O B S A H. 4. Připojení na internet. 5. Kamera a fotoaparát. 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač. 8. Kalendář. 9. Budík. 10.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. 4. Připojení na internet. 5. Kamera a fotoaparát. 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač. 8. Kalendář. 9. Budík. 10."

Transkript

1 O B S A H Bezpečnost provozu Ochrana životního prostředí 1. Zapnutí telefonu 1.1 Seznámení se s Vaším dotykovým telefonem 1.2 Instalace SIM karty, vložení baterie a paměťové karty 1.3 Výměna baterie/nabíjení baterie 1.4 Zapnutí přístroje 1.5 Významové ikony 2. Využití vlastností a možností přístroje 2.1 Zapínání a vypínání funkcí přístroje 2.2 Volání 2.3 Příjem hovoru a ukončení hovoru 2.4 Volba možností během hovoru 3. SMS a MMS zprávy 4. Připojení na internet 5. Kamera a fotoaparát 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač 8. Kalendář 9. Budík 10. Kalkulačka 11. Android Market*

2 B E Z P E Č N O S T P R O V O Z U Nikdy se nepokoušejte váš telefonní přístroj rozebírat. Vy sám/sama jste zodpovědný/á za používání vašeho telefonu a za všechny následky, které z tohoto faktu vyplývají. Jako základní pravidlo dodržujte fakt, že vypnete váš telefon všude tam, kde je jeho používání zakázáno. Používání telefonu chápejte v určitých případech jako předmět bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Nepoužívejte váš přístroj ve vlhkém prostředí (koupelny, okolí plaveckých a podobných bazénů). Chraňte jej před možností kontaktu s kapalinami a vlhkostí vůbec. Nevystavujte váš telefon extrémním teplotám (nižším než -10 C a vyšším než +55 C). Chemické procesy vytvářené nabíjecím zařízením omezují tepelné limity při procesu nabíjení. Váš telefon tak automaticky chrání baterie při procesu nabíjení v extrémních podmínkách. Nenechávejte váš přístroj v dosahu malých dětí (některé malé části přístroje mohou být nešťastnou náhodou spolknuty). Ochrana proti úrazu elektrickým napětím: Pro nabíjení baterie vašeho přístroje používejte nabíječky uvedené v seznamu výrobce. Použití jiných nabíječek může být nebezpečné a mimoto tím ztratíte možnost uplatnění garancie. Napětí v síti musí být v rozsahu napěťového limitu uvedeného na štítku nabíječky. V případě cestování letadlem musíte váš přístroj vypnout, pokud jste k tomu vyzváni posádkou letadla nebo písemnou výzvou. Neuposlechnutí takové výzvy je nezákonné a můžete tak být v budoucnu vyloučeni z používání bezdrátových sítí. Nebezpečné, výbušné materiály: Dodržujte instrukce u čerpacích stanic pohonných hmot, vyžadujících vypnutí vašeho přístroje. Musíte dodržovat požadavky radiových sítí a podobných zařízení např. v chemických provozech, tankovištích, skladech pohonných hmot a dalších zařízení, kdy by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu. Elektronická zařízení: Abyste předešli riziku demagnetizace popř. jiného poškození vašeho přístroje vlivem elektrického pole, nepřibližuje váš telefon po delší dobu k elektronickým zařízením (a naopak). Elektronická lékařská zařízení: Váš přístroj je v podstatě vysílač a převodník radiových signálů (vln) a může se dostat do interference s lékařskými přístroji a zařízeními popř. implantáty, jako např. naslouchátka, srdeční stimulátory, inzulínová čerpadla apod. Doporučujeme dodržovat minimálně 15 cm vzdálenost od takových zařízení, zejména od implantátů. Lékař, event. výrobce elektronického zařízení vám dá potřebné pokyny pro chování v takových případech. Nemocnice: Přesvědčte se, že váš přístroj je v nemocnici vždy vypnut, pokud vás k tomu vyzve personál, nebo je to vyžadováno výstražnými nápisy. Bezpečnost silničního provozu: Nepoužívejte váš přístroj při řízení. Abyste se mohli plně věnovat řízení, v případě použití telefonu zastavte a bezpečně zaparkujte. Dodržujte vždy místní legislativu. Provozní vzdálenosti: Tento typ telefonu byl testován a vyhovuje radiofrekvenčním požadavkům, pokud je používán následujícím způsobem: Vůči uchu: telefon používejte stejně jako přístroje pevné linky.

3 Nošení přístroje: při vysílání mějte přístroj v pouzdře nebo jinak alespoň 2,5 cm od povrchu těla. Použití jiného příslušenství nemusí zajistit bezproblémový přenos signálu; pokud i v tomto případě budete mít přístroj v ruce, držte jej alespoň 2,5 cm od těla. Datový provoz: Pokud používáte přístroj pro datový provoz, mějte přístroj minimálně 2,5 od těla po celou dobu přenosu dat. Ochrana životního prostředí: Obal: Obalový materiál likvidujte s ohledem na platné předpisy o recyklaci materiálů dle použitých druhů. Baterie: Použité baterie musí být odevzdány do příslušných sběrných míst. Výrobek: Přeškrtnutý znak popelnice znamená, že přístroj patří při likvidaci do skupiny elektrických popř. elektronických přístrojů. Pro podporu recyklace a obnovu recyklovatelného odpadového materiálu a zároveň ochrany životního prostředí vyžadují příslušné regule EU dodržovat tato opatření. 1. Zapnutí telefonu 1.1 Seznámení se s vaším dotykovým telefonem 1.2 Instalace SIM karty, baterie a dalšího záznamového zařízení (paměťové karty) Před instalací popř. výměnou SIM karty a/nebo vložením baterie je třeba sejmout zadní kryt přístroje. Před touto činností se přesvědčte, že přístroj je vypnut. Sejmutí zadního krytu: 1. Přesvědčte se, že přístroj je vypnut 2. Přístroj držte pevně oběma rukama s čelním panelem směrem dolů. 3. Vytlačte palci zadní víko směrem nahoru, až se uvolní a vyjměte jej. Instalace SIM karty: SIM karta obsahuje vaše telefonní číslo, další služební detaily. Vaše zařízení podporuje 2G i 3G (WCDMA) SIM karty. 1. Vyjměte baterii, pokud je naistalována. 2 Vložte SIM-kartu do příslušného prostoru se zlatými kontakty směrem dolů a s odstřiženým rohem směřujícím ven 3. Kartu zasuňte do štěrbiny. Poznámka: Telefon může používat dvě SIM karty Sloty 1/2 budou podporovat SIM 3G kartu (WCDMA), ale jen jedna SIM karta může být používána pouze pro 3G sítě. Pokud potřebujete používat 3G provoz, vložte 3G kartu do štěrbiny 1 (implicitní nastavení SIM1) definované v nastavení a SIM karta 2 bude podporována pouze sítí 2G (pokud vložíte 3G kartu do štěrbiny 2, můžete používat pouze 2G provoz). Některé staré SIM karty nemusí fungovat ve vašem přístroji. V takovém případě kontaktujte vašeho dealera (poskytovatele služeb) a požádejte o náhradní kartu. Je možné, že tato služba bude zpoplatněna. LI-ION BATERIE: více na Upozornění: Pozvolné snižování kapacity není závada! Li-ionbaterii nenechte nikdy úplně vybít (např. dlouhodobým skladováním) může dojít k závažnému poškození baterie. Nedoporučujeme tablet používat na nabíječce! Li-ion / Li-polymer baterie:

4 Po úplném nabití odpojte adaptér a běžným způsobem baterii vybijte, ne však na méně než 7-10% její kapacity. Tento cyklus opakujte třikrát za sebou. V baterii se tak aktivuje elektronická součástka, která zajišťuje automatické spínání nabíjení a vybíjení. Životnost baterie je při běžném používání minimálně 6 měsíců od prvního nabití nebo 1000 nabíjecích cyklů. Pozvolné snižování kapacity během používání je charakteristickým jevem všech akumulátorových baterií. Plné kapacity dosáhne baterie po třech cyklech nabití/vybití. Řešení problémů: Pokud se indikátor nabíjení nezobrazí do 30 minut (baterie může být tzv. podbitá), zkuste nabíječku odpojit a opět připojit pod dobu jedné hodiny. Podbití baterie jev, který se běžně děje u baterií při skladování, články nedosahují potřebné výše napětí a přístroj tak baterii nerozpozná. Instalace baterie: Váš přístroj je vybaven Lithium-Ion baterií v případě výměny a je třeba používat pouze originální baterie a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Činnost a funkce baterie závisí na mnoha okolnostech a faktorech včetně konfigurace sítě, síle signálu a způsobu použití telefonu. Upozornění: pro předejití rizika popálení popř. požáru: - blok baterie nikdy neotevírejte a nepokoušejte se na něm provádět žádný servis - venkovní kontakty nezkratujte, baterii ani kontakty mechanicky nepoškozujte - baterii neodhazujte do ohně - baterii nevystavujte teplotám vyšším než 60 /140 F - v případě výměny použijte pouze baterii doporučenou výrobcem telefonu - recyklaci, popř. likvidaci baterie provádějte vždy v souladu s místními příslušnými předpisy 1. Baterii nasazujte s kontakty směrem dolů na kontakty v přístroji 2. V této poloze baterii jemně dotlačte (zaklapněte) dolů na její místo. 3. Dejte zpět zadní víko přístroje. Vyjmutí baterie: 1. Přesvědčte se, že přístroj vypnutý. 2. Sejměte zadní víko přístroje. 3. Na spodní části baterie je zářez; baterii vyjměte za tento zářez. Vložení paměťové karty: Pro zajištění dostatečné paměťové kapacity pro vaše představy, video, hudbu a soubory můžete používat další paměťovou kartu. 1. Přesvědčte se, že přístroj vypnutý. 2. Vložte paměťovou kartu do štěrbiny v horní části otevřeného pravého panelu.

5 3. Vložte paměťovou kartu do štěrbiny zlatými kontakty dolů až zapadne do své polohy. Poznámka: Při vyjímání karty ji stiskněte a ona vyskočí ven. 1.3 Nabíjení baterie Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Před použitím vašeho přístroje doporučujeme po instalaci baterii zcela dobít. Některé baterie dosahují nejlepších provozních výkonů až po několikátém nabití. Pozn.: pro nabíjení používejte pouze dodaný typ nabíjecího transformátoru a příslušnou nabíjecí šňůru. Při nabíjení zapojte nejdříve adaptér do zdířky ve vašem telefonu a pak teprve adaptér zásuvky. Pokud je baterie dobíjena, pokud je přístroj zapnut, objeví se na liště blikající ikona dobíjené baterie. Jakmile je baterie plně dobita, objeví se na liště ikona plně dobité baterie. Upozornění: neodstraňujte baterie z telefonu během dobíjecího procesu ať již ji dobíjíte ze zásuvky nebo přes adaptér v autě. Jako bezpečnostní opatření baterie sama přeruší nabíjení v případě nebezpečí přehřátí. 1.4 Zapnutí přístroje Zapnutí/vypnutí přístroje Zapnutí přístroje: stiskněte a podržte tlačítko POWER. Vypnutí přístroje: pokud chcete přístroj rychle umlčet, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, až klesne na nulu, popř. na domácí obrazovce, stiskněte symbol ''' a zvolte Settings >, audio profily a SILENT kontrolní box. Odstavení obrazovky (tzv. spací režim). Po určité době nečinnosti displej ztmavne (tzv. režim spánek ). V tomto režimu odebírá přístroj výrazně méně energie; tento režim můžete za určitých podmínek provozu kontrolovat. Váš telefon váš displej Váš displej je výchozím bodem pro ovládání přístroje a využití všech aplikací, které přístroj nabízí. Zde můžete zobrazit Vaše aplikace, zkratkové piktogramy a vše použitelné, co přístroj nabízí. 1. Stiskněte tlačítko ''' a objeví se nabídka ikon. 2. Nabídka ikon přesahuje rozsah displeje a tudíž si můžete posunem prstu po displeji zvolit požadovanou ikonu. Tento dodatečný prostor (aktuálně mimo displej) umožňuje vyšší kapacitu nabídky funkcí. 3. Vytvořte si zkrácený přístup (tzv. zkratku) na požadovanou ikonu. Stiskněte opět tlačítko ''', objeví se ikony, posouvejte je prstem doprava až se objeví zkratky a další prvky nabídky. Požadovaný item se objeví na displeji. Tip: pokud chcete vyvolat určitou zkratku rychle, stiskněte aplikační tlačítko, až se objeví ikony a pak stiskněte a podržte požadovanou ikonu. Tento zrychlený postup bude přidán na váš domácí displej.

6 4. Obráceně - odstranění ikony z domácího displeje: stiskněte a podržte tlačítko, až se objeví heslo move mode (změna módu) a naskočí symbol odstranění. Přesuňte sem požadovanou ikonu a tlačítko pusťte. Že je ikona odstraněna poznáte snadno tlačítko se zbarví červeně. 5. Vratťe se na domácí displej. Při přesunu ikony nebo jiného itemu na domácí displej jej musíte nejprve stisknout a podržet až naskočí move mode (změna módu). Daný objekt se zvětší a tím bude připraven na posun/další operace. Tlačítko držte stále stisknuté a (jinak vypadnete z move mode ) a posuňte item do nové polohy; pokud budete přesouvat do polohy, která je tzv. za hranou posuňte jej na kraj displeje a moment počkejte. Displej se posune. 1.5 Významové ikony Stavové ikony pro spojení. Pod horní hranou displeje je umístěna stavová lišta. Na levé straně lišty se objeví ikona oznamující novou zprávu, aktuální datum na kalendáři, popř. jinou událost, na kterou byste měli reagovat. Na pravé straně lišty jsou ikony indikující spojení. Signál sítě Znak chyby E EDGE služba zapnuta Přehrávání hudby WDCMA služba zapnuta, přenos dat Vyzvánění vypnuto (režim ticha) SMS/MMS WLAN služba zapnuta Hovor Bezdrátové služby vypnuty (režim v letadle) Zmeškaný hovor Vypnutý zvuk Volání (hovor) Slabá baterie Nastavený alarm Velmi slabá baterie Bloetooth je zapnut Baterie se nabíjí Napojeno na PC Sluchátka zapojena Čtěte zprávy pro vás: Jakmile se objeví indikace zprávy na stavové liště, dotkněte se jí prstem a posuňte se na displej a otevřete příslušný seznam. Zpráva indikuje příchod nové činnosti (hovor, SMS apod.) Vyrušit zprávu můžete navolením Clear v horní části okénka s oznámením. Otevření zprávy, upozornění, nebo jiného oznámení dotkněte se příslušné ikony. Okénko uzavřete posunem prstu nahoru na displeji. 2 Využití vlastností a možností přístroje -používání funkcí telefonu 2.1 Zapnutí a vypnutí funkcí Využití v případě nastoupení do letadla. V řadě zemí musíte při nastupování do letadla zcela vypnout váš bezdrátový telefon. Další možností vypnutí telefonu je přepnutí do režimu airplane mode mód - letadlo. Pokud aktivujete režim airplane mode vypnou se všechny bezdrátové funkce telefonu včetně Bluetooth a WLAN.

7 1. Stiskněte tlačítko ''' Nastavení -> další - > airplane mode 2. Stiskněte airplane mode - tj. buď aktivovat nebo vypnout. Při vyrušení funkce Airplane mode se přístroj vrátí do původního režimu se všemi funkcemi včetně Bluetooth a WLAN. Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu; objeví se displej volume hlasitost. Pokud je zapnuta funkce vibrační vyzvánění, hlasové vyzvánění bude automaticky vypnuto a přístroj bude vibrovat při příchozím hovoru. 2.2 Volání Hlasové volání 1. Na domácím displeji stiskněte ''' čímž se dostanete na displej volby čísla. Volba čísla: stiskněte Voice call tlačítko (zelená ikona) tím volíte SIM 1 nebo SIM2. Ukončení hovoru stiskněte tlačítko END (červená ikona). Poznámka: pokud máte instalovanou duální SIM kartu, volání je tudíž nastaveno na tento duální režim. 2.3 Příjem hovoru Odpověď na příchozí volání a ukončení hovoru na displeji se objeví zobrazení příchozího volání umožňující buď hovor přijmout nebi jej ignorovat. Příjem hovoru: posuňte ikonu ANSWER (odpověď, zelená ikona) směrem doprava Odmítnutí hovoru: posuňte ikonu REJECT (červená ikona) směrem doleva. 2.4 Možné opce během hovoru Přístroj umožňuje následující opce: hlasitý hovor (reproduktor), ztlumení hlasitosti zvuku, čekající příchozí hovor, ukončení hovoru. 1. Hlasitý hovor: zvolte ikonu speaker ; po zapnutí se objeví zelená lišta. Vypnutí provedete opakovaným stiskem ikony. 2. Ztlumení hlasitosti: zvolte ikonu mute ; po zapnutí se objeví zelená lišta. 3. Odsunutí momentálního hovoru do režimu čekajícího hovoru; zvolte ikonu hold ; po příjmu dalšího hovoru se prvý přijatý hovor přesune automaticky do režimu čekajícího hovoru. Příslušný symbol se objeví na liště. 3. SMS a MMS zprávy Otevření aplikačního okna SMS/MMS. SMS, známé též jako textové zprávy, mohou obsahovat až 160 znaků. Pokud přesáhne vaše zpráva uvedený limit, bude zpráva odeslána ve více sekvencích. SMS a MMS režim otevřete stiskem tlačítka III a volbou příslušné ikony a další pokyny jsou zřejmé z animace. Zprávy je možné též ukládat jako koncept pro další zpracování a event. odeslání. Tuto službu spustíte tlačítkem compose.

8 4. Připojení na internet: Možnosti připojení: WLAN, GPRS, EDGE (pokud je k dispozici), nebo WCDMA (pokud je SIM karta podporována). Tato služba obecně závisí na infrastruktuře a mnoha dalších faktorech, které s touto službou souvisí. Funkce Browser: Otevření této služby:stiskněte tlačítko ''' a zvolte ikonu Browser. Browser vždy otevírá poslední webovou stránku, kterou jste prohlíželi. Při prvém otevření po uvedení přístroje do provozu bude zobrazena vaše domácí stránka. Změnu můžete provést stiskem MENU > Settings > General > nastavení domácí stránky. 5. Kamera a fotoaparát: Všechny záznamy tohoto druhu jsou ukládány na paměťovou kartu, která musí být instalována do vašeho telefonu. Před použitím tohoto režimu se přesvědčte, že karta je instalována. Před instalací karty si přečtěte pozorně příslušný návod. Foto: Snímky z kamery jsou ukládány do souboru DCIM na kartě. (Doporučení: před pořizováním prvých snímků otřete jemným hadříkem čočku). Na domácí stránce stiskněte ''' a zvolte ikonu kamery. Zaměřte přístroj na požadovaný objekt a stiskněte tlačítko kamery. Snímek je uložen po akustickém znaku (cvaknutí spouště). Následně můžete snímek uložit do paměti (kontaktní ikona nebo tapeta), případně můžete snímek vymazat (delete). 6. Zvukový záznam (hudba). Stiskněte tlačítko III na domácí stránce a vyberte ikonu music. Hudba je rozdělena do čtyř kategorií: Artists, Album, Songs a Playlist. Pokud např. zvolíte Artists (umělci) zobrazí se senam umělců od A do Z. Zvolením jména se otevře album se skladbami. Záznam hudby se ukládá na kartu; přehrání můžete provést buď přes počítač (z karty nebo napojením telefonu), nebo přímo z telefonu v náhodném pořadí, popř. podle přání (shuffle náhodné pořadí nebo skladbu podle názvu). 7. FM (VKV) rádio (Pozn. pokud jste uvnitř budovy nebo ve stíněném (pro bezdrátový příjem) prostředí, může být příjem touto skutečností negativně ovlivněn). Přiblížením se např. k oknu se příjem může výrazně zlepšit. 8. Kalendář Můžete zvolit několik různých barev pro záznam dat v kalendáři. Ovládání: den, týden, měsíc popř. agenda. Kalendář lze využívat v několika různých režimech posouváním špičky prstu po požadovaných datech. 9. Budík Volba budíku: na domácí stránce stiskněte III a zvolte ikonu budíku. Budík nabízí nastavení časů bez omezení podle vaší volby. Nastavení proveďte podle animačních pokynů na displeji.

9 Výrobce ( viz Declaration of Conformity ) / dovozce tímto prohlašuje, že Smartphone Leagoo HTM M3 Lead je 3 ve je ve shodě ze základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č.426/2000 Sb (resp. Směrnice 1999/5/ES a byla posouzena shoda podle NV č. 426/2000 Sb.

10

11

12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

O B S A H. 4. Připojení na internet. 5. Kamera a fotoaparát. 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač. 8. Kalendář. 9. Budík. 10.

O B S A H. 4. Připojení na internet. 5. Kamera a fotoaparát. 6. Zvukový záznam (hudba) 7. FM radiový přijímač. 8. Kalendář. 9. Budík. 10. O B S A H Bezpečnost provozu Ochrana životního prostředí 1. Zapnutí telefonu 1.1 Seznámení se s Vaším dotykovým telefonem 1.2 Instalace SIM karty, vložení baterie a paměťové karty 1.3 Výměna baterie/nabíjení

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Terminál s tiskárnou Citaq V1. Manuál

Terminál s tiskárnou Citaq V1. Manuál Terminál s tiskárnou Citaq V1 Manuál Ovládací prvky Zapínací tlačítko Krátký stisk: probuzení nebo zámek obrazovky Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209)

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Obsah: O BS-209 Stereo headsetu... 2 O Bluetooth technologii... 2 Přehled... 2 Obsah balení... 2 Nabíjení headsetu... 2 Doba nabíjení headsetu...

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Joyplus M78 Uživatelská příručka

Joyplus M78 Uživatelská příručka Technická podpora Servisní stredisko: Conquest Entertainment/ UMAX Czech Hloubetínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Technická podpora: +420 284 000 164 support@umax.cz www.umax.cz www.hddplayer.cz

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

BlackBerry Mini Stereo Speaker. Uživatelská příručka a bezpečností informace

BlackBerry Mini Stereo Speaker. Uživatelská příručka a bezpečností informace BlackBerry Mini Stereo Speaker Uživatelská příručka a bezpečností informace Používání BlackBerry Mini Stereo Speaker Párování Zapnutí párovacího módu Zrušení párovacího módu Vymazání spárovaných zařízení

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Sciphone I68+ Rychlý návod

Sciphone I68+ Rychlý návod Sciphone I68+ Rychlý návod Pro další informace a pro technickou podporu navštivte stránky www.mysciphone.com/support/manuals/i68/english a zde si můžete stáhnout uživatelský manuál a získat odpovědi na

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11).

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). myphone 6310 Návod CZ Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4 Reproduktor Zadní

Více

Stručný návod k rychlému použití CD180

Stručný návod k rychlému použití CD180 Stručný návod k rychlému použití CD180 Důležité bezpečnostní pokyny Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Při výměně akumulátorů

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem

IdeaTab A3000. Příručka se stručným návodem IdeaTab A3000 Příručka se stručným návodem Vítejte Kamera Front vpředu Ovládání hlasitosti Předtím než začnete používat své zařízení IdeaTab, důkladně si přečtětě tuto příručku. Příručka Vám pomůže naučit

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ. Xtreamer Aiki 4 Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ. Xtreamer Aiki 4 Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Xtreamer Aiki 4 Uživatelský manuál CZ 1 Xtreamer Aiki OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení a První zapnutí... 3 Tlačítka a porty... 3 Vložení SIM karet... 4 Vložení akumulátoru... 4 Vložení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Návod k obsluze Hlavní výhody: IR přisvícení automatické pořízení fotografie při stisknutí zvonku možnost propojení s elektronickým zvonkem pro otvírání dveří www.spyobchod.cz

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Manuál pro uživatele OS Android. *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele OS Android. *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele OS Android *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected

Více

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky Doro Secure 580 Rychlý návod k použití Česky Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. 1. Zapínací tlačítko ZAP/VYP 9.

Více

Power banka s kamerou a detecí pohybu

Power banka s kamerou a detecí pohybu Power banka s kamerou a detecí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody Detekce pohybu Dlouhá výdrž baterie Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 2. Ovládání Nabíjení vestavěné baterie: Baterii

Více

Xiaomi Yi bezdrátová spoušť. uživatelská příručka

Xiaomi Yi bezdrátová spoušť. uživatelská příručka Xiaomi Yi bezdrátová spoušť uživatelská příručka 2015 Bezpečnostní pokyny a informace Baterie Knoflíková baterie je uložena pod šroubovacími dvířky na spodní straně spouště. Výdrž baterie záleží na míře

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Fitness náramek FT64. Hütermann. Návod k použití. Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod.

Fitness náramek FT64. Hütermann. Návod k použití. Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod. Návod k použití Fitness náramek FT64 Vážení zákazníci, děkujeme za koupi tohoto přístroje. Před použitím si prosím přečtěte návod. Úvod Zakoupili jste fitness náramek s displejem pro měření aktivity. Monitoruje

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Upozornění. V dopravním prostředku / Ke sportování v přírodě / K vodním sportům / Pod vodou / Doma

Upozornění. V dopravním prostředku / Ke sportování v přírodě / K vodním sportům / Pod vodou / Doma Upozornění 1. Jedná se o precizní výrobek, není odolný nárazům. 2. Neumisťujte výrobek do blízkosti přístrojů, které produkují silné magnetické pole: např. magnetické/elektrické motory. Magnetické pole

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více