ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 376/6456/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1131/69 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích čís. parcel 25 a 26, k.ú. Černý Most, v ulici Volkova v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 376/6456/2013 LV no.: 5196 Name of subject / Předmět ocenění: Byt (jednotka podle zák. č. 72/1994 Sb.) č. 1131/69 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích čís. parcel 25 a 26, k.ú. Černý Most, v ulici Volkova v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha Address of subject / Adresa majetku: Volkova 1131, Praha-Černý Most GPS: N, E Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: nebyla stanovena Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: 1 LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: byt č. 1131/69 (jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb.) Čísla parcel Parcel of land nr Appurtenances: Příslušenství: Size: Velikost podíl 6710/ z 273 m 2 tj. 9 m 2 Location in the town: Poloha v obci: část hl. města Praha - Černý Most, městská část Praha 14 Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří Infrastructure: Infrastruktura úplná Unit price: Jednotková cena Kč/m 2 MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: dům montovaný z panelů (nástavba domu ocelové konstrukce) Whole property: Celá nemovitost: m 2 Built-up area: Zastavěná plocha: m 2 Office area: Kancelářské plochy: m 2 Floor area: Podlahová plocha: Unit price: Jednotková cena: 67,1 m 2 Storage area: Skladové plochy: Kč/m 2 Income: Příjem: Other and manufacturing: Ostatní m 2 m 2 Kč Building finished in year Rok pořízení: dům 1983 nástavba 2011 Cost: Náklady: Kč Wear (analytic method): Znehodnocení (analyt. metoda): 15 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č je oceňovaný byt ve vlastnictví Aleše Pilného, bytem Choťovice 113, Choťovice. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č je vlastnické právo k bytu omezeno následujícím omezením: - zástavní právo smluvní - pohledávka do výše ,- Kč, oprávnění pro společnost AndCorp2003, s.r.o. (IČ ). Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedené omezení evidované na listu vlastnictví č Jiná omezení nebyla zjištěna. Real burden / věcná břemena: V části C listu vlastnictví č nejsou evidována žádná věcná břemena. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č je evidováno toto zástavní právo: - zástavní právo smluvní - pohledávka do výše ,- Kč, oprávnění pro společnost AndCorp2003, s.r.o. (IČ ). Legal and structural state / stavebně právní stav: Byt je v katastru nemovitostí evidovaný jako jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb., se způsobem využití k bydlení. Z důvodu neumožnění prohlídky vnitřních prostor bytu nebylo možné ověřit zda je byt užívaný v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - panelový bytový dům s provedenou nástavbou - byt je pravděpodobně umístěný v posledních dvou nadzemních podlažích domu (10. a 11. nadzemní podlaží) Strong points / silné stránky: - dobře dostupná lokalita na okraji hlavního města Prahy - pravděpodobně jde o mezonetový byt Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č pro k.ú. Černý Most a obec Praha, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální mapa pro část k.ú. Černý Most, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ informace poskytnuté oslovenými obyvateli bytového domu d/ informace poskytnuté Stavebním bytovým družstvem "SEVERNÍ MĚSTO" e/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka nemovitostí byla na základě oznámení společností Dražbyprost s.r.o. svolána na , 10:30 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitostí nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostor bytu. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Černý Most Kód obce: Název obce: Praha Počet obyvatel obce: Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0100 Název okresu: Hlavní město Praha Název kraje: Hlavní město Praha Poloha v obci: Obytná zóna s úplnou infrastrukturou Infrastructure / infrastruktura: Město Praha je hlavním městem Česká republiky, podle Malého lexikonu obcí ČR 2012 ČSÚ má obyvatel. Infrastruktura města je úplná. Property Location / poloha nemovitostí: Bytový dům se nachází v severovýchodní části hlavního města Prahy, v městské části Praha 14, na sídlišti Černý Most I, v ulici Volkova, z níž je přístupný. V lokalitě je rozvod el. proudu, pitné vody, kanalizace, zemního plynu a rozvody tepla. Short description property / stručný popis majetku: Bytová jednotka č. 1131/69: Oceňovaný byt je situován pravděpodobně v 10. a 11. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1131, 1132, umístěného na pozemcích čís. parcel 25 a 26, k.ú. Černý Most. Vstup do bytu se nachází v 10. nadzemním podlaží. K bytu náleží podíl o velikosti 6710/ na společných částech domu č.p. 1131, 1132 a na pozemcích čís. parcel 25 a 26, k.ú. Černý Most. Dispoziční řešení: Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna přesná dispozice bytu. Podle údajů poskytnutých bytovým družstvem "SEVERNÍ MĚSTO" a oslovenými obyvateli bytového domu, se pravděpodobně jedná o mezonetový byt o velikost 3+kk. Podle dostupných údajů činí podlahová plocha bytu 67,1 m 2. Konstrukční řešení domu: Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, nástavba domu má ocelovou nosnou konstrukci s železobetonovými stropy, obvodové stěny jsou pravděpodobně vyzdívané, střecha je sedlová o malém sklonu střešních rovin, krytina a klempířské prvky jsou pravděpodobně plechové, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, vstupní dveře do domu jsou plastové s izolačními dvojskly, vnitřní omítky jsou štukové, obvodové stěny budovy jsou tepelně izolované deskami z polystyrenu, na nichž je provedena strukturovaná fasádní omítka. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, topení včetně přípravy teplé vody je zajišťováno dálkově. Vertikální komunikaci v domě zajišťují osobní výtahy. Vybavení bytu: Vybavení bytu nebylo z důvodu neumožnění prohlídky zjištěno, pro účely ocenění předpokládáme standardní vybavení bytu s běžně prováděnou údržbou. Stáří a stavební stav domu: Podle informací z poskytnutých bytovým družstvem "SEVERNÍ MĚSTO" byl bytový dům kolaudován v roce 1983, s užíváním domu však bylo započato až v roce V roce 2011 byla na původní stavbu domu provedena nástavba, ve které se oceňovaný byt nachází. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady, bytový dům je dobře udržovaný

5 Stavební stav bytu: Technický stav oceňovaného bytu nebyl z důvodu neumožnění prohlídky jeho vnitřních prostor zjištěn, pro účely ocenění přepokládáme, že byt je v uspokojivém stavebně technickém stavu s běžně prováděnou údržbou. Pozemky: K oceňovanému bytu č. 1131/69 náleží podíl o velikosti 6710/ na pozemcích čís. parcel 25 (výměra 287 m 2 ) a 26 (výměra 288 m 2 ), k.ú. Černý Most. Pozemky jsou zastavěné stavbou bytového domu, jsou napojené na inženýrské sítě el. proudu, vody, kanalizace, zemního plynu, rozvody tepla a jsou přístupné z veřejně přístupných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Praha. Tvary pozemků a jejich vzájemné uspořádání jsou patrné z kopie katastrální mapy v příloze

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) bytu (jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb.) č. 1131/69 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích čís. parcel 25 a 26, k.ú. Černý Most, v ulici Volkova v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 8. října ,- Kč Slovy: Jedenmiliondevětsetšedesáttisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č je vlastnické právo k bytu omezeno následujícím omezením: - zástavní právo smluvní - pohledávka do výše ,- Kč, oprávnění pro společnost AndCorp2003, s.r.o. (IČ ). Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedené omezení evidované na listu vlastnictví č Jiná rizika v souvislosti s nemovitostmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 376/6456/2013. Vypracoval: Ing. Milan Hnitka Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 11. října

7 ENI CONSULT Ltd.- Surveyor Institute ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav ID (Surveyor s Report): 376/6456/2013 LV no.: 5196 Item no. Pol.č. Cost Value (Buildings) - Věcná hodnota (Stavby) Name of "the tangible investment asset" - TIA Název HIM Build-up space Unit price Built-up area Unit price Starting price Wear Time price "TIA" Obestavěný prostor stavby Jednotková cena Užitná plocha Jednotková cena Výchozí cena Znehodnocení Časová cena HIM m 3 Kč/m 3 m 2 Kč/m 2 Kč % Kč 1 byt č. 1131/69 67, , Item no. Cost Value (Lands) - Věcná hodnota (Pozemky) Site no. Type land Acreage Price Total Pol.č. Parcelní číslo Druh pozemku Výměra Cena Cekem m 2 Kč/m 2 Kč 1 25, 26 zastavěná plocha a nádvoří Buildings subtotal - Stavby mezisoučet Lands subtotal - Pozemky mezisoučet Comments Komentář Comments Komentář podíl o velikosti 6710/ Cost Value (Buildings and Lands total) Věcná hodnota (Stavby a pozemky celkem) Kč Item no. Yield value - Výnosová hodnota Name Area for lease Lease price per sq. m. Gross yield Risk of loss of rent Net rent Costs total Net yield Capitalization rate Yield value Comments Pol.č. Název Pronajímatelná plocha Cena za pronájem m2 Hrubý výnos Riziko výpadku nájemného Čisté nájemné Náklady celkem Čistý výnos Kapitalizační míra Výnosová hodnota Komentář m 2 Kč/m 2 /year/rok Kč/year/rok % Kč Kč Kč % Kč Yeld value Výnosová hodnota nebyla stanovena Item no. Pol.č. Comparative value - Porovnávací hodnota Name Název Realized / offer price Date of sale / offers Realizovaná / Datum prodeje / nabídková cena nabídky Residential / utility area Obytná / užitná plocha Type of unit Typ jednotky Unadjusted price Neupravená cena Rate of price adjustment Koeficient cenové úpravy Total price of residential / utility area Celková cena obytné / užitné plochy Price per object Cena za objekt Kč m 2 Kč/m 2 Kč Kč/m 2 1 BJ Praha-Č.Most, ul.kpt.stránského ,00 X-13 66,00 3+kk , , BJ Praha-Č.Most, ul. Gen. Janouška ,00 X-13 70, , , BJ Praha-Č.Most, ul. Gdygrýnova ,00 X-13 71, , , Comments Komentář rezervovaná nabídka 1) nabídka 2) nabídka 3) 1) byt po celkové rekonstrukci v panelovém domě, rezervovaná nabídka realitní kanceláře Ing. Václav Housa, Praha 2) byt v dobrém stavu v panelovém domě, nabídka realitní kanceláře RealitniAsistent.cz, Praha 3) byt v dobrém stavu v cihlovém domě, nabídka realitní kanceláře STING, s.r.o., Praha Cost Value - Věcná hodnota Yield value - Výnosová hodnota Comparative value - Porovnávací hodnota Market value - Tržní hodnota (Common price - Obvyklá cena) 1,287 mil.kč nebyla stanovena 1,961 mil.kč 1,960 mil.kč

8 Situace lokality Mapa oblasti

9 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru CZ0100 Hlavní město Praha Obec: Praha Kat.území: Černý Most List vlastnictví: 5196 V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Pilný Aleš, č.p. 113, Choťovice /0991 B Nemovitosti Jednotky Č.p./ Č.jednotky Způsob využití Budova Parcely Způsob ochrany Černý Most, č.p. 1131, 1132, LV 152, byt.dům Podíl na společných částech domu a pozemku 1131/69 byt 6710/ na parcele zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 287m2 288m2 B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávnění pro Povinnost k o Zástavní právo smluvní pohledávka do výše ,- Kč AndCorp2003, s.r.o., Vondroušova Jednotka: 1131/69 V-21342/ /10, Řepy, Praha, RČ/IČO: Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-21342/ D Jiné zápisy - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-54199/ Pro: Pilný Aleš, č.p. 113, Choťovice RČ/IČO: /0991 F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory. Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101. strana 1

10 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 CZ0100 Hlavní město Praha Obec: Kat.území: Černý Most List vlastnictví: Praha V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101. Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhotoveno dálkovým přístupem Podpis, razítko: Vyhotoveno: :23:05 Řízení PÚ:... Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101. strana 2

11

12 Byt č. 1131/69 v ulici Volkova v části hl. města Praha-Černý Most Vstup do bytu č. 1131/69 Severní pohled na bytový dům Jižní pohled na bytový dům

13 Jihovýchodní pohled na bytový dům Vstup do sekce č Zadní vstup do sekce č Společné prostory bytového domu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 169/7259/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 226/6 v bytovém domě č.p. 226 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/7115/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku čís. parcely 69 a rodinného domu č.p. 2 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/5963/2012 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel 104/7, 545/27, 566/10, k.ú. Bříství,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 168/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2009 164/12 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 NÁLEZ A POSUDEK Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví s garážovým stáním (s podílem na nebytové jednotce) v současném

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více