Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY Pro období Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem učitelek MŠ projednáván a schválen ředitelkou školy. Účinnosti nabývá dne

2 Obsah: Filozofie programu podpory zdraví 3-4 Informace o škole 5 Program školy 6 A/ podmínky předškolního vzdělávání 7 1. Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky 9 4. Organizace Řízení MŠ Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Profesionalita pedagogů 12 B/Témata programu školy 1. téma Vím, kdo jsem téma Umím žít s ostatními téma Poznávám svět kolem sebe téma Vytvářím svět kolem sebe téma Žiji zdravě Pravidla pro plánování ve třídě 19 Evaluace 19 Školní vzdělávací program přílohy 20 Příloha č. 1 Plán kontrolní a hospitační činnosti 1. kontrolní činnost Hospitace 22 Příloha č. 2 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ 23 Organizace vých. vzděl činnosti 23 Příloha č. 3 Průběžné cíle

3 Filozofie mateřské školy Hlásíme se k programu Mateřská škola podporující zdraví Tento program ve svém důsledku, v celoživotní perspektivě směřuje k člověku, který ví, jakou hodnotou je zdraví, a snaží se je udržovat a posilovat Při sestavování Školního vzdělávacího programu vycházíme z modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole od autorů: M. Havlínové, E. Vencálkové a kol. Tento program aplikuje podporu zdraví do všech oblastí rozvoje předškolního dítěte a současně poskytuje mat. školám rámec pro všechnu jejich činnost. Součást třídního vzdělávacího programu tvoří tématické okruhy, které vychází z ročních období, plánovaných činností, momentálních situací. Při plánování využíváme prožitkové a situační učení, zachováváme rovnováhu mezi spontánními a řízenými činnostmi, zařazujeme individuální a skupinové práce. 3

4 Principy integrující podporu zdraví ve škole 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa. 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce. Zásady podpory zdraví ve škole - podmínky formálního kurikula podpory zdraví I. pilíř Pohoda prostředí 1. Učitelka podporující zdraví 2. Věkově smíšené třídy 3. Rytmický řád života a dne 4. Tělesná pohoda a volný pohyb 5. Zdravá výživa 6. Spontánní hra 7. Podnětné věcné prostředí 8. Bezpečné sociální prostředí 9. Participativní a týmové řízení II. pilíř Zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ III. pilíř Otevřené partnerství 10. Partnerské vztahy s rodiči 11. Spolupráce mateřské školy a základní školy 12. Začlenění mateřské školy do života obce 4

5 Informace o škole Kdo jsme? Naše mateřská škola je součástí organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav. Zřizovatel školy: obec Uherčice zastoupená starostou M.Slezákem Právní zařazení: příspěvková organizace IČO: DIČ: Adresa ředitelství školy: Adresa mateřské školy: Základní škola a Mateřská Základní škola a Mateřská škola Uherčice škola Uherčice Uherčice č Uherčice č. 45 tel: tel.: fax: e.mail: Naše MŠ je dvoutřídní.každá třída má samostatný vchod, šatnu, umývárnu a WC.Třídy se stolečky slouží i jako jídelny a herny v odpoledních hodinách jako ložnice.jednu třídu využívají žáci ZŠ jako jídelnu. Na budovu MŠ navazuje školní dvůr a zahrada. 5

6 Program naší školy: 1. TÉMA : Vím, kdo jsem a kam patřím (identita) 2. TÉMA : Umím žít s ostatními (společenství) 3. TÉMA : Poznávám svět kolem sebe (rozumět světu) 4. TÉMA : Ovlivňuji dění kolem sebe (aktivita) 5. TÉMA : Žiji zdravě (výchova k zdravému životnímu stylu) 6

7 Podmínky předškolního vzdělávání 1. VĚCNÉ PODMÍNKY Naše mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Uspořádání hracích a zájmových koutků budeme obměňovat podle potřeb a zájmu dětí /pro děvčata kuchyňka, obývák, kadeřnice, prodejna, pro kluky dílna, garáže pro auta/ tak, aby děti měly na hraní dostatek soukromí. Vytvoříme pro děti novou dětskou knihovničku, která bude dětem lépe přístupná. Průběžně budeme vybavovat hernu novým tělocvičným nářadím a náčiním /relaxační míče, míče různých velikostí, koš na košíkovou, prohazovací panáci/ Třída mat. školy byla vybavena novými polohovacími stolečky a židličkami,které byly přizpůsobeny velikosti dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Průběžně dokupujeme nová prostěradla a lůžkoviny. V příštích létech bychom chtěli vybavit třídu novými lehátky. Vybavení třídy hračkami a pomůckami, vzhledem k počtu a věku dětí, je dostačující, průběžně je obnovujeme. V průběhu celého roku se děti svými výtvory podílejí na výzdobě třídy a šatny. K výtvarnému koutku pořídíme nástěnku, na práce, které si děti vytvoří během zájmových výt. činností. Byl vypracován návrh na rekonstrukci školní zahrady i dvora. Pás dvora při zídce bude ozeleněn kvůli 7

8 prašnosti a odhlučnění. Na celý dvůr bude položena nová dlažba. Podstatnou změnou na školní zahradě bude vybudování koloběžkové dráhy. Nevyhovující houpačky a skluzavka byly odstraněny a budou zakoupeny nové. Zahrada bude nově zatravněna, postupně osázena novými stromy a keři. 2. ŽIVOTOSPRÁVA Děti mají k dispozici nápoje v průběhu celého dne. Průběžně kontrolujeme, jak děti nabídku nápojů využívají. Ovocné čaje střídáme s bylinkovými a balenou vodou. Děti svačí průběžně podle individ. potřeby v rozmezí ¾ hodiny. Vedeme děti k samostatnosti při volbě času svačiny, i při sebeobsluze. Občas je dětem nabídnuta možnost samostatného mazání chleba pomazánkou a vybrat si ze dvou druhů svačin /pomazánka, máslo/ U oběda se děti samy obsluhují /prostírání, talíře, příbory/. Starší děti si nabírají naběračkou polévku. Spontánní a řízené činnosti probíhají souběžně, děti mají dostatek času na dokončení hry, činnosti. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho na čerstvém vzduchu /na školním dvorku, zahradě, vycházky do okolí vesnice/ Pobyt venku přizpůsobujeme počasí. 8

9 Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ nabízíme různé tělovýchovné nářadí a náčiní k pohybovému vyžití dětí. Při odpoledním odpočinku děti uléhají společně.vstávají individuálně a je jim nabízena náhradní činnost. 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Děti i dospělí se společně domlouvají na činnostech a vycházejí si vstříc. Děti mají dostatek času na spontánní hru a na její dokončení. Do řízených činností učitelky děti nenutí, ale dají jim možnost volby s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací. Zbytečně děti neorganizujeme a nepodporujeme nezdravou soutěživost. Děti dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a vedeme děti k vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře. Máme společně dohodnutá pravidla chování, děti se je postupně učí dodržovat a upozorňují se navzájem na jejich nedodržování. 9

10 4. ORGANIZACE Denní řád je pružný,je možné ho měnit podle momentální situace. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situace. Rodiče mohou s dětmi pobývat v mateřské škole po určitou potřebnou dobu. Pokud se děti nechtějí zapojit do společných aktivit, je jim umožněno hrát si samostatně. 5. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovní náplni Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. uč. Budínová Pedagogické pracovnice mají dostatek pravomocí a zapojují se do řízení mateřské školy Ředitelka podporuje spolupráci učitelek vhodně je motivuje a hodnotí. Vedoucí učitelka, ve spolupráci s druhou učitelkou, vypracovává školní vzdělávací program Při plánování se učitelky opírají o předchozí analýzu a využívají zpětnou vazbu Kontrolní a evaluační činnosti provádí jak vedoucí učitelka, tak i ředitelka 10

11 6. PERSONÁLNÍ A PADAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Učitelky mateřské školy mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, pouze p. Valnohové, která byla v tomto roce přijata na výpomoc, odbornost chybí. Průběžně je jí nabízeno školení na seminářích. Vzdělávání si doplňuje i studiem příslušné literatury. Pedagogický tým je stmelený a stabilní. Učitelky mají zájem o svůj odborný růst a využívají vzdělávacích kurzů a seminářů. Služby učitelek jsou organizovány tak,aby byla dětem vždy zajištěna optimální pedagogická péče. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Rodičům dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami jsou nabízeny kontakty na příslušné odborníky. (speciální pedagogy logopedie, školní a poradenské psychology, lékaře aj.) 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče při přivádění a odvádění dětí vstupují do třídy a mohou se zúčastňovat her a činností. Při těchto příležitostech je informujeme o prospívání jejich dítěte a jeho individuálních pokrocích. Domlouváme se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání. Pořádáme společná tvořivá odpoledne rodičů s dětmi, kde si zkoušíme nové výtvarné techniky. 11

12 Rodiče pravidelně zveme na tradiční akce, jako jsou sezónní společné vycházky, mikulášská besídka, vánoční dny otevřených dveří, dětský karneval, Den matek, společné výlety, rozloučení s předškoláky. Rodičům, kteří projeví zájem a mají problém s výchovou dítěte, nabízíme zapůjčení odborných knih z naší knihovny. 8. PROFESIONALITA PEDAGOGŮ Motivujeme děti k spontaneitě, aktivitě. Činnost vybíráme z nejbližšího okolí, to co prožívají, navazujeme na staré poznatky. Dětem připravujeme dostatek prostoru pro komunikaci v diskusních a komunitních kroužcích. Připravujeme dětem dostatek materiálu a pomůcek (v hracích koutcích), aby mohly experimentovat, objevovat a rozhodovat se mezi činnostmi. Volíme činnosti tak, aby procházely rukama dětí a aby zapojovaly co nejvíce smyslů. Provádíme individuální diagnostiku dětí formou poznámek a postřehů. Individuálně se věnujeme zejména dětem s odloženou školní docházkou a zvláštními výchovnými potřebami. Sledujeme účinnost vzdělávacího programu a hodnotíme individuální pokroky dětí. Výsledky této evaluace uplatňujeme v projektování i při samotném vzdělávání. Podle možností se zúčastníme vzdělávacích seminářů. 12

13 PROGRAM I. TÉMA VÍM KDO JSEM A KAM PATŘÍM Navozovat události (hry, motivace, role), spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá, se kterými se setkává nebo může setkávat v budoucnu. Kompetence: Dítě má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. Umí vyjádřit co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Uvědomuje si, že svým chování může spoluvytvářet prostředí pohody. 13

14 II. TÉMA UMÍM ŽÍT S OSTATNÍMI Události a děje spojené s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společenstvích, v kterých dítě žije. Kompetence: Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě ), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. Dovede žádat o pomoc, když je v nouzi. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soutěží. Má vytvořené základní návyky společenského chování. Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 14

15 III. TÉMA POZNÁVÁM SVĚT KOLEM SEBE Události spojené s přírodními ději a společenskými jevy, zaměřené na poznávání jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí. Kompetence: Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. Je zvídavé, má touhu poznávat. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. Chce poznávat své okolí, svět. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 15

16 IV. TÉMA VYTVÁŘÍM SVĚT KOLEM SEBE OVLIVŇUJI DĚNÍ KOLEM SEBE Události, při nichž vznikají záměrné aktivity ovlivňující životní prostředí i komunity, ve které dítě žije. Kompetence: Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. Řeší jednoduché problémy,má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, umí dát najevo odmítavý názor nebo postoj. Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 16

17 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou, ochraňuje ji, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. V. TÉMA ŽIJI ZDRAVĚ Události spojené s prosazováním a vytvářením zdravého životního stylu, osvojení zdravých životních návyků. Kompetence: Rozumí tomu, že způsob,jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset. 17

18 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. PRAVIDLA PRO PLÁNOVÁNÍ VE TŘÍDĚ: Učitelky si tvoří třídní vzdělávací program podle těchto pravidel: - prožitkové učení - prostor pro situační učení - rovnováha mezi spontánními a řízenými činnostmi - individuální a skupinová práce - nefrontální vyučování 18

19 EVALUACE Evaluace školního vzdělávacího programu Časový harmonogram: -závěrečné hodnocení výsledků za školní rok (analýza podmínek, témat-1x ročně) -zhodnocení ŠVP 1x za 3 roky Evaluace třídního vzdělávacího programu Časový harmonogram: - písemné hodnocení TVP 2x ročně( na pedagog.poradách) Kritéria pro hodnocení TVP hodnotíme podmínky třídy - zpětná vazba tématických částí(kompetence, obsah) - diagnostika dětí - učitelka(sebehodnocení, výsledky hospitací) Diagnostika dětí - rozhovory s rodiči - průběžné postřehy o dětech (písemně) - 1x měsíčně na základě těchto postřehů záznam do tabulky - zakládání vybraných výtvarných prací Vlastní evaluace -zhodnocení vlastní denní přípravy -náročnost tématu -vhodnost -zájem dětí -pohoda -podpora sebedůvěry dětí -samostatnost, svoboda volby činností -písemné hodnocení po skončení každého tématu( součást hodnotícího listu) -podle kriterií prožitkového učení 19

20 Školní vdělávací program přílohy 20

21 Příloha č.1 PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 1.Kontrolní činnost: Kontrolní činnost je prováděna průběžně, podle potřeby, podle plánu práce, operativně. Zaměstnancům je plánovaná kontrola vždy oznámena. Způsob kontroly: během dne návštěva všech pracovišť a komunikace se zaměstnanci - okamžité řešení problémů, pokud se vyskytnou podle potřeby ranní porada se školnicí dle potřeby porada s vedoucí stravování dle potřeby ranní porada s pedagogickými pracovníky ZŠ dle potřeby ranní porada s pedagogickými pracovníky MŠ vývěsky, oběžníky kontrola pořádku na pracovištích průběžně kontrola bezpečnosti práce 1 x ročně kontrola písemností žáků ZŠ hospitace - za přítomnosti pedagoga - za nepřítomnosti pedagoga kontrola třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů, kontrola pedag. dokumentace MŠ kontrola dokumentace ŠJ kontrola vysvědčení kontrola žákovských knížek kontrola dodržování délky vyučování kontrola dozorů nad žáky kontrola informačních sdělení rodičům MŠ S výsledky kontroly jsou zaměstnanci informování: okamžitě formou zápisu (ad1. opis plánu kontrolní činnosti společného pro celé zařízení základní i mateřské školy) 21

22 2.Hospitace: Hospitace zaměřená na denní přípravu učitelek a povinnou pedagogickou dokumentaci. Hospitace zaměřená na vyváženost spontánních a řízených činností. Hospitace zaměřená na komunikativní dovednosti učitelek s dětmi ale i s rodiči dětí. Hospitace zaměřená to, jak učitelky motivují děti k spontaneitě. Využívání prožitkového učení v denním režimu. Provádění individuální diagnostiky dětí formou poznámek a postřehů. Využívání situačního učení. Zda připravují dětem dostatek materiálu, pomůcek, aby mohly experimentovat, objevovat a rozhodovat se mezi nabízenými činnostmi. Jak vedou učitelky děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, oblékání, apod. 22

23 Příloha č.2 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Třídy mateřské školy se naplňují do dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. Do mateřské školy se mohou zařazovat děti od dvou let věku na základě vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a na základě podmínek stanovených vyhláškou č.14/2005 Sb. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské škole pro následující školní rok. Dále rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy nejpozději do začátku školního roku, a to na základě zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 35/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ Denní řád je pružný a reaguje na potřeby a individuální možnosti dětí. Program spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Pedagogické pracovnice vytvářejí podmínky pro individuální, skupinové činnosti, upřednostňují prožitkové učení. Po celý den je dodržován pitný režim, děti mají k dispozici dostatek tekutin. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. K volnému pohybu využívají školní dvůr, zahradu a samozřejmě interiér mateřské školy. Za bezpečnost děti v mateřské škole odpovídají po celou dobu pedagogičtí pracovníci, a to od převzetí dětí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte. Bezpečnostní a hygienická opatření jsou rozpracovaná ve vnitřním řádu školy (je přílohou Školního vzdělávacího programu). 23

24 Příloha č. 3 PRŮBĚŽNÉ CÍLE posilovat samostatnost dětí a odpovědnost při plnění úkolů v činnostech rozvíjet smysl pro povinnost, odpovědnost, pracovitost, dokončení pracovní činnosti. vést děti k samostatnosti při sebeobslužných činnostech /používání kapesníku, mytí rukou, obličeje, používání záchodku/ dbát na úpravu svého zevnějšku /oblékání, svlékání, zapínání, rozepínání/ rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí neohrožovat zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých rozvíjet vzájemné vztahy dětí - neubližovat si učit děti správně hodnotit chování vlastní i ostatních dětí podle smluvených pravidel prohlubovat citové vztahy - radost, soucítění, lítost, důvěra, optimismus, potřeba patřit do skupiny dětí chránit a posilovat organismus dostatkem volného pohybu ve vhodném prostředí zajistit každodenní pobyt dětí venku otužovat děti sluncem, vodou, vzduchem nabízet dětem dostatek pohybové aktivity,pěstovat tělesnou zdatnost jemnou motoriku procvičovat hrou se cvičením s prsty hrubou motoriku podporovat pohybovou aktivitou posilovat návyk zdvořilého vystupování dětí vůči sobě 24

25 navzájem i dospělým poskytovat dětem pozitivní příklad prosociálního chování /vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí/ poskytovat dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i dospělým, společná setkávání, povídání, sdílené i aktivní naslouchání druhému spolupráce při činnostech ve dvojicích, skupinách hry a činnosti vedoucí k rozvíjení vztahů k druhému četba, vyprávění a poslech pohádek, příběhů na téma vztahů mezi lidmi 25

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2015-2017 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Schváleno na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova. Ze skořápky ven

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova. Ze skořápky ven Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 01092013 do 30062016 Mateřská škola, Brno, Šaumannova 20 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Šaumannova Ze skořápky ven č.j.

Více

Název Putování časem

Název Putování časem MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOVNICE, OKR. BLANSKO, se sídlem Havlíčkovo náměstí 224 679 06 Jedovnice, IČ: 62072889 tel.: 516 442 124, mobil: 722686637, e-mail: msjedovnice@centrum.cz, internet: www.msjedovnice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2017 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2014 DO SRPNA 2017 Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. školní roky 2010 2014. Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání školní roky 2010 2014 Kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Praha 8, Sokolovská 182 Schváleno na pedagogické radě dne 16.září 2013 Č.j.: 104/2010 1

Více

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ NÁŠ SVĚT PRO OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2011 DO SRPNA 2014 č.j. JP

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: UČÍME SE POROZUMĚT SAMI SOBĚ, OSTATNÍM LIDEM A SVĚTU KOLEM SEBE Čj. 86/2014 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Mateřská škola Křenovice Školní vzdělávací program Čtyřlístek Vypracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ Školská rada projednala dne: 4. 6.

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro školní rok 2014/15 Církevní mateřské školy Pacov Zvídavá ovečka objevuje strom poznání Vypracovaly: kolektiv učitelek CMŠ Pacov TVP byl schválen na pedagogické poradě dne

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více