ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ (inovovaný)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ (inovovaný)"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ (inovovaný) Srpen 2012

2 I. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Soukromá základní škola INTEGRÁL pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. byla zařazena do sítě škol , nově pak a po úpravě názvu na základě Vyhlášky 072/2005 Sb. naposledy Svoji činnost zahájila dne Sídlí v Praze 2, v ulici Jana Masaryka č. 25 a její zřizovatelkou je od r paní Pavla Jandová. Od srpna 2002 je ředitelkou školy Mgr. Alice Běhounková, která je zároveň ve škole i koordinátorem projektu Škol podporujících zdraví. V devíti třídách se v ročníku učí více než sto dětí s maximálním počtem patnácti žáků v jedné třídě. I díky tomu je možné jim poskytovat individuální péči zaměřenou na jejich specifické zvláštnosti a potřeby. Více než třicet zaměstnanců (23 pedagogů, 2 vychovatelky, 3 provozní zaměstnanci, 3 pracovnice školní jídelny) včetně školního psychologa a speciálního pedagoga zaměstnaných na plný úvazek vytváří vědomě klidnou a podnětnou atmosféru školního prostředí vedoucí ke vzájemné důvěře a pocitu bezpečí. Vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání INTEGRÁL. Ten alternativně řeší problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení. Poskytuje žákům komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich odchylky. Speciální vyučovací metody, přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a vzbuzují pocity úspěšnosti a jistoty. Tak snadněji dosahují studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění. Velká podobnost myšlenek našeho původního výchovně vzdělávacího projektu INTEGRÁL s filosofií tzv. zdravých škol nás přivedla na myšlenku ucházet se o členství v tomto celonárodním projektu. Od našeho vstupu do sítě Škol podporujících zdraví v r tak stále usilujeme o další rozvíjení výchovy ke zdraví ve vztahu k celému školnímu společenství. To předpokládá cílevědomé a nepřetržité úsilí o celkové ozdravění učebního a pracovního prostředí žáků, pedagogů i správních zaměstnanců. K tomu však nepřispívají jen materiální aspekty, ale i zodpovědnost a zprostředkování specifických poznatků a dovedností k formování postojů a chování, vedoucích ke zdravému způsobu života. V tomto školním roce vstupujeme již do dvaadvacátého roku našeho snažení.

3 II. AUTOEVALUACE, ANALÝZA DOSAŽENÉHO STAVU Za účelem průběžného hodnocení výsledků plánovaných cílů jsme tématu ŠPZ věnovali každoročně větší část programu jarní provozní porady. Formou diskuse se zaměstnanci školy vyjadřovali ke všem pozitivním i negativním bodům realizovaného plánu podpory zdraví pro daný školní rok. Pro celkovou autoevaluaci školní strategie jsme pak zvolili srpnový výjezd pedagogického sboru v tomto roce, který poskytl dostatek času pro hlubší rozbor. V únoru 2010 jsme přistoupili i k vyhodnocení klimatu pracoviště s využitím dotazníku Mgr. Ludmily Třeštíkové. Výsledkem bylo zjištění, že s atmosférou v práci můžeme být spokojeni. Vypadá to, že většinu času převažuje pozitivní nálada. Možné problémy, které se v testu objevily, se dají pravděpodobně lehce vyřešit. Důležité pro nás byly pochopitelně i názory zákonných zástupců našich žáků. V červnu 2011 vyjadřovali svůj názor k 33 tvrzením týkajícím se organizace výuky, její náročnosti, nadstandardní péče, volnočasových aktivit, jednání se zaměstnanci školy, poskytování informací atp. V lednu 2012 jsme dostali nabídku zapojit se do sítě škol projektu Rodiče vítáni (viz. Proto jsme požádali alespoň zástupce rodičů z jednotlivých tříd pracující v Radě rodičů, aby vyplnili požadovaný dotazník a vyhodnotili tak, která kritéria certifikace škola splňuje. Bylo pro nás příjemným zjištěním, že škola podle nich vyhovuje všem základním požadavkům a z volitelných se rodiče zcela shodli na 6 ze 17 kritérií. Díky tomu jsme získali nejen certifikát, ale i možnost umístění na mapě aktivních škol. Nejčerstvější sondu jsme provedli v září t.r. s cílem zjistit postoje rodičů ke klimatu školy. Je pozitivní, že rodiče nejčastěji označili tvrzení, že zaměstnanci školy usilují o vytváření příjemného a férového prostředí a že v případě problémů se mohou na školu spolehnout a požádat ji o radu a pomoc. Tato důvěra nás v mnohém zavazuje k pokračování nastoupené cesty. Komplexní hodnocení školy prováděli v neposlední řadě i žáci školy. Především deváťáci těsně před ukončením své povinné školní docházky se zamýšleli v pracovních skupinách nad tématy mapujícími všechny oblasti školního života. NEJVÁŽNĚJŠÍ ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY: nevyhovující podlahové krytiny ve třídách absence vody ve většině tříd chybějící další prostory tělocvična, pracovny pro školní družinu a terapie nedostatečný úklid ve třídách a toaletách rezervy v uplatňování zásad zdravé výživy u mnoha žáků školy problematické okolí školy riziková oblast z hlediska bezpečnosti i sociálně patologických jevů značné rezervy v uplatňování relaxačních chvilek při vyučování klesající zájem žáků II. stupně o zájmové kroužky i přes inovaci nabídky nedostatky v samostatnosti žáků a jejich správném rozhodování a uvědomění si odpovědnosti za své konání u některých rodičů chybějící zájem o školní výsledky jejich dětí Řešením těchto problémů se zabývá další část inovovaného projektu rámcový plán.

4 ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ I přes vyrovnané hospodaření a promyšlené investování získaných finančních prostředků nám finanční situace školy neumožnila v uplynulém období realizovat všechny naplánované akce zlepšující materiální prostředí. Byla jen dokončena výměna všech krytů na topení a světel odpovídajících platným hygienickým normám a šetřících spotřebu elektrické energie. Novým nábytkem byla vybavena pracovna speciálního pedagoga a díky přidělení finančních prostředků od MČ Prahy 2 došlo k výměně oken ve třídách v 1. patře. Úpravy vnitřních prostor školní budovy vyvrcholily letošní revitalizací sborovny v 1. patře - důležitého zázemí především pro třídní učitelky II. stupně. Vzhledem k atypičnosti místnosti (2 výklenky, okna na dvou stranách) a nutnosti využívat její vstupní část i jako hovornu pro rodiče a místo pro PC, jsme byli nuceni pořídit nábytek na míru. Díky významné finanční podpoře MŠMT v závěru roku 2009 jsme vylepšili i technické vybavení potřebné pro uplatňovaná nových učebních technologií. Více než polovina dotace byla věnována zakoupení interaktivní tabule s příslušenstvím a promítací techniky do dvou učeben II. stupně. Nemalou částku jsme věnovali i pořízení nových audiopřehrávačů a televizních přijímačů. Díky sponzorským darům od rodičů jsme mohli zmodernizovat i počítačovou učebnu nové počítače včetně LCD monitorů odpovídají současným technickým trendům a díky speciálním programům umožňují využívat tuto techniku např. i při zpracování videodokumentace žáků. Velká pozornost je každoročně věnována postupnému obohacování sbírek kabinetů o další pomůcky a novou didaktickou techniku. V souvislosti s novým ŠVP je nutno postupně obnovovat i fond učebnic. Za uplynulé čtyři roky se nám podařilo dokončit výměnu učebnic českého jazyka, matematiky a dějepisu pro všechny ročníky II. stupně. Rovněž byly pořízeny nové učebnice anglického jazyka (nová řada Project) a učebnice z nakladatelství FRAUS pro český jazyk ve třídách I. stupně. Materiální vybavení však není jediné, které pozitivně ovlivňuje celkovou činnost školy. Důsledně jsou uplatňována psychohygienická opatření s posunutým začátkem vyučování a zkrácenými vyučovacími jednotkami. Volný pohyb ve všech prostorách školy včetně hřiště dává žákům možnost neomezeného kontaktu s ostatními a navazování neformálních vztahů bez ohledu na jejich věk. K oddechu slouží i relaxační přestávkové programy, jichž děti hojně využívají. K celkové pohodě přispívá i součinnost se školní jídelnou, která realizuje celodenní stravování žáků včetně podávání přesnídávek. Zajišťuje také pitný režim po celý den doplněný o možnost zakoupit si minerální vodu a zdravé pamlsky v kanceláři školy. Pokračujeme i v programu Mléko do škol a nově jsme začali využívat i program Ovoce do škol. Na každého návštěvníka školy velmi pozitivně působí galerie žákovských výtvorů a dětské práce, jimiž je vyzdoben celý interiér školní budovy. O umělecké úrovni dílek našich žáků svědčí i četná ocenění v řadě výtvarných soutěží (př. 1. a 2. místo v soutěži Den lidských práv organizovaný sdružením BASIC, 1. místo v soutěži Škola podle mých představ nebo Můj vysněný den či Vánoční kočka ). Žáci se také každoročně podílejí na grafické podobě školního nástěnného kalendáře, o nějž je však mezi rodiči v poslední době klesající zájem. Mnoho prospěšného bylo vykonáno i na poli tvorby pravidel společného soužití a jejich praktického uplatňování. Tím je posilována mnohdy zcela chybějící schopnost autoregulace chování našich žáků. Je samozřejmostí, že si žáci všech tříd v součinnosti s třídním učitelem vždy na začátku školního roku sestavují svá třídní pravidla. Děti z 1. a 6. třídy tak činí na podzimních několikadenních výjezdech, určených také k seznámení se spolužáky a snadnější adaptaci. V uplynulých dvou letech jsme se pokusili žáky pozitivně motivovat k dodržování těchto pravidel a oprášili jsme bývalou školní tradici - Výlet za odměnu. Je určen dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Důležitou podmínkou je celoroční píle a snaha o bezproblémové chování. Šanci tak nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok.

5 ZDRAVÉ UČENÍ Na pedagogické i ostatní pracovníky školy jsou v tomto ohledu kladeny zvýšené nároky. Vyžadují citlivé respektování individuálních zvláštností žáků, značné porozumění pro jejich specifické potřeby, trpělivost, toleranci a ochotu dětem pomáhat a povzbudivě je motivovat při školní práci. Je nutné přiměřenými požadavky a s pedagogickým taktem předcházet psychickému zatížení dětí, a tak se podílet na vytváření příznivých podmínek výuky. Učitelé se snaží o uplatňování pestrých forem činností žáků a vyučovacích metod i způsobu prověřování učiva. Dětem se SPU, PAS a ADHD či ADD však nejvíce vyhovují a jsou nejefektivnější tradiční a mnohokrát vyzkoušené postupy, které se rituálně opakují. Proto je zavádění nových postupů do výuky opatrnější a méně nápadné. I přesto mnozí vyučující plánovaně využívají metody RWCT, s nimiž se seznámili na 80-hodinovém kurzu v r Velkou pozornost věnujeme osobnostně sociální výchově. Díky intenzivní dvouleté spolupráci jako pilotní škola s o.s. Projektem Odyssea jsme OSV strategicky zapracovali do všech předmětů ŠVP ZV Integrál. Kromě toho jsme do učebního plánu 6. ročníku začlenili v jednohodinové dotaci týdně i předmět Osobnostní a sociální výchova. Naši žáci jsou díky svým specifikům (impulzivnost, touha po senzaci, hyperaktivita aj.) více ohroženi sociálně patologickými jevy. A proto je naším cílem podporovat u nich především dovednost efektivní komunikace a týmové spolupráce, zvládat mezilidské konflikty a osvojovat si techniky duševní hygieny. Důležitý je také rozvoj empatie, sebeúcty a zdravého sebevědomí. Hlavními prioritami našeho ŠVP je proto utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (včetně příslušných komunikačních a kooperativních dovedností), vytváření dobrého vztahu žáků k sobě samým a osvojení příslušných metod péče o vlastní duševní hygienu, rozvoj studijních dovedností pro celoživotní učení a prevence šikany a závislostí. Snížené počty žáků ve třídách a dělení výuky na II. stupni v nejobtížnějších předmětech umožňují individuálnější a diferencovanější přístupy vyučujících. Vyučování je tak daleko efektivnější a přínosnější bez zvýšených nároků na psychiku dětí. Ve třídách I. stupně za tím účelem využíváme od dubna 2009 práci asistentek pedagoga. Od r se daří zajišťovat na jejich mzdy finanční prostředky od MŠMT využíváním rozvojového programu určeného i pro soukromé školy. S ohledem na žáky s vážným handicapem v těchto třídách (vývojová dysfázie percepční i expresivní, Aspergerův syndrom, zrakové postižení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce nezbytností v uplynulém školním roce celkově odpracovaly více než 1200 hodin přímé práce s žáky. Škola trvale usiluje o zkvalitnění a zpestření nabídky nadstandardní péče zvláště dětem se SPU. Její těžiště spočívá zvláště v diagnostickém, poradenském a nyní již i terapeutickém působení školní psycholožky. V září 2010 došlo k výměně pracovnic v této funkci a nutno podotknout, že se jedná o další obrat k lepšímu. Na vysoké profesionální úrovni je již tradičně práce uvolněného speciálního pedagoga provádějícího reedukace SPU u nejtěžších druhů vad a realizujícího i logopedickou péči. Kromě toho pracuje s žáky individuálně při speciálních cvičeních, kdy odborně vede při domácí práci i rodiče žáků. Repertoár těchto cvičení je stále rozšiřován, aby bylo možno postihnout terapeuticky všechny problémy provázející žáky se SPU. Nabídku komplexní péče doplňují jedna skupina muzikoterapie, dvě skupiny arteterapie, tři skupiny dramaterapie a 3 skupiny Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Od srpna 2009 pokračoval na naší škole projekt VIP ve verzi II pod názvem Rozvoj školních poradenských pracovišť. Zúčastnila se ho školní psycholožka a speciální pedagožka. Cílem projektu byl rozvoj a inovace systému ŠPP a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Smyslem pak především podpora žáků k dosažení úspěchu, posilování jejich sebedůvěry a poskytování zpětné vazby, předcházení konfliktů a jejich řešení. Bohatou nabídkou se může pochlubit školní klub se svými 12 odděleními zaměřenými na všechny stránky harmonického vývoje osobnosti. Vhodným doplňkem mimoškolní činnosti je členství žáků II. stupně v Klubu mladých diváků, jehož pravidelná činnost obohacuje účastníky o významné kulturní zážitky a společenské zkušenosti. V centru zájmu především žáků I. stupně se stále drží Klub mladých čtenářů. V souvislosti s tím vítáme pravidelnou spolupráci s místním dětským oddělením Městské knihovny, která pořádá pro žáky 1. třídy akci Rytíř čtení a aktivně se každoročně zapojuje do projektu

6 pro žáky třídy Přespání ve škole. V letošním školním roce budeme pořádat již jubilejní desátý ročník. Na realizaci se podílejí nejen starší žáci, ale i absolventi školy, kteří před lety s touto akcí začínali. Stoupající úroveň má činnost školní družiny. Poté, co se konečně podařilo stabilizovat pedagogické zabezpečení, je její práce systematická a velkou měrou přispívá k celkovému pozitivnímu působení na osobnosti dětí. Jedenkrát týdně podnikají školní vychovatelky se svými svěřenci krátké výlety s nejrůznějším zaměřením. Tradicí se již stala i Odpoledne pro všechny určená pro děti ze školní družiny a jejich rodiče, prohlubující schopnosti kooperace a společného prožívání. Protože nám na srdci leží motorické schopnosti a zároveň i nechuť současné mladé populace k pohybu, pořádáme každoročně několik sportovních akcí - podzimní turnaj v míčových hrách, Vánoční turnaj ve stolním tenise, plavecké závody v bazénu Olšanka a jednou za dva roky lehkoatletické přebory. Letos bychom chtěli obnovit školní tradici v běhu do schodů, tentokrát do Nuselských nedaleko od budovy školy. Pozitivně lze hodnotit i pravidelné projektové dny se zdravotnickou tematikou, konané v závěru školního roku s návazností na období hlavních školních prázdnin. Nejprve to byl Den s handicapem, při kterém jsme využili materiály z olomoucké univerzity. Žáci si tak mohli sestavit vlastní rozvrh z nabízených aktivit a vyzkoušet si, jaké to je žít se zdravotním omezením. Nejdůležitějším momentem asi byl výsledek závěrečného dotazníku všichni se shodli, že svého zdraví si velmi váží. O rok později jsme si do školy pozvali pracovníka ČČK a za jeho asistence jsme si oživili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Ty jsme využili vloni při Branném dni a především letos při akci První pomoc v praxi. Po úvodních dvou hodinách teorie se žáci II. stupně vydali do Havlíčkových sadů, aby zde nalezli raněné, provedli rychlou diagnostiku a poskytli jim improvizovanou první pomoc. Pokud to zranění dovolovalo, odtransportovali nakonec raněného do budovy školy. Žáci I. stupně měli stejný úkol, jen s tím rozdílem, že ranění byli umístěni ve škole nebo na školním hřišti. Role hodnotitele se pak ujala maskérka jednotlivých zranění a zároveň rozhodčí zdravotnických soutěží. V rámci Výchovy k udržitelnému rozvoji se uskutečnilo v uplynulých letech několik celoškolních projektových dnů organizovaných vyučující přírodopisu Mgr. Blechovou. V roce 2008 s názvem Tajemství vody - jeho cílem bylo prostřednictvím pozorování a měření na vltavském břehu i při laboratorních pracích ve škole přimět žáky k zamyšlení nad čistotou vody a její nezbytností pro život člověka a existenci přírody. Na podzim 2009 se uskutečnil celoškolní projektový den s názvem Máme vás rádi, při které se žáci zamýšleli nad chováním člověka k domácím mazlíčkům. Zajímavým prvkem byly nejen ukázky zvířat, o která se starají naši žáci i s jejich odborným výkladem, ale i plnění úkolů na různých stanovištích. Žáky I. stupně navštívili se svými psími přáteli pracovníci společnosti Helppes, kteří jim předvedli práci a výcvik asistenčních a canisterapeutických psů. V listopadu 2010 se žáci zamýšleli nad tématem Cesta do pravěku. Náplní bylo seznámit se s jednotlivými obdobími vývoje Země a života na ní, ale i stanovit pravidla, jejichž dodržování je podmínkou pro její zachování. Pohled žáků do budoucnosti byl plný technických vymožeností a zlepšováků. Věřme, že spolu s nimi zůstanou hlavní součástí života i lidí v budoucnu pracovitost, čest a láska. V loňském školním roce jsme se zabývali tématem ECCE HOMO (Ejhle člověk). Jeho cílem bylo zprostředkovat dětem poznání, že zdraví je největším pokladem. S využitím různých zdrojů hledali odpovědi na zadané otázky a vysvětlovali méně známé pojmy, prohlíželi rentgenové snímky, vytvářeli daktylky (tj. otisky svých prstů). Prošli si i psychotesty, zkoušky smyslů a vyzkoušeli si svoji tělesnou zdatnost při cvičení s činkami a šátkem nebo při práci s cvičebními bandy. Také si měřili pomocí tonometru krevní tlak a puls a snažili se poznat pomůcky, které se ve zdravotnictví používají. Na závěr vytvořila každá pracovní skupina desatero pro zdravý život, se kterým se pochlubila na závěrečném setkání. Trvale usilujeme o stabilizaci učitelů se speciálně pedagogickou kvalifikací a mladých učitelů. Dva z nich dokončili v současné bakalářské studium jeden v oboru Speciální pedagogika, druhý v aprobaci TV IT a pokračují ve studiu magisterském. U většiny učitelů bez speciálně pedagogického vzdělání doplňujeme jejich znalosti účastí na vzdělávacích akcích nebo odborných konferencích. Celý pedagogický sbor pak absolvoval v říjnu 2011 dvoudenní seminář na téma Typologie MBTI. Trvale využíváme i seminářů pořádaných SZÚ pod názvem Učíme se navzájem. V prosinci 2011 tak mohla např. čtveřice pedagogů nahlédnout pod pokličku zdravé školy v Karviné.

7 OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ Mezi nejdůležitější sociální partnery řadíme především zákonné zástupce žáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v září 2008 ukázky výukového programu Jazyky bez bariér a v lednu 2009 pak přednášku školní psycholožky PaedDr. Mgr. Žáčkové s názvem Jak dovést hyperaktivní dítě do dospělosti. V lednu 2010 mohli rodiče navštívit přednášku PaedDr. Jucovičové a školní psycholožky PaedDr. Mgr. Žáčkové s názvem Jak se učit a připravovat s dítětem se SPU do školy a o rok později přednášku Mgr. Kmínkové Motivace žáků k učení. O správných stravovacích návycích dětí i dospělých se mohli dozvědět více na besedě s odbornicí na výživu a stravování, předsedkyní Společnosti pro výživu Prof. Ing. Janou Dostálovou, CSc. v lednu Kromě toho je možno vždy v prosinci získat za symbolický příspěvek školní kalendář s výtvarnými dílky žáků, který vydáváme každým rokem. Strategie školy spočívá v budování dobrých vztahů školy a rodiny s orientací na roli rodičů při výchově vlastních dětí. Proto pořádáme konzultace rodičů s vyučujícími za účasti žáků, kterých se jednání týkají. Je tak možné zajistit nejen jejich objektivitu, ale i větší efektivitu. S rodiči však spolupracujeme i na poli vzdělávacím konkrétně v rámci projektu organizace Člověk v tísni s názvem Jeden svět na školách příběhy bezpráví. Jeho součástí je vždy promítání filmu s tematikou českých novodobých dějin a následná beseda s pamětníkem. Žáci 8. a 9. ročníku se tak již setkali s maminkou jednoho z dětí, jejíž rodina trpěla za své kulactví a s otcem, který se přišel podělit o své osobní zkušenosti s porušováním lidských práv v socialistickém Československu a s vynuceným životem v exilu. Vedení školy spolupracuje s Radou rodičů, která vznikla hned v prvním roce působení školy. Má v jejím životě své pevné místo a v rodičovské veřejnosti zaslouženou autoritu. Poslední aktivizace její činnosti směřovala k organizačnímu a materiálnímu zabezpečení oslav 20. výročí působení školy. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo podzimní a jarní Odpoledne pro rodiče ve školní družině. Na ně připravují vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. V listopadu 2011 se tak rodiče vydali se svými dětmi Letem, světem, vzduchem a v květnu 2012 Letem, světem na Zemi. Pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky pořádáme tematické víkendové akce a výjezdy. Mezi tradiční stále patří pravidelné návštěvy bývalého pana ředitele v jeho nynějším šumavském bydlišti. V centru zájmu jsou však i různé sportovní aktivity pěší turistika, rafting, horská turistika. K oblíbeným se v posledních letech řadí i víkendové lázeňské pobyty s možností využití balíčku welness procedur. Cílem je nejen posílení přátelských vztahů v kolektivu, ale i oddálení syndromu vyhoření, jehož nebezpečí jsou všichni vystaveni. Do mimoškolního programu se významně zapojuje i Rada žáků, která pracuje ve škole již 12.rokem. V současné době nese název Tvůrčí skupina a jejím hlavním posláním je organizace akce pro adoptovaného indického chlapce v rámci Adopce na dálku. V roce 2009 to bylo setkání nazvané To jsme my, jehož součástí byly aktivity pro účastníky v několika místnostech. Ti mohli zvolit návštěvu divadelního představení či interaktivního ostrova, kde je žáci v krátkých dramatických výstupech vtahovali do děje nebo navštívit výstavu prezentací žáků, jejich rodičů a některých učitelů. Při setkání nazvaném Ufouni si přítomní mohli vybrat, zda chtějí shlédnout divadelní představení, navštívit interaktivní dílny nebo si zakoupit zaručeně pravé důkazy o pobytu mimozemšťanů na našem území. Při oslavách 20. výročí školy v roce 2011 mohli návštěvníci této nevšední podívané shlédnout vlastnoručně natočený a živě komentovaný film o historii školy a školním strašidle. S některými strašidly bylo možno se na krátkou dobu setkat i ve třídě vedle projekce. Součástí oslav byla i tombola pořádaná Radou rodičů. Letos se díky MČ Praha 2 podařilo přenést celou akci mimo zdi školy, a to do prostor nedávno zrekonstruované Grotty v Havlíčkových sadech. Pozvaní i náhodní návštěvníci se tak mohli seznámit

8 v příhodných přirozených kulisách s Tajemstvím v mé hlavě. Celé vystoupení Tvůrčí skupiny a Tanečního kroužku bylo vlastně putováním labyrintem vzpomínek a zážitků fiktivního mladého muže. Dlouhá léta přispíváme ale i na chov zvířat v pražské ZOO. Od r je to sponzorování levharta mandžuského a od března 2009 jsme ještě adoptivními rodiči komby ušaté. Finanční prostředky jsou získávány výhradně z tzv. bleskového sběru starého papíru, který se koná 4x do roka. Spolupráci se snažíme rozvíjet i s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s možností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní družiny. Intenzivní kontakt udržujeme již několik let s dětským oddělením pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici. Její pracovnice paní Vališová pořádá pro začínající čtenáře (tj. žáky 1. a 2. ročníku) celoroční cyklus návštěv pod názvem Rytíř čtení. Kromě toho se vždy významnou měrou podílí i na akci pořádané naší školou pro žáky ročníku spojené s přespáním ve škole a celovečerním předčítáním. Tím se snažíme vést naše žáky ke čtenářství, které je v posledních letech i ve společnosti na ústupu. K propagaci školy přispívá i publikační činnost pedagogických pracovníků v nakladatelství Raabe nebo v pedagogických periodikách (Učitelské noviny, Moderní vyučování). Veřejnosti se snažíme poskytovat objektivní informace o škole prostřednictvím webových stránek, jimž jsme v říjnu 2010 vtiskli novou podobu, která umožňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně byl rozšířen i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní družina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci sic chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design.

9 III. RÁMCOVÝ PROJEKT CÍLE PROSTŘEDKY POHODA PROSTŘEDÍ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Vybaveností školy napomáhat jejímu pozitivnímu klimatu Vybavit školní hřiště novými herními prvky Rozšířit rozvod vody i do dalších učeben Zajistit postupnou výměnu podlahových krytin Vybudovat relaxační zóny pro žáky na školní chodbě v obou patrech školy Řešit prostorové podmínky školy Dodržovat navozený systém při placeném nájmu tělocvičen v okolních školách Zajistit na jarní období prostor pro lehkoatletický trénink SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Věnovat pozornost projevům humanismu v mezilidských vztazích Vychovávat žáky i jejich rodiče k úctě vůči práci všech zaměstnanců školy Rozvíjet sociální dovednosti a humanistické postoje žáků Ve spolupráci s rodiči vést žáky k respektování dohodnutých pravidel chování Učit žáky zaujímat kritický postoj k rizikovým projevům chování jednotlivců i skupin Spolupracovat s osvědčenými organizacemi za účelem spolehlivé diferenciace sociálně patologických jevů žáky i zaměstnanci školy

10 Organizovat akce napomáhající zlepšení komunikace v kolektivu třídy a vyjasnění interpersonálních vztahů Dbát o psychickou pohodu zaměstnanců školy Pokračovat v organizaci pravidelných setkání zaměstnanců včetně bývalých kolegů Inovovat systém výhod pro zaměstnance o předplatné na sportovní aktivity, příspěvek na ozdravné pobyty S dostatečným časovým předstihem informovat zaměstnance o finanční situaci školy a případných změnách v jejím provozu ORGANIZAČNÍ PROSTŘEDÍ Organizovat provoz školy a její činnosti s ohledem na individuální potřeby všech lidí, kteří v ní pobývají Dbát při sestavování rozvrhu na biorytmicitu biologických funkcí Využívat pohybové aktivity v režimu školy k odpočinku a regeneraci sil Využívání všech forem tělesné výchovy, které umožňuje RVP ZV a prostorové podmínky školy Uplatňovat zásady zdravé výživy a správných stravovacích návyků Vytvářet optimální prostředí pro konzumaci jídel ve školní jídelně, kultivovat trvale kulturu stolování a dbát na dodržování správných hygienických návyků Provádět osvětu mezi žáky i rodiči ohledně zdravé výživy a správného složení jídelníčku hl. v učebních předmětech Výchova ke zdraví, Domácnost a Pracovní činnosti Neformálními způsoby rozšiřovat povědomí žáků o zdravotnické prevenci a nebezpečí úrazů Trvale usilovat o udržení kvality pedagogického sboru Při výběrových řízeních dbát nejen na speciálně pedagogickou kvalifikaci ale i na postoj uchazeče k uplatňování myšlenek ŠPZ Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků podle finančních možností školy

11 ZDRAVÉ UČENÍ SMYSLUPLNOST Motivovat učitele ke vzdělávání se v problematice nových metod a forem práce se žáky Vycházet vstříc zájmu učitelů při výběru DVPP, dbát na předávání poznatků ostatním členům ped. sboru Hledat vhodné alternativní formy a metody pro výuku jazyků vhodných pro žáky se SPU Dbát o smysluplnost toho, čemu se děti učí V učebním procesu uplatňovat formy prožitkového a činnostního učení K výuce využívat i akcí organizovaných mimo budovu školy Orientovat výuku na rozvíjení životních kompetencí žáků Realizovat výuku rozvíjející důležité kompetence žáků Provádět pravidelné vyhodnocování ŠVP ZV Integrál Vytvořit podmínky pro využívání PC programů ve výuce (IT, revitalizace a údržba PC ve třídách) Důsledně uplatňovat sebereflexi žáků i učitelů při výchovně vzdělávacím procesu MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST Zprostředkovávat zaměstnancům školy informace v problematice porozumění osobnosti žáků s SPU, ADHD, ADD a PAS Volit metody a formy práce odpovídající rozumové úrovni žáka Zajistit pravidelné vstupy školního psychologa a speciálního pedagoga na pedagogických a provozních poradách Motivovat učitele k účasti na přednáškách odborných společností (ČLSMS, Společnost Dyslexie, IPPP aj.) Zbytečně nesnižovat náročnost výuky pro nadané žáky Při výuce vycházet z individuálních možností žáka při jejich posuzování se opírat o vyšetření a doporučení školního psychologa Podporovat účast žáků v nejrůznějších soutěžích dle jejich zájmu Pokračovat v uplatňování speciálního přístupu a individuální péče o žáky se specifickými zvláštnostmi Pokračovat ve vypracovávání IVP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na každý školní rok

12 Vést žáky k účinné kompenzaci jejich nedostatků Učit žáky vyrovnávat se s neúspěchem a zvládat náročné životní situace Umožňovat žákům využívat co největšího množství jim určených terapií a speciálních cvičení podporujících jejich budoucí úspěšnost v životě Dodržovat limity počtu žáků nejen ve třídách, ale i v terapeutických skupinách a ŠD (v případě nutnosti zřídit další oddělení ŠD v době špičky) Umožnit žákům volbu vzdělávacích a a zájmových aktivit Reflektovat při nabídce zájmových aktivit každoročně zájem žáků Udržet rozsah a obměňovat nabídku zájmových kroužků SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE Pěstovat přátelství a partnerské symetrické vztahy mezi účastníky života školy Posilovat spontánní péči starších žáků o mladší Dbát na úspěšné včleňování nových žáků do třídních kolektivů Využívat při psychologickém vyšetření aktualizované diagnostické metody pro stanovení SPU nepřijímat žáky s již diagnostikovanou SPCH Organizovat aktivity posilující postavení třídního učitele jako součásti třídního společenství výjezdy tříd, stmelovací aktivity při třídnických hodinách, hodiny metodika primární prevence Dbát na to, aby byl učitel svým osobním příkladem vzorem pro jednání a chování žáků i rodičů Uplatňovat při výuce metody kooperativního učení Ponechat třídnické hodiny v ročníku jako pevnou součást rozvrhu jejich prostor věnovat nejen provozním problémům, ale i zlepšování vztahů mezi žáky Pokračovat v celoškolních projektech se společnou tematikou pro všechny třídy i zpracovávání individuálních třídních námětů dle uvážení vyučujících Rozvíjet dovednosti žáků i učitelů spolupracovat a komunikovat při řešení problémů

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 2 0 1 4

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 2 0 1 4 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim

Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Příklad inspirativní praxe v oblasti autoevaluace školy Speciální základní škola Chrudim Název: Spolupracující tým a fungující systém autoevaluace pomáhá k dosahování co nejvyšší kvality Zpracovala: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Předkladatel...3 1.2. Zřizovatel...3

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace školní vzdělávací program Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP pro ZV Název vzdělávacího programu: Školní

Více

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 2. Identifikační údaje str. 4 3. Charakteristika školy str. 5 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 5 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 5 2. 2. 1. Materiální,

Více