Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!"

Transkript

1 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program kurikulum podpory zdraví ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ!

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy : Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Adresa: Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670 Jméno ředitele: PaedDr. Dana Schönová Název ŠVP : Zlatá brána otevřená Byl vypracován dle : Rámcového vzdělávacího programu PV č.j / Kurikulum podpory zdraví, Havlínová a kol., Portál 2006 Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr. Pavla Čurdová Mgr. Věra Sníţková Bc. Šárka Rýcová Bc. Věra Stuchlá Bc. Šárka Lampartová PaedDr. Dana Schönová Zřizovatel: Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba Adresa : Ostrava-Poruba, Klimkovická 28/ 55, tel Platnost dokumentu : od Číslo jednací SM /23

3 ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ OTEVŘENÁ DO SVĚTA, CO SE ASI ZA NÍ SKRÝVÁ PTÁ SE MALÝ POPLETA. KAŢDÉ RÁNO S MÁMOU, TÁTOU VESELÍ A ZVÍDAVÍ, K ZLATÉ BRÁNĚ PŘICHÁZÍME, POZNÁNÍ NÁS POBAVÍ. ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ MŮŢEME JÍ PROCHÁZET, SVĚT JE VELKÝM OTAZNÍKEM, POJĎ SI O NĚM VYPRÁVĚT.

4 OBSAH ŠKOLNÍHO KURIKULA 1. Východiska str.4 filosofie mateřské školy podporující zdraví principy integrující podporu zdraví ve škole zásady podpory zdraví ve škole podmínky kurikula podpory zdraví Základní údaje o škole - z kroniky MŠ, organizační uspořádání, budova, zahrada, vybavení, režim, integrace, personál, občanské sdružení, tradice 2. Neformální kurikulum str.9 analýza podmínek, naše nejbližší cíle 3. Formální kurikulum str.12 téma, struktura, podtémata a jejich rozpracování 4. Třídní kurikulum str Evaluace str Přílohy ročně jsou aktualizovány o č.1 základní údaje o organizaci o č.2 organizační schéma o č.3 školní řád o č.4 režim mateřské školy o č.5 konkrétní úkoly zaměstnanců o č.6 plán porad o č.7 plán kontrolní činnosti o č.8 plán mimoškolní činnosti o č.9 rozpisy směn zaměstnanců o č.10 plány práce zájmových kroužků

5 1.Východiska Východiskem našeho školního kurikula je koncepce dlouhodobého rozvoje ve školním projektu podpory zdraví, která zhodnocuje tvůrčí úsilí všech zaměstnanců školy ve spolupráci s rodiči a je pravidelně evaluována v třídních i školních evaluacích. Zájmy a potřeby dětí pozorně sledujeme a zohledňujeme při tvorbě třídního vzdělávacího programu. Vyhodnocujeme tématické části s kolegyní ve třídě formou sdělení, diskuse. Filosofie mateřské školy podporující zdraví Zdraví je subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme dle míry své zralosti Je nutné naučit sebe, děti i ostatní spolupracující osoby postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, praktickým dovednostem chránícím zdraví. Vzdělávací cíle kurikula pokrývají ţivotní kompetence člověka, jejich naplňováním vybavíme děti pro ţivot. Principy integrující podporu zdraví ve škole 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám v celku společnosti a světa : fyziologickým, potřeby bezpečí, sounáleţitosti, potřeby uznání a seberealizace 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce v bezpečném prostředí, v němţ platí dohodnutá a dodrţovaná pravidla, v němţ kaţdé dítě je přijato učitelkou a skupinou. Zásady podpory zdraví ve škole - podmínky kurikula podpory zdraví 1. pilíř - pohoda prostředí 2. pilíř - zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ 3. pilíř - otevřené partnerství Základní údaje o škole

6 Z kroniky mateřské školy Naše škola má dlouholetou tradici, ve které shodou okolností byla mnohokráte první. Jsme 1.mateřská škola v Ostravě-Porubě. Prozatímní provoz byl zahájen na zámku v Porubě. Po kolaudaci budovy v roce 1958 zahájila mateřská škola provoz na ulici Thälmannově ve 4 třídách. Postupně byla převedena pod podnik BYTOSTAV, dále pod SOU stavební EDUKO. Po roce 1989 byla ulice přejmenována na ulici Čs. exilu. V roce 1994 byla MŠ převedena pod zřizovatele ÚMOb Poruba V MŠ zahájila provoz první speciální třída v rámci ostravských mateřských škol v roce 1968 jako třída se sníţenou kapacitou pro děti opoţděné. Od roku 1992 se začala integrace dětí prohlubovat, postupně zahájily činnost čtyři speciální třídy a do běţných tříd byly integrovány děti s vadami řeči. Současně začaly s dětmi pracovat učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním a učitelky s kvalifikací logopedická asistentka. Dne 1.ledna 1995 byla MŠ první mateřskou školou - příspěvkovou organizací v Ostravě. Od roku 1996 pracujeme dle projektu ZMŠ v síti škol podporujících zdraví. V rámci Ostravy jsme byli první, společně jsme zahájili projekt ZMŠ v ČR s 15 dalšími mateřinkami Postupně jsme rozšířili provoz do sedmi tříd v celodenním provozu od 6:00 do 16:30 hod. Kapacita školy je 120 dětí. Organizační uspořádání školy Mateřská škola je sedmitřídní - 3 běţné, 4 třídy speciální. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova Jsme sídlištní mateřská škola ve staré zástavbě. Budova je dvoupodlaţní se suterénem a dvěma zahradami. Děti mají k dispozici 10 heren, 4 sociální zařízení, 6 šaten a 1 botárnu. Pro individuální péči slouţí 2 pracovny s počítačem, zrcadlem V suterénu je víceúčelová herna s koutkem pro muzikoterapii a relaxaci, infrasauna,1 rehabilitační místnost s perličkovou vanou a 1 místnost pro rehabilitační cvičení. Přízemí je řešeno bezbariérově, schodiště do suterénu a do 1.poschodí překonáváme pomocí asistence. Zahrada Zahrady jsou travnaté se vzrostlými stromy, šesti pískovišti, cestičkami pro dopravní výchovu. V zahradních domcích jsou hračky na pískoviště, kola a trojkolky, lavičky, stolky. Další vybavení zahrady : klouzačka, průlezka loď, balanční lávka, vlak. V zimě děti bobují na malém svahu, v létě vyuţíváme nafukovací bazén a sprchu.

7 Zahrada je v odpoledních hodinách a v sobotu a neděli otevřena pro veřejnost. Vybavení Běţné třídy mají k dispozici vţdy tzv. třídu a hernu, která je zároveň tělocvičnou i lehárnou. Speciální třídy pracují vţdy v jedné místnosti, která je současně třídou, hernou, lehárnou i tělocvičnou. Všechny prostory jsou účelně vybaveny dětským nábytkem, koutky pro námětové hry, koberci, molitanovými matracemi nebo mazlíky k dennímu odpočinku dětí. K odpolednímu odpočinku rozkládají pokojské v 5 místnostech lehátka, děti si samy z regálků donášejí lůţkoviny. Vybavení hračkami a učebními pomůckami je dostatečné díky dobré spolupráci s občanským sdruţením. Učitelky samy rozhodují o tom, jaké pomůcky či hračky pro své děti zakoupí. Ve třídách jsou televize, magnetofony, klavír nebo harmonium, počítače, 4 interaktivní tabule Čtyři třídy mají dřevěné vestavby domečky se sportovními prvky. Podmínky pro tělovýchovné činnosti v budově Kaţdá ze 7 tříd má k dispozici ribstol, 1-2 lavičky, gymnastické míče, ţíněnky. Ostatní tělocvičné nářadí ( průlezky, rehabilitační míče, dětská kladina, skluzavky, koše na košíkovou, švédské bedny) je rovnoměrně rozmístěno ve třídách, je ho moţno přenášet. Kaţdá třída má dostatek sportovního náčiní. Integrace Třídy jsou pro lepší orientaci označeny barvami, běţné třídy - červená, zelená a oranţová, speciální třídy ţlutá a 3 modré - zvonečci, delfínci, motýlci. Všech 7 tříd tvoří heterogenní kolektivy, běţné třídy děti od 3-7 let, speciální třídy - děti od 2,5 do 7 let. Do 4 speciálních tříd vřazujeme postiţené děti dle zájmu rodičů a moţností dětí. Dosud jsme pečovali převáţně o děti mentálně postiţené, s dětskou mozkovou obrnou, děti s poruchou autistického spektra / i děti s Aspergerovým syndromem/, děti s nedoslýchavostí, děti s vadami řeči - dysfatiky, rozštěpy, balbutiky, opoţděným vývojem řeči. V těchto třídách pracují také osobní asistenti (rekvalifikanti úřadu práce) a asistenti pedagogů. Do běţných tříd integrujeme děti s vadami řeči, syndromem ADHD. Kompenzaci jejich problémů zajišťujeme nadúvazkem logopedek dle individuálních vzdělávacích programů ve spolupráci s klinickým logopedem, psychologem a rehabilitační pracovnicí. Ve škole je zřízeno detašované pracoviště klinické logopedky s ambulancí 1x týdně a psycholog dochází dle potřeby. Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními - SPC pro děti s vadami řeči, pro děti s poruchou autistického spektra, pro děti tělesně postiţené, pro děti mentálně retardované, pro děti s vadami sluchu a s pedagogicko-

8 psychologickými poradnami.ve spolupráci s Mensou ČR a OS Místo pro děti vyhledáváme ve třídách děti nadprůměrně nadané, pro které jsou vyškolenými pedagogy připravovány speciální náplně činností, kterými jejich nadání dále rozvíjíme. Personál Náš personál je plně kvalifikovaný, z 18 pedagogických pracovníků máme 8 vysokoškolsky vzdělaných učitelek. Podporujeme sebevzdělávání formou dálkového studia i formou kurzů. Ředitelka je absolventkou pedagogické fakulty UP v Olomouci obor učitelství pro mateřské školy, dále KU v Praze obor speciální pedagogika logopedie, dále OU v Ostravě obor managment ve školství. Ve speciálních třídách pracují speciální pedagogové, kteří se školí v rámci seminářů zaměřených na pomoc pedagogům pečujícím o děti s poruchou autistického spektra. Od února 2004 pracují v zařízení asistenti pedagoga. Provozních zaměstnanců máme 8, z toho 3 kuchařky, 3 pokojské, účetní a účetní jídelny. Brigádnici zajišťují provoz otevřeného hřiště. Škola spolupracuje s PF Ostravské univerzity. Ve škole praktikují speciální pedagogové logopedové, studenti oboru učitelství pro mateřské školy. Letitá spolupráce je se Středními pedagogickými školami a SOŠ obor vychovatelství. Úzce spolupracujeme s Národním institutem pro další vzdělávání a Krajským vzdělávacím a informačním centrem v Ostravě ( podílíme se na jejich přednáškách, umoţňujeme stáţe ředitelů v rámci MSK a stáţe asistentů pedagoga). Občanské sdružení Místo pro děti Ve škole pracuje jiţ od roku 1998 OS, dříve jako Nadace. Pomáhá při organizaci náročných akcí, hlavně se však podílí na financování vybavení školy a mimoškolních akcí. Majetek OS má hodnotu jako třetina majetku MŠ, coţ samo vypovídá o jeho moţnostech pomoci. Společně s OS podáváme úspěšně ţádost o granty.spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, mají moţnost vstoupit do školy během dne, přivádět dítě po dohodě s učitelkou během dne, vyzvedávat dle potřeby. Pořádáme společné akce (více pak v tradicích MŠ). Přijímání nových dětí Během celého roku přicházejí rodiče, kteří mají zájem umístit dítě v naší školce. Jiţ mnoho let je větší poptávka neţ nabídka volných míst. Po dohodě se zřizovatelem, vţdy v březnu, vyhlásíme termín přijímání ţádostí o přijetí. Tento den je zároveň dnem otevřených dveří. Dětem a jejich rodičům nabízíme moţnost scházet se kaţdý týden dvě odpoledne v KLUBU maminek KLOKÁNEK,coţ pomáhá novým dětem s adaptací, zároveň slouţí rodičům dětí s nerovnoměrným vývojem. V květnu se pak uskuteční odpolední schůzka pro nové rodiče. Rodiče jsou seznámeni se všemi důleţitými podmínkami pro vstup do MŠ se školním řádem, s reţimem dne ve škole. Učitelky novým rodičům vysvětlí, jak připravit dítě na vstup do školky, co všechno dítě ve školce potřebuje. Většina dětí nastupuje k 1. září, pokud to kapacita školy umoţňuje, můţe dítě nastoupit během školního roku. Děti mladší 3 let jsou dočasně přijímány do speciálních tříd. Děti jsou zapisovány do tříd dle přání rodičů / sourozenecké vazby, kamarádi/ a moţností školy.

9 Režim dne Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Tam je připraven podnos se sklenicemi a čajem, miska s ovocem. Děti se postupně scházejí do 9 hodin. Svačina je připravena od 8:45. Nejpozději v 9:20 probíhá úklid třídy po svačině. Ve třídách pracují vţdy 2 učitelky. V běţné třídě v době od 7 do 10 hodin pracuje učitelka s dětmi individuálně, skupinově, postupně rozvíjí hru, připravuje podmínky pro proţitkové učení. Druhá učitelka na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin. V kaţdé třídě probíhá jeden krát týdně od devíti hodin metoda dobrého startu pro školáky. Metoda podporuje psychomotorický vývoj, je součástí přípravy na výuku čtení a psaní. Je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na dyslexie. Ve speciálních třídách pečují o děti dva pedagogové od 7:30. Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí - nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin Oběd je vydáván postupně ve speciálních třídách od 11:30, v běţných třídách od 11:45 hod. Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku. Starší děti, odcházejí na tzv. relaxaci do modré či ţluté třídy uprostřed, kde v době od 12:30 do 13:00 poslouchají pohádky či relaxační hudbu. Pak jsou pro ně připraveny odpolední činnosti a hry, tzv. středovky, které v létě probíhají ve školní zahradě. V době od 14:00-14:15 postupně vstávají děti na lehárnách a ve 14:30 se vracejí zpět děti ze středovek. Poté děti postupně svačí ve svých třídách a rozcházejí se domů. Od 15:30 16:30 se děti rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí se všechny děti odpoledne rozcházejí ze zadní zahrady. Ve speciálních třídách je reţim podobný, zde spolupracují učitelky s asistenty pedagogů a osobními asistenty. Tito rozvíjejí hry dětí, dohlíţejí na pitný reţim, pomáhají při hygieně, stolování, zajišťují bezpečnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog denně věnuje vymezený čas dětem v individuálních činnostech a logopedické péči, vše dle individuálních vzdělávacích plánů. Tradice školy Na podzim odpolední pohádka ve školce, souběţně probíhá schůzka rodičů, třídní výlety. V zimě návštěva Mikuláše a čerta s překvapením, zábavné odpoledne s rodiči a dětmi pod názvem Čertovské rejdění, pečení cukroví, vánoční zpívání koled u stromečku společně s pozvanými hosty a s rodiči, vánoční nadílka, maškarní rej

10 Na jaře pěti-šestidenní pobyt integrovaného kolektivu dětí ve škole v přírodě, Den otevřených dveří společně se slavnostním zápisem, návštěva planetária, otevírání zahrady ke Dni Země. V létě návštěva škol a školských zařízení, Dětský den na školní zahradě, Rozloučení se školáky - poslední zvonění, exkurze na letiště. Po celý rok kurz plavání pro děti speciálních tříd, kurz plavání pro školáky běţných tříd, divadelní představení v MŠ, návštěvy divadla loutek, návštěva výchovného koncertu v ZUŠ, odpoledne s maminkami a pro maminky - besídky, posezení, Kluby maminek, výlety na Ranč do Hlučína spojené s hipoterapií, výlety do ZOO, exkurze u hasičů, záchranářů Tradice tříd Kaţdá ze 7 tříd má své tradice, např: ranní kruh, uvítání dětí - co mám na srdci, oslavy narozenin, svátků,vítání jara, setkání s rodiči, přáníčko ze srdíčka, výlety na dětské hřiště, návštěva výstavy Betlémů, výlety do lesa, noc v MŠ 2. Neformální kurikulum Analýza podmínek, naše cíle OBECNÉ CÍLE 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojení si základu hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí UČITELKA SE V KAŢDÉ SITUACI SAMA SEBE PTÁ: 1. Co tím, co právě děláme, se dítě učí, jak se rozvíjí? 2. S jakou morální hodnotou se dítě právě setkává? 3. Jaký prostor má dítě pro samostatnost, svobodu, sebevědomí? Má moţnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí? 1. Učitelka podporující zdraví

11 Naším cílem je vytvořit skutečně zdravé prostředí, přátelské vůči potřebám dětí, učitelek, správních zaměstnanců a v neposlední řadě rodičů. Vytvořit pohodu po všech stránkách, udrţovat se v pozitivním citovém a myšlenkovém rozpoloţení, šířit atmosféru pohody, veselí, dobré nálady. Na základě dobré znalosti potřeb uspokojovat kaţdodenní potřeby dětí i dospělých. Zaměříme se na větší časovou pohodu v reţimu převáţně v poledne v době ukládání dětí a převádění na relaxaci a lehárnu, systém písemně zachytíme v tzv. Reţimu školy. 2. Rytmický řád ţivota a dne Snaţíme se nabízet model chování, v němţ integrujeme schopnost zvládat vlastní stresy, uspořádání vlastního ţivota, umění pozitivního myšlení Naší zásadou je NEDOVOLIT: veřejné srovnávání výkonů, povinnou účast při hromadných hrách, karnevalu, akcích, povinné sledování televize či videa, povinný spánek, nucení do jídla, násilné přerušování hry, necitlivé řešení konfliktů, jejich ignoraci UMOŢNIT: odmítnutí, ne jako formu neposlušnosti, ale jako VOLBU, neformální styk s rodiči, vedení vlastním příkladem, nenásilným poučováním 3. Zdravá výţiva Ve spolupráci s kuchyní postupně umoţňovat dětem samostatně se obslouţit: nabrat si salát do misky, namazat si chleba, nazdobit si ho zeleninou, nenutit do jídla. Podpoříme iniciativu školní jídelny ve formě ochutnávek a osvětové činnosti. Nabídneme dětem experimenty s ověřením co chutná, co ne. 4. Podnětné věcné prostředí Cílem je rozvíjet smysl pro etické a estetické hodnoty. K vytváření estetického prostředí vyuţíváme výsledky práce dětí, hračky, knihy, výtvarný materiál i pomůcky jsou v dosahu dětí. Je zpracován projekt otevřené zahrady, která by lépe vyuţívala prostorové moţnosti. V současné době pro něj získáváme finanční prostředky. Pokusíme se při pobytu venku nabídnout dětem moţnost práce se dřevem a s nářadím. 5. Partnerské vztahy s rodiči Cílem je získat rodiče jako partnery při realizaci projektu, hledat nové formy spolupráce, vést je k samostatné organizaci akcí pro své třídy, pro školku. Půjčujeme rodičům odbornou literaturu, většinou na základě individuálních pohovorů. Pokoušíme se pořádat odborné přednášky k problematice, která rodiče zajímá. 6. Bezpečné sociální prostředí Cílem je vytvoření vztahů důvěry, úcty, empatie a spolupráce, vzájemného respektu.

12 DĚTSKÁ PRAVIDLA SOUŢITÍ: neodcházím ze třídy bez domluvy s učitelkou neběhám ve třídě mezi stoly dodrţuji hygienu dávám věci na své místo neničím věci ani práci druhých dokončím započatou práci nekřičím, pouţívám vhodná slova umím poţádat o pomoc, poděkovat, pozdravit neubliţuji dětem, pomáhám jim neberu dětem věci, domluvím si střídání, vyjednávám PRAVIDLA SOUŢITÍ DOSPĚLÝCH: důvěřuji, aktivně naslouchám, neshazuji umoţním sobě i kolegyním dosáhnout osobní maximum zamezím jakémukoliv postrannímu posuzování a pomluvám jsem přátelská, udrţuji se v pozitivním citovém rozpoloţení šířím atmosféru pohody, veselí, dobré nálady 7. Tělesná pohoda a volný pohyb Cílem je zkvalitnění podmínek pro tělesnou pohodu, dostatek volného pohybu, optimální denní reţim, zdravá výţiva,vhodné prostředí. Vytvořit soulad mezi potřebou svobody a potřebou řádu respektováním zásad zdravé ţivotosprávy, stanovením a dodrţováním pravidel vzájemného souţití. V období pobytu dětí na zahradě a vysokých stavů je nutné dohodnout střídavé vycházky mimo areál MŠ. Při vysokých stavech je větší nebezpečí úrazů, zvyšuje se agresivita hyperaktivních dětí Umoţňujeme dětem otuţování vodou na zahradě, vyuţíváme rehabilitační vanu. 8. Spontánní hra a proţitkové učení Cílem je vyčlenit během dne dostatek prostoru pro spontánní hru a proţitkové učení. Vyuţívat aspekty proţitkového učení, umoţnit zpětnou vazbu. Vyuţívat skupinovou práci, individuální.

13 Znaky proţitkového učení: Děti motivujeme ke spontaneitě. Nové poznatky integrujeme do starých, vedeme je k objevování, uspořádávání zkušeností. Nepředkládáme hotové názory. Vytváříme prostor pro komunikaci, spolupráci ve skupině. Připravujeme dostatek materiálů a pomůcek, které rozvíjejí dětskou aktivitu a tvořivost, experimentování. Pracujeme konkrétně, názorně. Zapojujeme co nejvíce smyslů 9. Spolupráce MŠ a ZŠ Spolupráce se speciálními školami je na velmi dobré úrovni, pravidelně se vzájemně navštěvujeme, děti si individuálně předáváme. V dalším období se zaměříme na dlouhodobé zlepšení spolupráce se školou pomocí projektu patronů starších dětí nad nastávajícími prvňáčky. Problematická spolupráce je způsobena větším mnoţstvím škol, kam naše děti nastupují. 10. Participativní a týmové řízení Cílem je vyuţít moţností sebevzdělávání jako prostředků dalšího rozvoje, vyuţít moţnost sebereflexe učitelské profese, spolupracovat s dětmi, rodiči a všemi zaměstnanci, dále se vzdělávat, přenášet nové poznatky do naší školy Chceme se pravidelně setkávat na neformálních schůzkách.chceme posílit kompetence vedoucích úseků, coţ umoţní větší pruţnost v jejich rozhodování a zároveň vytvoří prostor pro koncepční práci. 11. Začlenění mateřské školy do ţivota obce Cílem je MŠ jako součást obce, města, spolupracující se všemi strategickými partnery. Snaţíme se informovat veřejnost pomocí aktuálních webových stránek, zpráv v tisku. Pořádáme akce, spolupracujeme v nejširším moţném měřítku. Účastníme se akcí, které pořádá město. Pokusíme se více zvát představitele města na naše akce. 12. Věkově smíšené třídy jsou v naší škole samozřejmostí. 3. Formální kurikulum STRUKTURA FORMÁLNÍHO KURIKULA: * Klíčové kompetence dospělého člověka = vize * Cílové kompetence u dítěte na konci předškolního období = očekávání

14 * Oblasti a podoblasti vzdělávání BIOLOGICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERPERSONÁLNÍ SOCIÁLNĚ KULTURNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ Lidské tělo a aktivní pohyb Poznávání Respekt a tolerance Rodina a domov Souvislosti Sebeobsluha Prožívání Komunikace Škola mateřská a základní Vývoj a změna Zdravá výživa Sebepojetí Spolupráce Obec a země Rozmanitost Bezpečnost a ochrana zdraví Ovlivňování člověkem * Dílčí cíle vzdělávání (jejich stanovením v třídních vzdělávacích programech dojdeme k naplnění cílových kompetencí na konci předškolního období ) * Činnosti dětí = konkrétní realizace * Ukazatele dosažení dílčích cílů vzdělávání = sledujeme při evaluaci * Rizika ohroţující či znesnadňující proces vzdělávání = moţné překáţky ČLENĚNÍ FORMÁLNÍHO KURIKULA: * Téma formálního kurikula * Podtémata formálního kurikula * Tématické části Podtémata a tématické části jsou součástí třídních kurikul třídních vzdělávacích programů, které jsou pro rodiče zveřejněny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.v plánech výchovné práce pro určitá časová období volí pedagog dílčí cíle a činnosti, které souvisí se zvoleným podtématem a tématickou částí.

15 KLÍČOVÉ KOMPETENCE (KK) dospělého člověka CÍLOVÉ KOMPETENCE (CK) na konci předškolního období dítěte KK 1. CK 1/1 CK 1/2 CK 1/3 CK 1/4 CK 1/5 CK 1/6 CK 1/7 KK 2. CK 2/1 CK 2/2 CK 2/3 CK 2/4 CK 2/5 CK 2/6 KK 3. CK 3/1 CK 3/2 CK 3/3 CK 3/4 CK 3/5 CK 3/6 CK 3/7 KK 4. CK 4/1 CK 4/2 CK 4/3 CK 4/4 Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemoci. MÁ ZÁKLADNÍ POZNATKY O LIDSKÉM TĚLE A JEHO HLAVNÍCH FUNKCÍCH. VNÍMÁ, ŢE ČLOVĚK MŮŢE MÍT POTÍŢE SE ZDRAVÍM TĚLESNÝM, DUŠEVNÍM A ŢE TYTO SPOLU MOHOU SOUVISET. ROZUMÍ TOMU, ŢE ZPŮSOB, JAKÝM SE ČLOVĚK CHOVÁ A ŢIJE, MÁ VLIV, ŠPATNÝ ČI DOBRÝ NA JEHO ZDRAVÍ. ROZLIŠUJE LIDSKÉ AKTIVITY NA TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, PŘÍRODY PODPOROVAT ČI POŠKOZOVAT. MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY KOLEM SEBE V JEJICH SOUVISLOSTECH, DOVEDE SE PTÁT. MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O POJMU ZÁVISLOST A O VĚCECH, KTERÉ NIČÍ ZDRAVÍ A ZKRACUJÍ ŢIVOT ČLOVĚKA ( CIGARETY, ALKOHOL, DROGY,, HRY NA AUTOMATECH). UVĚDOMUJE SI, ŢE LIDÉ JSOU RŮZNÍ A LIŠÍ SE PODLE ŘADY ZNAKŮ ( POHLAVÍ, VĚKU, JAZYKA,KULTURY, ETNIKA, RASY, NÁBOŢENSTVÍ,SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, ŢIVOTNÍ ÚROVNĚ). Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. VNÍMÁ, ŢE VŠECHNO NA SVĚTĚ MÁ VZTAH KE ZDRAVÍ, BUĎ HO PODPORUJE, NEBO POŠKOZUJE. ROZLIŠUJE DOBRO A ZLO A DOVEDE OBĚ ETICKÉ KATEGORIE VIDĚT VE VZTAHU KE ZDRAVÍ. CHÁPE, ŢE ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST A MUSÍ JE CHRÁNIT. CHÁPE, ŢE KDYŢ JE ČLOVĚK NEMOCEN ( KRÁTKODOBĚ, DLOUHODOBĚ, AKUTNĚ,CHRONICKY) NEMŮŢE DĚLAT ŘADU VĚCÍ, KTERÉ DĚLÁ RÁD A KTERÉ PATŘÍ K JEHO ŢIVOTU. PODPORUJE KONKRÉTNÍMI ČINNOSTMI VLASTNÍ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH, PŘÍRODY. MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O ZDRAVÉ ŢIVOTOSPRÁVĚ. Dovede řešit problémy a řeší je. JE ZVÍDAVÉ, MÁ TOUHU POZNÁVAT. VÍ, ŢE KDYŢ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘESAHUJE JEHO SÍLY, MÁ SE OBRÁTIT O POMOC NA OSOBU ZE SVÉHO NEJBLIŢŠÍHO OKOLÍ. ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUNKCE A DOVEDNOSTI UMÍ SE CITOVĚ VYROVNAT S NOVÝMI SITUACEMI V RÁMCI BĚŢNÉHO ŢIVOTA DÍTĚTE SVÉHO VĚKU. K PROBLÉMŮM PŘISTUPUJE AKTIVNĚ, ORGANIZUJE SVÉ ČINNOSTI, NEČEKÁ, ŢE JEHO PROBLÉMY BUDE ŘEŠIT NĚKDO JINÝ. ŘEŠÍ JEDNODUCHÉ PROBLÉMY, MÁ PŘEDSTAVU O TOM, ŢE VĚTŠINU PROBLÉMŮ MŮŢE ŘEŠIT VÍCE ZPŮSOBY. NEMÁ OBAVU ZE ZMĚNY, PŘIJÍMÁ JI JAKO BĚŢNOU SOUČÁST ŢIVOTA. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života. MÁ VYTVOŘENY ZÁKLADNÍ NÁVYKY SEBEOBSLUHY A OSOBNÍ HYGIENY DOVEDE OZNAČIT SVOJE POTŘEBY ( TĚLESNÉ, PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ, ETICKÉ), PŘIZPŮSOBIT JIM SVÉ CHOVÁNÍ. ODHADUJE RIZIKA OHROŢUJÍCÍ JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. V BĚŢNÝCH ŢIVOTNÍCH SITUACÍCH PŘEDVÍDÁ NÁSLEDKY A PŘIJÍMÁ KONKRÉTNÍ DŮSLEDKY SVÝCH ČINŮ, SVÉHO CHOVÁNÍ.

16 CK 4/5 CK 4/6 KK 5. CK 5/1 CK 5/2 CK 5/3 CK 5/4 CK 5/5 CK 5/6 CK 5/7 CK 5/8 CK 5/9 KK 6. CK 6/1 CK 6/2 CK 6/3 CK 6/4 CK 6/5 CK 6/6 CK 6/7 KK 7. CK 7/1 CK 7/2 CK 7/3 CK 7/4 CK 7/5 CK 7/6 CK 7/7 CK 7/8 DOVEDE VYVINOUT ÚSILÍ, POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI, VYTRVÁ U NÍ, DOKONČUJE JI. UMÍ VYJÁDŘIT, CO SE MU LÍBÍ, CO NE, VYSVĚTLIT PROČ. Posiluje duševní odolnost. POZNÁVÁNÍM SEBE SAMA VYTVÁŘÍ PRAVDIVÝ OBRAZ O SOBĚ, O SVÉ IDENTITĚ, VLASTNOSTECH ( TEMPERAMENT), SKLONECH A SCHOPNOSTECH. SNAŢÍ SE OVLÁDAT INTENZITU EMOCÍ, KTERÉ BY ŠKODILY JEMU NEBO OKOLÍ. CHÁPE, ŢE TĚLESNÁ AKTIVITA, ZDRAVÁ VÝŢIVA, SPÁNEK A ODPOČINEK PŘISPÍVAJÍ K DOBRÉ NÁLADĚ A SPOKOJENOSTI. CHÁPE, ŢE LIDÉ MAJÍ RŮZNÉ POCITY, EMOCE A CITY, DOVEDE JE ROZPOZNÁVAT A POJMENOVAT. DOVEDE SDĚLOVAT UDÁLOSTI A PŘÍHODY, KTERÉ SE MU STALY. KOMUNIKUJE, DOKÁŢE SE DOHODNOUT I V PŘÍPADĚ PROBLÉMOVÉ SITUACE. MÁ ZVNITŘNĚNOU POTŘEBU ŘÁDU, AKTIVNĚ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ PRAVIDEL. PŘIJATÁ PRAVIDLA SE SNAŢÍ PLNIT. DOVEDE POŢÁDAT O POMOC, KDYŢ JE V NOUZI. DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŢE A PŘEKÁŢKY. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. MÁ VYTVOŘENÉ ZÁKLADNÍ NÁVYKY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ. JE OCHOTNO VYSVĚTLOVAT SVŮJ NÁZOR I NASLOUCHAT DRUHÝM. DOVEDE SE VYJÁDŘIT A DOMLUVIT S DĚTMI A S DOSPĚLÝMI. JE SCHOPNO ELEMENTÁRNÍ SPOLUPRÁCE VE DVOJICI, VE SKUPINĚ DĚTÍ. CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A NABÍZÍ POMOC TAM, KDE VIDÍ, ŢE JE TŘEBA. CHÁPE, ŢE SVÝM CHOVÁNÍM A SKUTKY NEMÁ OMEZOVAT DRUHÉHO, DBÁ PRAVIDEL SOUŢITÍ. UVĚDOMUJE SI, ŢE SVÝM CHOVÁNÍM MŮŢE SPOLUVYTVÁŘET PROSTŘEDÍ POHODY. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. CHCE POZNÁVAT SVÉ OKOLÍ A SVĚT. PROŢÍVÁ VZTAH K LIDEM, SOUNÁLEŢITOST S RŮZNÝM SPOLEČENSTVÍM. CHOVÁ SE VSTŘÍCNĚ A JE OCHOTNÉ POMOCI TAM, KDE JE TŘEBA, ZVLÁDÁ JEDNODUCHÉ ČINNOSTI V PÉČI O NEJBLIŢŠÍ PROSTŘEDÍ A POTŘEBY DRUHÝCH. UVĚDOMUJE SI, ŢE KAŢDÝ MÁ NĚJAKÁ PRÁVA A POVINNOSTI. U DRUHÝCH RESPEKTUJE A TOLERUJE POTŘEBY A INDIVIDUÁLNĚ ODLIŠNÉ ZPŮSOBY JEJICH USPOKOJOVÁNÍ. MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY KOLEM SEBE, PTÁ SE. PROŢÍVÁ VZTAH K PŘÍRODĚ, SOUNÁLEŢITOST S PŘÍRODOU NEŢIVOU I ŢIVOU. OCHRAŇUJE PŘÍRODU, CÍTÍ K NÍ ODPOVĚDNOST A ÚMYSLNĚ JI NEPOŠKOZUJE.

17 TÉMA FORMÁLNÍHO KURIKULA ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ! ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ OTEVŘENÁ DO SVĚTA, CO SE ASI ZA NÍ SKRÝVÁ PTÁ SE MALÝ POPLETA. KAŢDÉ RÁNO S MÁMOU, TÁTOU VESELÍ A ZVÍDAVÍ, K ZLATÉ BRÁNĚ PŘICHÁZÍME, POZNÁNÍ NÁS POBAVÍ. ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ MŮŢEME JÍ PROCHÁZET, SVĚT JE VELKÝM OTAZNÍKEM, POJĎ SI O NĚM VYPRÁVĚT. Téma plně vyjadřuje naši filosofii. Uvědomujeme si, ţe svým všestranným působením na dítě vytváříme základy jeho dalšího psychologického, fyziologického a morálního vyzrávání. Přejeme si, aby od nás do školy odcházely děti, které jsou nebojácné, veselé, zvídavé, kamarádské. Děti, které si osvojily zdravý ţivotní styl. Děti, které dokáţí respektovat názory druhých. Děti, které se nebojí změny, jsou zralé pro vstup do základní školy. Děti, které mají vytvořeny základy pro plnohodnotný a smysluplný ţivot člověka připraveného ţít v demokratické společnosti.

18 Podtémata a rozpracované tématické části jsou součástí TŘÍDNÍCH KURIKUL, které jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Rodiče mají moţnost doplňovat rozpracování podtémat a tématických částí svými náměty a nápady. 4. Třídní kurikulum aneb realizace zdravého učení Školní kurikulum podpory zdraví (ŠKPZ) je pro mateřskou školu podporující zdraví školním vzdělávacím programem. Je proto závazným východiskem pro zpracování třídního kurikula. Učitelky vycházejí z poznatků o dětech, z podmínek prostředí, ze zpětné vazby vlastní práce, z námětů rodičů. Závazné je směřování k cílovým kompetencím podpory zdraví a postupné naplnění daných podtémat formálního kurikula v průběhu tříletého období. Obsah vzdělávání realizujeme v pěti oblastech, vyplývajících z přirozených úrovní, na nichţ probíhají ţivotní projevy člověka ve zdraví i nemoci. Kaţdá oblast se dále člení na podoblasti, ze kterých vybíráme dle konkrétního výchovně - vzdělávacího záměru dílčí cíle. Přehled jednotlivých oblastí v Kurikulu podpory zdraví ve srovnání s Ramcovým vzdělávacím programem:

19 Kurikulum podpory zdraví Rámcový vzdělávací program MŠMT oblast biologická = dítě a jeho tělo oblast psychologická = dítě a jeho psychika oblast interpersonální = dítě a ten druhý oblast sociálně-kulturní = dítě a společnost oblast environmentální = dítě a svět Pedagogové jednotlivých tříd si rozpracují pro školní rok jednotlivá podtémata do tématických částí, k nim přiřadí cílové kompetence, naplánují třídní akce, uvedou školní akce k dané tématické části. Při průběţném plánování v týdenních, 14 ti denních aţ měsíčních cyklech pak dále rozpracovávají cílové kompetence do jednotlivých dílčích cílů, oblastí a podoblastí. Zvolí si konkrétní činnosti, kterými se pokusí dílčí cíle s dětmi naplnit. Součástí třídního kurikula, které je aktualizováno kaţdý školní rok je : přehled o dětech ( věkové sloţení, individuální péče ) plán školních a třídních akcí předškoláci, odklady školní docházky plán spolupráce s rodiči školní preventivní program evaluace 5. Evaluace Evaluaci a autoevaluaci třídního kurikula provádějí učitelky průběţně, přijímají náměty dětí, rodičů i ostatních pracovníků a zaznamenávají je pro další období. Evaluace školního kurikula je uskutečňována na poradách a organizačních schůzkách, které jsou zaměřeny na metodické vedení při plánování, na analýzu podmínek kurikula, a na zlepšování podmínek školy podporující zdraví.

20 Písemné výstupy zpracovávají pedagogové v podobě pololetní a roční autoevaluace za pomocí ukazatelů dosaţeného vzdělání, jejíţ podklady odevzdávají ředitelce, ta je sumarizuje. Jednou za 3-4 roky probíhá pod vedením zástupkyně ředitelky evaluace dle indikátorů kurikula podpory zdraví. Dotazníky a tabulky INDI MŠ vypracovávají individuálně všichni zaměstnanci i rodiče. Dle konkrétních zjištění pak následuje větší či menší inovace školního kurikula, tvorba nových projektů. Dalšími zdroji evaluace a autoevaluace je hospitační činnost, její výsledky, videozáznamy z činností ve třídách i mimo MŠ a kvalitní spolupráce s partnery.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova. Ze skořápky ven

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova. Ze skořápky ven Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 01092013 do 30062016 Mateřská škola, Brno, Šaumannova 20 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova Ze skořápky ven č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2015-2017 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Schváleno na pedagogické

Více

Název Putování časem

Název Putování časem MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOVNICE, OKR. BLANSKO, se sídlem Havlíčkovo náměstí 224 679 06 Jedovnice, IČ: 62072889 tel.: 516 442 124, mobil: 722686637, e-mail: msjedovnice@centrum.cz, internet: www.msjedovnice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: UČÍME SE POROZUMĚT SAMI SOBĚ, OSTATNÍM LIDEM A SVĚTU KOLEM SEBE Čj. 86/2014 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání školní roky 2010 2014 Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 Schváleno na pedagogické radě dne 16.září 2013 Č.j.: 104/2010 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2017 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2017 Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské

Více

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ NÁŠ SVĚT PRO OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2011 DO SRPNA 2014 č.j. JP

Více

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2014 do srpna 2017 Mateřská škola,brno, Herčíkova 21 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno V pohodě a radosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřské školy pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 email: sps.kocianka6@bm. orgman.cz skolka.kocianka@email.cz http: //www.skola-kocianka.cz tel.:

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Mateřská škola Křenovice Školní vzdělávací program Čtyřlístek Vypracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ Školská rada projednala dne: 4. 6.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva

1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva 1. ukázka 3.1. Konkrétní podoba učiva Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je rozděleno do tématických okruhů a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha J: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Více