Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY Pro období Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem učitelek MŠ projednáván a schválen ředitelkou školy. Účinnosti nabývá dne

2 Obsah: Filozofie programu podpory zdraví 3-4 Informace o škole 5 Program školy 6 A/ podmínky předškolního vzdělávání 7 1. Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky 9 4. Organizace Řízení MŠ Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Profesionalita pedagogů 12 B/Témata programu školy 1. téma Vím, kdo jsem téma Umím žít s ostatními téma Poznávám svět kolem sebe téma Vytvářím svět kolem sebe téma Žiji zdravě Pravidla pro plánování ve třídě 19 Evaluace 19 Školní vzdělávací program přílohy 20 Příloha č. 1 Plán kontrolní a hospitační činnosti 1. kontrolní činnost Hospitace 22 Příloha č. 2 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ 23 Organizace vých. vzděl činnosti 23 Příloha č. 3 Průběžné cíle

3 Filozofie mateřské školy Hlásíme se k programu Mateřská škola podporující zdraví Tento program ve svém důsledku, v celoživotní perspektivě směřuje k člověku, který ví, jakou hodnotou je zdraví, a snaží se je udržovat a posilovat Při sestavování Školního vzdělávacího programu vycházíme z modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole od autorů: M. Havlínové, E. Vencálkové a kol. Tento program aplikuje podporu zdraví do všech oblastí rozvoje předškolního dítěte a současně poskytuje mat. školám rámec pro všechnu jejich činnost. Součást třídního vzdělávacího programu tvoří tématické okruhy, které vychází z ročních období, plánovaných činností, momentálních situací. Při plánování využíváme prožitkové a situační učení, zachováváme rovnováhu mezi spontánními a řízenými činnostmi, zařazujeme individuální a skupinové práce. 3

4 Principy integrující podporu zdraví ve škole 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa. 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce. Zásady podpory zdraví ve škole - podmínky formálního kurikula podpory zdraví I. pilíř Pohoda prostředí 1. Učitelka podporující zdraví 2. Věkově smíšené třídy 3. Rytmický řád života a dne 4. Tělesná pohoda a volný pohyb 5. Zdravá výživa 6. Spontánní hra 7. Podnětné věcné prostředí 8. Bezpečné sociální prostředí 9. Participativní a týmové řízení II. pilíř Zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ III. pilíř Otevřené partnerství 10. Partnerské vztahy s rodiči 11. Spolupráce mateřské školy a základní školy 12. Začlenění mateřské školy do života obce 4

5 Informace o škole Kdo jsme? Naše mateřská škola je součástí organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav. Zřizovatel školy: obec Uherčice zastoupená starostou M.Slezákem Právní zařazení: příspěvková organizace IČO: DIČ: Adresa ředitelství školy: Adresa mateřské školy: Základní škola a Mateřská Základní škola a Mateřská škola Uherčice škola Uherčice Uherčice č Uherčice č. 45 tel: tel.: fax: e.mail: Naše MŠ je dvoutřídní.každá třída má samostatný vchod, šatnu, umývárnu a WC.Třídy se stolečky slouží i jako jídelny a herny v odpoledních hodinách jako ložnice.jednu třídu využívají žáci ZŠ jako jídelnu. Na budovu MŠ navazuje školní dvůr a zahrada. 5

6 Program naší školy: 1. TÉMA : Vím, kdo jsem a kam patřím (identita) 2. TÉMA : Umím žít s ostatními (společenství) 3. TÉMA : Poznávám svět kolem sebe (rozumět světu) 4. TÉMA : Ovlivňuji dění kolem sebe (aktivita) 5. TÉMA : Žiji zdravě (výchova k zdravému životnímu stylu) 6

7 Podmínky předškolního vzdělávání 1. VĚCNÉ PODMÍNKY Naše mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Uspořádání hracích a zájmových koutků budeme obměňovat podle potřeb a zájmu dětí /pro děvčata kuchyňka, obývák, kadeřnice, prodejna, pro kluky dílna, garáže pro auta/ tak, aby děti měly na hraní dostatek soukromí. Vytvoříme pro děti novou dětskou knihovničku, která bude dětem lépe přístupná. Průběžně budeme vybavovat hernu novým tělocvičným nářadím a náčiním /relaxační míče, míče různých velikostí, koš na košíkovou, prohazovací panáci/ Třída mat. školy byla vybavena novými polohovacími stolečky a židličkami,které byly přizpůsobeny velikosti dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Průběžně dokupujeme nová prostěradla a lůžkoviny. V příštích létech bychom chtěli vybavit třídu novými lehátky. Vybavení třídy hračkami a pomůckami, vzhledem k počtu a věku dětí, je dostačující, průběžně je obnovujeme. V průběhu celého roku se děti svými výtvory podílejí na výzdobě třídy a šatny. K výtvarnému koutku pořídíme nástěnku, na práce, které si děti vytvoří během zájmových výt. činností. Byl vypracován návrh na rekonstrukci školní zahrady i dvora. Pás dvora při zídce bude ozeleněn kvůli 7

8 prašnosti a odhlučnění. Na celý dvůr bude položena nová dlažba. Podstatnou změnou na školní zahradě bude vybudování koloběžkové dráhy. Nevyhovující houpačky a skluzavka byly odstraněny a budou zakoupeny nové. Zahrada bude nově zatravněna, postupně osázena novými stromy a keři. 2. ŽIVOTOSPRÁVA Děti mají k dispozici nápoje v průběhu celého dne. Průběžně kontrolujeme, jak děti nabídku nápojů využívají. Ovocné čaje střídáme s bylinkovými a balenou vodou. Děti svačí průběžně podle individ. potřeby v rozmezí ¾ hodiny. Vedeme děti k samostatnosti při volbě času svačiny, i při sebeobsluze. Občas je dětem nabídnuta možnost samostatného mazání chleba pomazánkou a vybrat si ze dvou druhů svačin /pomazánka, máslo/ U oběda se děti samy obsluhují /prostírání, talíře, příbory/. Starší děti si nabírají naběračkou polévku. Spontánní a řízené činnosti probíhají souběžně, děti mají dostatek času na dokončení hry, činnosti. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho na čerstvém vzduchu /na školním dvorku, zahradě, vycházky do okolí vesnice/ Pobyt venku přizpůsobujeme počasí. 8

9 Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ nabízíme různé tělovýchovné nářadí a náčiní k pohybovému vyžití dětí. Při odpoledním odpočinku děti uléhají společně.vstávají individuálně a je jim nabízena náhradní činnost. 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Děti i dospělí se společně domlouvají na činnostech a vycházejí si vstříc. Děti mají dostatek času na spontánní hru a na její dokončení. Do řízených činností učitelky děti nenutí, ale dají jim možnost volby s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací. Zbytečně děti neorganizujeme a nepodporujeme nezdravou soutěživost. Děti dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a vedeme děti k vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře. Máme společně dohodnutá pravidla chování, děti se je postupně učí dodržovat a upozorňují se navzájem na jejich nedodržování. 9

10 4. ORGANIZACE Denní řád je pružný,je možné ho měnit podle momentální situace. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situace. Rodiče mohou s dětmi pobývat v mateřské škole po určitou potřebnou dobu. Pokud se děti nechtějí zapojit do společných aktivit, je jim umožněno hrát si samostatně. 5. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovní náplni Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. uč. Budínová Pedagogické pracovnice mají dostatek pravomocí a zapojují se do řízení mateřské školy Ředitelka podporuje spolupráci učitelek vhodně je motivuje a hodnotí. Vedoucí učitelka, ve spolupráci s druhou učitelkou, vypracovává školní vzdělávací program Při plánování se učitelky opírají o předchozí analýzu a využívají zpětnou vazbu Kontrolní a evaluační činnosti provádí jak vedoucí učitelka, tak i ředitelka 10

11 6. PERSONÁLNÍ A PADAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Učitelky mateřské školy mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, pouze p. Valnohové, která byla v tomto roce přijata na výpomoc, odbornost chybí. Průběžně je jí nabízeno školení na seminářích. Vzdělávání si doplňuje i studiem příslušné literatury. Pedagogický tým je stmelený a stabilní. Učitelky mají zájem o svůj odborný růst a využívají vzdělávacích kurzů a seminářů. Služby učitelek jsou organizovány tak,aby byla dětem vždy zajištěna optimální pedagogická péče. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Rodičům dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami jsou nabízeny kontakty na příslušné odborníky. (speciální pedagogy logopedie, školní a poradenské psychology, lékaře aj.) 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče při přivádění a odvádění dětí vstupují do třídy a mohou se zúčastňovat her a činností. Při těchto příležitostech je informujeme o prospívání jejich dítěte a jeho individuálních pokrocích. Domlouváme se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání. Pořádáme společná tvořivá odpoledne rodičů s dětmi, kde si zkoušíme nové výtvarné techniky. 11

12 Rodiče pravidelně zveme na tradiční akce, jako jsou sezónní společné vycházky, mikulášská besídka, vánoční dny otevřených dveří, dětský karneval, Den matek, společné výlety, rozloučení s předškoláky. Rodičům, kteří projeví zájem a mají problém s výchovou dítěte, nabízíme zapůjčení odborných knih z naší knihovny. 8. PROFESIONALITA PEDAGOGŮ Motivujeme děti k spontaneitě, aktivitě. Činnost vybíráme z nejbližšího okolí, to co prožívají, navazujeme na staré poznatky. Dětem připravujeme dostatek prostoru pro komunikaci v diskusních a komunitních kroužcích. Připravujeme dětem dostatek materiálu a pomůcek (v hracích koutcích), aby mohly experimentovat, objevovat a rozhodovat se mezi činnostmi. Volíme činnosti tak, aby procházely rukama dětí a aby zapojovaly co nejvíce smyslů. Provádíme individuální diagnostiku dětí formou poznámek a postřehů. Individuálně se věnujeme zejména dětem s odloženou školní docházkou a zvláštními výchovnými potřebami. Sledujeme účinnost vzdělávacího programu a hodnotíme individuální pokroky dětí. Výsledky této evaluace uplatňujeme v projektování i při samotném vzdělávání. Podle možností se zúčastníme vzdělávacích seminářů. 12

13 PROGRAM I. TÉMA VÍM KDO JSEM A KAM PATŘÍM Navozovat události (hry, motivace, role), spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá, se kterými se setkává nebo může setkávat v budoucnu. Kompetence: Dítě má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. Umí vyjádřit co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Uvědomuje si, že svým chování může spoluvytvářet prostředí pohody. 13

14 II. TÉMA UMÍM ŽÍT S OSTATNÍMI Události a děje spojené s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společenstvích, v kterých dítě žije. Kompetence: Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě ), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. Dovede žádat o pomoc, když je v nouzi. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soutěží. Má vytvořené základní návyky společenského chování. Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 14

15 III. TÉMA POZNÁVÁM SVĚT KOLEM SEBE Události spojené s přírodními ději a společenskými jevy, zaměřené na poznávání jejich podstaty i dopadů na prostředí a obyvatele, kteří v něm žijí. Kompetence: Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. Je zvídavé, má touhu poznávat. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. Chce poznávat své okolí, svět. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 15

16 IV. TÉMA VYTVÁŘÍM SVĚT KOLEM SEBE OVLIVŇUJI DĚNÍ KOLEM SEBE Události, při nichž vznikají záměrné aktivity ovlivňující životní prostředí i komunity, ve které dítě žije. Kompetence: Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. Řeší jednoduché problémy,má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, umí dát najevo odmítavý názor nebo postoj. Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 16

17 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou, ochraňuje ji, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. V. TÉMA ŽIJI ZDRAVĚ Události spojené s prosazováním a vytvářením zdravého životního stylu, osvojení zdravých životních návyků. Kompetence: Rozumí tomu, že způsob,jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset. 17

18 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. PRAVIDLA PRO PLÁNOVÁNÍ VE TŘÍDĚ: Učitelky si tvoří třídní vzdělávací program podle těchto pravidel: - prožitkové učení - prostor pro situační učení - rovnováha mezi spontánními a řízenými činnostmi - individuální a skupinová práce - nefrontální vyučování 18

19 EVALUACE Evaluace školního vzdělávacího programu Časový harmonogram: -závěrečné hodnocení výsledků za školní rok (analýza podmínek, témat-1x ročně) -zhodnocení ŠVP 1x za 3 roky Evaluace třídního vzdělávacího programu Časový harmonogram: - písemné hodnocení TVP 2x ročně( na pedagog.poradách) Kritéria pro hodnocení TVP hodnotíme podmínky třídy - zpětná vazba tématických částí(kompetence, obsah) - diagnostika dětí - učitelka(sebehodnocení, výsledky hospitací) Diagnostika dětí - rozhovory s rodiči - průběžné postřehy o dětech (písemně) - 1x měsíčně na základě těchto postřehů záznam do tabulky - zakládání vybraných výtvarných prací Vlastní evaluace -zhodnocení vlastní denní přípravy -náročnost tématu -vhodnost -zájem dětí -pohoda -podpora sebedůvěry dětí -samostatnost, svoboda volby činností -písemné hodnocení po skončení každého tématu( součást hodnotícího listu) -podle kriterií prožitkového učení 19

20 Školní vdělávací program přílohy 20

21 Příloha č.1 PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 1.Kontrolní činnost: Kontrolní činnost je prováděna průběžně, podle potřeby, podle plánu práce, operativně. Zaměstnancům je plánovaná kontrola vždy oznámena. Způsob kontroly: během dne návštěva všech pracovišť a komunikace se zaměstnanci - okamžité řešení problémů, pokud se vyskytnou podle potřeby ranní porada se školnicí dle potřeby porada s vedoucí stravování dle potřeby ranní porada s pedagogickými pracovníky ZŠ dle potřeby ranní porada s pedagogickými pracovníky MŠ vývěsky, oběžníky kontrola pořádku na pracovištích průběžně kontrola bezpečnosti práce 1 x ročně kontrola písemností žáků ZŠ hospitace - za přítomnosti pedagoga - za nepřítomnosti pedagoga kontrola třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů, kontrola pedag. dokumentace MŠ kontrola dokumentace ŠJ kontrola vysvědčení kontrola žákovských knížek kontrola dodržování délky vyučování kontrola dozorů nad žáky kontrola informačních sdělení rodičům MŠ S výsledky kontroly jsou zaměstnanci informování: okamžitě formou zápisu (ad1. opis plánu kontrolní činnosti společného pro celé zařízení základní i mateřské školy) 21

22 2.Hospitace: Hospitace zaměřená na denní přípravu učitelek a povinnou pedagogickou dokumentaci. Hospitace zaměřená na vyváženost spontánních a řízených činností. Hospitace zaměřená na komunikativní dovednosti učitelek s dětmi ale i s rodiči dětí. Hospitace zaměřená to, jak učitelky motivují děti k spontaneitě. Využívání prožitkového učení v denním režimu. Provádění individuální diagnostiky dětí formou poznámek a postřehů. Využívání situačního učení. Zda připravují dětem dostatek materiálu, pomůcek, aby mohly experimentovat, objevovat a rozhodovat se mezi nabízenými činnostmi. Jak vedou učitelky děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, oblékání, apod. 22

23 Příloha č.2 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Třídy mateřské školy se naplňují do dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. Do mateřské školy se mohou zařazovat děti od dvou let věku na základě vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a na základě podmínek stanovených vyhláškou č.14/2005 Sb. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské škole pro následující školní rok. Dále rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy nejpozději do začátku školního roku, a to na základě zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 35/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ Denní řád je pružný a reaguje na potřeby a individuální možnosti dětí. Program spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Pedagogické pracovnice vytvářejí podmínky pro individuální, skupinové činnosti, upřednostňují prožitkové učení. Po celý den je dodržován pitný režim, děti mají k dispozici dostatek tekutin. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. K volnému pohybu využívají školní dvůr, zahradu a samozřejmě interiér mateřské školy. Za bezpečnost děti v mateřské škole odpovídají po celou dobu pedagogičtí pracovníci, a to od převzetí dětí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte. Bezpečnostní a hygienická opatření jsou rozpracovaná ve vnitřním řádu školy (je přílohou Školního vzdělávacího programu). 23

24 Příloha č. 3 PRŮBĚŽNÉ CÍLE posilovat samostatnost dětí a odpovědnost při plnění úkolů v činnostech rozvíjet smysl pro povinnost, odpovědnost, pracovitost, dokončení pracovní činnosti. vést děti k samostatnosti při sebeobslužných činnostech /používání kapesníku, mytí rukou, obličeje, používání záchodku/ dbát na úpravu svého zevnějšku /oblékání, svlékání, zapínání, rozepínání/ rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí neohrožovat zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých rozvíjet vzájemné vztahy dětí - neubližovat si učit děti správně hodnotit chování vlastní i ostatních dětí podle smluvených pravidel prohlubovat citové vztahy - radost, soucítění, lítost, důvěra, optimismus, potřeba patřit do skupiny dětí chránit a posilovat organismus dostatkem volného pohybu ve vhodném prostředí zajistit každodenní pobyt dětí venku otužovat děti sluncem, vodou, vzduchem nabízet dětem dostatek pohybové aktivity,pěstovat tělesnou zdatnost jemnou motoriku procvičovat hrou se cvičením s prsty hrubou motoriku podporovat pohybovou aktivitou posilovat návyk zdvořilého vystupování dětí vůči sobě 24

25 navzájem i dospělým poskytovat dětem pozitivní příklad prosociálního chování /vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí/ poskytovat dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i dospělým, společná setkávání, povídání, sdílené i aktivní naslouchání druhému spolupráce při činnostech ve dvojicích, skupinách hry a činnosti vedoucí k rozvíjení vztahů k druhému četba, vyprávění a poslech pohádek, příběhů na téma vztahů mezi lidmi 25

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2009-2013 Mateřská škola Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Náš svět Obsah: 1) Představení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2015/16-2019/20 Moje cesta za zdravím, porozuměním a poznáním

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2010 ODBORNÁ LITERATURA: KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ MŠ MANUÁL K PŘÍPRAVĚ ŠVP MŠ /2005 / č.j. 160/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dětství je

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Projekt Podpora zdraví v mateřské škole

Projekt Podpora zdraví v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Čj.: 1077/2012 Projekt Podpora zdraví v mateřské škole (platnost od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015) Obsah: 1. Představení

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace Adresa: Na Spálence 1022/27, 400 01 Ústí nad Labem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více