Vaše uživatelský manuál SONIM XP5300 FORCE 3G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONIM XP5300 FORCE 3G http://cs.yourpdfguides.com/dref/4257130"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2 Likvidace starého elektrického a elektronického vybavení Likvidace baterií Obsah Obecné informace Pokrytí model mobilních telefon Síové sluzby Informace o Sonim podpoe Pro vasí bezpecnost Výkon baterie Výmna baterie Vyvarování se zkratu Vyvarování se vysokých teplot Likvidace baterie Osobní lékaské pístroje Bezpecnost dtí Tísová volání SAR informace Zacínáme Zacínáme Pouzití baterie Vlození baterie Vyjmutí baterie Nabíjení baterie Nastavení alarmu baterie Vase SIM karta Vlození SIM karty Vyjmutí SIM karty Fotoaparát Zapnutí Domovská obrazovka Klávesové zkratky na domovské obrazovce Základní nastavení Funkce klávesnice Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Hlavní menu Ikony hlavního menu Indikátory na domovské obrazovce Obsluha kláves bez SIM karty Hovory Hovory Vytocení císla Vytocení mezinárodního císla Vytocit císlo pes jmenný seznam Vytocte císlo prostednictvím Historie hovor Správa seznamu hovor Casomic hovor Nastavení hovoru Automatická odpov Pijetí hovoru libovolným tlacítkem Cekání hovoru ID volajícího Pesmrování hovor Blokování hovor Vytocení povoleného císla Pokrocilá nastavení Pijetí hovoru Nahrávání hovoru Nastavení Nastavení Nastavení telefonu Piazená klávesa Nastavení sít A-GPS Bezpecnostní nastavení Obnovit tovární nastavení Správa soubor Obsah 3 Správa soubor Správa kontakt Pidání nového kontaktu Zobrazit porobnosti o kontaktu Posílání zpráv z kontakt Vytocení císla z kontakt Upravte podrobnosti o kontaktu Smazat kontakt Kopírovat císla mezi telefonem a SIM Pesunout císla mezi telefonem a SIM Odeslání kontaktu Výbr nkolika kontakt Skupiny volajících Nastavení telefonního seznamu Vyhledávání kontakt Zprávy Zprávy Psaní zpráv Uspoádání zpráv Píjaté zprávy Rozepsané zprávy K odeslání Odeslané zprávy ové zprávy Konfigurace ových úct Vysílané zprávy Sablony Nastavení zpráv SMS nastavení MMS nastavení Hlasová schránka Rezim zadávání textu Profily Profily Nastavení zvuku Nástroje Nástroje Kalendá Budík Kalkulacka Pevádní jednotek Svtové hodiny Záznamník zvuku Pehrávání zvukových soubor (audia) Ctecka textu Typické stopky Menu SIM karty Aplikace Java Nastavení síového profilu GPSData Správce Java aplikací (JAM) Opera Mini Instalace Java aplikace z WAP Instalace Java aplikace z SD karty City Cruiser WAP prohlízec WAP prohlízec Konektivity Konektivity Bluetooth Posílaní dat skrz Bluetooth Posílaní dat pes Bluetooth Datový úcet Funkce USB Fotoaparát Fotoaparát Volby nastavení fotoaparátu Fotoaparát Obsah 4 Hudba Hudba Pehrávac médií Media player FM rádio Zakódované zkratky Zakódované zkratky Micro SD karta Micro SD (Secure Digital) Card Vlození Micro SD karty do telefonu Nástroje PC-Tools Nástroje PC-Tools Instalace aplikace PC-Tools Pouzití aplikace PC-Tools s telefonem XP5300 FORCE 3G Smlouva o licenci konecného uzivatele Komplexní 3letá záruka Nase záruka Co udláme Péce o telefon Podmínky Prohlásení o shod Prohlásení o shod Rejstík Obsah 6 Zajistte si svou registraci do 30 dn od data nákupu, abyste tak aktivovali a získali výhody této Komplexní záruky na produkt. Dalsí podrobnosti najdete na webu Gratulujeme ke koupi mobilního telefonu Sonim XP5300TM. Tento telefon je handsetem, který umozuje vyuzití cty pásem GSM/GPRS/EDGE/UMTS a má intuitivní, na funkce bohaté uzivatelské rozhraní, která vám dovolí nejlepsí vyuzití nabízených funkcí. Informace o Sonim podpoe Pro pídavné výrobky a informace o podpoe jdte na Pokrytí model mobilních telefon Tato uzivatelská pírucka popisuje dva modely telefon Sonim XP5300TM: XP5300 -E-R1 a XP5300 -A-R1. Tyto dva modely obsahují identický rozsah funkcí a vyuzívají stejná RF pásma: GSM 850, GSM 900, DCS 1800 a PCS 1900 MHz. stisknout a ihned pustit klávesu. Nap. této pírucce jsou oba modely spolecn oznaceny Sonim XP5300 s výjimkou nkolika míst, kde jsou informace uvedeny pímo pro jednotlivý model (XP5300 -A-R1 nebo XP5300 -E-R1). 7 Síové sluzby K dispozici jsou také pídavné sluzby, které mzete získat pes vaseho operátora síové sluzby. Pro vyuzití tchto sluzeb je nutno si je pedplatit skrze vaseho operátora, a ten vám dodá pokyny pro pouzití. VYBRAT Obecné informace Znamená, ze stisknete buto pravou nebo levou výbrovou klávesu, pro potvrzení píkazu zobrazeného v dolní cásti obrazovky. Stedová navigacní klávesa mze pouzita také pro výbr mozností. Napíklad, íká-li tato pírucka Vyberte Menu > Zprávy > Napsat zprávu, musíte stisknout levou výbrovou klávesu pro výbr Menu, odrolovat na Zprávy a stisknout levou výbrovou klávesu, odrolovat na Napsat zprávu a stisknout levou výbrovou klávesu.

3 Pro navrácení se do pedeslé obrazovky, stisknte pravé výbrové tlacítko. Znamená stisknout a drzet klávesu na 2 vteiny ped jejím pustním. Tento postup je vtsinou vyzadován pi zapínání a vypínání telefonu, nebo pi pouzití klávesových zkratek pro pístup do zvlástních oblastí. Napíklad: stisknte a podrzte 1 pro pístup do hlasové schránky Stisknte Moznosti pro zobrazení mozností menu na displeji. Výbrové klávesy jsou pouzívány k vykonání oznacené moznosti. VÝBR MENU Znamená stisknout levou výbrovou klávesu pro výbr menu, nebo stisknout klávesu Menu (sted) pro dosazení téhoz. Znamená, ze existuje více dostupných mozností, ale pouza jedna z nich je zmiovaná v této pírucce. Oznacuje poznámku. POLOZKA MENU SE TEMI TECKAMI (... ) Bzné volby v polozkách menu Následující polozky jsou bzn pouzívané cinnosti v rzných polozkách menu: ZPT VYMAZAT OK KLÁVESA CLEAR (SMAZAT) KLÁVESA BACK (ZPT) Zobrazí pedchozí obrazovku. Pouzijte pravou výbrovou klávesu k provedení této funkce. Vymaze písmeno po písmenu. K vykonání této funkce pouzijte pravé výbroví tlacítko. Potvrdí akci. Pouzijte levé výbrové tlacítko nebo klávesu menu pro vykonání této funkce. Pouzijte tuto klávesu k mazání bhem editace zprávy nebo smazání vybrané polozky v seznamu. Pouzijte tuto klávesu ke zobrazení pedchozí obrazovky. 8 STISKNOUT & DRZET MOZNOSTI MENU Ped pouzitím vaseho telefonu se, prosím, seznamte s tmito bezpecnostními pravidly. Tyto pravidla poskytují podrobnosti o bezpecném pouzívání vaseho telefonu a informují o zákonných pozadavcích vztahujících se k pouzívání bezdrátových telefon. Nepouzívejte telefon v cerpacích stanicích. Dodrzujte omezení pi pouzití radiového vybavení v cerpacích stanicích, v blízkosti chemikálií nebo kde jsou provádny trhací práce. Rusivé vlivy mohou zabránit pouzití vaseho telefonu. Dodrzujte omezení v nemocnicích a v blízkosti lékaského vybavení. Vypnte mobilní telefon v letadle. Bezdrátové telefony mohou mít v letadle rusivý vliv a zpsobit tak nebezpecí. V letadle mze být telefon pouzit v rezimu Letadlo. Nevystavujte baterii vysokým teplotám (nad 60 C). Dodrzujte místní dopravní naízení. Nedrzte/nepouzívejte mobilní telefon pi ízení. Nejdíve najdte vhodné místo k zastavení. Pi ízení nemluvte do hands-free mikrofonu. Vyvarujte se pouzívání telefonu v bl&iacuznateln zkrátí, vymte baterii za originální Sonim baterii. Je-li náhradní baterie pouzita poprvé, nebo nebyla-li baterie pouzita po delsí dobu, pro zahájení nabíjení bude zejm teba pipojit nabíjecku, odpojit ji a poté znovu pipojit. 11 Osobní lékaské pístroje Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátor ci jiných implantovaných pístroj. Vyvarujte se, prosím, umísování telefonu pes kardiostimulátor, napíklad do náprsní kapsy. Pi pouzití mobilního telefonu, jej pilozte k uchu na vzdálenjsí stran od kardiostimulátoru. Pokud je dodrzována minimální vzdálenost 15 cm (6 palc) mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, risk rusivého vlivu je omezený. Pokud máte podezení, ze telefon zpsobuje rusen&iacutte;tových sítí nebo pokud jsou urcité sítové sluzby a / nebo funkce práv pouzívány. Zkontrolujte se svým místním dodavatelem sluzby. SAR informace Sonim XP5300 spluje právní pedpisy pro vystavení rádiovým vlnám. Pi komunikaci pes bezdrátovou sí mobilní telefon vysílá pes vlny rádiové frekvence nízkou úrove radio-energie. Specifická míra absorpce nebo také SAR je mnozství RF energie absorbované tlem bhem pouzití telefonu a je vyjádeno ve wattech/kilogram (W/kg). Vlády po celém svt pijaly ucelené mezinárodní bezpecnostní smrnice, vytvoené vdeckými organizacemi, nap. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Mezinárodní SAR informace pro obyvatele Spojených Stát a Kanady. Ve Spojených Státech a Kanad je SAR limit pro mobilní telefony pouzívaných veejností zprmrován na 1,6 Watt/kilogram na 1 gram tlní tkán. Standarda zahrnuje dodatecnou ochranu veejnosti a bere v vahu odchylky v mení. Ped tím, nez je model telefonu ve Spojených Státech dostupný veejnosti, musí být testován a certifikován FCC (Federal Communication Commission), ze nepevysuje vládou stanovený limit pro bezpecné vystavení rádiovým vlnám. Testy jsou provádny v pozicích a na místech (u ucha a nosený pi tle), jak je vyzadováno FCC pro kazdý model. Nejvyssí hodnota SAR pro Sonim XP5300 -A-R1, testovaným spolecností Sonim: Uchem je W/kg (1 g). Pi nosení na tle je W/kg (1 g). 13 Pro vasí bezpecnost Tento telefon pi provozu a soucasném nosení na tle vyhovuje FCC RF smrnicím o vystavení radiofrekvencnímu záení za podmínky, ze je pouzíván s nekovovým píslusenstvím a handset sadou ve vzdálenosti nejmén 1,5 cm od tla nebo s originálním píslusenstvím Sonim, urceným pro tento telefon a noseným na tle. Pouzití jiného píslusenství nemusí zarucit vyhovní FCC RF smrnicím o vystavení radiofrekvencnímu záení.

4 Zacínáme Tato cást vám poskytne informace o pouzití vaseho Sonim XP5300 FORCE 3G telefonu. Seznam polozek v balení Sonim XP5300 FORCE 3G telefonu je následující: CD s uzivatelskou píruckou Leták o tíleté Sonim záruce Pírucka rychlého startu Registracní karta Vítejte Letter Sroubovák USB kabel ke sluchátkm Nabíjecka Vlození baterie 1 Odstrate kryt Pro otevení krytu baterie, odsroubujte oba srouby na krytu baterie proti smru hodinových rucicek (jak ukázáno na obrázku). Nkdy mze být kryt baterie velmi tsný a pro otevení je poteba mimoádného úsilí. Pro odstranní sroub mzete pouzít pilozený sroubovák. Zacínáme Pouzití baterie Pouzívejte pouze originální Sonim XP5300 FORCE 3G baterii, navrzenou pro tento telefon. Pouzití jiných baterií by mohlo zpsobit neplatnost zárucních podmínek a poskodit vás telefon. Doporucujeme chránit baterii ped extrémními teplotními podmínkami a vlhkem. 2 3 Vyjmutí krytu Pro odkrytí otvoru pro baterii vysute zadní kryt. 14 Udrzujte baterii mimo dosah dtí. Vlození baterie Vlozte baterii a vyrovnejte ji v otvoru tak, aby ti kovové kontakty na vrchu baterie pilnuly s kovovými kontakty v pihrádce na baterii. 4 Uzavení krytu Zavete kryt baterie. Zasroubujte srouby na krytu baterie po smru hodinových rucicek. Pro utazení sroub mzete pouzít pilozený sroubovák. Dávejte pozor, abyste nepetahovali srouby Pipojení nabíjecky Zapojte nabíjecku do elektrické zásuvky. Pipojení k telefonu Zasute mini USB konektor dobíjecky do zásuvky umístné na levé stran telefonu. Vyjmutí baterie Následujte kroky 1 a 2 cásti,,vlození baterie" na stran 14. Pro vyjmutí baterie, odejmte kryt na zadní stran telefonu a nadzdvihnte horní cást baterie z pihrádky. Nyní mzete vyjmout baterii. Pro uzavení krytu následujte krok 4 z,,vlození baterie" na stran 14. Zacínáme Animace nabíjení Pokud je baterie v procesu nabíjení a telefon je vypnutý, zobrazena je pouze ikona baterie (jak ukázáno na obrázku). 15 Nabíjení baterie Baterie dodaná spolecn s vasím mobilním telefonem není zcela nabitá. Doporucujeme, aby jste nabili vás telefon 5 hodin ped prvním pouzitím. Telefon se zcela nabitou baterií vydrzí v pohotovostním rezimu az hodin. Je-li baterie zcela vybitá, po pipojení nabíjecky mze trvat nkolik minut, nez se zobrazí indikátor nabíjení. Ikona nabíjení Pokud je baterie v procesu nabíjení a telefon je zapnutý, prouzky v ikon nabíjení se pohybují a ukazují, ze se baterie nabíjí (viditelné na domovské obrazovce). Po plném nabití baterie, se prouzky ikony baterie na displeji pestanou posunovat. Nyní mzete odpojit nabíjecku od telefonu. VAROVÁNÍ: Pokud byla baterie nahrazena nesprávným typem, pi nabíjení hrozí nebezpecí exploze Nastavení alarmu baterie Pokud nastavíte alarm baterie, po kazdé kdyz je baterie slabá, uslysíte alarm. Pro nastavení výzvy k baterii vyberte Menu > Profily > Obecné > Pizpsobit > Zvlástní tón > Varování. Vyberte pro aktivaci výzvy. Vlozte SIM kartu zatlacením smrem nahoru do urceného slotu umístného pod baterií. Vlození SIM karty Vase SIM karta Zakupte SIM kartu od vaseho mobilního operátora. SIM karta spojuje síové sluzby s vasím telefonem (nap. telefonní císlo, datové sluzby atd.). Vlozte baterii zpt a zasute kryt. Zasroubujte srouby na krytu baterie po smru hodinových rucicek. Uzamcení krytu Zacínáme Vyjmutí SIM karty Ujistte se, ze je vás telefon vypnutý. Vlození SIM karty 1 2 Vypnutí telefonu Vysunutí krytu 16 Ujistte se, ze je vás telefon vypnutý. Vypnutí telefonu Vysute kryt baterie a vyjmte baterii. Pro pokyny viz,,vlození baterie" na stran 14. Vysute kryt baterie a vyjmte baterii. Pro pokyny viz,,vlození baterie" na stran 14. Vysunutí krytu Vyjmutí SIM karty Odstrate SIM kartu jejím vysunutím smrem dol ze slotu. Vlozte baterii zpt a zasute kryt. Uzamcení krytu Soucásti telefonu Sonim XP5300 FORCE 3G Klávesnice Sonim XP5300 FORCE 3G má 11 funkcních kláves a 12 alfanumerických kláves. Na levé stran telefonu je jedno tlacítko a na pravé stran jsou ti tlacítka. Sluchátka Konektor pro headsety Dobíjecka/USB port Zacínáme Obrazovka Funkcní tlacítka Alfanumerická tlacítka Mikrofon Soucásti telefonu Sonim XP5300 FORCE 3G Baterka Tlacítka hlasitosti Port pro sluchátka Fotoaparát Reproduktor Dobíjecka/ USB port Baterka (stisknte a pidrzte) Zacínáme Srouby krytu baterie Java 18 Kryt baterie Klávesnice Sonim XP5300 FORCE 3G Následující obrázek popisuje rzné klávesy na klávesnici telefonu. Tlacítko Menu Navigacní tlacítka se sipkami (Nahoru/Dol/Vlevo/Vpravo) 19 Levé výbrové tlacítko (LVT) Klávesa Clear (Smazat) Volat/Pijmout/Poslat Pravé výbrové tlacítko (PVT) Klávesa Back (Zpt) Zapnout/Vypnout/Konec hovoru Zacínáme Stisknte a pidrzte k uzamcení klávesnice Podrzte stisknuté LVT pro znak + (u mezinárodních hovor) Stisknte a pidrzte pro zapnutí/ vypnutí rezimu "schzka" Nkteré funkce jsou dostupné pouze pokud je vlozena SIM karta. Zapnutí Po zapnutí telefonu zacíná hledání sít.

5 Po úspsné registraci se na obrazovce objeví název operátora. Klávesové zkratky na domovské obrazovce V pohotovostním rezimu jsou nastaveny následující zkratky. Domovská obrazovka V pohotovostním rezimu se na domovské obrzovce ukazuje urcitá informace, napíklad operátor, datum a cas, stav baterie, stav spojení GPRS. Na displeji se mohou objevit i jiné indikátory (pokud jsou aktivovány), napíklad budík, pemování hovor, aj Stisknte Tlacítko Menu Levé výbrové tlacítko Pravé výbrové tlacítko Tlacítko Volat/Pijmout/ Poslat Sipka nahoru Sipka Nahoru Sipka doprava Sipka doleva Volba Hlavní menu Hlavní menu Jména Seznam vsech hovor Kalendá Telefonní seznam Napsat zprávu FM Rádio IKONY NA DISPLEJI INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE OPERÁTOR NASTAVENÍ PVT NASTAVENÍ LVT DATUM A DEN CAS INDIKÁTOR INTENZITY SIGNÁLU Zacínáme Ctyi klávesové zkratky, které se vykonávají pomocí navigacních tlacítek, jsou pednastaveny, ale mohou být zmnny. Vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Piazená klávesa. Vyberte pozadovanou sipku a vyberte Editovat. Klávesy s sipkami nemzete pouzít, pokud je na displeji zobrazeno oznámení, napíklad: 1 zmeskaný hovor. Základní nastavení Bezpecnostní nastavení Pro zabezpecení telefonu ped neoprávnným pouzitím mzete nastavit kód PIN. Nastavení kódu PIN zálezí na zvoleném operátoru. 1. Vyberte Menu > Nastavení > Bezpecnostní nastavení > PIN ochrana > Zapnuto. Zadejte PIN. Vyberte OK. Po nastavení kódu PIN pístroj bude ho vyzadovat pi kazdém zapnutí. Pi zadání nesprávného kódu PIN pístroj není pístupný. Pro zmnu PIN kódu vyberte Menu > Nastavení > Bezpecnostní nastavení > Zmna PIN. Mzete zmnit kódy pro PIN a PIN2. Obrate se na servisní stedisko operátora. Automatické zamknutí klávesnice K uzamcení klávesnice vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Automatický zámek klávesnice. Mzete zvolit vypnutí výbrem Zádné nebo povolit funkci nastavením casu. K uzamcení klávesnice mzete také stisknout a pidrzet,,*". Pro odemcení klávesnice stisknte,,lsk" (levou klávesu pro výbr) a potom klávesu,,*". Datum a Cas Datum a cas nastavíte výbrem Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Datum a cas > Nastavit cas/ datum. Profil Tichý V Tichém profilu zvukové signály volání, aplikací Kanceláe, zpráv a stavu baterie jsou zablokovány. Vyberte Menu > Profily > Tichý Zacínáme Zamykací rezim V zamykacím rezimu telefon mze být odblokován pouze po zadání hesla. Abyste zadali heslo pro uzamcení telefonu, vyberte Menu > Nastavení > Bezpecnostní nastavení > Zámek telefonu. K uzamcení telefonu musí být vlozeno výchozí heslo pro jeho uzamcení. K odemcení telefonu vlozte toto heslo znovu.. Výchozím heslem pro zámek telefonu je Jestlize je zámek telefonu povolen, pokazdé kdyz zapnete telefon, budete pozádáni o zadání hesla. Funkce klávesnice Následující tabulka obsahuje rzná tlacítka a funkce, které mají: Tlacítka klávesnice ZAPNOUT/ VYPNOUT/KONEC HOVORU Operace Stisknte, chcete-li ukoncit hovor (GSM). Podrzte stisknuté tlacítko, chcete-li zapnout nebo vypnout mobilní telefon. Stisknte v rezimech Menu nebo Úprava pro návrat do Pohotovostního rezimu. Stisknte, chcete-li píchozí hovor odmítnout. Stisknte, chcete-li píchozí hovor pijmout. Chcete-li volat, stisknte toto tlacítko po zadání telefonního císla. V Pohotovostním rezimu stisknte pro vyvolání Seznamu vsech hovor. 22 Zacínáme VOLAT/PIJMOUT/POSLAT LVT/PVT Tato tlacítka se nachází hned pod displejem. Stisknte Levé výbrové tlacítko (LVT) nebo Pravé výbrové tlacítko (PVT) pro volbu funkce uvedené v spodní cásti displeje. Uvádné funkce se mohou lisit v závislosti na rzných aplikacích. Stisknte LVT, chcete-li pejít do hlavního menu z pohotovostního rezimu. Stisknte RSK (pravou výbrovou klávesu) pro pístup ke Jménm v pohotovostním rezimu. Tato klávesa se nachází pod klávesou LSK (levá). Stisknte tuto klávesu ke smazání textu bhem editace zprávy Stisknte tuto klávesu ke smazání polozky v seznamu. CLEAR (C) BACK (ZPT) Tato klávesa se nachází pod klávesou RSK (pravá). Stisknte tuto klávesu pro zobrazení pedchozí obrazovky. Tlacítka klávesnice Operace Toto tlacítko se nachází uprosted navigacních kláves. Stisknte, chcete-li pejít do hlavního menu z pohotovostního rezimu. Stisknte, chcete-li touto pepínací klávesou zaskrtnout nebo ocistit polícko. Stisknte, chcete-li provést njakou z operací LVT. Stisknte pro volbu moznosti OK. Levé a Pravé výbrová tlacítka a tlacítka Zapnout / Vypnout se nachází kolem této skupiny kláves. Sipky na tlacítkách ukazují smr, ve kterém budete procházet informace na displeji. TLACÍTKO MENU (PROSTEDNÍ) NAHORU/DOL Stisknte, chcete-li pesunout kurzor na pedchozí nebo dalsí ádek v textovém editoru. Stisknte, chcete-li zobrazit stránky v textovém editoru.

6 Stisknte, chcete-li procházet menu / seznamy na stejné úrovni. Stisknte, chcete-li procházet hlavní menu. Zacínáme 23 NAVIGACNÍ TLACÍTKA VPRAVO/VLEVO Stisknte, chcete-li procházet polozky. Stisknte pi prohlízení obrázk, chcete-li pejít k dalsímu nebo pedchozímu zobrazení. Stisknte, chcete-li pesunout kurzor vlevo nebo vpravo v textovém editoru. Stisknte, chcete-li procházet hlavní menu. ALFANUMERICKÁ TLACÍTKA Stisknte pozadované tlacítko, chcete-li zadat telefonní císlo. Pak stisknte pro uskutecnní hovoru. Pípadn zadejte císlo a vyberte Moznosti > Hovor pro vytocení císla. V pohotovostním rezimu podrzte stisknuté císelné tlacítko pro volbu piazené klávesové zkratky. V textovém editoru napiste pozadovaný text. Tlacítka klávesnice Operace V pohotovostním rezimu podrzte stisknuté tlacítko, chcete-li pejít do své hlasové schránky. V textovém editoru stisknte pro vlození mezery. Stisknte a pidrzte k nastavení vyzváncích tón. Stisknte a pidrzte pro pístup k menu Profily. Stisknte a pidrzte pro nastavení budíku. Stisknte a pidrzte pro pístup ke kalkulacce. Stisknte a pidrzte pro pístup k bluetooth. Stisknte a pidrzte pro pístup k prohlízeci WAP. Stisknte a pidrzte pro pístup ke zkratkám (zástupcm). Stisknte a pidrzte pro výbr pozadovaného jazyka. Výse uvedené pednastavené funkce císelných kláves (od 2 do 9) mohou být zmnny pouze na funkci rychlého vytácení. Zacínáme 24 Tlacítka klávesnice Operace V pohotovostním rezimu podrzte stisknuté tlacítko pro vlození znaku + u mezinárodních hovor. Podrzte stisknuté tlacítko, chcete-li zamknout/odemknout klávesnici. Se zapnutým podsvícením stisknte klávesu LSK a pokracujte touto klávesou pro odemcení klávesnice. V textovém editoru stisknte pro vlození speciálních znak, napíklad cárky aj. Podrzte stisknuté tlacítko pro zobrazení jazyk psaní. Stisknte a pidrzte v pohotovostním rezimu pro pepnutí mezi rezimy Schzka - zapnuto/vypnuto. V textovém editoru stisknte pro pepínání mezi rznými rezimy zadávání znak. Podrzte stisknuté tlacítko, chcete-li zapnout rezim T9. 25 Zacínáme Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Tento model je telefon bar typu s jedním LCD displejem. Grafické pole obrazovky je 240 (s) a 320 (v) pixel. Pouzitá technologie TFT zobrazuje 262K barev. Indikátory na domovské obrazovce Indikátory na domovské obrazovce jsou aktivní pouze v pohotovostním rezimu mobilního telefonu. Nkteré ikony ukazují stav urcitých funkcí telefonu, napíklad indikátor nabití baterie, indikátor stavu pipojení k síti, datum a cas, atd. Jiné indikátory se zobrazují pouze, kdyz je aktivována urcitá sluzba. Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Hlavní menu Chcete-li pejít k hlavnímu menu, stisknte tlacítko menu. Zobrazí se hlavní menu, které se skládá z následujících devíti polozek. Ikony hlavního menu HOVORY ZPRÁVY NASTAVENÍ MÉ PROFILY WEBOVÝ PROHLÍZEC HUDBA APLIKACE FOTOAPARÁT KONEKTIVITA 11. NÁSTROJE 12. KONTAKTY Následující tabulka popisuje indikátory displeje v horní list domovské obrazovky telefonu Sonim XP5300 FORCE 3G. Vzhled tchto ikon zálezí na zvoleném motivu. Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Indikátor displeje Název Baterie Popis Ti prsvitné dílky indikují maximální dobití baterie. Temné sloupky oznacují postupné vybití baterie. Tato ikona se zobrazuje pouze, kdyz je Vás telefon zaregistrován do sít mimo domácí sí. G ikona indikuje, ze telefon je pipojen k síti 2G a je aktivováno GPRS. G ikona v rámecku indikuje, ze telefon má aktivované datové pipojení a je aktivováno GPRS.. E ikona indikuje, ze je telefon pipojen k síti 2G a je aktivována funkce EDGE. E ikona v rámecku indikuje, ze telefon má aktivované datové pipojení a je aktivována funkce EDGE. 3G 3G ikona indikuje, ze telefon je pipojen k paketové síti 3G. 3G ikona v rámecku indikuje, ze telefon má aktivované datové pipojení v paketové síti 3G.. Tento indikátor ukazuje Stopky bzí. Stopky Roaming Budík Tento indikátor ukazuje, ze je naízen budík. 27 GPRS Indikátor displeje Název Nepectené zprávy Hlasová zpráva Zamknutí klávesnice Popis Indikátor ukazuje, ze ve slozce Pijaté zprávy jsou nepectené zprávy. Indikátor ukazuje, ze máte novou hlasovou zprávu. Ukazuje, ze klávesnice je zamcena. EDGE Stav spojení Bluetooth Stav spojení Bluetooth pro sadu do auta nebo headset Headset Vibrace a Zvonní Ukazuje, ze spojení bluetooth je aktivní. Ukazuje, ze Vás pístroj je spárován s kompatibilním zaízením a je navázáno spojení bluetooth se sadou do auta nebo headsetem. Indikátor ukazuje, ze do konektoru telefonu je pipojen headset. Indikátor ukazuje, ze funkce vibrace a zvonní jsou soucasn aktivní. domovské obrazovky telefonu Sonim XP5300 FORCE 3G: Indikátor displeje Název Aktivní hovor Odlozený hovor Hovor v Tichém profilu Hovor Handsfree Popis Ukazuje, ze probíhá telefonní hovor. Ukazuje, ze hovor je odlozen. Ukazuje telefonní hovor v Tichém profilu.

7 Ukazuje, ze probíhá hovor handsfree. 28 Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Indikátor displeje Název 2G Popis Indikuje intenzitu signálu u pipojení 2G sít.. Indikuje intenzitu signálu u pipojení 3G sít.. Indikuje, ze aplikace Java je aktivní a je dostupná na pozadí. Následující tabulka obsahuje indikátory na displeji na domovské obrazovce u modelu Sonim XP5300 FORCE 3G. Indikátor displeje Název Píchozí hovor Popis Ukazuje píchozí telefonní hovor. 3G JAVA Odchozí hovor Ukazuje odchozí telefonní hovor. Následující tabulka popisuje indikátory displeje v horní list Nepijatý hovor Ukazuje nepijatý hovor. Vás telefon Sonim XP5300 FORCE 3G Obsluha kláves bez SIM karty Pítstupná menu Následující menu jsou pístupná bez karty SIM: Nastavení Nastavení telefonu Nastavení AGPS Bezpecnostní nastavení 29 Kontakty Mé soubory Profily Nástroje Aplikace Konektivita Kalendá Hudba Hovory V této kapitole najdete informace o volání. 1. Vytocení císla Pomocí císelných tlacítek zadejte císlo a stisknte. Pípadn mzete zadat pozadované telefonní císlo a vybrat Moznost > Hovor. Pro pístup k historii hovor stisknte NEBO vyberte Menu > Hovory > Historie hovor. Bude zobrazena historie vsech hovor. Zvolte seznam, vyberte pozadované císlo a stisknte tlacítko pro uskutecnní hovoru. 2. Správa seznamu hovor Kontakty v rámci historie hovor mají následující moznosti: Zobrazit: Mzete zobrazit podrobnost o hovoru jako typ hovoru, jméno, císlo, cas hovoru, dobu hovoru a pocet hovor. Hovor: Mzete volat vybraný kontakt. Odeslat textovou zprávu: Máte moznost poslat zprávu na toto císlo. Zadejte text zprávy a vyberte Moznosti pro zobrazení vsech mozností zprávy a pak poslete ji podle poteby. Odeslat multimediální zprávu: Mzete odeslat MMS na dané císlo. Zadejte MMS a vyberte Moznost pro zobrazení mozností MMS a podle toho ji odeslete. Ulozit do telefonního seznamu: Mzete ulozit císlo do slozky Kontakty (není-li jest ulozeno). Tato volba je zobrazena pouze pokud císlo není ulozeno. Editovat ped hovorem: Máte moznost upravovat telefonní císlo, nez ho zavoláte. Smazat: Mzete smazat císlo z Historie hovor. Smazat vse: Mzete smazat vsechna císla z Historie hovor. Vytocení mezinárodního císla Podrzte stisknuté císelné tlacítko 0, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód zem, kód oblasti (bez pedcházející 0) a telefonní císlo a stisknte (*) nebo vyberte Moznost > Hovor. Hovory Vytocit císlo pes jmenný seznam Císlo mzete vytocit pímo z volby Jména. Jak najít telefonní císlo Na domovské obrazovce vyberte Jména. Odrolujte na telefonní císlo. Stisknte tlacítko pro zadání císla NEBO vyberte Moznosti > Volat > Volat > Vybrat NEBO stisknte tlacítko rychlého volání. Stisknte tlacítko nebo vyberte Konec, chcete-li hovor ukoncit. 30 Vytocte císlo prostednictvím Historie hovor Historie hovor zahrnuje samostatné seznamy Vsech hovor, Zmeskaných hovor, Vytocených hovor a Pijatých hovor. Casomic hovor Pro zobrazení celkové doby posledního hovoru vyberte Menu > Hovory > Historie hovor > Casomice hovor > Poslední hovor. Pro zobrazení celkového doby ochozích hovor vyberte Menu > Hovory > Historie hovor > Casomice hovor > Vytocené hovory. Pro zobrazení celkové doby píchozích hovor vyberte Menu > Hovory > Historie hovor > Casomice hovor > Pijaté hovory. Pro anulování doby vsech hovor vyberte Menu > Hovory > Historie hovor > Casomice hovor > Resetovat vse. Cekání hovoru Je-li aktivován upozorovací tón píchozího hovoru a vy práv komunikujete, císlo nového hovoru bude zobrazeno po jeho pijetí. 1. Pro povolení této funkce vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Cekající hovor > Aktivovat. 2. Pro zrusení této funkce vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Cekající hovor > Deaktivovat. V tomto pípad v prbhu hovoru nebudete informováni, ze máte dalsí píchzí hovor. Volající uslysí signál,,obsazeno". 3. Pro ovení stavu cekajícího hovoru vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Cekající hovor > Stav dotazu. Hovory Nastavení hovoru Automatická odpov Pokud je aktivována funkce automatické odpovdi, píchozí hovory budou automaticky pijaty. Vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Automatická odpov sluchátka > Zapnuto. ID volajícího Pijetí hovoru libovolným tlacítkem Kdyz je tato funkce aktivní, pro pijetí hovoru mzete stisknout jakékoliv tlacítko krom. Pro aktivaci této funkce vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Jakákoli klávesa > Zapnuto. Pokud podrzíte stisknuté tlacítko Zapnout/ Vypnout bhem hovoru, pouze ukoncíte hovor, ale nevypnte telefon. 31 Pokud voláte, mzete vybrat, zda zobrazit nebo nezobrazit vase ID píjemci. Pro zobrazení ID píjemci vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > ID volajícího > Odeslat identifikaci volajícího. Pro skrytí vaseho ID ped píjemcem vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > ID volajícího > Skrýt ID. Vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > ID volajícího > Nastaveno sítí umozníte tak provozovateli sít urcit nastavení ID volajícího.

8 Pesmrování hovor Máte moznost pesmrovat píchozí hovory na císlo ze seznamu kontakt nebo na nové císlo, pokud provozovatel sít tuto sluzbu podporuje. Pro nastavení této funkce vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovor > Pesmrování hovor. Volby pesmrování hovor jsou uvedeny v následující tabulce: Pesmrování hovor Vsechny hovory Není-li císlo dostupné Pokud není odpov Je-li císlo nedostupné Zrusit vsechna pesmrování Funkce Pesmrovat vsechny píchozí hovory na pednastavené císlo. Pesmrovat píchozí hovory, pokud Vás telefon je vypnut, nebo pokud nejste v oblasti pokrytí sít. Pesmrovat píchozí hovory, pokud je nepijímáte. Pesmrovat píchozí hovory, pokud Vase císlo je nedostupné. Rusí vsechny volby pesmrování hovor. Volby blokování hovor jsou uvedeny v následující tabulce: Volby blokování Funkce hovor Ochozí hovory Píchozí hovory Zrusit vsechny Zmnit heslo pro blokování Mohou být blokovány vsechny odchozí hovory nebo mezinárodní hovory krom domácích. Mohou být blokovány vsechny píchozí hovory nebo píchozí hovory bhem roamingu. Rusí vsechny volby blokování hovor. Zadáním nového hesla mzete zmnit heslo pro blokování. 32 Hovory Jsou-li pesmrovány vsechny hovory, je ve horní cásti displeje v pohotovostním rezimu zobrazena ikona. Vytocení povoleného císla Tato funkce umozuje ulozit v pamti telefonu urcitý seznam povolených císel a volání z tohoto pístroje je omezeno pouze na tato povolená císla. Uzivatel(é) mze (mohou) vybrat císlo ze seznamu kontakt nebo zadat císlo a zavolat, pokud toto císlo je ulozeno v seznamu. Uzivatel(é) vsak mze (mohou) pijímat hovory z libovolného císla. Uzivatel(é) ale nemze (nemohou) volat na císla, která nejsou ulozena v seznamu této funkce. Blokování hovor Mzete rovnz nastavit blokování úcastníka pro odchozí hovory, píchozí hovory, mezinárodní hovory a pouze pro místní hovory. 1. Nastavení blokování hovor nastavíte výbrem Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Blokování hovoru. Vyberte pozadovanou moznost blokování hovor. Zadejte blokovací heslo. Provozovatel sluzby poskytne ho pedtím, nez tuto funkci aktivujete). Toto heslo bude odesláno do síové sluzby pro kontrolu Vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Pevná volba > Rezim > Zapnuto. Zadejte PIN2 pro aktivace funkce vytocení povoleného císla. Vyberte Seznam povolených císel, chcete-li pidat do seznamu povolených císel nové, nebo vyberte Seznam povolených císel, chcete-li otevít tento seznam. Kód PIN2 získáte od provozovazele sluzby. Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Pokrocilá nastavení > Pipomínka doby hovoru > Zapnuto. Vyberte OK a nastavte cas pipomínky. Cas pipomínky mzete nastavit mezi 30 az 60 sekundami. Pijetí hovoru 1. Chcete-li pijmout hovor, stisknte tlacítko Pijmout NEBO stisknte Levé Výbrové tlacítko. Vyberte Pijmout. Chcete-li hovor odmítnout, stisknte tlacítko Zapnout/ vypnout NEBO stisknte Levé Výbrové tlacítko. Vyberte Odmítnout. 3. Chcete-li pijmout hovor v prbhu jiného prvního hovoru, aktivujte funkci cekání hovor do poadí pro hovory GSM. Vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Cekající hovor > Aktivovat. Pokrocilá nastavení Automatické opakování volání Kdyz je tato funkce aktivní, Vás pístroj bude opakovat volání po nastavené prodlev v pípad nepijatého hovoru Pro povolení této funkce vyberte Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Pokrocilá nastavení > Automatické opakované vytácení > Zapnuto. Pokud vás hovor nebyl pijat, zobrazí se pipomínka Opakovat volání automaticky? Vyberte OK pro opakování volání. Vyberte Zpt pro návrat do pohotovostního rezimu. 2. Hovory 33 Nahrávání hovoru Bhem prbhu hovoru nebo pijetí hovoru vyberte Moznosti > Záznamník zvuku. Vyberte Stop pro zastavení nahrávání. Ulozte nahrávku. Nahraný soubor je ulozen v umístní Moje soubory > Pam telefonu (Pamová karta) > Audio. Zobrazení doby hovoru Mzete vybrat Menu > Hovory > Nastavení hovoru > Pokrocilá nastavení > Zobrazení doby hovoru > Zapnuto pro aktivaci zobrazení doby hovoru. Pipomínka doby hovoru Pokud je povolena, obdrzíte bhem konverzace v nastavenou dobu kazdou minutu upozornní. Vyberte Lze pístroj nastavit tak, aby nahrané soubory byly ulozeny do pamti telefonu nebo na pamovou kartu. Nastavení Nastavení telefonu Tato sekce uvádí informace o rzných nastaveních telefonu. Pro pístup vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu. Datum a Cas Máte moznost nastavovat cas a datum ve Vasem telefonu. Mzete taky vybrat format zobrazení. Datum a cas nastavíte výbrem Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Datum a cas > Nastavit cas/ datum. Podporovaný formát datumu je MM DD RRRR, DD MM RRRR, RRRR MM DD s rznými oddlovaci datumu. Casový formát podporuje 24 h a 12 h. Automatická aktualizace data a casu: Tato funkce poskytuje moznost automatického pizpsobení casu a data údajm posílaným sítí. Pro aktivaci této funkce vyberte Nastavení telefonu > Cas a datum > Automatická aktualizace data a casu > Zapnuto. Tato funkce musí být podporována sítí. Naplánovat zapnutí Pro povolení této funkce vyberte Naplánovat zapnutí/ vypnutí > Editovat > Stav > Povolit a Zapnout.

9 Zvolte prodlevu, po které se telefon zapne automaticky. Vyberte OK. Vyberte Vypnout, chcete-li tuto funkci deaktivovat. Naplánovat vypnutí Pro povolení této funkce vyberte Naplánovat zapnutí/ vypnutí > Editovat > Stav > Povolit a Vypnout. Zvolte prodlevu, po které se telefon vypne automaticky. Vyberte OK. Vyberte Vypnout, chcete-li tuto funkci deaktivovat. Jazyky Chcete-li zmnit jazyk pouzívaný v aplikacích telefonu, máte moznost zvolit pozadovaný jazyk. Napíklad, vyberte Nastavení telefonu > Jazyk > Anglictina pro zobrazení vsech polozek menu, zprávy hodnocení uzivatel a textový záznam jazyka v anglictin. Nastavení zobrazení Mzete aktivovat a upravit nastavení zobrazení. Vyberte Nastavení telefonu > Zobrazení. 1. Tapeta: Máte moznost nastavit pozadí displeje a pouzít ulozené v pamti telefonu obrázky nebo obrázky, které ukládáte do pamti telefonu nebo na pamovou kartu Micro SD. Vybraná tapety se zobrazí jako pozadí displeje pouze kdyz zvolíte moznost Nastavit. Spoic displeje: Vyberte toto, aby se spoic obrazovky objevil na displeji v dob necinnosti. Uzivatel má moznost vybrat obrázek spoice displeje. Zobrazit datum a cas: Toto vyberte pro zobrazení data a casu na domovské obrazovce. Motivy: Máte moznost nastavit barevný motiv a ikony pro hlavní menu a aplikace pístroje. Dva výchozí motivy jsou k dispozici. Vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Zobrazení > Témata > Téma 1 NEBO Téma 2 > Aktivovat. Nastavení Piazená klávesa Piazené klávesy jsou navigacní klávesy, které mohou být nastaveny pro konkrétní funkce. Pro piazení konkrétní funkce ke klávese vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Piazená klávesa > Vyberte klávesu > Editovat. Mzete také zmnit konkrétní funkci, která byla klávese piazena díve. Zrychlená volba telefonního císla Tato funkce umozuje rychlou volbu telefonního císla. 1. Vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Piazená klávesa > Rychlé vytácení. Vyberte Stav > Zapnuto. Zkratka je nastavena. 2. Nový kontakt pidáte výbrem Nastavit císla. Vyberte císlo numerické klávesy (od 2 do 9), ke kterému chcete piadit rychlé vytácení. Vyberte kontakt z telefonního seznamu a ulozte. Rychlé vytácení je nastaveno. 3. Hovor uskutecníte z domovské stránky stistním a pidrzením numerické klávesy se zkrácenou volbou pro Rychlé vytácení. Pednastavené funkce numerických kláves (od 2 do 9) mohou být zmnny pouze pro funkce rychlého vytácení. Úspora energie 4. Mzete nastavit úrove a dobu trvání podsvícení. Vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Úspora energie > Podsvícení LCD. Vyberte úrove jasu podsvícení displeje. Displej je aktivní po vámi vybranou dobu. Délka doba aktivity displeje mze být zvolena mezi 5-60 sekundami. Automatické zamknutí klávesnice Pro povolení této funkce vyberte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Automatický zámek klávesnice. Zvolte dobu, po které se klávesnice zamkne automaticky. Vyberte Deaktivovat, chcete-li tuto funkci deaktivovat. Klávesnice se automaticky zamkne po urcité dob necinnosti pístroje v pohotovostním rezimu. Nastavení 35 Nastavení sít Vyberte Menu > Nastavení > Nastavení sít. Budou zobrazena následující síová nastavení: Výbr sít Vztahuje se k rzným nastavením týkajícím se sít. Mzete zvolit sí, specifikovat síový úcet, nakonfigurovat spojení GPRS atd. Nové vyhledávání: Mzete prohledávat sí za úcelem pipojení telefonu, pokud vyhledáváte sí manuáln. Zvolte sí: Vás pístroj vyhledá sí automaticky, nebo mzete ji zadat rucn. Rezim výbru: Chcete-li nastavit automatické vyhledání dostupné domácí celulární sít, vyberte Automaticky. Chcete-li nastavit sí rucn, vyberte Rucn. V rucním rezimu pro výbr sít je teba zvolit moznost Vybrat sí. Vyberte Dle poteby a registrace bude provedena pouze pokud je vyzadován penos dat. Datový úcet Mzete nastavit síový úcet a zobrazit informace o GPRS. GPRS: Úcty mzete pidat, zobrazit, editovat a smazat. V úctech mzete editovat následující informace: Název úctu, APN, Uzivatelské jméno, Heslo, Typ aut., Primární DNS, a Sekundární DNS. Provete zmny a vyberte Ulozit. Dalsí informace najdete v sekci,,wap prohlízec" na stran 60 Nastavení A-GPS GPS (Global Positioning System) je globální navigacní satelitní systém. Pouzívá satelity k penosu mikrovlnných signál, které umozují GPS pijímacm pesn urcit jejich soucasnou polohu a cas. Pokud uzivatel vstoupí do aplikace, která vyzaduje GPS, funkce GPS se zapne automaticky. Po zavení aplikace se GPS automaticky vypne. Vypocítání pozice GPS závisí na satelitním signálu Pi slabém satelitním píjmu (nap. pod stromem, spatné pocasí atd. ) trvá samostatnému GPS pijímaci poskytnutí informaci o lokaci dlouho (nkdy nkolik minut). Zvlástní funkce Pomocné GPS (APGS) umozní telefonu Sonim XP5300 FORCE 3G urychlit proces vypocítání pozice nezávisle na síle signálu. Pokud je AGPS zapnuté, telefon automaticky stáhne nejposlednjsí informace ze satelitu (Ephemeris data) skrze GPRS. Tyto informace jsou pouzity spolecn se satelitními signály pro výpocet pozice (stahování dat mze být úctováno sítí).

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) A-GPS ve vasem telefonu mzete konfigurovat následovn: 36 Preference Mzete procházet sít. Vyberte Moznost Pidat existující, Pidat nový kód sít, Zmnit prioritu nebo Smazat. Tento seznam je urcen k pouzití v roamingu. GPRS pipojení Máte moznost aktivovat paketové datové spojení (GPRS). Máte také moznost urcit preference spojení. Vyberte Vzdy a zstanete nepetrzit registrováni ke GPRS síti Zjistte si informace o internetovém pístupovém bodu a A-GPS serveru od vaseho poskytovatele sluzeb nebo operátora. Vyberte Menu > Nastavení > nastavení AGPS. Vyberte Pijímac > Zapnuto. Vyberte Nastavení AGPS, vyberte AGPS > Zapnuto. V AGPS profilech vyberte pozadovaný profil a kliknte na Editovat. Zadejte název, adresu, datový úcet, port a podrobnosti k zabezpecenému rezimu, které vám poskytl poskytovatel sluzby nebo operátor. Vyberte zapnutí/vypnutí synchronizace casu podle toho, zda je tato moznost poskytována poskytovatelem sluzby nebo operátorem. kteréhokoli hesla souvisejícího se zabezpecením vyberte Menu > Nastavení > Bezpecnostní nastavení > Uzamcení telefonu > Zapnuto. Zadejte heslo. Zabezpecení Safeguard Nastavením hesla mzete zabránit neoprávnnému pístupu ke zprávám, telefonnímu seznamu, historii volání a menu Moje soubory ve vasem telefonu. Aplikaci mzete pouzít následujícím zpsobem: Vyberte Menu > Nastavení > Bezpecnostní nastavení > Safeguard > Safeguard > Zapnuto. Zadejte vstupní heslo. Výchozím heslem je Vyberte Aktivace a zadejte heslo. Vyberte pozadované menu, které má být chránno heslem. Vyberte Hotovo a ulozte. Vybrané menu je nyní chránno heslem Nastavení Bezpecnostní nastavení Abyste zabránili neautorizovanému pouzití vaseho telefonu, mzete nastavit ochranu PIN a zámek klávesnice. Ochrana PIN K povolení této ochrany vyberte Menu > Nastavení > Bezpecnostní nastavení > Ochrana PIN > Zapnuto. Zadejte heslo. Zmna PIN Zmnu hesla ochrany PIN provete výbrem Zmna PIN. Zmna PIN2 Pro zmnu kteréhokoli hesla souvisejícího se zabezpecením vyberte Zmna PIN2 a zmte píslusné heslo. Zámek telefonu Výchozím heslem zámku telefonu je Pro zmnu Správce certifikát Mzete zobrazit podrobnost o autorizovaných certifikátech a uzivatelských certifikátech. Obnovit tovární nastavení Vyberte k anulování nastavení na pvodní tovární nastavení. Uvdomte si prosím, ze toto mze odstranit zmny, které jste ve svých nastaveních provedli. Správa soubor Pouzitím menu Moje soubory, mzete ukládat a spravovat audio soubory, obrázkové soubory,.jar soubory,.jad soubory a.txt soubory. Mzete je nahlízet, prohlízet jejich podrobnosti a vymazat je. Vnitní kapacita pro ukládání je piblizn 60 MB Pro prohlízení soubor vyberte Menu > Moje soubory. Odrolujte do kategorie a vyberte buto Obrázky NEBO Audio NEBO Dalsí a vyberte OK. Pro obrázky, vyberte obrázky, které jste ulozili. Pro zvuky, vyberte zvuky, které jste ulozili. Vyhledejte soubor ze zobrazeného seznamu a vyberte Moznost pro zobrazení dalsích mozností. Tídit dle Oznacit nkteré Kopírovat Pesunout Smazat vsechny soubory Podrobnosti Obrázky mzete tídit dle názvu, typu, casu a velikosti. Mzete vybrat vsechny obrázky nebo vyberte jeden po druhém. Mzete zkopírovat soubor do jiné slozky. Mzete pesunout soubor do jiné slozky. Mzete smazat vsechny obrázky. Mzete zobrazit datum vytvoení, velikost a porobnost o autorském právu k souboru. Správa soubor Pro obrázkový soubor existují následující moznosti. Moznosti Prohlízet Poslat Pouzijte jako Nová slozka Pejmenovat Vymazat Funkce Obrázek mzete zobrazit v rezimu celé obrazovky. Mzete odesílat obrázky do kazdého telefonu jako multimediální zprávu, ovou zprávu nebo pes Bluetooth. Obrázek mzete pouzít jako tapetu, spoic obrazovky ped vypnutím a obrázek volajícího. Mzete vytvoit novou slozku. Obrázek mzete pejmenovat. Obrázek mzete smazat. 38 Pro zvukový soubor jsou k dispozici následující moznosti. Moznosti Pehrát Poslat Funkce Zvukový soubor mzete pehrát. Mzete také odeslat audio soubor do jiného telefonu jako multimediální zprávu, ovou zprávu nebo pes Bluetooth. Audio soubor mzete pouzít jako vyzváncí tón. Mzete vytvoit novou slozku. Mzete pejmenovat soubor Vybraný zvukový soubor mzete vymazat. Audio soubory mzete tídit dle názvu, typu, casu nebo velikosti. Mzete vybrat vsechny soubory najednou nebo je vybrat jeden po druhém. Mzete kopírovat soubor do jiné slozky. Mzete pesunout soubor do jiné slozky. Mzete smazat vsechny audio soubory. Mzete zobrazit datum vytvoení, velikost a podrobnosti o autorském právu k souboru. 39 Pouzít jako Nová slozka Pejmenovat Vymazat Tídit dle Oznacit nkteré Kopírovat Pesunout Smazat vsechny soubory Podrobnosti Správa soubor Správa kontakt Tato funkce vám umozní pidávat, vymazat, vytácet telefonní císla, odesílat SMS a MMS zprávy. Pro pístup ke kontaktm vyberte Menu > Telefonní seznam. Zobrazí se seznam kontakt. Mzete procházet seznam pomocí tlacítek hlasitosti. Stisknte klávesu Menu. Posílání zpráv z kontakt Kontaktm mzete odeslat SMS a MMS zprávy. Odesílání SMS 1. Na domovské obrazovce vyberte Menu > Telefonní seznam. Zvolte kontakt. 2. Vyberte Moznost > Odeslat textovou zprávu. 3. Zadejte zprávu a vyberte Moznost > Odeslat (komu).s Vyberte dalsí píjemce pokud je poteba.

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONIM XP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SONIM XP3 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP1300 CORE. Česky

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP1300 CORE. Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP1300 CORE Česky Copyright 2009 Sonim Technologies, Inc. SONIM a Sonim logo jsou obchodním značkami společnosti Sonim Technologies, Inc. Další názvy společností a produktů mohou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP3300 FORCE. Česky

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP3300 FORCE. Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP3300 FORCE Česky Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM a Sonim logo jsou obchodním značkami společnosti Sonim Technologies, Inc. Další názvy společností a produktů

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3630/E3XS30CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975989

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3630/E3XS30CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3630/E3XS30CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA C5-03 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3341261

Vaše uživatelský manuál NOKIA C5-03 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3341261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor myphone ONE Návod Pozice Popis Funkce 1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Telefon Alcatel One Touch IDOL, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více