Program podpory zdraví ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program podpory zdraví ve škole"

Transkript

1 Program podpory zdraví ve škole Identifikační údaje o škole: Projekt: Projekt podpory zdraví Název školy: Masarykova střední škola Letovice Adresa: Tyršova 500, Letovice Právní forma: příspěvková organizace Telefon /fax /mobil: / / Webové stránky: IČO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitelka školy: JUDr. Sylvie Ducháčková, Předkládající osoba: Mgr. Martina Marvanová, Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marvanová, Koordinátor: Mgr. Martina Marvanová Řešitelský tým: Ing. Helena Marešová Ing. Jan Pořízek PeadDr. Pavla Bojdová Ing. Marie Vlachová Maturitní obory: Řemeslné obory: Stavebnictví pozemní stavby Nábytkářská a dřevařská výroba Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Truhlář, truhlářka Zedník Elektrikář, elektrikářka silnoproud Umělecký keramik, keramička Nástavbové studium: Podnikání denní Podnikání - dálkové 1

2 Úvod V procesu vzdělávání se naše škola zajímá o každého žáka v jeho individualitě a usiluje nejen o kvalitní odborné vzdělání našich žáků, ale také o to, aby byli schopni zvládat nároky, které s sebou život přináší. Aby měli zdravé sebevědomí, pečovali komplexně o své tělo i mysl, byli vyrovnaní, schopni interakce s ostatními lidmi, měli pozitivní vztah k okolnímu světu a uvědomovali si nezbytnost vnitřního i vnějšího souladu v životě. Při práci s žáky se stále častěji setkáváme s tím, že mají vytvořené nezdravé stravovací návyky, čtvrtina žáků je osvobozena z tělesné výchovy a o pohybové aktivity (lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, sportovní den) má zájem stále nižší počet žáků, roste procento žáků s psychickými potížemi. Problémem je kouření, užívání alkoholu a OPL, a jiné. Našim cílem je vést žáky k procesu uvědomění si negativních dopadů výše uvedených jevů na jejich celkové zdraví a životní pohodu a současně dosažení změny jejich postojů, která povede k tomu, že jejich život bude naplněnější a smysluplnější, což se odrazí i v jejich přístupu k sobě samému i ke svému okolí. Od programu škola očekává, že se bude prezentovat účastí v tomto programu na veřejnosti a svým partnerům, využije jej jako nástroj k řízení své činnosti. Analýza školního prostředí Informace o prostředí školy z hlediska programu Zdravá škola byly poskytnuty od žáků a zaměstnanců školy. Zjišťování skutečností a možností změn bylo formou dotazníků, tabulek a besed. Dotazníky a tabulky byly rozděleny do devíti částí, které byly vytvořeny podle devíti zásad tří pilířů programu podpory zdraví ve škole. Z hlediska věcného prostředí, jsou učitelé i žáci spokojeni s velikostí a světlostí tříd i kabinetů. Některé kabinety jsou menší, ale většina vyhovuje požadavků zaměstnanců. Žáci jsou ve třídách spokojeni, i díky tomu, že si je mohou sami vyzdobit a někteří si své třídy vyzdobili i kresbami po stěnách. Jen menší nedostatky žáci vidí ve vyzdobení chodeb, chtěli by sem vnést také nějaké svoje nápady. Žáci i učitelé se shodli, že ve škole chybí prostor jak venku tak i v budově, kde by žáci trávili relaxačně či sportovně přestávky nebo konec výuky. Líbili by se jim lavičky před budovou školy, stolní fotbálek, stolní tenis, klubovna, vytváření školního rozhlasu atd. Z pohledu sociálního prostředí, jsou žáci spokojeni ve vztazích se spolužáky i s učiteli, učitelé si chválili vztahy mezi kolegy i vedením. Velmi kladně hodnotí žáci jednání pedagogů ohledně šikany, jejich rychlé jednání a pomoc slabším žákům. Učitelům chybí setkávání s kolegy, aby se více poznali, sdělili si pedagogické zkušenosti, mohli by se organizovat společné akce pro učitele pořádané školou. Učitelům narůstá příliš úkolů a povinností, které jsou i nerovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé učitele. V organizačním prostředí se učitelé i žáci shodli na dobrém stravování v jídelně, jídlo zde je chutné a vyvážené, každý si může vybrat ze dvou druhů jídel. K dodržení pitného 2

3 režimu může každý využít kantýny, v kantýně není ale zdravé jídlo, žákům i učitelům tu chybí ovoce i zelenina, zeleninové saláty, mléčné výrobky, více druhů pečiva. Na budově SOŠ jsou automaty, kde je také více nezdravého jídla. V tělesné výchově by žáci uvítali více míčových her, posilovnu, relaxační cvičení. Jako volnočasové kroužky by žáci uvítali pohybové kroužky, hlavně míčové fotbal, vybíjená, florbal. Před budovou školy by žáci uvítali relaxační a pohybové centrum. Učitelům se líbí zohlednění přecházení mezi budovami, je dobré, že nemusí přecházet každou přestávku. Vzhledem k smysluplnosti látky, je stoprocentní využití v odborných předmětech, jak ve využití dané látky, tak příkladů z praxe a odborných přednášek od firem. Škola pořádá Týden stavebnictví, na který se zvou odborné firmy, které tu přednáší a názorně ukazují své výrobky. Učitelé se v rámci finančních možností snaží pro žáky pořádat exkurze do firem či na veletrhy. Žáci nemají motivaci se více zapojit ve vyhledávání informací např. v odborné literatuře nebo internetu, více jim vyhovuje předání informací, aby nemuseli vydávat více své snahy. Všeobecné předměty žáky moc nebaví, mohlo by v nich být více propojení s odbornými předměty, aby žáci věděli, jak mohou využit látku z všeobecných předmětů ve své praxi. Vzhledem k možnosti výběru a přiměřenosti učiva se žáci vyjádřili tak, že by chtěli pracovat i ve skupinách. Učitelé se snaží využívat různé metody výuky, jen jim chybí využití internetu přímo v učebně, pro názorné ukázky. Díky tomu, že každý učitel má notebook, mohou vytvářet prezentace do svých hodin, vymění si jen učebny, ve kterých je dataprojektor. Prezentace urychlí výuku a mohou (jestliže bude v učebnách internet) zvolit i nějakou ukázku z internetu. Žákům se látka těžká nezdá, učitele se ve svých hodinách snaží zvolit individuální přístup ke všem žákům. Z hlediska oblasti spolupráce a spoluúčast si žáci i učitelé chválili důvěru mezi učitelem a třídou, dobré vycházení s třídním učitelem, žáci mohou bez ostychu říci svůj názor, nikdy nebudou shozeni. Když mají ve třídě problémy, mohou se svěřit třídnímu učiteli, výchovné poradkyni, metodikům prevence, mohou za nimi kdykoliv přijít. Výchovná poradkyně a metodici prevence mají konzultační hodiny, kdy jsou žákům k dispozici. Žáci mají schránku důvěry. Každý rok se pro první ročníky pořádají adaptační pobyty, které se snaží o to, aby se spolužáci poznali i z jiné stránky, pokud možno dříve než si vytvoří špatné vztahy ve třídě. Učitelé si stěžují na pasivitu žáků, žáci chtějí vyslechnout látku, a nechtějí vydat žádnou aktivitu samostatné vyhledávání, diskuse atd. V rámci motivujícího hodnocení se učitelé i žáci shodli, že u hodnocení mají rádi slovní hodnocení. Žáci se dozvědí, kde udělili chybu a v čem se mají zlepšit, je to pro ně více objektivní, i když většinu žáků motivují více známky než probíraná látka. Učitelé se hodně zaměřují na zpětnou vazbu, dotazy, testy atd. Z hlediska oblasti Škola jako model demokratického společenství, žáci i učitelé chválili existenci Školního parlamentu, zástupci tříd z celé školy se tu setkají a mohou sjednotit názor na určité problémy, jen by chtěli více komunikovat s vedením školy, aby tyto problémy mohli rychleji vyřešit. Žáci by stáli o školní časopis či rozhlas, aby se dozvěděli o škole, žácích či učitelích více informací. Učitelé tu vidí dobré pracovní prostředí, dobré vztahy s kolegy, s vedení i s žáky. Učitelům vadí nezájem mnohých rodičů o činnost školy a ale i děti samotné. 3

4 V rámci oblasti - Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce se škola snaží spolupracovat s občany obce a pracovním úřadem tak, že jim nabízí rekvalifikační kurzy ve svých oborech. Z pracovního úřadu jsou sem zváni pracovníci, aby uspořádali přednášku na téma zaměstnanost absolventů v jejich oboru. Pro obec jsou nabízeny prostory školy jídelna, tělocvična. Vedení obce je zváno na některé akce školy. Ples školy přestala pořádat škola, pořádají si ho žáci - maturanti sami. Akce školy nejsou tolik propagovány pro veřejnost mohly se více propagovat a občané motivovat. Mohli by se využívat i dílny více pro veřejnost hlavně o prázdninách. Analýza školy z hlediska zásad podpory zdraví 1. Pohoda věcného prostředí - Výzdoba většiny tříd podle žáků nástěnky, - Tvorba nástěnek metodiků prevence zdravá škola - Relaxační místnost místo některé třídy žídle, pohovka, automat na kávu, internet, stolní fotbálek, stolní tenis - Relaxační část před budovou SOŠ lavičky, lanové centrum, stolní tenis - Motivace za nejlépe vyzdobenou nástěnku ve třídě nebo celou třídu 2. Pohoda sociálního prostředí - Dobrý vztah mezi kolegy akce pořádané školou, vánoční večírek, večírek na ukončení školního roku pro všechny zaměstnance - Víkendový pobyt pro zaměstnance (Jezdí se na podzim) - Užívání pochval ve výuce každý učitel sám - Dobré vztahy mezi učiteli a žáky, úcta, důvěra každý učitel sám - Dobré vztahy mezi žáky vrstevnický program ve třídách, zjišťování vztahů ve třídách besedy od metodiků prevence - rovnoměrné rozdělování úkolů mezi všechny pedagogy všechny komise, rozdělení v komisích - nejednotný přístup k řešení problémů vydat vymyslet nějakou brožuru na stejné řešení problémů omlouvání absence, výchovná opatření za kolik poznámek, za kolik neomluvených hodin atd. 3. Pohoda organizačního prostředí - Dobré stravování ve školní jídelně -vyzdvihnout - V kantýně není příliš zdravého jídla-domluvit se v kantýně, zda by se nemohlo zkusit prodávat ovoce, či zeleninové saláty - Rovnoměrný rozvrh nedávat do rozvrhu tolik dvouhodinových hodin - Zkusit se rozdělit učitelům rozvrh rovnoměrně do obou týdnů - Zohlednit přecházení mezi budovami aby nebylo pro učitele, tak časté - Vytvořit více pohybových kroužků jak učitelé tělocviku, tak i jiní učitelé - Míčové hry kroužek dozoroval by některý učitel - O obědové přestávce chodit ven budova SOŠ i SOU mají venkovní areál- u budovy SOŠ budou lavičky a lanové centrum - Do hodin tělocviku zařadit cvičení s rehabilitačními pracovníky správné držení těla - Do hodin tělocviku zařadit posilovnu a míčové hry 4. Smysluplnost - V odborných předmětech uvádět příklady z praxe - Týden stavebnictví a bydlení přednášky, ukázky-zvaní odborných firem, seznamování žáků s firmami z oboru - Pořádat v odborných předmětech exkurze- v každém ročníku - Projit učivo s více předměty mezipředmětové projekty např. IKT + odborný předmět prezentace, vyhledávání na internetu, počítání objemů a obsahu v M pomocí praktických 4

5 příkladů odborné předměty projednat propojení v komisích propojení s ŠVP - Motivovat žáky, aby vyhledávali doma na internetu zajímavosti k probírané látce 5. Možnost výběru, přiměřenost - Zasíťování učeben v každé učebně bude dataprojektor a možnost připojení wifi, mohou se vyhledávat zajímavosti v předmětu, - Používat různorodé metody výuky žáci rádi pracují ve skupinách, (interaktivní tabule) - Dimenzování učiva pro slabé a nadané žáky znalosti žáků s PU - Zaměřit se více na učivo, které žáky baví, nebo naopak hůře pochopí, aby ho více pochopili 6. Spoluúčast a spolupráce - V předmětech, kde probíhá ve větší míře komunikace, uspořádat jinak lavice, aby probíhal větší kontakt mezi učitelem a třídou - Co nejméně využívat katedru, sedět uprostřed žáků, chodit mezi nimi, aktivita učitelů povede i k aktivitě žáků. - Konzultační hodiny metodiků prevence - Konzultační hodiny všech učitelů, aby věděli žáci, kdy se mohou na učitele obrátit s případnými dotazy - Skupina žáků a učitelů, kteří se budou scházet v rámci projektu zdravá škola, vytváření nástěnky, vytváření školního časopisu - Důvěra mezi učitelem a třídou - Důvěra mezi třídním učitelem a třídou žáci mohou učitele dle potřeby požádat o třídnickou hodinu - Koncem roku den s třídním učitelem hry, lepší poznání žáků - Adaptační pobyt seznámení se žáků v prvních ročnících 7. Motivující hodnocení - Vždy u ústního zkoušení řeknu i slovní hodnocení - U hodnocení říci pokrok, který žák udělal, tak aby hodnocení žákovi ukázalo, co zlepšil a co se má ještě naučit - Ptám se během výuky, zda všichni rozumí zpětná vazba 8. Škola jako model demokratického společenství - Školní parlament-motivovat všechny třídy, aby se zapojili do školního parlamentu vyjadřovali svůj názor, účast někoho z vedení - Časopis školy - Rozhlas ve škole - Více vzbudit zájem rodičů o komunikaci se školou, -ové adresy rodičů poděkovat za podanou přihlášku na naši školu, posílat jim hromadně akce školy či třídy, v případě absence žáka, je informovat, aby byla zpětná vazba 9. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce - Pokračovat v nabízení rekvalifikačních kurzů pro veřejnost pro pracovní úřad - Spolupráce s pracovním úřadem přednáška pro končící ročníky - Týden stavebnictví a bydlení- spolupráce s odbornými firmami, pozvat i zastupitele obce - Spolupráce obce a školské rady zvat zastupitele na schůze rady - Na akce školy enrsol atd., brát více tříd, chodí stále ta jedna, a učební obory vůbec neví o spolupráci s obcí a jinými institucemi - Nabízet tělocvičnu pro veřejnost volnočasové aktivity - Tradiční ples organizovaný školou Přílohy: - Dotazník žáci - Dotazník učitelé 5

6 Rámcový projekt podpory zdraví na školní roky 2013/2014 až 2015/ pilíř Pohoda prostředí zásada Pohoda věcného prostřední Cíl Zlepšit věcné prostředí podle vkusu žáků Zlepšení podmínek pro společné setkávání žáků školy a relaxaci Zpříjemnit prostředí v okolí školy Prostředky Nechat prostor pro tvůrčí představivost žáků při výzdobě jejich třídy Rozložení lavic a židlí dle jejich vkusu Vyzdobení nástěnky ve třídě Výmalba - možnost vyjádření názoru žáků barvy stěn, kombinace atd. Motivace při výzdobě třídy soutěž s cenou pro nejlépe udržovanou a vyzdobenou třídu Vyzdobení chodeb aby byly více prosvětlené, vyzdobení nástěnek na chodbách V českém jazyce, v občanské nauce vytvářet témata na nástěnky, která jsou spojena s názory programu podpory zdraví ve škole V ICT vytvořit prezentace témat pro zdravou školu, které budou prezentovány na LCD obrazovkách na chodbách Vytvoření relaxační místnosti, kde by se mohli žáci scházet o přestávkách či po výuce Dostatečné místo na posezení a seznámení se s ostatními žáky školy Možnost se odreagovat od učení stolní fotbal, stolní tenis Nechat žáky rozhodnout, co by v této místnosti chtěli mít Využít prostor před budovou SOŠ pro aktivní a relaxační pobyt žáků i učitelů S pomocí žáků zajistit a vyrobit lavičky před budovu Vyrobit v odborných předmětech a na praxi lanové a dřevěné prolézačky, které se umístí před budovu školy Zpříjemnit prostředí v okolí školy vysazení stromů, udržování pořádku danou službou 6

7 1. pilíř Pohoda prostředí zásada Pohoda sociálního prostřední Cíl Zlepšit vzájemné vztahy a komunikaci mezi pedagogy Zpříjemnění vztahů mezi učiteli a žáky Vytváření dobré atmosféry mezi žáky Prostředky Pořádání akcí pro zaměstnance školy vánoční večírek, večírek na ukončení školního roku Pokračovat v pořádání společného víkendu pro zaměstnance Společné relaxační cvičení pro zaměstnance společné setkávání a relaxace Rozdělování úkolů mezi jednotlivé komise propojení komisí jejich komunikace Vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě Žáky více chválit Individuální přístup k žákům slabším žákům dávat jednodušší příklady aby také zažili úspěch Vytváření úcty a důvěry k učiteli Ke všem žákům stejný přístup Okamžité řešení patologických vztahů ve třídě Pomoci všem žákům, kteří se obrátí o radu či pomoc Preventivní mapování vztahů ve třídách V problémových třídách realizovat vrstevnických program navrácení dobré atmosféry 7

8 1. pilíř Pohoda prostředí zásada Pohoda organizačního prostřední Cíl Podpora zdravých stravovacích návyků Pomocí organizace dne usnadnit psychickou zátěž pedagogů Volnočasové aktivity žáků Zpestřit více hodiny tělesné výchovy Prostředky Pokračovat ve vyvážené stravě podávané ve školní jídelně Větší motivace žáků ke stravování ve školní jídelně Začít v kantýně prodávat zdravější potraviny ovoce, zeleninu, zeleninové saláty nenavyšovat u nich moc cenu Učitel může navrhnout třídu, kterou chce učit například pokračovat v učení třídy, kterou měl loňský rok, paralelní třídy atd. Učitel může navrhnout předmět, který bude učit Při sestavování rozvrhu brát ohled na přecházení mezi budovami, aby nebylo každou přestávku Nabídnout žákům více pohybových kroužků Nabídnou žákům kroužky na míčové hry O obědové přestávce dovolit žákům chodit do venkovního areálů školy před budovou SOŠ, využít lavičky, lanové centrum Zařadit do hodin cvičení s rehabilitačními pracovníky Naučit žáky správně držení těla Naučit žáky cviky proti bolesti zad atd. Zařadit posilování s posilovacím nástroji Zařadit míčové hry 2. pilíř Zdravé učení zásada Smyslupnost Cíl Propojovat výuku a praxi Propojení odborných a všeobecných předmětů Prostředky V odborných, ale i všeobecných předmětech uvádět příklady z praxe Pokračovat v pořádání Týdne stavebnictví Na Týden stavebnictví zvát firmy z oboru Seznamovat žáky s odbornými firmami Pořádat v odborných předmětech exkurze do firem, na veletrhy Motivace žáků, aby vyhledávali informace a zajímavosti na internetu Zadávání domácích úkolů na vyhledávání informací Pořádat mezipředmětové projekty Propojení IKT s ostatními předměty prezentace, vyhledávání informací Ve všeobecných předmětech propojit některou látku s odbornými předměty 8

9 2. pilíř Zdravé učení zásada Možnost výběru, přiměřenost Cíl Prostředky Poskytnout žákům V každé učebně bude k dispozici dataprojektor moderní typy výuky V každé učebně bude učiteli k dispozici počítač s jeho složkou Možnost využití zdrojů z internetu přímo ve výuce Používání prezentací ve výuce Využívání interaktivní tabule Různorodé metody ve V hodinách fyziky realizovat pokusy výuce Střídání metod výuky Práce ve skupinách Aktivní zapojení učitele do výuky Zefektivnění výuky Dimenzování učiva pro slabé a nadané žáky Znalost žáků individuální přístup Zájem o informace z PPP Zaměřit se na látku, která žáky více baví Zvolit záživnější metodu výuky látky, které žáci hůře rozumí 2. pilíř Zdravé učení zásada Spolupráce a spoluúčast Cíl Vylepšení atmosféry a důvěry ve třídě Informovanost žáků o možnostech spolupráce s pedagogy Vylepšení vztahu učitelé - žáci Prostředky Zlepšit aktivitu učitelů i žáků při výuce Využívat skupinovou výuku Minimální využívání katedry učitelem, učitel sedí přímo mezi žáky, chodí mezi žáky a nahlíží do práce žáků Konzultovat se žáky jejich práce Uspořádání lavic vedoucí k možnosti většího kontaktu mezi učitelem a třídou Adaptační pobyt navázání důvěry mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli Informovat žáky o konzultačních hodinách metodiků prevence Volný přístup k rozvrhům učitelů kvůli případným dotazům v jejich volných hodinách Vytvořit skupinu žáků, kteří se budou scházet v rámci projektu Zdravá škola Vytváření nástěnky projektu Zdravá škola a vkládání příspěvků do školního časopisu Organizovat třídní akce s učiteli Organizovat vícedenní třídní výlety s učiteli Zakončení školního roku Třídní hodiny na podněty žáků 9

10 2. pilíř Zdravé učení zásada Motivující hodnocení Cíl Vylepšit styl hodnocení Zdokonalit zpětnou vazbu Prostředky Používat mimo písemného hodnocení i slovní hodnocení Slovy zhodnotit pokrok žáka, aby hodnocení žákovi zřetelně ukázalo, co zlepšil a co je třeba vylepšit Využívat pochvaly Využívat motivující hodnocení (malé jedničky) Hodnotit objektivně Používat sebehodnocení žáků Důkladně ověřovat zda žáci danému učivu rozumí zpětná vazba Řádně odpovídat na případné dotazy žáků Kontrolovat domácí úkoly a hodnotit je 3. pilíř Otevřené partnerství zásada Škola jako model demokratického společenství Cíl Zlepšit schopnost vyjadřovat svůj vlastní názor žáků Tvorba školního časopisu Vylepšení komunikace mezi rodiči a školou Prostředky Motivovat všechny třídy o zapojení do školního parlamentu Možnost konzultací s paní ředitelkou a zástupci školního parlamentu Nechat žáky vyjádřit se ve školním časopise svými články Nechat žáky pořádat hlášení ve školním rozhlase Motivovat žáky k psaní školního časopisu Nechat žáky samotné vymýšlet témata do školního časopisu Podporovat tvůrčí myšlení žáků Seznámení učitelů s žáky i mimo rámec výuky Podporovat seberealizaci žáků ve školním časopise Více vzbudit zájem rodičů o komunikaci se školou Zapisovat ové adresy rodičů a telefonní čísla a komunikovat s nimi Zasílat rodičům informace o akcích školy či třídy Více využívat Bakaláře k podávání informací o akcích školy rodičům 10

11 3. pilíř Otevřené partnerství zásada Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce Cíl Nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost a spolupráce s pracovním úřadem Pořádání školních akcí Pořádání mimoškolních aktivit Prostředky Pokračovat v nabídce rekvalifikačních kurzů pro veřejnost Spolupracovat s pracovním úřadem Pro končící ročníky uspořádat přednášky se spoluprací pracovního úřadu Organizovat přednášky na téma o budoucím zaměstnání žáků Zapojit do organizace školních akcí i žáky naší školy Na školní akce brát maturitní i učební obory Spolupracovat s odbornými firmami Zvát na školní akce veřejnost Zvát na školní akce i zastupitele obce Spolupráce školy, obce a školské rady Zvát zastupitele na schůze rady Organizovat tradiční plesy naší školy Nabízet tělocvičnu pro veřejnost různé volnočasové aktivity Nabízet školu pro kulturní akce Prováděcí plán na školní rok 2013/2014 Prostředky Konkrétní činnosti Termín Zodpovídá Zlepšit věcné prostředí podle vkusu žáků Vyzdobení nástěnky ve třídě Třídní učitel Výmalba možnost Červen Třídní učitel, vyjádření názoru žáků Doskočil barvy stěn, kombinace atd. Zlepšení podmínek pro společné setkávání žáků školy a relaxaci Vytvoření relaxační místnosti, kde by se mohli žáci scházet o přestávkách či po výuce Nechat žáky rozhodnout, co by v této místnosti chtěli mít Stolní fotbal Listopad Červen Listopad Žáci, Vítková, Doskočilová, Sekaninová, Bašná, Hluštík, Brtnický Greifová Zpříjemnit prostředí v okolí školy Vysázení stromů před budovou školy Říjen Žáci, Vítková, Sekaninová, Chládek, Petrů Výroba a dodání laviček Listopad, Mistři 11

12 Zlepšit vzájemné vztahy a komunikaci mezi pedagogy Zpříjemnění vztahů mezi učiteli a žáky Vyrobit v odborných předmětech a na praxi lanové a dřevěné prolézačky Umístění lanových prolézaček před budovu školy Společný víkend na horách pro zaměstnance školy vánoční večírek pro učitele večírek na konec školního roku společné relaxační cvičení pro zaměstnance Vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě Žáky více chválit Individuální přístup k žákům slabším žákům dávat jednodušší úkoly Učit žáky slušnému chování zdravení Při pozdním příchodu učit se slušně omluvit prosinec Listopad, prosinec, březen, duben Září Prosinec Červen Listopad odborného výcviku, žáci Žáci, Pořízek Žáci, Pořízek Loukota, Kala Vítková Loukota Pořízek, Marvanová Všichni učitelé Vytváření dobré atmosféry mezi žáky Podpora zdravých stravovacích návyků Pomocí organizace dne usnadnit psychickou zátěž pedagogů Preventivní mapování vztahů ve třídách Okamžité řešení patologických vztahů ve třídě Pomoci všem žákům, kteří se obrátí o radu či pomoc V problémových třídách realizovat vrstevnických program navrácení dobré atmosféry Pokračovat ve vyvážené stravě podávané ve školní jídelně Při sestavování rozvrhu dbát na to, aby neměl učitel souvisle více jak 6 hodin Říjen, listopad Srpen Hlavička, Marvanová, Bojdová Školské poradenské pracoviště Budišová Marešová 12

13 Zpestřit více hodiny tělesné výchovy Při sestavování rozvrhu brát ohled na přecházení mezi budovami, aby se nepřecházelo každou přestávku Srpen Marešová Cvičení s rehabilitačními pracovníky Naučit žáky správně držení těla Naučit žáky cviky proti bolesti zad atd. Propojovat výuku a praxi Pořádání Týdne stavebnictví Na Týden stavebnictví zvát firmy z oboru Pořádat v odborných předmětech exkurze do firem, na veletrhy Poskytnout žákům V každé učebně bude moderní typy výuky k dispozici dataprojektor V každé učebně bude učiteli k dispozici počítač s jeho složkou Používání prezentací ve výuce Listopad Únor Prosinec Pořízek Rehabilitační pracovnice Učitele stavebních oborů Učitelé odborných předmětů Bašný Všichni učitelé Všichni učitelé Různorodé metody ve výuce Střídání metod výuky Práce ve skupinách Aktivní zapojení učitele do výuky Všichni učitelé Zefektivnění výuky Vylepšení atmosféry a důvěry ve třídě Dimenzování učiva pro slabé a nadané žáky Znalost žáků individuální přístup Zájem o informace z PPP Adaptační pobyt navázání důvěry mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli Využívat skupinovou výuku Aktivní výuka učitele, minimální využívání katedry učitelem Září Bojdová, Pořízek, Náhlík, Derňár Všichni učitelé Informovanost žáků o možnostech spolupráce Informovat žáky o konzultačních hodinách Září Marvanová, Bojdová, 13

14 s pedagogy metodiků prevence Volný přístup žáků k rozvrhům učitelů kvůli případným dotazům v jejich volných hodinách Vytváření nástěnky projektu Zdravá škola Pořízek Webové stránky školy Marvanová Vylepšení vztahu učitelé - žáci Vylepšit styl hodnocení Organizovat vícedenní třídní výlety s učiteli Zakončení školního roku s třídním učitelem Používat mimo písemného hodnocení i slovní hodnocení - Slovy zhodnotit pokrok žáka Využívat pochvaly Využívat motivující hodnocení (malé jedničky) Naučit žáky ohodnotit svůj výkon Červen Třídní učitelé Všichni učitelé Zdokonalit zpětnou vazbu Zlepšit schopnost vyjadřovat svůj vlastní názor žáků Důkladně ověřovat zda žáci danému učivu rozumí zpětná vazba Zapojení tříd do školního parlamentu Možnost konzultací s paní ředitelkou a zástupci školního parlamentu Plchová, školní parlament Vylepšení komunikace mezi rodiči a školou Nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost a spolupráce s pracovním úřadem Více využívat Bakaláře k podávání informací o akcích školy rodičům Pokračovat v nabídce rekvalifikačních kurzů pro veřejnost Pro končící ročníky uspořádat přednášky se spoluprací pracovního úřadu Bašný Bašná, Náhlík, mistři Plchová Pořádání školních akcí Zapojit do organizace školních akcí i žáky naší školy Na školní akce brát maturitní i učební obory Spolupracovat Organizátoři školních akcí 14

15 s odbornými firmami Pořádání mimoškolních aktivit Nabízet tělocvičnu pro veřejnost Vedení školy Posouzení Na začátku projektu podpory zdraví ve škole bylo zamyšlení, proč bychom tento program začali i v naší škole. Očekáváme změny v přístupu žáků k sobě samým, k učitelům, učitelů k sobě a všech zaměstnanců, příjemné prostředí atd. Před začátkem písemné části projektu, byly rozdány žákům a zaměstnancům dotazníky, které se týkaly všech oblastí Programu podpory zdraví ve škole. Byly pořádány debaty s žáky, které vedli metodici prevence a výchovná poradkyně a beseda vedená se zaměstnanci na poradě. Pomocí této analýzy se zjistilo aktuální mínění na prostředí školy. Dotazníky byly vyhodnoceny a podle nich byl udělán návrh na sepsání rámcového projektu. Rámcový projekt byl sepsán podle negativních i pozitivních reakcí v dotaznících. Byl vytvořen tak, aby se změnilo prostředí školy tak, jak chtějí zaměstnanci i žáci. Rámcový program byl naplánován na tři roky. Na školní rok 2013/2014 byl prováděcí plán naplánován s nejvíce změnami, další dva roky se budou tyto činnosti dodržovat a budou se měnit jen některé oblasti. Prováděcí plán na rok 2013/2014 se již začal plnit, proběhl adaptační pobyt, probíhá rehabilitační cvičení žáků i učitelů, ve třídách se provádí zasíťování atd. Do programu Podpory zdraví ve škole jsou zapojení všichni zaměstnanci a žáci, bude se týkat celé školy a všech zúčastněných, aby se tu všichni cítili příjemně a rozvíjeli své chování k ostatním i sobě samým a jejich zdraví. 15

16 Přílohy: Dotazník žáci Dotazník U otázek, které nejsou podtržené, zakroužkujte: 1 ano, 2 - většinou ano, 3 - většinou ne, 4 ne, 5 nevím. A. Pohoda věcného prostředí 1. Je v hodinách dostatečně vyvětráno? Jsou třídy dostatečně osvětleny? Jsou třídy prostorné? Můžete si třídu sami vyzdobit? Chtěli byste si vyzdobit i chodby? Je ve škole dostatečně místa pro společné setkávání? Jaké aktivity, byste chtěli provádět na chodbách o přestávkách? 8. Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě věcného prostředí? B. Pohoda sociálního prostředí 1. Můžeš být sám/sama sebou? Můžeš říci svůj názor? Je, zde atmosféra podpory a důvěry? Jsi respektován/a a oceňován/a? Výuka je jasná a pozitivní? Používá se v hodinách pochvala? Dává se najevo, že šikana se netrpí? Berou se problémy žáků vážně? Můžete se vyjadřovat k věcem, které se vás týkají? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě sociálního prostředí? C. Pohoda organizačního prostředí 1. Jsi dostatečně odpočatý/á do školy? Vyhovuje Ti dvouhodinová výuka jednoho předmětu? Vyhovuje Ti více nultá hodina nebo odpolední vyučování? 4. Je ve škole možnost zdravého stravování? Jaké potraviny bys uvítal/a v kantýně? 6. Jaké cvičení by se Ti líbilo v hodinách tělesné výchovy? 7. Líbily by se Ti lavičky před budovou školy? Líbilo by se Ti lanové centrum před budovou školy? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě organizačního prostředí? D. Smysluplnost 1. Využiješ naučenou látku v reálném životě? Vyhledáváš si nové informace k probrané látce sám doma? Podává učitel látku zajímavě? Chodíš rád/a na exkurze? Co by Tě ve výuce nejvíce motivovalo? 16

17 6. Motivuje Tě více probnebo známky z písemek? 7. Co se Ti líbí na Týdnu stavebnictví? 8. Máš nějaké vlastní připomínky k smysluplnosti učiva? E. Možnost výběru, přiměřenost 1. Jaké učivo bys chtěl/a probírat v některém z předmětů, aby Tě bavil? 2. Vyhovuje Ti více samostatná práce, vyvolávání k tabuli, skupinová práce nebo něco jiného? 3. Umíš si zorganizovat učení tak, aby toho na Tebe nebylo moc? Stíháš učení i volnočasové aktivity? Využíváš volnočasové aktivity ve škole? Jaké kroužky bys uvítal/a? J e pro Tebe tempo výuky rychlé? Je pro Tebe učivo příliš složité? Máš nějaké vlastní připomínky k možnosti výběru a přiměřenosti učiva? F. Spoluúčast a spolupráce 1. Preferuješ více, když Ti učitel předává informace nebo když podává otázky tak, abys na dané informace přišel sám/sama? 2. Máš možnost diskutovat k dané látce? Líbí se Ti klasické uspořádání lavic nebo bys je chtěl/a jinak uspořádané? 4. Chtěl/a bys vyhledávat informace sam/a encyklopedie, internet, nebo je pro Tebe lepší dostat informace od učitele a jen se je naučit? 5. Cítíš důvěru mezi Tebou a učiteli? Víš, že můžeš říci svůj názor, aniž bys byl zesměšněn? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě spoluúčasti a spolupráce ve výuce? G. Motivující hodnocení 1. Jsi rád/a, když Ti k ústnímu zkoušení řekne učitel i slovní hodnocení nebo jen známku? 2. Chceš, aby byl každou hodinu někdo vyzkoušen na právě probranou látku, aby sis ji ujasnil? Myslíš, že je hodnocení objektivní? Motivuje Tě hodnocení k lepším výkonům? Máš nějaké vlastní připomínky k hodnocení v hodině? H. Škola jako model demokratického společenství 1. Cítíš rovnocennost mezi spolužáky? Cítíš rovnocennost mezi žáky a učiteli? Můžeš se vyjadřovat k práci školy parlament, třídní schůzky, schránky důvěry?

18 4. Spojuješ své názory s názory školy neprosazuješ své názory za každou cenu proti škole? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě - škola jako model demokratického společenství? I. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce 1. Spolupracuje škola s obcí? Zve škola na svoje akce i obec nebo jiné orgány? Zúčastňuje se škola aktivit obce? Pomohl/a bys s akcí organizovanou pro obec? Zúčastňuješ se akcí organizovaných školou? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě - škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce? Dotazník pro učitele Analýza školy z hlediska zásad podpory zdraví Pohoda věcného prostředí (hygiena a bezpečnost ve třídách, na chodbách, dostatečnost světla, dostatečnost osobního prostoru učitel i žák, prostředí s podněty pro rozvíjení osobnosti, místa pro odpočinek, relaxaci, hry, estetičnost - výzdoba třídy, chodeb podle žáků, místa pro setkávání žáků) 2. Pohoda sociálního prostředí (důvěřivost a snášenlivost mezi kolegy, žáky a učiteli, žáky mezi sebou, empatie, podpora komunikace říci svůj názor, respektovat názor druhých) 3. Pohoda organizačního prostředí (správné rozložení režimu dne, rovnoměrně rozložený rozvrh, učení jedné třídy více jak jednu hodinu, odpočatí žáci, zdravé stravování, možnost zdravého stravování ve škole jídelna, kantýna, pohyb) 4. Smysluplnost (využitelnost mého předmětu v reálném životě, podávání informací, které využijí v praxi nejvíce, podávání výkladu zajímavým způsobem, střídání metod výuky viděné, slyšené, výklad, diskuze) 18

19 5. Možnost výběru, přiměřenost (možnost dát žákům na výběr, co se chtějí z dané látky učit více, vybírání metod výuky, co jim více vyhovuje, např. samostatná práce, vyhledávání informací na internetu, skládání veršů než recitace básní, přetěžování žáků vědomostmi, rozlišování slabších a nadaných žáků) 6. Spoluúčast a spolupráce (frontální výuka nebo komunikace v hodině, možnost diskuze o látce, předávání učiva, nebo vedení žáků k poznání nových poznatků, preferování stání před tabulí nebo chození po třídě, oční kontaktu s žáky i žáků dohromady, jiné uspořádání lavic, učebnice, v kterých lze informace vyhledávat,, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, bezpečí před posměchem) 7. Motivující hodnocení (slovní hodnocení, pochvaly, ale i mírně řečené zápory, nejen klasifikace, srovnávání hodnocení žáka s normami, s danou třídou, objektivní hodnocení, zpětná vazba) 8. Škola jako model demokratického společenství (žáci jsou rovnocenní partneři, mohou využívat svých práv i povinnosti, mohou se vyjadřovat k práci školy, respektují se názory rodičů, jsou partneři školy, spolupracují se školou, jsou podmínky pro profesní rozvoj učitele, učitel jedná v souladu s názory školy, za každou cenu neprojevuje své názory, optimální podmínky pro fyzickou a psychickou pohodu učitele, spolupráce vedení a učitelů) 9. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce (spolupráce s obcí, obec podporuje školu, aktivity s obcí, škola pomáhá obci, registruje aktuální potřeby obce, nabízí školu pro kulturní akce) 19

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rámcový školní projekt podpory zdraví. Rámcový školní projekt podpory zdraví. září 2016 červen 2019 Definování cílů a prostředků

Rámcový školní projekt podpory zdraví. Rámcový školní projekt podpory zdraví. září 2016 červen 2019 Definování cílů a prostředků Rámcový školní projekt podpory zdraví Formulované dlouhodobé cíle k plnění zásad tří pilířů programu ŠPZ Rámcový školní projekt podpory zdraví září 2016 červen 2019 Definování cílů a prostředků - využívání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2015-2016

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2012-2013 CO JAK KDO DO 1. ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY prezentovat žákovské výtvarné a projektové práce na nástěnkách na chodbách (družina, informace, ekologie, prevence zdravého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2010/2011 žáci 1. stupně

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2010/2011 žáci 1. stupně škola ABDEI ABDEI. část ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 200/20 žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (204) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 20 202 203

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více