ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ (inovovaný)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ (inovovaný)"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ (inovovaný) Srpen 2012

2 I. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Soukromá základní škola INTEGRÁL pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. byla zařazena do sítě škol , nově pak a po úpravě názvu na základě Vyhlášky 072/2005 Sb. naposledy Svoji činnost zahájila dne Sídlí v Praze 2, v ulici Jana Masaryka č. 25 a její zřizovatelkou je od r paní Pavla Jandová. Od srpna 2002 je ředitelkou školy Mgr. Alice Běhounková, která je zároveň ve škole i koordinátorem projektu Škol podporujících zdraví. V devíti třídách se v ročníku učí více než sto dětí s maximálním počtem patnácti žáků v jedné třídě. I díky tomu je možné jim poskytovat individuální péči zaměřenou na jejich specifické zvláštnosti a potřeby. Více než třicet zaměstnanců (23 pedagogů, 2 vychovatelky, 3 provozní zaměstnanci, 3 pracovnice školní jídelny) včetně školního psychologa a speciálního pedagoga zaměstnaných na plný úvazek vytváří vědomě klidnou a podnětnou atmosféru školního prostředí vedoucí ke vzájemné důvěře a pocitu bezpečí. Vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání INTEGRÁL. Ten alternativně řeší problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení. Poskytuje žákům komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich odchylky. Speciální vyučovací metody, přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a vzbuzují pocity úspěšnosti a jistoty. Tak snadněji dosahují studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění. Velká podobnost myšlenek našeho původního výchovně vzdělávacího projektu INTEGRÁL s filosofií tzv. zdravých škol nás přivedla na myšlenku ucházet se o členství v tomto celonárodním projektu. Od našeho vstupu do sítě Škol podporujících zdraví v r tak stále usilujeme o další rozvíjení výchovy ke zdraví ve vztahu k celému školnímu společenství. To předpokládá cílevědomé a nepřetržité úsilí o celkové ozdravění učebního a pracovního prostředí žáků, pedagogů i správních zaměstnanců. K tomu však nepřispívají jen materiální aspekty, ale i zodpovědnost a zprostředkování specifických poznatků a dovedností k formování postojů a chování, vedoucích ke zdravému způsobu života. V tomto školním roce vstupujeme již do dvaadvacátého roku našeho snažení.

3 II. AUTOEVALUACE, ANALÝZA DOSAŽENÉHO STAVU Za účelem průběžného hodnocení výsledků plánovaných cílů jsme tématu ŠPZ věnovali každoročně větší část programu jarní provozní porady. Formou diskuse se zaměstnanci školy vyjadřovali ke všem pozitivním i negativním bodům realizovaného plánu podpory zdraví pro daný školní rok. Pro celkovou autoevaluaci školní strategie jsme pak zvolili srpnový výjezd pedagogického sboru v tomto roce, který poskytl dostatek času pro hlubší rozbor. V únoru 2010 jsme přistoupili i k vyhodnocení klimatu pracoviště s využitím dotazníku Mgr. Ludmily Třeštíkové. Výsledkem bylo zjištění, že s atmosférou v práci můžeme být spokojeni. Vypadá to, že většinu času převažuje pozitivní nálada. Možné problémy, které se v testu objevily, se dají pravděpodobně lehce vyřešit. Důležité pro nás byly pochopitelně i názory zákonných zástupců našich žáků. V červnu 2011 vyjadřovali svůj názor k 33 tvrzením týkajícím se organizace výuky, její náročnosti, nadstandardní péče, volnočasových aktivit, jednání se zaměstnanci školy, poskytování informací atp. V lednu 2012 jsme dostali nabídku zapojit se do sítě škol projektu Rodiče vítáni (viz. Proto jsme požádali alespoň zástupce rodičů z jednotlivých tříd pracující v Radě rodičů, aby vyplnili požadovaný dotazník a vyhodnotili tak, která kritéria certifikace škola splňuje. Bylo pro nás příjemným zjištěním, že škola podle nich vyhovuje všem základním požadavkům a z volitelných se rodiče zcela shodli na 6 ze 17 kritérií. Díky tomu jsme získali nejen certifikát, ale i možnost umístění na mapě aktivních škol. Nejčerstvější sondu jsme provedli v září t.r. s cílem zjistit postoje rodičů ke klimatu školy. Je pozitivní, že rodiče nejčastěji označili tvrzení, že zaměstnanci školy usilují o vytváření příjemného a férového prostředí a že v případě problémů se mohou na školu spolehnout a požádat ji o radu a pomoc. Tato důvěra nás v mnohém zavazuje k pokračování nastoupené cesty. Komplexní hodnocení školy prováděli v neposlední řadě i žáci školy. Především deváťáci těsně před ukončením své povinné školní docházky se zamýšleli v pracovních skupinách nad tématy mapujícími všechny oblasti školního života. NEJVÁŽNĚJŠÍ ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY: nevyhovující podlahové krytiny ve třídách absence vody ve většině tříd chybějící další prostory tělocvična, pracovny pro školní družinu a terapie nedostatečný úklid ve třídách a toaletách rezervy v uplatňování zásad zdravé výživy u mnoha žáků školy problematické okolí školy riziková oblast z hlediska bezpečnosti i sociálně patologických jevů značné rezervy v uplatňování relaxačních chvilek při vyučování klesající zájem žáků II. stupně o zájmové kroužky i přes inovaci nabídky nedostatky v samostatnosti žáků a jejich správném rozhodování a uvědomění si odpovědnosti za své konání u některých rodičů chybějící zájem o školní výsledky jejich dětí Řešením těchto problémů se zabývá další část inovovaného projektu rámcový plán.

4 ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ I přes vyrovnané hospodaření a promyšlené investování získaných finančních prostředků nám finanční situace školy neumožnila v uplynulém období realizovat všechny naplánované akce zlepšující materiální prostředí. Byla jen dokončena výměna všech krytů na topení a světel odpovídajících platným hygienickým normám a šetřících spotřebu elektrické energie. Novým nábytkem byla vybavena pracovna speciálního pedagoga a díky přidělení finančních prostředků od MČ Prahy 2 došlo k výměně oken ve třídách v 1. patře. Úpravy vnitřních prostor školní budovy vyvrcholily letošní revitalizací sborovny v 1. patře - důležitého zázemí především pro třídní učitelky II. stupně. Vzhledem k atypičnosti místnosti (2 výklenky, okna na dvou stranách) a nutnosti využívat její vstupní část i jako hovornu pro rodiče a místo pro PC, jsme byli nuceni pořídit nábytek na míru. Díky významné finanční podpoře MŠMT v závěru roku 2009 jsme vylepšili i technické vybavení potřebné pro uplatňovaná nových učebních technologií. Více než polovina dotace byla věnována zakoupení interaktivní tabule s příslušenstvím a promítací techniky do dvou učeben II. stupně. Nemalou částku jsme věnovali i pořízení nových audiopřehrávačů a televizních přijímačů. Díky sponzorským darům od rodičů jsme mohli zmodernizovat i počítačovou učebnu nové počítače včetně LCD monitorů odpovídají současným technickým trendům a díky speciálním programům umožňují využívat tuto techniku např. i při zpracování videodokumentace žáků. Velká pozornost je každoročně věnována postupnému obohacování sbírek kabinetů o další pomůcky a novou didaktickou techniku. V souvislosti s novým ŠVP je nutno postupně obnovovat i fond učebnic. Za uplynulé čtyři roky se nám podařilo dokončit výměnu učebnic českého jazyka, matematiky a dějepisu pro všechny ročníky II. stupně. Rovněž byly pořízeny nové učebnice anglického jazyka (nová řada Project) a učebnice z nakladatelství FRAUS pro český jazyk ve třídách I. stupně. Materiální vybavení však není jediné, které pozitivně ovlivňuje celkovou činnost školy. Důsledně jsou uplatňována psychohygienická opatření s posunutým začátkem vyučování a zkrácenými vyučovacími jednotkami. Volný pohyb ve všech prostorách školy včetně hřiště dává žákům možnost neomezeného kontaktu s ostatními a navazování neformálních vztahů bez ohledu na jejich věk. K oddechu slouží i relaxační přestávkové programy, jichž děti hojně využívají. K celkové pohodě přispívá i součinnost se školní jídelnou, která realizuje celodenní stravování žáků včetně podávání přesnídávek. Zajišťuje také pitný režim po celý den doplněný o možnost zakoupit si minerální vodu a zdravé pamlsky v kanceláři školy. Pokračujeme i v programu Mléko do škol a nově jsme začali využívat i program Ovoce do škol. Na každého návštěvníka školy velmi pozitivně působí galerie žákovských výtvorů a dětské práce, jimiž je vyzdoben celý interiér školní budovy. O umělecké úrovni dílek našich žáků svědčí i četná ocenění v řadě výtvarných soutěží (př. 1. a 2. místo v soutěži Den lidských práv organizovaný sdružením BASIC, 1. místo v soutěži Škola podle mých představ nebo Můj vysněný den či Vánoční kočka ). Žáci se také každoročně podílejí na grafické podobě školního nástěnného kalendáře, o nějž je však mezi rodiči v poslední době klesající zájem. Mnoho prospěšného bylo vykonáno i na poli tvorby pravidel společného soužití a jejich praktického uplatňování. Tím je posilována mnohdy zcela chybějící schopnost autoregulace chování našich žáků. Je samozřejmostí, že si žáci všech tříd v součinnosti s třídním učitelem vždy na začátku školního roku sestavují svá třídní pravidla. Děti z 1. a 6. třídy tak činí na podzimních několikadenních výjezdech, určených také k seznámení se spolužáky a snadnější adaptaci. V uplynulých dvou letech jsme se pokusili žáky pozitivně motivovat k dodržování těchto pravidel a oprášili jsme bývalou školní tradici - Výlet za odměnu. Je určen dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Důležitou podmínkou je celoroční píle a snaha o bezproblémové chování. Šanci tak nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok.

5 ZDRAVÉ UČENÍ Na pedagogické i ostatní pracovníky školy jsou v tomto ohledu kladeny zvýšené nároky. Vyžadují citlivé respektování individuálních zvláštností žáků, značné porozumění pro jejich specifické potřeby, trpělivost, toleranci a ochotu dětem pomáhat a povzbudivě je motivovat při školní práci. Je nutné přiměřenými požadavky a s pedagogickým taktem předcházet psychickému zatížení dětí, a tak se podílet na vytváření příznivých podmínek výuky. Učitelé se snaží o uplatňování pestrých forem činností žáků a vyučovacích metod i způsobu prověřování učiva. Dětem se SPU, PAS a ADHD či ADD však nejvíce vyhovují a jsou nejefektivnější tradiční a mnohokrát vyzkoušené postupy, které se rituálně opakují. Proto je zavádění nových postupů do výuky opatrnější a méně nápadné. I přesto mnozí vyučující plánovaně využívají metody RWCT, s nimiž se seznámili na 80-hodinovém kurzu v r Velkou pozornost věnujeme osobnostně sociální výchově. Díky intenzivní dvouleté spolupráci jako pilotní škola s o.s. Projektem Odyssea jsme OSV strategicky zapracovali do všech předmětů ŠVP ZV Integrál. Kromě toho jsme do učebního plánu 6. ročníku začlenili v jednohodinové dotaci týdně i předmět Osobnostní a sociální výchova. Naši žáci jsou díky svým specifikům (impulzivnost, touha po senzaci, hyperaktivita aj.) více ohroženi sociálně patologickými jevy. A proto je naším cílem podporovat u nich především dovednost efektivní komunikace a týmové spolupráce, zvládat mezilidské konflikty a osvojovat si techniky duševní hygieny. Důležitý je také rozvoj empatie, sebeúcty a zdravého sebevědomí. Hlavními prioritami našeho ŠVP je proto utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni (včetně příslušných komunikačních a kooperativních dovedností), vytváření dobrého vztahu žáků k sobě samým a osvojení příslušných metod péče o vlastní duševní hygienu, rozvoj studijních dovedností pro celoživotní učení a prevence šikany a závislostí. Snížené počty žáků ve třídách a dělení výuky na II. stupni v nejobtížnějších předmětech umožňují individuálnější a diferencovanější přístupy vyučujících. Vyučování je tak daleko efektivnější a přínosnější bez zvýšených nároků na psychiku dětí. Ve třídách I. stupně za tím účelem využíváme od dubna 2009 práci asistentek pedagoga. Od r se daří zajišťovat na jejich mzdy finanční prostředky od MŠMT využíváním rozvojového programu určeného i pro soukromé školy. S ohledem na žáky s vážným handicapem v těchto třídách (vývojová dysfázie percepční i expresivní, Aspergerův syndrom, zrakové postižení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce nezbytností v uplynulém školním roce celkově odpracovaly více než 1200 hodin přímé práce s žáky. Škola trvale usiluje o zkvalitnění a zpestření nabídky nadstandardní péče zvláště dětem se SPU. Její těžiště spočívá zvláště v diagnostickém, poradenském a nyní již i terapeutickém působení školní psycholožky. V září 2010 došlo k výměně pracovnic v této funkci a nutno podotknout, že se jedná o další obrat k lepšímu. Na vysoké profesionální úrovni je již tradičně práce uvolněného speciálního pedagoga provádějícího reedukace SPU u nejtěžších druhů vad a realizujícího i logopedickou péči. Kromě toho pracuje s žáky individuálně při speciálních cvičeních, kdy odborně vede při domácí práci i rodiče žáků. Repertoár těchto cvičení je stále rozšiřován, aby bylo možno postihnout terapeuticky všechny problémy provázející žáky se SPU. Nabídku komplexní péče doplňují jedna skupina muzikoterapie, dvě skupiny arteterapie, tři skupiny dramaterapie a 3 skupiny Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Od srpna 2009 pokračoval na naší škole projekt VIP ve verzi II pod názvem Rozvoj školních poradenských pracovišť. Zúčastnila se ho školní psycholožka a speciální pedagožka. Cílem projektu byl rozvoj a inovace systému ŠPP a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Smyslem pak především podpora žáků k dosažení úspěchu, posilování jejich sebedůvěry a poskytování zpětné vazby, předcházení konfliktů a jejich řešení. Bohatou nabídkou se může pochlubit školní klub se svými 12 odděleními zaměřenými na všechny stránky harmonického vývoje osobnosti. Vhodným doplňkem mimoškolní činnosti je členství žáků II. stupně v Klubu mladých diváků, jehož pravidelná činnost obohacuje účastníky o významné kulturní zážitky a společenské zkušenosti. V centru zájmu především žáků I. stupně se stále drží Klub mladých čtenářů. V souvislosti s tím vítáme pravidelnou spolupráci s místním dětským oddělením Městské knihovny, která pořádá pro žáky 1. třídy akci Rytíř čtení a aktivně se každoročně zapojuje do projektu

6 pro žáky třídy Přespání ve škole. V letošním školním roce budeme pořádat již jubilejní desátý ročník. Na realizaci se podílejí nejen starší žáci, ale i absolventi školy, kteří před lety s touto akcí začínali. Stoupající úroveň má činnost školní družiny. Poté, co se konečně podařilo stabilizovat pedagogické zabezpečení, je její práce systematická a velkou měrou přispívá k celkovému pozitivnímu působení na osobnosti dětí. Jedenkrát týdně podnikají školní vychovatelky se svými svěřenci krátké výlety s nejrůznějším zaměřením. Tradicí se již stala i Odpoledne pro všechny určená pro děti ze školní družiny a jejich rodiče, prohlubující schopnosti kooperace a společného prožívání. Protože nám na srdci leží motorické schopnosti a zároveň i nechuť současné mladé populace k pohybu, pořádáme každoročně několik sportovních akcí - podzimní turnaj v míčových hrách, Vánoční turnaj ve stolním tenise, plavecké závody v bazénu Olšanka a jednou za dva roky lehkoatletické přebory. Letos bychom chtěli obnovit školní tradici v běhu do schodů, tentokrát do Nuselských nedaleko od budovy školy. Pozitivně lze hodnotit i pravidelné projektové dny se zdravotnickou tematikou, konané v závěru školního roku s návazností na období hlavních školních prázdnin. Nejprve to byl Den s handicapem, při kterém jsme využili materiály z olomoucké univerzity. Žáci si tak mohli sestavit vlastní rozvrh z nabízených aktivit a vyzkoušet si, jaké to je žít se zdravotním omezením. Nejdůležitějším momentem asi byl výsledek závěrečného dotazníku všichni se shodli, že svého zdraví si velmi váží. O rok později jsme si do školy pozvali pracovníka ČČK a za jeho asistence jsme si oživili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Ty jsme využili vloni při Branném dni a především letos při akci První pomoc v praxi. Po úvodních dvou hodinách teorie se žáci II. stupně vydali do Havlíčkových sadů, aby zde nalezli raněné, provedli rychlou diagnostiku a poskytli jim improvizovanou první pomoc. Pokud to zranění dovolovalo, odtransportovali nakonec raněného do budovy školy. Žáci I. stupně měli stejný úkol, jen s tím rozdílem, že ranění byli umístěni ve škole nebo na školním hřišti. Role hodnotitele se pak ujala maskérka jednotlivých zranění a zároveň rozhodčí zdravotnických soutěží. V rámci Výchovy k udržitelnému rozvoji se uskutečnilo v uplynulých letech několik celoškolních projektových dnů organizovaných vyučující přírodopisu Mgr. Blechovou. V roce 2008 s názvem Tajemství vody - jeho cílem bylo prostřednictvím pozorování a měření na vltavském břehu i při laboratorních pracích ve škole přimět žáky k zamyšlení nad čistotou vody a její nezbytností pro život člověka a existenci přírody. Na podzim 2009 se uskutečnil celoškolní projektový den s názvem Máme vás rádi, při které se žáci zamýšleli nad chováním člověka k domácím mazlíčkům. Zajímavým prvkem byly nejen ukázky zvířat, o která se starají naši žáci i s jejich odborným výkladem, ale i plnění úkolů na různých stanovištích. Žáky I. stupně navštívili se svými psími přáteli pracovníci společnosti Helppes, kteří jim předvedli práci a výcvik asistenčních a canisterapeutických psů. V listopadu 2010 se žáci zamýšleli nad tématem Cesta do pravěku. Náplní bylo seznámit se s jednotlivými obdobími vývoje Země a života na ní, ale i stanovit pravidla, jejichž dodržování je podmínkou pro její zachování. Pohled žáků do budoucnosti byl plný technických vymožeností a zlepšováků. Věřme, že spolu s nimi zůstanou hlavní součástí života i lidí v budoucnu pracovitost, čest a láska. V loňském školním roce jsme se zabývali tématem ECCE HOMO (Ejhle člověk). Jeho cílem bylo zprostředkovat dětem poznání, že zdraví je největším pokladem. S využitím různých zdrojů hledali odpovědi na zadané otázky a vysvětlovali méně známé pojmy, prohlíželi rentgenové snímky, vytvářeli daktylky (tj. otisky svých prstů). Prošli si i psychotesty, zkoušky smyslů a vyzkoušeli si svoji tělesnou zdatnost při cvičení s činkami a šátkem nebo při práci s cvičebními bandy. Také si měřili pomocí tonometru krevní tlak a puls a snažili se poznat pomůcky, které se ve zdravotnictví používají. Na závěr vytvořila každá pracovní skupina desatero pro zdravý život, se kterým se pochlubila na závěrečném setkání. Trvale usilujeme o stabilizaci učitelů se speciálně pedagogickou kvalifikací a mladých učitelů. Dva z nich dokončili v současné bakalářské studium jeden v oboru Speciální pedagogika, druhý v aprobaci TV IT a pokračují ve studiu magisterském. U většiny učitelů bez speciálně pedagogického vzdělání doplňujeme jejich znalosti účastí na vzdělávacích akcích nebo odborných konferencích. Celý pedagogický sbor pak absolvoval v říjnu 2011 dvoudenní seminář na téma Typologie MBTI. Trvale využíváme i seminářů pořádaných SZÚ pod názvem Učíme se navzájem. V prosinci 2011 tak mohla např. čtveřice pedagogů nahlédnout pod pokličku zdravé školy v Karviné.

7 OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ Mezi nejdůležitější sociální partnery řadíme především zákonné zástupce žáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v září 2008 ukázky výukového programu Jazyky bez bariér a v lednu 2009 pak přednášku školní psycholožky PaedDr. Mgr. Žáčkové s názvem Jak dovést hyperaktivní dítě do dospělosti. V lednu 2010 mohli rodiče navštívit přednášku PaedDr. Jucovičové a školní psycholožky PaedDr. Mgr. Žáčkové s názvem Jak se učit a připravovat s dítětem se SPU do školy a o rok později přednášku Mgr. Kmínkové Motivace žáků k učení. O správných stravovacích návycích dětí i dospělých se mohli dozvědět více na besedě s odbornicí na výživu a stravování, předsedkyní Společnosti pro výživu Prof. Ing. Janou Dostálovou, CSc. v lednu Kromě toho je možno vždy v prosinci získat za symbolický příspěvek školní kalendář s výtvarnými dílky žáků, který vydáváme každým rokem. Strategie školy spočívá v budování dobrých vztahů školy a rodiny s orientací na roli rodičů při výchově vlastních dětí. Proto pořádáme konzultace rodičů s vyučujícími za účasti žáků, kterých se jednání týkají. Je tak možné zajistit nejen jejich objektivitu, ale i větší efektivitu. S rodiči však spolupracujeme i na poli vzdělávacím konkrétně v rámci projektu organizace Člověk v tísni s názvem Jeden svět na školách příběhy bezpráví. Jeho součástí je vždy promítání filmu s tematikou českých novodobých dějin a následná beseda s pamětníkem. Žáci 8. a 9. ročníku se tak již setkali s maminkou jednoho z dětí, jejíž rodina trpěla za své kulactví a s otcem, který se přišel podělit o své osobní zkušenosti s porušováním lidských práv v socialistickém Československu a s vynuceným životem v exilu. Vedení školy spolupracuje s Radou rodičů, která vznikla hned v prvním roce působení školy. Má v jejím životě své pevné místo a v rodičovské veřejnosti zaslouženou autoritu. Poslední aktivizace její činnosti směřovala k organizačnímu a materiálnímu zabezpečení oslav 20. výročí působení školy. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo podzimní a jarní Odpoledne pro rodiče ve školní družině. Na ně připravují vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. V listopadu 2011 se tak rodiče vydali se svými dětmi Letem, světem, vzduchem a v květnu 2012 Letem, světem na Zemi. Pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky pořádáme tematické víkendové akce a výjezdy. Mezi tradiční stále patří pravidelné návštěvy bývalého pana ředitele v jeho nynějším šumavském bydlišti. V centru zájmu jsou však i různé sportovní aktivity pěší turistika, rafting, horská turistika. K oblíbeným se v posledních letech řadí i víkendové lázeňské pobyty s možností využití balíčku welness procedur. Cílem je nejen posílení přátelských vztahů v kolektivu, ale i oddálení syndromu vyhoření, jehož nebezpečí jsou všichni vystaveni. Do mimoškolního programu se významně zapojuje i Rada žáků, která pracuje ve škole již 12.rokem. V současné době nese název Tvůrčí skupina a jejím hlavním posláním je organizace akce pro adoptovaného indického chlapce v rámci Adopce na dálku. V roce 2009 to bylo setkání nazvané To jsme my, jehož součástí byly aktivity pro účastníky v několika místnostech. Ti mohli zvolit návštěvu divadelního představení či interaktivního ostrova, kde je žáci v krátkých dramatických výstupech vtahovali do děje nebo navštívit výstavu prezentací žáků, jejich rodičů a některých učitelů. Při setkání nazvaném Ufouni si přítomní mohli vybrat, zda chtějí shlédnout divadelní představení, navštívit interaktivní dílny nebo si zakoupit zaručeně pravé důkazy o pobytu mimozemšťanů na našem území. Při oslavách 20. výročí školy v roce 2011 mohli návštěvníci této nevšední podívané shlédnout vlastnoručně natočený a živě komentovaný film o historii školy a školním strašidle. S některými strašidly bylo možno se na krátkou dobu setkat i ve třídě vedle projekce. Součástí oslav byla i tombola pořádaná Radou rodičů. Letos se díky MČ Praha 2 podařilo přenést celou akci mimo zdi školy, a to do prostor nedávno zrekonstruované Grotty v Havlíčkových sadech. Pozvaní i náhodní návštěvníci se tak mohli seznámit

8 v příhodných přirozených kulisách s Tajemstvím v mé hlavě. Celé vystoupení Tvůrčí skupiny a Tanečního kroužku bylo vlastně putováním labyrintem vzpomínek a zážitků fiktivního mladého muže. Dlouhá léta přispíváme ale i na chov zvířat v pražské ZOO. Od r je to sponzorování levharta mandžuského a od března 2009 jsme ještě adoptivními rodiči komby ušaté. Finanční prostředky jsou získávány výhradně z tzv. bleskového sběru starého papíru, který se koná 4x do roka. Spolupráci se snažíme rozvíjet i s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s možností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní družiny. Intenzivní kontakt udržujeme již několik let s dětským oddělením pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici. Její pracovnice paní Vališová pořádá pro začínající čtenáře (tj. žáky 1. a 2. ročníku) celoroční cyklus návštěv pod názvem Rytíř čtení. Kromě toho se vždy významnou měrou podílí i na akci pořádané naší školou pro žáky ročníku spojené s přespáním ve škole a celovečerním předčítáním. Tím se snažíme vést naše žáky ke čtenářství, které je v posledních letech i ve společnosti na ústupu. K propagaci školy přispívá i publikační činnost pedagogických pracovníků v nakladatelství Raabe nebo v pedagogických periodikách (Učitelské noviny, Moderní vyučování). Veřejnosti se snažíme poskytovat objektivní informace o škole prostřednictvím webových stránek, jimž jsme v říjnu 2010 vtiskli novou podobu, která umožňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně byl rozšířen i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní družina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci sic chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design.

9 III. RÁMCOVÝ PROJEKT CÍLE PROSTŘEDKY POHODA PROSTŘEDÍ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Vybaveností školy napomáhat jejímu pozitivnímu klimatu Vybavit školní hřiště novými herními prvky Rozšířit rozvod vody i do dalších učeben Zajistit postupnou výměnu podlahových krytin Vybudovat relaxační zóny pro žáky na školní chodbě v obou patrech školy Řešit prostorové podmínky školy Dodržovat navozený systém při placeném nájmu tělocvičen v okolních školách Zajistit na jarní období prostor pro lehkoatletický trénink SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Věnovat pozornost projevům humanismu v mezilidských vztazích Vychovávat žáky i jejich rodiče k úctě vůči práci všech zaměstnanců školy Rozvíjet sociální dovednosti a humanistické postoje žáků Ve spolupráci s rodiči vést žáky k respektování dohodnutých pravidel chování Učit žáky zaujímat kritický postoj k rizikovým projevům chování jednotlivců i skupin Spolupracovat s osvědčenými organizacemi za účelem spolehlivé diferenciace sociálně patologických jevů žáky i zaměstnanci školy

10 Organizovat akce napomáhající zlepšení komunikace v kolektivu třídy a vyjasnění interpersonálních vztahů Dbát o psychickou pohodu zaměstnanců školy Pokračovat v organizaci pravidelných setkání zaměstnanců včetně bývalých kolegů Inovovat systém výhod pro zaměstnance o předplatné na sportovní aktivity, příspěvek na ozdravné pobyty S dostatečným časovým předstihem informovat zaměstnance o finanční situaci školy a případných změnách v jejím provozu ORGANIZAČNÍ PROSTŘEDÍ Organizovat provoz školy a její činnosti s ohledem na individuální potřeby všech lidí, kteří v ní pobývají Dbát při sestavování rozvrhu na biorytmicitu biologických funkcí Využívat pohybové aktivity v režimu školy k odpočinku a regeneraci sil Využívání všech forem tělesné výchovy, které umožňuje RVP ZV a prostorové podmínky školy Uplatňovat zásady zdravé výživy a správných stravovacích návyků Vytvářet optimální prostředí pro konzumaci jídel ve školní jídelně, kultivovat trvale kulturu stolování a dbát na dodržování správných hygienických návyků Provádět osvětu mezi žáky i rodiči ohledně zdravé výživy a správného složení jídelníčku hl. v učebních předmětech Výchova ke zdraví, Domácnost a Pracovní činnosti Neformálními způsoby rozšiřovat povědomí žáků o zdravotnické prevenci a nebezpečí úrazů Trvale usilovat o udržení kvality pedagogického sboru Při výběrových řízeních dbát nejen na speciálně pedagogickou kvalifikaci ale i na postoj uchazeče k uplatňování myšlenek ŠPZ Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků podle finančních možností školy

11 ZDRAVÉ UČENÍ SMYSLUPLNOST Motivovat učitele ke vzdělávání se v problematice nových metod a forem práce se žáky Vycházet vstříc zájmu učitelů při výběru DVPP, dbát na předávání poznatků ostatním členům ped. sboru Hledat vhodné alternativní formy a metody pro výuku jazyků vhodných pro žáky se SPU Dbát o smysluplnost toho, čemu se děti učí V učebním procesu uplatňovat formy prožitkového a činnostního učení K výuce využívat i akcí organizovaných mimo budovu školy Orientovat výuku na rozvíjení životních kompetencí žáků Realizovat výuku rozvíjející důležité kompetence žáků Provádět pravidelné vyhodnocování ŠVP ZV Integrál Vytvořit podmínky pro využívání PC programů ve výuce (IT, revitalizace a údržba PC ve třídách) Důsledně uplatňovat sebereflexi žáků i učitelů při výchovně vzdělávacím procesu MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST Zprostředkovávat zaměstnancům školy informace v problematice porozumění osobnosti žáků s SPU, ADHD, ADD a PAS Volit metody a formy práce odpovídající rozumové úrovni žáka Zajistit pravidelné vstupy školního psychologa a speciálního pedagoga na pedagogických a provozních poradách Motivovat učitele k účasti na přednáškách odborných společností (ČLSMS, Společnost Dyslexie, IPPP aj.) Zbytečně nesnižovat náročnost výuky pro nadané žáky Při výuce vycházet z individuálních možností žáka při jejich posuzování se opírat o vyšetření a doporučení školního psychologa Podporovat účast žáků v nejrůznějších soutěžích dle jejich zájmu Pokračovat v uplatňování speciálního přístupu a individuální péče o žáky se specifickými zvláštnostmi Pokračovat ve vypracovávání IVP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na každý školní rok

12 Vést žáky k účinné kompenzaci jejich nedostatků Učit žáky vyrovnávat se s neúspěchem a zvládat náročné životní situace Umožňovat žákům využívat co největšího množství jim určených terapií a speciálních cvičení podporujících jejich budoucí úspěšnost v životě Dodržovat limity počtu žáků nejen ve třídách, ale i v terapeutických skupinách a ŠD (v případě nutnosti zřídit další oddělení ŠD v době špičky) Umožnit žákům volbu vzdělávacích a a zájmových aktivit Reflektovat při nabídce zájmových aktivit každoročně zájem žáků Udržet rozsah a obměňovat nabídku zájmových kroužků SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE Pěstovat přátelství a partnerské symetrické vztahy mezi účastníky života školy Posilovat spontánní péči starších žáků o mladší Dbát na úspěšné včleňování nových žáků do třídních kolektivů Využívat při psychologickém vyšetření aktualizované diagnostické metody pro stanovení SPU nepřijímat žáky s již diagnostikovanou SPCH Organizovat aktivity posilující postavení třídního učitele jako součásti třídního společenství výjezdy tříd, stmelovací aktivity při třídnických hodinách, hodiny metodika primární prevence Dbát na to, aby byl učitel svým osobním příkladem vzorem pro jednání a chování žáků i rodičů Uplatňovat při výuce metody kooperativního učení Ponechat třídnické hodiny v ročníku jako pevnou součást rozvrhu jejich prostor věnovat nejen provozním problémům, ale i zlepšování vztahů mezi žáky Pokračovat v celoškolních projektech se společnou tematikou pro všechny třídy i zpracovávání individuálních třídních námětů dle uvážení vyučujících Rozvíjet dovednosti žáků i učitelů spolupracovat a komunikovat při řešení problémů

13 MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ Využívat hodnocení především jako motivující Objasňovat rodičům výhody slovního hodnocení pro žáky faktor pro větší úsilí žáků s těžšími formami SPU a dbát na jeho diferencované využívání na I. stupni Ve výjimečných případech nabízet rodičům výuku žáka dle IVP s upozorněním na následky pro další volbu vzdělávací cesty Důsledně užívat individuální hodnocení výkonů žáků dle jejich schopností V nesoutěživém prostředí třídy dát možnost vyniknout i méně nadaným žákům Využívat důsledně hodnotících škál a jasných Vést žáky k sebehodnocení podle předem známých kritérií pravidel hodnocení v jednotlivých předmětech v jednotlivých předmětech Dbát na právo každého žáka obhajovat slušnou formou svůj názor Učit žáky přijímat kritiku ostatních Vytvořit hodnotící systém vzdělávacích Pokračovat v pečlivém mapování úspěšnosti výsledků žáků a jejich chování školy i ve větším časovém odstupu, tj. 3 roky po absolvování školy Navázat kontakt se státní školou podobného zaměření za účelem srovnání výsledků výchovně vzdělávacího procesu hl. žáků II. stupně Využívat důsledně dosavadních hodnotících materiálů, příp. vytvořit další s využitím testů osvědčených firem (SCIO, KALIBRO) OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ ŠKOLA - DEMOKRATICKÉ SPOLEČENSTVÍ Dbát na existenci demokraticky zvolených zastupitelských orgánů na všech úrovních školního společenství Obnovit fungování Rady žáků, využívat její spoluúčasti na vytváření a chodu života školy Povzbuzovat k trvalé aktivitě členy Rady rodičů a Školské rady jejich iniciativy využít především v souvislosti s 25. výročím založení školy, pořádáním Exkurzního dne nebo vybavením školy

14 Umožnit žákům a rodičům vyjádřit svůj názor anonymně prostřednictvím Školní vrby dostupné na webových stránkách školy Zajistit, aby podpora zdraví byla součástí celkové koncepce rozvoje školy Důsledně využívat nabídek SZÚ k výměně zkušeností při návštěvách škol zapojených do projektu, popř. zorganizovat vlastní exkurzi I nadále dbát na to, aby byla otázce zdraví věnována pozornost nejen při realizaci plánů rozvoje školy ale i při uskutečňování výchovných plánů třídních učitelů pro jednotlivé třídy Motivovat žáky k realizaci společensky prospěšných projektů (sběr starého papíru, separace odpadů aj.) Posilovat v žácích vědomí příslušnosti k jejich Vytrvale vychovávat žáky ke spoluzodpovědnosti za škole za úroveň školního prostředí Podněcovat žáky ke spontánní péči o vydávání školního časopisu Pokračovat ve vydávání školního kalendáře uveřejňováním žákovských výtvarných prací Zvýšit účinnost spolupráce školy s rodiči na Dodržovat harmonogram společných konzultací základě důsledného, ale chápajícího způsobu nejlépe ve formě U-R-Ž, v případě potřeby uplatňovat individuální jednání rozhovory i v kratším časovém odstupu Při konzultačních hodinách a třídních schůzkách nabízet pravidelně služby školního psychologa, speciálního pedagoga, terapeutů, výchovného poradce a metodika primární prevence Organizovat pro rodiče informativní schůzky s odborníky na různá témata dle jejich zájmu Realizovat společné akce pro rodiče, děti a učitele za účelem navázání neformálních partnerských vztahů Uplatňovat principy multikulturní výchovy Pokračovat v dosavadní strategii při práci s kolektivem zaměstnanců Seznamovat žáky se specifiky a zvyky jiných zemí v závislosti na odlišné národnosti některých jejich spolužáků vést je ke vzájemné snášenlivosti a toleranci Delegovat zodpovědnost za jednotlivé akce plně na pověřené pracovníky dát jim dostatek důvěry a kompetencí

15 ŠKOLA - KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO OBCE Účinně komunikovat s vnějšími partnery Rozvíjet informační systém, komunikovat otevřeně Zapojit se podle vlastních možností do kulturně společenských aktivit pořádaných MČ Praha 2 Prohloubit prezentaci školy na veřejnosti a v médiích Pokračovat ve spolupráci s mateřskými a základními školami v nejbližším okolí Organizovat akce určené pro širokou rodičovskou veřejnost Intenzivně spolupracovat se strategickými partnery Pokračovat v dosavadní úzké spolupráci s PPP v regionu Praha 1, 2, 4 a pracovištěm DPA MUDr. Peterové Rozvíjet kontakty s Městskou policií Prahy 2 a Policií ČR organizování besed a přednášek pro žáky i rodiče I nadále spolupracovat se SPC a SVP Aktivně hledat sponzory pro školu

16 IV. PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ AKCE ODPOVÍDÁ, TERMÍN POHODA PROSTŘEDÍ Vybudovat sprchu pro zaměstnance školy VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Vybavit odpočinkové kouty na chodbách v I. i II. patře pohovkami Podle finančních možností zřizovatelka a vedení školy Zajistit nové a větší odpadkové koše do Nechat vyrobit do ŠD I. novou policovou stěnu Vybavovat kabinety dalšími pomůckami a didaktickou technikou, ŠD novým inventářem Správci sbírek kabinetů a zřizovatel školy průběžně Umístit do renovované sborovny v I. patře Zřizovatelka a vedení školy PC s LCD obrazovkou a tiskárnu Umožnit telefonování rodičům ze sborovny Zřizovatelka a vedení školy v I. patře SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Organizovat akce na podporu projektu Adopce na dálku Bytové divadlo, kol. Horychová dle finančních potřeb Pokračovat v tradičních oslavách Dne učitelů Vedení školy

17 Spolupracovat i nadále s Policií městskou i státní v oblasti prevence sociálně patologických jevů Mgr. Sovová dle MPP Realizovat svépomocí hodiny primární Mgr. Štefaňáková prevence v ročníku 2x ročně listopad 2012, duben 2013 S využitím grantové pomoci MHMP realizovat Mgr. Kmínková, Mgr. Sovová, Ing.Bc.Vojta Seznamovací výjezd žáků 6.třídy Realizovat se Adaptační výjezd žáků 1. třídy Mgr. Běhounková, Mgr. Šustová Uspořádat ozdravný pobyt pro žáky své třídy TU I.stupně červen 2013 Dbát na společenské chování žáků, přísněji hodno- Všichni zaměstnanci školy tit přestupky nesouvisející s jejich postižením trvale Zorganizovat společné vánoční setkání i bývalých zaměstnanců školy a víkendový výjezd na Šumavu Mgr. Běhounková, Mgr.Kolářová prosinec 2012, červen 2013 Zrealizovat víkendový relaxační pobyt v lázních Mgr. Sovová nebo v Krkonoších pro zaměstnance školy duben 2013 Novelizovat pravidla pro přiznávání osobních příplatků Vedení školy a odměn pro pedagogické pracovníky na základě březen 2013 definování mistrovské práce ORGANIZAČNÍ PROSTŘEDÍ Uplatňovat tradiční psychohygienická opatření Všichni zaměstnanci školy, žáci, rodiče posunutý začátek vyučování, zkrácené vyučovací trvale jednotky, klouzavé hodiny na I. stupni, sdružování Úpravy rozvrhu dle prostorových možnostíhodin Vv+Pč, VO+VZ na II. stupni ZŘ v září Pokračovat v systému workshopů se zdravotnickou Mgr. Běhounková tematikou pro žáky všech ročníků červen 2013 Důsledněji využívat relaxačních cviků při vyučování bez rozdílu věku žáků Všichni vyučující trvale Zřídit oddělení zdravotní tělesné výchovy jako zájmový Vedení školy, Mgr. Mertlová kroužek ve 3.-5.r. od září 2012 Pokračovat v organizaci mezitřídních sportovních Mgr. Mertlová soutěží říjen a prosinec 2012, duben 2013

18 Uspořádat LVVZ pro žáky 7. a 8.ročníku Mgr. Mertlová březen 2013 Zorganizovat Letní dětský tábor pro žáky školy Mgr. Běhounková - odděleně pro starší a mladší žáky červenec 2013 K relaxaci o přestávkách využívat odpočinkové kouty, školní hřiště, školní knihovnu aj. Před každou akcí vypracovat její organizační řád a pravidla a umístit je na webové stránky školy Pravidelně obnovovat mobilní kalendář akcí pro žáky na chodbě v 1.patře Žáci Organizátoři akcí dle harmonogramu Mgr. Soukupová na začátku každého měsíce Za aktivní účasti žáků vypracovat třídní pravidla TU soužití, která stvrdí všechny děti podpisem září Zajistit kvalitní stravování z hlediska zdravé výživy - pravidelné zařazování zeleniny a ovoce do jídelníčku, Pracovnice školní jídelny omezit vaření z polotovarů a přípravu instantních čajů, trvale dát k pití i vodu s citronem Pokračovat v akci Školní mléko se sortimentem Mgr. Běhounková omezeným jen na výrobky zdravé výživy od září 2012 Obohatit ve spolupráci s rodiči nabídku nápojů Mgr. Běhounková prodávaných v kanceláři školy o biovýrobky od ledna 2013 Příprava pokrmů racionální výživy v hodinách Pč Vyučující průběžně a Domácnost ZDRAVÉ UČENÍ SMYSLUPLNOST Pokračovat v pravidelných burzách nápadů a výměně zkušeností mezi vyučujícími I. stupně Učitelky I. stupně průběžně I nadále obohacovat výuku anglického jazyka Vyučující AJ žáků 5.-9.r. návštěvami představení The Bear od listopadu 2012 Educational Theatre Pokračovat v přípravě výstupních prací žáky 9. ročníku Mgr. Kolářová v semináři Čj od září 2012

19 Využívat pro výuku nabídky ekologických organizací (př. Tereza, Toulcův dvůr, Botanická zahrada, ZOO, Lesy hl.m. Praha) TU I.stupně, Mgr. Blechová průběžně Pokračovat v pořádání exkurzního dne pro všechny Mgr. Svobodová žáky školy květen 2013 V rámci mediální výchovy umožnit žákům návštěvu Mgr. Kolářová pracovišť se související tematikou listopad leden 2013 Obohacovat činnost ŠD o specificky zaměřené workshopy Vychovatelky ŠD dle plánu akcí ŠD MOŽNOST VÝBĚRU, PŘIMĚŘENOST Předávat ostatním pedagogům poznatky získané při DVPP, vč. písemných anotací Pravidelně informovat učitele o změnách ve stanovených diagnózách žáků Absolventi seminářů pravidelné vstupy na poradách Mgr. Kmínková indiv. pohovory, ped. rady dle potřeby Při vyšetřování využívat aktualizovaných Mgr. Kmínková diagnostických metod po celý rok Nadále věnovat potřebnou pozornost nadaným žákům Všichni vyučující trvale Provádět se souhlasem rodičů vyšetření vybra- Mgr. Kmínková ných žáků 5. třídy s cílem posoudit jejich připra- listopad, prosinec 2012 venost na přestup na jinou školu V 8. ročníku provést vyšetření v rámci kariérového Mgr. Kmínková, Mgr. Svobodová poradenství a s jeho výsledky seznámit žáky i rodiče květen, červen 2013 Při třídnických hodinách pracovat pravidelně s dynamikou třídy a formovat interpersonální vztahy s využitím hravých aktivit, připravovat žáky na zvládání zátěžových životních situací (kritika, selhání, obhajoba vlastního názoru) V plné šíři i nadále uplatňovat různé metody a formy reedukace, logopedických cvičení a terapeutické činnosti TU s pomocí školní psycholožky a metodičky primární prevence 1x týdně Bc. Panýrková, Mgr. Běhounková, V. Homér, Bc. Kolmanová, L. Horychová po celý školní rok V rámci prvních třídních schůzek zorganizovat Mgr. Kmínková pro rodiče informační setkání s pracovníky září 2012 zajišťujícími nadstandardní péči Zorganizovat tradiční besedu s loňskými a předloňskými Mgr. Svobodová absolventy školy pro žáky 9. ročníku listopad 2012

20 SPOLUÚČAST, SPOLUPRÁCE Pravidelně se zúčastňovat akcí PAU, seminářů SZÚ Učíme se navzájem a odborných konferencí (Dyskorunka, Rodiče vítáni, Logopedická konference, Ekokonference aj.) Zájemci dle aktuální nabídky Zorganizovat samostatné třídní výlety tříd TU II.stupně II. stupně se zajímavým programem červen 2013 Realizovat celoškolní projekt Mňam? o Mgr. Blechová, Mgr. Běhounková, žáci PřPr zdravém způsobu stravování listopad 2012 Připravit a s pomocí absolventů školy uskutečnit Mgr. Běhounková, Kolářová, čtenářské přespání ve škole pro žáky 1.-4.ročníku březen 2013 Pokračovat v charitativních projektech Adopce Žáci školy z výtěžku bleskového sběru na dálku, sponzorování zvířat v pražské ZOO listopad 2012, březen 2013 (levhart mandžuský, komba ušatá) I při poradách zaměstnanců uplatňovat metody Vedení školy prožitkového učení, umožnit každému svobodně trvale projevit svůj názor Pokračovat v separaci odpadů - odnos plastových Všichni žáci a zaměstnanci školy obalů, sběr starého papíru, projekt Recyklohraní po celý školní rok MOTIVUJÍCÍ HODNOCENÍ Uplatňovat v plném rozsahu všechna možná Všichni vyučující zohlednění žáků s SPU, která jsou v souladu trvale se školskou legislativou Prověřovat u žáků pravidelně úroveň získaných kompetencí s využitím vlastních evaluačních nástrojů Všichni vyučující dle tematických plánů Pokusit se navázat spolupráci se ZŠ Borovičky (pro ŘŠ listopad 2012 II.stupeň) a ZŠ Zlíchov (pro I.stupeň) dojednat výměnu zkušeností při návštěvě zařízení

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více