Program podpory zdraví ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program podpory zdraví ve škole"

Transkript

1 Program podpory zdraví ve škole Identifikační údaje o škole: Projekt: Projekt podpory zdraví Název školy: Masarykova střední škola Letovice Adresa: Tyršova 500, Letovice Právní forma: příspěvková organizace Telefon /fax /mobil: / / Webové stránky: IČO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitelka školy: JUDr. Sylvie Ducháčková, Předkládající osoba: Mgr. Martina Marvanová, Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marvanová, Koordinátor: Mgr. Martina Marvanová Řešitelský tým: Ing. Helena Marešová Ing. Jan Pořízek PeadDr. Pavla Bojdová Ing. Marie Vlachová Maturitní obory: Řemeslné obory: Stavebnictví pozemní stavby Nábytkářská a dřevařská výroba Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Truhlář, truhlářka Zedník Elektrikář, elektrikářka silnoproud Umělecký keramik, keramička Nástavbové studium: Podnikání denní Podnikání - dálkové 1

2 Úvod V procesu vzdělávání se naše škola zajímá o každého žáka v jeho individualitě a usiluje nejen o kvalitní odborné vzdělání našich žáků, ale také o to, aby byli schopni zvládat nároky, které s sebou život přináší. Aby měli zdravé sebevědomí, pečovali komplexně o své tělo i mysl, byli vyrovnaní, schopni interakce s ostatními lidmi, měli pozitivní vztah k okolnímu světu a uvědomovali si nezbytnost vnitřního i vnějšího souladu v životě. Při práci s žáky se stále častěji setkáváme s tím, že mají vytvořené nezdravé stravovací návyky, čtvrtina žáků je osvobozena z tělesné výchovy a o pohybové aktivity (lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, sportovní den) má zájem stále nižší počet žáků, roste procento žáků s psychickými potížemi. Problémem je kouření, užívání alkoholu a OPL, a jiné. Našim cílem je vést žáky k procesu uvědomění si negativních dopadů výše uvedených jevů na jejich celkové zdraví a životní pohodu a současně dosažení změny jejich postojů, která povede k tomu, že jejich život bude naplněnější a smysluplnější, což se odrazí i v jejich přístupu k sobě samému i ke svému okolí. Od programu škola očekává, že se bude prezentovat účastí v tomto programu na veřejnosti a svým partnerům, využije jej jako nástroj k řízení své činnosti. Analýza školního prostředí Informace o prostředí školy z hlediska programu Zdravá škola byly poskytnuty od žáků a zaměstnanců školy. Zjišťování skutečností a možností změn bylo formou dotazníků, tabulek a besed. Dotazníky a tabulky byly rozděleny do devíti částí, které byly vytvořeny podle devíti zásad tří pilířů programu podpory zdraví ve škole. Z hlediska věcného prostředí, jsou učitelé i žáci spokojeni s velikostí a světlostí tříd i kabinetů. Některé kabinety jsou menší, ale většina vyhovuje požadavků zaměstnanců. Žáci jsou ve třídách spokojeni, i díky tomu, že si je mohou sami vyzdobit a někteří si své třídy vyzdobili i kresbami po stěnách. Jen menší nedostatky žáci vidí ve vyzdobení chodeb, chtěli by sem vnést také nějaké svoje nápady. Žáci i učitelé se shodli, že ve škole chybí prostor jak venku tak i v budově, kde by žáci trávili relaxačně či sportovně přestávky nebo konec výuky. Líbili by se jim lavičky před budovou školy, stolní fotbálek, stolní tenis, klubovna, vytváření školního rozhlasu atd. Z pohledu sociálního prostředí, jsou žáci spokojeni ve vztazích se spolužáky i s učiteli, učitelé si chválili vztahy mezi kolegy i vedením. Velmi kladně hodnotí žáci jednání pedagogů ohledně šikany, jejich rychlé jednání a pomoc slabším žákům. Učitelům chybí setkávání s kolegy, aby se více poznali, sdělili si pedagogické zkušenosti, mohli by se organizovat společné akce pro učitele pořádané školou. Učitelům narůstá příliš úkolů a povinností, které jsou i nerovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé učitele. V organizačním prostředí se učitelé i žáci shodli na dobrém stravování v jídelně, jídlo zde je chutné a vyvážené, každý si může vybrat ze dvou druhů jídel. K dodržení pitného 2

3 režimu může každý využít kantýny, v kantýně není ale zdravé jídlo, žákům i učitelům tu chybí ovoce i zelenina, zeleninové saláty, mléčné výrobky, více druhů pečiva. Na budově SOŠ jsou automaty, kde je také více nezdravého jídla. V tělesné výchově by žáci uvítali více míčových her, posilovnu, relaxační cvičení. Jako volnočasové kroužky by žáci uvítali pohybové kroužky, hlavně míčové fotbal, vybíjená, florbal. Před budovou školy by žáci uvítali relaxační a pohybové centrum. Učitelům se líbí zohlednění přecházení mezi budovami, je dobré, že nemusí přecházet každou přestávku. Vzhledem k smysluplnosti látky, je stoprocentní využití v odborných předmětech, jak ve využití dané látky, tak příkladů z praxe a odborných přednášek od firem. Škola pořádá Týden stavebnictví, na který se zvou odborné firmy, které tu přednáší a názorně ukazují své výrobky. Učitelé se v rámci finančních možností snaží pro žáky pořádat exkurze do firem či na veletrhy. Žáci nemají motivaci se více zapojit ve vyhledávání informací např. v odborné literatuře nebo internetu, více jim vyhovuje předání informací, aby nemuseli vydávat více své snahy. Všeobecné předměty žáky moc nebaví, mohlo by v nich být více propojení s odbornými předměty, aby žáci věděli, jak mohou využit látku z všeobecných předmětů ve své praxi. Vzhledem k možnosti výběru a přiměřenosti učiva se žáci vyjádřili tak, že by chtěli pracovat i ve skupinách. Učitelé se snaží využívat různé metody výuky, jen jim chybí využití internetu přímo v učebně, pro názorné ukázky. Díky tomu, že každý učitel má notebook, mohou vytvářet prezentace do svých hodin, vymění si jen učebny, ve kterých je dataprojektor. Prezentace urychlí výuku a mohou (jestliže bude v učebnách internet) zvolit i nějakou ukázku z internetu. Žákům se látka těžká nezdá, učitele se ve svých hodinách snaží zvolit individuální přístup ke všem žákům. Z hlediska oblasti spolupráce a spoluúčast si žáci i učitelé chválili důvěru mezi učitelem a třídou, dobré vycházení s třídním učitelem, žáci mohou bez ostychu říci svůj názor, nikdy nebudou shozeni. Když mají ve třídě problémy, mohou se svěřit třídnímu učiteli, výchovné poradkyni, metodikům prevence, mohou za nimi kdykoliv přijít. Výchovná poradkyně a metodici prevence mají konzultační hodiny, kdy jsou žákům k dispozici. Žáci mají schránku důvěry. Každý rok se pro první ročníky pořádají adaptační pobyty, které se snaží o to, aby se spolužáci poznali i z jiné stránky, pokud možno dříve než si vytvoří špatné vztahy ve třídě. Učitelé si stěžují na pasivitu žáků, žáci chtějí vyslechnout látku, a nechtějí vydat žádnou aktivitu samostatné vyhledávání, diskuse atd. V rámci motivujícího hodnocení se učitelé i žáci shodli, že u hodnocení mají rádi slovní hodnocení. Žáci se dozvědí, kde udělili chybu a v čem se mají zlepšit, je to pro ně více objektivní, i když většinu žáků motivují více známky než probíraná látka. Učitelé se hodně zaměřují na zpětnou vazbu, dotazy, testy atd. Z hlediska oblasti Škola jako model demokratického společenství, žáci i učitelé chválili existenci Školního parlamentu, zástupci tříd z celé školy se tu setkají a mohou sjednotit názor na určité problémy, jen by chtěli více komunikovat s vedením školy, aby tyto problémy mohli rychleji vyřešit. Žáci by stáli o školní časopis či rozhlas, aby se dozvěděli o škole, žácích či učitelích více informací. Učitelé tu vidí dobré pracovní prostředí, dobré vztahy s kolegy, s vedení i s žáky. Učitelům vadí nezájem mnohých rodičů o činnost školy a ale i děti samotné. 3

4 V rámci oblasti - Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce se škola snaží spolupracovat s občany obce a pracovním úřadem tak, že jim nabízí rekvalifikační kurzy ve svých oborech. Z pracovního úřadu jsou sem zváni pracovníci, aby uspořádali přednášku na téma zaměstnanost absolventů v jejich oboru. Pro obec jsou nabízeny prostory školy jídelna, tělocvična. Vedení obce je zváno na některé akce školy. Ples školy přestala pořádat škola, pořádají si ho žáci - maturanti sami. Akce školy nejsou tolik propagovány pro veřejnost mohly se více propagovat a občané motivovat. Mohli by se využívat i dílny více pro veřejnost hlavně o prázdninách. Analýza školy z hlediska zásad podpory zdraví 1. Pohoda věcného prostředí - Výzdoba většiny tříd podle žáků nástěnky, - Tvorba nástěnek metodiků prevence zdravá škola - Relaxační místnost místo některé třídy žídle, pohovka, automat na kávu, internet, stolní fotbálek, stolní tenis - Relaxační část před budovou SOŠ lavičky, lanové centrum, stolní tenis - Motivace za nejlépe vyzdobenou nástěnku ve třídě nebo celou třídu 2. Pohoda sociálního prostředí - Dobrý vztah mezi kolegy akce pořádané školou, vánoční večírek, večírek na ukončení školního roku pro všechny zaměstnance - Víkendový pobyt pro zaměstnance (Jezdí se na podzim) - Užívání pochval ve výuce každý učitel sám - Dobré vztahy mezi učiteli a žáky, úcta, důvěra každý učitel sám - Dobré vztahy mezi žáky vrstevnický program ve třídách, zjišťování vztahů ve třídách besedy od metodiků prevence - rovnoměrné rozdělování úkolů mezi všechny pedagogy všechny komise, rozdělení v komisích - nejednotný přístup k řešení problémů vydat vymyslet nějakou brožuru na stejné řešení problémů omlouvání absence, výchovná opatření za kolik poznámek, za kolik neomluvených hodin atd. 3. Pohoda organizačního prostředí - Dobré stravování ve školní jídelně -vyzdvihnout - V kantýně není příliš zdravého jídla-domluvit se v kantýně, zda by se nemohlo zkusit prodávat ovoce, či zeleninové saláty - Rovnoměrný rozvrh nedávat do rozvrhu tolik dvouhodinových hodin - Zkusit se rozdělit učitelům rozvrh rovnoměrně do obou týdnů - Zohlednit přecházení mezi budovami aby nebylo pro učitele, tak časté - Vytvořit více pohybových kroužků jak učitelé tělocviku, tak i jiní učitelé - Míčové hry kroužek dozoroval by některý učitel - O obědové přestávce chodit ven budova SOŠ i SOU mají venkovní areál- u budovy SOŠ budou lavičky a lanové centrum - Do hodin tělocviku zařadit cvičení s rehabilitačními pracovníky správné držení těla - Do hodin tělocviku zařadit posilovnu a míčové hry 4. Smysluplnost - V odborných předmětech uvádět příklady z praxe - Týden stavebnictví a bydlení přednášky, ukázky-zvaní odborných firem, seznamování žáků s firmami z oboru - Pořádat v odborných předmětech exkurze- v každém ročníku - Projit učivo s více předměty mezipředmětové projekty např. IKT + odborný předmět prezentace, vyhledávání na internetu, počítání objemů a obsahu v M pomocí praktických 4

5 příkladů odborné předměty projednat propojení v komisích propojení s ŠVP - Motivovat žáky, aby vyhledávali doma na internetu zajímavosti k probírané látce 5. Možnost výběru, přiměřenost - Zasíťování učeben v každé učebně bude dataprojektor a možnost připojení wifi, mohou se vyhledávat zajímavosti v předmětu, - Používat různorodé metody výuky žáci rádi pracují ve skupinách, (interaktivní tabule) - Dimenzování učiva pro slabé a nadané žáky znalosti žáků s PU - Zaměřit se více na učivo, které žáky baví, nebo naopak hůře pochopí, aby ho více pochopili 6. Spoluúčast a spolupráce - V předmětech, kde probíhá ve větší míře komunikace, uspořádat jinak lavice, aby probíhal větší kontakt mezi učitelem a třídou - Co nejméně využívat katedru, sedět uprostřed žáků, chodit mezi nimi, aktivita učitelů povede i k aktivitě žáků. - Konzultační hodiny metodiků prevence - Konzultační hodiny všech učitelů, aby věděli žáci, kdy se mohou na učitele obrátit s případnými dotazy - Skupina žáků a učitelů, kteří se budou scházet v rámci projektu zdravá škola, vytváření nástěnky, vytváření školního časopisu - Důvěra mezi učitelem a třídou - Důvěra mezi třídním učitelem a třídou žáci mohou učitele dle potřeby požádat o třídnickou hodinu - Koncem roku den s třídním učitelem hry, lepší poznání žáků - Adaptační pobyt seznámení se žáků v prvních ročnících 7. Motivující hodnocení - Vždy u ústního zkoušení řeknu i slovní hodnocení - U hodnocení říci pokrok, který žák udělal, tak aby hodnocení žákovi ukázalo, co zlepšil a co se má ještě naučit - Ptám se během výuky, zda všichni rozumí zpětná vazba 8. Škola jako model demokratického společenství - Školní parlament-motivovat všechny třídy, aby se zapojili do školního parlamentu vyjadřovali svůj názor, účast někoho z vedení - Časopis školy - Rozhlas ve škole - Více vzbudit zájem rodičů o komunikaci se školou, -ové adresy rodičů poděkovat za podanou přihlášku na naši školu, posílat jim hromadně akce školy či třídy, v případě absence žáka, je informovat, aby byla zpětná vazba 9. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce - Pokračovat v nabízení rekvalifikačních kurzů pro veřejnost pro pracovní úřad - Spolupráce s pracovním úřadem přednáška pro končící ročníky - Týden stavebnictví a bydlení- spolupráce s odbornými firmami, pozvat i zastupitele obce - Spolupráce obce a školské rady zvat zastupitele na schůze rady - Na akce školy enrsol atd., brát více tříd, chodí stále ta jedna, a učební obory vůbec neví o spolupráci s obcí a jinými institucemi - Nabízet tělocvičnu pro veřejnost volnočasové aktivity - Tradiční ples organizovaný školou Přílohy: - Dotazník žáci - Dotazník učitelé 5

6 Rámcový projekt podpory zdraví na školní roky 2013/2014 až 2015/ pilíř Pohoda prostředí zásada Pohoda věcného prostřední Cíl Zlepšit věcné prostředí podle vkusu žáků Zlepšení podmínek pro společné setkávání žáků školy a relaxaci Zpříjemnit prostředí v okolí školy Prostředky Nechat prostor pro tvůrčí představivost žáků při výzdobě jejich třídy Rozložení lavic a židlí dle jejich vkusu Vyzdobení nástěnky ve třídě Výmalba - možnost vyjádření názoru žáků barvy stěn, kombinace atd. Motivace při výzdobě třídy soutěž s cenou pro nejlépe udržovanou a vyzdobenou třídu Vyzdobení chodeb aby byly více prosvětlené, vyzdobení nástěnek na chodbách V českém jazyce, v občanské nauce vytvářet témata na nástěnky, která jsou spojena s názory programu podpory zdraví ve škole V ICT vytvořit prezentace témat pro zdravou školu, které budou prezentovány na LCD obrazovkách na chodbách Vytvoření relaxační místnosti, kde by se mohli žáci scházet o přestávkách či po výuce Dostatečné místo na posezení a seznámení se s ostatními žáky školy Možnost se odreagovat od učení stolní fotbal, stolní tenis Nechat žáky rozhodnout, co by v této místnosti chtěli mít Využít prostor před budovou SOŠ pro aktivní a relaxační pobyt žáků i učitelů S pomocí žáků zajistit a vyrobit lavičky před budovu Vyrobit v odborných předmětech a na praxi lanové a dřevěné prolézačky, které se umístí před budovu školy Zpříjemnit prostředí v okolí školy vysazení stromů, udržování pořádku danou službou 6

7 1. pilíř Pohoda prostředí zásada Pohoda sociálního prostřední Cíl Zlepšit vzájemné vztahy a komunikaci mezi pedagogy Zpříjemnění vztahů mezi učiteli a žáky Vytváření dobré atmosféry mezi žáky Prostředky Pořádání akcí pro zaměstnance školy vánoční večírek, večírek na ukončení školního roku Pokračovat v pořádání společného víkendu pro zaměstnance Společné relaxační cvičení pro zaměstnance společné setkávání a relaxace Rozdělování úkolů mezi jednotlivé komise propojení komisí jejich komunikace Vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě Žáky více chválit Individuální přístup k žákům slabším žákům dávat jednodušší příklady aby také zažili úspěch Vytváření úcty a důvěry k učiteli Ke všem žákům stejný přístup Okamžité řešení patologických vztahů ve třídě Pomoci všem žákům, kteří se obrátí o radu či pomoc Preventivní mapování vztahů ve třídách V problémových třídách realizovat vrstevnických program navrácení dobré atmosféry 7

8 1. pilíř Pohoda prostředí zásada Pohoda organizačního prostřední Cíl Podpora zdravých stravovacích návyků Pomocí organizace dne usnadnit psychickou zátěž pedagogů Volnočasové aktivity žáků Zpestřit více hodiny tělesné výchovy Prostředky Pokračovat ve vyvážené stravě podávané ve školní jídelně Větší motivace žáků ke stravování ve školní jídelně Začít v kantýně prodávat zdravější potraviny ovoce, zeleninu, zeleninové saláty nenavyšovat u nich moc cenu Učitel může navrhnout třídu, kterou chce učit například pokračovat v učení třídy, kterou měl loňský rok, paralelní třídy atd. Učitel může navrhnout předmět, který bude učit Při sestavování rozvrhu brát ohled na přecházení mezi budovami, aby nebylo každou přestávku Nabídnout žákům více pohybových kroužků Nabídnou žákům kroužky na míčové hry O obědové přestávce dovolit žákům chodit do venkovního areálů školy před budovou SOŠ, využít lavičky, lanové centrum Zařadit do hodin cvičení s rehabilitačními pracovníky Naučit žáky správně držení těla Naučit žáky cviky proti bolesti zad atd. Zařadit posilování s posilovacím nástroji Zařadit míčové hry 2. pilíř Zdravé učení zásada Smyslupnost Cíl Propojovat výuku a praxi Propojení odborných a všeobecných předmětů Prostředky V odborných, ale i všeobecných předmětech uvádět příklady z praxe Pokračovat v pořádání Týdne stavebnictví Na Týden stavebnictví zvát firmy z oboru Seznamovat žáky s odbornými firmami Pořádat v odborných předmětech exkurze do firem, na veletrhy Motivace žáků, aby vyhledávali informace a zajímavosti na internetu Zadávání domácích úkolů na vyhledávání informací Pořádat mezipředmětové projekty Propojení IKT s ostatními předměty prezentace, vyhledávání informací Ve všeobecných předmětech propojit některou látku s odbornými předměty 8

9 2. pilíř Zdravé učení zásada Možnost výběru, přiměřenost Cíl Prostředky Poskytnout žákům V každé učebně bude k dispozici dataprojektor moderní typy výuky V každé učebně bude učiteli k dispozici počítač s jeho složkou Možnost využití zdrojů z internetu přímo ve výuce Používání prezentací ve výuce Využívání interaktivní tabule Různorodé metody ve V hodinách fyziky realizovat pokusy výuce Střídání metod výuky Práce ve skupinách Aktivní zapojení učitele do výuky Zefektivnění výuky Dimenzování učiva pro slabé a nadané žáky Znalost žáků individuální přístup Zájem o informace z PPP Zaměřit se na látku, která žáky více baví Zvolit záživnější metodu výuky látky, které žáci hůře rozumí 2. pilíř Zdravé učení zásada Spolupráce a spoluúčast Cíl Vylepšení atmosféry a důvěry ve třídě Informovanost žáků o možnostech spolupráce s pedagogy Vylepšení vztahu učitelé - žáci Prostředky Zlepšit aktivitu učitelů i žáků při výuce Využívat skupinovou výuku Minimální využívání katedry učitelem, učitel sedí přímo mezi žáky, chodí mezi žáky a nahlíží do práce žáků Konzultovat se žáky jejich práce Uspořádání lavic vedoucí k možnosti většího kontaktu mezi učitelem a třídou Adaptační pobyt navázání důvěry mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli Informovat žáky o konzultačních hodinách metodiků prevence Volný přístup k rozvrhům učitelů kvůli případným dotazům v jejich volných hodinách Vytvořit skupinu žáků, kteří se budou scházet v rámci projektu Zdravá škola Vytváření nástěnky projektu Zdravá škola a vkládání příspěvků do školního časopisu Organizovat třídní akce s učiteli Organizovat vícedenní třídní výlety s učiteli Zakončení školního roku Třídní hodiny na podněty žáků 9

10 2. pilíř Zdravé učení zásada Motivující hodnocení Cíl Vylepšit styl hodnocení Zdokonalit zpětnou vazbu Prostředky Používat mimo písemného hodnocení i slovní hodnocení Slovy zhodnotit pokrok žáka, aby hodnocení žákovi zřetelně ukázalo, co zlepšil a co je třeba vylepšit Využívat pochvaly Využívat motivující hodnocení (malé jedničky) Hodnotit objektivně Používat sebehodnocení žáků Důkladně ověřovat zda žáci danému učivu rozumí zpětná vazba Řádně odpovídat na případné dotazy žáků Kontrolovat domácí úkoly a hodnotit je 3. pilíř Otevřené partnerství zásada Škola jako model demokratického společenství Cíl Zlepšit schopnost vyjadřovat svůj vlastní názor žáků Tvorba školního časopisu Vylepšení komunikace mezi rodiči a školou Prostředky Motivovat všechny třídy o zapojení do školního parlamentu Možnost konzultací s paní ředitelkou a zástupci školního parlamentu Nechat žáky vyjádřit se ve školním časopise svými články Nechat žáky pořádat hlášení ve školním rozhlase Motivovat žáky k psaní školního časopisu Nechat žáky samotné vymýšlet témata do školního časopisu Podporovat tvůrčí myšlení žáků Seznámení učitelů s žáky i mimo rámec výuky Podporovat seberealizaci žáků ve školním časopise Více vzbudit zájem rodičů o komunikaci se školou Zapisovat ové adresy rodičů a telefonní čísla a komunikovat s nimi Zasílat rodičům informace o akcích školy či třídy Více využívat Bakaláře k podávání informací o akcích školy rodičům 10

11 3. pilíř Otevřené partnerství zásada Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce Cíl Nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost a spolupráce s pracovním úřadem Pořádání školních akcí Pořádání mimoškolních aktivit Prostředky Pokračovat v nabídce rekvalifikačních kurzů pro veřejnost Spolupracovat s pracovním úřadem Pro končící ročníky uspořádat přednášky se spoluprací pracovního úřadu Organizovat přednášky na téma o budoucím zaměstnání žáků Zapojit do organizace školních akcí i žáky naší školy Na školní akce brát maturitní i učební obory Spolupracovat s odbornými firmami Zvát na školní akce veřejnost Zvát na školní akce i zastupitele obce Spolupráce školy, obce a školské rady Zvát zastupitele na schůze rady Organizovat tradiční plesy naší školy Nabízet tělocvičnu pro veřejnost různé volnočasové aktivity Nabízet školu pro kulturní akce Prováděcí plán na školní rok 2013/2014 Prostředky Konkrétní činnosti Termín Zodpovídá Zlepšit věcné prostředí podle vkusu žáků Vyzdobení nástěnky ve třídě Třídní učitel Výmalba možnost Červen Třídní učitel, vyjádření názoru žáků Doskočil barvy stěn, kombinace atd. Zlepšení podmínek pro společné setkávání žáků školy a relaxaci Vytvoření relaxační místnosti, kde by se mohli žáci scházet o přestávkách či po výuce Nechat žáky rozhodnout, co by v této místnosti chtěli mít Stolní fotbal Listopad Červen Listopad Žáci, Vítková, Doskočilová, Sekaninová, Bašná, Hluštík, Brtnický Greifová Zpříjemnit prostředí v okolí školy Vysázení stromů před budovou školy Říjen Žáci, Vítková, Sekaninová, Chládek, Petrů Výroba a dodání laviček Listopad, Mistři 11

12 Zlepšit vzájemné vztahy a komunikaci mezi pedagogy Zpříjemnění vztahů mezi učiteli a žáky Vyrobit v odborných předmětech a na praxi lanové a dřevěné prolézačky Umístění lanových prolézaček před budovu školy Společný víkend na horách pro zaměstnance školy vánoční večírek pro učitele večírek na konec školního roku společné relaxační cvičení pro zaměstnance Vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě Žáky více chválit Individuální přístup k žákům slabším žákům dávat jednodušší úkoly Učit žáky slušnému chování zdravení Při pozdním příchodu učit se slušně omluvit prosinec Listopad, prosinec, březen, duben Září Prosinec Červen Listopad odborného výcviku, žáci Žáci, Pořízek Žáci, Pořízek Loukota, Kala Vítková Loukota Pořízek, Marvanová Všichni učitelé Vytváření dobré atmosféry mezi žáky Podpora zdravých stravovacích návyků Pomocí organizace dne usnadnit psychickou zátěž pedagogů Preventivní mapování vztahů ve třídách Okamžité řešení patologických vztahů ve třídě Pomoci všem žákům, kteří se obrátí o radu či pomoc V problémových třídách realizovat vrstevnických program navrácení dobré atmosféry Pokračovat ve vyvážené stravě podávané ve školní jídelně Při sestavování rozvrhu dbát na to, aby neměl učitel souvisle více jak 6 hodin Říjen, listopad Srpen Hlavička, Marvanová, Bojdová Školské poradenské pracoviště Budišová Marešová 12

13 Zpestřit více hodiny tělesné výchovy Při sestavování rozvrhu brát ohled na přecházení mezi budovami, aby se nepřecházelo každou přestávku Srpen Marešová Cvičení s rehabilitačními pracovníky Naučit žáky správně držení těla Naučit žáky cviky proti bolesti zad atd. Propojovat výuku a praxi Pořádání Týdne stavebnictví Na Týden stavebnictví zvát firmy z oboru Pořádat v odborných předmětech exkurze do firem, na veletrhy Poskytnout žákům V každé učebně bude moderní typy výuky k dispozici dataprojektor V každé učebně bude učiteli k dispozici počítač s jeho složkou Používání prezentací ve výuce Listopad Únor Prosinec Pořízek Rehabilitační pracovnice Učitele stavebních oborů Učitelé odborných předmětů Bašný Všichni učitelé Všichni učitelé Různorodé metody ve výuce Střídání metod výuky Práce ve skupinách Aktivní zapojení učitele do výuky Všichni učitelé Zefektivnění výuky Vylepšení atmosféry a důvěry ve třídě Dimenzování učiva pro slabé a nadané žáky Znalost žáků individuální přístup Zájem o informace z PPP Adaptační pobyt navázání důvěry mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli Využívat skupinovou výuku Aktivní výuka učitele, minimální využívání katedry učitelem Září Bojdová, Pořízek, Náhlík, Derňár Všichni učitelé Informovanost žáků o možnostech spolupráce Informovat žáky o konzultačních hodinách Září Marvanová, Bojdová, 13

14 s pedagogy metodiků prevence Volný přístup žáků k rozvrhům učitelů kvůli případným dotazům v jejich volných hodinách Vytváření nástěnky projektu Zdravá škola Pořízek Webové stránky školy Marvanová Vylepšení vztahu učitelé - žáci Vylepšit styl hodnocení Organizovat vícedenní třídní výlety s učiteli Zakončení školního roku s třídním učitelem Používat mimo písemného hodnocení i slovní hodnocení - Slovy zhodnotit pokrok žáka Využívat pochvaly Využívat motivující hodnocení (malé jedničky) Naučit žáky ohodnotit svůj výkon Červen Třídní učitelé Všichni učitelé Zdokonalit zpětnou vazbu Zlepšit schopnost vyjadřovat svůj vlastní názor žáků Důkladně ověřovat zda žáci danému učivu rozumí zpětná vazba Zapojení tříd do školního parlamentu Možnost konzultací s paní ředitelkou a zástupci školního parlamentu Plchová, školní parlament Vylepšení komunikace mezi rodiči a školou Nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost a spolupráce s pracovním úřadem Více využívat Bakaláře k podávání informací o akcích školy rodičům Pokračovat v nabídce rekvalifikačních kurzů pro veřejnost Pro končící ročníky uspořádat přednášky se spoluprací pracovního úřadu Bašný Bašná, Náhlík, mistři Plchová Pořádání školních akcí Zapojit do organizace školních akcí i žáky naší školy Na školní akce brát maturitní i učební obory Spolupracovat Organizátoři školních akcí 14

15 s odbornými firmami Pořádání mimoškolních aktivit Nabízet tělocvičnu pro veřejnost Vedení školy Posouzení Na začátku projektu podpory zdraví ve škole bylo zamyšlení, proč bychom tento program začali i v naší škole. Očekáváme změny v přístupu žáků k sobě samým, k učitelům, učitelů k sobě a všech zaměstnanců, příjemné prostředí atd. Před začátkem písemné části projektu, byly rozdány žákům a zaměstnancům dotazníky, které se týkaly všech oblastí Programu podpory zdraví ve škole. Byly pořádány debaty s žáky, které vedli metodici prevence a výchovná poradkyně a beseda vedená se zaměstnanci na poradě. Pomocí této analýzy se zjistilo aktuální mínění na prostředí školy. Dotazníky byly vyhodnoceny a podle nich byl udělán návrh na sepsání rámcového projektu. Rámcový projekt byl sepsán podle negativních i pozitivních reakcí v dotaznících. Byl vytvořen tak, aby se změnilo prostředí školy tak, jak chtějí zaměstnanci i žáci. Rámcový program byl naplánován na tři roky. Na školní rok 2013/2014 byl prováděcí plán naplánován s nejvíce změnami, další dva roky se budou tyto činnosti dodržovat a budou se měnit jen některé oblasti. Prováděcí plán na rok 2013/2014 se již začal plnit, proběhl adaptační pobyt, probíhá rehabilitační cvičení žáků i učitelů, ve třídách se provádí zasíťování atd. Do programu Podpory zdraví ve škole jsou zapojení všichni zaměstnanci a žáci, bude se týkat celé školy a všech zúčastněných, aby se tu všichni cítili příjemně a rozvíjeli své chování k ostatním i sobě samým a jejich zdraví. 15

16 Přílohy: Dotazník žáci Dotazník U otázek, které nejsou podtržené, zakroužkujte: 1 ano, 2 - většinou ano, 3 - většinou ne, 4 ne, 5 nevím. A. Pohoda věcného prostředí 1. Je v hodinách dostatečně vyvětráno? Jsou třídy dostatečně osvětleny? Jsou třídy prostorné? Můžete si třídu sami vyzdobit? Chtěli byste si vyzdobit i chodby? Je ve škole dostatečně místa pro společné setkávání? Jaké aktivity, byste chtěli provádět na chodbách o přestávkách? 8. Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě věcného prostředí? B. Pohoda sociálního prostředí 1. Můžeš být sám/sama sebou? Můžeš říci svůj názor? Je, zde atmosféra podpory a důvěry? Jsi respektován/a a oceňován/a? Výuka je jasná a pozitivní? Používá se v hodinách pochvala? Dává se najevo, že šikana se netrpí? Berou se problémy žáků vážně? Můžete se vyjadřovat k věcem, které se vás týkají? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě sociálního prostředí? C. Pohoda organizačního prostředí 1. Jsi dostatečně odpočatý/á do školy? Vyhovuje Ti dvouhodinová výuka jednoho předmětu? Vyhovuje Ti více nultá hodina nebo odpolední vyučování? 4. Je ve škole možnost zdravého stravování? Jaké potraviny bys uvítal/a v kantýně? 6. Jaké cvičení by se Ti líbilo v hodinách tělesné výchovy? 7. Líbily by se Ti lavičky před budovou školy? Líbilo by se Ti lanové centrum před budovou školy? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě organizačního prostředí? D. Smysluplnost 1. Využiješ naučenou látku v reálném životě? Vyhledáváš si nové informace k probrané látce sám doma? Podává učitel látku zajímavě? Chodíš rád/a na exkurze? Co by Tě ve výuce nejvíce motivovalo? 16

17 6. Motivuje Tě více probnebo známky z písemek? 7. Co se Ti líbí na Týdnu stavebnictví? 8. Máš nějaké vlastní připomínky k smysluplnosti učiva? E. Možnost výběru, přiměřenost 1. Jaké učivo bys chtěl/a probírat v některém z předmětů, aby Tě bavil? 2. Vyhovuje Ti více samostatná práce, vyvolávání k tabuli, skupinová práce nebo něco jiného? 3. Umíš si zorganizovat učení tak, aby toho na Tebe nebylo moc? Stíháš učení i volnočasové aktivity? Využíváš volnočasové aktivity ve škole? Jaké kroužky bys uvítal/a? J e pro Tebe tempo výuky rychlé? Je pro Tebe učivo příliš složité? Máš nějaké vlastní připomínky k možnosti výběru a přiměřenosti učiva? F. Spoluúčast a spolupráce 1. Preferuješ více, když Ti učitel předává informace nebo když podává otázky tak, abys na dané informace přišel sám/sama? 2. Máš možnost diskutovat k dané látce? Líbí se Ti klasické uspořádání lavic nebo bys je chtěl/a jinak uspořádané? 4. Chtěl/a bys vyhledávat informace sam/a encyklopedie, internet, nebo je pro Tebe lepší dostat informace od učitele a jen se je naučit? 5. Cítíš důvěru mezi Tebou a učiteli? Víš, že můžeš říci svůj názor, aniž bys byl zesměšněn? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě spoluúčasti a spolupráce ve výuce? G. Motivující hodnocení 1. Jsi rád/a, když Ti k ústnímu zkoušení řekne učitel i slovní hodnocení nebo jen známku? 2. Chceš, aby byl každou hodinu někdo vyzkoušen na právě probranou látku, aby sis ji ujasnil? Myslíš, že je hodnocení objektivní? Motivuje Tě hodnocení k lepším výkonům? Máš nějaké vlastní připomínky k hodnocení v hodině? H. Škola jako model demokratického společenství 1. Cítíš rovnocennost mezi spolužáky? Cítíš rovnocennost mezi žáky a učiteli? Můžeš se vyjadřovat k práci školy parlament, třídní schůzky, schránky důvěry?

18 4. Spojuješ své názory s názory školy neprosazuješ své názory za každou cenu proti škole? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě - škola jako model demokratického společenství? I. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce 1. Spolupracuje škola s obcí? Zve škola na svoje akce i obec nebo jiné orgány? Zúčastňuje se škola aktivit obce? Pomohl/a bys s akcí organizovanou pro obec? Zúčastňuješ se akcí organizovaných školou? Máš nějaké vlastní připomínky k zásadě - škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce? Dotazník pro učitele Analýza školy z hlediska zásad podpory zdraví Pohoda věcného prostředí (hygiena a bezpečnost ve třídách, na chodbách, dostatečnost světla, dostatečnost osobního prostoru učitel i žák, prostředí s podněty pro rozvíjení osobnosti, místa pro odpočinek, relaxaci, hry, estetičnost - výzdoba třídy, chodeb podle žáků, místa pro setkávání žáků) 2. Pohoda sociálního prostředí (důvěřivost a snášenlivost mezi kolegy, žáky a učiteli, žáky mezi sebou, empatie, podpora komunikace říci svůj názor, respektovat názor druhých) 3. Pohoda organizačního prostředí (správné rozložení režimu dne, rovnoměrně rozložený rozvrh, učení jedné třídy více jak jednu hodinu, odpočatí žáci, zdravé stravování, možnost zdravého stravování ve škole jídelna, kantýna, pohyb) 4. Smysluplnost (využitelnost mého předmětu v reálném životě, podávání informací, které využijí v praxi nejvíce, podávání výkladu zajímavým způsobem, střídání metod výuky viděné, slyšené, výklad, diskuze) 18

19 5. Možnost výběru, přiměřenost (možnost dát žákům na výběr, co se chtějí z dané látky učit více, vybírání metod výuky, co jim více vyhovuje, např. samostatná práce, vyhledávání informací na internetu, skládání veršů než recitace básní, přetěžování žáků vědomostmi, rozlišování slabších a nadaných žáků) 6. Spoluúčast a spolupráce (frontální výuka nebo komunikace v hodině, možnost diskuze o látce, předávání učiva, nebo vedení žáků k poznání nových poznatků, preferování stání před tabulí nebo chození po třídě, oční kontaktu s žáky i žáků dohromady, jiné uspořádání lavic, učebnice, v kterých lze informace vyhledávat,, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, bezpečí před posměchem) 7. Motivující hodnocení (slovní hodnocení, pochvaly, ale i mírně řečené zápory, nejen klasifikace, srovnávání hodnocení žáka s normami, s danou třídou, objektivní hodnocení, zpětná vazba) 8. Škola jako model demokratického společenství (žáci jsou rovnocenní partneři, mohou využívat svých práv i povinnosti, mohou se vyjadřovat k práci školy, respektují se názory rodičů, jsou partneři školy, spolupracují se školou, jsou podmínky pro profesní rozvoj učitele, učitel jedná v souladu s názory školy, za každou cenu neprojevuje své názory, optimální podmínky pro fyzickou a psychickou pohodu učitele, spolupráce vedení a učitelů) 9. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce (spolupráce s obcí, obec podporuje školu, aktivity s obcí, škola pomáhá obci, registruje aktuální potřeby obce, nabízí školu pro kulturní akce) 19

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace Škola podporující zdraví Září 2013 1 Charakteristika školy analýza současného stavu Základní škola v Rumburku, Tyršova

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Základní škola Předín

Základní škola Předín Základní škola Předín ZDRAVÁ ŠKOLA PŘEDÍN Inovovaný školní projekt podpory zdraví Předín 2013 Základní škola a Mateřská škola Předín 675 27 Předín Telefon: 568 884 380 E-mail: Internet: zspredin@seznam.cz

Více

Inventář školy podporující zdraví

Inventář školy podporující zdraví Úvod V dnešní době, kdy se lidský život podle celosvětových statistik prodlužuje, paradoxně vidíme, že na člověka jako bytost, číhá hodně nástrah. Mnozí z nás přijali za své, takový životní styl, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Aktualizace projektu pro školní roky 2014/15 až 2016/17 POSLÁNÍ ZŠ VEJVANOVICE JAKO ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Pro naši školu jsou nejcennější lidé, kteří

Více

Základní škola Předín

Základní škola Předín Základní škola Předín ZDRAVÁ ŠKOLA PŘEDÍN projekt Předín 2008 Základní škola a Mateřská škola Předín 675 27 Předín Telefon: 568 884 380 E-mail: Internet: zs-predin@mybox.cz www.zspredin.ic.cz - 2 - Úvod

Více

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017 ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Název: Spolupracující tým a fungující systém autoevaluace pomáhá k dosahování co nejvyšší kvality Zpracovala: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 2. Identifikační údaje str. 4 3. Charakteristika školy str. 5 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 5 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 5 2. 2. 1. Materiální,

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní charakteristika školy... 4 2.1 Podmínky školy... 4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Škola dobrých základů 1

Škola dobrých základů 1 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 4

Více