Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace"

Transkript

1 PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v Tiché na ddávky Splufinancván z Pdprgramu MMR ČR Pdpra bnvy a rzvje venkva 2016 Název prjektu Přadvé čísl prjektu Wrkut hřiště v Tiché Vážení, bracíme se na Vás s výzvu k pdání nabídky k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky (dále jen Výzva ). Žádáme Vás přípravu nabídky, která bude vyhvvat všem pžadavkům zadavatele uvedeným v těcht zadávacích pdmínkách. ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název veřejnéh zadavatele Obec Tichá Sídl zadavatele Tichá č.1, Tichá IČ zadavatele Právní frma zadavatele Obec Internetvé stránky zadavatele Zastupen Mgr. Michaelu Štefkvu starstku bce Zastupen na základě plné mci Zmcněnec Dbrá zakázka s.r.. Adresa zmcněnce Ostrava, Mravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ IČ zmcněnce Kntaktní sba Ing. Mirslav Jílek Elektrnická adresa Telefnní kntakt ČÁST II. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1. Předmětem veřejné zakázky je ddávka, instalace a certifikace herních prvků, mbiliáře a zařízení Wrkut hřiště v bci Tichá. Knkrétně se jedná parkvé lavičky, wrkutvu sestavu s 5 prvky, stjany na kla, lanvku, basketbalvé kše na kvvém slupu, venkvní tabuli, lezecku sestavu s lany, kladinu na pružinách - balanční prvek, chranné sítě, dpadvu plchu ze skládané pryže a dráhu pr drážedla a klběžky. Pdrbná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílze č. 1 Technická specifikace studie, přílze č. 2 Plžkvý rzpčet a v přílze č. 3 Obchdních pdmínkách tét Výzvy Místem plnění je k.ú.tichá na Mravě, areál Tůňka, parc. č. 1698/1 a 1698/2.

2 2.3. Realizace předmětu veřejné zakázky bude d 45 kalendářních dnů d pdpisu smluvy díl s vybraným ddavatelem Předpkládaná hdnta veřejné zakázky činí ,00 Kč bez DPH Předmět veřejné zakázky je splufinancván v rámci Pdprgramu Ministerstva pr místní rzvj ČR Pdpra bnvy a rzvje venkva Tent dkument je zárveň Výzvu k pdání nabídky a zárveň zadávací dkumentací Pkud jsu v zadávací dkumentaci bsaženy pžadavky neb dkazy na jedntlivá bchdní jména, zvláštní značení pdniku, zvláštní značení výrbků, výknů aneb bchdních materiálů, která platí pr určitý pdnik neb rganizační jedntku za příznačné, ppř. patenty a užitné vzry, jsu uvedeny puze pr upřesnění a standardizaci technických parametrů a zadavatel umžňuje pužití jinéh řešení, minimálně však s kvalitativně a technicky stejnými případně lepšími parametry Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb. (dále jen zákn ). Pkud je v tét Výzvě a jejich přílhách uveden dkaz na zákn, má se za t, že se tat veřejná zakázka řídí daným ustanvením přiměřeně a dkaz na zákn je uveden pr přesnější specifikaci pdmínek. ČÁST III. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 3.1. Ddavatel je právněn p zadavateli pžadvat písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Žádst ddatečné infrmace dručí ddavatel vždy na elektrnicku adresu kntaktní sby uvedenu v části I. Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 4 pracvní dny před uplynutím lhůty pr pdání nabídek Zadavatel dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, případně suvisející dkumenty, nejpzději d 2 pracvních dnů de dne dručení žádsti ddavatele. Ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění žádsti, dešle zadavatel sučasně všem ddavatelům, kteří pžádali pskytnutí tét Výzvy neb kterým byla tat Výzva pskytnuta. Zadavatel dále uveřejní ddatečné infrmace včetně přesnéh znění žádsti stejným způsbem, jakým uveřejnil tut Výzvu Zadavatel může pskytnut ddavatelům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti (pžadavku ddavatele) Jelikž je celá Výzva vlně přístupná na úřední desce zadavatele, zadavatel nezná a ani znát nemůže údaj tm, kteří ddavatelé využili nemezenéh dálkvéh přístupu k Výzvě a nezná tedy ani všechny adresy, na které by měl pskytvat ddatečné infrmace. Zadavatel však vždy uveřejní ddatečné infrmace včetně přesnéh znění žádsti na úřední desce zadavatele. Z těcht důvdů dpručuje zadavatel všem ddavatelům, aby pravidelně sledvali úřední desku zadavatele ČÁST IV. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeči musí splnit níže uvedené kvalifikační předpklady stanvené záknem a zadavatelem Základní způsbilst Zadavatel pžaduje, aby uchazeči splnili základní způsbilst k účasti v tét veřejné zakázce dle 74 zákna. Uchazeč prkáže splnění základní způsbilsti předlžením čestnéh prhlášení (lze pužít přílhu č. 4 tét Výzvy). Dklady prkazující základní způsbilst musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení tét veřejné zakázky. Výzva k pdání nabídek vč. Zadávací dkumentace strana 2

3 4.2. Prfesní způsbilst K prkázání splnění prfesní způsbilsti ddavatele zadavatel pžaduje předlžení: a) výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, neb z jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje, b) dklad právnění k pdnikání v rzsahu dpvídajícímu předmětu zakázky, pkud jiné právní předpisy takvé právnění vyžadují (tedy např. příslušný živnstenský list, či výpis z živnstenskéh rejstříku). Dklad splnění prfesní způsbilsti dle dst písm. a) musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení tét veřejné zakázky Technické kvalifikační předpklady K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele zadavatel pžaduje předlžení seznamu významných ddávek realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech (tj. dknčených v bdbí 36 měsíců bezprstředně předcházejících pdání nabídky) s uvedením jejich stručnéh ppisu, hdnty (týkající se ddávek bdbnéh charakteru předmětu tét veřejné zakázky), dběratele a dby plnění. Z tht seznamu musí být zřejmá realizace nejméně 3 ddávek bdbnéh charakteru předmětu veřejné zakázky (tj. ddávky prvků dětských hřišť, mbiliáře), přičemž každá z těcht referenčních ddávek musí být v bjemu min. 260 tis. Kč bez DPH Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části zadavatelem pžadvané kvalifikace dle dst písm. b) a dst tét Výzvy v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen předlžit smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatele právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace. Vybraný ddavatel (zhtvitel) je takvéh subddavatele právněn nahradit jiným subddavatelem puze za předpkladu, že nvý subddavatel prkáže část kvalifikace ve stejném rzsahu, v jakém ddavatel prkázal část kvalifikace prstřednictvím půvdníh subddavatele. ČÁST V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1. Celkvá nabídkvá cena bude stanvena jak suhrnná cena za celý předmět veřejné zakázky. Celkvá nabídkvá cena bude uvedena v návrhu smluvy (viz přílha č. 3 tét Výzvy) Nabídkvá cena bude uvedena v české měně v členění: nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH a celkvá nabídkvá cena včetně DPH Nabídkvá cena celkem ve výše zmíněné skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky viz přílha č. 5 tét Výzvy Nabídkvá cena bude stanvena jak cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spjené s kmpletní realizací předmětu veřejné zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během prvádění díla Nabídkvá cena bude stanvena kmpletním ceněním příslušnéh plžkvéh rzpčtu, který je uveden v přílze č. 2 Výzvy (nutn cenit každu plžku, není přípustné cenit plžky nulu ). Jakákli změna v plžkvém rzpčtu v pčtu či bsahu jedntlivých plžek je způsbilá k vyřazení a následnéh vylučení nabídky ze zadávacíh řízení. Pr stanvení nabídkvé ceny je rzhdný plžkvý rzpčet Maximální nabídkvu cenu zadavatel stanvuje na ,00 Kč bez DPH. Její překrčení je způsbilé k vylučení nabídky. Výzva k pdání nabídek vč. Zadávací dkumentace strana 3

4 ČÁST VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 6.1. Základním hdntícím kritériem pr zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídkvá cena bez DPH, uvedená v návrhu smluvy v článku IV. dst Hdncení nabídek prvede kmise tak, že seřadí hdncené nabídky dle výše nabídkvé ceny bez DPH vzestupně d nejnižší nabídkvé ceny bez DPH p nejvyšší. Nejvhdnější nabídku je nabídka s nejnižší nabídkvu cenu bez DPH Maximální nabídkvu cenu zadavatel stanvuje na ,00 Kč bez DPH. Její překrčení je způsbilé k vylučení nabídky. ČÁST VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK Obchdní pdmínky zadavatele, včetně platebních pdmínek jsu uvedeny v přílze č. 3 tét Výzvy. ČÁST VIII. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Pdmínky, za nichž je mžn překrčit výši nabídkvé ceny, jsu bsaženy v bchdních pdmínkách zadavatele, které jsu uvedeny v přílze č. 3 tét Výzvy. ČÁST IX. POŽADAVKY NA VARIANTY Zadavatel nepřipuští variantní řešení. ČÁST X. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Zadavatel dává na vědmí, že vybraný uchazeč bude sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly dle 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, v platném znění. ČÁST XI. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Ddavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a t v rzsahu název bchdní firmy, sídl/míst pdnikání/bydliště, jmén sby právněné jednat jménem ddavatele, IČ, DIČ, telefn, fax, a URL adresu viz přílha č. 5 tét Výzvy Ddavatel ve své nabídce předlží návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Pkud návrh smluvy pdepíše zmcněná sba, musí být sučástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná mc. Nepdepsaný návrh smluvy je nepdepsanu nabídku ve smyslu zákna a je prt právně neúčinný. Nabídka, která bude bsahvat nepdepsaný návrh smluvy, bude vyřazena pr nesplnění pdmínek zadání Písemný návrh smluvy musí akceptvat text Výzvy neb jiné dkumenty bsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh smluvy musí plně akceptvat text bchdních pdmínek, které tvří přílhu č. 3 tét Výzvy, a nelze se d nich dchýlit (ddavatel puze vyplní vyznačené části návrhu smluvy - bchdních pdmínek, ppřípadě dle pznámek a puze v jejich rzsahu návrh smluvy vhdně upraví). V pačném případě si zadavatel vyhrazuje práv mžnsti uchazeče z účasti v tét veřejné zakázce vylučit. Údaje uvedené v návrhu smluvy se nesmí lišit d údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rzprů je pak vždy rzhdující písemný návrh smluvy. Výzva k pdání nabídek vč. Zadávací dkumentace strana 4

5 11.4. Nabídka bude předlžena v českém jazyce. K dkladům a listinám předlženým v jiném než českém jazyce musí být připjen jejich překlad d českéh jazyka. Pdmínka překladu se netýká dkladů týkajících se prspektů, technických ppisů a technických listů nabízenéh plnění. Pvinnst přilžit překlad d českéh jazyka se také nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce Zadavatel dpručuje uchazečům předlžit ve své nabídce návrh smluvy a ceněný rzpčet i v elektrnické pdbě (na digitálním datvém nsiči ve frmátu *.dc, *.dt *.rtf, neb *.xls *.ds). V případě rzprů mezi tištěnu a elektrnicku pdbu návrhu smluvy je rzhdující písemný návrh smluvy. V případě rzprů v rzpčtu je rzhdující jeh písemná verze Nabídka uchazeče nesmí bsahvat přepisy neb pravy, které by mhly uvést zadavatele v myl. Zadavatel dpručuje nabídku uchazeče zajistit způsbem znemžňujícím manipulaci s jedntlivými listy Zadavatel dpručuje uchazeči ve své nabídce pužít tt přadí dkumentů (bsah): 1) Krycí list nabídky (lze pužít přílhu č. 5 tét Výzvy), 2) Prkázání splnění způsbilsti a kvalifikačních předpkladů Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpisem z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán, Dklad právnění k pdnikání (dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci), Seznam referenčních ddávek Čestné prhlášení k prkázání základní způsbilsti dle dst Výzvy (viz přílha č. 4 tét Výzvy). 3) Pdepsaný návrh smluvy (viz přílha č. 3 tét Výzvy) včetně přílh, 4) Kmpletně ceněný rzpčet (viz přílha č. 2 tét Výzvy), 5) Elektrnická verze nabídky (minimálně návrh smluvy díl a ceněný rzpčet), 6) Ostatní dkumenty dle zvážení ddavatele (např. infrmace subddavatelích), 7) Zadavatel prsí uchazeče, aby d nabídky samstatně (vlně) přilžili další 3 výtisky pdepsanéh návrhu smluvy (tedy tak aby celkem byly v nabídce 4 pdepsané výtisky návrhu smluvy). Tat vyhtvení návrhu prváděcí smluvy budu služit pr její uzavření v případě, že bude uchazeč vybrán k plnění zakázky Zadavatel pžaduje, aby měl ddavatel p celu dbu plnění veřejné zakázky sjednán pjištění prti škdám způsbeným třetím sbám jeh činnstí, včetně mžných škd způsbených jeh pracvníky minimálně d výše Kč. ČÁST XII. PODÁNÍ NABÍDKY Ddavatel může pdat puze jednu nabídku Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým ddavatelem vyřadí Splečnu nabídku se rzumí nabídka, kteru pdal více ddavatelů splečně. V takvém případě se ddavatelé pdávající splečnu nabídku pvažují za jednh uchazeče. Výzva k pdání nabídek vč. Zadávací dkumentace strana 5

6 12.5. Lhůtu pr dručení nabídek stanvuje zadavatel d 17. října 2016 d 16:00 hdin (rzhdující je čas přijetí nabídky, čas je určván dle pdatelny zadavatele). Pkud bude nabídka dručena p lhůtě uvedené v předchzí větě, kmise pr tevírání bálek takvu nabídku netvírá Nabídku v písemné frmě dručte pštu či sbně v uzavřené bálce značené názvem zakázky: Veřejná Zakázka Wrkut hřiště v Tiché NEOTEVÍRAT (v levém hrním rhu bálky musí být uvedena adresa uchazeče) Míst pr dručení nabídky: Obec Tichá, Tichá č.1, Tichá. Osbní dručení je mžné na pdatelnu zadavatele, a t v pndělí a středu d 8:00 d 17:00 hd, v úterý a čtvrtek d 8:00 d 14:00 hd a v pátek d 8:00 d 12:00 hd. V pslední den lhůty pr pdání nabídek d 16:00 hdin. ČÁST XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Zadavatel si tímt vyhrazuje, že rzhdnutí vylučení uchazeče a rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky známí uveřejněním na úřední desce zadavatele. Takvé známení se pvažuje za dručené kamžikem uveřejnění na úřední desce zadavatele Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení Zadavatel si vyhrazuje práv tut veřejnu zakázku kdykliv před uzavřením smluvy zrušit, a t bez jakéhkliv nárku ddavatelů či uchazečů na jakékliv platby Otevírání bálek s nabídkami prběhne dne 17. října 2016 v 16:30 hdin na adrese sídla zadavatele Tichá č. 1. Otevírání bálek s nabídkami se mhu zúčastnit zástupci uchazečů. Sraz účastníků je v hale becníh úřadu. Kmise pr tevírání bálek, psuzení a hdncení nabídek (dále jen "kmise") tevírá bálky v termínu stanveném zadavatelem dle přadvéh čísla a kntrluje úplnst nabídky (stav, neprušenst a správné značení bálky, zpracvání nabídky v českém jazyce a pdepsání návrhu smluvy sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, nepřípustné překrčení předpkládané hdnty veřejné zakázky) a dále věcnu správnst a úplnst zadavatelem pžadvaných údajů a dkumentů. O tevírání bálek a psuzení a hdncení nabídek bude sepsán prtkl, který pdepíší členvé kmise. Kmise může pžádat ddavatele, aby písemně bjasnil předlžené infrmace či dklady neb předlžil další infrmace či dklady v případě zjištěných nejasnstí v pdané nabídce. Ddavatel je pvinen splnit tut pvinnst ve lhůtě stanvené zadavatelem. Takt dplňvat či měnit nelze nabízené plnění, nabídkvu cenu a jiné skutečnsti rzhdné pr hdncení. V případě marnéh uplynutí lhůty pr bjasnění či dplnění neb v případě, že bjasnění či dplnění není dstatečné, nebude nabídka předmětem hdncení. Takvát nabídka bude vyřazena a ddavatel bude zadavatelem bezdkladně vylučen z účasti v zadávacím řízení Ddavatel pdáním nabídky uděluje zadavateli suhlas k věření a prvěření údajů uvedených v nabídkách. Zadavatel vylučí ddavatele ze zadávacíh řízení v případě, že ddavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje Zadavatel nesmí uzavřít smluvu s uchazečem: pkud se na zpracvání uchazečvy nabídky pdílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárníh rgánu, statutární rgán, člen realizačníh týmu prjektu či sba, která se na základě smluvníh vztahu pdílela na zadání předmětnéh výběrvéh řízení, Výzva k pdání nabídek vč. Zadávací dkumentace strana 6

7 resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačníh týmu či sbu, která se na základě smluvníh vztahu pdílela na zadání předmětnéh výběrvéh řízení, neb jehž subddavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačníh týmu či sba, která se na základě smluvníh vztahu pdílela na zadání předmětnéh výběrvéh řízení. Uchazeč pdáním nabídky prhlašuje, že žádná z mžnstí uvedená v tmt bdě se jej a jeh nabídky netýká Zadavatel stanvuje zadávací lhůtu (ve smyslu zákna) v délce 90 dní. ČÁST XIV. PŘÍLOHY VÝZVY Přílha č. 1: Přílha č. 2: Přílha č. 3: Přílha č. 4: Přílha č. 5: Technická specifikace - studie Plžkvý rzpčet Obchdní pdmínky Čestná prhlášení (vzr) Krycí list nabídky (vzr) Za zmcněnce v Ostravě dne 5. října Ing. Mirslav Jílek, v.r. Dbrá zakázka s.r.. Výzva k pdání nabídek vč. Zadávací dkumentace strana 7

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu Název zakázky Druh zakázky Vyskzdviţné vzíky ddávka ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Osba právněná

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky MĚSTO PELHŘIMOV čj. OI/259/2017-1 V Pelhřimvě dne 6.9.2017 Výzva k pdání nabídky Pdle 6 zákna č.134/2016 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) měst Pelhřimv, jak veřejný

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dkumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Výukvé DVD k prjektu Game4Business Nejedná se zadávací řízení dle zákna č.137/2006 Sb. Při zadání tét veřejné zakázky není zadavatel pvinen pužít ustanvení

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení drtiče se štěpkovačem Dodávky 42990000-2

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Směrnice Zadávání veřejných zakázek v OPŽP

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Směrnice Zadávání veřejných zakázek v OPŽP Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Směrnice Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Spolufinancováno

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky realizvané druhem tevřenéh řízení dle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Svz a likvidace dpadu pr

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více