Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice"

Transkript

1 Informace o daních, právu a hospodářství v České republice Vydání Září Obsah Právo aktuálně > Lze věřit zápisům v katastru nemovitostí? Daně aktuálně > Zrušení zdanění dividend Ekonomika aktuálně > Zpráva auditora v nové podobě Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner Právo aktuálně Petra Budíková, Rödl & Partner Praha Ústavní soud řešil v nálezu II. ÚS 165/11 ze dne další případ otázky dobré víry při nabytí nemovitosti od nevlastníka. Kromě právních apelů jak směrem k Nejvyššímu soudu, tak k soudům nižších stupňů vyslal rovněž opakovaně k otázce polovičatosti uplatnění zásady materiální publicity katastru nemovitostí apel politický, když v nálezu uvedl, že navzdory kritice ze strany odborné veřejnosti i Ústavního soudu a navzdory tomu, že nový katastrální zákon (zakotvujícího zásadu materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí) je připravován vládou již minimálně od roku 2001, nebyla doposud žádná adekvátní právní úprava katastrálních předpisů přijata, a proto nejsou osoby jednající v dobré víře v pravdivost a úplnost údajů katastru nemovitostí stále odpovídajícím způsobem chráněny. > Lze věřit zápisům v katastru nemovitostí? Dle názoru Ústavního soudu přitom není akceptovatelné, aby po dobu cca deseti let zákonodárce v dané věci nejednal a v právním řádu ponechával polovičatou právní úpravu, v konečném důsledku neslučitelnou s ústavněprávními maximami, neboť v rozporu s ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv v dobré víře neposkytuje ochranu vlastnickému právu dalších nabyvatelů. Žalobci v tomto sporu bývalí majitelé předmětné nemovitosti podali dva roky po jejím prodeji žalobu na současného majitele nemovitosti, který byl počítaje od tohoto původního prodeje třetím zapsaným vlastníkem nemovitosti. Ten ji zakoupil prostřednictvím realitní kanceláře od prodávajícího, který ale podle žalobců nemohl převést vlastnické právo k této nemovitosti na další osoby, neb nebyl jejím vlastníkem. Smlouva mezi tímto prodávajícím a žalobci byla totiž absolutně neplatná, protože obsah kupní smlouvy neodpovídal pravé a svobodné vůli žalobců a neodpovídal ani projevu vůle kupujícího účelem smlouvy bylo zajištění pohledávky další osoby ve formě zajišťovacího převodu vlastnického práva, nikoliv trvalý převod vlastnického práva k nemovitosti. Žalobci totiž tehdy dlužili věřiteli, jemuž nedokázali splácet, a proto uzavřeli smlouvu o postoupení své nemovitosti se spolupracovníkem věřitele a ten si pak nemovitost dům nechal zapsat do katastru nemovitostí jako jeho majetek. Kupující (poslední zapsaný majitel nemovitosti v katastru nemovitostí) namítal, že předmětné nemovitosti byly nabízeny ke koupi na vývěsce realitní kanceláře, na základě této nabídky začal jednat s pracovníky realitní kanceláře o koupi. Na předmětných nemovitostech vázla zástavní práva ve prospěch bankovního ústavu, na což byl upozorněn realitní kanceláří, a proto si vyžádal výpis z katastru nemovitostí. Poté následovala společná jednání s prodávajícím a se zástavním věřitelem bankovním ústavem, na nichž bylo dohodnuto, že stěžovatel na vyplacení zástavy uhradí kupní cenu nemovitostí stanovenou znaleckým posudkem, přičemž muselo jít o znalce, se kterým bankovní ústav spolupracuje. Znalec následně určil hodnotu nemovitostí na částku Kč. Po zaplacení této ceny se bankovní ústav vzdal zástavních práv. Kupní smlouvu tedy uzavíral v dobré víře, neměl zájem vstupovat do nejistých obchodních vztahů, když nemovitosti kupoval zejména k bydlení, ale i k podnikání s předpokladem investic do oprav a úprav objektu. Ihned po koupi začal objekt opravovat, neboť byl 1

2 ve velice zanedbaném stavu. Pozastavil se rovněž nad tím, proč žalobci nepodali žalobu v době, kdy byl ještě vlastníkem prodávající, tj. kdy na nemovitostech vázlo ještě zástavní právo. Proto se domnívá, že žaloba byla podána účelově, neboť nyní je zástavní právo na nemovitostech vymazáno a objekt je zhodnocen. Žalovaný apeloval na princip právní jistoty, který též zahrnuje, že bude šetřeno práv nabytých v dobré víře. Neopatrnost a rizikové chování žalobců by nemělo jít k tíži a nad zájem třetí osoby, která vlastnictví řádně nabyla, zejména, když by navrácením nemovitosti žalobci získali nesporně větší výhody, než za jakých nemovitosti převáděli. Žalovaný nabyl předmětné nemovitosti na základě řádné kupní smlouvy a neměl pochyb, že nemovitosti prodává oprávněný vlastník, zejména když jednal při koupi nemovitostí zatížených zástavním právem s peněžním ústavem o vyplacení zástavy. Podle ujednání v kupní smlouvě pak byla celá kupní cena poukázána přímo bankovnímu ústavu. Výše kupní ceny byla stanovena k požadavku banky na základě tržního ocenění znalce. Žalovaný jako vlastník předmětné nemovitosti užíval a zhodnotil je. Vrácení nemovitostí žalobcům proto nese s sebou obrovskou nejistotu žalovaného, pokud se týká uplatnění jeho práv na vrácení vynaložených nákladů, případně bezdůvodné obohacení, náhrady škody, ale i existenční otázku, jako je bydlení a možnost podnikání a samozřejmě nákladů na zajištění odpovídající náhrady. Ve sporu jde tedy o střet dvou základních právních principů. Na jedné straně tak platí, že pokud kupující nabyl nemovitost od nevlastníka, nestal se jejich vlastníkem (viz konstantní argumentace Nejvyššího soudu, že ani zápis o vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem nemůže prolomit zásadu, že nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám má. Na druhé straně pak platí princip ochrany nabytých práv, práva vlastnit a pokojně užívat majetek obecně tedy ochrana dobré víry kupujícího vycházejícího z údajů v katastru nemovitostí). Ústavní soud k tomu poznamenal, že praxe ve vyspělých demokraciích zohledňuje daleko více skutečnost, že by v případech nabytí od nevlastníka bylo krajně nespravedlivé neposkytovat ochranu právům nabytým v dobré víře. Osoby, jimž dobrá víra svědčí, totiž nenesou žádný díl odpovědnosti za neplatnost smlouvy uzavřené mezi právními předchůdci a s ohledem na svou dobrou víru mohly v mezidobí nemalým způsobem zhodnotit inkriminované nemovitosti. Osobě, která učinila určitý právní úkon s důvěrou v určitý, jí druhou stranou prezentovaný skutkový stav, navíc potvrzený údaji z veřejné, státem vedené evidence, musí být v materiálním právním státě poskytována ochrana. K neuspokojivému provedení zásady materiální publicity v zákoně o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem se Ústavní soud vyjádřil ve výše zmíněném nálezu sp. zn. II. ÚS 349/03 (v něm si ovšem ještě na rozdíl od nálezu sp. zn. I. ÚS 143/07 nedovolil poskytnout ochranu dobré víře nového nabyvatele, ale spokojil se pouze s kritikou úpravy katastru nemovitostí), v němž prohlásil, že posílení zásady materiální publicity katastru nemovitostí by výrazně přispělo k posílení právní jistoty osob vstupujících do právních vztahů týkajících se nemovitého majetku. Je zjevné, že střet těchto dvou právních principů nemá žádné uspokojivé a trvalé řešení, ostatně pokud by měl, nebyla by tato otázka opakovaným předmětem nálezů Ústavního soudu. Argumentace držená Nejvyšším soudem a použití sankce absolutní neplatnosti dle 39 občanského zákoníku je krajností, která je nejhorším řešením, zvláště pak ve sporu právních principů. Ústavní soud tedy přišel v situaci, kdy obě krajnosti (obecně přiznávaná absolutní přednost jednoho principu) vedou k nespravedlnosti, s řešením, že na misku vah položil otázku dobré víry nabyvatele nemovitosti vycházejícího ze zápisů v katastru. Ústavní soud trvá na uvážení všech okolností případu, aby nenastávala vždy jen jedna krajnost a zapovídá slepé následování jednoho či druhého principu bez výjimky. Klíčovou otázku dobré víry kupujícího nelze přejít jen odkazem na zásadu, že nikdo nemůže nabýt od nevlastníka. Ústavní soud stížnosti vyhověl a nařídil nové projednání celého případu s tím, že podstatné pro posouzení dané věci bude, jak obecné soudy posoudí důkazy umožňující odpověď na otázku, zda lze usuzovat na dobrou víru majitele nemovitosti při nabytí. Pokud by kupující nebyl v dobré víře, nebylo by možné jeho vlastnickému právu poskytnout ochranu. Lze-li tedy v konkrétním případě usuzovat na dobrou víru nabyvatele nemovitosti a tato bude prokázána, měla by mu být z pohledu Ústavního soudu přiznána právní ochrana a měl by zůstat zapsán jako vlastník nemovitosti, protože by dle názoru Ústavního soudu převážil princip ochrany nabytých práv, práva vlastnit a pokojně užívat majetek obecně. Je třeba podotknout, že každý případ je nutné posuzovat samostatně a okolnosti je vždy třeba náležitě zvážit z právního hlediska. Kontakt pro další informace JUDr. Petra Budíková Advokátka/Senior Associate Tel.:

3 Daně aktuálně Roman Konečný a Romana Dejdarová, Rödl & Partner Brno Součástí daňové reformy, s jejíž platností je počítáno od roku 2013, má být podle informací poskytnutých premiérem Nečasem a ministrem financí Kalouskem i osvobození dividend a podílů na zisku od patnáctiprocentní srážkové daně. > Zrušení zdanění dividend Osvobození dividend a podílů na zisku je v omezené míře uplatňováno již od roku 2004, platí v současnosti ale pouze pro dividendy a podíly na zisku vyplácené mezi kapitálovými obchodními společnostmi v rámci Evropské unie. Podmínkou je, že příjemce dividendy má nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu společnosti vyplácející dividendu. Dividendy a podíly na zisku vyplácené subjektům, které nesplňují uvedená kriteria, jsou po zdanění 19% sazbou daně z příjmů právnických osob zdaněny dále 15% srážkovou daní při jejich připsání, výplatě nebo poukázání na účet příjemce. Podléhají tedy dlouhodobě kritizovanému dvojímu zdanění a jejich konečné daňové zatížení v současnosti v ČR činí 31,15 procent ( ,15 %). Další nevýhodou současné úpravy je vedle dvojího zdanění daňové zvýhodnění financování dluhem místo vlastními zdroji. Úroky jsou na rozdíl od zdaňovaných dividend nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, o který si lze snížit daňový základ. Navrhovaná změna má obě tyto nevýhody odstranit, navíc se podle vyjádření obou politiků má jednat o změnu prorůstovou, která sníží daňové zatížení investorů v ČR. Nově by tedy byly veškeré dividendy a podíly na zisku po zdanění daní z příjmů právnických osob, která v současné době činí 19 procent, vypláceny bez dalšího zdanění společníkům. Nezohlednilo by se při tom, zda se jedná o právnické nebo fyzické osoby a jaký podíl na společnosti vyplácející dividendy drží. Konečné zdanění dividend a podílů na zisku by činilo 20 procent, což je sazba navrhovaná pro daň z příjmů právnických osob, místo současných 31,15 procent. Daň z příjmů právnických osob Srážková daň z dividend a dílů na zisku Celkové zdanění dividend a podílů na zisku Současná úprava Navrhovaná úprava 19 % 20 % 15 % 0 % 31,15 % 20 % Závěrem Podle odhadu Ministerstva financí bude tento krok znamenat pro státní pokladnu propad příjmů o 9 miliard korun. Pro daňové poplatníky, kteří nesplňují současná kritéria pro osvobození výplaty dividend a podílů na zisku, by tato informace, i když má zatím pouze formu nezávazného tiskového prohlášení, mohla být motivem pro odklad plánované výplaty dividend do roku Kontakt pro další informace Ing. Roman Konečný Daňový poradce/auditor Associate Partner Tel.: Ekonomika aktuálně Jiří Havránek a Jiří Holcman, Rödl & Partner Brno V souvislosti s vydanými klarifikovanými Mezinárodními auditorskými standardy, kterými se řídí také provádění auditu účetních závěrek dle českého práva, a aplikačními doložkami Komory auditorů, doznala úpravy i auditorská zpráva vydávaná společností Rödl & Partner. > Zpráva auditora v nové podobě Revize Mezinárodních auditorských standardů Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) provedla revizi stávajících Mezinárodních auditorských standardů (ISA) s cílem zlepšení jejich srozumitelnosti, snadnější implementovatelnosti a lepšího překladu. 3

4 Na klarifikované ISA reagovala i Komora auditorů (KAČR) vydáním aplikační doložky k ISA 700 nazvané Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce. Důvodem bylo zejména to, že požadavky na obsah zprávy definované zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech jdou nad rámec obsahu zprávy definovaného mezinárodním standardem ISA 700. O tom, kdy společnost podléhá auditu a jaké náležitosti obsahuje zpráva auditora, pojednával článek v lednovém vydání našeho měsíčníku. Tématu různých typů výroků auditora se pak věnoval článek v letním dvoučísle. Auditorská zpráva Stávající auditorská zpráva je poměrně rozsáhlá, obsahuje přibližně sedm stran (bez příloh). Nové znění bude obsahově shodné, ale stručnější, aby i svou strukturou odpovídalo výše uvedené aplikační doložce. Upravená podoba tak bude přibližně dvoustránková. Zřejmě nejvíce patrnou změnou je vypuštění poslední věty ve výroku auditora (v případě výroku bez výhrad) Za ověřovanou účetní závěrku udělujeme výrok bez výhrad. Výrok auditora bez výhrad bude obsahovat nově následující znění. sdělit skutečnost, která není prezentována nebo zveřejněna v účetní závěrce, avšak je, dle úsudku auditora, relevantní pro uživatele k pochopení auditu, odpovědnosti auditora nebo zprávy auditora. Důležité je v této souvislosti upozornit na to, že použití těchto odstavců neovlivňuje výrok auditora (ten je stále bez výhrad, tj....účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz... ). Nová podoba auditorské zprávy bude platná již od září letošního roku, její vzor je možné vidět na webových stránkách naší společnosti: (sekce_aktuality). Věříme, že nová podoba auditorské zprávy bude i pro Vás přehlednější a srozumitelnější. Kontakt pro další informace Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ABC k X1 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící X1 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Jiří Havránek Auditor/Daňový poradce/znalec Partner Tel.: Vypuštění výše uvedené věty nijak nemění výrok auditora, tedy stále se jedná o výrok bez výhrad, ale dle aplikační doložky by tato věta již neměla být ve výroku uváděna a je považována za nadbytečnou. Samotný text... účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz... je dle Komory auditorů dostatečný k vysvětlení toho, že účetní závěrka je v souladu s českými účetními předpisy a neobsahuje významné nesprávnosti. Odstavec Zdůraznění skutečnosti a Jiné skutečnosti Nově byl vydán mezinárodní standard ISA 706, který upravuje uvádění odstavců obsahující zdůraznění skutečnosti a odstavec obsahující jiné skutečnosti ve zprávě auditora. Oba typy odstavců se uvádějí v auditorské zprávě hned za výrokem auditora. O důvodech použití odstavce zdůrazňujícího určitou skutečnost pojednával již zmíněný článek v letním dvoučísle Mandantenbriefu. Jedná se zejména o ty případy, kdy má daná skutečnost významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky (tzv. going concern), a nebo o případy, kdy existuje významná nejistota, jejíž vyjasnění je závislé na budoucích událostech a která může ovlivnit účetní závěrku). Zde se nic nemění. Nově se však lze setkat s odstavcem nadepsaným jiné skutečnosti. Jedná se o situaci, kdy auditor považuje za nezbytné 4

5 Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Daňové oddělení poradenské kanceláře Rödl & Partner posílil nový kolega, kterým je daňový poradce Miroslav Kocman. Jako člen týmu se bude věnovat zejména přípravě daňových stanovisek a přiznání k daním. Před nástupem k Rödl & Partner působil jako samostatný daňový poradce. Miroslav Kocman vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Univerzity v Brně. Dále absolvoval postgraduální program mezinárodního daňového práva na Wirtschaftsuniversität Wien. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje lyžování a vysokohorské turistice. 5

6 Mandantenbrief Září 2011, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. IČ: Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Fax: Ing. Jana Švédová Odborné články newsletteru jsou duševním vlastnictvím kanceláře Rödl & Partner a předmětem autorského práva. Uživatelé mohou články newsletteru a odborné informace obsažené na internetu stahovat, tisknout nebo kopírovat výhradně pro vlastní potřebu. Jakékoli jiné formy užití, změny celku nebo částí newsletteru, jeho rozmnožování, šíření nebo poskytnutí k veřejným účelům, bez ohledu na to, zda na internetu nebo v tištěné podobě, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem kanceláře Rödl & Partner. Layout/Sazba: Ing. Tomáš F. Hanzl

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2008 strany 153 188 14. ročník 24. října 2008. Z obsahu: Telecký, I. Nemovitosti ve finančních transakcích I.

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2008 strany 153 188 14. ročník 24. října 2008. Z obsahu: Telecký, I. Nemovitosti ve finančních transakcích I. Obalka_str_1 13.10.2008 14:54 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2008 strany 153 188 14. ročník 24. října 2008 Z obsahu: Telecký, I. Nemovitosti ve finančních

Více

Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond

Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond V E V E R K A & M A R V A N OVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Sídlo - Londýnská 59, Praha 2, 120 00 Tel: (420) 221 620 444 Exekuční odd. - Londýnská 81, Praha 2, 120 00 Fax: (420) 221 620 440 Archiv Libušská 79,

Více

Obsah: Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Vydání Prosinec 2007 www.roedl.cz

Obsah: Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Vydání Prosinec 2007 www.roedl.cz Vydání Prosinec 2007 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru Právo aktuálně K odstoupení od smlouvy Daně aktuálně Zaměstnanecké benefity od 1.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 22.2.2012 - seznam - Daň z příjmů

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 PROSPEKT 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Afs 161/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

ZPĚTVZETÍ ŽALOBY REGULACE NÁJMU POZEMKŮ. Právo není spravedlnost, ale spravedlnost je přirozené právo.

ZPĚTVZETÍ ŽALOBY REGULACE NÁJMU POZEMKŮ. Právo není spravedlnost, ale spravedlnost je přirozené právo. 3/2013 TRVAJÍCÍ NEPŘÍPUSTNÁ REGULACE NÁJMU POZEMKŮ str. 3 STANOVENÍ VÝŠE VÝŽIVNÉHO V SOULADU S PRINCIPEM ROVNOSTI str. 6 ZPĚTVZETÍ ŽALOBY SPOLEČENSTVÍ ŽALOVANÝCH S TOTOŽNÝM PETITEM str. 11 Právo není spravedlnost,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více