Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví"

Transkript

1 Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova ke zdraví pro 2. stupe ze vzdlávací oblasti lovk a zdraví. Svým vzdlávacím obsahem bezprostedn navazuje na obsah vzdlávací oblasti lovk a jeho svt (na 1. stupni). Vzdlávací obsah oblasti lovk a zdraví prolíná do ostatních vzdlávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. Pináší základní poznání o lovku v s preventivní ochranou jeho zdraví. Uí žáky aktivn rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech složek (sociální, psychické a fyzické) a být za n zodpovdný. Žáci si upevují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotn preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, pedcházet úrazm a elit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimoádných situacích. Rozšiují a prohlubují poznatky o rodin, škole a spoleenství vrstevník, o pírod, lovku a vztazích mezi lidmi a uí se tak dívat se na vlastní innosti z hlediska zdravotních poteb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozmru zdraví je vzdlávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s prezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. asová dotace: 6. roník 1 hodina 7. roník 0 hodin 8. roník 0 hodin 9. roník 0 hodin Organizace výuky: Výuka je realizována formou vyuovací hodiny (45 minut), probíhá pevážn v kmenové uebn.. Výuka mže být doplnna exkurzí, besedami podle aktuální nabídky pardubických kulturních a vzdlávacích zaízení. ZŠ Pardubice Studánka 709 Školní vzdlávací program

2 Cíl výuky: Pedmt seznamuje s rznými poznatky z oboru pée o zdraví a vztahy ve spoleenství, ale klade draz pedevším na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích a každodenním život školy. Posiluje samostatnost a odpovdnost žák v jednání, rozhodování a innostech souvisejících se zdravím, vytváí aktivní pístupy žák k ochran zdraví. Vede k rozvoji vzájemné komunikace, spolupráce a tíbení názor pi skupinové práci. Prezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova - OSV Uskuteuje se ve skupinové práci, diskuzí apod. 2. Výchova demokratického obana - VDO Tžištm je spoluutváení a respektování pravidel spolupráce, klasifikace a hodnocení žák, skupinová práce a vytvoení postoj žák. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS Významnou oblastí je poznání porovnání života u nás a jinde 4. Multikulturní výchova MV Prostedkem je komunikace s píslušníky odlišných sociokulturních skupin, odmítání intolerance rasová, náboženské. 5. Enviromentální výchova EVO Rozvíjí osobnost žáka, jeho vztah k pírod, vede k úvahám o budoucnost planety 6. Mediální výchova MEV Média využíváme jako zdroj získávání zkušeností a poznatk z výukových program a na internetu Výchovné a vzdlávací strategie pro rozvoj kompetencí žák (všichni vyuující pi své práci využívají spolené strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spolené strategie dále konkrétn rozvíjejí pro pedmt Zempis a Regionální a politický zempis): KLÍOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM Žák - pemýšlí o zadaných problémech, které se týkají zdravého VÝCHOVNÉ A VZDLÁVACÍ STRATEGIE Uitel: - pipravuje problémové úlohy ke všem tématm, kde je to ZŠ Pardubice Studánka 710 Školní vzdlávací program

3 životního stylu - vyhledává informace z rzných zdroj a využívá je k ešení problém - problémové úlohy zvládá ešit ve skupin i samostatn možné - vyhledává problémy, pi kterých mohou žáci dospt k ešení sami KOMPETENCE K UENÍ Žák - vyhledává a tídí informace o zdravém životním stylu a na základ jejich pochopení a propojení je efektivn využívá v procesu uení a v praktickém život - operuje obecn užívanými termíny, uvádí vci do souvislostí, propojuje s poznatky z rzných vzdlávacích oblastí - samostatn pozoruje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závry pro využití v budoucnosti - umí posoudit vlastní výkon Uitel: - jasn a vždy ve spolupráci s žáky formuluje cíle výuky - pizpsobuje koncepce a postupy dosažené úrovni a vhodn motivuje žákovu samostatnost KOMPETENCE OBANSKÉ Žák - obhajuje svj názor, své sebevdomí a postoje - umí naslouchat projevm ostatních žák, umí korigovat svj názor na základ rozumných argument - respektuje pesvdení druhých lidí, váží si jejich vnitních hodnot, je schopen se vcítit se do situace druhých lidí - odmítá útlak a hrubé zacházení, uvdomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - zná spoleenské normy, je si vdom svých práv as povinností ve škole i mimo školu - rozhoduje se zodpovdn v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví lovka Uitel - pomáhá žákm upevovat pozici ve tíd prezentování jejich úspch - pomáhá pravidla chování kolektivu postupn dotváet vzhledem k situaci ve tíd - žáky seznamuje se základními právy dítte - poskytuje dostatené množství informací a jejich zdroj, aby si žák mohl uvdomit vhodná východiska pro své chování a postoje ZŠ Pardubice Studánka 711 Školní vzdlávací program

4 KOMPETENCE PRACOVNÍ Žák - pi vhodných tématech rozvíjí úvahy o svém pracovním zamení - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdlávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své pípravy na budoucnost, iní podložená rozhodnutí o dalším vzdlávání a profesním zamení Uitel - vede žáky k astému sebehodnocení a hodnocení své pracovní výkonnosti - vede žáky k vlastnímu odhadování a odhalování možného nebezpeí v rzných životních situacích - organizuje exkurze zamené na volbu povolání a na rázná pracovišt KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Žák - formuluje a vyjaduje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjaduje se výstižn, souvisle a kultivovan - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, hodn na n reaguje - úinn se zapojuje do diskuze, obhajuje svj názor a vhodn argumentuje - umí svj názor prezentovat - vytváí si na základ vhodného dorozumívání se kvalitní mezilidské vztahy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Žák - úinn spolupracuje ve skupin, podílí se spolen s pedagogy na vytváení pravidel práce v týmu - pispívá k diskuzi - podílí se na utváení píjemné atmosféry, v týmu umí zhodnotit práci ostatních a nabídnout pomoc Uitel - asto navozuje metody umožující prvky prezentace vlastních výsledk ped ostatními žáky - vybízí žáky ke kladení otázek (vzhledem k uivu) Uitel - využívá pi výuce skupinovou práci i sdlené pocity a názory jednotlivce - pistupuje diferencovan k individuálním výkonm žáka (vzhledem ke schopnostem i handicapu) - používá kooperativní metody uení - využívá takové formy hodnocení žáka, které umožují rozvoj žákovy osobnosti ZŠ Pardubice Studánka 712 Školní vzdlávací program

5 Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Výchova ke zdraví 6. roník Téma: Vztahy mezi lidmi a formy soužití Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, respektuje pijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací pispívá k utváení dobrých mezilidských vztah v širším spoleenství (v rodin, komunit) vysvtlí role len komunity (rodiny, tídy, spolku) a uvede píklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostedí) z hlediska prospšnosti zdraví Vztahy ve dvojici - kamarádství, pátelství - láska, partnerské vztahy - manželství a rodiovství Vztahy a pravidla soužití v prostedí komunity - rodina škola - vrstevnická skupina - obec, spolek Rodokmen VDO OSV, MV VDO MEV OSV D vztahy mezi lidmi v historii Inf. chat, , Skype, ICQ D rodina a vztahy v ní v historii Z rodina ve svt J básn J. Seiferta OV právo, zákon, smlouva VV- komunikace obrazem J Foglar, Poláek AJ, NJ komunikace se svtem ZŠ Pardubice Studánka 713 Školní vzdlávací program

6 Téma: Zmny v život lovka a jejich reflexe Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, optimáln reaguje na fyziologické zmny v období dospívání a kultivovan se chová k opanému pohlaví Dtství, puberta, dospívání - tlesné, duševní a spoleenské zmny OSV Školní slang Kvtomluva D vývoj v historii Z postavení dospívajících ve svte v se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí pijímá odpovdnost za bezpené sexuální chování Sexuální dospívání a reprodukní zdraví - pedasná sexuální zkušenost - thotenství a rodiovství mladistvích - poruchy pohlavní identity Komunikace s dosplými - pozorování ZŠ Pardubice Studánka 714 Školní vzdlávací program

7 Téma: Zdraví zpsob života a pée o zdraví Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, dává do souvislostí složení stravy a zpsob stravování s rozvojem civilizaních nemocí a v rámci svých možností uplatuje zdravé stravovací návyky Výživa a zdraví - zásady zdravého stravování vliv životních podmínek a zpsobu stravování na zdraví - poruchy píjmu potravy P zásady zdravé výživy vysvtlí na píkladech pímé mezi tlesným a duševním a sociálním zdravím Tlesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny - otužování - význam pohybu pro zdraví - režim dne TV tlesná kondice Vypracování režimu dne uplatuje osvojené preventivní zpsoby rozhodování, chování a jednání v s bžnými, penosnými, civilizaními a jinými chorobami; Ochrana ped penosnými i nepenosnými chorobami, chronickým onemocnním a úrazy - bezpené zpsoby chování - nemoci penosné pohlavním stykem, AIDS, hepatitidy P zdraví, nemoc, imunita ZŠ Pardubice Studánka 715 Školní vzdlávací program

8 Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, sví se se zdravotním problémem a v pípad poteby vyhledá odbornou pomoc - zdravotní a preventivní lékaská pée - odpovdné chování v situacích úraz a život ohrožujících stav - úrazy v domácnosti, pi sportu, na pracovišti, v doprav ZŠ Pardubice Studánka 716 Školní vzdlávací program

9 Téma: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, samostatn využívá osvojené kompenzaní a relaxaní techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, pekonávání únavy a pedcházení stresovým situacím Stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzaní, relaxaní a regeneraní techniky k pekonání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti Civilizaní choroby - zdravotní rizika - preventivní a lékaská pée dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého lovka; uplatuje osvojené sociální dovednosti a modely chování pi kontaktu se sociáln patologickými jevy ve škole i mimo ni; v pípad poteby vyhledá odbornou pomoc sob Autodestruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologické hráství, práce s poítaem - bezpenost v doprav - trestná innost - dopink ve sportu Odborná centra pomoci CH léiva, drogy OV právo a zákon TV fair play ZŠ Pardubice Studánka 717 Školní vzdlávací program

10 Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, nebo druhým vyhodnotí na základ svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevník, médií, sekt; uplatuje osvojené dovednosti komunikaní obrany proti manipulaci a agresi uplatuje osvojené dovednosti komunikaní obrany proti manipulaci Manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy - psobení sekt Skryté formy a stupn individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita - šikana a jiné projevy násilí - formy sexuálního zneužívání dtí - komunikace se službami odborné pomoci Bezpené chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi - pohyb v rizikovém prostedí pítomnost v konfliktních a krizových situacích Linka bezpeí D úloha náboženství v djinách OV trestný in, postih Úmluva o právech dítte ZŠ Pardubice Studánka 718 Školní vzdlávací program

11 Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, Dodržování pravidel bezpenosti a ochrany zdraví - bezpené prostedí ve školy - ochrana zdraví pi rzných innostech - bezpenost v doprav - znalost pravidel silniního provozu projevuje odpovdné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpeí, pi mimoádných událostech v pípad poteby poskytne adekvátní první pomoc Ochrana lovka za mimoádných událostí - živelní pohromy - terorismus Zásady první pomoci ZŠ Pardubice Studánka 719 Školní vzdlávací program

12 Téma: Hodnota a podpora zdraví Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, vysvtlí vztah mezi uspokojováním základních lidských poteb a hodnotou zdraví vyjádí vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o nm v kruhu vrstevník, rodiny i v nejbližším okolí) Celostní pojetí lovka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich interakce - základní lidské poteby a jejich hierarchie (Maslowova metoda) Podpora zdraví a její formy prevence a intervence - psobení na zmnu kvality prostedí a chování jedince - odpovdnost jedince za zdraví D antika soulad duše a tla P stavba tla TV význam pohybu a kondice dovede posoudit rzné zpsoby chování lidí z hlediska odpovdnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovdnost ve prospch aktivní podpory zdraví Podpora zdraví v komunit - programy podpory zdraví ZŠ Pardubice Studánka 720 Školní vzdlávací program

13 Téma: Osobnostní a sociální rozvoj Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, projevuje odpovdný vztah k sob samému, k vlastnímu dospívání a pravidlm zdravého životního stylu Sebepoznání a sebepojetí - vztah k sob samému - vztah k druhým lidem - zdravé a vyrovnané sobepojetí OSV OV žebíek hodnot Seberegulace a sebeorganizace innosti a chování - cviení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací - stanovení osobních cíl a postupných krok k jejich dosažení SP volba povolání dobrovoln se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce vysvtlí na píkladech pímé mezi tlesným, duševním a sociálním zdravím Psychohygiena - sociální dovednosti pro pedcházení a zvládání stresu - hledání pomoci pi problémech ZŠ Pardubice Studánka 721 Školní vzdlávací program

14 Školní výstup Uivo Poznámky Pesahy, usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, pijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooerace v rzných situacích Morální rozvoj - cviení zaujímání hodnotových postoj a rozhodovacích dovedností - dovednosti pro ešení problém v mezilidských vztazích - pomáhající a prosociální chování ZŠ Pardubice Studánka 722 Školní vzdlávací program

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více