soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích za minulý školní rok, což svědčí o vysoké kvalitě úrovně vzdělávání žáků na této škole. ik Kněžna Káča a poslední Lamberk V pátek od 18 hod. byl v prostorách multifunkčního sálu muzea Lamberské stezky v Žihobcích uveden nový dokumentární film Putování krajem kněžny Káči aneb vyznání posledního Lamberka. Slavnostního uvedení se ujal starosta Žihobec Ing. Baumruk, o tvorbě filmu a mnoha zajímavostech se zmínil autor filmu Jaroslav Sládek z České televize a také předseda sdružení Lamberská stezka, o. s. Jan Kavale. Promítání se zúčastnilo přes šedesát návštěvníků, mezi nimi také starostové obcí bývalého lamberského panství, kteří ve filmu také vystupují. Např. starosta Žichovic Milan Šuba, nebo starosta Nezamyslic Václav Kopa. Film vznikl za částečné finanční podpory Plzeňského kraje a jeho smyslem a cílem je podpořit návštěvnost mnoha zajímavostí a dosud opomíjených památek regionu Pošumaví a podpořit snahu o jejich obnovu. Film vychází z milostného příběhu dcery místního šafáře Kateřiny Hrádkové a knížete Gustava Joachima Lamberka a krom jiného ukazuje místa s jejich životem spjatá. Těmi jsou například nově vybudované muzeum Lamberská stezka, které vzniklo v západní části žihobeckého zámku, výstavní prostory žichovického zámku, vznikající muzeum kostelů v Nezamyslicích, nebo rekonstruovaná a restaurovaná kostnice kostela ve Strašíně. Promítání pro širokou veřejnost se uskuteční v sále žihobeckého muzea od K dostání bude i CD s tímto filmem. Veronika Kočí Oblíbená vánoční koleda se ozývala ve čtvrtek 12. prosince skoro z každé třídy v MŠ Smetanova. V tento den se totiž ve všech třídách konaly již tradiční vánoční besídky. V některých třídách se to hemžilo samými čerty, jinde poletovali andílci a procházeli se pastýři. Hrálo se divadlo, zpívalo se a tancovalo, ale to hlavní pro nás všechny bylo naše nejbližší potěšit a zahřát u srdíčka. Děti byly moc šikovné a odměnou Na den otevřených dveří ve škole, pořádala naše školní družina tradiční vánoční jarmark. Stoly byly opět přeplněny vánoční keramické zápichy, obrázky, svícny, misky, konvice na čaj, andělíčci aj. Hodiny, misky, talířky, ale i cínové vojáčky připravily děti, které navštěvují keramický kroužek v komunitním centru. Všichni kolem jdoucí mohli nasát tu vánoční atmosféru, ale i výrobky zakoupit a udělat si tím radost v čas vánoční. Všem moc děkujeme. ŠD Pampeliška Kaleidoskop PŮJDEM SPOLU... byl veliký potlesk, který si od rodičů určitě zasloužily. Společné posezení u cukroví bylo příjemným zážitkem a chvílí pro společné popovídání. Poté jsme se všichni sešli před školkou a za zpěvu koled rozsvítili vánoční strom. Děkujeme rodičům za podporu a spolupráci, které si velmi vážíme. Dětem za inspiraci a motivaci, která je k naší práci potřeba. učitelky MŠ Smetanova Vánoční jarmark ŠD Pampeliška ADVENT OŽIVIL NÁMĚSTÍ Od prvního prosince minulého roku až do letošního 5. ledna probíhala na sušickém náměstí vánoční představení. Jako vždy začátkem adventu ozdobil toto prostranství vánoční strom a navíc nedaleko vyrostla provizorní tribuna, kde se odehrával bohatý vánoční program. Hned se zahájením adventu a rozsvícením vánočního stromu zde vystoupila hudební skupina stacionáře Klíček, o Mikuláši pódium ovládli kulturní andílci a čerti a při zpívání koled s Českým rozhlasem zazpívala country skupina Štreka. Na zahájení Vánočních trhů plných řemeslných výrobků i speciálních pochutin vystoupili žáci ZŠ T. G. Masaryka. 20. prosince pak za doprovodu školní kapely zazpívali koledy žáci ze ZŠ Lerchova ul. Před Štědrým dnem se ještě představil Živý Betlém, přicestovalo Betlémské světlo a s představením Andělé vystoupilo divadlo Kvelb. Vánoční kulturní sezona na sušickém náměstí byla zakončena koledami v podání skupiny Memento, Tříkrálovým průvodem, žehnáním a proslovem P. Václava Hese a zhasnutím vánočního stromu. Akce pod záštitou města zorganizovalo Městské kulturní centrum, Oblastní charita Sušice, Okrašlovací spolek města Sušice a místní školy. text a foto ED Autor filmu Jaroslav Sládek a starosta Žihobec ing. Baumruk Odborná ani laická veřejnost neměla oficiální a jednoznačnou možnost zjistit informace o kvalitě poskytované zdravotní péče v jednotlivých nemocnicích. Stejně jako v řadě západních zemí se v České republice postupně buduje systém akreditací nemocnic, který by měl požadované informace veřejnosti poskytnout. Ke zkvalitňování léčebné a ošetřovatelské péče, včetně zvyšování bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních, slouží systémy řízení kvality, založené buď na certifikaci dle normy ISO 9001:2008, nebo na akreditaci národní, eventuálně mezinárodní. V konečném důsledku by měl být také zejména informací pro plátce zdravotní péče (zdravotní pojišťovny) o tom, v jaké kvalitě jsou jejich pojištěnci v jednotlivých zdravotnických zařízeních ošetřeni. Tím by měla logicky být zásadně ovlivněna i výše úhrady za poskytnutou zdravotní péči podle principu za vyšší kvalitu více peněz. Nemocnice Sušice o.p.s. se vydala cestou národní akreditace. Asi před rokem si sestavila harmonogram postupu přípravy a vytvořila příslušné týmy, které se podílely na tvorbě návrhů či vzniku nových dokumentů a vnitřních předpisů. Dalším významným krokem bylo zavedení jednotné a přehledné lékařské a ošetřovatelské dokumentace, což má zcela zásadní význam, zejména pro snadnější práci sester i lékařů. Byly stanoveny i další ukazatele kvality, jako např. sledování počtu nežádoucích událostí a oprávněných stížností, sledování dekubitů (proleženin), pádů apod. Se změnou letopočtu hodnotíme, přejeme si vzájemně vše dobré a zvažujeme, co nám přinese období příští. Dovolte mi, prosím, malé zastavení u několika skutečností, se kterými bych se s vámi jako zastupitelka našeho města a zastupitelka Plzeňského kraje ráda podělila. Plzeňský kraj bude příští rok hospodařit s částkou 4,3 miliardy korun. Naprostá většina těchto peněz plyne z vybraných daní a rozděluje se do oblastí školství, zdravotnictví, dopravy, kultury, rozvoje malých obcí a dalších. Velmi důležité je, že pro roky 2014 a 2015 získá kraj dotace z EU ve výši 1,7 miliardy korun. To je obrovská částka, často jde o 100% dotace do rekonstrukcí silnic, zateplování budov a technického vybavení škol. Protože peníze z EU přijdou na účty až po dokončení investic, musí si kraj vypomoci krátkodobým úvěrem (splacen bude do roku 2016). Byli bychom hlupáci, kdybychom nechali Evropě peníze, které se nabízí pro rozvoj našeho kraje! Město Sušice čeká v tomto roce dokončení největší porevoluční investiční akce bez dotačních peněz bazén (stavba nemocnice byla realizována s finanční podporou ministerstva zdravotnictví). K oblasti kultury a sportu jsme štědřejší než např. ke školství, zdravotnictví nebo k obnově bytového fondu. V příštích Sušické noviny 1/2014 Jako první v Plzeňském kraji Pravidelně je sledována spokojenost pacientů i zaměstnanců. Ústředním cílem bylo zlepšení činnosti celé nemocnice, standardizování procesů léčebné i ošetřovatelské péče. Zaměstnanci nemocnice byli po celou dobu vedení základní myšlenkou, že pouze standardní postupy přinášejí standardní výsledky. A takovýmto výsledkem je samozřejmě spokojený pacient i spokojený zdravotník. Úsilí nemocnice bylo završeno , kdy sušická nemocnice prošla akreditačním auditem dle České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a získala Certifikát kvality a bezpečí dle vyhlášky MZ ČR č.102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče v lůžkových zdravotnic kých zařízeních. Tato pečeť kvality byla sušické nemocnici udělena jako první nemocnici akutní péče v celém Plzeňském kraji. Jak uvedl ředitel nemocnice MUDr. Jiří Šedivý při slavnostním předávání certifikátu: Certifikát není jen symbolickou pečetí kvality, ale i oceněním úsilí a práce mnoha zaměstnanců nemocnice, kteří se na zavedení hodnoticích standardů v praxi podíleli. Děkuji jak celému realizačnímu týmu, tak všem zaměstnancům zdravotnických i nezdravotnických profesí, kteří přiložili ruku k dílu. Nemocnice tak do svého okolí vysílá jednoznačný signál, že poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče je jejím prvořadým záměrem. A tomuto podřizuje veškeré úsilí. js Co nás čeká v roce 2014? letech se ukáže, zda představa podpory turistického ruchu byla tou správnou vizí vedení našeho města. Budeme mít prý atrakci v podobě protiproudu pro trénink kanoistů, která je ojedinělá nejen v ČR, ale i v Evropě. Pokud říkáme, že bazén je dnes běžný standard, měli bychom posuzovat i jiné ukazatele. Kolik místních lidí se půjde vykoupat ve městě, kde je míra nezaměstnanosti 10%, zatímco Klatovy či Domažlice mají 6% a Horažďovice 7%? Mnozí naši spoluobčané žijí od výplaty k výplatě v lepším případě, v tom horším z peněz státu, a často se ocitnou úplně bez prostředků. Ačkoliv město Sušice vlastní asi 1500 bytů, chybí zde levná forma bydlení, tedy sociální ubytování. Příjem z vybraného nájemného činí více než 50 mil. ročně a je to druhá nejvýznamnější položka v rozpočtu (první jsou daně). Přibývá těch, kteří nemají ani na zaplacení nájmu nebo na skromnou dovolenou. Stále více lidí se ocitá bez práce, uvízne v dluhové pasti a v důsledku toho se jim rozpadne rodina. Zavírání očí před tímto smutným jevem není řešením. Kdo se s tím nesetkal, těžko pochopí. Do nového roku přeji všem pevné zdraví, pohodu a porozumění pro lidi kolem nás. Milena Stárková

3 Sušické noviny 1/2014 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 16. prosince 2013 Rada města schválila záměr prodeje stavební parcely č. 580/71 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 460 m 2 včetně objektu v Nádražní ul. 1331/II, Sušice a zveřejnění záměru na úřední desce města. Rada města schválila záměr prodeje stavební parcely č.580/12 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1014 m 2 včetně objektu bez čp. v Nádražní ul., Sušice a zveřejnění záměru na úřední desce města. Rada města neschválila zaplacení částky , Kč požadované paní Ivou Janečkovou, jako úhradu majetkové újmy za dlouhodobé omezení ve výkonu svého vlastnického práva. Rada města schválila, v případě schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města, nákup dovybavení pódia dle nabídky firmy KN Sound, Hradec Králové a Hardware a Software Dach, Sušice v celkové výši , Kč vč. DPH. Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo A na akci ZUŠ stavební úpravy bezbariérové řešení s firmou Aldast, s. r. o., 5. května 149, Strakonice a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Rada města schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. A na akci Bazén Sušice s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČ: , a pověřuje starostu města podpisem dodatku, poté kdy dodatek projde kontrolou právníka města. Rada města vydala na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, Nařízení města Sušice č. 2/2013, kterým se vydává tržní řád. Kompetní zápis usnesení rady města najdete na Zasedání zastupitelstva města Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. prosince 2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled pro roky dle návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2014 dle přílohy, která akceptuje schválené změny oproti návrhu, který byl předložen na jednání rozšířené rady města Zastupitelstvo města schválilo dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2014 podle tabulky (tabulka uvedena v minulém čísle SN) Zastupitelstvo města schválilo pořizovatelem předložený návrh postupu pořizování Územního plánu Sušice. Zastupitelstvo města schválilo kupní smlouvu mezi Tesco Stores ČR, Praha a městem Sušice na odkoupení technické a dopravní infrastruktury a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku Nemocnici Sušice, o.p.s. na rok 2014 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemkových parcel č. 963/1 o výměře 831 m 2 a č. 970/17 o výměře 346 m 2 v k.ú. Sušice nad Otavou ve vlastnictví města Sušice za části pozemkových parcel č. 970/3 o výměře m 2, č. 970/23 o výměře 166 m 2 a č. 970/25 o výměře 181 m 2 ve vlastnictví manželů Polákových. Zastupitelstvo města rozhodlo o odprodeji objektu k bydlení na stavební parcele č. 936 o výměře 148 m 2 a přilehlé zahrádky na pozemkové parcele č. 367/21 o výměře 175 m 2, v ul. Pod Viničkami čp. 531 Sušice p. Karlu Siebrovi, bytem Velký Bor, a pí. Aleně Přerostové, bytem Sušice, za kupní cenu ve výši , Kč s tím, že provize pro realitní kancelář je stanovena na 0,95% z kupní ceny nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro Gymnázium Sušice ve výši do , Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního stadionu v Sušici a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelového příspěvku pro TJ Sušice ve výši do , Kč ke krytí nákladů pronájmu ledové plochy zimního stadionu v Sušici a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku. Zastupitelstvo města uložilo odboru majetku a rozvoje města ve spolupráci s finančním odborem a právníkem města, provést analýzu předložené nabídky objektu čp. 48, na ppč. st. 33/4 bývalé lékárny a její výsledky předložit na jednání zastupitelstva města v únoru Kompetní zápis usnesení zastupitelstva najdete na Řádná jednání rady města v roce 2014: 13. ledna, 27. ledna, 10. února, 24. února, 10. března, 24. března, 7. dubna, 28. dubna, 12. května, 26. května, 9. června, 23. června, 7. července, 21. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října, 20. října, 3. listopadu, 24. listopadu, 8. prosince, 22. prosince Řádná jednání zastupitelstva města v roce 2014: 19. února, 23. dubna, 18. června, 17. září, 19. listopadu, 17. prosince Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání pro rok 2014 Dne schválilo Zastupitelstvo města Sušice rozpočet města na rok V rámci rozpočtu byla schválena částka Kč, která je určena na poskytnutí grantů v rámci Grantového programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Účelem tohoto programu je zpestření nabídky kulturních a sportovních akcí ve městě, zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistického a sportovního centra regionu, podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání, získání přehledu o připravovaných akcích atd. Poskytnutí grantu se řídí Pravidly pro Grantový program Města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Vzhledem k rozsáhlosti pravidel jsou zde uvedeny pouze základní informace a podmínky. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice, na další informace Granty, příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice. Žadatelem o grant občané působící ve městě Sušici a jeho částech starší 18 let, občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické nebo fyzické osoby působící ve městě Sušici a jeho částech. Podporované projekty musí být určeny zejména občanům města Sušice a jeho částí a nemohou být realizovány pouze za účelem tvorby zisku; jednorázová reprezentace města Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí. Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři (k dispozici na další informace Granty, příspěvky nebo na odboru ŠPPCR MÚ Sušice) a musí obsahovat základní údaje o žadateli, zpracovaný projekt (popis, cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram, rozpočet), informaci o předpokládaném zdroji příjmů z realizace projektu a návrh výše požadovaného grantu. Jeden žadatel může podat více žádostí o různé granty. Povinné přílohy žádosti: doklad právní subjektivity žadatele; doklad oprávnění osoby jednající za žadatele. Žádosti musí být doručeny do 1. kola přidělování grantů do 28. února 2014 a do 2. kola do 30. června 2014 poštou nebo osobně na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, Sušice. Podmínky pro přidělení grantu: grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím projekt na území města Sušice a jeho částí a zejména pro obyvatele města Sušice a jeho částí a na projekt reprezentující město Sušici v regionu, ČR nebo v zahraničí; grant může být přidělen maximálně do výše 70 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu; na projekt, který proběhl v minulosti, a bylo ukončeno jeho financování, nemůže být grant poskytnut (výjimkou jsou akce realizované do uzávěrky 1. kola příjmu žádostí); do celkových nákladů nelze zahrnout investice a výdaje za alkohol a tabákové výrobky; realizace projektu musí proběhnout nejpozději do konce roku, ve kterém je podávána žádost. Přidělení grantu: návrh na přidělení grantů provede odbor ŠPPCR MÚ Sušice ve spolupráci se zástupci kulturní komise a sportovní komise; maximální výše grantu na jeden projekt činí Kč; při návrhu na přidělení grantů bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žadatelem v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu a posuzováno zejména: okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen, význam projektu pro občany města Sušice, význam projektu pro reprezentaci města Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí, organizační náročnost projektu; Rada města Sušice poté schválí příjemce a výši grantů; s příjemcem grantu bude uzavřena písemná smlouva o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku (grantu). Vyúčtování přiděleného grantu je příjemce povinen předložit na předepsaném formuláři (závěrečná zpráva) včetně kopií nákladových účetních dokladů souvisejících s realizací projektu nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace projektu odboru ŠPPCR MÚ Sušice. Konzultační místo a kontaktní osoba: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, Ing. Olga Melkusová (č. dveří 205), tel.: , e mail: mususice.cz O. Melkusová Finanční příspěvky města Sušice na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2014 poskytovat město Sušice finanční příspěvky na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací. Do rozpočtu města Sušice na rok 2014 byla pro tento účel schválena částka Kč. Cílem těchto příspěvků je podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let na úseku kultury a volného času, nabídnout jim kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti (alkohol, drogy, kriminalita, ). Poskytnutí těchto příspěvků se řídí Pravidly pro poskytování finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací. Vzhledem k rozsáhlosti pravidel jsou zde uvedeny pouze základní informace a podmínky. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední desce MÚ Sušice, na další informace Granty, příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice. Žadatelem o příspěvek mohou být neziskové organizace, jejichž činnost je orientována na kulturní, zájmové a volnočasové aktivity (mimo sportovní činnosti) dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru působící na území města Sušice. Žadatelem o příspěvek nemohou být školská zařízení. Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři (k dispozici na další informace Granty, příspěvky nebo na odboru ŠPPCR MÚ Sušice) a musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele. Povinné přílohy žádosti: doklad právní subjektivity žadatele; do klad oprávnění osoby jednající za žadatele; doklad o zřízení bankovního účtu žadatele; seznam registrovaných členů organizace s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu; přehled pravidelných schůzek a účetní závěrka za rok 2013, má li žadatel povinnost ji zpracovávat. Žádosti musí být doručeny do 28. února 2014 poštou nebo osobně na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, Sušice. Podmínky pro přidělení příspěvku: příspěvek lze poskytnout pouze organizacím působícím na území města Sušice a trvale pečujícím o děti a mládež do 18 let v oblasti kultury a volného času (mimo sportovní oblasti); podkladem pro přidělení příspěvku je seznam registrovaných členů; příspěvek může být poskytnut pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min. 1x týdně); příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže. Přidělení příspěvku: návrh na rozdělení příspěvků provede odbor ŠPPCR MÚ Sušice, na základě těchto podkladů rozhodne Zastupitelstvo města Sušice o výši přidělených finančních prostředků; po schválení výše příspěvku bude s žadatelem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí podmíněně návratného účelového finančního příspěvku. Vyúčtování přiděleného příspěvku: poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat k a vyúčtování předložit nejpozději do odboru ŠPPCR MÚ Sušice; do vyúčtování nelze zahrnout náklady, na které již Město Sušice přidělilo finanční prostředky z grantového programu. Konzultační místo a kontaktní osoba: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, Ing. Olga Melkusová (č. dveří 205), tel.: , e mail: mususice.cz O. Melkusová Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 Byt č. 6, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Tichá, čp. 881, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. Dům je zateplen a v bytě jsou plastová okna. Rozměry: kuchyň m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 5.90 m 2, WC 0.96 m 2, koupelna 2.56 m 2, balkon 4.96 m 2, komora 1.21 m 2, komora mimo byt 1.80 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vodní, čp. 142, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. Dům je zateplen a v bytě jsou plastová okna. Rozměry: kuchyň 8.80 m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 6.80 m 2, WC 0.88 m 2, koupelna 2.10 m 2, sklep 7.00 m 2, komora v bytě 2.20 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.20 do 9.30 hod. Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Stupkova, čp. 853, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry: kuchyň 8.55 m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 5.00 m 2, WC 0.88 m 2, koupelna 3.20 m 2, komora mimo byt 1.10 m 2, sklep m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.45 do 9.55 hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle Finanční příspěvky města Sušice na pravidelnou činnost sportovních organizací Dne Zastupitelstvo města Sušice schválilo v rámci rozpočtu města na rok 2014 částku Kč. Tato částka je určena na poskytnutí finančních příspěvků sportovním organizacím působícím na území města Sušice. Poskytnutí těchto příspěvků je podmíněno splněním podmínek, které jsou stanoveny v Pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací. Účelem těchto příspěvků je podpořit aktivní činnost co největšího počtu dětí a mládeže do 18 let v oblasti sportu, nabídnout jim kvalitní využití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti (alkohol, drogy, kriminalita, ). Vzhledem k rozsáhlosti pravidel jsou zde uvedeny pouze základní informace a podmínky. Celé znění pravidel je k dispozici na úřední des ce MÚ Sušice, na další informace Granty, příspěvky a na odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu (odbor ŠPPCR) MÚ Sušice. Žadatelem o příspěvek mohou být neziskové organizace, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let nekomerčního charakteru působící na území města Sušice. Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři (k dispozici na další informace Granty, příspěvky nebo na odboru ŠPPCR MÚ Sušice) a musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele. Povinné přílohy žádosti: doklad právní subjektivity žadatele, doklad oprávnění osoby jednající za žadatele, doklad o zřízení bankovního účtu žadatele, seznam registrovaných členů organizace do 18 let, náklady na provoz sportovních zařízení, náklady na pronájem sportovních zařízení, náklady na dopravu, informace o výši členských příspěvků a zpráva o činnosti sportovní organizace. Žádosti musí být doručeny do 28. února 2014 poštou nebo osobně na adresu: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, nám. Svobody 138, Sušice. Podmínky pro přidělení příspěvku: příspěvek lze poskytnout pouze organizacím působícím na území města Sušice a trvale pečujícím o děti a mládež do 18 let v oblasti sportu; příspěvek může být poskytnut pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost a to maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže. Přidělení příspěvku: návrh na rozdělení příspěvků provede odbor ŠPPCR MÚ Sušice ve spolupráci s komisí mládeže a sportu, na základě těchto podkladů rozhodne Zastupitelstvo města Sušice o výši přidělených finančních prostředků; po té bude s žadatelem uzavřena písemná smlouva o poskytnutí podmíněně návratného účelového finančního příspěvku. Vyúčtování přiděleného příspěvku: poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat k a vyúčtování předložit nejpozději do odboru ŠPPCR MÚ Sušice; do vyúčtování nelze zahrnout náklady, na které již Město Sušice přidělilo finanční prostředky z grantového programu. Konzultační místo a kontaktní osoby: MÚ Sušice, odbor ŠPPCR, Ing. Olga Melkusová (č. dveří 205), tel.: , e mail: nebo předseda sportovní komise Ing. Jan Staněk, tel.: , e mail: O. Melkusová

4 strana 4 Vánoční koncerty Sušického dětského sboru V pátek a v soboru byl Smetanův sál v budově Gymnázia jako každý rok v obležení díky probíhajícím vánočním koncertům Sušického dětského sboru. Sobotní odpolední koncerty zahájili zpěváčci z Klubíčka při MŠ Tylova, kteří s korepe ticí K. Prunnerové a pod vedením M. Vítovcové navodili svými převážně zimními písničkami vánoční atmosféru. Po nich vlétly na pódium Sněhové vločky 2. ročník tanečního oddělení, které okamžitě vystřídali Košiláčči z 3. ročníku TO obojí v choreografii H. Kop pové. Hudebně-pohybová představení vystřídalo nejmladší přípravné oddělení SDS Broučci, kteří pod taktovkou M. Naglmüllerové zapěli 6 veselých písniček za klavírního doprovodu J. Hanusové. Poslední taneční vystoupení Dvě lidové písně předvedl 4. ročník TO opět v choreografii H. Koppové s klavírním doprovodem A. Sušilové. Sluníčka SDS pod vedením J. Pelecha zazpívala Směsku lidových písní a rozloučila se Zimní čačou. Klavírista Sluníček J. Zdeněk zůstal na pódiu i pro další aktéry, kterými byli vedoucí a děti z letního soustředění pod vedením M. Houškové. Ti si nacvičili malou humornou operetku O dvanácti měsících. Tradiční tečkou odpoledních koncertů se stalo vystoupení Rodičů a dětí se třemi koledami pod vedením M. Naglmüllerové. Všichni zpěváčci i tanečníci byli velmi snaživí a šikovní, proto svými vystoupeními vykouzlili obecenstvu úsměv na rtech. Na večerním pátečním i sobotním koncertě vystupovala starší oddělení SDS, tedy Včelky, pod taktovkou Jana Pelecha a Hlavní sbor pod vedením Josefa Baierla a Andrejky Sušilové. Včelky zapěly několik zimních písní, lidovou Když jsem šel cestičkou k Sušici, Čtyřlístek od Z. Lukáše a společně s Hlavním sborem i Brusiče mráze. Hlavní sbor si na pódium přizval část sboru Svatobor, orchestr učitelů, žáků ZUŠ a hostů a předvedl 3 části Gloria Ddur od A. Vivaldiho. Chlapi SDS zapěli Vigilanter melodum a společně Vzpomínka na Václava Havla 18. prosince 2013, v den druhého výročí úmrtí Václava Havla, se na sušickém náměstí na pozvání Skautského střediska Vydří stopa a Gymnázia Sušice uskutečnilo vzpo mínkové setkání. Lidé, kteří si přišli připomenout odkaz tohoto velkého muže, zapalovali svíčky pod Lípou svobody u nedávno odhalené pamětní desky, která kromě podobizny nese jeho nejznámější slova z listopadu 1989: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Přítomní se chytli za ruce a po minutě ticha zazpívali českou státní hymnu. Dále o svých setkáních s disiden tem i prezidentem Havlem promluvil Václav Diviš a na závěr přečetl úryvek z knihy O lidskou identitu, sestavené z jeho úvah, fejetonů a prohlášení. Večer se ve Smetanově sále konal Koncert pro Václava Havla s podtitulem Máme otevřená srdce. Program uvedla Milena Naglmüllerová a s oblíbenými písněmi prvního českého prezidenta vystoupila skupina Sirkyskon (Štěpán Potužák kytara, zpěv, Martin Vondráček sólová kytara, Matyáš Fedor basová kytara a Zdeněk Kalný bicí) s Jakubem Baierlem za klávesami a s částí Sušického dětského sboru. Skladby The Rolling Stones, The Doors, Lou Reeda, Blue Effectu, Plastiků a Karla Kryla prokládal Karel Sedlecký četbou úryvků z Havlova novoročního projevu 1990, z Washingtonu Kulturní aktuality s děvčaty pak Adeste fideles, obojí v úpravě M. Raichla. Během koncertů došlo i na tradiční loučení s odcházejícími nejstaršími zpěváky, kteří byli letos 4. Ti si jako překvapení připravili píseň Salve Regina z filmu Sestra v akci. V druhé části koncertů uváděli někteří zpěváci následující koledy v lidových krojích, např. horňáckém, chodském či krkonošském dle jejich původu a následně je obecenstvo vyslechlo v originálním nářečí. Všechna vystoupení byla plna elánu a dobré nálady, která přecházela i na diváky. Na hudebních doprovodech během koncertů se podíleli krom orchestru D. Čámský, M. Waldmannová, J. Zdeněk, Z. Milotová a J. Pelech. Společným zpěvem všech zúčastněných zpěváků i obecenstva, zvoněním zvonečků a rozdáváním cukroví byl zakončen každý ze čtyř vánočních koncertů a doufejme, že všichni si domů odnášeli pocit pohody i sounáležitosti a sváteční náladu, která v sále vládla. -hpt-, foto ED a statí Důstojnost neznamená škrobený límeček. Během písní byly promítány fotky z Havlova života. Ačkoliv mladí hudebníci nemohli zažít dobu zpívaných písní, sympatickým projevem se jim podařilo vytvořit přátelskou atmosféru a naplnit sál pozitivní energií. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován Občanskému sdružení Píšťalka. text a foto ED Sušické noviny 1/2014 Jaroslav Kunský: Chci přispět k rozvoji města Automobilový závodník a držitel rychlostních rekordů se vrátil do rodné Sušice Na cestu do světa se vydal rychlosti 83 km/h. Od Rady vlády s manželkou po srpnové okupaci ČR dostal zlatou plaketu Cenu sovětskou armádou v roce bezpečnosti silničního provozu. Projel Rakousko, Německo a zakotvil ve Velké Británii. Tam vystu- stále plný elánu a nápadů, vrátil Nakonec se Jaroslav Kunský, doval Mezinárodní školu pro automobilové závodění, kde se setkával zkušenostmi a kontakty přispívat do Sušice, kde chce také svými se slavnými jezdci Formule 1, např. k rozvoji města. Emersonem Fittipaldim a Ronie S konkrétními záměry a činy Petersonem. Po škole vyhrál hned nás nyní seznamuje přímo sám svůj první závod ve Formuli Ford, autor: Před časem se mi podařilo ovšem jen závodění k obživě tehdy sehnat pro město kupce na zámek nestačilo. Stal se proto zkušebním v Kněžicích byl to jeden můj jezdcem Audi NSU v Německu a na závody do Anglie dojížděl. Přesto si celý ročník udržoval přední pozice a celkově skončil sedmý. Později přešel k Lotusu. Do Čech se vrátil ještě včas, aby před pádem Železné opony pomohl založit slavný mostecký autodrom. Zde se mu v roce 1989 podařilo uskutečnit svůj sen. Za tím účelem dal dohromady mezinárodní tým a sestavil závodní speciál v kategorii Cyclecar B3, s kterým pak na okruhu vytvořil čtyři světové rekordy. Byly to vůbec první oficiální světové rekordy v motoristické historii Československa. Tento úspěch mu ještě v témže roce vynesl prestižní ocenění Čin roku 89. Jeho předání se uskutečnilo v bouřlivém období velkých společenských změn 7. prosince ve Vsetíně. Slavnostnímu vyhlášení byla tehdy přítomna i Československá televize a Jaroslav Kunský ke zděšení některých hostů své ocenění Čin roku věnoval stávkujícím studentům. Ještě v prosinci pak daroval svůj tříkolový speciál Národnímu technickému muzeu v Praze. Později pan Kunský vybudoval firmu KUNSKY GROUP Racing Management, která se zabývala pořádáním motoristických akcí a úpravou závodních vozů. Došlo i na montáže ručního ovládání do automobilů pro invalidy. Nezapřel ani duši závodníka, když s takto upraveným vozem Škoda Favorit absolvoval rekordní jízdu z Dánska za polární kruh za 46 hodin při celkové délce 3820 km a průměrné motoristický kolega z Dánska. Také jsem přišel s plánem vybudovat z uzavřené porodnice hospic. Zařízení mělo vytvořit 60 pracovních míst a mělo fungovat ve STATISTICKÁ ČÍSLA ZA ROK 2013 Knihovna je více jak rok v nové budově. Přinášíme několik základních statistických údajů o tom, jak si knihovna v roce 2013 vedla. Počet návštěvníků to je o návštěvníků více než v minulém roce. Počet výpůjček celkem z toho knih, časopisů, 221 CD, DVD apod. Pro naše čtenáře jsme vyřídili rezervací. Nejčastěji rezervované jsou nové tituly, povinná četba a oblíbené časopisy. Ve vypůjčování vedou ženy, a to 70,54 %, muži 29,46 %. Knihovnu na sociální síti Facebook si našlo 182 uživatelů. Mohou zde sledovat novinky, nové tituly, fotky a akce knihovny. Jaké knihy čtenáře v roce 2013 nejvíce zajímaly? DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ: Padesát odstínů šedi E. L. James Padesát odstínů temnoty E. L. James Lovci hlav Jo Nesbö Tajemství porodní báby Sabine Bert Pentagram Jo Nesbö Sněhulák Jo Nesbö Muži, kteří nenávidí ženy Stieg Larsson Květiny pro Lauru Keleová-Vasilková Svědkyně ohně Lars Keller Památky města Sušice Jan Lhoták Z časopisů: Květy, Vlasta, Reflex, Instinkt, Týden, Story, Epocha, Svět motorů, History revue, Respekt Knihovna spolupráci s plzeňským hospicem sv. Lazara. Návrh byl tehdy zamítnut, budova však dodnes chátrá, i když byla prodána. Stejně tak se po neúspěšných jednáních s majiteli neuskutečnil můj plán na odkoupení části Sola a vybudování dílen na úpravu speciálních vozů. Nedávno jsem však byl postaven před daleko těžší zkoušku. Celý rok jsem bojoval s onkologickým onemocněním a nyní vyhrávám svůj nejdelší a nejtěžší závod v životě. Místo vavřínů jsem vyhrál právo na život. Opět mám chuť něco pro naše město udělat. Připravuji založení Nadačního fondu Patriot 21, jehož účelem a cílem bude pomoci při zvyšování atraktivity Sušice a okolí. Fond by měl také podporovat osamělé staré lidi v jejich tíživých životních situacích. Chtěl bych jim pomoci, aby i jejich stáří plynulo důstojně. Dále nyní s mladým sušickým architektem Janem Holubem připravujeme návrh na umístění kompozice s motivem zápalek doprostřed kruhového objezdu u Sola, aby tak byla viditelně připomínána významná část historie Sušice, která proslavila město ve světě. Děkuji za rozhovor. Eduard Lískovec 2 x foto z archivu Jaroslava Kunského DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: Deník malého poseroutky Jeff Kinney Hunger Games Suzanne Collins Drakie Sophie Jordán Ariel malá mořská víla Walt Disney Odkaz dračích jezdců Paolini Christopher Škola noci P. C. Část Deník mimoňky Rachel Renée Russell Barbie Briza. Větrná víla Daisy Meadows Tajný kruh L. J. Smith Čtyřlístek, Kačer Donald, Bravo, Top dívky, 21. století junior, Dívka, Bravo girl, Redway -aj-

5 Sušické noviny 1/2014 Přehled akcí strana 5 Sušice 17. ledna od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál Zlatovláska loutkové představení 17. ledna od 19 hod. Smetanův sál 31. ledna od 17 hod. KD Sokolovna Husův sál Honza doktorem v pekle loutkové představení 1. února KD Sokolovna od 14 a od 20 hod. 7. února od hod. KD Sokolovna Region Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel (411) Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 10 12, hod. Muzeum historických motocyklů tel , denně 9 12 a hod. 10. února od 18 hod. Kino Sušice SKANDINÁVIE 13. LEDNA ARGENTINA 10. ÚNORA Žihobce Muzeum Lamberská stezka tel ledna od 16 hod. vernisáž výstavy Příběh jednoho ochotnického spolku Zahájení výstavy věnované historii obnoveného žihobeckého ochotnického spolku J. K. Tyla. Výstava dobových kostýmů, rekvizit, kulis, fotografií, plakátů či režijních knih. Všichni milovníci divadla jste srdečně zváni! 18. ledna od 19 hod. Kino Sušice Divadlo: SušDivOch Maloměstské klepny 19. ledna od 14 hod. KD Sokolovna 21. ledna od hod. Kino Sušice Anglická gramatika 21. ledna od 19 hod. Kino kavárna Škrtněte si, prosím výroční talkshow Radka Nakládala viz. str ledna od 20 hod. KD Sokolovna XIV. reprezentační ples města Sušice viz.str ledna od hod. KD Sokolovna Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod. KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN otevřeno: pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek, pátek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provozní doba: oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax e mail: První Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy Městské informační centrum budova radnice tel , e mail: Otevřeno: pondělí až pátek: a hod. PŘIPRAVUJEME: 5.února od hod. KD Sokolovna HALINA PAWLOWSKÁ Pavel Šustr 15. února od 20 hod. KD Sokolovna Chovatelský ples 16. února od 17 hod. Kino Sušice Co je to highline Jak se k highline dostala Kam se díky tomuto sportu podívala Jak si splnila své sny na skalách v Americe CYKLUS CESTOVATELSKÝCH Rostislav Švelch 17. února od hod. KD Sokolovna Divadlo: Mafie a city 22. února od 20 hod. KD Sokolovna Hasičský ples 25. února od hod. KD Sokolovna Travesti show 15. března od 20 hod. KD Sokolovna Zdeněk Lerch PŘEDNÍ SVĚTOVÁ HIGHLINERKA do 31. ledna 2014 Ze žihobeckých vzpomínek výstava dobových fotografií Horažďovice KULTURNÍ DŮM ledna ve 20 hod. 17. Prácheňský reprezentační ples Pořádá Město a Kulturní středisko Horažďovice. K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, předtančení Avanti Domažlice, vyhodnocení ankety Nejlepší v roce 2013 předání cen / pan starosta Mgr. Karel Zrůbek, míchané nápoje / Roman Staněk, květinová výzdoba manželé Petříkovi Květinářství Vesna, ochutnávkový raut / Kulturní středisko. Předprodej vstupenek v kině Otava a v kanceláři KS, tel ledna v hod. PAPARAZZI aneb Intimní život bulvárního fotografa C.K. Divadlo PLUTO. 25. ledna ve 20 hod. Hasičský bál pořádá SDH Jetenovice. K tanci a poslechu hraje Fatima. Bohatá tobola. Předprodej vstupenek v kině Otava a kanceláři KS. 26. ledna v 15 hod. Posezení s písničkou K tanci a poslechu hraje HORALKA Rezervace a zakoupení vstupenek v kině Otava, tel , čt so od 16 do 20 hod. KINO OTAVA tel ledna oba dny od 20 hod. Vlhká místa Německo Nejtajnější aspekty ženského světa se všemi skrývanými touhami a nevídanou otevřeností. Komedie do 15 let nevhodná ledna oba dny ve 20 hod. Vejška ČR Kultovní film GYMPL pokračuje. Nová česká komedie do 12 let nevhodná. 31. ledna a 20 hod. Husiti ČR Animovaná komedie plná fórů, gagů a písniček, která potěší diváka každého věku. Komedie, která mění dějiny. Důležitá telefonní čísla Úřad práce, pracoviště Sušice Městský úřad Sušice e mail: podatelnamususice.cz Sušické lesy a služby s. r. o Městská policie / od hod. KD Sokolovna Sušice vstupné 220 K predprodej vstupenek v KD Sokolovna od Akce! 2+1 vstupenka zdarma / KD SOKOLOVNA SUŠICE / / 150 Kč recepce Nemocnice Sušice, o. p. s informace o víkendové zubní pohotovosti Spoje ČSAD Sušice (7 15 hod.) / České dráhy Sušice / Sběrný dvůr Sušice areál ČOV, Pražská ul. susicerumpold.cz provoz. doba: út, čt hod., so 8 12 a hod.

6 strana 6 Vzpomínky Odešla maminka zlatého srdce, pohasly oči starostlivé, předobré srdce zůstalo stát... Dne 1. ledna jsme vzpomněli jedenáctého výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní Anežky Nachtigallové ze Sušice. S láskou vzpomínají dcery Hanka, Venda, Jiřka a Lenka s rodinami. Společenská kronika Bylo to báječný a ohromný tak ahoj! S obrovským žalem v srdci oznamujeme, že nás 29. prosince 2013 opustila ve věku 94 let Vlasta Béba Pokorná Naše milovaná maminka, babička a prababička, teta, sestra, tchýně a základní pilíř celého rodu Za rozsáhlý rod dcery s rodinou: Olina a Zdeněk, Dana a Gustav, Naďa a Jarda, vnoučata: Veronika, Jitka, Ondřej, Jana, Martin, Dana, pravnoučata: Jakub, Oliver, Viktorie, Julie, Vašík, Anna Marie, Ondra. Rozloučení s Bébou se uskuteční na její vlastní přání v kruhu rodinném. Pojeďte s námi... Sušické noviny 1/ na muzikál MATA HARI Divadlo Broadway Praha sobota 1. března odpolední představení ve hod. Zájemci hlaste se v kanceláři KD Sokolovna nebo na tel Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je stále stejně hluboká. Dne 2. ledna jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí pana Jaroslava Nekoly. Vzpomínají dcera Jaroslava, synové Jiří, Pavel, Miloš s rodinami a ostatní příbuzní. Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále budeme mít. Dne 3. ledna 2014 uplynulo 12 let, cos nám odešla, naše Haničko Žitníková z Volšov. Stále vzpomíná rodina. Čas plyne, bolest a zármutek zůstávají. Dne 7. ledna 2014 uplynulo 10 smutných let ode dne, kdy nás náhle opustil beze slova rozloučení pan JUDr. Miroslav Volák. S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Hana s rodinou a Míša s rodinou. Srdečně děkujeme všem, kteří vzpomenou společně s námi. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě. Dne 11. ledna uplynulo 6 let, co nás navždy opustila paní Zdenka Harantová. S velkou láskou stále vzpomínají manžel Milan a její tři Zdeničky. Dne 11. ledna uplynulo 29 let, kdy nás navždy opustil pan Václav Kolář z Mokrosuk a 20. června to bude již 20 let, kdy zemřela paní Marie Kolářová z Mokrosuk. S láskou vzpomínají děti s rodinami. Dne 13. ledna jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy navždy dotlouklo tak laskavé srdce našeho tatínka, pana Jaroslava Dražky z Cihelny. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dcery Jaruš a Dáša s rodinami. Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. Dne 19. ledna by se dožil 75 let pan Miroslav Vašica ze Sušice. Zároveň letos 26. května to bude 8 let, co nás opustil. Vzpomínají manželka, syn Luboš, dcery Olga a Radka s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé. Dne 20. ledna uplyne již pátý smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří Fornous. S láskou vzpomíná manželka Věra a synové Michal, Jiří a Pavel s rodinami. Dne 19. ledna vzpomeneme prvního výročí úmrtí paní Antonie Kotálové ze Sušice. Stále vzpomínají děti a ostatní příbuzní. Opustili nás... Bohumil Kopřiva 1928, Marie Čechová 1963, Milada Baumruková 1924, Jiřina Vavrušková 1929, Marie Kazdová 1927, Jaroslava Kůrková 1930, Jaroslav Burda 1928, Marie Zedlová 1928, Pavel Nauš 1957, František Spasov 1960, Jarmila Rybová 1926, Marie Kupková 1933, Antonín Švec Poděkování Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli dne 2. ledna t.r. naposledy rozloučit a uctít tak památku mého manžela, našeho tatínka, dědečka, pradědečka a bratra, pana Vladimíra Hušáka. Zarmoucená manželka a celá rodina. Poděkování za Klepny Současný svět je velice uspěchaný, dravý, často sobecký, a není úplně běžné potkat lidi, kteří nemyslí jen na sebe. Naše škola je potkala... jsou to členové Sušického divadla ochotníků SušDivOch, kteří nám dali k Vánocům pěkný dárek výtěžek z prosincového představení jejich vydařené frašky Maloměstské klepny. My jim děkujeme, a to hned dvakrát poprvé za polechtání bránice (při sledování jejich divadla ) a podruhé za pohlazení na duši (při předávání daru). Těšíme se, že peníze využijeme na nějakou kulturní akci a SušDivOchu přejeme další úspěšné kusy! Za Školu v zahradě (ZŠ speciální DČCE Merklín v Sušici) Iva Fišerová foto Michal Fišer Předvánoční setkání pro náhradní rodiny Začátkem prosince se uskutečnilo adventně a mikulášsky laděné setkání pro pěstounské rodiny, které pořádala Diakonie Západ a Latus centrum pro rodinu. Setkání se neslo v duchu vzájemného sdílení radostí i starostí, kterými prochází všechny rodiny i ty náhradní, a hravých a tvořivých aktivit pro děti i dospělé. Úvodem zazněly koledy v podání zpěváků z denního stacionáře Klíček pod vedením paní Zuzany Navrátilové, do muzicírování pak byli zapojeni i ostatní zúčastnění a děti měly možnost doprovodit muzikanty rytmickými nástroji. Během setkání probíhala tvořivá dílna a pásmo společenských, pohybových a interaktivních her. Tečkou byl příchod sv. Mikuláše a jeho družiny a všechny děti byly obdarovány dárečky. Děkujeme milému sponzorovi panu Rendlovi za darování pečených čertů a Mikulášů pro děti. Přejeme všem vše dobré do nového roku. Diakonie Západ, Archa pro rodiny s dětmi a Latus centrum pro rodinu OPLOVA DECHOVKA Posezení s dechovkou Neděle od hod. Sušice Hotel Svatobor Vítáme nové občánky Anna Jeřábková, Hana Oulehlová, Tomáš Mikšátko, Adéla Vachoušková, Sofie Drbalová, Jitka Luhanová, Ondřej Matějka, Antonín Baierl. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře. Předprodej: , redakce: Archiv Sušických novin od r najdete na Termíny vydání Sušických novin do července 2014 uzávěrka datum vydání č ledna 31. ledna č února 14. února č února 28. února č března 14. března č března 28. března č dubna 11. dubna č dubna 25. dubna č května 9. května č května 23. května č května 6. června č června 20. června č června 4. července č července 18. července KINO SUŠICE V ROCE 2013 Nově zrekonstruované digitální kino v Sušici oslavilo první narozeniny. Jaký byl tento rok pro celé kino? Přinesla modernizace technologií změnu v návštěvnosti a ve výběru filmů? Z čísel za celý rok 2013, která vydala tento týden Unie filmových distributorů vyplývá, že od do navštívilo Sušické kino celkem platících diváků a na hrubých tržbách získalo Kč. Uskutečnilo se celkem 619 projekcí, což znamená, že průměrná návštěvnost činila 28 diváků na jedno představení, a to naše kino řadí na 101. místo z celkem 196 digitálních kin, registrovaných pod Unií filmových distributorů. Včetně vícesálových kin a multikin. Mezi nejnavštěvovanější filmy roku 2013 v Sušickém kině patřily Babovřesky (1601 diváků), Hobit: Šmakova dračí pouť (720 diváků) a Donšajni (387 diváků). Podrobnější údaje a porovnání s předchozími lety přineseme v některém z dalších čísel Sušických novin. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu. pv TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (pro začátečníky) pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových bude probíhat v únoru a březnu 2014 vždy ve čtvrtek od hod. ve velkém sále KD SOKOLOVNA Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna nebo na tel nejpozději do 24. ledna 2014 Sbor dobrovolných hasičů Volšovy Vás srdečně zve na Hasičský ples od 20 hod. v restauraci Na Volšovce K tanci a poslechu zahraje skupina Compact Vstupné 80 Kč Bezplatná právní poradna pro občany Sušice v roce 2014 Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici, a to v prostorách Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin. S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili. Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu apod.) Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka a není poskytována telefonicky. Bezplatná právní poradna bude zajišťována: advokát Tel. v kalendářním týdnu JUDr. Jiří Bauer , 38 a 6. týden v roce 2015 JUDr. Miroslav Popel , 22, 42. Mgr. Tomáš Nachtigall , 26, 46. Mgr. Pavel Pernický , 30, 50. JUDr. Slavomír Vlach , 34 a 2. týden v roce 2015 První týden roku začíná pondělím

7 Sušické noviny 1/2014 Kultura strana 7 JEDNODUŠE, NA ROVINU, PŘEDSTAVUJEM RAŠELINU Rašelina je životadárná půda, zdroj přírodní přirozené síly. Rašelina kulturní spolek je živnou půdou a inspirací pro každý den, obsahuje potenciál, který chceme tvůrčím způsobem využít a šířit. Je důležité se ráno probouzet s chutí do života, s energií a pozitivní myslí. Spolek byl založen koncem roku 2013 z potřeby péče o kulturní zdraví, o rozvoj jednotlivců i komunit. Rašelinu pojímáme jako platformu a zázemí pro ty, které zajímá zdravý a kulturní styl života, mají chuť jej vytvářet, sdílet, šířit, žít. Do činnosti spolku zahrnujeme: umění (divadlo, tanec, film, vizuální umění), architekturu, bydlení, péči o přírodu a krajinu, ve které žijeme, zahradu, rodinu, snahu o co největší soběstačnost, podporu tradičních řemesel, ale i sousedské vztahy, vazby v regionu Je to velice široký záběr, stejně jak široké a bohaté je využívání rašeliny v zemědělství, zahradnictví, lékařství, léčitelství, potravinářství a průmyslu vůbec. Svými aktivitami chce spolek Rašelina obohatit lokální kulturní mikroklima. Chceme kulturu aktivně tvořit jednak pořádáním kulturních, vzdělávacích či zážitkových akcí, v druhé řadě pak vlastní autorskou tvorbou ve formě uměleckých, či ekologických projektů. Jako hodnotné vnímáme pozvat souseda ke společnému pečení chleba stejně jako organizování mezinárodní taneční přehlídky. Chceme podporovat kulturu slova vyprávěním pohádek dětem, stejně tak jako workshopem práce s textem, který povede zkušený profesionál. Chceme objevovat vlastní hlasové možnosti zpíváním koled na návsi stejně jako účastí na dílnách projektu Hlasohled, který přiváží do Čech lektory světové kvality pro práci s hlasem. Kdo se může stát členem? Fyzická osoba nad 18 let, která podá přihlášku a jehož členství je posléze schváleno výborem spolku. Člen se posléze může státi aktivním činitelem působícím v jednotlivých projektech, může býti pozorovatelem, příznivcem, či fanouškem, což znamená pravidelnou informovanost o činnosti spolku Rašelina, ale také o činnostech zabývajících se podobnými aktivitami v regionu i celé ČR. Dále budeme poskytovat podporu a poradenství jednotlivcům, kteří mají chuť něco zorganizovat, uspořádat, ale nemají s kým, nebo jim chybí zkušenosti. Je důležité také zmínit, že kulturní spolek nepůsobí pouze na území Sušicka, ale také Klatovska a celého Pošumaví a náš pohled se upírá i přes hranice. Rašelina je neziskovou organizací (v současnosti má 9 členů), jejíž růst a množení bude záviset také na Vás, milí čtenáři. Pokud Vás náš spolek zaujal a chtěli byste se stát členy, napište nám na náš či facebookové stránky. O plánech a termínech akcí Vás budeme pravidelně informovat. Vítáme nápady, náměty i aktivní spolupráci. Jitka Doubravová, Petra Hoblová, Martina Marešová (členové, výbor spolku) Kruh přátel hudby v Sušici Vážení milovníci klasické hudby, rok 2014 je velmi bohatý na významná výročí českých skladatelů. Celý hudební svět si bude díky nim připomínat bohatý hudební odkaz, jaký dala světu malá země uprostřed Evropy. Při této příležitosti jsme se rozhodli nezůstat stranou a i v Sušici tato slavná výročí připomenout řadou koncertů v průběhu jara a podzimu. Založili jsme Kruh přátel hudby (KPH), uskupení, které pořádá koncerty, besedy, nebo i cesty za hudbou. Jsme otevřený spolek a budeme si vážit každé spolupráce s organizacemi, či skupinami, které mají s KPH zájem spolupracovat jakoukoliv formou. Rádi bychom Vás vyzvali: staňte se i vy členy KPH, získejte první informace o chystaných koncertech a akcích, cenovou výhodu při zakou pení abonentní vstupenky (5 koncertů) a jistotu přednostní účasti na atraktivních koncertech v zajímavých prostorách sušických sálů. První koncert se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2014 v Smetanově sále gymnázia. Vystoupí na něm Komorní soubor Variace s mluveným slovem jednoho z nejvýznamnějších českých herců Josefa Somra. za zakládající členy Andrea Sušilová, Pavel Janoušek, Jiřina Helíšková NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO Rok české hudby 2014 Cena předplatného na celou koncertní sezónu (5 koncertů) je pro členy KPH 400 Kč, děti, studenti a senioři 300 Kč Držitel předplatného má garantované místo v koncertním sále. Vstupné na jednotlivé koncerty pro členy KPH je 100/70 Kč sleva studenti, senioři. Rodinné vstupné pro členy KPH je 250 Kč/koncert Rodinné vstupné lze uplatnit: 2 děti do 15 let + 2 dospělí 3 děti + 1 dospělý Cena předplatného na celou koncertní sezónu (5 koncertů) je pro nečleny KPH 600 Kč, děti, studenti a senioři 400 Kč, Vstupné na jednotlivé koncerty 150/100 Kč sleva studenti, senioři. Objednávku na předplatné (5 koncertů) pošlete poštou, nebo em na adresu: Kruh přátel hudby Klostermannova 113/1, Sušice, informace o předplatném na tel. č.: , Roční členský příspěvek činí 50 Kč Přihlášky člena KPH pošlete poštou, nebo em na adresu: Kruh přátel hudby Klostermannova 113/1, Sušice Přihláška člena KPH Titul, jméno, příjmení:... Adresa:... Datum narození:... Kontakt (e mail, telefon):... podpis sobota 18 neděle 19 pondělí 20 úterý 21 středa 22 čtvrtek 23 pátek 24 sobota 25 neděle 26 pondělí 27 úterý 28 středa 29 čtvrtek 30 pátek :00 SušDivOch Maloměstské klepny 120 min., 110 Kč 19:00 SušDivOch Maloměstské klepny 120 min., 110 Kč 14:00 17:00 Putování s dinosaury 3D Zataženo, občas trakaře 2 USA, 81 min., 130 Kč, dab. USA, 96 min., 80 Kč, dab. 10:00 Promítání pro nejmenší - Dvanáct měsíčků ČR, 45 min., 40 Kč 17:00 Byzantium: Upíří příběh GBR/USA/IRL, 118 min., 100 Kč, titulky 17:00 Vejška ČR, 120 Kč 14:00 Mrňouskové FRA/BLG, 80 min., 100 Kč, dab. 17:30 Výuka anglického jazyka Vejška - Zájmena ČR, 120 Kč 60 min., 50 Kč 17:00 Něžné vlny ČR, 103 min., 120 Kč Walter Mitty a jeho tajný život USA, 110 Kč, titulky Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Představení v 3D Do 12 let nevhodné Nymfomanka, část II. DAN/DEU/FRA/BLG/GBR, 105 min., 110 Kč, titulky 17:30 Výuka anglického jazyka - Přídavná jména 19:00 Škrtněte si, prosím narozeninové 90 min., 100 Kč Paranormal Activity: Prokletí USA, 84 min., 110 Kč, titulky Velká nádhera ITA/FRA, 141 min., 100/80 Kč pro členy FK, titulky Zlodějka knih USA/DEU, 125 min., 110 Kč, titulky Vlk z Wall Street USA, 165 min., 110 Kč, titulky 17:00 Ptačí úlet USA, 100 Kč, dab. Paranormal Activity: Prokletí USA, 84 min., 110 Kč, titulky Zlodějka knih USA/DEU, 125 min., 110 Kč, titulky Vlk z Wall Street USA, 165 min., 110 Kč, titulky Jeptiška FRA/BLG/DEU, 114 min., 100 Kč, titulky Na život a na smrt USA, 110 Kč, titulky Seniorská projekce Do 18 let nepřístupné Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. Pá pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) SušDivOch Maloměstské klepny Fraška o čtyřech dějstvích z pera Karla Sabiny o lidské malosti, hašteření a pokrytectví. Škrtněte si, prosím narozeninové Zábavná talk show Radka nakládala a jeho hostů, tentokrát v duchu oslavy 1. narozenin celého pořadu. Putování s dinosaury 3D Teprve teď máte možnost stát se součástí světa, kde vládnou dinosauři a zažít s nimi putování, které začalo před 70 miliony lety na Aljašce. Hrdina, býložravý Pachyrhinosaurus, který se narodil jako nejmenší, se musí během tohoto putování vyrovnat nejen se svými sourozenci, ale například i s věčně hladovými predátory Troodony...kam doputuje? Zataženo, občas trakaře 2 Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru... Walter Mitty a jeho tajný život Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději žije ve svém vysněném světě. V něm se mění na dokonalého romantického hrdinu bojujícího za lepší, spravedlivější svět. Trestá padouchy, zachraňuje pejsky z hořících domů a ochraňuje bezbranné ženy. Nymfomanka, část II. Druhý díl kontroverzního opusu dánského režiséra Larse von Triera. Jde o komplexní dílo, které životní příběh hrdinky i lidskou sexualitu obecně nahlíží z mnoha stran. Promítání pro nejmenší - Dvanáct měsíčků Kouzelný dědeček, Dvanáct měsíčků, Krakonoš a sklínkař Matěj, Uršula a trpaslíci Výuka anglického jazyka Přídavná jména Stupňování přídavných jmen, postavení přídavných jmen ve větě, přídavné jméno jako popisný prvek ve větě: KONVERZAČNÍ TÉMA: Moje země a město Vlk z Wall Street Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl - na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta - brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Paranormal Activity: Prokletí Poté, co byl označen, začíná být Jesse sledován tajemnými silami. Jeho rodina a přátelé se snaží ho ochránit, ale jak se dá bojovat proti peklu? Velká nádhera Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje Sorrentino do prostředí třpytivé vysoké smetánky podmanivého Říma a po vzoru filmových velikánů Federica Felliniho a Michelangela Antonioniho podává kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Zoufalý Babylon zbohatlíků, politiků, zločinců, filmových hvězd, umělců, intelektuálů, ale i komplikovaných i nestálých vztahů ožívá v starověkých budovách a gigantických vilách Říma a sledujeme ho očima rozčarovaného Jepa, věčně se utápějícího v poháru gin tonicu a ve víru nekonečných party. A nad tím vším stojí Řím jako krásná, avšak mrtvá diva. Byzantium: Upíří příběh Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, hledají útočiště v chátrajícím pobřežním letovisku. Clara si začne vydělávat jako prostitutka a brzy se setká se stydlivým a osamělým Noelem, který jim poskytne útočiště v opuštěném penzionu jménem Byzantium. Clara, která vždy myslí na budoucnost, ho promění v dům neřesti. V malém, poklidném městečku začínají umírat lidé. A minulost, před kterou dívky tak dlouho prchaly, je pomalu dohání. Zvítězí láska nebo věčný život? Zlodějka knih Příběh devítileté Liesel se odehrává v Německu roku Nacismus ovládá Německo a dívka vnímá nebezpečné trendy kolem sebe. Se světem se vyrovnává pomocí knih, které krade v knihovnách, ale i z hořících hromad, na kterých nacisté pálí nevhodné tituly. Její chování však může přinést zkázu celé rodině, protože ukrývají židovské utečence. Vejška Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při jedné noční honičce je Kocourek dopaden... Hudba a rap DJ Mika Trafika a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická kamera, tajemná noční zákoutí to vše dává Praze autentickou podobu. Mrňouskové V roce 2006 se na televizní obrazovky dostal francouzský seriál Mrňouskové, který se stal okamžitým hitem mezi nejmenšími. Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí téměř na celém světě. Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli přenést tento jedinečný mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmová plátna. Ptačí úlet Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Výuka anglického jazyka Zájmena Zájmena osobní, ukazovací, tázací (some vs. any), zájmeno jako podmět/předmět. KONVERZAČNÍ TÉMA: Cestování, komunikace v zahraničí a na letišti. Jeptiška Jako mladá žena byla poslána do kláštera proti své vůli. Matka představená jí s porozuměním pomáhá přiučit se každodenní rutině klášterního konventu. Suzannina touha po svobodě však nadále přetrvává. Když laskavá matka představená zemře, Suzanne musí čelit destruktivním opatřením. Jako ve zlém snu čelí ponižování, obtěžování ze strany nové abatyše a ostatních sester. Suzanne je tak podrobena utrpení a náboženskému fanatismu. Něžné vlny Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok Na život a na smrt Lone Survivor je adaptací románu napsaného podle skutečné události z června Čtyři mariňáci dostali za úkol zajmout vůdce Talibanu Ahmada Shana v rámci mise pojmenované Operace Red Wings. Byli odhaleni a museli čelit přesile 200 nepřátel. Z krvavé lázně utekl jen Marcus Luttrell (Mark Wahlberg), ale tím jeho boj teprve začíná.

8 strana 8 CAPOEIRA RODA V SUšICI Capoeira je brazilské bojové umění a má v Sušici již tříletou tradici. Koncem loňského roku proběhlo v ZŠ Lerchova Sušice již páté setkání přátel capoeiry z celého Plzeňského kraje, kde cvičíme capoeiru regional a tentokrát se přidali i cvičenci z Karlových Varů praktikující capoeiru abada. Roda je portugalské slovo znamenající v překladu kolo nebo kruh. Rodu vytváří lidé stojící v kruhu, hrající na brazilské lidové hudební nástroje či tleskající dlaněmi. Hudba tak vytváří doprovod pro sborový zpěv. Po vytvoření té správné atmosféry v rodě do ní vstupují vždy dva cvičenci a začíná jogo hra. Tato hra se velice blíží skutečnému boji, ale zároveň je doplněná o akrobatické prvky a vzdáleně připomíná i tanec sambu. Naše capoeira vychází z capoeiry regional, jejíž počátky jsou v oblasti Bahía v Brazílii. Před třemi generacemi brazilských mistrů capoeiry vznikla z capoeiry angola, která byla doplněna o užitečné techniky z jiných bojových umění. Zároveň v capoeiře regional neexistují soutěže. Proto FOTBALISTÉ ZAHÁJILI PŘÍPRAVU Do Sušice se vrátí zkušený obránce Hrubec Kompletní, navíc s jednou výraznou posilou, začali sušičtí fotbalisté přípravu na jarní část sezony. Návrat z Německa hlásí ostřílený obránce Pavel Hrubec, který u týmu poslední půl rok působil jako asistent trenéra. Věřím, že nám pomůže, říká sušický trenér Jan Staněk na startu dvouměsíčního tréninkového drilu. Ve čtvrtek 9. ledna se sušická parta sešla k prvnímu tréninku v roce Sušického kouče Jana Staňka může těšit, že z podzimního kádru nikdo neodejde. Nemám zprávy o tom, že by někdo chtěl skončit nebo odejít jinam, prozrazuje Staněk. V týmu naopak přivítá významnou posilu. Z německého Regenu se do Sušice vrací obránce Pavel Hrubec. Poslední půlrok u nás působil jako asistent, s hráči často trénoval. Teď jsme se domluvili na hostování pro jaro, už jsme si v Německu nebyla nikdy ochuzená o složité, ale efektivní techniky, které z jiných bojových umění již vymizely za účelem zjednodušení a soutěžení. Jarní příměstský sportovní tábor s Asterixem Nevíte kam s dětmi o jarních prázdninách? Nemáte pro ně ještě žádný program a nechcete, aby celý týden proseděly doma u počítače a televize? Byli byste rádi, kdyby si Vaše děti o prázdninách protáhly tělo, ale musíte do práce nebo nemáte tolik dovolené, abyste si mohli vzít volno? Tak neváhejte a přihlaste Vaše děti na příměstský sportovní tábor, který o jarních prázdninách ve dnech pořádají Sportoviště města Sušice a Sušické kulturní centrum SIRKUS. Každý den začínáme stejně jako škola od osmi ráno a pro děti od 1. do 5. třídy je připraven bohatý program vždy až do čtyř hodin odpoledne. Každý den bude zajištěn Díky návštěvě cvičenců z Karlových Varů jsme měli možnost poměřit naší capoeiru regional s capoeirou abada. Roda byla velice pestrá, živá, naplněná pozitivní energií. Capoeira má nespočet tváří. Při běžné sebeobraně dokáže být velice efektivní, tak, aby se i menší a slabší člověk ubránil většímu a silnějšímu protivníkovi. Avšak v tělocvičně, kde se setkávají přátelé, má povahu veselou a hravou. Cvičenci se neporáží silou a agresivitou, nýbrž důvtipem, inteligencí, pozorností, předvídavostí a šikovností. Tak proti sobě může poměřit své dovednosti muž se ženou, dítě s dospělým člověkem, atd. V rodě jsou sejmuty předsudky a strachy a člověk se naučí, že není radno podceňovat svého soupeře jen proto, že se jeví slabším. Tím vším se praktici capoeiry učí respektovat lidi, neposuzovat druhé podle vnějšího vzhledu, ale podle jejich srdcí a činů. Capoeira, jak jsem výše uvedl, má mnoho tváří. V Brazílii je na žebříčku popularity hned na druhém místě po fotbale. Někteří Brazilci tvrdí, že brazilští fotbalisté jsou tak dobří, protože mnozí z nich se věnovali i capoeiře, která je naučila kreativitě a rozšířila jejich pohybové schopnosti. Jasným důkazem tohoto tvrzení je známý brazilský fotbalista Edison Arantes do Nascimento známý pod přezdívkou Pelé, viz obr. Pelé při tréninku capoeiry. Prostřednictvím tohoto článku zvu všechny zájemce o cvičení capoeiry na naše tréninky, které se konají každou sobotu od 18 hod. v tělocvičně ZŠ Lerchova Sušice. Bližší informace najdete na www. capoeirapk.cz. Pavel Sušiak zažádali o jeho registračku, hlásí spokojeně sušický kouč. Hrubec strávil v Regenu osm a půl roku, jako hráč Sušice pamatuje poslední sezonu v divizi v roce Pro nás bude mít velký přínos. Mladým hráčům pomůže s taktikou, má velké zkušenosti. Věřím, že návrat do divize zvládne, je přesvědčený Staněk. Pokud půjde všechno dobře, k týmu by se mohl připojit i dlouhodobě zraněný stoper Martin Kalný. Na začátku února jde na kontrolu, kde se ukáže, jak zafungovaly injekce s výživou do operovaného kotníku. Martin si zatím chodí zahrát rekreačně do haly, mezníkem bude ta kontrola u doktora v Praze, upřesňuje Staněk. Právě obrana sušický tým na podzim výrazně trápila, v divizi dostala druhý nejvyšší počet gólů (46). V zimě chceme na defenzivní činnosti nejvíc zapracovat. Chceme zrychlit přechod do útoku, zlepšit přístup k hráčům, být silnější v osobních soubojích. V tom vidím proti soupeřům největší rozdíl, plánuje sušický kouč. Hráče čeká nejdřív příprava v Sušici, od 22. ledna bude tým nabírat kondici na soustředění na Srní, kde stráví čtyři dny. Po hrubé přípravě mužstvo odehraje první přípravný zápas v rámci zimního turnaje O pohár starosty města Sušice (26. ledna proti Nepomuku). Divizní jaro Sušice odstartuje 9. března zápasem proti Domažlicím B. Nováčkovi soutěže patří po podzimu předposlední, patnáctá příčka. Sušice uhrála osm bodů za dvě výhry, dvě remízy a 11 proher. Cíl pro jaro je jasný pokusit se udržet divizi i pro další rok. Uděláme pro záchranu všechno, chceme se herně ještě zlepšit. Ale prioritou zůstává předvádět kvalitní fotbal, to chceme za každou cenu. Rozhodně neplánujeme bojovat o záchranu jinými praktikami ani nějak betonovat, to ani neumíme, přiznává Staněk. (jon) Sport Sušické noviny 1/2014 Poprvé v této sezóně urvali sušičtí tříbodové vítězství na ledě soupeře Sokol Cehnice: TJ Sušice 3:6 (1:2, 0:2, 2:2) Branky (Asistence): 8 Šašek, 10 Vávrů (Broža), 33 Broža (Vachoušek), 34 Petera, 42 Fedor (Petera), 55 Šašek (Ryšavý), Sestava: Potužák Rendl, Lejsek, Blažek, Šmrha Ryšavý, Vávrů, Broža, Holý, Šašek, Vachoušek, Košvanec, Fedor, Petera. Vyloučení: 3:7. Rozhodčí: Vovčko, Mašek, Škoda Zápas se odehrával od začátku v režii sušických hokejistů. Z prvního gólu se ale v sedmé minutě radovali hráči Sokola Cehnice. Naštěstí tento stav trval jen minutu, když po samostatné akci vyrovnal sušický Šašek. Za necelé dvě minuty skóroval po přihrávce Štěpána Broži Martin Vávrů a tímto gólem převrátil stav zápasu na stranu borců TJ Sušice. Druhá třetina ve své první půli nenabízela moc líbivý hokej, ale od druhé poloviny se hosté chopili opět kormidla a soupeře rozebrali tak, jak se patří. V 33. minutě vykoupal brankáře Cehnic stylem pocem kam jdeš Broža a o necelou minutu poté, si po svém výletě přes celé hřiště vychutnal Petera domácího brankáře a navýšil skóre na 1:4. Třetí třetina začala pro hráče TJ Sušice úspěšně, když se ve 42. minutě zapsal do listiny střelců nováček s sušickém dresu Fedor. Komplikace nastali, když domácí v 49. minutě snížili spornou brankou. Hosté reklamovali gól vstřelený z brankoviště tak důrazně, že se rozhodčí rozhodl trestat. Za protesty poslaly dva hráče sušických na deset minut na lavici hříšníků. Hráči Cehnic tento stav využili a snížili stav utkání na 3:5. Naštěstí svým druhým gólem v zápase sušický Šašek poslal hosty v 55. minutě opět do tříbrankového vedení a tím konec zápasu uklidnil. Hokejisté TJ Sušice již utkání dohráli v pohodě a tříbodové vítězství si zkomplikovat nenechali. 14. kolo TJ Sušice: Katovice 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) Branky (Asistence): 4 Šašek (Vachoušek), 10 Vospěl (Fedor), 36 Šašek (Holý), 44 Holý (Šašek), 54 Vávrů (Broža), 59 Košvanec (Fedor). Sestava: Šlais (Potužák) - Rendl, Blažek, Šmrha, Karhan Ryšavý, Vávrů, Broža, Holý, Šašek, Vachoušek, Košvanec, Fedor, Vospěl, Rajtmajer, Korál F Diváků: 120 Rozhodčí: Štěrba, Čámský, Skolek. Vyloučení: 11:8 + Jílek 10 (Katovice) Od začátku zápasu bylo vidět, že domácí chtějí odčinit prohru z minulého utkání s týmem z Cehnic. Jak se již stává zvykem, skóre otevřel domácí Petr Šašek ve 4. minutě po přihrávce Erika Vachouška. Když v 10. minutě zvýšil na 2:0 Vospěl, zdálo se, že soupeř, který přijel s deseti hráči v poli bude snadnou kořistí sušických borců. Opak byl ale pravdou. V 17. minutě se po špatném přebrání hráčů po vhazování katovičtí pro Jak se již stává zvykem, skóre otevřel domácí Petr Šašek ve 4. minutě po přihrávce Erika Vachouška. Když v 10. minutě zvýšil na 2:0 Vospěl, zdálo se, že soupeř, který přijel s deseti hráči v poli bude snadnou kořistí 15. kolo HC Horažďovice: TJ Sušice 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) Branky (Asistence): 33 Vachoušek (Fedor), 42 Vávrů (Vospěl), 54 Vávrů (Rendl, Fedor) Sestava: Šlais Rendl, Broža, Šmrha, Blažek Vávrů, Ryšavý, Machovec, Holý, Šašek, Vachoušek, Stříbro na štěpána a vítězství na Silvestra Velice úspěšný závěr roku se podařil momentálně nejlepšímu sušickému běžci Pavlu Štěpáníkovi. Nejdříve v den 2. svátku vánočního, tedy na Štěpána, vybojoval v Klatovech pod Černou věží pomyslné stříbro za druhé místo v tradičním městském běhu, když našel přemožitele pouze v bývalém reprezentantovi Martinu Freiovi z Domažlic, který obléká extraligový dres Kroměříže. Poslední den roku 2013 pak oslavil Pavel více, než symbolicky. Na Silvestrovském běhu ve Ždírci u Plzně zvítězil na kopcovitě trati o délce m v kvalitním čase 16:12 min. a vylepšil svůj čas z roku 2012 od plných 42 s! Za své vítězství ve Ždírci Pavel získal tradiční místní cenu prasečí hlavu a uzenou kýtu. Pro vyučeného řezníka nemohlo být zřejmě lepší odměny. Pa vel však potěšil sebe i svého trenéra zejména kvalitou časů v obou závodech, které byly zároveň dobrým testem v rámci zimní vytrvalecké přípravy. Pavel Štěpáník v sezoně 2013 vybojoval na Mistrovství ČR v kategorii mužů do 22 let 10. místo v závodě na m překážek a letos by měl mít našlápnuto k ještě lepším výkonům. Tak ať vydrží sportovní forma i zdraví. Zdeněk Nešpor sušických borců. Opak byl ale pravdou. V 17. minutě se po špatném přebrání hráčů po vhazování katovičtí prosadili a snížili stav na 2:1. Toto skóre svítilo na ukazateli až do 36. Jak se již stává zvykem, skóre otevřel domácí Petr Šašek ve 4. minutě po přihrávce Erika Vachouška. Když v 10. minutě zvýšil na 2:0 Vospěl, zdálo se, že soupeř, který přijel s deseti hráči v poli bude snadnou kořistí sušických borců. Opak byl ale pravdou. V 17. minutě se po špatném přebrání hráčů po vhazování katovičtí prosadili a snížili stav na 2:1. Toto skóre svítilo na ukazateli až do 36. minuty, kdy se podruhé v zápase prosadil Šašek. Za stavu 3:1 nastupovali hráči TJ Sušice do třetí třetiny s odhodláním toto utkání již nepustit. Po té, co se v 45. minutě střelecky prosadil Holý po přihrávce Šaška, se hráči ze Sušice uklidnili a utkání dohráli s přehledem. V 54. minutě přidal další branku domácích Vávrů a hned po návratu z trestné lavice, dvě minuty před koncem, svůj brejk zakončil gólem Košvanec. Výsledek 6:1 byl zaslouženou odměnou pro sušické, kteří dokonale odčinili svůj výpadek ze třetí třetiny z posledního utkání s týmem z Cehnic. Na tomto jednoznačném výsledku má obrovskou zásluhu náš brankář Martin Šlais. Jeho výkon byl naprosto bravurní a zaslouží si velký dík. Zhodnotil trenér Korál. Utkání se od začátku hrálo velice opatrně. Žádný z týmů nechtěl udělat chybu a pustit soupeře do vedení. Šťastnější byli horažďovičtí, kteří se po samostatném úniku v poslední minutě první třetiny brankou Sosny ujali vedení 1:0. Druhá třetina také nenabídla hezký hokej. Ve třicáté minutě se domácí trefili podruhé a opět byl střelcem Sosna. Necelé tři minu- Košvanec, Vospěl, Fedor. ty po té se sušičtí po hezké akci na jejímž konci stál Vachoušek dotáhli na rozdíl jedné branky. Stav 2:1 svítil na ukazateli i po 40 minutách. To že hráči TJ Sušice třetí třetiny příliš neumí se ukázalo hned na začátku. Za 89 vteřin třetího dějství horažďovičtí nastříleli tři branky a bylo rozhodnuto. Ve 42. minutě snížil Vávrů, ale domácí si hru příliš nekomplikovali. V 50. minutě ještě skóre v přesilovce navýšili. Celá třetí třetina se hrála velice nečistě a rozhodčí trestal. Situaci pět na tři, kdy na trestné lavici seděli dva hráči Horažďovic využil Vávrů a svým druhým gólem v zápase uzavřel skóre zápasu. Další utkání okresního přeboru odehrají hráči TJ Sušice v neděli 19. ledna od 16 hod. na Zimním stadionu v Sušici. teplý oběd ve školní jídelně SOU Sušice na Kaštance. V rámci programu na děti čeká celotáborová hra s tématem Asterixe a Obelixe, bruslení a hry na ledové ploše, sportovní a kolektivní hry v hale na Kaštance, tvořivé dílny, promítání pohádek v kině a spousta dalších aktivit. Chybět samozřejmě nebudou ani bojovky po okolí Sušice a bobřík odvahy. Na závěr děti čeká karneval na ledě. A jako bonus je připraven i jeden celovečerní program v SIRKUSu. Více informací a přihlášku najdete na susice. cz. Přineste přihlášku co nejdřív, tábor má omezenou kapacitu. Cena: 1.400, Kč djfoto: Ladislav Fedor ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ pátek od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi od 16:30 do 18:00 veřejné bruslení neděle od 14:15 do 15:15 bruslení pro rodiny s dětmi úterý od 15:00 do 16:30 veřejné bruslení středa od 17:00 do 18:00 bruslení pro rodiny s dětmi pátek od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi od 16:30 do 18:00 veřejné bruslení sobota od 15:15 do 16:45 veřejné bruslení neděle od 13:00 do 14:30 veřejné bruslení Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky. Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste-susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech. Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek hod.

9 Sušické noviny 1/2014 Inzerce strana 9 ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL HOTEL SVATOBOR Pizza: pátek sobota od hod. tel: Hotová jídla: pondělí pátek od hod. tel: Více informací a jídelní lístek na svatobor.cz nebo na tel: VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 1. Úvodní hodina Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Slovesa II Příslovce další témata se připravují (7). Základní charakteristika anglického jazyka výslovnost práce se slovníkem psaná vs. mluvená angličtina Členy tvoření množného čísla počitatelnost vs. nepočitatelnost postavení podst. jmen v anglické větě Konverzační téma: Člověk ve společnosti (zdvořilostní fráze, představení se, small talk) Stupňování přídavných jmen postavení přídavných jmen ve větě přídavné jméno jako popisný prvek ve větě Konverzační téma: Moje země a město Zájmena osobní, ukazovací, tázací some vs. any zájmeno jako podmět/předmět Konverzační téma: Cestování, komunikace v zahraničí a na letišti Základní, řadové, násobné číslovky data Konverzační téma: Jídlo a stravování Funkce slovesa ve větě časy přítomné, minulé, budoucí trpný rod (pasiv) Konverzační téma: Práce, zaměstání a peníze Gerundium typy vět (vztažné, podmínkové) nepřímá řeč modální slovesa Konverzační téma: Volnočasové aktivity Stupňování příslovcí postavení příslovcí ve větě tvoření příslovcí z příd. jmen a naopak Konverzační téma: Mezilidské vztahy, povaha a vlastnosti VYPLŇTE SVÉ MEZERY V ANGLIČTINĚ... Vždy od do hodin Cena 50 Kč (za jednotlivý kurz) KINO SUŠICE

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 1/2014 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na Vaši návštěvu Sepisujeme insolvenční návrhy (osobní bankrot). JUDr. Stanislava Vohradská insolvenční správce Tel , Kašperská 30 hledá brigádníky GO Česká republika s.r.o. pořadatel běžkařského závodu Kašperská 30 hledá brigádníky do realizačního týmu. Závod se uskuteční 15. a na Modravě. Odměna 150 Kč/ den, strava, pozornost od sponzorů tričko/ čepice. Vhodné pro sportovní nadšence a příznivce tohoto sportu. Kontakt: tel: Hotel Kašperk, Kašperské Hory přijmeme: Pracovní pozice: recepční Pracovní poměr: HPP Pracovní náplň: komunikace s hostem, check-in a check-out procedury, přináležející administrativa, jednání se zákazníky a vyřizování jejich požadavků, office podpora managementu a food and beverage úseku Váš profil: minimálně středoškolské vzdělání, minimálně jeden světový jazyk na dobré úrovni (druhý výhodou), znalost práce na PC a office softwaru, musíte být přátelská, pracovitá, dynamická a dobře pracovat v týmu Nabízíme: stabilní zázemí a prostředí luxusního hotelu, dobré finanční ohodnocení + systém odměňování v závislosti na výsledku, zaměstnanecké stravování, další zaměstnanecké výhody Pracovní pozice: obsluha restaurace Pracovní poměr: HPP Pracovní náplň: komunikace s hostem, obsluha hostů v restauraci Váš profil: minimálně jeden světový jazyk na komunikativní úrovni (druhý výhodou), musíte být přátelský/á, pracovitý/á, dynamický/á a dobře pracovat v týmu Nabízíme: stabilní zázemí a prostředí luxusního hotelu, dobré finanční ohodnocení + systém odměňování v závislosti na výsledku, zaměstnanecké stravování, další zaměstnanecké výhody Pracovní pozice: pokojská Pracovní poměr: HPP Pracovní náplň: úklid prostor hotelu (pokoje, společné prostory, bazén, zázemí) Váš profil: musíte být přátelský/á, pracovitý/á, se smyslem pro detail a čistotu Nabízíme: stabilní zázemí a prostředí luxusního hotelu, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké stravování Své CV zasílejte em: tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 23. ledna 2014 ve h. INSTALATÉR A TOPENÁŘ JOSEF KŮRKA Chmelná Sušice Tel PRODEJ Prodám Chevrolet AVEO 1,2i, 62 KW, sedan 4 dv., červený. R.v. 2009, centrál, ABS, radio. V dobrém stavu, km, el. okna. Cena Kč. Tel Prodám plastovou střešní krytinuprůhledná nebo kouřová vlna 90x200 cm. Trapéz průhledný 107,5x300 cm. Vhodná na pergolu a lehké přístřešky. Cena 315 Kč, trapéz 590 Kč. Tel Prodám polystyren RYGIPS 200m 2, síla 6 cm, tuhost 100 kg/m 2, cena za balík 395 Kč. Tel Prodám vše pro domácnost. Sklenice na zavařování 30 ks, obsah 370ml = 3 Kč/Ks. Menší pokojové květiny zelenec, rozmarýna, ibišek, pryšec, juka cena 40 Kč/ks. Tel Prodám vše RETRO. Krásná lampa s látkovým stínítkem, výš. 115 cm cena 490 Kč. Samovar elektrický, výš. 33 cm cena 690 Kč. Židle polstrovaná funkcionalismus cena 390 Kč. Tel Prodám velké pokojové květiny palma yucca, bambus, tchýnin jazyk, pryšec, kovbojský kaktus. Výška květin cm. Cena 300 Kč 400 Kč/ ks. Tel Prodám starý kachlový sporák rozebraný, bílé kachle. Cena dohodou. Lednička CALEX, obsah 100 l, výš. 85 cm plně funkční za odvoz. Tel Prodám plynový gril, eko WC, troky na prase, bojler kombinovaný 80C nový. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO LY RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel Prodám pětiramenný pokojový lustr, kombinace dřevo žlutý kov, pěkný. Cena 800 Kč. Tel Prodám kotel na dřevo VERNER V 20 E 20 kw. rok výroby 02, velmi dobrý stav, nutno vidět, cena Kč a dále prodám obrazy originály Kubín, A. Lukášek, W. Novák, Lokvenc, Grus. Tel Prodám chladničku ARDO objem 241 l chladničku 195 l, mrazák 46 l, barevný televizor MITSUBISHI. Obojí za 1000 Kč. Tel Prodám papoušky horské mladé andulky, králíky, berany div. zbarvené a burgundské holuby texany, české staváky červené. Tel Prodám zimní pneu 195x65x15, jeté jednu sezónu cena 1 kus 250 Kč. Dále 185x55x15 cena 1 kus 200 Kč. Tel Prodám pian. harmonicu, 80 basů, 3+5 reg., cena Kč. Zahradní vrata kov. š 3 m, v 1,8 m, + vrátka š 1 m, cena Kč. Hokej. helmu na let, 400 Kč. Tel ,- Kč SUŠICE Řádková inzerce Prodám vlašské ořechy papíráky 50 Kč/kg. Tel Prodám s 50 % slevou hlavní zadní tlumič výfuku na Peugeot 106 jeden měsíc v provozu a autobaterii AH 44 se záručním listem. Důvod prodeje změna značky automobilu. Obojí na tel Prodám 192 ks nových cihel Thermopor, šíře 36,5 cm (4 palety). Oklepané cihly cena 2 Kč/ks, na paletě po 100 ks, celkem ks. Půjčím štěpkovač drtí, štěpkuje do průměru 7 cm, připojení za traktor od náhonové hřídele traktoru. Tel KOUPĚ Koupím maringotku nebo mobilheim, stav. Buňku. Sušicko. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím zavařovací pozink. hrnec. Tel Koupím na ovocné stromy postřikovač s dlouhým nástavcem kovový 5 l obsah, funkční. Nabídněte. Sušice a okolí. Tel Koupím staré vojenské helmy, bajonety, vyznamenání, uniformy (i části), boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré maskáče atd. Tel Koupím starší středně velký svěrák na ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky na tel Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově. Tel Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek, porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím prázdné telefonní karty ČR i zahraniční levně. Tel , Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové a smaltové cedule, mosazné stáčečky na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel Koupím lištovou sekačku MF70 i s vybavením. Dále míchačku na 1 3 kolce na 380 voltů, plastové drenážní hadice ø 10 cm husí krky 100 metrů i více nebo i slabší průměr. Tel BYTY NEMOVITOSTI Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM Sušice 90 m 2, rekonstruovaný, vhodný k podnikání obchod, kancelář, dílna, bezbariérový přístup z ulice, naproti parkoviště. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. Na prodej prostorný rodinný dům se zahradou 667 m2 na úpatí Svatoboru a v ulici Na Svahu. Příjemná a klidná lokalika ideální pro rodinu s dětmi, nedaleko přírody i centra města. 4+2, 2x koupelna, garáž, technické zázemí, ÚT kotle na plyn a tuhá paliva, obecní kanalizace a vodovod. Info: w w w. r e a l i t y a x a. c o m kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel Prodám rekreační domek na okraji Sušice. Novostavba těsně před dokončením. 3+ KK. (volat večer) Tel Pronajmu byt 3+1, Vojtěška, plně vybavený, 4 NP, výtah, cena dohodou dle počtu osob. Tel Pronajmu garáž v Sušici. Tel Pronajmu plechovou garáž v Sušici. Cena dohodou. Tel Koupě, prodej nemovitostí vše zařídíme rychle a spolehlivě, Vaše Q reality Sušice, Nuželická 60, (bývalá knihovna). Tel Pronajmu nebytový prostor, ul. Havlíčkova, Sušice 80 m 2, rekonstruovaný, vhodný k podnikání obchod, kancelář, dílna, bezbariérový přístup z ulice. Tel Prodám byt ve zděném domě po kompletní rekonstrukci v Sušici, topení ekoefekt nízké náklady cca Kč t. sezona Tel Pronajmu v Sušici byt po rekonstrukci mezonet ihned volný zahrada. Možný i pozdější prodej. Tel RŮZNÉ Přijmeme kuchaře. Požadujeme profesionální přístup k práci, orientaci v oblasti gastronomie, komunikativnost, velké pracovní nasazení, preciznost, snahu se neustále zdokonalovat, praxi v oboru. Hotel Annín, Dlouhá Ves u Sušice. Tel Jazykové studio hledá externího lektora němčiny od února 2014 na částečný úvazek. VŠ vzdělání nebo certifi kát v oboru podmínkou. Zkušenosti s výukou komunikativní metodou nutné. Kontakt: Z. Procházková, tel Hledám doučování matematiky pro dceru, která chodí na gymnázium. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro začátečníky i pokročilé. Mám státní zkoušku v NSR. Tel Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce Sušicko. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení. Tel Doučím vaše dítě 1. i 2. st. ZŠ, vše mimo AJ. Tel Zájemci o jízdy na běžky mikrobusem se mohou objednat na tel Čas odjezdu, příjezdu a místo kam se pojede po společné domluvě. Další informace po telefonu: Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně návrhu a realizace. Tel Daruji knihovnu, sekretář, skříň, peřiňák, konferenční stolek, 2 křesla, leštěný nábytek. Za odvoz. Tel

11 Sušické noviny 1/2014 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem Marie Malé - PRAVÝ BŘEH OTAVY Milí čtenáři Sušických novin, rok se přehoupnul, přivítali jsme opět nový s letopočtem 2014, tak ať nám všem přinese jen dobré zprávy. Budeme pokračovat s objevováním různých zákoutí našeho půvabného města. Výchozí bod si zvolíme opět u Lípy Svobody. Nově je tam instalována pamětní deska se vzpomínkou na našeho polistopadového prezidenta Václava Havla. Deska, jejíž podobu navrhla Mgr. Bohumila Skrbková, byla odhalena 17. listopadu 2013 za účasti mnoha sušických občanů studenti sušického gymnazia tu měli hezký vzpomínkový pořad. Než opustíme náměstí, chtěla bych se chvilku zastavit u jednoho měšťanského domu, a tím je Rozacínovský dům. Tento stojí u Kostelní ulice, z minulosti ho známe jako starou lékárnu. Je to velice historicky cenný gotický dům ze 16. století. Název Kostel sv. Felixe s klášterem kapucínů Kašna u hasičských kolen Na tomto místě zřejmě nejdříve stávala dřevěná kašna. Od roku 1872 se začali domáhat majitelé domů v Dlouhé třídě (nyní Havlíčkova ulice) zřízení kamenné kašny na prostranství zvaném Manhaus. Na schůzi zastupitelstva, která se konala , se opět jednalo o žádosti občanů z Dlouhé třídy o zřízení kanálu a kamenné kašny. V zápise jednání městské rady ze dne je pod bodem 8) uvedeno: Žádost obyvatelů Dlouhé třídy a části dolního předměstí. Městská rada nahlíží sice potřebu zřízení kašny na Dlouhé třídě. Pokud ale nebude zřízena vodárna a postaráno o dostatek vody pro město, nebylo by ničehož postavením kašny pomoženo. Proto navrhuje, aby byl zřízen komitet 5 členů, jenž by tuto záležitost prozkoumal, a pak dotyčný návrh předložil. Tento návrh byl přijmut a přikročeno k volbě komitetu. Hlasováním byli zvoleni pp. Matěj Karl, Hynek Poppl, Ján Petr, Filip Seitz a Karel Uhl. O několik let později, tedy , žádal znovu člen zastupitelstva K.Lang, aby byla zřízena kašna v Havlíčkově třídě. Obecní výbor sice uznal nutnost zřízení kašny, ale rozhodl, že se v roce 1888 zjistí náklady na stavbu, a až poté se stavba zařadí do domu je odvozen od původních majitelů Rosaciů. Později byl tento dům přestavěn do renezančního slohu, zdobený sgrafity na průčelí a na boční straně v Kostelní ulici. Stavebně gotické jádro zůstalo, dům je nemovitou kulturní památkou. Zajímavý je také vysoký kříž před fasádou domu. Je památkou na jezuit skou misii z roku Poté byla v tomto domě zřízena významná lékárna rodiny Firbasovy, lékárnu provozovaly tři generace této rodiny. Tato lékárna byla pojmenována U svatého kříže. V roce 1970 tu byla zřízena Správa chráněné krajinné oblasti Šumava, v čele s prvním ředitelem, panem Ladislavem Vodákem. V rámci rekonstrukce objektu byl v 90. letech proveden stavebně historický průzkum a v roce 1988 byly zahájeny i některé vnitřní stavební úpravy, bohužel nebyly dokončeny. 2x foto: Vladimír Vlk rozpočtu na rok Na zasedání rady byl z několika nabídek vybrán kameník Vavřín Janda. Jak uvádí kronika, tak teprve v roce 1897 byl u hasičských kolen postaven výtokový stojan vodovodu nákladem 16 tisíc zlatých. Protokol ze zasedání zastupitelstva uvádí v bodu 11, že po dobrozdání inženýra pana Karla Valenty zřídil se při hasičské kůlně jeden vodní stojan a tamní kašna, která protékala a svému účelu více nevyhovovala, se zrušila. Na tomto zasedání však došlo v závěru v bodu volné návrhy k poměrně bouřlivému jednání. V bodu 27) bylo zapsáno: Člen obecního zastupitelstva pan Karel Löffelmann navrhl, aby se kašna v Havlíčkově třídě znovu postavila, jak toho veřejná potřeba vyžaduje. K témuž návrhu podotknul pan rada Seidl stran zrušení té kašny, že dle výsledku konaného místního šetření a prozkoumání hydrantů by řádně opravená kašna konala dobrou službu při povstalém požáru, dodávajíc první potřebnou vodu, zároveň ale výhodná byla pro sbor hasičský, a to nejen při konání cvičení, ale i k čištění hasičského náčiní, a také by zásobovala okolní menší hospodáře potřebnou vodou pro dobytek a k mytí různých domácích potřeb. Pokud se však týče potřebné pitné vody, domnívá se, že stačil by zřízený stojan, protože V roce 1991 byl objekt restituován a majitelem prodán. Z tohoto důvodu musela Správa Národního parku v roce 1992 objekt opustit. Od této doby je tento bývalý měťanský dům nevyužitý a již delší dobu je nabízen k prodeji. Před nedávnem jsem se dočetla v Sušických novinách, že se přihlásil zájemce, který by tento dům chtěl koupit. Sice nevím, k jakému účelu, nechme se překvapit! Opustíme náměstí a vydáme se přes most na pravý břeh naší zlatonosné Otavy. Tento most měl zcela jinou podobu. Býval to kamenný barokní most, od půlky směrem k náměstí měl dřevěnou část, ta se podle vyprávění Karla Klostermanna propadla o Velikonočních svátcích, do Otavy spadlo mnoho poutníků, několik se jich prý utopilo. Tato dřevěná část se pak nahradila železnou lávkou, ta pocházela z Votěšských hutí v Kladně. Tato lávka byla napojena v roce Na tomto barokním mostě stávala socha svatého Jana Nepomuckého a kaple Svatého Kříže. V kapli visel kříž s erbem rodiny Lysanderů z Ehrenfeldu, vyrobený cca roku Pro narůstající provoz bylo v roce 1958 přikročeno ke stavbě železobetonového mostu, dostal přízvisko Most pionýrů. Sousoší dvou pionýrů stálo na přilehlém parčíku před mostem. Železná část mostu byla přesunuta přes náměstí k Domu armády, kde přemosťuje Otavu po několika úpravách dodnes. Kaple Svatého Kříže byla odstraněna a socha Jana Josef Spěváček: Staré kašny sušické 3. část Kamenná kašna stávala do roku 1932 i u hasičských kolen v Havlíčkově ulici. Nedatováno. Kašna na Baště na tehdejším židovském rynku. Nedatováno. vedle zmíněného stojanu nalézají se v blízkém okolí tři nové stojany, takže o pitnou vodu dostatečně postaráno jest. Ostatně odstraněná kašna bývala většinou znečištěna různými odpadky a voda mnohdy nabírala se z kašny nádobou z chléva znečištěnou. Z ohledu zdravotních nepohřešovala by se zrušená kašna, avšak z důvodů požárních a za příčinou potřebného většího množství vody pro polaře konala by službu dobrou. Když předuvedený návrh pana Karla Löffelmanna i členy OZ pp. Emanuelem Petrem a Alešem Janským došel svého souhlasu a vřele podporován byl, dal starosta o něm hlasovat, jenž také jednohlasně přijat a schválen byl. S tím souvisí i zápis v protokolu zastupitelstva z Zde je pod bodem 1 3 uvedeno, že za znovupostavení kašny v Havlíčkové třídě předalo se mistru kamenickému p. Matěji Šolarovi za smluvenou mzdu 120 zlatých. A pod bo dem 11 je poznamenáno, že panu Matěji Šolarovi, mistru kamenickému, adjustovala se částka 128 zlatých za postavení kašny a zřízení potřebného kanálku v Havlíčkově třídě, na kterouž se poukázalo 70 zlatých k výplatě, zbytek však v obnosu 58 zlatých ponechá se na čtvrt roku zpět, až jak kašna tato osvědčí se. V závěru roku byla městská rada na sezení seznámena se zprávou, že kameník Janda zhotovil zcela novou kašnu na náměstí za radnicí, a že ta původní byla přesunuta do Havlíčkovy ulice k hasičským kolnám. Jiné zdroje uvádějí, že stará kašna z prostoru za radnicí byla převezena k hasičským kolnám už někdy v roce Její rozebrání měl provést v červenci 1895 kameník František Havlík ze Stříbrných Hor za 60 zlatých, a její opětovné postavení na novém místě v září 1895 kameník Matouš Šolar z Tučenic, a to za 120 zlatých. Tato informace se mi však nezdá příliš věrohodná. V protokolu jednání zastupitelstva z je pod bodem c) uvedena odměna Vojtěchu Scheinostovi ve výši 40 K a 42 haléřů za dodání 40 ks prken na zhotovení poklopů ke kašnám u hasičských kolen a na Baště, a pod boden d) odměna pro stavitele Františka Lenka ve výši 52 K a 70 haléřů, a ještě 32 K 20 haléřů za zhotovení těchto poklopů. V zápisech jednání městské rady za období od do je pod bodem 64 zapsáno: Kongregaci školských sester De Notre Dame uděleno povolení, aby z klášterní budovy v Sušici mohl prodloužit se po zahradě vodovod až do domu bývalé vily pana Markuzziho proti tomu, že beze vší náhrady předána byla zdejší obci odbočka vodovodní od kašny hasičských kolen až ke klášteru tímto ústavem na útraty jeho zřízena, za níž zdejší obec dle závazku jejího přes 700 K nahraditi měla. Pak dlouhá léta nějaké další zápisy chybí. Jako zřejmě poslední zápis z jednání městské rady 18. ledna 1932 můžeme pod bodem 35 číst: Městská rada se jednomyslně usnesla zavřít kašnu u hasičských kolen. Nabízí se však myšlenka, že toto usnesení bylo přijato až dodatečně, protože v zápisu rady města ze dne je uvedeno následující: Dáno povolení Karlu Švarcovi k postavení kiosku tabáčnického proti hasičským kolnám. Tabáčnický kiosek totiž stával několik desítek let na původním místě kamenné kašny. V zápisech městské rady je ještě jeden zápis, a to ze 4. ledna V usnesení je uvedeno, že městská rada povolila prodat kámen ze zrušené kašny Vojtěchu Pokornému za Kč. Je to poslední zpráva o kamenné kašně u hasičských kolen. O jejím dalším osudu se nic neví. Podaří se ještě někdy objasnit? Nepomuckého byla sejmuta a v roce 1962 byla umístěna před kostel sv. Felixe. Kříž z kaple byl umístěn v kapli svaté Kalvárie v kapucínském chrámu. Před kapucínským klášterem stávala na začátku mostu malá stavbička, tam se od roku 1746 vybíralo mýto, to se vybíralo až do roku 1925! Když si prohlédnete staré fotografie mostu, přepadne mnohé jakási nostalgie nad ztrátou této stavby. Ten krát po mostě přejížděly povozy po kamenném vydlážděném povrchu. Jak šla technika mílovými kroky dopředu, už ani nově postavený most provozu nevyhovoval, proto se přikročilo k jeho zpevnění, myslím v devadesátých letech. Provoz před mostem je řízen světelnou signalizací. Proč se vlastně vydáváme přes tento most? To proto, že se v blízkosti nacházejí dva kostely, které stojí za připomenutí, a na Horním předměstí je také zajímavý kostelík sv. Rocha, poblíž místního hřbitova. Když přejdeme most, ocitáme se v Dlouhoveské ulici, cca 20 metrů vpravo je pstruhová líheň a naproti nepřehlédnete barokní stavbu z roku Jedná se o kostel sv. Felixe s kapucínským klášterem. Na jižní straně kostela jsou sluneční hodiny z roku Kostel má jasnou růžovou fasádu, je nepřehlédnutelný. Přilehlý klášter byl založen v 17. století, krátce po skončení třicetileté války. Se stavbou se začalo v roce 1651 a v roce 1655 byl kostel vysvěcen. Tento klášterní kostel je zasvěcen kapucínskému světci sv. Felixovi. V roce 1950 tento klášter obsadila armáda. Kapucínům byl tento objekt navrácen až v roce V kostele se konají pravidelné bohoslužby, myslím, že tu působí tři mniši kapucínského řádu. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, zvaný také hřbitovní. Naproti, vlevo od kostela sv. Felixe, najdeme gotickou stavbu kostela z roku Nejcennější je gotická kaple z 15. století s hvězdicovitou klenbou. Z tohoto kostela bývají vypraveny pohřby věřících k místnímu hřbitovu. V ulici Pod Kalichem stojí také smuteční síň, kde se koná poslední rozloučení se zesnulými. Záleží jen na pozůstalých, jaký způsob rozloučení zvolí. KOSTELÍK SVATÉHO RO- CHA. K tomuto kostelíku se dostaneme, když přejdeme silnici od kostela Nanebevzetí Panny Marie, zamíříme k místnímu hřbitovu, na rohu je veliká budova, na ní tabulka Na vršku. Je to dům, kde přebýval Josef Ambrož Gabriel, bývalý purkmistr a čestný občan měšťanského královského města Sušice spisovatel český, zemský a říšský poslanec. Před dávnými lety tato budova sloužila jako nemocnice s interním oddělením, poté ji využívalo několik dalších institucí, naposled tam fungovala městská knihovna a sídlo tam měla také zvláštní škola. Od tohoto domu přejdeme do uličky Na Kateřince, jdeme podél hřbitovní zdi a na konci zabočíme doleva, cca po 20 metrech uvidíme už menší kostelík svatého Rocha. Tento kostelík byl vystavěn po morové epidemii v letech Na tomto místě se dříve pochovávaly oběti této zhoubné choroby. Poněvadž Horní předměstí slavívalo pouť týden po hlavní sušické pouti, stalo se tradicí, že se konala druhá pouť a v kostelíku se sloužívala mše. Tento zvyk pomalu upadá v zapomnění těch, co si to pamatují už je málo a mladší generace to už moc neřeší. Je to malý, útulný kostelík s několika lavičkami, oplocený kamennou zídkou. Od kostelíka se dostaneme do Hájkovy ulice, pak na křižovatku, směrem Chmelná. Tam je takový tříroh, stojí tam lavička, vedle ní je větší křížek, u nějž jsou stále rozsvícené svíčičky a ve váze čertsvé květiny. Po hlavní silnici se dostaneme k restauraci Bouchalka, Nuželickou ulicí opět k pravému břehu Otavy. Obešli jsme takový menší okruh, kde jsme mohli shlédnout sakrální památky. Příště zvolíme delší trasu, abychom památky Sušice poznávali postupně. Budu se na vás těšit, až půjdeme příště na památný Kalich. Muzeum Šumavy Sušice disponuje rozsáhlým archívem starých fotogra fií. Bohužel u některých chybí jejich přesná lokalizace a datace. Obracíme se proto na čtenáře s prosbou o pomoc při jejich identifikací.veškeré postřehy prosím zasílejte na cz. Předem děkujeme a bude-li znám výsledek, přineseme ho v příštím čísle.? Tip na knihu: Pavel Pavel: Rapa Nui aneb Jak chodily sochy moai na Velikonočním ostrově Mezi knihami pod vánočním stromečkem jsem objevil jednu, již jsem si už dávno toužil přečíst, ale nějak se mi to nedařilo (to ostatně znáte dobře i vy). Je to kniha RAPA NUI, která nedávno vyšla již v třetím vydání v nakladatelství Olympia. Pojednává o jednom Strakoničákovi, jehož jméno svého času obletělo svět a dodnes vyvolává zasloužený zájem a obdiv. Experimentální badatel Ing. Pavel Pavel v úvodu knihy napsal: Jsem rád, že mám možnost s odstupem doby nejen oživit čtenářům svoji památnou cestu z roku 1986 (od 22. ledna do 14. února) na Velikonoční ostrov, ale také přiblížit nové poznatky a výsledky mé práce v oboru experimentální archeologie v letech následujících. Největší část uvedené knihy tvoří deník, který Ing. Pavel Pavel vedl jako člen expedice legendárního norského cestovatele, etnologa, archeologa a zoologa Thora Heyerdahla, od jehož narození uplyne Kaple sv. Rocha Poznáváte? Poznáváte? letos celé století. V dalších částech se autor věnuje svým hypotézám a záhadám, z nichž asi neznámější je jeho teorie vzniku slavné pravěké svatyně Stonehenge. Dále zde Ing. Pavel Pavel vzpomíná na své vědecké cesty do Jižní Ameriky, k jezeru Titicaca a do Tiwanaku, kde Indiáni stěhovali kdysi velké balvany, navštívil Kanárské ostrovy, aby se setkal s Thorem Heyerdahlem, jenž zde prováděl významný archeologický průzkum. Na Velikonoční ostrov se vrátil ještě třikrát. O tom všem vypráví v tomto doplněném a rozšířeném vydání své úspěšné knihy, v níž najdete také řadu barevných snímků, nákresů a dobových fotografií. Pro mne samotného krom dobrého a zajímavého počtení má svůj význam i Pavlova výzva, uvedená v závěru této knihy: Nenechme své sny zplanět! IVAN NIKL

12 Sušické noviny 1/2014 strana 12 Obrovští andělé opanovali náměstí Růže symbol AGROSU Na podzim loňského roku, konkrétně ve 20. vydání Sušických novin, byly přislíbeny čtenářům články o jednotlivých obcích, které jsou členy sdružení Douzelage. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, proto vám přinášíme článek o Agrosu. Agros je vesnice, která se nachází v jihozápadní části ostrova Kypr, v regionu Pitsilia. Leží v pohoří Troodos v nadmořské výšce m. Je vzdálena 45 minut od hlavního města Kypru Nicosie. Agros má přibližně 800 obyvatel. Ačkoli tato vesnice není velká, nachází se zde mateřská školka, základní škola, Lyceum, střední zemědělská škola, policejní stanice, pošta, zdravotní centrum, supermarket, fotbalové hřiště, hala na basketbal a divadlo. Agros byl pojmenován podle kláštera. Pověst vypráví, že do této oblasti přišli mniši z Asie. Ti zde vybudovali klášter a nazvali ho Megalos Agros. V roce 1692 postihla celý ostrov Kypr smrtící epidemie, která způsobila úmrtí dvou třetin obyvatelstva. Ti, kteří tuto epidemii přežili, opustili své domovy a přemístili se do blízkosti kláštera. Tak vznikla nová vesnice, která byla pojmenována Agros. Klášter byl zničen v 19. století, naštěstí se dochovaly cenné artefakty. Na troskách kláštera byl vybudován kostel, který zde stojí dodnes. Podnebí v Agrosu je velmi příznivé, a proto hlavní obživou obyvatel je zemědělství. Pěstuje se tady především hroznové víno, ovoce a zelenina vysoké kvality. Mezi další produkci vesnice patří soutzoukos (populární kyperské sladkosti) a jiné cukrovinky, uzená šunka Hiromeri, pikantní uzené klobásy Loukanika a marmelády. Obyvatelé vesnice se také věnují cestovnímu ruchu, proto jsou v Agrosu hotely, apartmány, tradiční kavárny, taver ny a kluby. Ve vesnici se také nachází továrna, ve které se zpracovává minerální voda, která zde teče. Tato voda je tak čistá, že je stáčena přímo do lahví. Denně se takto vyrobí lahví minerální vody. Symbolem Agrosu jsou divoké růže, které v této oblasti rostou v hojné míře. Růže jsou dalším zdrojem obživy místních obyvatel, protože se z nich vyrábí Růžová voda, parfémy, tělová mléka, ale i sladkosti, likéry a jiné alkoholické nápoje. Každý rok v květnu se zde koná Festival růží. Pojedete-li někdy na Kypr, určitě nezapomeňte Agros navštívit. Olga Melkusová, Douzelage Sušice Krásní mudrci přivedli k betlému tříkrálové koledníky První neděle letošního roku se představila značně nevlídně. Celý den tmavá zatažená obloha přinesla k večeru chladný nepříjemný déšť. Byla to však také neděle závěru Vánoc příchodu Tří králů do Sušice. Ti, kteří se po čtvrté hodině sešli na sušickém náměstí překonali šedivou náladu nedělního odpoledne a společně se radovali z připraveného programu. Pod ještě rozsvíceným vánočním stromem se krčily malé betlémské jesličky s Jezulátkem, Marií, Josefem, anděly i ovečkami a podle tradice všichni očeká- vali příchod tří králů mudrců z východu. Místní folková kapela Memento složená z mladých muzikantů mezitím prohřála posluchače pěknými koledami i spirituálem. Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka Oblastní Charity Sušice poděkovala všem za příspěvek do klapot koňských kopyt a na náměstí vjela nádherná trojice exotických jezdců na ušlechtilých koních následovaná průvodem bíle Memento poslední koleda a Vánoce v Sušici byly ukončeny zhasnutím vánočního stromu. Ve spolupráci s městem Sušice a jezdeckým dvorem Krutěnice akci uspořádala Oblastní charita Sušice a její ředitelka Marie Hrečínová Prodanová tímto děkuje všem, kteří se na ní podíleli p. učitelka Hanka Šišková a děti ze ZŠ TGM Sušice + pan školník, Skupina Memento, Dvůr Krutěnice paní Jakalová a jezdci s koňmi, Miroslav Melcher a jeho ovečky, Páter Václav Hes, Moderátor Radek Nakládal, místostarostka Věra Marešová a město Sušice, Jiří Vítovec, Milena Naglmülerová, SULES Pan Korec a pan oděných malých i velkých tříkrálových koledníků. Mudrci na svých koních vraníkovi, hnědákovi a běloušovi majestátně vkráčeli vprostřed obecenstva a dle tradice předali do jesliček nedávno narozenému králi vzácné dary zlato, Rosenzweig, Městská policie Sušice, Koledníci Tříkrálové sbírky a poděkování patří také návštěvníkům akce za vytvoření krásné atmosféry končících vánočních svátků. text a foto Eduard Lískovec Den před Štědrým dnem vyvrcholil adventní program na sušickém náměstí představením českobudějovického divadla Kvelb. Podvečerní tmu prozářili téměř čtyřmetroví bílí okřídlení andělé, kteří opanovali plochu uprostřed rynku. Trojice herců na chůdách, pitoreskní postava s velkou hlavou a jeden malý andílek veselým způsobem sdělovali lidem nové boží směrnice. Např. tužte se, miluj a daruj. Za tímto účelem s sebou přitáhli obrovské bílé saně a obecenstvo obdarovávali laskominami. K obveselení pak používali taneční kreace, Zoubkovou vílu a nakonec ukázali i přiměřeně velké Jezulátko, které si vybrané děti mohli pochovat. Ačkoliv letošní advent zůstal bez bílého sněhu a jiskr ného mrazu kvelbští bělostní andělé alespoň na chvíli tu pravou vánoční atmosféru vytvořili. text a foto ED Tříkrálové sbírky a připomněla, že se sbírka koná už čtrnáctým rokem a že za loňský výtěžek bylo např. pořízeno auto pro terénní pečovatele. Stejně tak letos bude příspěvek použit na pomoc seniorům a lidem v nouzi. Pak už se z nedaleké úzké Kostelní uličky ozval kadidlo a myrhu. Dárek předala také místostarostka Sušice Ing. Věra Marešová a poté moderátor Radek Nakládal uvedl posledního hosta P. Václava Hese. Duchovní římskokatolické farnosti pohovořil o významu svátku a požehnal koledníkům Tříkrálové sbírky. Na závěr zazněla v podání skupiny jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Tel , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 23. ledna 2014 ve hod.

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Klatovy zastoupené společností

Město Klatovy zastoupené společností Město Klatovy zastoupené společností Dobrovského 148, 339 01 Klatovy II tel: 376 311 786, fax: 376 311 309 IČ 26383161 II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více