SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ"

Transkript

1 SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice Pro úèely této smlouvy: i) "integrovaný obvod" znamená produkt ve své koneèné podobì nebo jako meziprodukt, ve kterém prvky, z nichž alespoò jeden je aktivní, a veškerá nebo nìkterá vzájemná propojení jsou nedílnou souèástí tìlesa nebo povrchu nìjakého dílu materiálu, který je urèen pro vykonávání elektronické funkce, ii) "konstrukèní uspoøádání (topografie)" znamená jakýmkoliv zpùsobem vyjádøené rozmístìní prvkù, z nichž alespoò jeden je aktivní, a nìkterých nebo veškerých vzájemných propojení integrovaného obvodu, nebo takové trojrozmìrné rozmístìní pøipravené pro integrovaný obvod urèený pro výrobu, iii) "držitel práva" znamená fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která má být podle pøíslušného právního øádu považována za osobu používající ochranu podle èl. 6, iv) "chránìné konstrukèní zapojení (topografie)" znamená konstrukèní uspoøádání (topografii), pro nìjž jsou splnìny podmínky ochrany podle této smlouvy, v) "smluvní strana" znamená stát nebo mezivládní organizaci splòující požadavky odstavce x), který(á) je úèastníkem této smlouvy, vi) "území smluvní strany" znamená v pøípadì, kdy smluvní stranou je stát, území - tohoto státu a v pøípadì, kdy smluvní stranou je mezivládní organizace, území, na které se vztahuje ustavující smlouva této mezivládní organizace. vii) "Unie" znamená Unii podle èl. 1, viii) "Shromáždìní" znamená Shromáždìní podle èl. 9, ix) "generální øeditel" znamená generální øeditel Svìtové organizace duševního vlastnictví, x) "mezivládní organizace" znamená organizaci ustanovenou a zahrnující státy kterékoliv oblasti svìta, která je kompetentní ve vìcech této smlouvy, má vlastní legislativu, jež poskytuje ochranu duševního vlastnictví u konstrukèních uspoøádání (topografií) a je závazná pro její všechny èlenské státy, a byla v souladu se svými vnitøními postupy øádnì oprávnìna k podpisu, ratifikaci, pøijetí, odsouhlasení nebo pøistoupení k této smlouvì. Èlánek 3 Pøedmìt smlouvy 1. (Povinnost chránit konstrukèní zapojení (topografie)) a) Každá smluvní strana je povinna zajistit na celém svém území ochranu duševního vlastnictví u konstrukèních uspoøádání (topografií) podle této smlouvy. Zejména pak zabezpeèí pøíslušná opatøení, která zajistí pøedcházení èinùm, jež se podle èl. 6 považují za nezákonné a vhodné právní opravné prostøedky tam, kde již takové èiny byly spáchány. b) Právo držitele práva na integrovaný obvod je platné bez ohledu na to, zda tento integrovaný obvod je zahrnut v nìjakém pøedmìtu. c) Bez ohledu na ustanovení èl. 2) i), kterákoliv smluvní strana, jejíž právní øád omezuje ochranu konstrukèních zapojení (topografií) na konstrukèní zapojení (topografie) polovodièových integrovaných obvodù má právo uplatòovat toto omezení tak dlouho, dokud její právní øád toto omezení obsahuje. 2. (Požadavek pùvodnosti) a) Povinnost podle odstavce 1. a) se týká konstrukèních uspoøádání (topografií), jež jsou pùvodní v tom smyslu, že jsou výsledkem vlastního duševního úsilí jejich tvùrcù a že v dobì jejich vytvoøení nejsou bìžné mezi tvùrci konstrukèních uspoøádání (topografií) ani mezi výrobci integrovaných obvodù. b) Konstrukèní uspoøádání (topografie), jež sestává z kombinace prvkù nebo vzájemných propojení, které jsou bìžné, je chránìno pouze tehdy, pokud tato kombinace jako celek splní požadavky uvedené v pododstavci a). Èlánek 4 Právní forma ochrany Každá smluvní strana má možnost plnit závazky vyplývající z této smlouvy prostøednictvím zvláštních právních pøedpisù o konstrukèních uspoøádáních (topografiích), nebo svých právních pøedpisù o autorském právu, patentech, užitných vzorech, nekalé soutìži, nebo jakéhokoliv jiného zákona, nebo prostøednictvím jakékoliv kombinace tìchto zákonù. Èlánek 5 Národní režim 1. (Národní režim) Za podmínky dodržování svých povinností podle èl. 3) 1. a), každá smluvní strana poskytne na svém území vzhledem k ochranì duševního vlastnictví u konstrukèních uspoøádání (topografií) * Smlouva dosud nevstoupila v platnost 253

2 i) fyzickým osobám, které jsou státními pøíslušníky kterékoliv další smluvní strany nebo mají na jejím území trvalé bydlištì, a ii) právnickým a fyzickým osobám, které mají na území kterékoliv další smluvní strany øádné a skuteèné zaøízení pro vytváøení konstrukèních uspoøádání (topografií) nebo pro výrobu integrovaných obvodù, stejné zacházení jaké poskytuje svým vlastním pøíslušníkùm. 2. (Zástupci, adresa pro doruèování, soudní øízení). Bez ohledu na odstavec 1., každá smluvní strana má možnost neuplatòovat národní režim co se týèe povinnosti jmenovat zástupce (zmocnìnce) nebo udat bydlištì zvolené pro doruèování, jakož i co se týèe zvláštních pravidel uplatòovaných vùèi cizincùm pøi soudních øízeních. 3. (Uplatòování odstavcù 1. a 2. na mezivládní organizace). V pøípadì, že smluvní strana je mezivládní organizace, "státní pøíslušník" v odstavci 1. znamená pøíslušníka kteréhokoliv èlenského státu této organizace. Èlánek 6 Rozsah ochrany 1. (Jednání vyžadující souhlas držitele práva) a) Každá smluvní strana považuje za nezákonná tato jednání, jsou-li provedena bez souhlasu držitele práva: i) kopírování, a již zahrnutím do integrovaného obvodu, nebo jiným zpùsobem, chránìného konstrukèního uspoøádání (topografie), a to celého nebo jeho kterékoliv èásti, s výjimkou kopírování kterékoliv èásti, jež nevyhovuje požadavku pùvodnosti podle èl. 3) 2.; ii) dovoz, prodej, nebo jiné formy obchodnì orientovaného rozšiøování chránìného konstrukèního uspoøádání nebo integrovaného obvodu, který zahrnuje chránìné konstrukèní uspoøádání (topografii). b) Každá smluvní strana má možnost považovat za nezákonná také jednání jiná než podle pododstavce a), v pøípadì, že jsou provádìna bez souhlasu držitele práva. 2. (Jednání nevyžadující souhlas držitele práva) a) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1., žádná smluvní strana nesmí považovat za nezákonné, jestliže jednání kopírování podle odstavce 1. a) i) je provedeno bez souhlasu držitele práva v pøípadì, kdy takové jednání je provedeno tøetí osobou pro soukromé úèely, nebo pouze za úèelem vyhodnocení, analýzy, výzkumu nebo výuky. b) Jestliže tato tøetí osoba uvedená v pododstavci a) na základì vyhodnocení nebo rozboru chránìného konstrukèního uspoøádání (topografie) ("první chránìné uspoøádání (topografie)") vytvoøí konstrukèní uspoøádání (topografii), které vyhovuje požadavku pùvodnosti podle èl. 3) 2. ("druhé konstrukèní uspoøádání (topografie)"), pak tato tøetí osoba smí zahrnout druhé konstrukèní uspoøá-dání (topografii) do integrovaného obvodu nebo provádìt kterékoliv jednání podle odstavce 1. vzhledem k tomu druhému konstrukènímu uspoøádání (topografii), aniž by byla považována za pachatele porušení práv držitele práva na první konstrukèní uspoøádání (topografii). c) Držitel práva nesmí uplatòovat své právo vzhledem ke stejnému pùvodnímu konstrukènímu uspoøádání (topografii), které bylo nezávisle vytvoøené tøetí osobou. 3. (Opatøení týkající se použití bez souhlasu držitele práva) a) Nehledì na ustanovení odstavce 1., každá smluvní strana smí ve svém právním øádu poskytnout prostor pro to, aby její výkonné nebo soudní orgány udìlily nevýluènou licenci, za okolností, které nejsou obvyklé, pro provádìní kteréhokoliv jednání uvedeného v odstavci 1. tøetí osobou bez souhlasu držitele práva ("nucená licence"), a to po neúspìšném úsilí vyvinutém touto tøetí osobou v souladu s obvyklými obchodními zvyklostmi takový souhlas získat, kdy udìlující orgán udìlení nucené licence shledá nutným pro ochranu národního cíle považovaného tímto orgánem za životnì dùležitý. Nucená licence je pak zpøístupnìna pro využití pouze na území této zemì a je podmínìna zaplacením spravedlivé úhrady tøetí osobou držiteli práva. b) Ustanovení této smlouvy se nedotýkají možnosti každé smluvní strany uplatòovat opatøení, vèetnì udìlení nucené licence po formálním øízení jejím výkonným nebo soudním orgánem, pøi uplatòování svých zákonù, aby zajistila volnou soutìž a pøedešla zneužití držitelem práva. c) Udìlení jakékoliv nucené licence podle pododstavce a) nebo b) je podmínìno soudním šetøením. Každá nucená licence podle pododstavce a) bude zrušena tehdy, když pøestanou existovat podmínky uvedené v tomto pododstavci. 4. (Prodej a rozšiøování narušujících integrovaných obvodù nabytých nevinnì). Nehledì na ustanovení odstavce 1. a) ii), žádná smluvní strana není povinna považovat za nezákonné kterékoliv jednání uvedené v tomto odstavci vzhledem k integrovanému obvodu, který zahrnuje nezákonné okopírované konstrukèní uspoøádání (topografii) v pøípadì, kdy osoba provádìjící nebo objednávající taková jednání nevìdìla, nebo nemìla rozumný dùvod vìdìt, v dobì získávání tohoto integrovaného obvodu, že zahrnuje nezákonnì okopírované konstrukèní uspoøádání (topografii). 5. (Vyèerpání práv). Nehledì na ustanovení odstavce 1. a) ii), smí každá smluvní strana považovat za zákonné, jestliže bez souhlasu držitele práva se provádí jakékoliv jednání uvedené v tomto odstavci, jestliže se toto jednání provádí vzhledem k chránìnému konstrukènímu uspoøádání (topografii), nebo vzhledem k integrovanému obvodu, které takové konstrukèní uspoøádání (topografii) obsahuje, které bylo uvedeno na trh držitelem práva nebo s jeho souhlasem. Èlánek 7 Využití, zápis, popis 1. (Oprávnìní vyžadovat využití). Každá smluvní strana má možnost neposkytovat ochranu konstrukènímu uspoøádání (topografii), dokud 254

3 nebylo obvyklým obchodním zpùsobem využito nìkde ve svìtì buï samostatnì nebo zahrnuto v nìjakém integrovaném obvodu. 2. (Oprávnìní vyžadovat zápis, popis) a) Každá smluvní strana má možnost neposkytovat ochranu konstrukènímu uspoøádání (topografii), dokud se toto konstrukèní uspoøádání (topografie) nestane pøedmìtem žádosti o zapsání, podané øádnou formou u kompetentního veøejného orgánu, nebo pøedmìtem zápisu u takového orgánu. Lze vyžadovat, aby taková žádost byla doplnìna podáním kopie nebo výkresu tohoto konstrukèního uspoøádání (topografie) a v pøípadì, že takový integrovaný obvod již byl obchodnì využit, doplnìna vzorkem tohoto integrovaného obvodu spolu s informací definující elektronickou funkci, kterou má tento integrovaný obvod vykonávat. Žadatel však smí vylouèit takové èásti kopie nebo výkresu, které se vztahují ke zpùsobu výroby integrovaného obvodu, za pøedpokladu, že jím pøedložené èásti jsou postaèující na to, aby umožnily identifikaci konstrukèního uspoøádání (topografie). b) Tam, kde se vyžaduje podání žádosti o zapsání podle pododstavce a), smluvní strana smí požadovat, aby takové podání bylo uskuteènìno bìhem jistého èasového období od data, kdy držitel práva poprvé obvyklým obchodním zpùsobem kdekoliv ve svìtì využije konstrukèní uspoøádání (topografii) integrovaného obvodu. Takové èasové období nesmí být kratší než dva roky, poèítáno od tohoto data. c) Zapsání podle pododstavce a) smí být podmínìno zaplacením poplatku. Èlánek 8 Doba ochrany Doba ochrany je nejménì osm let. Èlánek 9 Shromáždìní 1. (Shromáždìní) a) Unie má Shromáždìní sestávající ze smluvních stran. b) Každá smluvní strana je zastoupena jedním delegátem, jemuž mohou pomáhat alternativní delegáti, poradci a odborníci. c) S výhradou pododstavce d), náklady každé delegace jsou hrazeny tou smluvní stranou, která delegaci jmenovala. d) Shromáždìní mùže požádat Svìtovou organizaci duševního vlastnictví, aby poskytla finanèní pomoc na podporu úèasti delegací tìch smluvních stran, jež jsou považovány za rozvojové zemì v souladu se zavedenou praxí Valného shromáždìní OSN. 2. (Úkoly) a) Shromáždìní se zabývá záležitostmi, které se týkají zabezpeèení a rozvoje této Unie a aplikace a provádìní této smlouvy. b) Shromáždìní rozhoduje o svolání jakékoliv diplomatické konference pro revizi této smlouvy a dává generálnímu øediteli pokyny nezbytné pro pøípravu takové diplomatické konference. c) Shromáždìní provádí úkoly, jimiž je povìøeno podle èl. 14 a stanoví podrobnosti postupù zakotvených v tomto èlánku, vèetnì financování takových postupù. 3. (Hlasování) a) Každá smluvní strana, která je stát, má jeden hlas a hlasuje pouze svým jménem. b) Každá smluvní strana, která je mezivládní organizací, uplatòuje své právo hlasovat místo svých èlenských státù, pøièemž poèet jejích hlasù se rovná poètu jejích èlenských státù, které jsou úèastníky této smlouvy a které jsou pøítomni v dobì hlasování. Žádná taková mezivládní organizace nesmí uplatòovat své hlasovací právo v pøípadì, že kterýkoliv z jejích èlenských státù se zúèastòuje hlasování. 4. (Øádné zasedání). Shromáždìní se schází na øádném zasedání jednou za dva roky na svolání generálním øeditelem. 5. (Jednací øád). Shromáždìní si stanoví vlastní jednací øád, vèetnì svolání mimoøádných zasedání, požadavkù na kvorum a s výhradou ustanovení této smlouvy požadované vìtšiny pro pøijetí rùzných rozhodnutí. Èlánek 10 Mezinárodní úøad 1. (Mezinárodní úøad) a) Mezinárodní úøad Svìtové organizace duševního vlastnictví i) provádí administrativní úkoly týkající se Unie, jakož i veškeré úkoly, které byly speciálnì jemu pøidìleny Shromáždìním; ii) podle dostupnosti fondù, poskytuje na požádání technickou pomoc vládám tìch smluvních stran, které jsou státy a jsou považovány za rozvojové zemì v souladu se zavedenou praxí Valného shromáždìní OSN. b) Žádná smluvní strana nemá finanèní závazky. Zvláštì pak, žádná smluvní strana nebude žádána, aby zaplatila jakékoliv pøíspìvky Mezinárodnímu úøadu z titulu svého èlenství v Unii. 2. (Generální øeditel). Generální øeditel je nejvyšším úøedníkem Unie a zastupuje ji. Èlánek 11 Zmìna nìkterých ustanovení smlouvy 1. (Zmìna nìkterých ustanovení Shromáždìním). Shromáždìní smí zmìnit definice obsažené v èl. 2) i) a ii) èl. 3) 1. c), èl. 9) 1. c) a d), èl. 9) 4., èl. 10) 1. a) a èl (Zahájení a oznámení návrhu na úpravu) a) Podle tohoto èlánku, návrhy na úpravu ustanovení této smlouvy, uvedených v odstavci 1. mohou být zahájeny kteroukoliv smluvní stranou nebo generálním øeditelem. b) Generální øeditel takové návrhy sdìlí smluvním stranám alespoò šest mìsícù pøed jejich projednáváním Shromáždìním. 255

4 c) Žádný takový návrh nesmí být uèinìn pøed vypršením pìti let od data, kdy podle èl. 16) 1. tato smlouva vstoupí v platnost. 3. (Nutná vìtšina). Shromáždìní pøijme jakoukoliv úpravu podle odstavce 1. za pøedpokladu ètyøpìtinové vìtšiny hlasù. 4. (Poèátek platnosti). a) Jakákoliv úprava ustanovení této smlouvy, uvedených v odstavci 1., vstoupí v platnost tøi mìsíce poté, co generální øeditel obdrží písemná oznámení o pøijetí, vyhotovená podle pøíslušného ústavního postupu, od tøí ètvrtin smluvních stran, jež byly èleny Shromáždìní v dobì, kdy Shromáždìní tuto úpravu pøijalo. Každá takto pøijatá úprava øeèených ustanovení je závazná pro všechny státy a mezivládní organizace, které byly smluvními stranami v dobì, kdy tato úprava byla Shromáždìním pøijata, nebo které se smluvními stranami staly po této dobì, kromì pøípadu, kdy smluvní strany oznámily odstoupení od této smlouvy podle èl. 17 pøed tím, než úprava vstoupila v platnost. b) Pøi ovìøování požadované tøíètvrtinové vìtšiny uvedené v pododstavci a), oznámení uèinìné mezivládní organizací bude vzato v úvahu pouze tehdy, jestliže žádný z jejich èlenských státù neuèinil oznámení. Èlánek 12 Zabezpeèení Paøížské a Bernské úmluvy Tato smlouva se nedotýká závazkù vyplývajících pro každou smluvní stranu z její úèasti v Paøížské úmluvì na ochranu prùmyslového vlastnictví nebo v Bernské úmluvì na ochranu literárních a umìleckých dìl. Èlánek 13 Výhrady K této smlouvì nesmí být èinìny žádné výhrady. Èlánek 14 Urovnání sporù 1. (Konzultace) a) V pøípadì, že se vyskytne spor týkající se výkladu nebo použití této smlouvy, každá smluvní strana mùže na tuto záležitost upozornit jinou smluvní stranu a žádat ji, aby tato s ní zapoèala konzultace. b) Smluvní strana, která byla takto požádána, urychlenì poskytne vhodnou pøíležitost pro vyžádané konzultace. c) Smluvní strany zapojené v konzultacích se pokusí bìhem rozumného èasového období dosáhnout vzájemnì uspokojivého øešení sporu. 2. (Ostatní prostøedky urovnání) Pokud se bìhem rozumného èasového období nedosáhne vzájemnì vyhovujícího øešení konzultacemi podle odstavce 1., úèastníci sporu se mohou dohodnout, že se uchýlí k jiným prostøedkùm vedoucím k pøátelskému urovnání jejich sporu, jako jsou dobré služby, smír, zprostøedkování a arbitráž. 3. (Komise) a) V pøípadì, že spor není uspokojivì urovnán pomocí konzultací podle odstavce 1., nebo pokud nebyly použity prostøedky podle odstavce 2. nebo tyto prostøedky nevedou k pøátelskému urovnání bìhem rozumného èasového období, Shromáždìní na písemnou žádost kteréhokoliv úèastníka sporu svolá komisi tøí èlenù, aby záležitost prozkoumal. Èlenové komise nesmí být ze strany ani jednoho úèastníka sporu, pokud se úèastníci sporu nedohodnou jinak. Budou vybráni ze seznamu povìøených vládních expertù, sestaveného Shromáždìním. Na pravomocích komise se dohodnou úèastníci sporu. Pokud taková dohoda není dosažena bìhem tøí mìsícù, pravomoci komise budou urèeny Shromáždìním po konzultacích s úèastníky sporu a èleny komise. Komise poskytne úèastníkùm sporu a kterékoliv další zainteresované smluvní stranì plnou možnost pøedložit jejich názory. Komise zastaví své øízení, pokud o to požádají oba úèastníci sporu. b) Shromáždìní pøijme pravidla pro sestavení tohoto seznamu expertù, jakož i zpùsob výbìru èlenù komise kterými budou vládní experti smluvních stran, a zpùsob vedení øízení komise, vèetnì ustanovení pro ochranu dùvìrnosti øízení i každého materiálu oznaèeného kterýmkoliv úèastníkem øízení jako dùvìrný. c) Pokud úèastníci sporu nedosáhnou dohody mezi sebou ještì pøed tím, než komise uzavøe své øízení, komise urychlenì pøipraví písemnou zprávu a poskytne ji úèastníkùm sporu k pøezkoumání. Úèastníci sporu budou mít rozumné èasové období, jehož trvání bude urèeno komisí, k tomu, aby pøedložili komisi jakékoliv poznámky, pokud se pøi svých pokusech dosáhnout vzájemnì vyhovujícího øešení svého sporu nedohodnou na delším èasovém období. Komise vezme poznámky v úvahu a urychlenì pøedá zprávu Shromáždìní. Zpráva obsahuje skuteènosti a doporuèení pro øešení sporu a musí být doplnìna pøípadnými písemnými poznámkami úèastníkù sporu. 4. (Doporuèení Shromáždìní) Shromáždìní zprávu komise urychlenì zváží. Na základì jednomyslného souhlasu, Shromáždìní uèiní doporuèení úèastníkùm sporu podle svého výkladu této smlouvy a zprávy komise. Èlánek 15 Podmínky, za nichž se státy mohou stát smluvními stranami 1. (Zpùsobilost) a) Smluvní stranou této smlouvy se mùže stát kterýkoliv èlenský stát Svìtové organizace duševního vlastnictví nebo OSN. b) Smluvní stranou této smlouvy se mùže stát kterákoliv mezivládní organizace splòující požadavky èl. 2) x). Tato organizace informuje generálního øeditele o své kompetenci a o veškerých následných zmìnách své kompetence týkající se záležitostí upravených touto smlouvou. Bez jakékoliv újmy na závazcích vyplývajících z této smlouvy, organizace a její èlenské státy mohou rozhodnout o svých pøíslušných povinnostech týkajících se jejich závazkù podle této smlouvy. 2. (Pøistoupení) Stát nebo mezivládní organizace se stává stranou této smlouvy i) jejím podepsáním a následným uložením ratifikaèní listiny, listiny o pøijetí, schválení, nebo ii) uložením listiny o pøistoupení 256

5 3. (Uložení listin) Listiny uvedené v odstavci 2. se ukládají u generálního øeditele. Èlánek 16 Vstup smlouvy v platnost 1. (Poèátek platnosti) Tato smlouva nabývá platnosti vzhledem k prvním pìti státùm a mezivládním organizacím, které uložily své listiny ratifikaèní, o pøijetí, schválení nebo pøistoupení, tøi mìsíce po datu, kdy tyto listiny ratifikaèní, o pøijetí, schválení nebo pøistoupení byly uloženy. 2. (Státy a mezivládní organizace, jichž se poèáteèní platnosti netýká) Tato smlouva vstoupí v platnost vzhledem ke kterémukoliv státu nebo mezivládní organizaci, jež nejsou zahrnuty v odstavci 1. tøi mìsíce od data, kdy tento stát nebo mezivládní organizace uložil(a) svou listinu ratifikaèní, o pøijetí, schválení nebo pøistoupení, pokud však v této listinì není uvedeno datum pozdìjší. V takovém pøípadì tato smlouva vstoupí v platnost vzhledem k tomuto státu nebo mezivládní organizaci k takto uvedenému datu. 3. (Ochrana konstrukèních uspoøádání (topografií) existujících v dobì vstupu smlouvy v platnost) Každá smluvní strana má právo nevztahovat tuto smlouvu na konstrukèní uspoøádání (topografii) existující v dobì, kdy tato smlouva vstoupí v platnost vzhledem k této smluvní stranì, za pøedpokladu, že toto ustanovení nepostihne ochranu, která mùže takové konstrukèní uspoøádání (topografie) požívat na území této smluvní strany z titulu jiných mezinárodních závazkù než tìch, které vyplývají z této smlouvy nebo z právního øádu této smluvní strany. Èlánek 17 Vypovìzení smlouvy 1. (Oznámení) Kterákoliv smluvní strana mùže tuto smlouvu vypovìdìt oznámením adresovaným generálnímu øediteli. 2. (Poèátek platnosti vypovìzení) Vypovìzení nabývá úèinku jeden rok po dni, kdy generální øeditel obdržel oznámení. Èlánek 18 Jazyky smlouvy 1. (Pùvodní texty) Tato smlouva je vyhotovena v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, arabském, èínském, francouzském, ruském a španìlském, pøièemž všechna tato znìní mají stejnou platnost. 2. (Úøední texty) Úøední texty vystavuje generální øeditel po konzultacích se zainteresovanými vládami v takových dalších jazycích, které urèí Shromáždìní. Èlánek 19 Uložení smlouvy Tato smlouva je uložena u generálního øeditele. Èlánek 20 Podpisy Tato smlouva zùstane pøístupná pro podpis od do uvlády USA a od do v sídle WIPO. 257

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ ze dne 6. listopadu 1925 revidovaná v Londýnì dne 2. èervna 1934 a v Haagu dne 28. listopadu 1960 Smluvní státy, jsouce prodchnuty

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PAØÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRÙMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ze dne 20. bøezna 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýnì dne 2.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU Základní ustanovení Èlánek 1 Název a sídlo 1. Èeskomoravský fotbalový svaz ( ÈMFS ) je obèanským sdružením vytvoøeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým

Více

(LOCARNSKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání LOCARNSKÁ DOHODA

(LOCARNSKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání LOCARNSKÁ DOHODA Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (LOCARNSKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání LOCARNSKÁ DOHODA Úřad průmyslového vlastnictví Praha 2017 LOCARNSKÁ DOHODA zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH M P-O69262/2008/00PNI/EIA/518-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.06.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr:

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. SM HM P231835/2006/00PNI/EIN2012/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 22.9.2006 podle 7 zákona è.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek-

STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek- STEJNOPIS, v, NOTARSKY ~ sepsaný dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého /22. 09. 2016/, vèase 14:00 hodin, jménem Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ, notáøky se sídlem ve Frýdku-Místku, jejím zástupcem

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ,

LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, LOCARNSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ, podepsaná v Locarnu 8. øíjna 1968 a zmìnìná dne 28. záøí 1979 (vyhl. è. 28/1981 Sb., ve znìní vyhl. è. 85/1985 Sb.) Èlánek

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

CÏ ESKE REPUBLIKY. VsÏeobecna dohoda o clech a obchodu 1994, Dohoda o textilu a osïacenõâ, Dohoda o technickyâch prïekaâzïkaâch obchodu,

CÏ ESKE REPUBLIKY. VsÏeobecna dohoda o clech a obchodu 1994, Dohoda o textilu a osïacenõâ, Dohoda o technickyâch prïekaâzïkaâch obchodu, RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 19. zaârïõâ 1995 Cena KcÏ 204,± OBSAH: 191. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Dohody o zrïõâzenõâ

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

110/1978 Sb. Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

110/1978 Sb. Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně. 110/1978 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1978 o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971 Změna: 86/1985 Sb. Dne 24. března 1971 byla ve Štrasburku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 6

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 17. èervna 2002 Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 93. Oznámení o zámìru vyhlásit výbìrové

Více

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k zakázce mimo režim zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázkách Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k výbìrovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-464105/2006/00PNI/EIA/283-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 1.3.2007 podle 7 zákona

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále jen smluvní strany ; přejíce si rozšířit a prohloubit

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo:

RÁMCOVÁ SMLOUVA (verze 2/2009) - èíslo: RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S DEIZOÝMI HODNOTAMI Smluvní strany AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 10, U ršovického høbitova 554, 101 00, IÈ: 25163680, zapsaná v obchodním rejstøíku

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 3 Rozeslána dne 26. záøí 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 5. P o k y n obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně.

118/1979 Sb. Český překlad nové revize Dohody se vyhlašuje současně. 118/1979 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 9. července 1979 o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem.

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem. 4821/UCV/2009-UCVR È.j.: UZSVM/UCV/4509/2009-UCVR Oznámení o vvbìrovém øízení a jeho Dodmínkách Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36,400

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s.

STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. STANOVY KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ, Z.S. zkratka KCHSBP, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub chovatelù svatobernardských psù, z.s. (dále rovnìž spolek"). 2. Sídlo spolku: 564 01

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 5 Rozeslána dne 20. prosince 2002 Cena 44,- Kè OBSAH 38. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 17. ledna 2000 Èástka 1 Roèník 2000 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Výmìr

Více

ZÁKON è. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON è. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK ZÁKON è. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK ve znìní zákona è. 264/1992 Sb., zákona è. 591/1992 Sb., zákona è. 600/1992 Sb., zákona è. 286/1993 Sb., zákona è. 156/1994 Sb., zákona è. 84/1995 Sb., zákona è.

Více