Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!"

Transkript

1 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy : Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Adresa: Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670 Jméno ředitele: PaedDr. Dana Schönová Název ŠVP : Zlatá brána otevřená Byl vypracován dle : Rámcového vzdělávacího programu PV č.j / Kurikulum podpory zdraví, Havlínová a kol., Portál 2006 Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr. Pavla Čurdová Mgr. Věra Sníţková Bc. Šárka Rýcová Bc. Věra Stuchlá Bc. Šárka Lampartová PaedDr. Dana Schönová Zřizovatel: Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba Adresa : Ostrava-Poruba, Klimkovická 28/ 55, tel Platnost dokumentu : od Číslo jednací SM /23

3 ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ OTEVŘENÁ DO SVĚTA, CO SE ASI ZA NÍ SKRÝVÁ PTÁ SE MALÝ POPLETA. KAŢDÉ RÁNO S MÁMOU, TÁTOU VESELÍ A ZVÍDAVÍ, K ZLATÉ BRÁNĚ PŘICHÁZÍME, POZNÁNÍ NÁS POBAVÍ. ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ MŮŢEME JÍ PROCHÁZET, SVĚT JE VELKÝM OTAZNÍKEM, POJĎ SI O NĚM VYPRÁVĚT.

4 OBSAH ŠKOLNÍHO KURIKULA 1. Východiska str.4 filosofie mateřské školy podporující zdraví principy integrující podporu zdraví ve škole zásady podpory zdraví ve škole podmínky kurikula podpory zdraví Základní údaje o škole - z kroniky MŠ, organizační uspořádání, budova, zahrada, vybavení, režim, integrace, personál, občanské sdružení, tradice 2. Neformální kurikulum str.9 analýza podmínek, naše nejbližší cíle 3. Formální kurikulum str.12 téma, struktura, podtémata a jejich rozpracování 4. Třídní kurikulum str Evaluace str Přílohy ročně jsou aktualizovány o č.1 základní údaje o organizaci o č.2 organizační schéma o č.3 školní řád o č.4 režim mateřské školy o č.5 konkrétní úkoly zaměstnanců o č.6 plán porad o č.7 plán kontrolní činnosti o č.8 plán mimoškolní činnosti o č.9 rozpisy směn zaměstnanců o č.10 plány práce zájmových kroužků

5 1.Východiska Východiskem našeho školního kurikula je koncepce dlouhodobého rozvoje ve školním projektu podpory zdraví, která zhodnocuje tvůrčí úsilí všech zaměstnanců školy ve spolupráci s rodiči a je pravidelně evaluována v třídních i školních evaluacích. Zájmy a potřeby dětí pozorně sledujeme a zohledňujeme při tvorbě třídního vzdělávacího programu. Vyhodnocujeme tématické části s kolegyní ve třídě formou sdělení, diskuse. Filosofie mateřské školy podporující zdraví Zdraví je subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme dle míry své zralosti Je nutné naučit sebe, děti i ostatní spolupracující osoby postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, praktickým dovednostem chránícím zdraví. Vzdělávací cíle kurikula pokrývají ţivotní kompetence člověka, jejich naplňováním vybavíme děti pro ţivot. Principy integrující podporu zdraví ve škole 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám v celku společnosti a světa : fyziologickým, potřeby bezpečí, sounáleţitosti, potřeby uznání a seberealizace 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce v bezpečném prostředí, v němţ platí dohodnutá a dodrţovaná pravidla, v němţ kaţdé dítě je přijato učitelkou a skupinou. Zásady podpory zdraví ve škole - podmínky kurikula podpory zdraví 1. pilíř - pohoda prostředí 2. pilíř - zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ 3. pilíř - otevřené partnerství Základní údaje o škole

6 Z kroniky mateřské školy Naše škola má dlouholetou tradici, ve které shodou okolností byla mnohokráte první. Jsme 1.mateřská škola v Ostravě-Porubě. Prozatímní provoz byl zahájen na zámku v Porubě. Po kolaudaci budovy v roce 1958 zahájila mateřská škola provoz na ulici Thälmannově ve 4 třídách. Postupně byla převedena pod podnik BYTOSTAV, dále pod SOU stavební EDUKO. Po roce 1989 byla ulice přejmenována na ulici Čs. exilu. V roce 1994 byla MŠ převedena pod zřizovatele ÚMOb Poruba V MŠ zahájila provoz první speciální třída v rámci ostravských mateřských škol v roce 1968 jako třída se sníţenou kapacitou pro děti opoţděné. Od roku 1992 se začala integrace dětí prohlubovat, postupně zahájily činnost čtyři speciální třídy a do běţných tříd byly integrovány děti s vadami řeči. Současně začaly s dětmi pracovat učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním a učitelky s kvalifikací logopedická asistentka. Dne 1.ledna 1995 byla MŠ první mateřskou školou - příspěvkovou organizací v Ostravě. Od roku 1996 pracujeme dle projektu ZMŠ v síti škol podporujících zdraví. V rámci Ostravy jsme byli první, společně jsme zahájili projekt ZMŠ v ČR s 15 dalšími mateřinkami Postupně jsme rozšířili provoz do sedmi tříd v celodenním provozu od 6:00 do 16:30 hod. Kapacita školy je 120 dětí. Organizační uspořádání školy Mateřská škola je sedmitřídní - 3 běţné, 4 třídy speciální. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova Jsme sídlištní mateřská škola ve staré zástavbě. Budova je dvoupodlaţní se suterénem a dvěma zahradami. Děti mají k dispozici 10 heren, 4 sociální zařízení, 6 šaten a 1 botárnu. Pro individuální péči slouţí 2 pracovny s počítačem, zrcadlem V suterénu je víceúčelová herna s koutkem pro muzikoterapii a relaxaci, infrasauna,1 rehabilitační místnost s perličkovou vanou a 1 místnost pro rehabilitační cvičení. Přízemí je řešeno bezbariérově, schodiště do suterénu a do 1.poschodí překonáváme pomocí asistence. Zahrada Zahrady jsou travnaté se vzrostlými stromy, šesti pískovišti, cestičkami pro dopravní výchovu. V zahradních domcích jsou hračky na pískoviště, kola a trojkolky, lavičky, stolky. Další vybavení zahrady : klouzačka, průlezka loď, balanční lávka, vlak. V zimě děti bobují na malém svahu, v létě vyuţíváme nafukovací bazén a sprchu.

7 Zahrada je v odpoledních hodinách a v sobotu a neděli otevřena pro veřejnost. Vybavení Běţné třídy mají k dispozici vţdy tzv. třídu a hernu, která je zároveň tělocvičnou i lehárnou. Speciální třídy pracují vţdy v jedné místnosti, která je současně třídou, hernou, lehárnou i tělocvičnou. Všechny prostory jsou účelně vybaveny dětským nábytkem, koutky pro námětové hry, koberci, molitanovými matracemi nebo mazlíky k dennímu odpočinku dětí. K odpolednímu odpočinku rozkládají pokojské v 5 místnostech lehátka, děti si samy z regálků donášejí lůţkoviny. Vybavení hračkami a učebními pomůckami je dostatečné díky dobré spolupráci s občanským sdruţením. Učitelky samy rozhodují o tom, jaké pomůcky či hračky pro své děti zakoupí. Ve třídách jsou televize, magnetofony, klavír nebo harmonium, počítače, 4 interaktivní tabule Čtyři třídy mají dřevěné vestavby domečky se sportovními prvky. Podmínky pro tělovýchovné činnosti v budově Kaţdá ze 7 tříd má k dispozici ribstol, 1-2 lavičky, gymnastické míče, ţíněnky. Ostatní tělocvičné nářadí ( průlezky, rehabilitační míče, dětská kladina, skluzavky, koše na košíkovou, švédské bedny) je rovnoměrně rozmístěno ve třídách, je ho moţno přenášet. Kaţdá třída má dostatek sportovního náčiní. Integrace Třídy jsou pro lepší orientaci označeny barvami, běţné třídy - červená, zelená a oranţová, speciální třídy ţlutá a 3 modré - zvonečci, delfínci, motýlci. Všech 7 tříd tvoří heterogenní kolektivy, běţné třídy děti od 3-7 let, speciální třídy - děti od 2,5 do 7 let. Do 4 speciálních tříd vřazujeme postiţené děti dle zájmu rodičů a moţností dětí. Dosud jsme pečovali převáţně o děti mentálně postiţené, s dětskou mozkovou obrnou, děti s poruchou autistického spektra / i děti s Aspergerovým syndromem/, děti s nedoslýchavostí, děti s vadami řeči - dysfatiky, rozštěpy, balbutiky, opoţděným vývojem řeči. V těchto třídách pracují také osobní asistenti (rekvalifikanti úřadu práce) a asistenti pedagogů. Do běţných tříd integrujeme děti s vadami řeči, syndromem ADHD. Kompenzaci jejich problémů zajišťujeme nadúvazkem logopedek dle individuálních vzdělávacích programů ve spolupráci s klinickým logopedem, psychologem a rehabilitační pracovnicí. Ve škole je zřízeno detašované pracoviště klinické logopedky s ambulancí 1x týdně a psycholog dochází dle potřeby. Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními - SPC pro děti s vadami řeči, pro děti s poruchou autistického spektra, pro děti tělesně postiţené, pro děti mentálně retardované, pro děti s vadami sluchu a s pedagogicko-

8 psychologickými poradnami.ve spolupráci s Mensou ČR a OS Místo pro děti vyhledáváme ve třídách děti nadprůměrně nadané, pro které jsou vyškolenými pedagogy připravovány speciální náplně činností, kterými jejich nadání dále rozvíjíme. Personál Náš personál je plně kvalifikovaný, z 18 pedagogických pracovníků máme 8 vysokoškolsky vzdělaných učitelek. Podporujeme sebevzdělávání formou dálkového studia i formou kurzů. Ředitelka je absolventkou pedagogické fakulty UP v Olomouci obor učitelství pro mateřské školy, dále KU v Praze obor speciální pedagogika logopedie, dále OU v Ostravě obor managment ve školství. Ve speciálních třídách pracují speciální pedagogové, kteří se školí v rámci seminářů zaměřených na pomoc pedagogům pečujícím o děti s poruchou autistického spektra. Od února 2004 pracují v zařízení asistenti pedagoga. Provozních zaměstnanců máme 8, z toho 3 kuchařky, 3 pokojské, účetní a účetní jídelny. Brigádnici zajišťují provoz otevřeného hřiště. Škola spolupracuje s PF Ostravské univerzity. Ve škole praktikují speciální pedagogové logopedové, studenti oboru učitelství pro mateřské školy. Letitá spolupráce je se Středními pedagogickými školami a SOŠ obor vychovatelství. Úzce spolupracujeme s Národním institutem pro další vzdělávání a Krajským vzdělávacím a informačním centrem v Ostravě ( podílíme se na jejich přednáškách, umoţňujeme stáţe ředitelů v rámci MSK a stáţe asistentů pedagoga). Občanské sdružení Místo pro děti Ve škole pracuje jiţ od roku 1998 OS, dříve jako Nadace. Pomáhá při organizaci náročných akcí, hlavně se však podílí na financování vybavení školy a mimoškolních akcí. Majetek OS má hodnotu jako třetina majetku MŠ, coţ samo vypovídá o jeho moţnostech pomoci. Společně s OS podáváme úspěšně ţádost o granty.spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, mají moţnost vstoupit do školy během dne, přivádět dítě po dohodě s učitelkou během dne, vyzvedávat dle potřeby. Pořádáme společné akce (více pak v tradicích MŠ). Přijímání nových dětí Během celého roku přicházejí rodiče, kteří mají zájem umístit dítě v naší školce. Jiţ mnoho let je větší poptávka neţ nabídka volných míst. Po dohodě se zřizovatelem, vţdy v březnu, vyhlásíme termín přijímání ţádostí o přijetí. Tento den je zároveň dnem otevřených dveří. Dětem a jejich rodičům nabízíme moţnost scházet se kaţdý týden dvě odpoledne v KLUBU maminek KLOKÁNEK,coţ pomáhá novým dětem s adaptací, zároveň slouţí rodičům dětí s nerovnoměrným vývojem. V květnu se pak uskuteční odpolední schůzka pro nové rodiče. Rodiče jsou seznámeni se všemi důleţitými podmínkami pro vstup do MŠ se školním řádem, s reţimem dne ve škole. Učitelky novým rodičům vysvětlí, jak připravit dítě na vstup do školky, co všechno dítě ve školce potřebuje. Většina dětí nastupuje k 1. září, pokud to kapacita školy umoţňuje, můţe dítě nastoupit během školního roku. Děti mladší 3 let jsou dočasně přijímány do speciálních tříd. Děti jsou zapisovány do tříd dle přání rodičů / sourozenecké vazby, kamarádi/ a moţností školy.

9 Režim dne Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Tam je připraven podnos se sklenicemi a čajem, miska s ovocem. Děti se postupně scházejí do 9 hodin. Svačina je připravena od 8:45. Nejpozději v 9:20 probíhá úklid třídy po svačině. Ve třídách pracují vţdy 2 učitelky. V běţné třídě v době od 7 do 10 hodin pracuje učitelka s dětmi individuálně, skupinově, postupně rozvíjí hru, připravuje podmínky pro proţitkové učení. Druhá učitelka na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin. V kaţdé třídě probíhá jeden krát týdně od devíti hodin metoda dobrého startu pro školáky. Metoda podporuje psychomotorický vývoj, je součástí přípravy na výuku čtení a psaní. Je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na dyslexie. Ve speciálních třídách pečují o děti dva pedagogové od 7:30. Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí - nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin Oběd je vydáván postupně ve speciálních třídách od 11:30, v běţných třídách od 11:45 hod. Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku. Starší děti, odcházejí na tzv. relaxaci do modré či ţluté třídy uprostřed, kde v době od 12:30 do 13:00 poslouchají pohádky či relaxační hudbu. Pak jsou pro ně připraveny odpolední činnosti a hry, tzv. středovky, které v létě probíhají ve školní zahradě. V době od 14:00-14:15 postupně vstávají děti na lehárnách a ve 14:30 se vracejí zpět děti ze středovek. Poté děti postupně svačí ve svých třídách a rozcházejí se domů. Od 15:30 16:30 se děti rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí se všechny děti odpoledne rozcházejí ze zadní zahrady. Ve speciálních třídách je reţim podobný, zde spolupracují učitelky s asistenty pedagogů a osobními asistenty. Tito rozvíjejí hry dětí, dohlíţejí na pitný reţim, pomáhají při hygieně, stolování, zajišťují bezpečnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog denně věnuje vymezený čas dětem v individuálních činnostech a logopedické péči, vše dle individuálních vzdělávacích plánů. Tradice školy Na podzim odpolední pohádka ve školce, souběţně probíhá schůzka rodičů, třídní výlety. V zimě návštěva Mikuláše a čerta s překvapením, zábavné odpoledne s rodiči a dětmi pod názvem Čertovské rejdění, pečení cukroví, vánoční zpívání koled u stromečku společně s pozvanými hosty a s rodiči, vánoční nadílka, maškarní rej

10 Na jaře pěti-šestidenní pobyt integrovaného kolektivu dětí ve škole v přírodě, Den otevřených dveří společně se slavnostním zápisem, návštěva planetária, otevírání zahrady ke Dni Země. V létě návštěva škol a školských zařízení, Dětský den na školní zahradě, Rozloučení se školáky - poslední zvonění, exkurze na letiště. Po celý rok kurz plavání pro děti speciálních tříd, kurz plavání pro školáky běţných tříd, divadelní představení v MŠ, návštěvy divadla loutek, návštěva výchovného koncertu v ZUŠ, odpoledne s maminkami a pro maminky - besídky, posezení, Kluby maminek, výlety na Ranč do Hlučína spojené s hipoterapií, výlety do ZOO, exkurze u hasičů, záchranářů Tradice tříd Kaţdá ze 7 tříd má své tradice, např: ranní kruh, uvítání dětí - co mám na srdci, oslavy narozenin, svátků,vítání jara, setkání s rodiči, přáníčko ze srdíčka, výlety na dětské hřiště, návštěva výstavy Betlémů, výlety do lesa, noc v MŠ 2. Neformální kurikulum Analýza podmínek, naše cíle OBECNÉ CÍLE 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojení si základu hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí UČITELKA SE V KAŢDÉ SITUACI SAMA SEBE PTÁ: 1. Co tím, co právě děláme, se dítě učí, jak se rozvíjí? 2. S jakou morální hodnotou se dítě právě setkává? 3. Jaký prostor má dítě pro samostatnost, svobodu, sebevědomí? Má moţnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí? 1. Učitelka podporující zdraví

11 Naším cílem je vytvořit skutečně zdravé prostředí, přátelské vůči potřebám dětí, učitelek, správních zaměstnanců a v neposlední řadě rodičů. Vytvořit pohodu po všech stránkách, udrţovat se v pozitivním citovém a myšlenkovém rozpoloţení, šířit atmosféru pohody, veselí, dobré nálady. Na základě dobré znalosti potřeb uspokojovat kaţdodenní potřeby dětí i dospělých. Zaměříme se na větší časovou pohodu v reţimu převáţně v poledne v době ukládání dětí a převádění na relaxaci a lehárnu, systém písemně zachytíme v tzv. Reţimu školy. 2. Rytmický řád ţivota a dne Snaţíme se nabízet model chování, v němţ integrujeme schopnost zvládat vlastní stresy, uspořádání vlastního ţivota, umění pozitivního myšlení Naší zásadou je NEDOVOLIT: veřejné srovnávání výkonů, povinnou účast při hromadných hrách, karnevalu, akcích, povinné sledování televize či videa, povinný spánek, nucení do jídla, násilné přerušování hry, necitlivé řešení konfliktů, jejich ignoraci UMOŢNIT: odmítnutí, ne jako formu neposlušnosti, ale jako VOLBU, neformální styk s rodiči, vedení vlastním příkladem, nenásilným poučováním 3. Zdravá výţiva Ve spolupráci s kuchyní postupně umoţňovat dětem samostatně se obslouţit: nabrat si salát do misky, namazat si chleba, nazdobit si ho zeleninou, nenutit do jídla. Podpoříme iniciativu školní jídelny ve formě ochutnávek a osvětové činnosti. Nabídneme dětem experimenty s ověřením co chutná, co ne. 4. Podnětné věcné prostředí Cílem je rozvíjet smysl pro etické a estetické hodnoty. K vytváření estetického prostředí vyuţíváme výsledky práce dětí, hračky, knihy, výtvarný materiál i pomůcky jsou v dosahu dětí. Je zpracován projekt otevřené zahrady, která by lépe vyuţívala prostorové moţnosti. V současné době pro něj získáváme finanční prostředky. Pokusíme se při pobytu venku nabídnout dětem moţnost práce se dřevem a s nářadím. 5. Partnerské vztahy s rodiči Cílem je získat rodiče jako partnery při realizaci projektu, hledat nové formy spolupráce, vést je k samostatné organizaci akcí pro své třídy, pro školku. Půjčujeme rodičům odbornou literaturu, většinou na základě individuálních pohovorů. Pokoušíme se pořádat odborné přednášky k problematice, která rodiče zajímá. 6. Bezpečné sociální prostředí Cílem je vytvoření vztahů důvěry, úcty, empatie a spolupráce, vzájemného respektu.

12 DĚTSKÁ PRAVIDLA SOUŢITÍ: neodcházím ze třídy bez domluvy s učitelkou neběhám ve třídě mezi stoly dodrţuji hygienu dávám věci na své místo neničím věci ani práci druhých dokončím započatou práci nekřičím, pouţívám vhodná slova umím poţádat o pomoc, poděkovat, pozdravit neubliţuji dětem, pomáhám jim neberu dětem věci, domluvím si střídání, vyjednávám PRAVIDLA SOUŢITÍ DOSPĚLÝCH: důvěřuji, aktivně naslouchám, neshazuji umoţním sobě i kolegyním dosáhnout osobní maximum zamezím jakémukoliv postrannímu posuzování a pomluvám jsem přátelská, udrţuji se v pozitivním citovém rozpoloţení šířím atmosféru pohody, veselí, dobré nálady 7. Tělesná pohoda a volný pohyb Cílem je zkvalitnění podmínek pro tělesnou pohodu, dostatek volného pohybu, optimální denní reţim, zdravá výţiva,vhodné prostředí. Vytvořit soulad mezi potřebou svobody a potřebou řádu respektováním zásad zdravé ţivotosprávy, stanovením a dodrţováním pravidel vzájemného souţití. V období pobytu dětí na zahradě a vysokých stavů je nutné dohodnout střídavé vycházky mimo areál MŠ. Při vysokých stavech je větší nebezpečí úrazů, zvyšuje se agresivita hyperaktivních dětí Umoţňujeme dětem otuţování vodou na zahradě, vyuţíváme rehabilitační vanu. 8. Spontánní hra a proţitkové učení Cílem je vyčlenit během dne dostatek prostoru pro spontánní hru a proţitkové učení. Vyuţívat aspekty proţitkového učení, umoţnit zpětnou vazbu. Vyuţívat skupinovou práci, individuální.

13 Znaky proţitkového učení: Děti motivujeme ke spontaneitě. Nové poznatky integrujeme do starých, vedeme je k objevování, uspořádávání zkušeností. Nepředkládáme hotové názory. Vytváříme prostor pro komunikaci, spolupráci ve skupině. Připravujeme dostatek materiálů a pomůcek, které rozvíjejí dětskou aktivitu a tvořivost, experimentování. Pracujeme konkrétně, názorně. Zapojujeme co nejvíce smyslů 9. Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce se speciálními školami je na velmi dobré úrovni, pravidelně se vzájemně navštěvujeme, děti si individuálně předáváme. V dalším období se zaměříme na dlouhodobé zlepšení spolupráce se školou pomocí projektu patronů starších dětí nad nastávajícími prvňáčky. Problematická spolupráce je způsobena větším mnoţstvím škol, kam naše děti nastupují. 10. Participativní a týmové řízení Cílem je vyuţít moţností sebevzdělávání jako prostředků dalšího rozvoje, vyuţít moţnost sebereflexe učitelské profese, spolupracovat s dětmi, rodiči a všemi zaměstnanci, dále se vzdělávat, přenášet nové poznatky do naší školy Chceme se pravidelně setkávat na neformálních schůzkách.chceme posílit kompetence vedoucích úseků, coţ umoţní větší pruţnost v jejich rozhodování a zároveň vytvoří prostor pro koncepční práci. 11. Začlenění mateřské školy do ţivota obce Cílem je MŠ jako součást obce, města, spolupracující se všemi strategickými partnery. Snaţíme se informovat veřejnost pomocí aktuálních webových stránek, zpráv v tisku. Pořádáme akce, spolupracujeme v nejširším moţném měřítku. Účastníme se akcí, které pořádá město. Pokusíme se více zvát představitele města na naše akce. 12. Věkově smíšené třídy jsou v naší škole samozřejmostí. 3. Formální kurikulum STRUKTURA FORMÁLNÍHO KURIKULA: * Klíčové kompetence dospělého člověka = vize * Cílové kompetence u dítěte na konci předškolního období = očekávání

14 * Oblasti a podoblasti vzdělávání BIOLOGICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERPERSONÁLNÍ SOCIÁLNĚ KULTURNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ Lidské tělo a aktivní pohyb Poznávání Respekt a tolerance Rodina a domov Souvislosti Sebeobsluha Prožívání Komunikace Škola mateřská a základní Vývoj a změna Zdravá výživa Sebepojetí Spolupráce Obec a země Rozmanitost Bezpečnost a ochrana zdraví Ovlivňování člověkem * Dílčí cíle vzdělávání (jejich stanovením v třídních vzdělávacích programech dojdeme k naplnění cílových kompetencí na konci předškolního období ) * Činnosti dětí = konkrétní realizace * Ukazatele dosažení dílčích cílů vzdělávání = sledujeme při evaluaci * Rizika ohroţující či znesnadňující proces vzdělávání = moţné překáţky ČLENĚNÍ FORMÁLNÍHO KURIKULA: * Téma formálního kurikula * Podtémata formálního kurikula * Tématické části Podtémata a tématické části jsou součástí třídních kurikul třídních vzdělávacích programů, které jsou pro rodiče zveřejněny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.v plánech výchovné práce pro určitá časová období volí pedagog dílčí cíle a činnosti, které souvisí se zvoleným podtématem a tématickou částí.

15 KLÍČOVÉ KOMPETENCE (KK) dospělého člověka CÍLOVÉ KOMPETENCE (CK) na konci předškolního období dítěte KK 1. CK 1/1 CK 1/2 CK 1/3 CK 1/4 CK 1/5 CK 1/6 CK 1/7 KK 2. CK 2/1 CK 2/2 CK 2/3 CK 2/4 CK 2/5 CK 2/6 KK 3. CK 3/1 CK 3/2 CK 3/3 CK 3/4 CK 3/5 CK 3/6 CK 3/7 KK 4. CK 4/1 CK 4/2 CK 4/3 CK 4/4 Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemoci. MÁ ZÁKLADNÍ POZNATKY O LIDSKÉM TĚLE A JEHO HLAVNÍCH FUNKCÍCH. VNÍMÁ, ŢE ČLOVĚK MŮŢE MÍT POTÍŢE SE ZDRAVÍM TĚLESNÝM, DUŠEVNÍM A ŢE TYTO SPOLU MOHOU SOUVISET. ROZUMÍ TOMU, ŢE ZPŮSOB, JAKÝM SE ČLOVĚK CHOVÁ A ŢIJE, MÁ VLIV, ŠPATNÝ ČI DOBRÝ NA JEHO ZDRAVÍ. ROZLIŠUJE LIDSKÉ AKTIVITY NA TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, PŘÍRODY PODPOROVAT ČI POŠKOZOVAT. MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY KOLEM SEBE V JEJICH SOUVISLOSTECH, DOVEDE SE PTÁT. MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O POJMU ZÁVISLOST A O VĚCECH, KTERÉ NIČÍ ZDRAVÍ A ZKRACUJÍ ŢIVOT ČLOVĚKA ( CIGARETY, ALKOHOL, DROGY,, HRY NA AUTOMATECH). UVĚDOMUJE SI, ŢE LIDÉ JSOU RŮZNÍ A LIŠÍ SE PODLE ŘADY ZNAKŮ ( POHLAVÍ, VĚKU, JAZYKA,KULTURY, ETNIKA, RASY, NÁBOŢENSTVÍ,SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, ŢIVOTNÍ ÚROVNĚ). Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. VNÍMÁ, ŢE VŠECHNO NA SVĚTĚ MÁ VZTAH KE ZDRAVÍ, BUĎ HO PODPORUJE, NEBO POŠKOZUJE. ROZLIŠUJE DOBRO A ZLO A DOVEDE OBĚ ETICKÉ KATEGORIE VIDĚT VE VZTAHU KE ZDRAVÍ. CHÁPE, ŢE ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST A MUSÍ JE CHRÁNIT. CHÁPE, ŢE KDYŢ JE ČLOVĚK NEMOCEN ( KRÁTKODOBĚ, DLOUHODOBĚ, AKUTNĚ,CHRONICKY) NEMŮŢE DĚLAT ŘADU VĚCÍ, KTERÉ DĚLÁ RÁD A KTERÉ PATŘÍ K JEHO ŢIVOTU. PODPORUJE KONKRÉTNÍMI ČINNOSTMI VLASTNÍ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH, PŘÍRODY. MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O ZDRAVÉ ŢIVOTOSPRÁVĚ. Dovede řešit problémy a řeší je. JE ZVÍDAVÉ, MÁ TOUHU POZNÁVAT. VÍ, ŢE KDYŢ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘESAHUJE JEHO SÍLY, MÁ SE OBRÁTIT O POMOC NA OSOBU ZE SVÉHO NEJBLIŢŠÍHO OKOLÍ. ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUNKCE A DOVEDNOSTI UMÍ SE CITOVĚ VYROVNAT S NOVÝMI SITUACEMI V RÁMCI BĚŢNÉHO ŢIVOTA DÍTĚTE SVÉHO VĚKU. K PROBLÉMŮM PŘISTUPUJE AKTIVNĚ, ORGANIZUJE SVÉ ČINNOSTI, NEČEKÁ, ŢE JEHO PROBLÉMY BUDE ŘEŠIT NĚKDO JINÝ. ŘEŠÍ JEDNODUCHÉ PROBLÉMY, MÁ PŘEDSTAVU O TOM, ŢE VĚTŠINU PROBLÉMŮ MŮŢE ŘEŠIT VÍCE ZPŮSOBY. NEMÁ OBAVU ZE ZMĚNY, PŘIJÍMÁ JI JAKO BĚŢNOU SOUČÁST ŢIVOTA. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života. MÁ VYTVOŘENY ZÁKLADNÍ NÁVYKY SEBEOBSLUHY A OSOBNÍ HYGIENY DOVEDE OZNAČIT SVOJE POTŘEBY ( TĚLESNÉ, PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ, ETICKÉ), PŘIZPŮSOBIT JIM SVÉ CHOVÁNÍ. ODHADUJE RIZIKA OHROŢUJÍCÍ JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. V BĚŢNÝCH ŢIVOTNÍCH SITUACÍCH PŘEDVÍDÁ NÁSLEDKY A PŘIJÍMÁ KONKRÉTNÍ DŮSLEDKY SVÝCH ČINŮ, SVÉHO CHOVÁNÍ.

16 CK 4/5 CK 4/6 KK 5. CK 5/1 CK 5/2 CK 5/3 CK 5/4 CK 5/5 CK 5/6 CK 5/7 CK 5/8 CK 5/9 KK 6. CK 6/1 CK 6/2 CK 6/3 CK 6/4 CK 6/5 CK 6/6 CK 6/7 KK 7. CK 7/1 CK 7/2 CK 7/3 CK 7/4 CK 7/5 CK 7/6 CK 7/7 CK 7/8 DOVEDE VYVINOUT ÚSILÍ, POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI, VYTRVÁ U NÍ, DOKONČUJE JI. UMÍ VYJÁDŘIT, CO SE MU LÍBÍ, CO NE, VYSVĚTLIT PROČ. Posiluje duševní odolnost. POZNÁVÁNÍM SEBE SAMA VYTVÁŘÍ PRAVDIVÝ OBRAZ O SOBĚ, O SVÉ IDENTITĚ, VLASTNOSTECH ( TEMPERAMENT), SKLONECH A SCHOPNOSTECH. SNAŢÍ SE OVLÁDAT INTENZITU EMOCÍ, KTERÉ BY ŠKODILY JEMU NEBO OKOLÍ. CHÁPE, ŢE TĚLESNÁ AKTIVITA, ZDRAVÁ VÝŢIVA, SPÁNEK A ODPOČINEK PŘISPÍVAJÍ K DOBRÉ NÁLADĚ A SPOKOJENOSTI. CHÁPE, ŢE LIDÉ MAJÍ RŮZNÉ POCITY, EMOCE A CITY, DOVEDE JE ROZPOZNÁVAT A POJMENOVAT. DOVEDE SDĚLOVAT UDÁLOSTI A PŘÍHODY, KTERÉ SE MU STALY. KOMUNIKUJE, DOKÁŢE SE DOHODNOUT I V PŘÍPADĚ PROBLÉMOVÉ SITUACE. MÁ ZVNITŘNĚNOU POTŘEBU ŘÁDU, AKTIVNĚ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ PRAVIDEL. PŘIJATÁ PRAVIDLA SE SNAŢÍ PLNIT. DOVEDE POŢÁDAT O POMOC, KDYŢ JE V NOUZI. DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŢE A PŘEKÁŢKY. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. MÁ VYTVOŘENÉ ZÁKLADNÍ NÁVYKY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ. JE OCHOTNO VYSVĚTLOVAT SVŮJ NÁZOR I NASLOUCHAT DRUHÝM. DOVEDE SE VYJÁDŘIT A DOMLUVIT S DĚTMI A S DOSPĚLÝMI. JE SCHOPNO ELEMENTÁRNÍ SPOLUPRÁCE VE DVOJICI, VE SKUPINĚ DĚTÍ. CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A NABÍZÍ POMOC TAM, KDE VIDÍ, ŢE JE TŘEBA. CHÁPE, ŢE SVÝM CHOVÁNÍM A SKUTKY NEMÁ OMEZOVAT DRUHÉHO, DBÁ PRAVIDEL SOUŢITÍ. UVĚDOMUJE SI, ŢE SVÝM CHOVÁNÍM MŮŢE SPOLUVYTVÁŘET PROSTŘEDÍ POHODY. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. CHCE POZNÁVAT SVÉ OKOLÍ A SVĚT. PROŢÍVÁ VZTAH K LIDEM, SOUNÁLEŢITOST S RŮZNÝM SPOLEČENSTVÍM. CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A JE OCHOTNÉ POMOCI TAM, KDE JE TŘEBA, ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ ČINNOSTI V PÉČI O NEJBLIŢŠÍ PROSTŘEDÍ A POTŘEBY DRUHÝCH. UVĚDOMUJE SI, ŢE KAŢDÝ MÁ NĚJAKÁ PRÁVA A POVINNOSTI. U DRUHÝCH RESPEKTUJE A TOLERUJE POTŘEBY A INDIVIDUÁLNĚ ODLIŠNÉ ZPŮSOBY JEJICH USPOKOJOVÁNÍ. MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY KOLEM SEBE, PTÁ SE. PROŢÍVÁ VZTAH K PŘÍRODĚ, SOUNÁLEŢITOST S PŘÍRODOU NEŢIVOU I ŢIVOU. OCHRAŇUJE PŘÍRODU, CÍTÍ K NÍ ODPOVĚDNOST A ÚMYSLNĚ JI NEPOŠKOZUJE.

17 TÉMA FORMÁLNÍHO KURIKULA ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ OTEVŘENÁ DO SVĚTA, CO SE ASI ZA NÍ SKRÝVÁ PTÁ SE MALÝ POPLETA. KAŢDÉ RÁNO S MÁMOU, TÁTOU VESELÍ A ZVÍDAVÍ, K ZLATÉ BRÁNĚ PŘICHÁZÍME, POZNÁNÍ NÁS POBAVÍ. ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ MŮŢEME JÍ PROCHÁZET, SVĚT JE VELKÝM OTAZNÍKEM, POJĎ SI O NĚM VYPRÁVĚT. Téma plně vyjadřuje naši filosofii. Uvědomujeme si, ţe svým všestranným působením na dítě vytváříme základy jeho dalšího psychologického, fyziologického a morálního vyzrávání. Přejeme si, aby od nás do školy odcházely děti, které jsou nebojácné, veselé, zvídavé, kamarádské. Děti, které si osvojily zdravý ţivotní styl. Děti, které dokáţí respektovat názory druhých. Děti, které se nebojí změny, jsou zralé pro vstup do základní školy. Děti, které mají vytvořeny základy pro plnohodnotný a smysluplný ţivot člověka připraveného ţít v demokratické společnosti.

18 Podtémata a rozpracované tématické části jsou součástí TŘÍDNÍCH KURIKUL, které jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Rodiče mají moţnost doplňovat rozpracování podtémat a tématických částí svými náměty a nápady. 4. Třídní kurikulum aneb realizace zdravého učení Školní kurikulum podpory zdraví (ŠKPZ) je pro mateřskou školu podporující zdraví školním vzdělávacím programem. Je proto závazným východiskem pro zpracování třídního kurikula. Učitelky vycházejí z poznatků o dětech, z podmínek prostředí, ze zpětné vazby vlastní práce, z námětů rodičů. Závazné je směřování k cílovým kompetencím podpory zdraví a postupné naplnění daných podtémat formálního kurikula v průběhu tříletého období. Obsah vzdělávání realizujeme v pěti oblastech, vyplývajících z přirozených úrovní, na nichţ probíhají ţivotní projevy člověka ve zdraví i nemoci. Kaţdá oblast se dále člení na podoblasti, ze kterých vybíráme dle konkrétního výchovně - vzdělávacího záměru dílčí cíle. Přehled jednotlivých oblastí v Kurikulu podpory zdraví ve srovnání s Ramcovým vzdělávacím programem:

19 Kurikulum podpory zdraví Rámcový vzdělávací program MŠMT oblast biologická = dítě a jeho tělo oblast psychologická = dítě a jeho psychika oblast interpersonální = dítě a ten druhý oblast sociálně-kulturní = dítě a společnost oblast environmentální = dítě a svět Pedagogové jednotlivých tříd si rozpracují pro školní rok jednotlivá podtémata do tématických částí, k nim přiřadí cílové kompetence, naplánují třídní akce, uvedou školní akce k dané tématické části. Při průběţném plánování v týdenních, 14 ti denních aţ měsíčních cyklech pak dále rozpracovávají cílové kompetence do jednotlivých dílčích cílů, oblastí a podoblastí. Zvolí si konkrétní činnosti, kterými se pokusí dílčí cíle s dětmi naplnit. Součástí třídního kurikula, které je aktualizováno kaţdý školní rok je : přehled o dětech ( věkové sloţení, individuální péče ) plán školních a třídních akcí předškoláci, odklady školní docházky plán spolupráce s rodiči školní preventivní program evaluace 5. Evaluace Evaluaci a autoevaluaci třídního kurikula provádějí učitelky průběţně, přijímají náměty dětí, rodičů i ostatních pracovníků a zaznamenávají je pro další období. Evaluace školního kurikula je uskutečňována na poradách a organizačních schůzkách, které jsou zaměřeny na metodické vedení při plánování, na analýzu podmínek kurikula, a na zlepšování podmínek školy podporující zdraví.

20 Písemné výstupy zpracovávají pedagogové v podobě pololetní a roční autoevaluace za pomocí ukazatelů dosaţeného vzdělání, jejíţ podklady odevzdávají ředitelce, ta je sumarizuje. Jednou za 3-4 roky probíhá pod vedením zástupkyně ředitelky evaluace dle indikátorů kurikula podpory zdraví. Dotazníky a tabulky INDI MŠ vypracovávají individuálně všichni zaměstnanci i rodiče. Dle konkrétních zjištění pak následuje větší či menší inovace školního kurikula, tvorba nových projektů. Dalšími zdroji evaluace a autoevaluace je hospitační činnost, její výsledky, videozáznamy z činností ve třídách i mimo MŠ a kvalitní spolupráce s partnery.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní charakteristika školy Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní charakteristika školy Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní charakteristika školy Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!

Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ OTEVŘENÁ DO SVĚTA,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní charakteristika školy Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2015/16-2019/20 Moje cesta za zdravím, porozuměním a poznáním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více