Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Usnesení č Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zpracování žádosti o dotaci a podpora zajištění schválení žádosti o čerpání prostředků z fondů EU na realizaci projektu Zateplení ZŠ Vimperk - Smetanova 405 mezi Městem Vimperk a společností TECHNOEXPORT, a.s. pro zahraniční obchod, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Usnesení č Rada města souhlasí s omezením možnosti vjezdu do uzavřeného areálu autokempu Vodník dle předloženého návrhu. Usnesení č Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí na realizaci projektu Zateplení MŠ Klostermannova 365, Vimperk a pověřuje odbor investic a údržby přípravou celého projektu do fáze podání žádosti. Usnesení č Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu: - snížení objemu rozpočtu na celkovou částku ,- tis. Kč (rozpočtová opatření č ) - změnu ve výdajích rozpočtu v částce ,- Kč (rozpočtové opatření č. 63). Usnesení č Rada města souhlasí v souladu s 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem 1. máje čp. 222, Vimperk (2+1) a bytem Pivovarská čp. 317/3, Vimperk (2+1).

2 Usnesení č Rada města souhlasí na základě vyjádření MěSD, s.r.o. se stavebními úpravami (opravou bytového jádra a výměnou podlahových krytin) v bytě č. 22 v Čelakovského ulici čp. 402 ve Vimperku na vlastní náklady nájemce. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s MěSD, s.r.o. Usnesení č Rada města nesouhlasí se snížením nájemného z bytu č. 6A v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku, protože smlouvu s dodavatelem el. energie si zajišťuje nájemce. Usnesení č Rada města souhlasí s umístěním sídla podnikání stavební a obchodní společnosti Provider, s. r.o. v bytě č. 6A v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku. Usnesení č Rada města souhlasí s prodloužením výpůjčky části půdních prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, o celkové výměře 16 m 2, za účelem vybudování 1 pokoje a jeho sloučení s bytovou jednotkou č. 3 v tomtéž objektu, do Usnesení č Rada města bere na vědomí nabídku společnosti Hernet, spol. s r. o., Novohradská 16, České Budějovice a požaduje předložit návrh smlouvy na umístění anténního systému pro zajištění vysokorychlostního internetu na panelovém domě čp. 462 v ulici SNP ve Vimperku. Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v Mírové ulici čp. 435 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 25,- Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku.

3 Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Usnesení č Rada města rozhodla byty č. 4 a č. 5 v Pasovské ulici čp. 45 ve Vimperku dále neobsazovat, protože objekt, ve kterém se nacházejí byty, je určen k demolici z důvodu stavby silnice. Dále rada města pověřuje odbor investic a údržby Města Vimperk dalším jednáním s příslušnými orgány ve věci demolice objektu. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce na nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v I. patře o celkové výměře 161,47 m 2, za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od do Do 15 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní, ve výši 30 Kč/m 2 /měsíc a bude zvyšováno dle platných právních předpisů. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů (zařizovací předměty bytu nebudou nájemci započteny). Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklém /tržní/. Usnesení č Rada města rozhodla pronajmout část manipulační plochy část parcely KN č. 2522/90 (dle GP) o výměře 5426 m 2, zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č , Vimperk za účelem zázemí firmy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od Nájemné je stanoveno ve výši 2,- Kč za 1 m 2 a rok. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 182N05/32 s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Prachatice, se sídlem Vodňanská 375, Prachatice. Dodatek č. 2 řeší snížení předmětu nájmu o pozemky KN č. 1712/4, 1712/5, 1712/6, 1712/7 a 1712/8 v k.ú. Vimperk, které přešly do majetku Města Vimperk bezúplatným převodem. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4 Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o nájmu nemovitostí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územním pracovištěm České Budějovice. Touto smlouvou si Město Vimperk pronajímá pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na LV č , označené jako parcela KN č. 1/2 o výměře její části 15 m 2, KN č. 22/3 o výměře její části 15 m 2, KN č. 393/1 o výměře její části 200 m 2 a KN st.č. 91 o výměře 39 m 2. Výše nájemného byla stanovena částkou 2690,- Kč/rok. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou od do s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Usnesení č Rada města souhlasí s využitím prostor u Městského úřadu Vimperk jako místo přeskupení (přestávky rally) a místní komunikace Bořanovice Boubská jako část trati každoroční rychlostní zkoušky při konání 43. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY 2008 a XVI. HISTORIC VLTAVA RALLYE 2008, které se uskuteční v našem městě a jeho okolí ve dnech dubna Usnesení č Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Hospici sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, Prachatice pro jeho zařízení na rok Usnesení č Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne a souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků takto: - Agentuře Robert Pacourek, Krymská 6, Praha 10 ve výši 5.000,- Kč na příspěvek honoráře umělců za vystoupení dobové hudby v měsíci srpnu - Taneční škole Fíla, s.r.o., 1. máje 213, Vimperk ve výši ,- Kč na příspěvek na nájem sálu na pořádání taneční soutěže O vimperský křišťál dne Divadelnímu souboru Spirála ve výši 700,- Kč na příspěvek na zhotovení konstrukce pro kulisy - Radě rodičů při Gymnáziu a SOŠe ve Vimperku, Pivovarská 69 ve výši ,- Kč na příspěvek na nájem sálu na maturitní ples, který se bude konat Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace kulturní komise, a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č mezi Institutem pro místní správu Praha, Dlážděná 6, Praha 1 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu Ing. Jany Schererové k ověření ZOZ vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.

5 Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č mezi Institutem pro místní správu Praha, Dlážděná 6, Praha 1 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu Veroniky Čermákové, BBS k ověření ZOZ vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi PhDr. Pospíšilem Miroslavem, fy PSYCHO Pospíšil, Na drážkách 7, Plzeň a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je darování 5 ks publikací Asertivita stále živá v celkové ceně 1.395,- Kč. Usnesení č Rada města schválila nutné investice ve výši ,- Kč na výměnu vchodových dveří do budov v ulici Čelakovského čp. 400, 402, 403 a 404, v ulici Luční a K Rokli čp. 494, 495, 496, 498, 499 a 500 ve Vimperku. Usnesení č Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství před domem č.p. 75 v ulici Pivovarská ve Vimperku z důvodu umístění kontejneru pro stavební suť za účelem opravy domu č.p. 75. Práce budou provedeny v období od do (umístění kontejneru bude příležitostné dle momentálních potřeb stavebníka). Usnesení č Rada města v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, v platném znění, 3 odst. 2, pověřuje řízením Městské policie Vimperk v plném rozsahu pana Pavla Duba s platností od Usnesení č Rada města schvaluje základní hodnotící podmínky pro výběrové řízení na výběr realitní kanceláře pro prodej nemovitostí areálu U Sloupů a pověřuje odbor IÚ vypsáním výběrového řízení. Usnesení č Rada města pověřuje starostu a místostarostu města dalším jednáním s firmou Česká energie o podmínkách případného společného vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více