O B S A H. 4. Připojení na internet. 5. Kamera a fotoaparát. 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač. 8. Kalendář. 9. Budík. 10.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. 4. Připojení na internet. 5. Kamera a fotoaparát. 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač. 8. Kalendář. 9. Budík. 10."

Transkript

1 O B S A H Bezpečnost provozu Ochrana životního prostředí 1. Zapnutí telefonu 1.1 Seznámení se s Vaším dotykovým telefonem 1.2 Instalace SIM karty, vložení baterie a paměťové karty 1.3 Výměna baterie/nabíjení baterie 1.4 Zapnutí přístroje 1.5 Významové ikony 2. Využití vlastností a možností přístroje 2.1 Zapínání a vypínání funkcí přístroje 2.2 Volání 2.3 Příjem hovoru a ukončení hovoru 2.4 Volba možností během hovoru 3. SMS a MMS zprávy 4. Připojení na internet 5. Kamera a fotoaparát 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač 8. Kalendář 9. Budík 10. Kalkulačka 11. Android Market*

2 B E Z P E Č N O S T P R O V O Z U Nikdy se nepokoušejte váš telefonní přístroj rozebírat. Vy sám/sama jste zodpovědný/á za používání vašeho telefonu a za všechny následky, které z tohoto faktu vyplývají. Jako základní pravidlo dodržujte fakt, že vypnete váš telefon všude tam, kde je jeho používání zakázáno. Používání telefonu chápejte v určitých případech jako předmět bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Nepoužívejte váš přístroj ve vlhkém prostředí (koupelny, okolí plaveckých a podobných bazénů). Chraňte jej před možností kontaktu s kapalinami a vlhkostí vůbec. Nevystavujte váš telefon extrémním teplotám (nižším než -10 C a vyšším než +55 C). Chemické procesy vytvářené nabíjecím zařízením omezují tepelné limity při procesu nabíjení. Váš telefon tak automaticky chrání baterie při procesu nabíjení v extrémních podmínkách. Nenechávejte váš přístroj v dosahu malých dětí (některé malé části přístroje mohou být nešťastnou náhodou spolknuty). Ochrana proti úrazu elektrickým napětím: Pro nabíjení baterie vašeho přístroje používejte nabíječky uvedené v seznamu výrobce. Použití jiných nabíječek může být nebezpečné a mimoto tím ztratíte možnost uplatnění garancie. Napětí v síti musí být v rozsahu napěťového limitu uvedeného na štítku nabíječky. V případě cestování letadlem musíte váš přístroj vypnout, pokud jste k tomu vyzváni posádkou letadla nebo písemnou výzvou. Neuposlechnutí takové výzvy je nezákonné a můžete tak být v budoucnu vyloučeni z používání bezdrátových sítí. Nebezpečné, výbušné materiály: Dodržujte instrukce u čerpacích stanic pohonných hmot, vyžadujících vypnutí vašeho přístroje. Musíte dodržovat požadavky radiových sítí a podobných zařízení např. v chemických provozech, tankovištích, skladech pohonných hmot a dalších zařízení, kdy by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu. Elektronická zařízení: Abyste předešli riziku demagnetizace popř. jiného poškození vašeho přístroje vlivem elektrického pole, nepřibližuje váš telefon po delší dobu k elektronickým zařízením (a naopak). Elektronická lékařská zařízení: Váš přístroj je v podstatě vysílač a převodník radiových signálů (vln) a může se dostat do interference s lékařskými přístroji a zařízeními popř. implantáty, jako např. naslouchátka, srdeční stimulátory, inzulínová čerpadla apod. Doporučujeme dodržovat minimálně 15 cm vzdálenost od takových zařízení, zejména od implantátů. Lékař, event. výrobce elektronického zařízení vám dá potřebné pokyny pro chování v takových případech. Nemocnice: Přesvědčte se, že váš přístroj je v nemocnici vždy vypnut, pokud vás k tomu vyzve personál, nebo je to vyžadováno výstražnými nápisy. Bezpečnost silničního provozu: Nepoužívejte váš přístroj při řízení. Abyste se mohli plně věnovat řízení, v případě použití telefonu zastavte a bezpečně zaparkujte. Dodržujte vždy místní legislativu. Provozní vzdálenosti: Tento typ telefonu byl testován a vyhovuje radiofrekvenčním požadavkům, pokud je používán následujícím způsobem: Vůči uchu: telefon používejte stejně jako přístroje pevné linky.

3 Nošení přístroje: při vysílání mějte přístroj v pouzdře nebo jinak alespoň 2,5 cm od povrchu těla. Použití jiného příslušenství nemusí zajistit bezproblémový přenos signálu; pokud i v tomto případě budete mít přístroj v ruce, držte jej alespoň 2,5 cm od těla. Datový provoz: Pokud používáte přístroj pro datový provoz, mějte přístroj minimálně 2,5 od těla po celou dobu přenosu dat. Ochrana životního prostředí: Obal: Obalový materiál likvidujte s ohledem na platné předpisy o recyklaci materiálů dle použitých druhů. Baterie: Použité baterie musí být odevzdány do příslušných sběrných míst. Výrobek: Přeškrtnutý znak popelnice znamená, že přístroj patří při likvidaci do skupiny elektrických popř. elektronických přístrojů. Pro podporu recyklace a obnovu recyklovatelného odpadového materiálu a zároveň ochrany životního prostředí vyžadují příslušné regule EU dodržovat tato opatření. 1. Zapnutí telefonu 1.1 Seznámení se s vaším dotykovým telefonem 1.2 Instalace SIM karty, baterie a dalšího záznamového zařízení (paměťové karty) Před instalací popř. výměnou SIM karty a/nebo vložením baterie je třeba sejmout zadní kryt přístroje. Před touto činností se přesvědčte, že přístroj je vypnut. Sejmutí zadního krytu: 1. Přesvědčte se, že přístroj je vypnut 2. Přístroj držte pevně oběma rukama s čelním panelem směrem dolů. 3. Vytlačte palci zadní víko směrem nahoru, až se uvolní a vyjměte jej. Instalace SIM karty: SIM karta obsahuje vaše telefonní číslo, další služební detaily. Vaše zařízení podporuje 2G i 3G (WCDMA) SIM karty. 1. Vyjměte baterii, pokud je naistalována. 2 Vložte SIM-kartu do příslušného prostoru se zlatými kontakty směrem dolů a s odstřiženým rohem směřujícím ven 3. Kartu zasuňte do štěrbiny. Poznámka: Telefon může používat dvě SIM karty Sloty 1/2 budou podporovat SIM 3G kartu (WCDMA), ale jen jedna SIM karta může být používána pouze pro 3G sítě. Pokud potřebujete používat 3G provoz, vložte 3G kartu do štěrbiny 1 (implicitní nastavení SIM1) definované v nastavení a SIM karta 2 bude podporována pouze sítí 2G (pokud vložíte 3G kartu do štěrbiny 2, můžete používat pouze 2G provoz). Některé staré SIM karty nemusí fungovat ve vašem přístroji. V takovém případě kontaktujte vašeho dealera (poskytovatele služeb) a požádejte o náhradní kartu. Je možné, že tato služba bude zpoplatněna. LI-ION BATERIE: více na Upozornění: Pozvolné snižování kapacity není závada! Li-ionbaterii nenechte nikdy úplně vybít (např. dlouhodobým skladováním) může dojít k závažnému poškození baterie. Nedoporučujeme tablet používat na nabíječce! Li-ion / Li-polymer baterie:

4 Po úplném nabití odpojte adaptér a běžným způsobem baterii vybijte, ne však na méně než 7-10% její kapacity. Tento cyklus opakujte třikrát za sebou. V baterii se tak aktivuje elektronická součástka, která zajišťuje automatické spínání nabíjení a vybíjení. Životnost baterie je při běžném používání minimálně 6 měsíců od prvního nabití nebo 1000 nabíjecích cyklů. Pozvolné snižování kapacity během používání je charakteristickým jevem všech akumulátorových baterií. Plné kapacity dosáhne baterie po třech cyklech nabití/vybití. Řešení problémů: Pokud se indikátor nabíjení nezobrazí do 30 minut (baterie může být tzv. podbitá), zkuste nabíječku odpojit a opět připojit pod dobu jedné hodiny. Podbití baterie jev, který se běžně děje u baterií při skladování, články nedosahují potřebné výše napětí a přístroj tak baterii nerozpozná. Instalace baterie: Váš přístroj je vybaven Lithium-Ion baterií v případě výměny a je třeba používat pouze originální baterie a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Činnost a funkce baterie závisí na mnoha okolnostech a faktorech včetně konfigurace sítě, síle signálu a způsobu použití telefonu. Upozornění: pro předejití rizika popálení popř. požáru: - blok baterie nikdy neotevírejte a nepokoušejte se na něm provádět žádný servis - venkovní kontakty nezkratujte, baterii ani kontakty mechanicky nepoškozujte - baterii neodhazujte do ohně - baterii nevystavujte teplotám vyšším než 60 /140 F - v případě výměny použijte pouze baterii doporučenou výrobcem telefonu - recyklaci, popř. likvidaci baterie provádějte vždy v souladu s místními příslušnými předpisy 1. Baterii nasazujte s kontakty směrem dolů na kontakty v přístroji 2. V této poloze baterii jemně dotlačte (zaklapněte) dolů na její místo. 3. Dejte zpět zadní víko přístroje. Vyjmutí baterie: 1. Přesvědčte se, že přístroj vypnutý. 2. Sejměte zadní víko přístroje. 3. Na spodní části baterie je zářez; baterii vyjměte za tento zářez. Vložení paměťové karty: Pro zajištění dostatečné paměťové kapacity pro vaše představy, video, hudbu a soubory můžete používat další paměťovou kartu. 1. Přesvědčte se, že přístroj vypnutý. 2. Vložte paměťovou kartu do štěrbiny v horní části otevřeného pravého panelu.

5 3. Vložte paměťovou kartu do štěrbiny zlatými kontakty dolů až zapadne do své polohy. Poznámka: Při vyjímání karty ji stiskněte a ona vyskočí ven. 1.3 Nabíjení baterie Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Před použitím vašeho přístroje doporučujeme po instalaci baterii zcela dobít. Některé baterie dosahují nejlepších provozních výkonů až po několikátém nabití. Pozn.: pro nabíjení používejte pouze dodaný typ nabíjecího transformátoru a příslušnou nabíjecí šňůru. Při nabíjení zapojte nejdříve adaptér do zdířky ve vašem telefonu a pak teprve adaptér zásuvky. Pokud je baterie dobíjena, pokud je přístroj zapnut, objeví se na liště blikající ikona dobíjené baterie. Jakmile je baterie plně dobita, objeví se na liště ikona plně dobité baterie. Upozornění: neodstraňujte baterie z telefonu během dobíjecího procesu ať již ji dobíjíte ze zásuvky nebo přes adaptér v autě. Jako bezpečnostní opatření baterie sama přeruší nabíjení v případě nebezpečí přehřátí. 1.4 Zapnutí přístroje Zapnutí/vypnutí přístroje Zapnutí přístroje: stiskněte a podržte tlačítko POWER. Vypnutí přístroje: pokud chcete přístroj rychle umlčet, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, až klesne na nulu, popř. na domácí obrazovce, stiskněte symbol ''' a zvolte Settings >, audio profily a SILENT kontrolní box. Odstavení obrazovky (tzv. spací režim). Po určité době nečinnosti displej ztmavne (tzv. režim spánek ). V tomto režimu odebírá přístroj výrazně méně energie; tento režim můžete za určitých podmínek provozu kontrolovat. Váš telefon váš displej Váš displej je výchozím bodem pro ovládání přístroje a využití všech aplikací, které přístroj nabízí. Zde můžete zobrazit Vaše aplikace, zkratkové piktogramy a vše použitelné, co přístroj nabízí. 1. Stiskněte tlačítko ''' a objeví se nabídka ikon. 2. Nabídka ikon přesahuje rozsah displeje a tudíž si můžete posunem prstu po displeji zvolit požadovanou ikonu. Tento dodatečný prostor (aktuálně mimo displej) umožňuje vyšší kapacitu nabídky funkcí. 3. Vytvořte si zkrácený přístup (tzv. zkratku) na požadovanou ikonu. Stiskněte opět tlačítko ''', objeví se ikony, posouvejte je prstem doprava až se objeví zkratky a další prvky nabídky. Požadovaný item se objeví na displeji. Tip: pokud chcete vyvolat určitou zkratku rychle, stiskněte aplikační tlačítko, až se objeví ikony a pak stiskněte a podržte požadovanou ikonu. Tento zrychlený postup bude přidán na váš domácí displej.

6 4. Obráceně - odstranění ikony z domácího displeje: stiskněte a podržte tlačítko, až se objeví heslo move mode (změna módu) a naskočí symbol odstranění. Přesuňte sem požadovanou ikonu a tlačítko pusťte. Že je ikona odstraněna poznáte snadno tlačítko se zbarví červeně. 5. Vratťe se na domácí displej. Při přesunu ikony nebo jiného itemu na domácí displej jej musíte nejprve stisknout a podržet až naskočí move mode (změna módu). Daný objekt se zvětší a tím bude připraven na posun/další operace. Tlačítko držte stále stisknuté a (jinak vypadnete z move mode ) a posuňte item do nové polohy; pokud budete přesouvat do polohy, která je tzv. za hranou posuňte jej na kraj displeje a moment počkejte. Displej se posune. 1.5 Významové ikony Stavové ikony pro spojení. Pod horní hranou displeje je umístěna stavová lišta. Na levé straně lišty se objeví ikona oznamující novou zprávu, aktuální datum na kalendáři, popř. jinou událost, na kterou byste měli reagovat. Na pravé straně lišty jsou ikony indikující spojení. Signál sítě Znak chyby E EDGE služba zapnuta Přehrávání hudby WDCMA služba zapnuta, přenos dat Vyzvánění vypnuto (režim ticha) SMS/MMS WLAN služba zapnuta Hovor Bezdrátové služby vypnuty (režim v letadle) Zmeškaný hovor Vypnutý zvuk Volání (hovor) Slabá baterie Nastavený alarm Velmi slabá baterie Bloetooth je zapnut Baterie se nabíjí Napojeno na PC Sluchátka zapojena Čtěte zprávy pro vás: Jakmile se objeví indikace zprávy na stavové liště, dotkněte se jí prstem a posuňte se na displej a otevřete příslušný seznam. Zpráva indikuje příchod nové činnosti (hovor, SMS apod.) Vyrušit zprávu můžete navolením Clear v horní části okénka s oznámením. Otevření zprávy, upozornění, nebo jiného oznámení dotkněte se příslušné ikony. Okénko uzavřete posunem prstu nahoru na displeji. 2 Využití vlastností a možností přístroje -používání funkcí telefonu 2.1 Zapnutí a vypnutí funkcí Využití v případě nastoupení do letadla. V řadě zemí musíte při nastupování do letadla zcela vypnout váš bezdrátový telefon. Další možností vypnutí telefonu je přepnutí do režimu airplane mode mód - letadlo. Pokud aktivujete režim airplane mode vypnou se všechny bezdrátové funkce telefonu včetně Bluetooth a WLAN.

7 1. Stiskněte tlačítko ''' Nastavení -> další - > airplane mode 2. Stiskněte airplane mode - tj. buď aktivovat nebo vypnout. Při vyrušení funkce Airplane mode se přístroj vrátí do původního režimu se všemi funkcemi včetně Bluetooth a WLAN. Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu; objeví se displej volume hlasitost. Pokud je zapnuta funkce vibrační vyzvánění, hlasové vyzvánění bude automaticky vypnuto a přístroj bude vibrovat při příchozím hovoru. 2.2 Volání Hlasové volání 1. Na domácím displeji stiskněte ''' čímž se dostanete na displej volby čísla. Volba čísla: stiskněte Voice call tlačítko (zelená ikona) tím volíte SIM 1 nebo SIM2. Ukončení hovoru stiskněte tlačítko END (červená ikona). Poznámka: pokud máte instalovanou duální SIM kartu, volání je tudíž nastaveno na tento duální režim. 2.3 Příjem hovoru Odpověď na příchozí volání a ukončení hovoru na displeji se objeví zobrazení příchozího volání umožňující buď hovor přijmout nebi jej ignorovat. Příjem hovoru: posuňte ikonu ANSWER (odpověď, zelená ikona) směrem doprava Odmítnutí hovoru: posuňte ikonu REJECT (červená ikona) směrem doleva. 2.4 Možné opce během hovoru Přístroj umožňuje následující opce: hlasitý hovor (reproduktor), ztlumení hlasitosti zvuku, čekající příchozí hovor, ukončení hovoru. 1. Hlasitý hovor: zvolte ikonu speaker ; po zapnutí se objeví zelená lišta. Vypnutí provedete opakovaným stiskem ikony. 2. Ztlumení hlasitosti: zvolte ikonu mute ; po zapnutí se objeví zelená lišta. 3. Odsunutí momentálního hovoru do režimu čekajícího hovoru; zvolte ikonu hold ; po příjmu dalšího hovoru se prvý přijatý hovor přesune automaticky do režimu čekajícího hovoru. Příslušný symbol se objeví na liště. 3. SMS a MMS zprávy Otevření aplikačního okna SMS/MMS. SMS, známé též jako textové zprávy, mohou obsahovat až 160 znaků. Pokud přesáhne vaše zpráva uvedený limit, bude zpráva odeslána ve více sekvencích. SMS a MMS režim otevřete stiskem tlačítka III a volbou příslušné ikony a další pokyny jsou zřejmé z animace. Zprávy je možné též ukládat jako koncept pro další zpracování a event. odeslání. Tuto službu spustíte tlačítkem compose.

8 4. Připojení na internet: Možnosti připojení: WLAN, GPRS, EDGE (pokud je k dispozici), nebo WCDMA (pokud je SIM karta podporována). Tato služba obecně závisí na infrastruktuře a mnoha dalších faktorech, které s touto službou souvisí. Funkce Browser: Otevření této služby:stiskněte tlačítko ''' a zvolte ikonu Browser. Browser vždy otevírá poslední webovou stránku, kterou jste prohlíželi. Při prvém otevření po uvedení přístroje do provozu bude zobrazena vaše domácí stránka. Změnu můžete provést stiskem MENU > Settings > General > nastavení domácí stránky. 5. Kamera a fotoaparát: Všechny záznamy tohoto druhu jsou ukládány na paměťovou kartu, která musí být instalována do vašeho telefonu. Před použitím tohoto režimu se přesvědčte, že karta je instalována. Před instalací karty si přečtěte pozorně příslušný návod. Foto: Snímky z kamery jsou ukládány do souboru DCIM na kartě. (Doporučení: před pořizováním prvých snímků otřete jemným hadříkem čočku). Na domácí stránce stiskněte ''' a zvolte ikonu kamery. Zaměřte přístroj na požadovaný objekt a stiskněte tlačítko kamery. Snímek je uložen po akustickém znaku (cvaknutí spouště). Následně můžete snímek uložit do paměti (kontaktní ikona nebo tapeta), případně můžete snímek vymazat (delete). 6. Zvukový záznam (hudba). Stiskněte tlačítko III na domácí stránce a vyberte ikonu music. Hudba je rozdělena do čtyř kategorií: Artists, Album, Songs a Playlist. Pokud např. zvolíte Artists (umělci) zobrazí se senam umělců od A do Z. Zvolením jména se otevře album se skladbami. Záznam hudby se ukládá na kartu; přehrání můžete provést buď přes počítač (z karty nebo napojením telefonu), nebo přímo z telefonu v náhodném pořadí, popř. podle přání (shuffle náhodné pořadí nebo skladbu podle názvu). 7. FM (VKV) rádio (Pozn. pokud jste uvnitř budovy nebo ve stíněném (pro bezdrátový příjem) prostředí, může být příjem touto skutečností negativně ovlivněn). Přiblížením se např. k oknu se příjem může výrazně zlepšit. 8. Kalendář Můžete zvolit několik různých barev pro záznam dat v kalendáři. Ovládání: den, týden, měsíc popř. agenda. Kalendář lze využívat v několika různých režimech posouváním špičky prstu po požadovaných datech. 9. Budík Volba budíku: na domácí stránce stiskněte III a zvolte ikonu budíku. Budík nabízí nastavení časů bez omezení podle vaší volby. Nastavení proveďte podle animačních pokynů na displeji.

9 Výrobce ( viz Declaration of Conformity ) / dovozce tímto prohlašuje, že Smartphone Leagoo HTM M3 Lead je 3 ve je ve shodě ze základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č.426/2000 Sb (resp. Směrnice 1999/5/ES a byla posouzena shoda podle NV č. 426/2000 Sb.

10

11

12

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI

Více

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části telefonu 5 Psaní na klávesnici 6 Tlačítko Zprávy 7 Vložení SIM karty nebo baterie 7 Vložení paměťové

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Vodafone 945. Uživatelská příručka

Vodafone 945. Uživatelská příručka Vodafone 945 Uživatelská příručka PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2010 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána ani převáděna

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Mobilní telefon Návod k použití S81

Mobilní telefon Návod k použití S81 Mobilní telefon Návod k použití S81 i Autorská práva 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí žádným způsobem být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu.

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. HELLOMOTO Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. Chytrá klávesa Klávesa fotoaparátu Klávesy hlasitosti Objektiv

Více

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Wildfire S 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 10 Paměťová karta 13 Baterie 14 Zapínání a vypínání 16 Zadání kódu PIN 17

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

SGH-M110 Uživatelská příručka

SGH-M110 Uživatelská příručka SGH-M110 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více