Znalecký posudek č /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 487-119/2011"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2011 č.j. 025 EX 1117/10 O obvyklé ceně id. podílu 167/1000 nemovitostí bytového domu s pozemky a příslušenstvím, bytový dům č. p. 1197, na p.p.č. 2612/3 a pozemků na p.p.č. 2612/3 o ploše 211 m 2, zastavěná plocha a nádvoří a na p.p.č. 2612/5 o ploše 1001 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, zapsaných na LV 1851, v katastrálním území Nová Paka, v obci Nová Paka, okres Jičín, kraj Královéhradecký ve vlastnictví povinného: Jiří Kadavý, T.G. Masaryka 432, Lázně Bělohrad, , RČ /3192. Povinný nebyl prohlídce bytu přes výzvu doporučeným dopisem přítomen, prohlídku nemovitosti neumožnil a informace o vývoji nemovitosti nepodal. Objednatel posudku: JUDr. Jan Grosam Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/ Praha 6 Účel posudku: Stanovení ceny nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Daniel Jakwerth Rozmarýnová Trutnov tel.: Ocenění obsahuje 12 stran a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve 4 vyhotoveních. Jeden výtisk je uloţen v archivu odhadce. Trutnov, Vyhotovení č.

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit obvyklou cenou id. podíl 167/1000 nemovitostí bytového domu s pozemky a příslušenstvím, bytový dům č.p. 1197, na p.p.č. 2612/3 a pozemků na p.p.č. 2612/3 o ploše 211 m 2, zastavěná plocha a nádvoří a na p.p.č. 2612/5 o ploše 1001 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, zapsaných na LV 1851, v katastrálním území Nová Paka, v obci Nová Paka, okres Jičín, kraj Královéhradecký ve vlastnictví povinného: Jiří Kadavý, T.G. Masaryka 432, Lázně Bělohrad, , RČ /3192. Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a místě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spočítat podle ţádných matematických vztahů. Je moţné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nejčastěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocenění byla stanovena na základě vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb. v platném znění ke dni ocenění. Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskutečněných prodejů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový způsob ocenění vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocenění se provádí u nemovitostí pronajatých. 2. Informace o nemovitosti název: Podíl na bytovém domě čp adresa: Lomnická 1197, , Nová Paka kraj: Královéhradecký okres: Jičín obec: Nová Paka katastrální území: Nová Paka počet obyvatel obce: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez součinnosti vlastníka podílu nemovitosti. Povinný nebyl přítomen, prohlídku nemovitosti neumožnil a informace o vývoji nemovitosti podal. Doporučený dopis s výzvou k součinnosti povinnému se znalci vrátil s poznámkou pošty: NEVYZVEDNUTO. V předmětné nemovitosti bydlí dle vlastního vyjádření příbuzní vlastníka. Prohlídka nemovitosti a zaměření nebyla znalci umožněna v plném rozsahu. Dále dle vlastního vyjádření těchto příbuzných zde setrvávají na základě nájemní smlouvy, která však nebyla předložena. Byla provedena prohlídka bez zaměření, byla provedena částečná fotodokumentace a částečné zaměření. Získané podklady povaţuji dostatečné pro stanovení ceny obvyklé. 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení ze dne č.j. 025 EX 1117/10-16 Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Výpis z katastru nemovitostí LV 1851 ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlíţení do KN Informace z webu nahlíţení do KN Situace Skutečnosti zjištěné při prohlídce dne Vlastnické a evidenční údaje Nemovitosti zapsané na LV 1851 jsou ve vlastnictví: Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Obec: Nová Paka Katastrální území: Nová Paka (705128) List vlastnictví číslo: 1851 Vlastníci: 1. Společné jmění manželů Podíl: 168/1 000 Cholmatov Nikolaj Cholmatova Hana MVDr. Moravská 890, Nová Paka, Fejfar Miloslav Podíl: 83/1 000 Masarykovo náměstí 16, Nová Paka, Fejfarová Anna Podíl: 83/1 000 Lomnická 1197, Nová Paka, Groh Jiří Ing. Podíl: 166/1 000 Lomnická 1197, Nová Paka, Kadavý Jiří Podíl: 167/1 000 T. G. Masaryka 432, Lázně Bělohrad, Pospíšilová Zdenka Podíl: 167/1 000 Lomnická 1197, Nová Paka, Šafářová Ivana Podíl: 166/1 000 Lomnická 1197, Nová Paka, Nemovitosti nemají práva k jiným nemovitostem Nemovitosti mají omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena: - nařízení exekuce 3x, povinný Fejfar Miloslav - exekuční příkaz k prodeji 83/1000 nemovitostí x, povinný Fejfar Miloslav - zástavní právo exekutorské k podílu 83/1000, pro zajištění pohledávky ve výši 2.119,- Kč pro Českou kancelář pojistitelů, povinný Fejfar Miloslav - nepravomocný příkaz o zřízení zástavního práva doručen dne k podílu 87/1000, povinný Fejfar Miloslav Nemovitosti mají omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - zástavní právo exekutorské k podílu 167/1000, pro zajištění pohledávky ve výši 1.217,- Kč pro Českou pojišťovnu, povinný Kadavý Jiří - exekuční příkaz k prodeji 167/1000 nemovitostí x, povinný Kadavý Jiří - nařízení exekuce x, povinný Kadavý Jiří - zástavní právo exekutorské k podílu 167/1000, pro zajištění pohledávky ve výši 5.365,50 Kč pro Vodafone Czech Republic a.s., povinný Kadavý Jiří - zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k podílu 167/1000, pro zajištění pohledávky ve výši ,- Kč pro Finanční úřad v Nové Pace, povinný Kadavý Jiří 6. Dokumentace a skutečnost Jiná dokumentace nebyla předloţena, předaná či zajištěná dokumentace souhlasí se skutečností. Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 3

4 7. Celkový popis nemovitosti Město Nová Paka s rozlohou ha leţí mezi význačnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, navazuje na Podzvičinsko a tvoří východní bránu Geoparku Český ráj. Nachází se v nadmořské výšce 427 m.n.m. Nová Paka je charakteristická nejen zajímavými přírodními jevy, ale také uměleckou a duchovní tvorbou. Nejstarší zmínka o existenci města Nová Paka pochází z roku Nová Paka byla po staletí spojena s osudy hradu Kumburk, mezi jehoţ majitele patřil i známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obyvatelé Novopacka se ţivili především tkalcovstvím a punčochářstvím, ale také ševcovstvím, hrnčířstvím či perníkářstvím. Významný vliv na ţivot města mělo vystavění pavlánského kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Klášter byl dostavěn v roce 1701 a kostel poprvé vysvěcen v roce Z Nové Paky se stalo významné poutní místo. Novou Paku proslavil dále rod Suchardů, který vynikal ve výtvarném a sochařském umění. Za zmínku stojí také fakt, ţe Nová Paka byla na přelomu 19. a 20. století mekkou českého spiritismu. Statistické údaje Pošta: Škola: Ano MŠ Ano ZŠ Ano Zdravotnické zařízení: Ano Kultura: knihovna, muzeum, kino Ano Sport: Městské lázně, koupaliště, sportovní areál Ano Policie: Ano Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano Poloha nemovitostí v obci: Bytový dům se nachází v severní části obce v zastavěném území, 1000 m z centra obce. Bytový dům se nachází v blízkosti komunikace II. tř. 284 vedoucí na Starou Paku. Ve vzdálenosti cca 300 metrů vede ţelezniční trať směr Stará Paka. Vzdálenost k zastávce autobusu je cca 100 m. Ţelezniční zastávka je v obci cca 2 km od nemovitosti. Vlastní bytový dům je postaven jako dvojdům se dvěma vstupy a schodišti o jednom podzemním, třech nadzemních podlaţích a podkrovním prostorem, na rovinatém pozemku. Bytový dům se nachází v území zastavěném výstavbou rodinných domků a bydlení nepravidelně rozmístěnou podél komunikace č K nemovitosti náleţí ve funkčním celku pozemek částečně zpevněný s funkcí příjezdu a přístupu, dále parkování osobních vozidel a pro zeleň. Dále se zde na pozemku nachází kolny vyuţívané jako sklad paliva. Objekt bytového domu je zděný z cihel o tl. 45 cm nezateplený, na betonových základech, podsklepený, se dvěma nadzemními podlaţími a podkrovním prostorem, předpokládám z části vyuţitým jako půdní kóje. Stropy jsou s rovným podhledem, střecha objektu je valbová, krov je dřevěný vázaný s krytinou z pozinkovaných šablon na dřevěném bednění. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. V nedávné minulosti byla provedena výměna svodů na objektu a dešťová kanalizace. Fasáda je původní, břízolitová proškrabovaná svisle, z části je opadaná a z části je poškozená vlhkostí. Na severozápadní straně byla fasáda v minulosti opravena, bez nátěru. Vnější obklad je proveden keramickým alitovým páskem. Vnitřní obklady jsou běţné pórovinové, schody v objektu jsou betonové. Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné, Vstupní dveře do bytů jsou na bázi dřevní hmoty hladké do ocelových zárubní. Okna jsou původní dřevěná dvojitá špaletová. Podlahy jsou v bytovém domě betonové se standardními krytinami. Vytápění je ústřední plynovými kotli a podokenními radiátory. Elektroinstalace je světelná v hliníkových vodičích. Rozvod vody je v provedení studené vody v pozinkovaném ocelovém potrubí, v jednotlivých bytech je vţdy ohřev, většinou elektrickými bojlery nebo plynovým zařízením. Plyn je v domě nainstalován. Kanalizace je svedena ze všech zařizovacích předmětů do veřejné kanalizace. Sporáky v kuchyních jsou kuchyňské linky, elektrické nebo plynové nebo kombinované, s digestořemi. Koupelny jsou vybaveny obezděnými vanami a umyvadly. V některých bytech byly provedeny modernizace a rekonstrukce v různých stupních rozsahu a kvality. Vnitřní příčky objektu předpokládám z cihel. Stáří domu odhaduji podle stavu konstrukcí a uţitých materiálů na 60 let. Do kaţdé bytové jednotky je vstup ze společné chodby. Předmětný oceňovaný podíl - byt se nachází v 1. NP v západní části, dispozice bytu je předpokládám 3+1 a podlahovou plochu bytu odhaduji na 85 m 2. Součástí je také sklepní místnost a část půdy. Technický stav je v bytech různý. Vnitřní vybavení a konstrukce nebylo umoţněno znalci prohlédnout. V předmětné bytové jednotce byla provedena částečná modernizace, předpokládám cca před 5 lety. Okna jsou dřevěná zdvojená doţitá, vnitřní dveře jsou z dřevní hmoty hladké a prosklené do ocelových zárubní. Vytápění je předpokládám plynovým kotlem. Ohřev vody je předpokládám elektrickým bojlerem. Dle informací získaných při prohlídce. Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 4

5 8. Obsah posudku Společné části domu a jeho příslušenství a) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 1851 Byt b) Byt 1) Byt c) Ocenění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 5

6 B. Odhad Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů Společné části domu a jeho příslušenství a) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 1851 Stavební pozemek je rovinatý, je zastavěný objektem bytového domu. Další pozemek je ve funkčním celku se stavebním, pozemky jsou plně zainvestované včetně plynovodu. Pozemek p.p.č. 2612/5 je v katastru nemovitostí chybně veden jako neplodná půda, ve skutečnosti se jedná o ostatní plochu ve funkčním celku se stavebním pozemkem. Byt b) Byt 1) Byt Bytová jednotka 3+1 se nachází v 1. NP bez výtahu. Vybavení bytu předpokládám standardní, částečně doţité. Podlahy předpokládám betonové se standardními krytinami z PVC a koberci nebo dlaţbami. Koupelna s obezděnou vanou, povrch předpokládám obloţen běţným keramickým obkladem. Topení je předpokládám ústřední s kotlem na plyn. Kuchyň předpokládám vybavena původní kuchyňskou linkou a sporákem s digestoří. V bytě jsou původní okna dřevěná zdvojená, objekt není zateplen. Byt je z pohledu dnešních standardů zastaralý a provozní náklady vysoké, je nutno počítat s většími investicemi do další modernizace. Plochy jsou odhadnuty. Ocenění je provedeno jako u bytové jednotky s podílem na společných částech domu a příslušenství. Ocenění tímto způsobem je více vypovídající. Ocenění podílem z celého domu by bylo zavádějící. Ocenění Společné části domu a jeho příslušenství a) Pozemky a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 364/2010 Sb. a.1.1) Pozemky na LV číslo Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 97,07 Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu uţití stavby + 15 % 1,150 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Moţnost napojení na rozvod plynu + 5 % 1,050 Koeficient změny cen staveb K i : 2,154 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 6

7 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří 2612/ ,07 252, ,16 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu uţití stavby + 15 % 1,150 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Moţnost napojení na rozvod plynu + 5 % 1,050 Koeficient změny cen staveb K i : 2,154 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] ostatní plocha - neplodná půda 2612/ ,07 100, ,89 Součet cen všech typů pozemků: = ,05 Kč Pozemky na LV číslo 1851 zjištěná cena: ,05 Kč Byt b) Byt b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 364/2010 Sb. b.1.1) Byt 25 Podlahové plochy bytu (PP): Plocha [m 2 ] Název celková koef. započítaná bytová jednotka 70,00 1,00 70,00 sklep 6,00 0,80 4,80 půda 10,00 0,10 1,00 86,00 75,80 Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1: Kraj: Královéhradecký Obec: Nová Paka Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): , Kč/m 2 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Za neprovedené rozdělení podílů na bytové jednotky je provedena sráţka. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu II. Poptávka niţší neţ nabídka 0,05 s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí I. Stavba na cizím pozemku 0,05 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) I. Negativní 0,05 Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 7

8 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,850 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Úřady v obci I. Obecní úřad 0,00 3 Poloha nemovitosti v obci III. Vnitřní území obce 0,00 4 Okolní zástavba a ţivotní prostředí III. Převaţující objekty pro bydlení 0,00 v okolí 5 Obchod, sluţby, kultura v okolí II. Základní síť obchodů a sluţeb, pohostinské a 0,00 nemovitosti popřípadě kulturní zařízení 6 Školství a sport v okolí nemovitosti II. Základní škola nebo sportovní zařízení, 0,00 přírodní sportoviště 7 Zdravotnické zařízení v okolí II. Omezená dostupnost zdravotnické péče 0,00 nemovitosti 8 Veřejná doprava IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 0,03 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci a okolí I. Vyšší neţ je průměr v kraji 0,04 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené 12 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 0,990 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 19, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby IV. Budova - zděná nebo monolitická konstrukce 0,10 vyzdívaná 2 Společné části domu I. Ţádné z dále uvedených 0,01 3 Příslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 4 Umístění bytu v domě II. Ostatní podlaţí nevyjmenované 0,00 5 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 světovým stranám 6 Základní příslušenství bytu III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodţie 0,01 uţívané spolu s bytem nebo komora nebo sklepní kóje 8 Vytápění bytu III. Dálkové, ústřední, etáţové 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 10 Stavebně-technický stav III. Byt se zanedbanou údrţbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) 0,85 * * Kategorie stavby: D - stáří od 50 do 80 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 : 0,7 9 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): i=1 0,643 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,850 0,990 0,643 = 0,541 Cena upravená (CU = IPC I): , 0,541 = 8 690,08 Kč/m 2 Určení porovnávací hodnoty (PP CU): 75, ,08 = ,06 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a příslušenství: Cena společných částí domu a jeho příslušenství = ,05 Kč Spoluvlastnický podíl: 167 / Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 8

9 Hodnota spoluvlastnického podílu: = ,63 Kč ,63 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,69 Kč Byt zjištěná cena: ,69 Kč Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 9

10 c) Ocenění porovnávací metodou 1.Byt 3+1, 3. NP Nová Paka, RK Triáda realitní kanceláře, s.r.o., Fortna 43, Jičín Velký byt 3+1 nedaleko centra Nové Paky v 2. NP. Prodáván formou podílového vlastnictví na bytovém domě a pozemcích, včetně jejich součástí a příslušenství. Velikost cca. 80 m2. Obecní vodovod, kanalizace. Topení plynové. Moţno kombinovat s krbovými kamny nebo přímotopy. Moţno parkovaní na pozemku se snadnou dostupností. Kompletní občanská vybavenost. Nemovitost se nachází v předmětném bytovém domě. 2.Byt 2+1, 3. NP Nová Paka, RK nemovite, Puškinova 326/3, Hradec Králové Byt 2+1 ve 3. patře kvalitně opraveného zděného domu, nacházejícího se v příjemném prostředí se sportovištěm, dětským hřištěm a hojnou zelení v Nové Pace na Jičínsku. 3. Byt 3+1, 2. NP Nová Paka, M&M reality holding, a.s., Krakovská 1675/2, Praha Zděný byt 3+1 Nová Paka, v osobním vlastnictví, CP 68 m2, s balkonem. Dispozice: kuchyň, obývák, dětský pokoj, loţnice, balkón orientovaný na jih. Po částečné rekonstrukci - plastová okna, zateplení domu. K bytu přináleţí sklep o velikosti 2,5 x 2,5 m. Dům se nachází na okraji sídliště se vzrostlou zelení s pěkným výhledem. Stav konstrukcí porovnávaných nemovitostí je porovnatelný jako u oceňované nemovitosti. Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stáří a vybavení tak, aby se blíţily co nejvíce oceňované nemovitosti. Porovnávací nemovitosti byly vybrány přímo v lokalitě. Jako mnoţství je uvaţována uţitná plocha v bytech. Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena Mnoţství (M) (VC) K místa K časový K vybav. K technický stav K nabídka RK Jednotková cena Váha (V) (JC) 1 Byt , Kč 90,00 m 2 1,10 1,00 1,00 1,00 0, ,22 Kč 1,0 2 Byt , Kč 65,00 m 2 0,90 1,00 1,00 0,95 0, ,73 Kč 1,0 3 Byt , Kč 68,00 m 2 0,90 1,00 1,00 0,95 0, ,63 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K časový K vybav. K technický stav K nabídka RK ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : ,73 Kč ,86 Kč ,63 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : , Kč Mnoţství: 85,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 10

11 C. Rekapitulace Byt Byty a nebytové prostory Věcná hodnota bytů podle vyhlášky Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč a) Obvyklá cena oceňované nemovitosti podle odborného odhadu znalce činí: , Kč Cena slovy: osmsetdevadesáttisíc Kč b) Omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitosti zrušena: oceňovaný podíl 167/10000 je zatíţen závadami: - zástavní právo exekutorské k podílu 167/1000, pro zajištění pohledávky ve výši 1.217,- Kč pro Českou pojišťovnu, povinný Kadavý Jiří - exekuční příkaz k prodeji 167/1000 nemovitostí x, povinný Kadavý Jiří - nařízení exekuce x, povinný Kadavý Jiří - zástavní právo exekutorské k podílu 167/1000, pro zajištění pohledávky ve výši 5.365,50 Kč pro Vodafone Czech Republic a.s., povinný Kadavý Jiří - zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k podílu 167/1000, pro zajištění pohledávky ve výši ,- Kč pro Finanční úřad v Nové Pace, povinný Kadavý Jiří c) Jiná práva: nezjištěna 0,- Kč d) Jiná rizika a věcná břemena, ostatní: Dalším rizikem je podílové vlastnictví nemovitosti, kde jsou další exekuce jiných spoluvlastníků. Při dalších probíhajících exekucích jiných spoluvlastníků nelze s nemovitostí nakládat ,- Kč Závěr: Cena celkem oceňované nemovitosti činí , Kč slovy osmsetpadesáttisíc Kč Vyjádření k ceně obvyklé Obvyklou cenou pro účely zákona 151/1997 Sb. v platném znění, se rozumí cena, která byla dosaţena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvaţují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo sluţbě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Rozmarýnová Trutnov Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 11

12 D. Živnostenské oprávnění Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odvětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním ţivnostenským úřadem v Trutnově pod č.j. 2-28/05. Prohlašuji, ţe při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. V Trutnově: Razítko: Podpis: Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 119/2011. E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí LV 1851 k.ú. Nová Paka Kopie katastrální mapy, ortomapa Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti Fotodokumentace pohledy, detaily 5 listů 1 list 1 list 2 listy Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , 12

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

Znalecký posudek č. 957-67/2014

Znalecký posudek č. 957-67/2014 Znalecký posudek č. 957-67/2014 č.j. 180 EX 6541/13 O obvyklé ceně nemovitostí stavby garáže bez č.p. na St. 1837 a pozemku na St. 1837, o ploše 26 m 2, zastavěná plocha a nádvoří s příslušenstvím, vše

Více

Znalecký posudek č. 462-95/2011

Znalecký posudek č. 462-95/2011 Znalecký posudek č. 462-95/2011 č.j. 025 EX 11022/10 O obvyklé ceně podílu 1/10 nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV 12716 v k.ú. Čáslav pozemek p.č. 1510 o ploše 6.672 m 2 v k.ú. Čáslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 o ceně obvyklé bytu č. 795/14 v domě č.p.795 na st. parc.č. 895 včetně podílu 500/9132 na pozemku č.parcel st. 895 a 157/43 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec Králové. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek č. 3192/10

Znalecký posudek č. 3192/10 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 495-2/2013 o ceně bytové jednotky číslo 1103/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 11792 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110

IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110 Znalecký posudek Č. 503-13512011 IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110 o obvyklé cen ě Id. 1/2 nemovitostí objektu rodinného domu č p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více