MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Č.j.: 8514/2014- Ú+SŘ-954/2014/RAM V Hrádku nad Nisou dne Spis.č.: SP /2013 Vyřizuje: Ing. Milan Rada úřední deska datové zprávy doporučeně žadatel: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek Nad Nisou ROZHODNUTÍ Výroková část:, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle 94a odst. 4, 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne podal stavebník Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek Nad Nisou (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 94a odst. 5, 79 a 92 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu: Snížení energetické náročnosti objektu DPS Nádražní, Hrádek nad Nisou. (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 61/2, 63, 68/8 a 68/9 v kat. území Hrádek nad Nisou (647390), obec Hrádek nad Nisou sousední pozemky: 60 -Petr Mikenda, Markéta Mikendová, Markéta Mikendová, Nádražní 537, Hrádek nad Nisou 61/1 - Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 61/2 - Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 62 - Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 63 - Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 65 - Thuy Bich Vo Thi, Husova 83, Hrádek nad Nisou 67 - Miroslav Kutil, Jana Kutilová, Tichá 249, Hrádek nad Nisou 68/1 - PaedDr. Jiří Týř, Žitavská 673, Hrádek nad Nisou 71 - Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou vlastníci nejbližší stavby: 77, 78 - Faltus Milan Ing. a Faltusová Eva Ing., Tichá 557, Hrádek nad Nisou 1

2 II. Vydává podle 94a odst. 5 a 115 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu na pozemcích parc.č. 61/2, 63, 68/8 a 68/9 v kat. území (647390), obec Hrádek nad Nisou. Hrádek nad Nisou Stavba obsahuje: Údaje o stavbě Místo stavby: Dům s pečovatelskou službou Nádražní 700, Hrádek nad Nisou pozemek parc.č. 61/2, Hrádek nad Nisou (647390) Předmět: Stavební úpravy budovy za účelem snížení její energetické náročnosti Údaje o stavebníkovi Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6 Petřiny, IČ: Hlavní projektant: Ing. Robert Koska, Nádražní 355, Luhačovice, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT Jedná se o změnu dokončené stavby stavební úpravy budovy Domova s pečovatelskou službou, které spočívají v zateplení části obálky budovy. Navrženo je zateplení části fasády, stropů, výměna výplní vnějších otvorů a instalace TČ. Navržené stavební úpravy nemění využití a provoz budovy a nemají tedy vliv na počet uživatelů, velikost a počet funkčních jednotek ani na užitnou plochu. V rámci snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou dojde k instalaci TČ země/voda na p.p.č. 63, 68/8 a 68/9 v kat. území Hrádek nad Nisou a nové otopné soustavy v objektu dle zpracované projektové dokumentace. Zpracovatel: Stavební geologie GEOSAN, s.r.o., Karlovotýnská 49, Rudná u Prahy. Odpovědný projektant: Ing. arch. Pavel Cihelka - ČKA Účel stavby: Jedná se o změnu (stavební úpravy) dokončené stavby - budovy Domova s pečovatelskou službou. Stavební úpravy jsou navrženy za účelem snížení energetické náročnosti budovy a navržená opatření vycházejí z požadavků energetického auditu (zateplení části obvodových stěn, stropů, výměna výplní vnějších otvorů a instalaci tepelného čerpadla země/voda) a splňují technické požadavky na stavby. Stavba neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb, stavebními úpravami se tato skutečnost nemění - nemění se ani provoz a způsob užívání budovy. Celková zastavěná plocha budov činí 495 m2. Budova má členitý půdorys s centrálním komunikačním prostorem. V jednotlivých patrech se nachází celkem 17 bytů. V 1.NP se dále nachází prádelna, kancelář pečovatelek a středisko osobní hygieny. Navržené stavební úpravy směřují ke snížení energetické náročnosti budovy. Dojde ke změně typu vytápění, bude instalováno tepelné čerpadlo a nová teplovodní otopná soustava s deskovými tělesy. Navrženými stavebními úpravami se částečně změní vzhled budovy. Původní okenní výplně budou vyměněny za nová plastová okna s izolačním zasklením a původní dveře za nové vstupní hliníkové a ostatní plastové dveře. Obvodové stěny budou částečně opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) se silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Zatepleny budou také stropní konstrukce. Bude instalován nový zdroj vytápění a to tepelné čerpadlo země/voda a nová otopná soustava. 2

3 Klempířské prvky budou provedeny ocelovým pozinkovaným plechem opatřeným barevnou polyesterovou vrstvou. Barevné řešení budovy je součástí této projektové dokumentace. V rámci realizace stavby zhotovitel vybere ve spolupráci se stavebníkem a případně s projektantem konkrétní odstíny omítky ze škály vybraného zateplovacího systému. Prvním navrženým opatřením je výměna výplní otvorů. Původní nevyhovující výplně otvorů budou demontovány. Namísto nich budou osazeny nové plastové s izolačním zasklením a celkovým součinitelem prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m2.K a Uw=1,2 W/m2.K (viz. výpis výplní otvorů, výkres č. 19). Nové střešní okna budou vyměněny za dřevěné výplně s Uw=0,9 W/m2.K. Původní dveře budou vyměněny za nové plastové (hliníkové) s celkovým součinitelem prostupu tepla celých dveří Ud=1,2 W/m2.K Druhým opatřením je zateplení části fasády. Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti související s fasádou (výměna výplní otvorů). Výplně otvorů se opatří folií proti znečištění. Zajistí se ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu. Obvodová stěna bude následně opatřena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s mineralni vatou s kolmym vlaknem (součinitel tepelne vodivosti musi mit hodnotu max. 0,041 W.m-1.K-1) o tloušťce 120 mm. Parapety oken budou zatepleny příložkami (klíny) z extrudovaného polystyrenu v min. tl. 40 mm. Izolace soklu pod úrovní terénu (a cca 300mm nad ÚT) bude provedena z desek XPS (součinitel tepelne vodivosti musi mit hodnotu max. 0,034 W.m-1.K-1) o tloušťce 120 mm. Úroveň zateplení bude provedena dle projektové dokumentace. Třetím opatřením je zateplení stropní konstrukce budovy nad nevytápěnou půdou. Strop pod nevytápěnou půdou bude zateplen v úrovni podlahy půdy na stávající (očištěnou) skladbu podlahy, na kterou se položí parozábrana (faktor difuzního odporu ( ) s přelepenými spoji parotěsnou páskou a která bude k nadezdívce připevněna pomocí přítlačné lišty. Na parozábranu se dále položí v celkové tloušťce 260 mm (120 mm mm) tepelne izolace ve formě mineralni vaty (λd = max. 0,035 W/m.K), na kterou se dále položí ochranná vrstva z PE fólie (difúzně otevřená). V prostorech stropu nad schodištěm a chodbou bude tepelná izolace provedena v celkové tloušťce 120 mm tepelne izolace ve formě mineralni vaty (λd = max. 0,035 W/m.K), také s položením parotěsné a difúzně otevřené fólie. Technické parametry plánovaných vrtů pro tepelné čerpadlo Vrtná technologie: rotačně příklepové vrtání (ponorným kladivem) výplach vzduchem, pouze za předpokladu možnosti propažování v celé délce vrtu nebo rotačním způsobem (valivým dlátem) s bentonitovým výplachem Vrtný průměr: mm podle obtížnosti vrtání Pažení vrtů, požadavky na zaplášťové těsnění: Předpokládáme pracovní pažení v celé délce vrtu, obtížné geologické terciérní podloží, jíly, písky, lignit Výstroj vrtů: vertikální tepelné kolektory, v provedení dvojitá sonda (potrubí HDPE 4x32x2,9) Těsnění, obsyp: Po vystrojení bude provedeno tamponování jílocementovou směsí v celé délce vrtů, nutné provádět odborně s příslušným vybavením (tlaková injektáž potrubím ode dna vrtů). Tento záměr řeší nové připojení nové kotelny tepelných čerpadel umístěné v objektu garáže, včetně silového připojení jednotlivých zařízení, mimo části MaR do které spadají ventily, oběhová čerpadla, čidla apod. S ohledem na umístění kotelny v objektu garáže, který je mimo hlavní objekt a jeho nedostatečné stávající připojení, navrhujeme kotelnu i garáž nově připojit z distribuční sítě a 3

4 elektroměrový rozváděč umístit do oplocení v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce. Fakturační měření Stávající elektroměrový rozváděč garáže bude v novém stavu sloužit jako hlavní rozváděč garáže RG, bude odpojen od HDV hlavní budovy a připojen na nový elektroměr umístěný v oplocení. Nově instalovaná kotelna tepelného čerpadla bude připojena kabelem z nového elektroměrového rozváděče v oplocení s hlavním jističem B 3x63 A + přijímač HDO s jističem B 2A na fázi L1. Pro umístění elektroměrového rozváděče bude provedena nástavba stávajícího pilířku rozpojovacích skříní RIS 18 a RIS 19, předpokládané místo připojení je volné pojistkové sady ve skříni 19. Instalace budovy domu s pečovatelskou službou, včetně bytových přípojek zůstane beze změny, pouze budou po instalaci nového topení odpojeny zařízení elektrického vytápění Dodávka a připojení elektroměrových rozváděčů musí být provedeno v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ distribuce. Za správné provedení je odpovědný odborný dodavatel, který musí úpravy předem projednat s příslušným oblastním technikem správce. Vyvolané investice a) Nový elektroměrový rozváděč včetně kabelového připojení. b) S ohledem na stavební úpravy garáže se bude muset upravit osvětlení v garáži, nově umístit vypínač pouze u vrat, na stěny nově umístit osvětlení cca v polovině jejich délky. Případná rozvodnice instalace garáže bude přesunuta z kotelny do garáže, včetně úpravy tras kabelů. Kabelové rozvody Kabelové připojení garáže a kotelny bude vedeno z pilířku v oplocení trasou v zemi v zeleném v souběhu s vedením kanalizace, musí být dodržena minimální vzdálenost od krajního bodu kanalizace 500 mm. S ohledem na živý plot u hranice se sousedním pozemkem, navrhujeme uložit vedení do korugované kabelové chráničky o vnějším průměru 200 mm, do hloubky 700 mm (krytí 500 mm). Řez trasou viz výkresová část dokumentace. Do objektu garáže budou kabely zavedeny přes samosmršťovací průchodku 125 mm, v koordinaci s trasou potrubí UT. Před započetím zemních prací musí být vytyčeny všechny sítě na pozemku za účasti jejich správců! V technických prostorách kotelny a garáže budou trasy vedené po povrchu v plastových tuhých trubkách a v drátěném žlabu zavěšeném pod stropem. Trasy je nutné je na místě koordinovat s dodavatelem technologie a podle skutečného průběhu stávajících tras. Pro uchycení kabelů k napájení technologických zařízení mimo stěny a nosné konstrukce budou provedeny pomocné zámečnické konstrukce. Veškeré rozvody v technických prostorech budou vedeny v koordinaci s technologií. Popis technického řešení Nová zařízení budou připojena z rozváděče RTČ v místnosti kotelny, veškeré zařízení je na dohled od rozváděče v dosahu obsluhy, jako bezpečnostní odpínače jsou tedy uvažovány jističe v rozváděči. Vývod pro kotel bude proveden kabelem CYKY k umístění zařízení. Přívod kotle je ovládán signálem HDO. Připojení tepelného čerpadla bude provedeno přímo z rozváděče RTČ, jsou připraveny vývody pro hlavní přívod, řídící napětí a signál HDO. TEPELNÉ ČERPADLO MUSÍ BÝT DODÁNO SE SOFTSTARTÉREM PRO LEHKÝ ROZBĚH! Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojování V souběhu s trasou kabelů od elektroměrového rozváděče bude ve výkopu položen zemnící drát FeZn 10, zavedený do spolu s přívody do garáže na svorkovnici HOP. 4

5 Vnitřní uzemnění bude provedeno vodičem CYA 16 uloženým spolu s kabelovými trasami. Na vnitřní uzemňovací přípojnici budou připojeny všechny hlavní kovové hmoty a neživé vodivé části strojního zařízení uvnitř objektu. Vrtné pole Je umístěno na pozemcích parc.č. 63, 68/8 a 68/9 v kat. území Hrádek nad Nisou s tím, že linie první řady vrtů je posunuta do vzdálenosti 10 m od hranice stavební parcely č. 77. Vrty budou realizovány na parcelách č. 63, 68/8, 68/9 v katastrálním území Hrádek nad Nisou, okres Liberec. Otopná soustava objektu bude nízkoteplotní (55 C). Celý systém vytápění bude rozdělen na dvě části. V technické místnosti bude umístěno jedno tepelné čerpadlo pro vytápění objektu. Pro toto tepelné čerpadlo je navrženo samostatné vrtné pole svedené přes společnou sběrnou jímku. Ve vrtech jsou osazeny vertikální geotermální dvouokruhové sondy (GVS) z PE 100 RC (technické parametry níže), tedy ve vrtu jsou dva okruhy potrubí o průměru 32 mm. Na vrcholu vrtu se vždy dvě potrubí (teplá-teplá a studená-studená) spojí pomocí redukce počtu větví do jednoho potrubí o Ø 40 mm a tímto horizontálním potrubím se přivede do jedné podzemní plně vystrojené jímky s vývody 6/6, ve které je umístěn rozdělovač a sběrač včetně potřebné technologie pro svedení všech přípojek od vrtů do páteřního vedení, které pak vede do technické místnosti k tepelnému čerpadlu. Rozdělovač bude osazen příslušnými uzavíracími, regulačními a měřicími armaturami pro nastavení rovnoměrného průtoku všemi vrty. U podzemních přípojek je nutno dodržet předepsaný spád potrubí z důvodu odvzdušnění celého systému. Od vrtů směrem do sběrné šachty bude přípojka každého vrtu vždy stoupat s hodnotou spádu nejméně 1 promile. Systém páteřního potrubí (90 mm) bude stoupat s hodnotou spádu nejméně 1 promile od sběrné jímky směrem do kotelny, kde bude odvzdušněn. V systému bude jako teplonosná látka použita atestovaná nemrznoucí směs na bázi ethanolu, nebo monoethylenglykolu. Vystrojení vrtů, geotermální vertikální sonda (GVS) Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo budou vystrojeny duplexním systémem (dvouokruhová geotermální sonda - dva okruhy potrubí Ø 32 x 2,9 mm). Použitý materiál v celé délce geotermální sondy je v předepsané kvalitě PE 100 RC (Poly Ethylene Resistance to Crack) s tlakovou odolností 16 barů (PN 16). Vyznačuje se vysokou odolností proti trhlinám, způsobených pnutím a vysokou odolností proti bodové zátěži. Duplexní vystrojení je navrženo z důvodu větší efektivity jímání tepla, snížení tlakových ztrát systému a bezpečnostních důvodů. S vystrojením vrtu bude zapuštěno i páté injekční potrubí, kterým bude vrt po zavedení vystrojení tlakově injektován a vyplněn odspoda vzhůru směsí (bentonit, cement, voda, předepsaná tepelná vodivost min. 0,6 W/(m.K) zajišťující účinný přestup tepla mezi sondami a okolní horninou. 5

6 Horizontální vedení od vrtů (HV) Vystrojený vrt pro tepelné čerpadlo s duplexní výstrojí je v horní části napojen pomocí redukce počtu větví z PE 100 RC (2 x 32 mm 1 x 40 mm) na horizontální potrubí. Vždy u jednoho vrtu dojde ke spojení dvou dvojic potrubí z vrtu (teplá - teplá, studená - studená) a dál od vrtu do objektu vedou dvě potrubí. Na horizontální vedení bude použito potrubí PE-RC, Ø 40 x 3,7 mm, s tlakovou odolností 16 barů (PN16). Potrubí bude vedeno v min. hloubce 80 cm pod terénem v pískovém loži (0,1 m podsyp 0,3 m zásyp) se sklonem min. 1 promile (vyspádováno ve smyslu od sběrných jímek, kde je řešeno odvzdušnění, dolů k jednotlivým napojeným vrtům). S ohledem na sklon terénu a požadavek vyspádování potrubí může být v místech vzdálených vrtů výkop hlubší než požadovaných min. 80cm; tím narůstá objem zemních prací a je nutno tuto skutečnost zohlednit v projektu zemních prací v prováděcí dokumentaci a tuto skutečnost zohlednit v rozpočtu bez možnosti následného navyšování; hlubší výkopy je navíc nutno provádět v souladu s příslušnými předpisy jako pažené. Veškeré výkopy pro potrubí primárního okruhu budou minimálně 1,5 m od všech inženýrských sítí a 2 m od základů budovy a plotů. V místech, kde není možné dodržet bezpečnou vzdálenost, případně potrubí bude křížit inženýrské sítě, je nutné potrubí izolovat a 6

7 opatřit chráničkou (min. tloušťka izolace 13 mm). Potřebná délka izolací a chrániček bude určena ve výpisu materiálu a izolovaná místa budou zakreslena v prováděcím výkresu. Veškeré potrubní spoje budou realizovány pomocí elektrospojek s použitím atestovaného svářecího aparátu. Plně vystrojená sběrná jímka J1 Pro vrtné pole (6ks vrtů x 130bm) bude instalována jedna plně vystrojená sběrná prefabrikovaná pastová jímka. Jímka bude umístěna ve vrtném poli (viz výkresová dokumentace). Do této jímky bude svedeno horizontální vedení o Ø 40 mm. Vypočtený průtok pro sběrnou jímku J1 je 10,44 m3/hod. Na vstupu a výstupu páteřního vedení do jímky budou umístěny uzavírací klapky. Jednotlivé okruhy od vrtů budou svedeny a spojeny do systému rozdělovače / sběrače primárního okruhu. Sběrač bude osazen regulujícími armaturami s rozsahem 5 45 l/min, které umožní vyvážit (vyrovnat) průtoky do jednotlivých vrtů tak, aby se vyrovnaly rozdílné délky horizontálních přívodů k vrtům. Na rozdělovači a sběrači musí být odvzdušnění, napouštěcí/vypouštěcí armatury a uzavírací klapky páteřního vedení. Na jednotlivých průtokoměrech bude nastaven průtok 28,99 l/min. Jímka bude opatřena vstupním otvorem o rozměrech min. 600 x 600 mm. a bude opatřena schůdky pro bezpečný vstup. Jímka musí být umístěna tak, aby rozdělovač a sběrač v jímce byl v nejvyšším bodě vrtného pole. Toto je nutné z důvodu odvzdušnění vrtů. Z jímky bude odcházet do technické místnosti potrubí páteřního vedení pro chod vřed a zpětný chod média o Ø 90 x 5,4 mm. Celkem tedy 2 trubky odděleně až do technické místnosti, kde budou na každou trubku osazeny uzavírací klapky/kulové ventily DN 100. Tyto klapky budou tvořit ukončení celku primárního okruhu a jsou rozhraním mezi dodávkou primárního okruhu pro tepelné čerpadlo a vlastní dodávkou tepelného čerpadla s vystrojením kotelny. Počítá se s osazením jednoho tepelného čerpadla. Jímka bude zhotovena z polypropylenu a veškeré vstupy vyvedeny tak, aby do jímky nepronikala voda. Dodavatel doloží atest vodotěsnosti jímky. Páteřní vedení (PV) Na páteřní vedení od jímky J1 do kotelny bude použito potrubí z materiálu PE100RC s tlakovou odolností 16 barů (PN16). Vypočtené průměry potrubí páteřního vedení jsou 90 x 5,4 mm (PN16). Od jímky J1 povede páteřní potrubí do technické místnosti. Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,1-1,5m pod terénem (dle umístění vývodů na sběrné jímce a potřebnému vyspádování potrubí) v pískovém zásypu s nepatrným spádem od kotelny k jímce (páteřní vedení bude mít možnost odvzdušnění jak ve sběrné šachtě, tak ve strojovně, tedy spád potrubí není zásadní). Páteřní vedení vedoucí od jímky J1 do kotelny bude v blízkosti stavebních objektů (vzdálenost méně než 2 metry od objektu) a při styku s jinými sítěmi (méně než 1,5 metru) nutné z důvodů možného promrzání základů izolovat kaučukovou izolací (min. tl. 13 mm) a opatřit chráničkou. V technické místnosti bude páteřní vedení ukončeno pomocí dvojice uzavíracích klapek. Uvnitř objektu bude páteřní potrubí izolováno po celé délce z důvodu zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti na potrubí. Prostupy do kotelny budou stavebně připraveny pro průchod dvou trubek Ø 90 mm plus izolace tl. 13 mm. Dodavatel zajistí vodotěsnost a plynotěsnost prostupů vhodnými průchodkami a zatěsněním. Hydraulické řešení primárního okruhu Celý systém vytápění bude rozdělen na dvě části. V technické místnosti (suterén objektu) budou umístěna tři tepelná čerpadla pro vytápění objektu. 7

8 Technická místnost pro vytápění objektu je uvažováno jedno tepelné čerpadlo o výkonu 27,5 kw. Celkový průtok nemrznoucí směsi v primárním okruhu je pro výpočet tlakových ztrát uvažován 10,44m3/hod. Tato hodnota byla zvolena tak aby proudění ve vertikálních sondách bylo turbulentní, což je z hlediska přenosu tepla nejvýhodnější. Po upřesnění typu tepelného čerpadla je nutno hydraulické výpočty upřesnit dle konkrétních požadavků na průtok nebo uvažovat extrerní oběhové čerpadlo. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Jedná se pouze o změnu dokončené stavby - stavební úpravy budovy DPS, kterými se nemění provoz ani účel užívání. Stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací. Stanoví podmínky pro umístění stavby: Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí s tím, že linie první řady vrtů je posunuta do vzdálenosti 10 m od hranice stavební parcely č. 77. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: Vzhledem k rozsahu instalace doporučujeme upřesnit potřebnou hloubku vrtů na základě měření skutečných tepelných parametrů hornin na lokalitě. Považujeme za nutné uskutečnit speciální měření pro získání přesných tepelných parametrů hornin (TRT test) a podle výsledků provést kontrolní přepočty hloubky a rozmístění vrtů. Pro měření teplotních charakteristik hornin doporučujeme podrobný hydrogeologický průzkum, jehož součástí bude průzkumný vrt vystrojený pro provedení TRT testu. Před zahájením vrtných prací v jejich průběhu a po jejich ukončení budou sledovány hladiny podzemní vody. Pro ověření přijatých předpokladů je nutné zaměřit hladinu podzemních vod v nejbližších zmapovaných studních a to před započetím vrtných prací v jejich průběhu a po jejich skončení pokud budou domapovány. V průběhu vrtání nelze většinou vyloučit přechodné kolísání hladiny podzemní vody. K zamezení protékání podzemní vody podél vrtného stvolu bude vrt po osazení vertikálních kolektorů kompletně tlakově zatěsněn bentonito-cementovou směsí ode dna vzhůru. Důkladné zatěsnění vrtu je nutné jak z důvodu zamezení proudění podzemní vody vrtným stvolem, tak z důvodu ochrany osazeného potrubí geotermálních sond a životnosti vrtu. U tepelného čerpadla systému země x voda nedochází k čerpání podzemní vody z vrtů, a tudíž nepředpokládáme ovlivnění podzemních vod. Za podmínky důkladně provedené tamponáže vrtů a vzhledem k tomu, že vrt pro tepelné čerpadlo je systému země x voda, tzn. bez čerpání podzemní vody, nepředpokládáme trvalé negativní ovlivnění množství podzemních vod v okolních studních. Z důvodu snadné zranitelnosti přípovrchové zvodně dotované přímou infiltrací srážek je nutno vyloučit kvalitativní ovlivnění podzemních vod během vrtných prací důsledným dodržováním čistoty a prevencí úniků nebezpečných látek, tj. například použitím záchytných van na místech možných úkapů z mechanizace, bezpečným nakládáním s pohonnými hmotami, mazadly apod. Z vrtů typu země x voda se nečerpá žádná podzemní voda, ani není jejich prostřednictvím do okolní horniny žádné médium vypouštěno. Vrty slouží pouze k získávání energetického potenciálu podzemních vod a podle zákona č. 254/2001 Sb., v novelizovaném znění platném od se nejedná o nakládání s vodami. 8

9 Vliv vrtů pro tepelné čerpadlo na životní prostředí Podle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí patří hloubkové vrty do kategorie II, kde jsou v příloze č. 1 zákona pod bodem 2.11 uvedeny záměry vyžadující zjišťovací řízení. Metodický výklad MŽP k tomuto bodu dle dopisu MŽP č.j /ENV/08 ze dne , zaslaného na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady odbory životního prostředí, uvádí: - hloubkové vrty pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány pokud jejich realizací nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů. Pokud budou vrty důkladně zatěsněny bentonitocementovou směsí nedojde k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území. Primární okruh tepelného čerpadla používá jako médium pro přenos tepla z horninového prostředí ekologicky odbouratelné nemrznoucí směsi v uzavřeném systému potrubí z HDPE. Vrty nebudou mít negativní dopad na kvalitu podzemních vod. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Na pozemku staveniště se nacházejí podzemní sítě technické infrastruktury, konkrétně vodovodní a kanalizační přípojky. K příjezdu na staveniště bude využívána přilehlá asfaltová komunikace. Zhotovitel zajistí ve spolupráci se správci jednotlivých sítí vytýčení polohy veškerých potrubí a kabelových vedení, která mohou být stavebními úpravami dotčena. Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování, vrtání nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin. Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti. Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná zejména o tyto předpisy: - Zákon č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. 126/1994, částka 39/94, ve znění zákonů č. 118/1995 Sb., č. 220/1995 Sb. a č. 287/1995 Sb.) - Vyhláška ČUBP a ČBU č.110/1975 Sb., částka 26/75, ve znění vyhlášky 274/1990 Sb., částka 43/90. - Zákon ČNR č. 37/1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákonů ČNR č. 425/1990 Sb a č. 40/1995 Sb. - Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. částka 9/82 ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb., částka 51/90, se změnami a doplňky podle vyhlášky ČBÚP č.207/1991 Sb., částka 42/91. - Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN , ČSN , ČSN Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN Připojovací zařízení na zdroj el. proudu musí být prováděno v součinnosti s energetikem prováděcí firmy a investora. Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí. 9

10 Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem. V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. elektrorozvody: Veškeré montážní práce musí být koordinovány s dodávkou technologie. S ohledem na neúplnou dokumentaci stávajícího stavu, musí být všechny stávající trasy sítí a rozměry stavebních konstrukcí ověřené na místě. Konečný výběr tras může být dodavatelem upraven na základě průzkumu stavby. Veškeré dodávky elektroměrových rozvaděčů a jejich připojení musí být provedeny v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ distribuce. Za správné provedení je odpovědný odborný dodavatel, který musí úpravy předem projednat s příslušným oblastním technikem správce. Materiál a provedení elektroinstalace musí být schválen pro použití v EU, a být v souladu s požární bezpečností objektů a ČSN! 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace 2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 56896/2014 ze dne 15. září ) Souhlasu s realizací geologických prací na pozemcích p. č. 68/9, 68/8 v k. ú. Hrádek nad Nisou č.j.:kulk 72491/2014, 120/2014-OŽPZ 1329/2014 ze dne ) Stanoviska Severočeského muzea č.j.:1503/2014 ze dne !4 6) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina č. j. SBS 25788/2014 ze dne 26. srpna 2014 za předpokladu splnění těchto podmínek: Vrtání vrtů s délkou nad 30 m je činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ustanovení 3 písm. f) zákona č Sb. a pro tuto činnost OBÚ se sídlem v Liberci stanovuje následující podmínky: 1. Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastnící k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy. 2. K žádosti o územní rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. musí být připojeno stanovisko příslušného vodohospodářského orgánu z hlediska možnosti ovlivnění hydrogeologických poměrů širšího území předmětnou stavbou. 3. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen vyhláška č. 239/1998 Sb."). 4. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace. Případné trhací práce musí být povoleny OBÚ se sídlem v Liberci. V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb. Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ se sídlem v Liberci ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 10

11 prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 6) Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., č.j.: O /0TPCLl/Cho ze dne ) Koordinovaného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje č. j. HSLl /KŘ-P-PRE-2014 ze dne 25. srpna ) Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí č.j.: ZPVU/4330/195581/14-Dol, CJ MML /14 ze dne Podmínky souhlasu podle 17 odst. 2 vodního zákona: Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované Ing. Arch. Pavlem Cihelkou (ČKA 02956) v červnu V průběhu stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných látek či jiných látek škodlivým vodám do vodního toku či volně do terénu. Dojde-li v průběhu stavebních prací k havárii, bude původce postupovat dle ustanovení 40 a 41 vodního zákona. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od vydání nebude využit pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na předmětnou stavbu. 9) stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č.j.: KHSLB25454/2014 ze dne ) souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí č.j.: MML/ZP/Pi/141902/14-SZ /14/2 ze dne ) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové č.j.: PVZ/14/24108/BS/O ze dne za těchto podmínek: Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) Vrty budou vystrojeny a utěsněny (např. bentonitovým těsněním) tak, aby nedošlo k přetokům mezi jednotlivými zvodnělými kolektory - vzájemné propojeni 1ednothvých kolektorů je nepřípustné Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivněni č1 ohroženi případných okolních odběrů sloužících pro zásobováni obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystému 12) RWE GasNet, s.r.o, č.j.: ze dne ) UPC ze dne : ) ČEZ Distribuce č.j.: ze dne Dále: a) S odpady, které budou v průběhu Stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 0 odpadech, v platném znění a souvisejícími právními předpisy; b) Odpady musí být důsledně tříděný podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně využívány; uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob opětovného použití či recyklace není dostupný; c) Vzniklé odpady musí být předávány pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikáni, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu (dále jen oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení),přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna (jejich seznam lze najít na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje d) Odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení; čisté odpadní dřevo které nebude 11

12 opatřeno ochranným nátěrem, může být použito jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoliv odstraňováno hromadně na otevřeném ohništi. 6. K zásypům a terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady (např. Stavební sutě odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady); možné je použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby či upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, který dle 12 odst. 1 vyhlášky ě. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č přílohy č. 10 k této,vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č přílohy,č. 10 k této vyhlášce; f) S nebezpečnými odpady, které případně v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály znečištěné nebezpečnými látkami apod.), nesmí být ukládány do komunálního odpadu, ale musí být předány oprávněné osobě (např. Sběrný dvůr); o vzniku a způsobu) nakládání s odpady musí dodavatel stavebních prací vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška ě. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakládání s odpady. 8. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Identifikační údaje zhotovitelské firmy písemně oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 9. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu. Stanovená opatření Sledování hladin v okolních studních a vrtech v průběhu vrtání: Vrty pro tepelné čerpadlo jsou navrženy systémem země x voda, tzn. bez čerpání podzemní vody, a tudíž nepředpokládáme ovlivnění okolních vodních zdrojů. Přesto doporučujeme v průběhu vrtných prací sledovat hladinu podzemní vody v okolních studních, pokud budou domapovány. Těsnění vrtů: Bezprostředně po osazení tepelných kolektorů je nutné vrty kompletně tlakově zatamponovat jílovou nebo jílocementovou směsí k zamezení možného proudění podzemní vody vrtným stvolem. Nutné provádět odborně s příslušným vybavením (tlaková injektáž potrubím ode dna vrtů). Geologický dozor realizaci: (Doplňkový hydrogeologický průzkum na stavbě ve smyslu vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování geol. prací...) V průběhu realizace vrtných prací bude zpracovatel hydrogeologického posudku přizván jako geologický dozor, který povede doplňující hydrogeologický průzkum. Cílem bude průběžně popisovat geologické profily vrtů, zaznamenávat údaje o stavu hladiny podzemní vody, velikosti přítoků v průběhu vrtání apod., a to za účelem verifikace projektového návrhu a potvrzení, případně modifikace způsobu zaplášťové úpravy vertikálních kolektorů ve vrtech tak, aby bylo možno bezpečně zajistit oddělení zvodnělých horizontů. Výsledky doplňkového průzkumu budou obsaženy ve zprávě o skutečném provedení vrtů. Tepelné vlastnosti hornin pro účely dimenzování vrtného se u instalací s vyššími výkony tepelných čerpadel ověřují speciální polní zkouškou, tzv. TRT testem (Thermal Response Test), neboli zkouškou tepelné odezvy horninového masivu. V této fázi zpracování projektové dokumentace k vrtům pro tepelná čerpadla však tato zkouška nebyla provedena a pro dimenzování vrtné metráže bylo použito tabulkových hodnot a archívních údajů. Vzhledem k rozsahu instalace považujeme za nutné uskutečnit speciální měření pro získání přesných tepelných parametrů hornin (TRT test) před realizací plánovaného vrtného pole a podle výsledků provést kontrolní přepočty hloubky a rozmístění vrtů. Pro měření teplotních charakteristik hornin doporučujeme podrobný hydrogeologický průzkum, jehož součástí bude 12

13 alespoň jeden tzv. pilotní vrt kompletně vystrojený pro pozdější zapojení do primárního okruhu tepelných čerpadel, na němž budou provedeny požadované TRTtesty. Před realizací vrtného pole je nutné uskutečnit speciální měření na pilotních vrtech. V simulaci nejsou zahrnuty energetické špičky provozu tepelného čerpadla. Doporučujeme je zapracovat při kontrolních přepočtech hloubky a rozmístění vrtů podle měření na pilotních vrtech. Výsledky provedených simulací a matematických modelů odpovídají aktuálním vstupním údajům předaných objednatelem. Jakákoliv změna ve vstupních datech může mít za následek odchylky od výsledků modelových řešení (např. použití jiných materiálů a parametrů vrtů pro tepelná čerpadla než bylo uvažováno ve výpočtech, změny energetických potřeb nebo režimu provozu tepelného čerpadla) a měla by být proto konzultována se zpracovatelem projektu. Vrty budou realizovány na parcelách č. 63, 68/8, 68/9 v katastrálním území Hrádek nad Nisou, okres Liberec. Otopná soustava objektu bude nízkoteplotní (55 C). Celý systém vytápění bude rozdělen na dvě části. V technické místnosti bude umístěno jedno tepelné čerpadlo pro vytápění objektu. Pro toto tepelné čerpadlo je navrženo samostatné vrtné pole svedené přes společnou sběrnou jímku. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Účastníci řízení: Podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Účastníci řízení: Podle 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Petr Mikenda, Markéta Mikendová, Markéta Mikendová, Nádražní 537, Hrádek nad Nisou Thuy Bich Vo Thi, Husova 83, Hrádek nad Nisou Miroslav Kutil, Jana Kutilová, Tichá 249, Hrádek nad Nisou PaedDr. Jiří Týř, Žitavská 673, Hrádek nad Nisou vlastníci nejbližší stavby: 77, 78 - Faltus Milan Ing. a Faltusová Eva Ing., Tichá 557, Hrádek nad Nisou Pokud jde o další osoby (fyzické či právnické), stavební úřad uvádí, že dle ust. 27 odst. 2 správního řádu a dále speciální ust. 85 odst. 2 a ust. 109 stavebního zákona (mimo případy uvedené v ust. 85 odst. 2 písm. c) a 109 písm. g) téhož zákona takové osoby zde nejsou. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 13

14 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Petr Mikenda, Markéta Mikendová, Markéta Mikendová, Nádražní 537, Hrádek nad Nisou Thuy Bich Vo Thi, Husova 83, Hrádek nad Nisou Miroslav Kutil, Jana Kutilová, Tichá 249, Hrádek nad Nisou PaedDr. Jiří Týř, Žitavská 673, Hrádek nad Nisou Faltus Milan Ing. a Faltusová Eva Ing., Tichá 557, Hrádek nad Nisou posunutí vrtů o 2 m od objektu č.p. 557 bylo akceptováno. Připomínky ostatních účastníků řízení jsou řešeny zákonnou odpovědností stavebníka Města Hrádek nad Nisou za škody prokazatelně způsobené realizací stavby. K této zodpovědnosti se stavebník Město Hrádek nad Nisou přihlásil svým zástupcem starostou Josefem Horinkou. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Společné rozhodnutí má podle 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. (Otisk úředního razítka) Ing. Milan Rada vedoucí odboru stavebního a ŽP 14

15 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. Obdrží: Účastníci řízení: Podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Účastníci řízení: Podle 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Petr Mikenda, Markéta Mikendová, Markéta Mikendová, Nádražní 537, Hrádek nad Nisou Thuy Bich Vo Thi, Husova 83, Hrádek nad Nisou Miroslav Kutil, Jana Kutilová, Tichá 249, Hrádek nad Nisou PaedDr. Jiří Týř, Žitavská 673, Hrádek nad Nisou vlastníci nejbližší stavby: 77, 78 - Faltus Milan Ing. a Faltusová Eva Ing., Tichá 557, Hrádek nad Nisou Dotčené správní úřady: Krajský úřad Libereckého kraje Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP,, IDDS: 7c6by6u Severočeské muzeum Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Liberec, IDDS: f7rf9ns Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 UPC ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy Pokud jde o další osoby (fyzické či právnické), stavební úřad uvádí, že dle ust. 27 odst. 2 správního řádu a dále speciální ust. 85 odst. 2 a ust. 109 stavebního zákona (mimo případy uvedené v ust. 85 odst. 2 písm. c) a 109 písm. g) téhož zákona takové osoby zde nejsou. Příloha: Situační výkresy 15

16 Situace elektro rozvodů 16

17 Situace vrtů 17

18 18

19 Elektro připojení 19

20 20

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSŽP-6901/2014-NOM Spis: UR 153/13 SŘ SP 48/13 VITA 187/14 Vyřizuje: Novákova E-mail: novakova@muhradek.cz Horní náměstí

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/4443/2012/Šla Lysá nad Labem, dne 18.4.2012 Č.j.: SÚ/12344/12/Šla Vyřizuje: E-mail: Irena Šulcová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub I Tel./Fax: +420 485 147 051, e-mail: odbor.vystavby@cdub.cz, IČO: 262 722 Žadatelé: Zdeněk Bobek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 00 18642NÝST/20

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 564/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Adresa: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Počet stran dokum.: Počet listů příloh: Spisový znak: nám. J.M.Marků č.p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSŽP-3308/2014-NOM Spis: UR 154/13+ SŘ SP 4/14 VITA 280/14 Vyřizuje: Novákova E-mail: novakova@muhradek.cz Horní náměstí

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0054245/10/E 0062551/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Veřejná vyhláška M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

Veřejná vyhláška M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 53/13/VYS/Bla 34675/12, 34676/12

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, vodního hospodářství a dopravy náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 492 411 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Č.j.:

Více

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ČÍSLO JEDNACÍ: MUTnS - 5684/2013 SPISOVÁ ZNAČKA: Výst.9425/2012/Ha Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ODBOR VÝSTAVBY VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: Mgr. Martina Havránková

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 20.09.2012 1496/2012/MěÚSP-2 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 20.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/1187/2009/Ka Ing. Kabadelova 547 427 422 stavebni@streliceubrna.cz DATUM: 14.9.2009

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Pan Martin Bajza a paní Jana Bajzová Kasejovice 266 K A S E J O V I C E 335 44 Č.j. 735/2007/Výst.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část:

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část: Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. srpna 2012 Č.j.: SÚ 6209/12-1019/2012-Rys Spis.znač.: 1019/2012-Rys Oprávněná úřední osoba: Rysová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3098/11/VYS/Mat

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 81/15/ZPR/Ran V Sušici dne 11.2.2015 Úředně oprávněná osoba: Randák,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 224440/2010 ST2/Svo a 224437/2010 ST2/Svo MMHK/024699/2011 Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1223/2011/Za MUBN-2998/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004e10o* MUBLX004E10O PharmDr. Ivana Havránková Bezdrevská 579 198 00 Praha

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/19486/2014/DH čj.: MUHO/ 318/2015 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 12.1.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 2440/15/VYS/Pr V Sušici dne: 2.9.2015

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB25319/2012/STAV/Há

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB25319/2012/STAV/Há Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB25319/2012/STAV/Há Č. j. MUCB 310/2013 Vyřizuje: Zdeněk Hába Telefon: 321 612 134 Český Brod,

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Váš dopis č.j. : Ze dne:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-8109/2009-18/HH Rousínov, dne 10. února 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.:

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: SM UCB12336/12335/2012/STAV/Som Č. j. MUCB 11166/2013 Vyřizuje: Bc. Sommerová

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více