Analýza realitního trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza realitního trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Analýza realitního trhu Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Smětáková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 1. dubna 2014 Bc. Pavla Smětáková

3 Poděkování Ráda bych vyjádřila poděkování Ing. Petrovi Ortovi, Ph.D. za odborné vedení této diplomové práce.

4 Anotace Tato diplomová práce popisuje realitní trh z hlediska nabídky a poptávky. Poskytuje informace o vztahu realitního trhu s finančním sektorem a o specifikách realitního trhu v České republice a jeho budoucím vývoji. Dále analyzuje realitní trh Městské části Praha 13 a popisuje jeho budoucím vývoji. Klíčová slova: realitní trh, analýza trhu, nabídka, poptávka, nemovitost Annotation This thesis describes the real estate market in terms of supply and demand. Provides information about the relationship of the real estate market in the financial sector and the specifics of the real estate market in the Czech Republic and its future development. It also analyzes the real estate market of Prague 13 and describes its future development. Key words: real estate market, market analyzes, supply, demand, real estate

5 Obsah Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Úvod do Analýzy realitního trhu Vymezení základních definic a pojmů Katastr nemovitostí Cenové mapy Definice a princip realitního trhu Subjekty na realitním trhu Variace realitních trhů Analýza trhu z hlediska nabídky pozemky, stavby, nájmy Trh s pozemky Stavební pozemky Zemědělské pozemky Ostatní pozemky Trh se stavbami Trh s byty Trh s rodinnými domy Trh s rekreačními objekty Trh s výrobními a skladovými objekty Trh s objekty občanské vybavenosti Trh s administrativními budovami Trh s ostatními stavbami Trh s nájmy Nájmy pozemků Nájmy staveb Analýza trhu z hlediska poptávky Pro vlastní potřebu Pro očekávaný příjem Pro zvýšení hodnoty v čase Poptávka státu a obcí Vztah analýzy realitního trhu s finančním sektorem Financování pomocí vlastních zdrojů Vlastní úspory

6 5.1.2 Vkladové bankovní produkty Dědictví Dar Financování pomocí cizích zdrojů Hypoteční úvěr Spotřebitelský úvěr Americká hypotéka Leasing Specifika realitního trhu v ČR Historie realitního trhu České republiky Finanční krize a její vliv na realitní trh České republiky Současná situace na realitním trhu České republiky Analýza realitního trhu Městské části Praha Obecná charakteristika trhu Analýza trhu s nemovitostmi Zhodnocení vývoje realitního trhu Městské části Praha Modalizační analýza dalšího vývoje Prognóza budoucího vývoje cen na realitním trhu v České republice Prognóza budoucího vývoje realitního trhu v Městské části Praha SWOT analýza Závěr vývoje realitního trhu v Městské části Praha Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Nemovitost je pro kaţdého člověka jedna z nejdůleţitějších statků, a to především proto, ţe plní jednu ze základních ţivotních potřeb bydlení. Otázku uspokojivého bydlení řeší lidé napříč generacemi. Od mladých, kteří hledají své první samostatné bydlení aţ po starší ročníky. Ti hledají bydlení, které jim umoţní co nejkvalitnější ţivot s ohledem na jejich věk a moţnosti fyzické aktivity. Samozřejmě má kaţdý jiné nároky na ideální bydlení. Pro někoho můţe být splněným snem rodinný dům se zahradou. Pro jiného luxusně vybavený byt v atraktivní lokalitě. V uskutečnění těchto snů však většinou brání finanční moţnosti dotyčného. Právě proto jsou zde instituce finančního sektoru, které za úplatu pomáhají lidem v dosaţení jejich alespoň uspokojivého bydlení. Nemovitosti mají však i další funkce. Například mohou slouţit jako prostředek pro investování do nemovitostí, kde investoři vyuţijí své volné peněţní prostředky. Tyto investice se díky charakteristické stabilitě tohoto trhu stávají velmi důvěryhodnými a vyhledávanými. Mimo úvod bude tato práce obsahovat část zaměřenou na definici tohoto trhu, včetně popsání katastru nemovitostí, cenových map a jeho subjektů. Jako kaţdý trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. V samostatných kapitolách je proto podrobně popsaná jak nabídka, tak i poptávka toto trhu. V další kapitole je popsán, jiţ zmíněný důleţitý vztah k finančnímu sektoru a financování nemovitostí. V posledních dvou kapitolách jsou popsána specifika jak realitního trhu České republiky, tak i Městské části Praha 13 aţ po prognózu jeho budoucího vývoje. Je zde také zmíněna finanční krize, která zasáhla téměř celý svět a její působení na realitní trh. Cílem této práce je analyzovat vývoj a strukturu realitního trhu jak v České republice, tak i v konkrétní lokalitě Městské části Praha 13. Dále také zhodnocení jejich budoucího vývoje a popis vztahu dané problematiky k finančnímu sektoru. 7

8 Zvolené metody zpracování Na tuto diplomovou práci jsem se začala připravovat nejdříve sběrem dat o nemovitostech v tištěné i elektronické podobě. Některá data však také pocházejí z vlastního průzkumu trhu. Tento průzkum obsahoval zkoumání nabídky a poptávky po nemovitostech jak v celé České republice, tak i v Městské části Praha 13. Dále také obsahoval průzkum zkoumání cen nemovitostí a prozkoumání finančního sektoru z hlediska jeho vztahu k dané problematice. Kromě shromaţďování informaci o trhu z článků na internetu od odborných autorů jsem se také věnovala studiu odborné literatury. Ze všech těchto získaných dat jsem následně vše zpracovala do uceleného celku včetně prognózy budoucího vývoje tohoto trhu v České republice. 8

9 1. Úvod do Analýzy realitního trhu V této kapitole jsou popsány a vysvětleny základní definice a pojmy, které je nutné znát pro správné pochopení trhu s nemovitostmi. Dále je zde popsán katastr nemovitostí a cenové mapy. 1.1 Vymezení základních definic a pojmů Na začátku roku 2014 vstoupil do legislativy nový Občanský zákoník, který upravuje z právního hlediska dělení věcí na movité a nemovité. Nemovité věci jsou: a) Pozemky b) Součásti pozemku součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby a jiná zařízení zřízené na pozemku (s výjimkou staveb dočasných), včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech, podzemní stavba bez samostatného účelového určení, rostlinstvo na pozemku vzešlé, c) Podzemní stavby se samostatným účelovým určením, mimo jiné i inženýrské sítě (vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení) a stavba a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí, d) Věcná práva k pozemkům, součástem pozemku, podzemním stavbám se samostatným účelovým určením, e) Věc, o níž právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, f) Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, g) Stavba spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku. 1 Z pozemku a stavby se tedy stává jedna nemovitost. Pokud pozemek a stavba má jednoho vlastníka, není moţné je prodat zvlášť. Nově tedy jiţ nehrozí, ţe jistí spekulanti zakoupí pozemek, na kterém stojí dům jiného majitele a tohoto majitele se pokusí vydírat zbouráním jejich domu, pokud pozemky nekoupí a vysokou cenu. 1 PRAŢÁK, Zbyněk. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN

10 Nemovitost se můţe povaţovat za zboţí, které se nijak neodlišuje od jiných ekonomických statků. Kupující chce tento druh statku koupit co nejlevněji, zatímco nabízející se snaţí prodávat za nejvyšší cenu. Působní zde také samozřejmě zákon nabídky a poptávky, která určuje postavení na trhu. Nemovitosti tedy také reagují na trţní prostředí, jeho cyklický vývoj, ale také na další ať uţ ekonomické či neekonomické hlediska, jako je například politické prostředí. Pozemek je definován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků 2. Trh s pozemky je specifický především tím, ţe jeho nabídka je limitována. Je tedy omezen z důvodu, ţe pozemky nemohou nově vznikat a tedy nelze v případě vysoké poptávky zvětšit objem nabídky. Další specifika na tomto trhu spočívají v ţivotnosti pozemku, která je z ekonomického hlediska nekonečná. Pozemky jsou dále členěny podle druhů, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako závazná charakteristika, která se zapisuje do knih a map. Dělí se na zemědělské pozemky (ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocní sady, trvalé travnaté plochy), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Účel uţívání pozemku je pak dán právě jeho druhem. Se souvislostí s pozemkem se můţeme také setkat s pojmem parcela. Parcelu lze charakterizovat jako zobrazení pozemku v mapě. Tento pozemek musí být geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Nově je v platném zákoně definovaná stavba jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 2 Zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) by Dashöfer Holding. Dostupné z: 10

11 Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby 3. Stavba slouţící pro reklamní účel, je pak stavba pro reklamu. Pod pojmem stavba se můţe rozumět také její část nebo změna dokončené stavby. Změna nedokončené stavby pak znamená: 1. nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 2. přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, 3. stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby 4. Zákon také obsahuje pojem drobná stavba, která je vymezena jako stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výška 5 m 5. Drobnou stavbou tedy nemůţe být chápana stavba garáţe, stavba pro civilní ochranu, skladu hořlavin a výbušnin poţární ochranu, stavba jaderného zařízení a uranového průmyslu, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla. Nově se také vlastníkovi pozemku dává právo, ţe smí svému sousedovi zabránit zřízení stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemku. Vlastník dále nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek, aniţ by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby a pozemku. Jako podzemní stavby je moţné brát v úvahu stavby se samostatným hospodářským určením, či podzemní stavby, které jsou součástí určitého pozemku, které jsou jeho součástí celé, ačkoli zasahují pod cizí pozemek. Pro někoho můţe být pojem stavba a budova synonymem. Zákon však definuje budovu jako nadzemní stavbu spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a 3 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k by Dashöfer Holding. Dostupné z: 4 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k by Dashöfer Holding. Dostupné z: 5 Zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) by Dashöfer Holding. Dostupné z: 11

12 navenek převáţně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s jedním nebo více prostorově uzavřenými uţitkovými prostory, s výjimkou hal. Rodinný dům je definován jako budova, v níţ je více neţ polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Můţe obsahovat nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. Velmi často skloňovaným pojmem na realitním trhu je byt. Zákon rozumí pod pojmem byt místnost nebo soubor místností určených k bydlení. Soubor místností znamená, že jsou místnosti nějak spojeny ( do souboru ), nejčastěji jsou pod společným uzamčením. 6 Společné uzamčení však není nejdůleţitější ani jednou podmínkou, ale je to nejčastější. Zásadním hlediskem je, ţe jsou místnosti (tvořící byt) účelově spojeny do jednoho nějak uceleného souboru. Určení místnosti či souboru místností k bydlení vymezuje majitel a zásadním právním hlediskem je tento soubor způsobilí zdravotně k bydlení. Jednotka je nemovitá věc, která zahrnuje jednat byt, jedna podíl na společných částech domu. Byt a podíl na společných částech domu jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Nebytový prostor pak tvoří místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům neţ k bydlení. Úprava bydliště vychází ze zásady, ţe člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale. Tento úmysl zároveň počítá s možností výhrady změny okolností. Při určené bydliště rozhodují faktické aspekty, nikoli administrativní. Jedná se o soukromoprávní pojem pro účely občanskoprávních plnění, nikoli pro evidenční účely podle veřejného práva 7. Velmi důleţitý pojem na realitním trhu je nájem. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmou lze i část nemovité věci. 8 6 PRAŢÁK, Zbyněk. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN: PRAŢÁK, Zbyněk. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN

13 Strany si však mohou dohodnout dobu, na kterou se nájem poskytuje. Můţe se jednat o: a) přesné datum, do kterého je nájem dohodnut (do narozenin nájemce) b) přesná doba, do které je nájem dohodnut (přesný počet dnů) c) skutečnost, která způsobí ukončení nájmu (na dobu ţivota nájemce) d) doba nějaké činnosti (po dobu studia) V nájemní smlouvě si pak strany dohodou označí pronajímatele, nájemce, pronajímané věci či souboru věcí a dobu nájmu. Pronajímatel je povinen ze zákona (pokud si strany neujednají něco jiného) pronajatou věc předat v takovém stavu, aby jí nájemce mohl užívat ke sjednanému (a není-li sjednán, pak k obvyklému) účelu, udržovat ji v tomto stavu, provádět veškerou jinou než běžnou údržbu, provádět veškeré opravy věci 9. Nájemce je bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné 10. Hodnota je ekonomický pojem a také cílem odhadu majetku. Je základem pro jednání o ceně, nikoli tedy sama cena. Vytváří se pomocí čtyř základních faktorů, kterými jsou užitečnost, touha, nedostatek (převaha poptávky nad nabídkou) a efektivní koupěschopná poptávka 11. Jasná definice ceny není stanovena. Dalo by se ale říci, ţe se jedná o peněţní vyjádření hodnoty. Jde tedy o částku, které se musí člověk vzdát za účelem získání určité sluţby či statku a je dosaţená v určitém čase. Můţe jít o cenu smluvní (vzniká dohodou kupujícího a prodávajícího) a cenu regulovanou (ta je stanovena nebo usměrňována cenovými či místními orgány). Nový občanský zákoník také rozlišuje mezi pojmem majetek a jmění. Souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které náleží určité osobě, tvoří její majete. 12. Jedná se tedy o 9 PRAŢÁK, Zbyněk. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN PRAŢÁK, Zbyněk. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN HEŘMAN, Jan. Prezentace a přednášky k předmětu Oceňování podniku, studium na Bankovním institutu vysoká škola, a.s. Praha, akademický rok 2012/ NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN:

14 souhrn kladných hodnotných poloţek. Jmění zahrnuje jak kladné položky, tak i záporné hodnotové položky, náležící určité osobě 13. Podle platné legislativy ustanovení o věcných břemenech respektují klasická rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Služebnost znamená zatížení věci, které postihuje vlastníka věci tak, že musí ve prospěch jiného něco strpět nebo se něčeho zdržet. Reálné břemeno je zatížení věci zapsané do veřejného seznamu tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco ji dávat nebo něco konat 14. Co je povaţováno za součást věci plyne jednak z její povahy, jedna k z rizika spojeného s oddělením součásti. Věc se tedy stává součástí věci hlavní nebo samostatnou podle vzájemné sounáleţitosti nebo podle míry oddělitelnosti K zajištění závazku slouţí zástavní právo. Dle platné legislativy se zřizuje zástavní smlouvou. 15 V ní poté strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo vytvořeno. Zajišťuje dluh a jeho příslušenství, je-li zvlášť ujednáno, pak i smluvní pokutu. Zákon dále definuje rozhrady. Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné Katastr nemovitostí V katastru nemovitostí, jak je zřejmé z jeho názvu, nalezneme nemovitosti, tj. stavby (objekty) a pozemky, zástavní práva, věcná břemena a další práva. Přitom rozlišujeme domy s čísly popisnými a stavby s čísly evidenčními. V katastru nemovitostí dále nalezneme číslo bytu (bytové jednotky), nebytového prostoru s pojmenování nebytového prostoru. Tyto nemovitosti jsou zapsány na listech vlastnictví. Podle nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost bude zápis v katastru nemovitostí nejdůleţitější a také dostačující důkaz o vlastnictví nemovitosti. Dále uvádí, ţe je 13 NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN: NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN: NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN: NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2012, ISBN:

15 nově potřeba uzavřít písemnou smlouvu, která bude potvrzovat souhlas vlastníka pozemku s cizí stavbou na jeho pozemku. Nahlédneme-li do katastru nemovitostí, zjistíme, ţe kromě mnoha dalších údajů a informací obsahuje druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a vyuţití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů dále údaje pro daňové účely a údaje umoţňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a údaje o dalších právech k nemovitostem, údaje o podrobných polohových bodových polích, místní a pomístní názvosloví. Jako soubor popisných informací zpravidla chápeme komplex ucelených popisných informací a dat, obsahující např. údaje o katastrálním území, jednotlivých stavbách, o stavebních parcelách a zvláště pak informace o právních vztazích a vlastních či jiných oprávněných osobách, bez ohledu na to, zda jde o vlastníky fyzické či právnické osoby. Na základě toho lze dovolit pro uţivatele určující výstupní informace, které zahrnují seznam a abecední rejstřík vlastníků, nájemci a dalších oprávněných osob, soupisku parcel podle parcelních čísel, evidenční list a dílčí vlastnictví. Údaje se dají průběţně v katastru měnit a to například při změnách na základě specifického zákona, vzniku digitálních či digitalizované mapy, změnách hranic pozemků, opravě chyby. Katastrální úřad uvádí opravy nahrazením dosavadních údajů novými údaji předanými mu příslušným orgánem, přizpůsobením údajů změnám výměr parcel, pouţitím údajů obsaţených v geometrickém plánu, z moci úřední. 1.3 Cenové mapy Cenové mapy mají za hlavní úkol zařadit ceny nějakého produktu do jeho příslušného prostoru. Nemusí se však jednat pouze o cenové mapy stavebních nebo zemědělských pozemků, ale dokáţí vyjádřit i ceny libovolného produktu, jako jsou například průměrné ceny pohonných hmot. Jejich tvorba je ekonomickou disciplínou zkoumající časoprostorové interakce různých ekonomických subjektů, jejich geografickou podmíněnost, a jiných například právních či politických faktorů. 15

16 V našem případě lze cenové mapy definovat jako nástroj pro rychlé získání představy o cenách na realitním trhu v určité oblasti. Jedná se zde však pouze o obecnou cenu. V realitním trhu se samozřejmě zkoumají především cenové mapy stavebních pozemků, staveb, nájmů a stavebních prací. Ekonomický statek, který je moţný nějakým způsobem definovat se zde nazývá objektem cenových map. V praxi jsou takto označovány hmotné ekonomické statky a to zejména nemovitosti, které jsou určeny jednoznačným geografickým umístěním. Jak se na ně můţeme dívat a proč je vytváříme, určuje předmět cenových map. Jedná se tedy o popis prostorové diferenciace zkoumaného statku a zkoumání ekonomických aspektu této diferenciace. Nemusí se však jednat pouze o jevy a faktory s tímto aspektem přímo související. Můţe se jednat o jeho cenu, chování a fungování trhu, který ho můţe ovlivnit jak přímo, tak i nepřímo. Například politická stabilita státu, která ceny nemovitostí zajisté ovlivňuje. Cenové mapy by měly být vytvořeny na základě podloţených dat a následně zdůvodněna potřebným teoretickým základem. Je zde nutnost znám pojmy jako pravdivost a úplnost dat společně se základními zákony trţního hospodářství. 16

17 2. Definice a princip realitního trhu Trh je považován za komunikační prostředek, jehož prostřednictvím vstupují prodávající a kupující do vzájemného kontaktu, aby se dohodli na ceně a množství nakoupených a prodaných statků 17. Trh je tedy místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Dalšími základními prvky trhu z ekonomického hlediska jsou cena a trţní subjekty. Za trţní subjekty se zde povaţují domácnosti, firmy a stát. Tento zákon nabídky a poptávky platí i na trhu s nemovitostmi. Poptávka na tomto trhu je dána především dostupným mnoţstvím prostředků, které má kupující. Jedná se zde ať uţ o úspory kupujícího nebo ochotě bank jim zapůjčit finanční prostředky k financování nemovitosti. Nabídka je zde dána ochotou vlastníka nemovitosti k jejímu prodeji. Trh nemovitostí je brán jako velmi stabilní a ustálený trh. Jeho stabilitu dokazuje i jeho reakce na finanční krizi, která před několika lety ovládla téměř celý vyspělý svět. O vztahu finanční krize a realitním trhu budeme proto rozebírat podrobněji v kapitole 6. Dále je tento trh specifický ve své plošné působnosti. Aby analýza realitního trhu byla co nejpřesnější a její údaje byli co nejobjektivnější, musí se zde jednat o lokální analýzu. Samozřejmě se dá s jistou nadsázkou říci, ţe zakoupení nemovitosti v realitním trhu hlavního města Prahy bude draţší neţ zakoupení nemovitosti v realitním trhu blízkého Berouna. Aby se však dala cena nemovitosti určit s ohledem na její umístění, musí se zde prozkoumat, tedy analyzovat, trh daného nejbliţšího okolí. Konečná cena, tedy trţní cena, zde však určována právě střetem nabídky a poptávky, které jsou ovlivňovány nejen lokací ale dalšími různými faktory. Faktory, které určují úroveň poptávky a nabídky na trhu s nemovitostmi jsou: - Politická a ekonomická stabilita - Právní ochrana národního trhu nemovitostí - Právní a legislativní podmínky pro podnikání fyzických a právnických osob - Právní podmínky pro převod nemovitostí 17 PAČESOVÁ, Hana. Kapitoly z mikroekonomie a z dějin ekonomických studií. Praha: Vodnář, 2010, ISBN:

18 - Nedotknutelnost soukromého majetku a jeho právní ochrana - Úvěrová politika bank a peněţních ústavů - Daňové zatíţení nemovitostí - Míra inflace a stabilita měny - Vlastnosti umístění nemovitosti jako je například ruch z ulice, čas prodeje, dopravní obsluţnost a dostupnost a tak dále. Všeobecně se dá říci, ţe neexistuje instituce, která by mohla, poskytnou celkový přehled o trhu nemovitostí vdané zemi. Dokonce ani realitní kanceláře nemají komplexní přehled, protoţe pokrývají jen určitou část trhu. Jeho další specifika: - Předmětem je zde majetek s velmi vysokou hodnotou. - Četnost prodejů je zde velmi malá. - Obchody jsou zde sloţitější z právního hlediska. Musí se zde nejen sepsat písemná smlouva, ale musí proběhnout například i vklad do katastru nemovitostí atd. - Je zde velmi nízká likvidita realitních obchodů. Kromě vztahu mezi kupujícím a prodávajícím je na realitním trhu další důleţitý vztah a to pronájem resp. nájem nemovitosti. Vlastník nemovitosti zde nevystupuje jako prodávající nýbrţ jako pronajímatel. Druhou stranu toho vztahu figurující v tomto vztahu je nájemce, který nemovitost, respektive část nemovitosti, za úplatu uţívá. Tento vztah je také uzavřen na základě smlouvy a nájemné je zde placeno zpravidla periodicky (měsíčně, čtvrtročně, půlročně či ročně). 2.1 Subjekty na realitním trhu Na realitním trhu se tedy do role subjektů řadí především jiţ zmiňovaní kupující a prodávající, kteří zde fungují jako tvůrci trţní ceny. Další významnou roli na realitním trhu hrají realitní makléři a realitní kanceláře. Při prodeji či koupi nemovitosti není nutností vyuţívat jejich sluţby, avšak v dnešní uspěchané době je vyuţívají lidé především díky úspoře času, který by jinak museli sami všem úkonům prodeje věnovat. V České republice neexistuje právní norma, která by upravovala činnost realitních kanceláří. Tento fakt znamená, ţe nikde není pevně dáno, jaké sluţby by měla realitní kancelář či realitní makléři poskytovat. Vztah mezi realitními kancelářemi a klienty je tady dám pouze podle obecně platných právních norem a podle subjektivity těchto stran. 18

19 Navíc se zde jedná o volnou ţivnost a můţe ji tedy vykonávat kaţdý, kdo je právně způsobilá k získání ţivnostenského podnikání. Vzhledem k tomu, ţe legislativa neupravuje nároky na vzdělání, absolvování odborného kurzu či certifikaci realitního makléře, záleţí na kaţdé jednotlivé realitní kanceláři, kdo ji bude zastupovat. Realitní makléř by měl být pro klienta především dobrým rádcem, protoţe právě on můţe ovlivnit průběh celého realitního obchodu. Měl by tedy zvládat dobře doporučit nabídkovou cenu, způsob nabízení konkrétní nemovitosti a finální vyjednávání při realizaci obchodu. V České republice existuje Asociace realitních kanceláří. Právě zjištění, ţe je realitní kancelář, v této asociaci můţe být pro mnohé jedním z důvodů, proč se právě na ní obrátit. Její členové jsou zavázáni dodrţovat Etický kodex realitního makléře a také musejí absolvovat vzdělávací program. Tento Etický kodex obsahuje např. ţe realitní makléř musí při své činnosti jednat vţdy kvalifikovaným způsobem a čestně, nesmí zneuţívat svého postavení v neprospěch klienta, nesmí činit rozdíly mezi klienty z rasových či náboţenských důvodů, zveřejňovat důvěrné informace o klientovi nejsou li veřejně dostupné, musejí zachovat mlčenlivost atd. Další výhody, které ARK ČR poskytuje: - mají sjednáno pojištění profesní odpovědnosti- průběžně se vzdělávají a procházejí pravidelnou certifikací - využívají systému vzájemného sdílení zakázek mezi členy ARK ČR, což urychluje proces nalézání zájemců o nabízené nemovitosti - zajišťují svým klientům kompletní servis - pomohou kupujícím zajistit nejvýhodnější právní servis, znalecký posudek, energetický audit, hypotéční úvěr apod. při prodeji nemovitostí pomohou určit optimální prodejní cenu na základě svých důkladných znalostí realitního trhu ve svém regionu a informací z cenové mapy ARK ČR - mají svou rozsáhlou databázi klientů (včetně zájemců o koupi nemovitostí), což urychluje prodej nabízených nemovitostí - prodávajícím a pronajímatelům nabízejí výhradní zastoupení při zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitosti, tj. uzavření výhradní (exkluzivní) zprostředkovatelské smlouvy; posuďte výhody výhradního zastoupení i pro prodávající 19

20 - dostávají od ARK ČR rozsáhlý informační a konzultační servis (zejména v oblasti legislativy) 18. Realitní kanceláře inzerují nabídky nemovitostí jak na internetu, tak i v tištěné podobě v časopisech či speciálně tištěných broţurách. Jen na internetu je obrovské mnoţství stránek, které zobrazují nabídky od různých realitních kanceláří. Jsou to například: Sreality.cz Reality.cz Rajrealit.cz Reality.idnes.cz Realcity.cz Ceskereality.cz Netrealit.cz Pronajmy.cz Indexreality.cz Novereality.cz Domybytypozemky.cz Důleţitou roli zde hrají také banky. Ty díky tomu, ţe poskytují klientům úvěry určené k financování nemovitostí, spoluvytvářejí tento trh. Tento zvláštní typ úvěru se nazývá hypoteční úvěr a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Společně s dalšími produkty poskytující banky bude probrán podrobněji v kapitole 6. Neopomenutý by neměl být ani stát, který vytváří právní prostředí. Určuje pravidla, chrání vlastnická práva, práva nájemců, apod. V současné době (tedy v roce 2014) byl vydán nový upravený jiţ zmíněný Občanský zákoník, který nově upravuje toto právní prostředí. Rovněţ stát ovlivňuje tento trh pomocí daňového systému. Při koupi nemovitosti je však dobré zajistit si ochranu svých peněz vyuţitím podmíněného účtu u třetí osoby. Za tuto osobou můţe být povaţován speciálně vytvořený účet u 18 ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY [online]: Proč využívat služeb realitních kanceláří členů ARK ČR, , Dostupné z: 20

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 015 08 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 10.5.2008 místní šetření proběhlo dne 21.11.2005 za účasti bez účasti povinné jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Stanislav

Více

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Dřevčice se na svém zasedání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 O ceně obvyklé rodinného domku č.p. 83 na pozemku p.č. st. 60 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Hředle dle LV 148 Objednatel posudku: Účel posudku: Vydra Libor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem

Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Dům čp. 348 ve městě Ústí nad Labem

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku

Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku Daňové identifikační číslo z ř. 02 bo rodné číslo / identifikační číslo z ř. 03 Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí movitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku číslo řádku Identifikační údaj /

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická 1. Smluvní strany 1.1. Budoucí prodávající: Společnost: Pardubická developerská a.s. IČO: 288 16

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

OCENĚNÍ. číslo 6289-264 / 2014

OCENĚNÍ. číslo 6289-264 / 2014 Č. j. 167 EX 29254/12 OCENĚNÍ číslo 6289-264 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Zemědělské pozemky, Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Jirkov, k.ú. Jirkov Adresa nemovité věci: Jirkov, 431 11 Vlastník

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1

Specifikace. Příloha č. 2 ČÁST 1 Příloha č. 2 Specifikace ČÁST 1 Předmět a název zakázky: 1.1. pozemky u OŘ PČR Domažlice - pozemková parcela č. 5372/3 o rozloze 33 m 2, zapsaná na LV č. 7213 v k.ú. a obci Domažlice - pozemek stp.č. 1651

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 NEMOVITOST: bytová jednotka, bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinohrady Adresa nemovitosti: Švédská 1145/7,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Dražební společnost MORAVA s.r.o.; č. obj.:, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz IČ: 26275953. Současný stav

Dražební společnost MORAVA s.r.o.; č. obj.:, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz IČ: 26275953. Současný stav NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5453-161/2015 6 Pozemky ostatní - ostatní, pozemky v k.ú. Šenov u Nového Jičína Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Šenov u

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ROZDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB DO TYPOLOGICKÝCH SKUPIN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Připravil: Ing. Tomáš Badal. Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi

Připravil: Ing. Tomáš Badal. Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi Připravil: Ing. Tomáš Badal Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi strana 2 Použití tržního ocenění Použití vyhláškového ocenění Zjištění administrativní ceny nákup, prodej pro daň z převodu nemovitosti

Více

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 Žadatel: Věc: prodej části pozemku parc.č. 339/7 zastavěná plocha společný dvůr o výměře 28m 2, katastrální území Opava - Předměstí Předmět a důvod prodeje: Jedná

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více