Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1278/2009 RM 42 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1279/2009 RM 42 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : p. Zdeněk Kašpárek Mgr. Martin Drietomský 1280/2009 RM 42 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1113/2008-RM 36, 1128/2008-RM 36, 1176/2008-RM 38, 1179/2008-RM 38, 1193/2008-RM 39, 1204/2008-RM 39, 1207/2008-RM 39, 1208/2008-RM 39, 1209/2008-RM 39, 1210/2008-RM 39, 1211/2008-RM 39, 1212/2008-RM 39, 1213/2008-RM 39, 1216/2008-RM 40, 1217/2008-RM 40, 1218/2008-RM 40, 1219/2008-RM 40, 1220/2008-RM 40, 1221/2008-RM 40, 1222/2008-RM 40, 1223/2008-RM 40, 1224/2008-RM 40, 1225/2008-RM 40, 1227/2008-RM 40, 1228/2008-RM 40, 1229/2008-RM 40, 1230/2008-RM 40, 1231/2008-RM 40, 1232/2008-RM 40, 1233/2008-RM 40, 1234/2008-RM 40, 1235/2008-RM 40,

2 1236/2008-RM 40, 1237/2008-RM 40, 1238/2008-RM 40, 1239/2008-RM 40, 1240/2008-RM 40, 1241/2008-RM 40, 1242/2008-RM 40, 1243/2008-RM 40, 1244/2008-RM 40, 1245/2008-RM 40, 1246/2008-RM 40, 1247/2008-RM 40, 1248/2008-RM 40, 1250/2008-RM 40, 1251/2008-RM 40, 1252/2008-RM 40, 1253/2008-RM 40, 1254/2008-RM 40, 1255/2008-RM 40, 1257/2008-RM 40, 1258/2008-RM 40, 1259/2008-RM 40, 1260/2008-RM 40, 1261/2008-RM 40, 1263/2008-RM 40, 1264/2008-RM 40, 1265/2008-RM 40, 1266/2008-RM 40, 1267/2008-RM 40, 1268/2008-RM 40, 1269/2008-RM 40, 1270/2008-RM /2009 RM 42 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu, p. Vladimíru Černoškovi od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2009 RM 42 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu, p. Miroslavu Krasňákovi od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace zajistit uzavření nájemní smlouvy. 1283/2009 RM 42 Návrh na ubytování 1. RM po projednání schvaluje ubytování p. Julie Ždanovové, a to od do

3 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajisti uzavření smlouvy o dočasném ubytování. 1284/2009 RM 42 Stipendijní řád Gymnázia Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí se stipendijním řádem Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, IČ: RM ukládá zástupkyni vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. 1285/2009 RM 42 Odpověď obci Týn n.b. Metodika stanovení úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky 1. RM po projednání bere na vědomí dopis obce Týn nad Bečvou ve věci metodiky stanovení úhrady neinvestičních výdajů. 2. RM po projednání schvaluje znění odpovědi dle přílohy a pověřuje starostu jejím podpisem. T: /2009 RM 42 Dohoda o vzájemné spolupráci 1. RM po projednání schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí s rozšířenou působností (ORP) o zajištění Programu obnovy venkova. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené dohody. T:

4 1287/2009 RM 42 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2009 RM 42 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2009 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou: a) závazné ukazatele na rok 2009 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisové plány na rok 2009 dle příloh. 2. RM ukládá zástupkyni vedoucí odboru školství a kultury, vedoucí odboru správy majetku a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitele příspěvkových organizací. 1289/2009 RM 42 Nájemní smlouva k nebytovému prostoru - garáži č /19 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru garáži č /19 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou, o výměře 22,06 m 2, se společností British American Tobacco Czech Republic, se sídlem Palác Flora, Vinohradská 151, Praha 3, IČ za účelem parkování osobního vozidla zaměstnance paní Kateřiny Švihelové za cenu 470,- Kč/m 2 /rok, na dobu 1 roku ode dne podpisu nájemní smlouvy pokud jeden z účastníků smluvního vztahu nedoručí písemnou výzvu k vyklizení nebytové prostory, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek za jakých byla sjednána původně. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. T:

5 3. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2009 RM 42 Nájemní smlouva k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1 v 1. NP domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla materiál z programu jednání. 1291/2009 RM 42 Nájemní smlouva k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1 ve 2. NP domu č.p. 993 ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p. 993 ul. Hranická, Lipník nad Bečvou s paní Kateřinou Povýšilovou,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p. 993 ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s panem Radimem Trnčákem, s paní Markétou Velešíkovou, s panem Karlem Wölflem, s paní Jolanou Lackovou, s paní Boženou Ježkovou, s panem Milanem Tomanem, s paní Julií Ždanovovou, s panem Dušanem Glonerem, s paní Evou Červenkovou, s panem Jakubem Červenkou, s paní Růženou Soudkovou, s panem Miroslavem Vlčkem, s paní Hanou Sklářovou, s paní Dianou Cinovou, s paní Hanou Lacinovou, s paní Hanou Dobešovou, s paní Emílií Látalovou, s panem Pavlem Dworokem, s paní Petrou Smolejovou, s paní Věrou Letkovou, s panem Romanem Bajerem,

6 s paní Petrou Labskou, s paní Lenkou Hodisovou, 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1292/2009 RM 42 Kontrola užívání bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou v ulici Hranická v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí informaci o kontrolách užívání bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou v souladu s platnými nájemními smlouvami, které se uskutečnily od 1. června 2008 do 30. listopadu 2008, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit odstranění zjištěných skutečností u bytů, které nejsou užívány v souladu s platnými nájemními smlouvami. T: /2009 RM 42 Smlouva o zřízení věcného břemene k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Tyršova NNK 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím povinným z věcného břemene) a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je umístění a provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí v celkové délce 500 m, umístění 7 ks přípojkových skříní SS 200 v pilíři, 2 ks rozpojovacích skříní SR v pilíři a uzemnění na pozemcích parc. č. 1223/6 ostatní plocha, parc. č. 1224/2 ostatní plocha, parc. č. 1224/23 zahrada, parc. č. 1224/33 zahrada, parc. č. 1224/34 zahrada, parc. č. 1224/35 zahrada, parc. č. 1224/36 zahrada, parc. č. 1224/37 zahrada, parc. č. 1224/38 zahrada, parc. č. 1224/39 zahrada, parc. č. 1224/40 zahrada, parc. č. 1224/41 zahrada, parc. č. 1224/42 zahrada, parc. č. 1224/43 zahrada, parc. č. 1224/44 zahrada, parc. č. 1224/45 zahrada, parc. č. 1224/46 zahrada, parc. č. 1224/47 zahrada, parc. č. 1224/48 zahrada a parc. č. 1225/1 orná půda vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2008 ze dne zhotovený Jitkou Deutschová, se sídlem v Zábřehu Jestřebí 100, nám. Osvobození 28, potvrzený Katastrálním úřadem dne pod č.j. 895/08) a právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou uvedených energetických zařízení, a to v rámci stavby Lipník n. B., Tyršova, NNK. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,-Kč. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy. T:

7 1294/2009 RM 42 Smlouva o zřízení věcného břemene k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ (jako povinným z věcného břemene) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ , se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 (jako oprávněným z věcného břemene) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, IČ , se sídlem v Praze 4-Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako investorem věcného břemene), jejímž předmětem je právo vedení nadzemního vedení VN 22 kv zčásti izolovaným závěsným nadzemním kabelovým vedením na pozemku parc. č. 599 orná půda v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, a dále v právu vstupovat a vjíždět na výše zmiňovaný pozemek v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou, změnami či odstraňováním nadzemního vedení VN 22 kv, a to v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov Lipník, objekt 414 Přeložka vedení VN 41 (viz geometrický plán č /2006 ze dne , zhotovený GB-geodézie, spol. s r. o., se sídlem v Prostějově, Hradební 2a, potvrzený Katastrálním úřadem dne pod č.j. 663/2007). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2009 RM 42 Revokace usnesení č. 363/2008 ZM 13 ze dne Odkoupení pozemků v ul. Losertova v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 363/2008 ZM 13 ze dne , b) odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. st. 78 o výměře 349 m², parc.č. st. 79 o výměře 590 m², parc.č. 21 o výměře 144 m² a parc.č. 22 o výměře 419 m² vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví JEDNOTY, spotřební družstvo v Hranicích, IČ , se sídlem Hranice IV Drahouše, Lipnická 5, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou za cenu ve výši ,- Kč. Kupující uhradí: - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. - kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

8 1296/2009 RM 42 Využití služeb realitní kanceláře prodej nemovitostí v ul. Jezerská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje využití služeb realitní kanceláře IGIVEX s.r.o., IČ , se sídlem Přerov, Palackého 1498/3 při realizaci prodeje objektu občanské vybavenosti bez čísla popisného a čísla evidenčního situovaného na pozemku parc.č. st.731 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. st.731 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m 2 a pozemku parc.č. 4092/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 681 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou. Zprostředkování prodeje se uskuteční za podmínek dle vyhlášeného záměru prodeje a za níže uvedených podmínek: - provize realitní kanceláře při zprostředkování prodeje je dohodnuta ve výši 0 % Kč z kupní ceny včetně DPH v zákonné výši, - realitní kancelář poskytne plný právní servis spolu s veškerými dalšími administrativními úkony týkajícími se převodu nemovitostí (kontrola dokladů, zajištění chybějících dokladů, prošetření souvislostí, sepsání kupní smlouvy, podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí apod.), - doba zprostředkování zájemce o převod nemovitostí činí 1 rok, a to od podpisu zprostředkovatelské smlouvy, - žádost zájemce o převod nemovitostí bude projednána v orgánech obce, - veškeré náklady spojené s inzercí a nabídkou nemovitostí hradí v plné výši realitní kancelář. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více